BELANGRIJKE INFO EN UPDATES ZIE ONDERAAN

TOTUS TUUS, MARIA !

Welkom bij het
MARIA DOMINA ANIMARUM WERK

het verkondigingskanaal van de Wetenschap van het Goddelijk Leven
vanwege de Heilige Maagd Maria als de Meesteres van alle zielen

Deze website is de enige authentieke bron van de
door de Koningin des Hemels via Myriam aan de zielen geschonken
inspiraties, leerstellingen en gebeden

"Zie Maria, de Onbevlekte Tuin van Mijn welbehagen en Meesteres van alle zielen. Tot Koningin over alles heb Ik Haar bestemd. Van de vruchten uit deze Tuin zult gij eten in tijd en eeuwigheid, opdat gij opnieuw zult worden tot Mijn beeld en gelijkenis". (de Allerheiligste Drievuldigheid tot elke ziel via Myriam, april 2007)

"Ik ben de onverwelkbare Bloem van Goddelijk Leven, de Koningin van Hemel en aarde. Al het wereldse, alle zonde en bekoring zijn onder Mijn voeten gelegd. Ik ben de Bruid van de Heilige Geest, de Moeder van de Christus. In Mij is de Volheid der Genade. Daarom ben Ik de Meesteres van alle zielen, Gods Gids naar de Weg, de Waarheid en het Leven". (Pinksteropenbaring aan Myriam, 2016)

Ad Sanctam Trinitatem per Mariam
(naar de Heilige Drievuldigheid via Maria)

Ut adveniat Regnum Deum, adveniat Regnum Mariae
(opdat Gods Rijk kome, moge het Rijk van Maria komen)

Wij heten U van harte welkom op de website van het Maria Domina Animarum Werk, en danken U dat U de stem van de Koningin des Hemels bent gevolgd, die elke ziel van goede wil naar Haar Werken wil leiden. Als ziel van goede wil definieert Maria Zelf een ziel die bereid is om haar eigen vrije wil één te maken met Gods Wil.

Het Maria Domina Animarum Werk vindt haar wortels uitsluitend in Rooms-Katholieke mariale mystiek.
Via dit Werk beoogt de Heilige Maagd Maria de voltooiing van de door Jezus Christus afgekochte Verlossing in elke individuele ziel via de gouden weg van de totale toewijding van alle levenssituaties aan God via Haar en de voortdurende, spontane en vrijwillige beleving van deze toewijding in alle praktische situaties van het dagelijks leven.
Wij distantiëren ons met klem van alle esoterie. Dit Werk verspreidt geen 'kosmische boodschappen' doch onderrichtingen van de Heilige Maagd Maria.
Elke mogelijke schijnbare verlinking van ons Werk, deze website of de inhouden ervan met teksten en sites met een esoterische inhoud of opmaak, berust noch op waarheid noch op de Wil van de Heilige Maagd, noch zal een dergelijke verlinking ooit op verzoek of met goedkeuring vanwege het Maria Domina Animarum Werk tot stand komen.
Wij waarschuwen tevens met klem voor misbruik van de benaming van ons Werk in kringen die niets met dit Werk te maken hebben, en voor alle vervalsingen van onze teksten en afbeeldingen, die vanuit deze kringen worden verspreid. Deze kringen hebben niets te maken met het Maria Domina Animarum Werk, en zijn niets anders dan manipulaties van de duisternis tegen dit Werk van de Moeder Gods. De enige waarheid over Maria Domina Animarum en de onderrichtingen van de Meesteres van alle zielen vindt U op deze website.

Er circuleren nog steeds teksten die zogenaamd van dit Werk uitgaan, zij het onder de vroegere benaming van dit Werk. Daarom wijzen wij erop, dat sedert 2015 de door de Meesteres van alle zielen sedert enige tijd verlangde naamswijziging van onze website technisch verwezenlijkt is:

Onze website heet sedertdien definitief

www.maria-domina-animarum.net

Door de vervanging van de oude benaming benadrukte de Koningin des Hemels dat de verkondiging vanuit Haar hoogste eigenschap, en niet Myriams naam, in dit Werk centraal staat, waardoor Haar aanvankelijke bedoeling uiteindelijk is voltooid: dat Myriam Haar levenslang zou dienen in het verborgene. Maria Domina Animarum is geen werk van mensen, doch louter een Werk van de Moeder Gods. Teksten die niet onder deze definitieve benaming worden verspreid, mogen niet als authentiek worden beschouwd. Wij staan derhalve in geen geval borg voor de inhoud ervan.

Wij moeten er absoluut voor waarschuwen dat van de geschriften en tekstuittreksels die de Moeder Gods door Myriam heeft laten schrijven, ook versies in omloop zijn, die niet van het enige ware Maria Domina Animarum Werk met standplaats in België uitgaan. Die versies bevatten niet de juiste inhouden en formuleringen die de Heilige Maagd aan Myriam in de oorspronkelijke Nederlandstalige geschriften heeft medegedeeld. De bedoelde vervormingen hebben in bepaalde kringen aanleiding gegeven tot volkomen absurde belasteringen aan het adres van Myriam en jegens de zuiverheid en echtheid van dit Hemels Werk. Om deze reden dient er met klem op te worden gewezen dat uitsluitend de rechtstreeks via het Maria Domina Animarum Werk in België verspreide geschriften als authentiek en definitief mogen worden beschouwd. Slechts de verspreiding van de onvervormde Waarheid uit deze unieke onderrichtingen en openbaringen kan de Plannen van de Moeder Gods dienen, Die in verband met de manipulaties vanwege de duisternis ten aanzien van Haar Werken het volgende zei: "De tegenstander van Gods Waarheid zal zijn eigen ondergang bezegelen doordat hij door de mate en de onbeschaamdheid van zijn aanvallen en zijn misleidende ingrepen onmiskenbaar laat merken, welke Werken zijn plannen de grootste schade toebrengen".
Het Maria Domina Animarum Werk distantieert zich tevens uitdrukkelijk van elke verkoop van geschriften door andere bronnen dan het enige ware Maria Domina Animarum Werk met standplaats in België. De enige authentieke Myriam van Nazareth-geschriften zijn deze welke zijn voorzien van de vermelding "Dit is een uitgave van het Maria Domina Animarum Werk in België, www.maria-domina-animarum.net".

"Voor diegenen die niet willen geloven, is elk licht duister"
(de Koningin des Hemels)

"Elke ziel is een roos uit Gods hand. Ik ben de Hemelse Tuinierster. Ik wil met elke ziel een heilig verbond sluiten dat hierin bestaat dat de ziel zich TOTAAL aan Mij geeft: hart, geest, lichaam en wil om Gods Werken te voltooien, en dat Ik Mij TOTAAL aan de ziel geef opdat de roos zich totaal moge ontvouwen en moge bloeien voor de Eeuwige Lente van de grondvesting van Gods Rijk op aarde". (Maria – Meesteres van alle zielen, 20 mei 2008)

De Koningin des Hemels noemt Haar Maria Domina Animarum Werk "het Apostolaat van de Ware Liefde, de ware hoop, de bemoediging en de volheid van de Waarheid", wat zelfs concreet in de teksten zelf merkbaar is: Zij brengen Licht, warmte en Vrede in elk hart dat volkomen voor deze unieke Bron van Hemelse onderrichting geopend is en vastberaden nastreeft om zich van elke duistere invloed te zuiveren.
In de verkondiging vanwege de Hemelse Koningin via dit Werk ligt de centrale klemtoon op de Ware Liefde als essentiële kracht binnen Gods Schepping en als hoofdcriterium volgens hetwelk God de vruchtbaarheid van elke mensenziel en elk mensenleven voor de verwezenlijking van Zijn Werken en Plannen afmeet.
De ware hoop en bemoediging spreken doorheen elk element van deze verkondiging doordat de Meesteres van alle zielen elke ziel tot het uiterste motiveert tot persoonlijke spontane inzet voor de voltooiing van haar eigen Heil, waarbij Zij duidelijk maakt dat de ziel haar eigen Heil en Haar Eeuwige Bestemming zelf in de hand heeft, en dat zij deze zelf bepaalt door de mate waarin, en de hartsgesteldheid vanuit dewelke, zij al haar doen en laten en al haar innerlijke gesteldheden in vlekkeloze harmonie weet te brengen met deze van Jezus Christus en van de Koningin van Hemel en aarde. De gouden, uiterst beloftevolle weg om dit te bereiken, is deze van de totale, onvoorwaardelijke, levenslange en in alle details van het leven toegepaste toewijding aan Maria. Hoop is voor de Moeder Gods derhalve geen gesteldheid van verwachtingvol passief afwachten, doch van vertrouwensvolle actieve inzet in de wetenschap dat deze voor God geldt als een open getuigenis van de oprechte wil om een leven te leiden in uitsluitende dienst aan ZIJN Werken. De Belofte van Christus is een Teken van hoop voor de ziel die haar in haar eigen leven waar wil maken door volhardende beleving van de Ware Liefde naar alle medeschepselen toe.
De Moeder Gods wil via deze verkondiging zielen vormen en kneden opdat zij in staat mogen zijn tot de vruchtbaarst mogelijke medewerking aan de voltooiing van Gods Heilsplan en van hun eigen heiliging. Daartoe onderricht Zij via dit Werk Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven, waarin de ziel sleutels vindt tot een ongekende diepgang in haar begrip van uiteenlopende Mysteries in verband met het zielenleven en van Gods Wet. Een zeer belangrijk element in deze onderrichting is daarom de verdieping van de kennis over de hoog verheven en vaak zeer weinig bekende hoedanigheden van Maria, opdat de ziel hierin een extra motivatie moge vinden voor een ongeremde gave van zichzelf aan de Koningin des Hemels, die de ontsluiting van de door Jezus volbrachte Verlossingswerken in de ziel immens kan helpen bespoedigen in de mate waarin Zij in het dagelijks leven van de ziel gelegenheden krijgt om de innerlijke gesteldheden van de ziel waarlijk te beïnvloeden en deze te helpen heroriënteren waar nodig.
Zeer aanbevolen in dit verband is tevens de lectuur van antwoordbrief 502 en van de rubriek Het MDA Werk > Het Apostolaat.

Tot besluit een opmerking van praktische aard:

Dit Werk is dynamisch. Hoewel de Moeder Gods het systeem, volgens hetwelk steeds op zichtbare wijze updates beschikbaar werden gesteld, heeft laten stopzetten, wordt het tekstaanbod voortdurend uitgebreid. In de balken hieronder worden U mededelingen en nieuwe teksten voorgesteld, waarvan de Meesteres van alle zielen de aankondiging uitdrukkelijk verordent. Tevens worden in alle rubrieken van deze website geregeld nieuwe teksten alsook op spelling gereviseerde teksten ingelast, die niet uitdrukkelijk in de onderstaande balken worden aangekondigd. Zo heeft de Hemelse Koningin het beschikt in Haar verlangen dat de zielen Haar inspiraties evenals de verbanden tussen alle teksten onderling, zelfstandig zouden leren zoeken en ontdekken. Dit updatesysteem maakt deel uit van het systeem volgens hetwelk de Meesteres van alle zielen Haar kinderen wil onderrichten en vormen: via hun eigen actieve inzet en vrije keuze. Zij worden in de Hemelse Tuin binnengeleid, doch moeten door eigen vrije wil hun weg tussen de bloemen vinden. God vormt slechts zielen, en bereidt slechts genaden voor zielen, volgens de mate waarin zij actief aan hun vorming en bloei meewerken.

Als een extra steun bij Haar pogingen om de bloei van zielen zo vruchtbaar mogelijk te maken, heeft de Moeder Gods wel de invoering van een permanente updatebalk De Stem der Genade toegestaan. Onder deze balk wordt de zielen gewezen op teksten die in een bepaalde periode van het jaar zeer relevant zijn. In een andere permanente updatebalk met de titel Verse Bloemen wordt voortdurend herinnerd aan het feit dat regelmatig nieuwe gebedsbloemen worden gepubliceerd.

Het Maria Domina Animarum Werk wenst U verrukkelijke en verrijkende uren in het Paradijs van Maria's Hart, waaruit Zij het zaad van de ware hoop, de bemoediging, de Liefde en de Waarheid in elke ziel wil zaaien.

Nieuws en belangrijke Info

Waarom 'Meesteres van alle zielen'

www.maria-domina-animarum.net

TOTUS TUUS, MARIA!

WAAROM 'MEESTERES VAN ALLE ZIELEN'?

De titel 'Meesteres van alle zielen' behoort niet tot de 'gebruikelijke' namen van de Moeder Gods. Derhalve dient er vooreerst te worden op gewezen dat deze titel niet is ontsproten aan een denkende mensengeest, doch door God Zelf voor deze Laatste Tijden is voorbehouden. Hoewel deze titel vast met Myriam, respectievelijk met het Maria Domina Animarum Werk is verbonden, zijn noch Myriam zelf noch het Werk uitvinder van de benaming 'Maria, Meesteres van alle zielen'. Maria Zelf noemde Zich jegens Myriam op 26 november 2005 voor het eerst 'Meesteres van alle zielen', met de woorden: "Het is Gods Wil dat Ik in dit uur aan de mensheid zou worden geopenbaard als de Meesteres van alle zielen".

Uit de desbetreffende toelichtingen van de Allerheiligste Maagd Maria kunnen wij concluderen dat God deze titel weliswaar heeft voorbehouden voor deze Laatste Tijden, doch dat deze reeds op het ogenblik van Haar Kroning na Haar Opname ten Hemel van kracht was. Wij moeten er derhalve van uitgaan, zoals de Moeder Gods trouwens op diverse plaatsen in Haar inspiraties klaar en duidelijk te kennen geeft, dat de titel 'Maria, Meesteres van alle zielen' een speciale betekenis draagt in het kader van deze laatste fase van de strijd van het Licht tegen de duisternis, en dat het niet misplaatst is, deze titel, respectievelijk deze hoedanigheid, als de bekroning van Maria's buitengewone rol in de voltooiing van de voorbereiding van de grondvesting van Gods Rijk op aarde te beschouwen. Het betreft hier een Goddelijk Mysterie, dat, zoals dit geldt voor alles wat de verwoestingswerken der duisternis machtig kan tegenwerken en daardoor de voltooiing van Gods Heilsplan aanzienlijk kan bespoedigen, geregeld zwaar wordt aangevallen en in twijfel wordt getrokken en op hevige weerstand stuit. Over deze weerstand heeft de Allerheiligste Maagd Zelf het reeds meermaals gehad, zoals wij op diverse plaatsen op deze website op Haar verzoek hebben mogen aanhalen, respectievelijk in Haar opdracht hebben moeten aanhalen.

op 22 augustus 2006 openbaarde Maria aan Myriam de volgende woorden van de Allerheiligste Drievuldigheid bij Maria's Kroning tot Koningin en Meesteres van al het geschapene. De Drie-Ene God verkondigde deze woorden aan alle gelukzaligen, die aan Maria's voeten geknield lagen:

"Het is Onze Wil dat vanaf dit uur aan alle bewoners van deze Hemelse regionen, van de aarde, van het oord van loutering, en van de hel, verkondigd worde dat deze ziel, MARIA, de Onbevlekte Moeder van het Woord, in uitvoering van Ons Wilsbesluit dat vaststaat sedert eeuwen, de troon, de kroon en de scepter ontvangt van de ongeëvenaarde macht als Koningin over al het geschapene. Zij zal op soevereine wijze heersen en regeren over alle zielen en over al het niet-bezielde. Zij is bekleed met Onze onbetwistbare Wil en met Onze onaantastbare macht, en Zij zal heersen in Onze Allerheiligste Naam. Haar woorden zullen zijn als wetten die Hemel, aarde en alles onder de aarde binden. Haar macht vindt haar oorsprong in Onze Godheid, en Zij zal er vrij en soeverein over beschikken op grond van Haar onvergelijkbare verdiensten, verzameld in de uitvoering van de unieke roeping die Zij van Ons heeft ontvangen en met volmaakte benutting van de hoedanigheden, Genaden en Voorrechten die Zij uit de Bron van Ons Goddelijk Leven heeft kunnen putten en waarmee Zij als enige ziel is bekleed.
Het is Onze Wil dat Zij door alle zielen voor alle eeuwen zal worden gediend, gehoorzaamd en verheerlijkt. Zij zal alle macht hebben om te bevelen aan, en totale onderwerping en gehoorzaamheid te genieten vanwege, alle engelen, alle verheerlijkte zielen, alle zielen op aarde en alle verdoemde zielen. Geen element van Onze schepping, hetzij ziel hetzij onbezielde stof, zal het vermogen bezitten om aan Haar macht en Haar bevelen, van welke aard of inhoud ook, te weerstaan. Daarom zal Zij 'Meesteres van al het geschapene' worden genoemd, want Wij leggen alles onder Haar voeten. In Haar handen leggen Wij de voltooiing van Ons Plan van Heil voor de zielen, waarvan de vruchten door God de Zoon zijn ontsloten. Zij zal regeren en heersen met onbegrensde macht en met onfeilbare Wijsheid, op grond van Haar volheid aan Genaden. Na Onze Godheid zal Zij doorheen alle eeuwen het voorwerp zijn van het grootste eerbetoon.
Als Koningin over al het geschapene en Meesteres van alle zielen zal Zij een bemiddelende alsook een herstellende en een aanvullende rol vervullen bij de voldoening van de Wet van de Goddelijke Gerechtigheid. Zij zal daartoe vrij en soeverein kunnen beschikken over alle middelen uit de Bron van het Goddelijk Leven, alsook over alle zielen. Zij zal alle macht hebben over de uitwerkingen en vormgeving van Onze Goddelijke Voorzienigheid. Alle gehoorzaamheid, verheerlijking, eerbetoon en dienst jegens Haar, zal gelden als gehoorzaamheid, verheerlijking, eerbetoon en dienst jegens Onze Godheid, en alles wat Haar wordt onthouden, zal gelden alsof het aan Onze Godheid is onthouden, want deze Ziel vertegenwoordigt Ons naar alle zielen toe. In de Kroning van deze ziel is het fundament van de voltooiing van Ons Plan van Heil volmaakt geworden. Geen enkele van Haar verlangens zal onvervuld blijven, en alles wat is en nog zal zijn, zal onderworpen zijn aan Haar onweerstaanbare macht. Zo luidt het Besluit van Onze onbetwistbare Goddelijke Wil".

De sleutel voor een juist begrip van de voor sommige zielen nog vreemd overkomende titel 'Maria, Meesteres van alle zielen' ligt onmiskenbaar geborgen in de hierboven aangehaalde woorden van de Godheid: "Haar macht vindt haar oorsprong in Onze Godheid". Op 22 december 2006 zei Maria tot Myriam: "Mijn Glorie en macht zouden op het ogenblik van Mijn Kroning volkomen zijn en toch zich eeuwigdurend verder vermenigvuldigen. God verkondigde aan de engelen dat Mijn macht voor eeuwig ongeëvenaard zou zijn onder de schepselen, Hij noemde Mij 'Koningin over al het geschapene' en vaardigde het Goddelijk Wilsbesluit uit, dat dit aan alle bewoners van de Hemel, de aarde, het oord van loutering en de hel verkondigd zou worden. Wat Hij in wezen heeft gedaan, was de Goddelijke eigenschappen kronen in een ziel, als een onbetwistbaar teken dat Hij in deze Vrouw een schepsel had gemaakt dat de hoogst bereikbare overvloeiing in de Godheid had verwezenlijkt. 'Koningin' was de titel van Mijn Glorie, 'Meesteres' de titel van Mijn macht. 'Meesteres van alle zielen' is de absolute bekroning van Mijn hoedanigheid als Koningin over al het geschapene. Ik ben Koningin over alles (onder God) als teken van de volkomen verwezenlijking van Gods eigenschappen, als enige onder de schepselen, en Ik ben Meesteres over alles (onder God) als uitdrukking van de opperste macht waarmee Ik ben bekleed".
Maria's macht, de centrale fundering voor de titel aller titels, deze van 'Meesteres van alle zielen', is ten volle gebaseerd op de volmaakte eenheid tussen Haar Wil en de Wil van GOD, en op Haar volmaakte beleving van de Liefde en derhalve Haar volmaakte naleving van Gods Wet gedurende Haar hele leven op aarde. Hoe vlekkelozer een mensenziel de ware zelfverloochenende Liefde beleeft, des te meer is zij Gods beeld en gelijkenis. God kan een ziel in dergelijke allerzuiverste gesteldheid geen enkel verlangen weigeren, aangezien alles wat een dergelijke ziel wil, onbeperkt in overeenstemming is met wat Hij Zelf wil. Om deze reden kan Maria jegens de hele Schepping volkomen zonder enige uitzondering in alles de Wil van God vertegenwoordigen en kan Zij eveneens in zielen Gods macht 'omzetten', deze 'tot uitwerking brengen'. Derhalve zegt de Meesteres van alle zielen terecht dat Zij van God de macht heeft ontvangen om zielen helemaal 'om te vormen', respectievelijk te 'herscheppen', zij het wel onder één voorwaarde: deze van de vrijwillige medewerking van de ziel zelf, daar God, zoals bekend, nooit de vrije wil van de mensenziel schendt.

De reden en logica achter de titel 'Meesteres van alle zielen' wordt in de geschriften duidelijk toegelicht. In wezen berust deze 'eigenschap aller eigenschappen' op Maria's roeping als Leidster in de strijd van het Licht tegen de duisternis (daarom is Zij ook de Meesteres van de engelen), als innerlijke Gids in elk geopend hart, en als Lerares van de ongeëvenaard diepe onderrichtingen die Zijzelf de Wetenschap van het Goddelijk Leven noemt. Zoals wij reeds hebben beklemtoond, is Maria's titel 'Meesteres van alle zielen geen vrucht is van een denkend mensenverstand, doch wordt deze door de Moeder Gods Zelf verlangd krachtens een Goddelijke Beschikking, als belangrijk element in de strijd voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde, de opstanding van Jezus Christus in elke ziel die resoluut kiest voor de Ware Liefde en die deze Liefde toepast in alle details van haar leven en haar innerlijke gesteldheden. In een visioen met begeleidende woorden in de Paastijd van 2016 leerde de Koningin des Hemels Myriam als volgt:

"Meesteres van alle zielen, de Vrouw met de helse slang onder Haar voeten, ben Ik omdat God Mij heeft geroepen om in elke ziel die oprecht en zonder enig compromis haar aardse leven wil offeren aan de verwezenlijking van Zijn Heilsplan, alle duisternis onder Mijn voeten te bedwingen, opdat deze ziel moge worden ontsloten voor de voltooiing van haar roeping als kind van het Licht, de Eeuwige Liefde, haar roeping als werktuig van Gods Heilsplan. Meesteres van een ziel ben Ik in de mate waarin deze ziel Mij in de mogelijkheid stelt, de duisternis, waarvoor zij door de erfzonde zo vatbaar is, met haar actieve en gewilde medewerking in haar leven te helpen ontwortelen. In een dergelijke ziel zit Ik op de troon die de duisternis zich in de zielen heeft toegeëigend; in deze ziel heb Ik de volle vrijheid, de Verlossingswerken van de Christus waarlijk tot vrucht te helpen brengen. Daarom is de Meesteres van alle zielen de Gouden Brug tussen de ziel en haar God".

God heeft Maria de macht gegeven om zielen intensief te leiden, te onderrichten, inwendig te hervormen, tot de hoogste rijping en vruchtbaarheid te voeren en alle duisternis te beschamen, te vernederen en restloos te overwinnen. In Haar voorstelling als de 'Vrouw' met de voet op de slang is Maria ten volle de Meesteres, ook over de satan, over diens gevolg en over diens werken. Maria is geroepen om zielen - mits deze met Haar meewerken - inwendig zodanig om te vormen, te leiden en te begeleiden, dat dit proces zich optimaal kan ontplooien, d.w.z. met zo groot mogelijke waarborg voor een volle vruchtbaarheid voor de ontplooiing van de eigen ziel en voor de verwezenlijking van Gods Heilsplan. Om dit te kunnen bewerken, heeft Maria een macht nodig, die Zij rechtstreeks kan putten uit God Zelf. Deze macht wordt bezegeld door het feit dat Maria's Wil identiek is met de Wil van God, waardoor Zij in Haar volheid van Genaden zonder uitzondering alles kan bekomen wat nuttig kan zijn voor Gods Werken en Plannen. Dit is het, wat Maria heeft gemaakt tot Meesteres van alle zielen: Zij bezit de onbegrensde macht van leiding, begeleiding, omvorming, genezing van de ziel, en geen macht buiten God kan Haar weerstaan, met inbegrip van de machten der duisternis.

De titel van de Koningin des Hemels als 'Meesteres van alle zielen' is in geen geval slechts een theoretische benaming, respectievelijk de vrucht van een theoretische redenering. Sedert het begin van Haar Openbaring in deze hoedanigheid heeft de Meesteres van alle zielen veel korte aanroepingen geïnspireerd, die een bijzondere kracht in zich dragen. Enkele hiervan heeft Zij bijzonder benadrukt, omdat deze in zeer nauw verband staan met de verwezenlijking van Haar roeping (de voltooiing van Gods Heilsplan in bereidwillige zielen). In de eerste plaats maakte Maria bekend welke grote macht schuilt in elke aanroeping tot Haar als 'Maria, machtige Meesteres van alle zielen'. Zo sprak Zij op 11 december 2005: "Zeg aan de zielen dat, telkens zij Mij met Liefde en de diepste verering aanroepen als 'machtige Meesteres van alle zielen', Ik de duivel gebied om aan Mijn voeten neer te knielen".

Uit het geheel van de onderrichtingen die de Koningin des Hemels nu reeds jarenlang in het kader van Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven schenkt, wordt duidelijk dat de 'hoedanigheid der hoedanigheden', deze als 'Meesteres van alle zielen', alles behalve een nieuwigheid van bijkomstig belang onder de Mariale hemel is, doch integendeel als element van een zeer gericht Teken van God tegen de duisternis behoort te worden beschouwd, die de wereld van jaar tot jaar duidelijker aan het wurgen is. De definitieve overwinning van God over de machten der duisternis is ons beloofd. Deze overwinning zal worden voltooid op het fundament van de eeuwigdurende verdiensten van het Lijden, de Kruisdood en de Verrijzenis van Jezus Christus, en Maria zal aan de satan worden voorgehouden als onmiskenbaar Teken van de overwinning van de volmaakte Liefde en heiligheid over alle duisternis, in de gedaante als 'Vrouw met de voet op de slang (= op alle werken der duisternis). Deze Vrouw is het, die het vermogen van de geschapen mensenziel tot een volmaakte heiligheid zal belichamen en die reeds tijdens Haar leven op aarde door een absolute onverleidbaarheid voor de bekoringen een onbeperkte macht over de duivel heeft laten gelden. De 'Vrouw', Maria, is terecht de 'Meesteres van alle zielen', en zal als dusdanig de poort naar het Rijk Gods op aarde in elke ziel helpen openen. Zij heeft daartoe echter de totale overgave van zoveel mogelijk zielen nodig, via het heilig verbond van totale, onvoorwaardelijke, levenslange toewijding aan Haar, die in elk detail van het leven oprecht en liefdevol wordt beleefd en toegepast, en wel via het hele doen en laten en in alle innerlijke gesteldheden van de ziel. Een dergelijke overgave geeft ten volle vorm aan de navolging van Christus en bezegelt de onbegrensde macht van Zijn Verlossingswerken in de ziel. Deze macht is het, die de duisternis voorgoed uit de wereld moet verdrijven. Maria, de Meesteres van alle zielen, is ons gegeven als de gouden Brug over de kolkende stroom van onze bekoringen. Laten wij Haar waarlijk onze Meesteres zijn, opdat Christus, en niet de duivel via diens misleidingen, in de ware zin van het woord onze Heer kan zijn.

 

Ontkrachting van duisternis

www.maria-domina-animarum.net

TOTUS TUUS, MARIA !

De Koningin van Hemel en aarde wil de zielen op de spirituele betekenis van duisternis en ellende wijzen. Zij laat de volgende zeer belangrijke gebedsoproepen vrijgeven en beveelt een gezamenlijk gebruik van de ermee gepaard gaande gebeden 1373, 1389 en 1396 aan als machtig wapen van Haar Ketting van Licht tegen alle duisternis en ellende op deze wereld. Na deze gebedsoproepen volgt een diepe onderrichting vanwege Maria over de spirituele achtergrond van de ellende in de wereld en Haar uitnodiging tot de weg naar een wereld zonder ellende en duisternis.

Woorden/oproep vanwege de Moeder Gods,
door Haar vrijgegeven in augustus 2017:

"Dagelijks worden over de hele wereld miljarden overtredingen tegen de Ware Liefde begaan, die samen de vacht van duisternis over de hele Schepping steeds dikker maken en het zielen moeilijker maken om Gods Licht en Liefde waar te nemen en erin te geloven.
Met het volgend gebed geef Ik je een buitengewoon machtig wapen om de verwoestende effecten van deze overtredingen te helpen omkeren en deze tegen de duisternis te keren. De ziel kan vragen om Mijn tussenkomst opdat het gebruik van dit wapen ertoe moge leiden dat de duisternis van haar macht over de mensheid wordt beroofd doordat al haar inspiraties worden omgezet in Licht en Liefde voor de hele Schepping. Hoe méér mensenzielen dit gebed van harte, oprecht en met vertrouwen tot Mij zullen richten, des te méér zal de macht van de duisternis worden verzwakt.
Ik inspireer je zeven categorieën van zware overtredingen tegen de Liefde. Deze categorieën kunnen niet steeds strikt worden gescheiden, zij vloeien ten dele in elkaar over. Samen omvatten zij echter alle bronnen van ellende waarvan deze wereld getuige is.
Beschouw dit gebed als Goddelijk Water dat de hele Schepping helpt reinigen van alle ellende en van alle uitwerkingen en sporen ervan. Dit gebed is bedoeld als een concrete bijdrage tot de bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Het is Mijn verlangen dat de woorden van dit gebed tevens aanleiding mogen geven tot diepe bezinning".

1373. SMEEKGEBED TOT MARIA, SCHRIK DER DUIVELEN,
TOT ONTKRACHTING VAN ALLE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Schrik der duivelen,
Tot verheerlijking van de almacht van Jezus Christus, van Zijn Kruis van Verlossing en van de Goddelijke Liefde wijd ik U alle handelingen en gesteldheden van mensenzielen toe, waardoor duisternis over de Schepping is en wordt gebracht.
Alle inspiraties van duisternis waaraan mensenzielen hebben toegegeven, en elke gelegenheid die zielen ertoe kan verleiden om werken van duisternis te doen, vertrouw ik toe aan Uw onbegrensde macht op Gods Hart, opdat dit alles moge worden omgezet in Goddelijk Licht en Goddelijke Liefde, die de werken der duisternis ontkrachten en de effecten ervan uit de Schepping kunnen verdrijven. Ik smeek om de ontplooiing van Uw Hemelse macht over:

 1. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens daden van mishandeling, sadisme, misbruik of foltering heeft gesteld tegen een medeschepsel.
 2. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens daden van geestelijke of morele kwelling of vernedering heeft gesteld tegen een medeschepsel, of een medeschepsel van zijn waardigheid heeft beroofd.
 3. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens heeft gekozen voor materiële belangen en jacht op materieel voordeel boven het welzijn van een medeschepsel of ten koste van het welzijn of evenwicht van Gods natuur, of ten koste van het eigen Zielenheil of het Zielenheil van medemensen.
 4. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens gesteldheden van zelfzucht, genotzucht, hoogmoed, geldingsdrang, onverschilligheid of onvrede heeft gekoesterd ten nadele van een medeschepsel, en op grond van deze gesteldheden schade heeft toegebracht of zich heeft overgegeven aan misdaad in welke vorm dan ook.
 5. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens vervloekingen of verwensingen tegen een medeschepsel heeft gericht of daden of gesteldheden van gerichte vernietiging van het leven of de levenskracht van een medeschepsel in het hart heeft toegelaten.
 6. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens zichzelf tot heer over leven en dood van een medeschepsel heeft gemaakt.
 7. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens zich op welke wijze dan ook boven God heeft verheven, God uit de Schepping heeft verbannen, in een medemens het geloof in Gods Werken of in Zijn Liefde heeft ondermijnd of eerbetoon aan God heeft bemoeilijkt.

O Koningin van Hemel en aarde, machtige Middelares van alle Genaden en Schrik der duivelen, wil de macht van deze toewijding vermenigvuldigen met de oneindige macht van Uw volmaakte Liefde en met de verschroeiende macht van:

 1. elke pijn van oprecht berouw van alle mensenzielen ter wereld.
 2. elke handeling en gesteldheid van oprechte zelfverloochening van alle mensenzielen ter wereld.
 3. elke handeling en gesteldheid van oprechte vergeving van alle mensenzielen ter wereld.
 4. elke oprechte en liefdevolle aanvaarding van dagelijkse kruisen en beproevingen van alle mensenzielen ter wereld, en alle leed van alle schepselen over de hele wereld.
 5. elke daad, elk woord en elke gesteldheid van oprechte Liefde jegens een medeschepsel, jegens God en jegens de Schepping vanwege alle mensenzielen ter wereld.

Tot bezegeling van deze smeking geef ik U de beschikking over mijn dagelijkse levensweg. Geprezen zij de Allerheiligste Drie-eenheid en Haar Eeuwige Wet van de Ware Liefde, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (maak het kruisteken).

Woorden vanwege de Heilige Maagd Maria
op 24 september 2017, gedenkdag van Maria als Vrijkoop der slaven:

"Het is Mijn wens dat het gebed dat Ik je thans inspireer, zou worden gebruikt in combinatie met gebed 1373. Deze beide gebeden vormen samen een machtig offensief tegen alle duisternis en ellende in de wereld.
Ik wijs er de zielen met klem op, dat alle ellende die in een nooit eerder geziene mate het aanschijn der wereld beheerst, uitdrukking geeft aan een zware ontwrichting van het door God ingesteld evenwicht in de Schepping. Deze ontwrichting vloeit voort uit de intense woekering van zonde en ondeugd waardoor Gods Wet van de Ware Liefde dagelijks miljarden malen wordt overtreden. In waarheid zeg Ik je, dat het evenwicht in de Schepping uitsluitend kan worden hersteld door een intens gebedsoffensief op het fundament van een drastische heroriëntering van de zielen naar het Hart van God, door een doorgedreven toepassing van de ware zelfverloochenende Liefde van de mensenzielen jegens alle medeschepselen die de Goddelijke Voorzienigheid op hun levensweg brengt.
De ellende op deze wereld is een gevolg van de zonde, en kan slechts van het aardoppervlak verdwijnen door een totale vernieuwing van de innerlijke gesteldheden der zielen. Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede kan slechts op aarde worden gegrondvest in de mate waarin Jezus Christus waarlijk in de harten kan leven. Zijn Wederkomst is geen gebeurtenis van buitenaf, zij kan zich slechts voltrekken in de individuele harten. Daar is het, dat Gods Rijk op aarde wortel moet schieten.
Ik inspireer je thans, in gebedsvorm, de tien grootste bronnen van alle ellende in de wereld, en geef je deze inspiratie in Mijn hoedanigheid als de Vrijkoop der slaven. Het is Mijn verlangen dat zielen dit gebed tevens zouden benutten als een handleiding voor diep en oprecht zelfonderzoek, want de verwijdering van alle ellende uit de wereld moet beginnen in elk individueel hart, daar elke ziel door God is bedoeld als een werktuig voor de voltooiing van Zijn Heilsplan, dat in wezen een Plan van beleving van absoluut volmaakte Liefde is. Slechts de volmaakte, zelfverloochenende Liefde maakt een ziel tot Gods beeld en gelijkenis".

1389. TOEWIJDING TOT BESTRIJDING VAN ALLE ELLENDE DER WERELD

(Myriam van Nazareth)

Maria, Brug tussen Hemel en aarde, vervuld van Gods Licht en Liefde door Uw volharding in de opperste zuiverheid, tot U roept mijn hart om Uw machtige tussenkomst voor de zuivering van deze wereld van alle ellende.
O Moeder van alle mensen, dag na dag lijdt Gods Schepping onder miljarden overtredingen op Gods Wet van Liefde doordat mensenzielen hun vrije wil inzetten voor werken, gedachten, gevoelens en verlangens van duisternis in plaats van voor de verwezenlijking van Gods ideaal van Ware Liefde en Vrede tussen alle schepselen. Daarom draag ik nu alle bronnen van ellende op deze wereld aan U op:

 1. Ik geef U alle materialisme, hebzucht, genotzucht, jacht naar bezit, jacht naar winst en naar materiële rijkdom.
 2. Ik geef U alle zelfzucht, alle onverschilligheid voor het welzijn en de behoeften van medeschepselen, zowel mensen als dieren.
 3. Ik geef U alle gevoelloosheid, liefdeloosheid en gebrek aan respect in de omgang met medeschepselen, zowel mensen als dieren.
 4. Ik geef U alle zelfverheffing, hoogmoed, geldingsdrang en elk moment waarop ergens ter wereld een mens belangrijk en groot wil lijken.
 5. Ik geef U alle verblinding voor Gods Wet van Liefde, voor alle zonde en bekoring, en voor de duisternis van handelingen die niet worden afgekeurd door menselijke wetten doch wel door Gods Wet.
 6. Ik geef U elke vorm van ontevredenheid met al haar gevolgen van wrok, wraakzucht, agressie, mishandeling en criminaliteit.
 7. Ik geef U alle jaloersheid en negatieve gevoelens jegens medeschepselen.
 8. Ik geef U alle heiligschennissen, godslasteringen, alle ontwaarding van Kerk, Sacramenten en liturgie, want dit alles tart Gods Gerechtigheid.
 9. Ik geef U alle nooit oprecht en berouwvol gebiechte zonden, die als een niet afgeloste schuld op de hele Schepping drukken.
 10. Ik geef U alle ongebreidelde ontwrichting van het evenwicht in de natuur, alle schade door mensen toegebracht aan dieren- en plantenwereld en milieu.

O Koningin van Hemel en aarde, vanuit het diepste van mijn hart bied ik U al deze bronnen van ellende aan, en smeek ik U, wil:

 • op grond van alle beproevingen, kruisen, leed en smarten die ooit door alle schepselen op deze wereld zijn geleden;
 • op grond van alle beproevingen, kruisen, leed en smarten van mijn eigen leven;
 • op grond van de oneindige macht van het Verlossend Lijden van Jezus Christus;
 • op grond van Uw absoluut volmaakte Liefde en Uw volmaakte wil om levenslang geen enkele zonde of ondeugd te bedrijven, en
 • op grond van alle Heilige Missen die ooit op aarde zijn opgedragen en van alle met eerbied ontvangen Heilige Sacramenten,

alle ellende die ooit op deze wereld is geleden en nog dagelijks wordt geleden, als een alles verterend Liefdesvuur tegen de duisternis keren, opdat deze wereld volledig moge worden gezuiverd van alle ellende en Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede spoedig in elk mensenhart gegrondvest moge worden.

Ik smeek U hierom door de verlossende almacht van het Kruis, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

Volgende oproep vanwege de Heilige Maagd Maria
op 24 oktober 2017:

De Heilige Maagd Maria wijst er bij de inspiratie van het volgend gebed op, dat dagelijks op deze wereld miljarden handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van mensenzielen geladen zijn met duisternis waarmee zij medeschepselen (vaak niet onmiddellijk of niet rechtstreeks merkbaar) schaden. Deze kogels van duisternis hullen Gods Schepping in nevelen. Gods Genade voorziet echter een tegengewicht in gebeden zoals nr. 1396, dat is geladen met een Hemelse kracht die kan bijdragen tot de ontkrachting van dergelijke duisternis en hierdoor Gods Tegenwoordigheid in deze wereld opnieuw meer voelbaar kan helpen maken. Indien dit gebed op grote schaal wordt verricht, kan het worden tot een machtig wapen in de strijd van het Licht tegen de duisternis, de strijd die bij uitstek deze Laatste Tijden tekent.

Belangrijk: De Heilige Maagd wijst op het volgende: "Begrijp dit wel. De ontkrachting van duisternis via dit gebed berust op een tussenkomst van Gods Barmhartigheid, die wordt afgekocht door het Liefdesvuur van oprecht biddende zielen. Deze tussenkomst brengt geen vrijspraak van schuld voor zielen die medeschepselen in duisternis hullen".

1396. STORMGEBED TOT OMKERING VAN DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Moeder van de Christus en Middelares van alle Genaden,
Met mijn hele leven en mijn hele wezen als onderpand smeek ik Uw onbegrensde beschikking over alle duisternis op deze wereld af.
Moge op kracht van de Verlossingswerken van de Christus en door Uw tussenkomst bij de almachtige Eeuwige Liefde, elke handeling, elk woord, elke gedachte, elk gevoel en elk verlangen waardoor overal ter wereld mensenzielen medeschepselen in duisternis hullen, als pijlen van Liefdesvuur terugkeren naar de zielen van wie zij zijn uitgegaan, om daar inzicht, berouw en volledige bekering op te wekken.
Moge deze ononderbroken regen van pijlen van Liefdesvuur deze wereld doen baden in zeeën van Licht die alle duisternis onwerkzaam maken, en moge elke bekoring in zielen worden gedood door de macht van oprechte, zelfverloochenende Liefde, want slechts de Ware Liefde baart Gods Rijk in de ziel.


Over de spirituele achtergrond van de ellende in de wereld
en de weg naar een wereld zonder ellende

De Koningin van Hemel en aarde wees in Haar onderrichtingen reeds bij herhaling op de ware bronnen van alle ellende in de wereld, namelijk deze welke nog dieper liggen dan de vaststelbare oorzaken die wij hiervoor kunnen aanwijzen. Zij blijft er tevens met klem op wijzen dat de gouden weg uit deze ellende hierin verborgen ligt, dat de mensenzielen deze samen met Haar en in toewijding aan Haar dragen.

De erfzonde en de eindeloze reeks van zonden die de mens daarna is blijven bedrijven, hebben op de mensheid een steeds groeiende schuld jegens de Goddelijke Gerechtigheid gelegd. Deze schuldenlast heeft voor een ernstig onevenwicht in de Schepping gezorgd. Dit onevenwicht is de oorzaak van alle ellende die U om U heen kunt zien: oorlogen, strijd, ruzies, liefdeloosheid, honger, armoede, natuurrampen, en een steeds toenemende woekering van alle zonden en ondeugden. Het kwaad krijgt steeds méér greep op de mensheid, omdat deze door haar zonden de satan steeds méér macht verleent. God heeft de Allerheiligste Maagd Maria voorzien als de Overwinnares van de satan. Maria werd als enige mens onbevlekt ontvangen, wat betekent dat Haar ziel niet de erfzonde in zich draagt. Uit Haar moest Jezus Christus, Gods Zoon, geboren worden om de mensheid door Zijn Lijden en Kruisdood te verlossen van de eeuwige verdoeming als gevolg van de erfzonde.

Om het Verlossingswerk van Jezus voor Uzelf tot nut te maken, is het noodzakelijk dat U Jezus in Uw leven volgt door te streven naar vervolmaking in alle deugden (Liefde, zuiverheid, eerlijkheid, oprechtheid, verdraagzaamheid, offerbereidheid, vergevingsgezindheid...) en door de liefdevolle aanvaarding van Uw dagelijkse kruisen (de dagelijkse lasten, beproevingen, tegenslagen, pijnen, ziekten, verdriet). Zo betaalt U Uw eigen Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel, en helpt U de schuldenlast van de hele mensheid afbetalen, de macht van het kwaad breken en daardoor de wereld zuiveren van alle ellende.

De Heilige Maagd Maria heeft de macht gekregen om het Verlossingswerk van Christus in de wereld te helpen voltooien en de satan definitief uit de wereld te verbannen, maar Zij mag dit slechts doen in de mate waarin de mensen Haar daarom smeken door vurig gebed en de offerande van hun hele leven aan Haar. Waarom? Omdat God steeds de vrije wil van de mensen respecteert.

Uw eigen geluk en dat van de hele wereld ligt dus in deze Laatste Tijden in hoge mate in Maria’s handen. Verlangt U naar de Eeuwige Gelukzaligheid na dit leven, en hier op aarde naar een wereld van Vrede, Liefde en zonder ellende? Wijd dan Uzelf, Uw hele leven en alles wat U hebt aan Maria toe.

Laat Uw dagelijks leed niet verloren gaan: Wijd U totaal toe aan Maria en beleef deze toewijding met Uw hele wezen, en Uw kruisen zullen U na dit leven de Hemel verdienen, de wereld redden uit alle ellende, en God verheerlijken.

In Haar hoedanigheid als de Meesteres van alle zielen heeft Maria Haar Ketting van Licht ontworpen als een wapen tegen alle duisternis en ellende in de wereld. Zij beoogt hiermee het volgende:

De Ketting van Licht bouwt aan:

de heiliging van de zielen en
de definitieve nederlaag van de satan

om via de

Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria

te komen tot de definitieve

grondvesting van Gods Rijk op aarde

ten bate van de

voltooiing van het geluk en de uitbanning van alle ellende op aarde

De mens geeft er zich te weinig rekenschap van, maar de toestand van de wereld wordt inderdaad uiteindelijk bepaald door de staat van genade van de mensheid als geheel. Constant gebed voor de heiliging van alle zielen is een absolute voorwaarde om de wereld te zuiveren van alle kwaad, dat verantwoordelijk is voor alle ellende (honger, oorlog, misdaad, onenigheid, onvrede, enzovoort). Hoe meer zielen in staat van ongenade verkeren, des te verder drijft de wereld af van Gods bedoelingen. Een wereld die niet meer in harmonie is met Gods Wet van Liefde, is een broedhaard van kwaad en ellende voor alle mensen, want de mensheid snijdt zichzelf af van alle genadegaven die God over de wereld wil uitstorten.

Elke mensenziel is de inzet van de strijd tussen het Licht (God) en de duisternis (de satan). De ziel laadt zich een schuldenlast op door elke toegeving aan bekoringen: de inspiraties vanwege de duisternis, die elke mensenziel tracht in te zetten voor de verwezenlijking van werken die Gods Plannen dwarsbomen en aldus de grondvesting van Gods Rijk van Liefde en Vrede op aarde uitstellen. Elk effect van de werken die de duisternis doorheen de miljarden bedreven zonden en ondeugden op deze wereld heeft kunnen voltrekken, draagt bij tot de ellende die wij dagelijks in deze wereld moeten vaststellen. Elke ziel kan er actief toe bijdragen, deze ellende teniet te doen en de laag van duisternis over de Schepping te helpen breken, zodat Gods Licht gemakkelijker de zielentuinen moge bereiken. Deze wereld is niet van nature gedoemd om een oord van ellende te blijven, hij is van nature bedoeld om een spiegel van het Rijk der Hemelen te worden.

Doorheen alle eeuwen zijn op deze wereld talloze zonden bedreven, die nooit zijn gebiecht en nooit zijn goedgemaakt. Integendeel worden de uitwerkingen van vele zonden nog verder verzwaard door verbittering en wraakzucht. Een voorbeeld: Vele oorlogsmisdaden zijn nooit gebiecht noch goedgemaakt, doch hebben bovendien aanleiding gegeven tot wraakgevoelens, verwensingen, vervloekingen, moord in het hart (wanneer een ziel in verbittering de dood wenst van een medemens die een nog andere ziel heeft mishandeld of gedood).

Dit alles geeft aanleiding tot de meest uiteenlopende toestanden van onevenwicht in de Schepping, met als gevolgen ellende, chaos, ziekten, rampen enzovoort.

De ziel die de Liefde in zich laat sterven door zelfzucht, vervalt spoedig in gevoelloosheid, onverschilligheid voor de noden van haar medeschepselen en agressie. Zij kan zich niet in het hart van een medeschepsel inleven en staat er niet bij stil wat zij zelf zou ervaren indien zij met liefdeloosheid zou worden behandeld, noch wat Gods Hart hierbij ervaart. Door gebrek aan innerlijk Licht (de dood van de Liefde betekent algehele verduistering in de ziel) begrijpt de ziel ook niet meer dat elke liefdeloosheid en elke ongevoeligheid jegens haar medeschepselen (zowel dieren als mensen!) de hele Schepping met nieuwe duisternis belast en daardoor ook haarzelf dieper in ellende laat wegzinken. De Meesteres van alle zielen zei ooit dat, indien de zielen een veel groter respect en een veel diepere Liefde voor de dieren mochten opbrengen, daardoor alleen reeds de berg van ellende op deze wereld aanzienlijk zou verkleinen.

De satan heeft de mensenziel verleid tot een verloochening van de Liefde, met talloze zware, voortdurende gevolgen die als een sneeuwbaleffect blijven aangroeien. Elk gebrek aan Liefde wekt duisternis op, en derhalve ellende voor de hele Schepping. Waar Liefde ontbreekt, wordt God als het ware onwerkzaam gemaakt, omdat Hij de zielen nooit Zijn voorkeur opdringt: Kiest de ziel voor duisternis, dan zal zij duisternis oogsten, ondanks alle Licht dat God haar zozeer wil geven. De mensenziel in al haar verblinding echter, ziet haar eigen gebreken in de Liefde niet als de bronnen van alle ellende in de wereld, graaft op haar zoektocht naar 'oplossingen' voor de wereldproblemen steeds dieper in het wereldse, en vindt dus vanzelfsprekend slechts 'oplossingen' die geen Licht in zich dragen en hierdoor niets anders baren dan kinderen van de duisternis.

Diezelfde verblinding heeft in talloze zielen de Liefde en dienstbaarheid vervangen door zelfzucht en bezitsdrang. Door deze manipulatie in talloze geesten en harten heeft de duisternis het materialisme in de wereld kunnen grondvesten, dat is geworden tot een buitengewoon machtig werktuig via hetwelk de duisternis deze wereld beheerst, mensenzielen massaal van God verwijdert en de wereld tot een oord van ellende maakt. Materialisme is de levenshouding en denkwijze volgens dewelke de stoffelijke behoeften alle aandacht krijgen. De Meesteres van alle zielen heeft er echter reeds bij herhaling op gewezen dat alle oriëntering van een mens op bevrediging van stoffelijke behoeften die datgene overstijgt dat nodig is om in leven te blijven, in feite neerkomt op het scheppen van pseudobehoeften, die de mensenziel spoedig brengen tot gehechtheid aan al het wereldse en haar van God en de ware, diepe, spirituele behoeften van de ziel wegleiden. Deze ware behoeften, die diep in elke ziel verborgen liggen, zijn de nood aan heiliging en het leiden van een leven waarvan elk detail in dienst staat van de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken. Deze beide zijn de ware basisbehoeften van elke ziel, omdat zij samen de enige zin van het leven op aarde vormen, de enige bedoeling met dewelke God een mensenziel in de wereld zendt. Deze aangeboren spirituele behoeften trachten de kern van elke ziel constant op God te oriënteren. Men zou het zo kunnen uitdrukken, dat Gods Hart werkt als een magneet die via dit hele systeem elke ziel naar Zich toe trekt. In de mate waarin de mens méér aan het wereldse gehecht raakt, worden deze diep spirituele basisbehoeften van de mensenziel meer verwaarloosd en krijgt de duisternis meer gelegenheid om de mens voor haar eigen plannen in te zetten, die slechts één ding beogen: de verwoesting van Gods Werken, dus van de hele Schepping en van de heiligheid van elke mensenziel, want de heiligheid is het leven in staat van genade waardoor de ziel met al haar handelingen en innerlijke gesteldheden in staat is om Heil over de Schepping te helpen brengen.

Doordat deze gesteldheid van materialisme doorheen de geschiedenis van deze wereld in ontelbare mensenzielen op de voorgrond is getreden en dit blijft doen, is de greep van de duisternis op deze wereld immens machtig geworden. Dit ligt in wezen hieraan, dat het materialisme van nature hand in hand gaat met verzwakking van de beleving van de Ware Liefde, waardoor de tekenen van Gods Tegenwoordigheid en Werking in de wereld steeds minder zichtbaar en voelbaar worden.

Daar de wereld met al zijn verlokkingen en valse beloften de ziel in zijn ban weet te houden, wordt God, de grote Tegenpool van al het wereldse en de grote struikelblok naar een onbelemmerde bevrediging van alle wereldse schijnbehoeften, als de schuldige voor alle ellende aangewezen.

Er moet met de grootste klemtoon worden op gewezen dat niet God schuldig is aan de ellende in de wereld, doch de mensenzielen, vanwege het verkeerd gebruik van hun vrije wil die voor God heilig en onaantastbaar is.

Het is een grote vergissing, te menen dat God Zijn Schepping met onverschilligheid laat verwoesten. De verwoestingswerken in de Schepping zijn niet Gods schuld, doch zijn louter de vrucht van het feit dat de satan de eed heeft gezworen, Gods Schepping te verwoesten en de aarde te maken tot het rijk van de duisternis, met de satan als meester en alle schepselen als willoze slaven voor de uitbouw van een rijk van ellende, ongeluk, liefdeloosheid en onophoudelijke onderlinge strijd en vernietiging. Op de meest sarcastische wijze heeft hij de mensenziel gekozen als tegelijkertijd voorwerp en instrument van zijn verwoestingswerken. De mensenziel was door God bedoeld als de kroon op Zijn volmaakte Werken, als Zijn vertegenwoordigster naar de hele Schepping toe, en als beheerster van de aarde (die Gods bezit is en blijft; de mens is slechts een gebruiker, geen eigenaar). Door onophoudelijke inspiraties wist (en weet) hij ontelbare zielen voor zijn kar te spannen door hen zo ver van God te verwijderen dat zij als het ware geprogrammeerd zijn voor werken van duisternis. Zij geven aan deze duistere inspiraties gevolg door vrijwillige beslissingen om niet Werken van Licht doch werken van duisternis te doen. God gaat niet tegen de vrije wil van een ziel in. De verantwoordelijkheid voor alle ellende in de wereld ligt daardoor louter in de innerlijke gesteldheden van de mensen zelf besloten.

De Schepping kan slechts worden hersteld, en alle ellende kan slechts van de aardbodem verdwijnen, naarmate méér mensenzielen het Vuur van de Ware Liefde naar méér medeschepselen – mens en dier – brengen.

Laten wij steeds goed voor ogen houden: De onoverzienbare omvang van elke omgang vanwege mensenzielen met medemensen én dieren, die niet in overeenstemming is met Gods Wet, heeft een groot aandeel in de duisternis die over de Schepping hangt en die ons leven beklemt onder een druk en een last van ellende, lijden en beproevingen. Deze enorme schuld jegens Gods Wet moet worden gecompenseerd. Aangezien God Zijn Wet volledig via mensenzielen ten uitvoer zoekt te leggen, verlangt Hij ook in de eerste plaats van de mensenzielen liefdevol opgedragen, toegewijde beproevingen tot goedmaking. Het gevolg van de enorme zondeschuld is de onvoorstelbare ellende in de wereld.

De verminderde opname van de Goddelijke Liefde in steeds méér mensenzielen heeft zware gevolgen: De stroming van de Goddelijke Liefde doorheen de Schepping wordt hierdoor steeds zwakker, zodat Gods Tegenwoordigheid in de Schepping steeds minder duidelijk wordt. Dit is de rechtstreekse oorzaak van alle ellende, van alle lijden en zelfs van de natuurrampen op deze wereld. De hele Schepping (mensenzielen, dieren, planten en natuurelementen) lijdt hieronder, doordat de verzwakking van de stroming van Gods Liefde en de talloze onderbrekingen ervan in ontelbare knooppunten binnen het netwerk van de Schepping voor zware verstoringen van het evenwicht binnen het gehele systeem van de Schepping zorgt. De ontelbare zielen die Gods Liefde niet of onvoldoende in zich opnemen, zijn steeds minder in staat om het heiligingsproces in zich te voltrekken. Hun daden, gedachten, gevoelens en verlangens worden steeds minder vruchtbaar voor Gods Werken en Plannen, en zij zijn steeds minder in staat om hun vrije wil in dienst te stellen van Gods Wil, die de motor is van alle Leven binnen de Schepping.

De hele Schepping functioneert op de Liefde, die de essentie van het Goddelijk Leven is. Wie een betere wereld wil, zonder ellende doch vol Geluk, Vrede en Liefde, doet er daarom goed aan, te beseffen dat de satan bezig is, alle schepselen tegen elkaar uit te spelen en ervoor te zorgen dat zij elkaar verzwakken en ten minste moreel verwoesten. Precies om deze reden heerst onder de zielen zoveel onenigheid en onvrede.

De Schepping kan slechts worden hersteld, en alle ellende slechts van de aardbodem verdwijnen, in de mate waarin méér zielen de Ware Liefde naar méér medeschepselen (mensen en dieren, en zelfs de plantenwereld) brengen.

Er is dus wel degelijk een weg terug: Zodra de mensenzielen op grote schaal al hun medeschepselen – dieren zowel als mensen – behandelen met respect en oprechte Liefde, en geen van hen nog vernederen, zal het opzet van de duisternis om Gods Werken te ondermijnen en in de meest uiteenlopende ellende onder te dompelen, volledig worden gebroken. Zo eenvoudig is het, want dit is de meest elementaire Goddelijke Wet: Liefde brengt Licht en Vrede; gebrek aan Liefde brengt duisternis, onvrede en ellende in al haar vormen.

God heeft Zijn Schepping aan de hoede van de mensenzielen toevertrouwd. De zielen hebben zichzelf ten prooi gegeven aan duisternis, en hebben hierdoor tevens de Schepping aan diezelfde duisternis ten prooi gegeven. Doordat Gods Schepping op grond van de Wet der Gerechtigheid een systeem bezit waardoor elk onevenwicht naar een nieuw evenwicht zoekt, keert de zwaar verstoorde Schepping zich als het ware tegen de mensenzielen. De zielen oogsten de vruchten van het zaad van duisternis dat zij eeuwenlang in overvloedige mate hebben uitgestrooid. Het resultaat is een wereld die is vervuld van een onvoorstelbare ellende in talloze verschillende vormen. Het is aan ieder van ons om zijn/haar persoonlijke bijdrage te leveren om Gods Schepping opnieuw naar haar oorspronkelijke staat van genade terug te helpen brengen. De sleutel ligt slechts hierin: een grondige, onvoorwaardelijke en spontane beleving van de Ware Liefde, zelfverloochening, dienstvaardigheid jegens alle medeschepselen, kortom: Zodanig leven en denken, voelen en verlangen dat de hele ziel en haar hele innerlijk leven wordt tot een smetteloze spiegel van Gods Hart. De weg is ons getoond in het Leven van de Christus, en wordt ons via talloze concrete onderrichtingen tot leven gebracht in de Wetenschap van het Goddelijk Leven, het geheel van de onderrichtingen van Maria, de Meesteres van alle zielen.

Ten dienste van de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde,
Myriam, september 2017

Wie zijn wij

www.maria.domina-animarum.net

TOTUS TUUS, MARIA !

WIE OF WAT IS HET MARIA DOMINA ANIMARUM WERK?
De Meesteres van alle zielen laat de volgende toelichting bekendmaken

Om de ware aard en de reden van bestaan van het Maria Domina Animarum Werk te kunnen begrijpen, alsook voor een beter begrip van de reden waarom dit Werk vanuit bepaalde hoeken zo heftig wordt aangevallen en zo vaak ten prooi is gevallen aan onbegrip, is in de eerste plaats noodzakelijk dat zielen zich voor ogen houden waarom dit Werk door de Moeder Gods in het leven werd geroepen:

Het Maria Domina Animarum Werk is door de Koningin des Hemels bedoeld als een instrument van compromisloze strijd tegen de duisternis en als kanaal voor de verspreiding van een immense verdieping van de kennis van de zielen over de ware zin van het leven, over Gods bedoelingen met de zielen en over Zijn Werken die door actieve medewerking van de zielen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde moeten leiden. Veel van de stellingen die de Moeder Gods via dit Werk verkondigt, hoewel zij van in den beginne deel uitmaakten van de volheid van Gods Waarheid, klinken de ‘moderne’ christen niet meer vertrouwd in de oren en worden daarom soms niet aanvaard, zelfs met wantrouwen benaderd, en worden tot aanleiding voor belastering van het kanaal dat hen in opdracht van de Koningin des Hemels verkondigt.

Een Hemels Werk is des te méér mikpunt van duistere aanvallen, naarmate het de duisternis méér kost. Zoals de Moeder Gods Zelf het in verband met Haar Werk, het onbegrip bij bepaalde zielen ten aanzien van dit Werk en de aanvallen ertegen, ooit formuleerde: "Wanneer de zon opgaat, verlaten de adders hun holen". Maria Domina Animarum is geboren uit Gods Licht, en is bedoeld om zielen naar dat Licht (de Waarheid van de volkomen heiliging) te helpen voeren. Dat is onze levensopdracht, en het voorwerp van een heilige gelofte die via Myriam jegens de Hemelse Koningin is afgelegd. Voor de vervulling van deze gelofte willen wij leven en sterven, want wij weten dat zij uit niets dan de Waarheid is voortgekomen.

Het Maria Domina Animarum Werk is een Mariaal Werk van verkondiging, dat zijn ontstaan louter en alleen dankt aan de onderrichtingen die de Heilige Maagd aan Myriam schenkt, en via hetwelk Maria Haar kinderen met aandrang wil oproepen tot totale en onvoorwaardelijke toewijding aan Haar, ter verwezenlijking van de Haar door God toevertrouwde opdracht: zielen op de vruchtbaarste wijze in te schakelen in de voltooiing van Gods Heilsplan voor de Schepping.

Over dit Werk, alsook over Myriam zelf, doen diverse betreurenswaardige speculaties de ronde. Daarom laat de Moeder Gods de volgende lichtstraal in deze nevel schijnen, opdat deze moge optrekken, want hij hindert een Hemels Werk bij de volbrenging van de opdracht die het van de Koningin des Hemels heeft ontvangen, hij helpt verhinderen dat Hemels zaad in vruchten verandert, en hij leidt zielen af van datgene waartoe ons Werk dient: hen te helpen om ten volle open te bloeien als kinderen Gods.

Het Maria Domina Animarum Werk is ontstaan uit de roeping van Myriam van Nazareth door de Moeder Gods in 1997.

Vanaf het eerste contact begon Maria Haar Myriam te vormen via mystieke kennisoverdracht, en nam Zij totaal bezit van Myriams hart, met de uiteindelijke bedoeling dat Myriam op Gods Tijd Haar leerstellingen naar de zielen zou brengen, tot grondige verdieping van hun spirituele inzichten. Maria stak niet onder stoelen of banken dat Haar ultieme Missie voor deze Laatste Tijden hieruit bestaat, de zielen te dienen tot Gids, Lerares en innerlijke Omvormster teneinde hen in staat te stellen, hun christen-zijn steeds dieper te beleven en steeds actiever bij te dragen tot de ontsluiting van de Schat der Verlossing, die Jezus Christus in hen heeft neergelegd.

In 2005 verkondigde de Koningin des Hemels voor het eerst Haar hoedanigheid als Meesteres van alle zielen. De door Haar geschonken spirituele stellingen en inzichten betitelde Zij voortaan met het verzamelbegrip Wetenschap van het Goddelijk Leven.

Maria’s onderrichtingen als Meesteres van alle zielen, aangeboden onder de benaming Wetenschap van het Goddelijk Leven, omvatten nooit eerder geopenbaarde Waarheden betreffende Goddelijke Mysteries, Mysteries over het diep wezen van de ziel, over de unieke aard, verhevenheid en macht van Maria, inzichten in het diepe wezen van alle deugden en ondeugden, wegen naar diepere zelfkennis en naar de ontdekking van het diep wezen en de diepe doelstellingen van Gods Heilsplan en van de werkwijzen der duisternis om Gods Heilsplan te ondermijnen in en tussen de zielen. Maria wijst de zielen de weg naar het Ware Geluk, door ontmaskering van talrijke misvattingen en dwalingen en onderricht in alle elementen van Gods Waarheid en in de diepe betekenis van de Leer van Christus. Als Meesteres van alle zielen bestaat Maria’s roeping hierin, dat Zij de zielen begeleidt naar het diep en juist begrip van de ware christelijke beleving van hun levensweg, dit alles met het oog op de verwezenlijking van de hoogst mogelijke vruchtbaarheid van hun leven op aarde in het kader van de voltooiing van Gods Heilsplan.

In 2008 werden de leerstellingen van de Meesteres van alle zielen voor het eerst op het internet gebracht. Dit was niet door de Moeder Gods beoogd, want Haar aanvankelijke bedoeling was dat Myriams roeping in het verborgene zou bloeien, en dat de vruchten van Myriams mystieke vorming pas na Myriams overlijden aan de wereld bekend zouden worden gemaakt. Aanvankelijk stond Zij daarom slechts toe dat Myriams geestelijke leider en een kleine groep van zielen met voldoende diepgang rond de geestelijke leider, van het bestaan en de werken van Myriam kennis kregen.

Waarom lag het niet in Maria's bedoeling, deze unieke schatten aan spirituele kennis en inzichten nog tijdens Myriams leven op grote schaal vrij te geven? Omdat, zoals Maria naderhand zou verklaren, "elk werelds contact en elke kennis die de wereld tijdens het leven van een mystiek instrument draagt van het bestaan en de werking van dit instrument, voor dit laatste is als puur gif".

Niettemin stond Maria, ondanks Myriams terughoudendheid, toe dat de nieuwe ontwikkeling er kwam, met de woorden "Ik zal het tot Mijn Plan maken".

Tot grote pijn voor Myriam zelf doch vooral voor de Koningin des Hemels, circuleert onder sommige zielen de overtuiging, dat aan Myriam en dit Werk een grote dienst is bewezen door Myriam uit het verborgene te halen. Deze zielen zullen pas na hun aardse leven zien, hoeveel schade en tegenwerking deze ontwikkeling Myriam en het Werk heeft gekost, omdat hierdoor een door Gods Voorzienigheid getekende weg een niet voorziene bocht heeft gekregen: een Hemels Werk in volle bloei is blootgesteld aan de nevelen der wereld.

Wat kunt U bij ons vinden, en wat niet?

Via deze website richt de Koningin van Hemel en aarde, de Moeder van de Christus, Zich tot alle zielen die zijn bezield door een oprechte bereidheid en een intens verlangen om de beleving van hun christen-zijn te verdiepen. Het Maria Domina Animarum Werk is een Werk van Mariale onderrichting, niet geboren uit een menselijke beslissing doch op grond van een uitnodiging vanwege de Koningin des Hemels Zelf. Het Werk is uitsluitend gegrondvest en uitgebouwd op een immens volume aan onderrichtingen die Maria sedert 1997 via mystieke weg schenkt aan Haar 'apostel van de Meesteres van alle zielen'. Deze onderrichtingen, door de Moeder Gods geschonken als een volmaakt sluitend systeem onder de benaming Wetenschap van het Goddelijk Leven, vormen in hun geheel een ernstige oproep tot, en wegwijzer naar, het sluiten van een compromisloos verbond tussen de ziel en de Moeder Gods, waarbij de ziel zich bereid verklaart om, onder een zeer diepgaande leiding en begeleiding van de Moeder van de Eeuwige Liefde, een heilig leven te betrachten teneinde de grondvesting van Gods Rijk op aarde te bespoedigen. Aan de ziel die bereid is, zich totaal te geven voor de voltooiing van Gods Werken en Plannen met deze wereld, heeft Maria Domina Animarum een spirituele goudmijn aan onderrichting, hoop en bemoediging te bieden. De ziel die tot deze inzet en strijd niet bereid is, omdat zij een maximale bijdrage tot Gods Werken en Plannen en de voltooiing van haar eigen spirituele vruchtbaarheid niet als haar ware levensdoel erkent en beschouwt, zal bij ons niet vinden wat zij zoekt voor de verwezenlijking van datgene, wat zij wél van het leven verwacht.
Het Maria Domina Animarum Werk richt zich tot zielen die het werken aan zichzelf op de weg naar de vervolmaking in de heiligheid zeer ernstig nemen. De voltooiing van Gods Heilsplan heeft hoge nood aan zielen die bereid zijn, hun hele leven en hun hele wezen in dienst van Gods Werken te stellen, en die het belangrijker vinden, aan God te geven dan van God te vragen. De hele Wetenschap van het Goddelijk Leven toont aan dat dit de enige juiste keuze is voor de ziel die werkelijk heeft begrepen waarvoor de mensenziel op aarde is.

Myriam, het Werk en de inhoud van de verkondigingen werden en worden in sommige kringen aangevochten, belasterd en zelfs verketterd. Dit heeft drie  redenen:

 1. De mystieke aard van de bron van de verkondiging, waardoor zielen, met inbegrip van de Kerk, de inhoud ervan nu en dan voorzichtig en zelfs terughoudend benaderen, ondanks het feit dat elk woord uit het Hart van de Moeder Gods Zelf stamt. Dit Werk is ertoe geroepen om zonder wereldse compromissen noch menselijk opzicht de volheid van de Waarheid te verkondigen, zoals deze voor alle tijden in Gods Wet staat opgetekend. Het was reeds in alle eeuwen eigen aan de mystiek, dat zij dingen laat verkondigen voor dewelke vele zielen aanvankelijk niet klaar blijken. Bovendien worden dit Werk zelfs geregeld anti-christelijke intenties toegedicht, die boze tongen menen te mogen afleiden uit bepaalde woorden en zelfs afbeeldingen op onze website. Sommigen deinzen er zelfs niet voor terug, hierin verborgen tekenen te zien waardoor Myriam "aantoont, een valse zienster en een werktuig van de duisternis te zijn". De op deze website aangeboden geschriften nemen in elke zin resoluut stelling tegen alles wat duisternis en misleiding is, en voor de Ware Liefde. Het is zeer betreurenswaardig, en tekenend voor de listige lasterstrategieën van de satan, dat zelfs zielen die zich ogenschijnlijk tot 'verdedigers' van het christelijk gedachtegoed opwerpen, niet eens in staat blijken om de Ware Liefde te herkennen, en deze van de ware duisternis te onderscheiden. De satan blijft zich van dezelfde strategie bedienen, waardoor hij ooit zielen influisterde dat Jezus Zelf een werktuig van de duivel was. Hoe pijnlijk is het voor de Hemel wanneer christenen elkaar ervan beginnen overtuigen dat tekenen van Licht "in werkelijkheid tekenen van duisternis zijn"...;
 2. De zeer verdiepende inzichten die in de Wetenschap van het Goddelijk Leven worden aangeboden, en die geregeld overkomen als ongewoon in deze wereld, die in spiritueel opzicht ten prooi is aan een steeds groter wordende oppervlakkigheid en aan modernisme, dat vijandig is jegens elke stelling die wijst op de noodzaak om naar de wortels van Gods bedoelingen terug te keren. Sommigen brengen de overtuiging in omloop, dat dit Werk de bedoeling heeft, respectevelijk ermee bezig is, een "totaal nieuw Evangelie" te verspreiden... De Moeder Gods Zelf heeft Haar tegenargumenten onder andere in de menupunten Het MDA Werk en Eeuwige Lente laten aanbieden. De Hemelse Meesteres wijst er bovendien bij herhaling op, dat de Wetenschap van het Goddelijk Leven zo diep op het geweten inwerkt, dat de duisternis met alle middelen tracht te verhinderen dat zielen die met deze leerstellingen worden geconfronteerd, deze zouden geloven, aanvaarden, en naleven. De diepgang van de Wetenschap van het Goddelijk Leven maakt deze tot een grote vijand van diegene, die de zielen verblindt voor Gods Wijsheid. Tegenwind is voor ons Werk derhalve als het ware voorgeprogrammeerd;
 3. Talloze inhoudelijke fouten in de vertaling van de teksten, die oorspronkelijk worden geschreven in Myriams moedertaal, het Nederlands. In de aanvankelijke vertalingen zijn talloze passages ontdekt, die inhoudelijk sterk van de basistekst afwijken, en geregeld zelfs het tegenovergestelde zeggen. Myriam is verweten, van deze vertalingen kennis te dragen en deze te hebben goedgekeurd. De realiteit is echter, dat Myriam op grond van de veeleisende roeping en vele ermee gepaard gaande facetten die niemand bekend zijn, nooit de tijd heeft gehad om de vertalingen woord voor woord te controleren. Dit alles heeft aanleiding gegeven tot schaamteloze lastercampagnes en verketteringen aan het adres van Myriam, met als oordeel dat "dergelijke ketterijen niet door de Hemel kunnen zijn geïnspireerd". Zodra het Werk is beginnen wijzen op de vele vertaalfouten, en tot eerherstel en dienst aan dit Hemelse genadegeschenk is begonnen, gecorrigeerde versies van de vertaalde teksten te publiceren, werd Myriam belasterd met de stelling dat "een ziel (hier is Myriam bedoeld) die haar medewerkers zo behandelt en uitbuit, niet door Maria kan worden bestuurd". De Hemel fluistert, de duivel echter, schreeuwt, en maakt het velen zeer moeilijk om de gefluisterde Waarheid nog te horen. Wat Myriam hieraan het pijnlijkst is, is de vaststelling dat sommige zielen zich blijkbaar niet kunnen voorstellen wat het voor een mystiek gevormde ziel betekent wanneer Hemelse inspiraties, voor dewelke zij haar hele leven heeft opgeofferd en waarvan zijzelf de Bron heeft mogen zien en horen, niet exact worden weergegeven en om die reden door de duisternis tegen de oorspronkelijk door God daarmee gekoesterde Plannen worden gekeerd. Hemelse woorden waarvan de betekenis in een vertaling inhoudelijk wordt vervormd, zijn niet langer Hemelse woorden en dienen niet langer de Werken van het Licht.

Dit alles heeft in bepaalde kringen dit Hemels Werk in een schemerlicht geplaatst, dat de Moeder Gods zwaar heeft gegriefd en de immense genade die de zielen via dit Werk is en wordt geschonken, letterlijk aan de duisternis heeft uitgeleverd.

Deze ontwikkelingen hebben de Koningin des Hemels in het gelijk gesteld en zeer begrijpelijk gemaakt waarom Zij aanvankelijk had voorzien dat Haar Myriam en de vruchten van Haar inspiraties nooit aan het grote publiek mochten worden prijsgegeven zolang Myriam op aarde leeft.

God heeft steeds het laatste woord. Maria heeft Haar Myriam in volledige afzondering teruggetrokken om een leven te leiden zoals het oorspronkelijk was bedoeld, en het Werk is vanaf 2012 geleidelijk naar de wortels van de beginjaren van de roeping teruggekeerd. Alle foute vertalingen werden van de website verwijderd en worden geleidelijk vervangen door volledig herwerkte versies, die de oorspronkelijke inspiraties van de Moeder Gods volkomen dekken. Buiten onze wil – en vooral, buiten de Wil van de Koningin des Hemels – worden nog steeds oude, en dus onnauwkeurige, respectievelijk onbetrouwbare, versies van de teksten in circulatie gebracht, waarvan de authenticiteit van de inhoud op vele punten niet door ons kan worden gewaarborgd. Louter uit respect voor de Moeder Gods en voor de barmhartige God die uit Liefde de verspreiding van deze unieke oorspronkelijke inspiraties aan de zielen heeft toegestaan, verzoekt dit Werk met de grootste nadruk dat geschriften die niet zijn voorzien van de identificatiegegevens van hun enige unieke bron, namelijk het Belgisch Apostolaat onder de naam Maria Domina Animarum Werk respectievelijk de website www.maria-domina-animarum, niet zouden worden gebruikt, verspreid, gekocht noch verkocht.

Is onze huidige werkzaamheid dan in strijd met het feit dat de Koningin des Hemels aanvankelijk beoogde, de geschriften in het kader van de Wetenschap van het Goddelijk Leven niet tijdens Myriams leven op grote schaal bekend te maken? Neen, en wel omdat op ons in dit verband een dubbele verplichting rust:

 • De ontwikkeling die zich heeft voltrokken op grond van de nooit bedoelde intrede op het internet, kan niet ongedaan worden gemaakt. De elementen van duisternis die deze ontwikkeling als bijwerkingen met zich heeft meegebracht, moeten echter uit respect voor Gods Werken worden ontkracht. Wereldse ogen laten zich gemakkelijk verleiden tot de conclusie dat een Hemels Werk dat zich terugtrekt, hierdoor een bewijs levert voor zijn onjuistheid. De duisternis zou een dergelijke beslissing zonder enige twijfel manipuleren om de Liefde, hoop, bemoediging en Waarheid die wij sedert de beginjaren hebben helpen verspreiden, in de zielen onwerkzaam te maken. De Moeder Gods heeft ons Werk verboden, op om het even welke polemiek in te gaan, met de stelling dat "alle discussie het laboratorium van de duivel is". Zoals Zij op een bepaald ogenblik tot Myriam zei: "Over Gods Waarheid discussieert men niet, men aanvaardt haar in dank en Liefde, en past haar toe". Reeds in de beginjaren zei Zij tot Myriam: "Jij hoeft jezelf niet te verdedigen, Ikzelf zal getuigenis afleggen over de echtheid van de verkondigde stellingen en onderrichtingen, en over jouw echtheid". Dit Werk strijdt daarom niet met hen, die zich als vijanden van het Werk opwerpen, het vervult eenvoudig de opdrachten die de Meesteres van alle zielen het heeft gegeven en dagelijks blijft geven. De verantwoordelijkheid van dit Werk geldt niet jegens mensen, doch uitsluitend jegens God.
 • De inspiraties die wij mogen verspreiden, zijn heilig, en kunnen door Gods genadewerking de duisternis veel schade toebrengen. Precies hiertoe is dit Werk oorspronkelijk gegrondvest. Wanneer wolken zich voor de zon schuiven, betekent dit niet, dat de zon er niet meer is. Kritiek op Hemelse stellingen is slechts een werk van mensen, die zich door het Licht hebben laten irriteren. Net zoals mist slechts door de zon kan worden opgelost, kan ook de verblinding in een ziel slechts door de Ware Liefde worden genezen.

Dit alles is een kwestie van oprechte Liefde tot Gods Werken. Het Plan dat de Meesteres van alle zielen met Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven koestert, maakt ten volle deel uit van Gods Heilsplan voor de zielen, met als uiteindelijk doel de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Het getuigt slechts van waar en zuiver christendom, een open oog te bewaren voor de manipulaties van de duisternis, die geen middel schuwt om mystieke werken te verontreinigen en ongeloofwaardig te maken, opdat deze gemeden en gewantrouwd zouden worden en hun vruchtbaarheid teniet zou worden gedaan. Dit is niet verenigbaar met de enige roeping van elke ziel, die hierin bestaat, Gods Werken te dienen, opdat deze mogen worden voltooid. God wil ieder van ons nodig hebben om Zijn Werken en Plannen te bekrachtigen en te verwezenlijken, en precies dit besef is de rode draad doorheen datgene, wat het Maria Domina Animarum Werk de zielen te bieden heeft.

Nadere informatie over de achtergronden van ons Werk kunt U hoofdzakelijk vinden in de menupunten:

 • Het MDA Werk
 • MDA in beelden
 • Eeuwige Lente
 • Contact

en in de updatebalk Definitieve teruggetrokkenheid van Myriam (onderaan op de welkomstpagina).

Het feit dat dit Werk ondanks Maria's bedoelingen, Myriam in het verborgene te houden, de vruchten van deze unieke inspiraties in deze tijd naar de zielen mag brengen, is een genade, aan wier bloei wij willen meewerken. Deze tekst werd door de Meesteres van alle zielen geïnspireerd en vrijgegeven met de bedoeling, dat de zielen mogen inzien tegen welke achtergrond zij dit Werk moeten begrijpen. Slechts zo kunnen wij allen samen het Wonderwerk tot voltooiing helpen brengen, dat Maria in 1997 in en door Myriam is begonnen. Hemelse geschenken aanvaardt men in dankbaarheid en Liefde, en men benut hen als wapens om de wereld te helpen bevrijden uit de duisternis en ellende, die de onwetendheid, de verblinding en de zonde erin hebben gezaaid.

In het licht van vele kritieken op ons Werk moet nog met klem op het volgende worden gewezen: De oorspronkelijke bedoeling van de Moeder Gods lag hierin, Myriam de vruchten van Haar inspiraties te laten verspreiden binnen een nauwe kring van zielen rondom een priester, tot vorming van deze zielen op het hoogste niveau van de totale toewijding aan Maria. Het lag nooit in Maria's bedoeling, Myriams geschriften tijdens Myriams leven te verspreiden buiten de door de geestelijke leider gevormde kring! Uit deze melding moge blijken dat het een bijzondere genade is dat het MDA Werk zich de inspanning mag getroosten om deze geschriften verder te verspreiden, daar de Moeder Gods Zelf dit nooit van Myriam heeft gevraagd en Maria Myriams roeping als vervuld beschouwt zodra de Hemelse inspiraties in Myriams moedertaal worden opgetekend. Verspreiding en vertaling ervan tijdens Myriams leven, maakt in wezen niet eens deel uit van Myriams roeping.

Tot besluit ter overweging:

De Moeder Gods bedoelde Haar Maria Domina Animarum Werk van meet af aan als een werktuig tot ontsluiting van het vermogen van de zielen tot heiliging (de uiteindelijke zin van elk mensenleven zoals God het heeft bedoeld), en wel door verdieping van hun spirituele inzichten en van hun begrip van Gods Plannen en Werken en van hun levensroeping in navolging van Jezus Christus.

Het Werk van Maria als Meesteres van alle zielen kan deze verdieping slechts helpen ontsluiten door een volhardende strijd tegen de oppervlakkigheid die zo veel zielen in deze moderne tijden in de greep houdt. Precies deze compromisloze strijd tegen alle oppervlakkigheid in de beleving van het christen-zijn heeft dit Werk in bepaalde kringen vijanden gebracht. Het Maria Domina Animarum Werk blijft niettemin zonder meer trouw aan de gelofte die Myriam bij de roeping jegens de Koningin des Hemels heeft afgelegd: een resolute keuze voor het Goddelijk Plan dat via de Heilige Maagd dit Werk in het leven heeft geroepen, en niet voor enige menselijke opvatting die niet in overeenstemming is met dit Plan. Een Hemels Werk dat zich door menselijk opzicht zou laten leiden, zou daardoor zijn Hemelse oorsprong volkomen verloochenen.

Maria Domina Animarum verkondigt niets anders dan Hemelse Waarheid. Het ware een grove belediging aan de Moeder Gods en aan de Eeuwige Wijsheid indien wij deze Goddelijke Geschenken zouden verloochenen uit vrees voor de invloeden der duisternis op ons Werk indien wij blijven getuigen van de volheid der Waarheid. Ons interesseert niet enige populariteit in de ogen van mensen, doch uitsluitend dat wij in alles compromisloos Gods Plan trouw blijven. Geen ziel leeft voor het werelds leven, zij leeft uiteindelijk slechts voor het Eeuwig Heil en voor de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken. Hetzelfde geldt voor een Apostolaat dat waarlijk zijn wortels heeft in Hemelse Openbaringen.

Oppervlakkigheid in de beleving van het christen-zijn is de grootste vijand van de grondvesting van Gods Rijk op aarde, de zogenaamde 'Wederkomst van de Christus'. Om deze reden is het Maria Domina Animarum Werk door de Moeder Gods mede in het leven geroepen als een tegengewicht voor de bedroevend passieve houding van vele christenen ten aanzien van deze Wederkomst. De Christus moet wederkomen in elk individueel hart, door de eigen actieve strijd van elke ziel tegen de duisternis in zichzelf.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Haar Maria Domina Animarum Werk

Met de Meesteres door het jaar

www.maria-domina-animarum.net

MET DE MEESTERES DOOR HET JAAR

TOTUS TUUS, MARIA !

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,

De Koningin des Hemels heeft Haar Maria Domina Animarum Werk van meet af aan bedoeld als een Werk van onderrichting en een uitnodiging aan de zielen om op actieve wijze te werken aan hun spirituele groei, de vervolmaking van hun vermogen om waarlijk naar Gods beeld en gelijkenis toe te groeien. Hoe ver de ziel in dit bloeiproces zal vorderen, hangt af van haar eigen actieve, spontane, bewuste inzet en haar eigen gedrevenheid om de volheid van het Goddelijk Leven te vinden.

De Meesteres van alle zielen is elke ziel gegeven als Moeder, en in deze hoedanigheid verlangt Zij naar de maximale ontplooiing van elke ziel, opdat zij het Eeuwig Leven moge verdienen. Om dit te helpen verwezenlijken, nodigt Maria de zielen ertoe uit, voortaan op meer actieve wijze hun weg te vinden doorheen de immense rijkdom aan teksten die Zij doorheen Haar MDA-Werk biedt.

Om deze reden zal het Maria Domina Animarum Werk in het compartiment Nieuws en belangrijke Info voortaan nog slechts zichtbare updates plaatsen ter gelegenheid van speciale onderrichtingen en mededelingen. In dit verband wordt U uitgenodigd om regelmatig de balk De Stem der Genade te raadplegen voor mededelingen over speciale updates en oproepen.

Voor het overige worden de zielen ertoe uitgenodigd, zich te bedienen van de onderstaande Jaarkalender, die hen kan helpen om doorheen het jaar bewuster mee te leven met mijlpalen in het Leven van Jezus en Maria, en met bijzondere eigenschappen van de Koningin des Hemels.

Deze uitnodiging is een opdracht van Liefde vanwege de Moeder Gods aan elk van Haar kinderen, en past tevens in het kader van de definitieve terugkeer naar Haar oorspronkelijke bedoeling om Haar Myriam verder te vormen in een leven van volkomen teruggetrokkenheid, wat mede mogelijk wordt gemaakt door een ander systeem van aankondiging van updates dan totnogtoe werd gebruikt.

Het onderstaand jaaroverzicht is gebaseerd op de geschriften Sluier van Goud en Edelstenen der Genade, die U beide vindt onder Onderrichtingen > Boeken.

In Liefde en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,
Haar Maria Domina Animarum Werk

 

JAAROVERZICHT

1 januari
Maria, Moeder van God – Ark van het Nieuw Verbond

3 januari
De Allerheiligste Naam van Jezus

eerste zondag na Nieuwjaarsdag
De Heilige Driekoningen

derde zondag na Kerstmis
Doopsel van  Jezus in de Jordaan

23 januari
Verloving van Maria met Jozef

2 februari
Maria Lichtmis (Opdracht van Jezus in de Tempel)

onmiddellijk na Lichtmis
Vlucht naar Egypte

11 februari
Verschijning van de Onbevlekte Ontvangenis in Lourdes

20 februari
Maria Moeder van Tranen

Aswoensdag
Begin van de veertigdaagse Vastentijd

circa zes weken na het Doopsel van Jezus
Bruiloft in Kana

19 maart
Heilige Jozef

vierde zondag van de Vastentijd
Halfvasten

21 maart
Begin van de Lente

24 maart
Heilige Aartsengel Gabriël

25 maart
Boodschap van de Engel aan Maria

zondag vóór Pasen
Palmzondag

donderdag na Palmzondag
Witte Donderdag

vrijdag na Palmzondag
Goede Vrijdag: Kruisdood van Christus – Maria Medeverlosseres

zaterdag na Palmzondag
Paaszaterdag

eerste zondag na de eerste volle maan van de lente
Pasen: Verrijzenis van Christus

omstreeks Pasen
Terugvinding van de twaalfjarige Jezus in de Tempel

eerste zondag na Pasen
Barmhartigheidszondag

26 april
Maria Moeder van Goede Raad

tweede zondag van mei (Moederdag)
Moederschap van Maria – Maria Moeder van de Kerk

donderdag na de vijfde zondag na Pasen
Hemelvaart van Christus

zaterdag na Hemelvaart
Maria Koningin der Apostelen

zevende zondag na Pasen
Pinksteren

24 mei
Maria Hulp der Christenen

31 mei
Maria Visitatie (bezoek aan Elisabeth)

zondag na Pinksteren
Feest van de Heilige Drievuldigheid

tweede donderdag na Pinksteren: Sacramentsdag

8 juni
Maria Zetel van Wijsheid

tweede zondag van juni (Vaderdag)
Vaderschap van de Eeuwige Vader

derde vrijdag na Pinksteren
Heilig Hart van Jezus

derde zaterdag na Pinksteren
Onbevlekt Hart van Maria

27 juni
Maria Moeder van Altijddurende Bijstand

1 juli
Kostbaar Bloed van Jezus Christus

22 juli
De Heilige Maria Magdalena

2 augustus
Maria Koningin en Meesteres van de engelen

5 augustus
Maria ter Sneeuw

6 augustus
Gedaanteverandering van Jezus

13 augustus
Maria Toevlucht der zondaars

15 augustus
Tenhemelopneming van Maria

15 – 22 augustus
De Dagen van Maria's unieke Verheerlijking

22 augustus
Maria Koningin van Hemel en aarde - Meesteres van alle zielen

zaterdag vóór de laatste zondag van augustus
Maria Heil van de zieken

31 augustus
Maria Middelares van alle Genaden

zaterdag na het Feest van de Heilige Augustinus
Maria Troosteres van de bedroefden

8 september
Geboorte van Maria

12 september
Naam van Maria

14 september
Kruisverheffing

15 september
Maria Moeder van Smarten

24 september
Maria Vrijkoop der slaven

29 september
De Heilige Aartsengelen

1 oktober
Feest van de sluier en de bescherming van de Moeder Gods

2 oktober
De Heilige Engelbewaarders

7 oktober
Maria Koningin van de Rozenkrans

16 oktober
Feest van der Zuiverheid van Maria

November
November, maand van vergeving en verzoening

1 november
Allerheiligen – Maria Koningin van de Heiligen

2 november
Allerzielen – Maria Voorspreekster

zaterdag vóór de derde zondag van november
Maria, Moeder van de Goddelijke Voorzienigheid

21 november
Opdracht van Maria in de Tempel

zondag vóór de eerste zondag van de Advent
Christus Koning

vierde zondag vóór 25 december
Begin van de Advent

8 december
Onbevlekte Ontvangenis van Maria

18 december
Maria Verwachting

25 december
Kerstmis: Geboorte van Jezus Christus

27 december
Heilige Apostel Johannes

28 december
Heilige Onschuldige Kinderen

eerste zondag na Kerstmis
Feest van de Heilige Familie

31 december
Oudejaarsavond

definitieve teruggetrokkenheid van Myriam

www.maria-domina-animarum.net

TOTUS TUUS, MARIA !

Ter inleiding de volgende private Openbaring, die de in deze rubriek vervatte informatie in het juiste licht kan helpen plaatsen:

Private Openbaring van de Meesteres van alle zielen aan Myriam

geschonken tijdens meditatie op 17 augustus 2015

HEILIGSTE MAAGD MARIA: "Slechts heel weinig zielen hebben doorheen de jaren de ware reden en de ware bedoeling van de roeping van Mijn Myriam begrepen.

Je roeping is de vrucht van een Mysterie dat zeer nauw verband houdt met deze tijd, die de tijd van de voltooiing van Gods Heilsplan is. Op kracht van de genaden die zijn voorbehouden voor deze bijzondere dagen van Mijn verheerlijking bij God (*) laat Ik je thans de ware reden en de ware bedoeling van je roeping als Mijn Myriam met Mijn woorden bekend maken:

De roeping van Mijn Myriam is niet gericht op individuele zielen en hun noden, zij is er rechtstreeks op gericht, de voltooiing van Gods Heilsplan voor de hele Schepping te helpen vervroegen, en is daarom helemaal georiënteerd op de verkondiging van de Grondwet van de Schepping: de Wet van de Ware Liefde in de volheid van haar componenten, eigenschappen en Mysteries.

De tegenstander van het Licht van Gods Waarheid heeft geen middel onbeproefd gelaten om het Werk dat Ik doorheen Mijn Myriam wil en moet volbrengen, te hinderen en dit Hemels Werk van verkondiging op wegen te sturen die niet door Mij waren bedoeld. Je roeping is derhalve door velen verkeerd begrepen en geregeld misbruikt.

Om deze reden heb Ik Mijn Myriam tussen de Paastijd 2012 en de Paastijd 2013 stap voor stap definitief uit de openbaarheid teruggetrokken, want deze roeping kan uitsluitend en alleen worden vervuld in het contact tussen Mijn Hart en het jouwe, in de beslotenheid van je ziel waarin Ik het zaad heb uitgestort, en blijf uitstorten, dat slechts kan bloeien wanneer geen wolken der wereld zich tussen de stralen uit Mijn Hart en jouw hart kunnen schuiven.

Om deze reden ook, heb Ik het tijdperk vóór Ik je volledig zou terugtrekken, in 2012 afgesloten met de unieke inspiratie van De Beekjes van het Heil, want zie:

De roeping van Mijn Myriam is volledig gericht op de verkondiging van de Wet van de Ware Liefde en de onderrichting over de wegen voor een toepassing ervan die de mensenzielen tot ware gelijkenis moet brengen met het beeld dat hun Schepper van in den beginne ten aanzien van de mensenziel heeft gekoesterd. Gods Heilsplan kan slechts worden voltooid in de mate waarin de mensenzielen de Ware Liefde bewust, spontaan en onvoorwaardelijk in toepassing brengen jegens elk element van de Schepping: medemensen, dieren, en zelfs het leefmilieu.

Je volledige terugtrekking heeft Mij in staat gesteld, thans de uiteindelijke doelstelling van dit Werk naar haar bekroning te leiden, die is begonnen met De Beekjes van het Heil en zich sedertdien ten volle uitwerkt in de unieke inspiraties die Ik in deze tijd in jou uitstort, en die Ik op Gods Tijd aan de zielen zal vrijgeven.

Verkondig deze woorden als een Teken van Mijn macht over de duisternis".

(*) De Meesteres van alle zielen verwees ooit in een Openbaring naar de dagen tussen Haar feestdagen van 15 en 22 augustus als “de dagen van Mijn verheerlijking”.

(Hier eindigt de Openbaring van 17 augustus 2015)

Weinig zielen houden er rekening mee, dat Myriam de roeping in dienst van de Meesteres van alle zielen niet zelf heeft gevraagd; deze roeping is van de Hemel uitgegaan en door een mensenziel van harte aanvaard als een levensopdracht in dienst van Gods Heilsplan. Het is de eerste taak van dit Werk, de verwezenlijking van deze levensopdracht te beschermen. Daarom respecteren wij ook deze beslissing van de Moeder Gods, Haar werktuigje uit alle contact terug te trekken. Hieronder iets over de achtergronden ervan.

Definitieve teruggetrokkenheid van Myriam
Mededeling in opdracht van de Moeder Gods

TOTUS TUUS, MARIA !

Pinkstermaandag 2013

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,

Sedert enige tijd is Myriam, zoals bekend, door de Moeder Gods in verregaande mate uit alle brief- en mailverkeer met de buitenwereld teruggetrokken. Het lag in Maria’s bedoeling, door deze maatregel de roeping die Zij Haar Myriam vanaf het eerste uur in 1997 had toebedeeld, ten volle te kunnen invullen. De door Maria in het kader van deze roeping gevraagde werken kunnen op lange termijn immers slechts worden volbracht in een atmosfeer van volledige oriëntering op het Hart van de Koningin des Hemels. Zoals de Moeder Gods Zelf het reeds bij herhaling formuleerde: "Contacten met de buitenwereld zijn voor een mystieke roeping zoals vergif".

De Meesteres van alle zielen heeft in de periode tussen Pasen en Pinksteren tegenover Myriam Haar Wil verkondigd dat Haar klein instrument vanaf Pinksteren de dag na dag vanwege de Meesteres opgelegde opdrachten definitief in volledige teruggetrokkenheid zal volbrengen. Concreet betekent dit, dat Myriam voortaan niet meer bereikbaar is. Het totnogtoe door Myriam gebruikt mailadres is op instructie van de Koningin des Hemels afgeschaft. Myriams werkplan is voortaan – zoals oorspronkelijk voorzien – volledig en uitsluitend geconcentreerd rond de geschriften, gebed, en de van dag tot dag wisselende opdrachten die strikt door de Moeder Gods worden opgelegd.

Het is mogelijk dat sommige zielen deze Hemelse beslissing niet meteen begrijpen, en dat deze laatstgenoemde zelfs aanleiding geeft tot speculaties. Speculaties zijn steeds onvruchtbaar, en kunnen erop wijzen dat men twijfelt aan Gods Wijsheid. Hemelse maatregelen kunnen hoe dan ook slechts met het hart worden begrepen. Eventueel onbegrip mag en zal Myriam en het Maria Domina Animarum Werk als geheel er nooit van weerhouden, zonder uitzondering elke instructie vanwege de Meesteres van dit Werk volkomen en naar de letter te gehoorzamen, daar deze gehoorzaamheid in de hoogste mate de vruchtbaarheid van het Werk bepaalt. Van meet af aan wees de Meesteres van alle zielen erop, dat kritiek op Haar verkondigingen evenals op Haar beslissingen steeds door de duisternis zou zijn geïnspireerd, daar Haar Werk van meet af aan was bedoeld als speerpunt in de strijd tegen de duisternis en als kanaal van ontmaskering van de zo weinig herkende strategieën van de duisternis in deze Laatste Tijden, en volkomen is gebaseerd op de verspreiding van de Ware Liefde en hoop en op de verdieping van de kennis over de traditionele Waarheid. Voor het overige zei de Meesteres reeds vanaf de eerste dagen van de roeping – en Zij laat hier thans nogmaals met klem op wijzen – dat Myriam voor alle opdrachten in het kader van dit Werk jegens geen enkele sterveling doch uitsluitend jegens Haar en jegens God verantwoording verschuldigd is, daar Zij Zelf – de Hemelse Koningin – aan de basis van alle werkzaamheden van dit Werk ligt. Aangezien Myriam gedurende al deze jaren uitsluitend heeft gehandeld en geschreven volgens de inspiraties en instructies vanwege de Hemelse Koningin, en dit zal blijven doen, is dit Werk ten volle een spreekbuis van de Hemel, en geen kanaal van enig werelds denken. In deze zin zullen Myriam en het hele Werk alles in het werk stellen opdat de hen opgelegde Hemelse opdrachten verder precies volgens de leiding van de Meesteres worden vervuld, en wel van nu af aan in een atmosfeer die bevorderlijker is voor de eenheid met de Koningin des Hemels, dan dit de jongste jaren mogelijk was.

Niemand mag deze maatregel zo begrijpen, als zou Myriam de zielen voortaan in de steek laten. Evenmin mag deze maatregel zo worden geïnterpreteerd – zoals sommige kwaadwillige zielen intussen hebben getracht, te doen – als zou Myriam's roeping in dienst van de Koningin des Hemels afgelopen zijn. De Moeder Gods laat erop wijzen:

 1. dat de geschriften intussen zo omvattend zijn, dat elke ziel die zich erin verdiept, op elke vraag het antwoord kan vinden dat voor de Hemel juist is, respectievelijk dit antwoord op grond van de onderrichte lijn van de Hemelse zienswijze in het eigen hart kan lezen, en wel volgens de mate van haar inspanningen om spirituele verdieping te bekomen en in de mate van haar geloof in de onuitsprekelijke waarde van deze verkondigingen, die in zich een Hemelse genade dragen die met niets vergelijkbaar is;

 2. dat de publicatie van oudere en nieuwe geschriften onveranderd blijft doorlopen – strikt volgens de instructies van de Meesteres van alle zielen en volgens het door Haar voorgeschreven Plan;

 3. dat Myriam zich nu beter dan ooit zal kunnen inzetten voor de spirituele noden van de zielen van goede wil. Deze definitieve teruggetrokkenheid is voor Myriam niet bedoeld als stilstand, doch integendeel als gelegenheid voor een nieuwe bezieling die onder andere de rijping van de vele inspiraties ten goede moet komen, die de Meesteres van alle zielen Haar Myriam in de loop van de jongste jaren genadig heeft laten toevloeien, doch die wegens het patroon van de werkzaamheden dat zich in het Werk had ontwikkeld, nooit konden worden uitgewerkt. Er moet worden op gewezen dat Myriam vanwege de Moeder Gods ook veel opdrachten buiten elk contact met de buitenwereld te vervullen heeft. Precies deze opdrachten moesten gedurende enkele jaren noodgedwongen in de schaduw worden geplaatst, doch krijgen nu door Maria met kracht nieuw leven ingeblazen.

De Koningin des Hemels wil de strijd van het Maria Domina Animarum Werk tegen de duisternis nu voortzetten op een fundament van volledige teruggetrokkenheid van Haar klein instrument, alsook – vanzelfsprekend – via de werkzaamheden van het Werk als geheel, die zoals steeds precies volgens de inspiraties en instructies vanwege de Meesteres zullen worden uitgevoerd. De Moeder Gods beoogt met deze regel een beveiliging van de vruchtbaarheid van Haar klein instrument evenals van deze van Haar Werk als geheel.

Maria laat erop wijzen dat de permanente wisselwerking tussen Haar en Haar klein werktuig – op dewelke de totstandkoming van alle geschriften uiteindelijk is gebaseerd – slechts op duurzame wijze vorm kan krijgen in de mate waarin het Haar werktuig mogelijk wordt gemaakt om in een atmosfeer van de grootst mogelijke leegheid aan indrukken van buitenaf, en derhalve in de stilte van het hart, met Haar verenigd te blijven.

Briefwisseling met Myriam, evenals de intrede op het internet in het algemeen, is nooit de bedoeling van de Hemelse Meesteres geweest. Deze beide ontwikkelingen zijn door omstandigheden buiten Myriams wil tot stand gekomen, en Maria heeft er enige tijd lang het beste van gemaakt. Zij heeft nu Myriams opdrachten en de atmosfeer voor de vervulling ervan, definitief naar het oorspronkelijk door Haar gevormd patroon teruggebracht.

Graag dank ik de vele zielen van goede wil die de jongste jaren door hun oprechte brieven aan Myriam hebben bijgedragen tot de buitengewone genadewerking die de Hemel via de antwoordbrieven tot stand heeft gebracht.

Bij dit alles, zeer geliefde zussen en broeders, vraag ik nederig om ondersteuning via Uw gebed, opdat dit uniek en genaderijk Werk de verheven doelstellingen van de Hemelse Meesteres in de hoogst mogelijke mate moge kunnen blijven verwezenlijken. Onze gezamenlijke strijd binnen de Ketting van Licht van de Meesteres van alle zielen heeft een doel, waarvan op aarde nauwelijks een ziel de heiligheid kan vatten. Precies daarom rust op het kleine werktuig van de Meesteres de verplichting om zich restloos aan de instructies van de Koningin des Hemels te onderwerpen.

Tot besluit zou ik alle zielen willen vragen, de lieve zielen in het hart van het Maria Domina Animarum Werk niet te willen overstelpen met vragen, noch over deze beslissing noch over enige andere beslissing vanwege de Moeder Gods in het kader van de organisatie, de vormgeving en de inhoud van de binnen dit mooie Werk tot stand komende werkzaamheden, publicaties enz. Ook ons zelf in de kern van dit Werk is niet steeds de diepste reden voor de beslissingen vanwege de Hemelse Koningin bekend. Zalig de ziel die in haar hart de werkwijze van de Moeder Gods als veilig en gewaarborgd kanaal van Wijsheid en van genade aanneemt zoals zij is, want dit Werk heeft van meet af aan slechts één ding beoogd: het stil en hoopvol geluk en het Eeuwig Heil van elke ziel van goede wil te bevorderen. De ziel die in dit Werk gelooft, gelooft in de Koningin des Hemels Zelf, die het heeft gemaakt en die heeft beloofd, het tot het einde toe in alle details te zullen leiden en besturen. Er zijn zielen geweest, die hebben getracht, dit heilig Werk hun persoonlijk stempel op te drukken. Aan dergelijke ontwikkelingen heeft de Koningin des Hemels nu definitief een eind gemaakt.

In Liefde en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Haar Myriam

Tot besluit is het in verband met een juist begrip van Maria's beslissing tot de definitieve terugtrekking van Myriam nuttig, de volgende toelichting weer te geven, die werd gegeven in een door de Meesteres van alle zielen aan Myriam geïnspireerde private aantekening ten bate van een ziel:

"(...) In verband met de lijn die Myriam in haar roeping als apostel van de Meesteres van alle zielen moet volgen, gaf de Moeder Gods Zelf Myriam van meet af aan een formeel 'gebod plus verbod'. Maria drukte Myriam op het hart dat Zij (dit wil zeggen: Maria) en Zij alleen, elk detail van de uitvoering van de apostolaatswerken en van de concrete vormgeving van Myriams roeping richting zou geven. Dit betekent dus een gebod van volkomen gehoorzaamheid jegens de Meesteres van alle zielen als enige Wegwijzer en enige Gids. Zij verbond dit gebod met een verbod aan Myriam om zich in alle denkbare opzichten door menselijke meningen, oordelen en kritieken van anderen te laten leiden. Concreet betekent dit dat het Myriam door Maria Zelf is verboden om aandacht te schenken aan meningen, oordelen en kritieken die door mensenzielen worden geuit. De enige 'menselijke' mening die de Moeder Gods ooit van Haar bovenvermeld verbod heeft ontbonden, is deze van Myriams geestelijke leider, met de motivering dat deze laatste door Haar Zelf zou worden bevrucht met het begrip van, en het inzicht in, Haar verlangens alsook van het doel en het Plan dat Zij met Haar Werk nastreeft.

Dit 'gebod plus verbod' bepaalt meteen de grondwet van het Maria Domina Animarum Werk, dat door Maria Zelf in het leven is geroepen en door Haar alleen in alle details wordt - en kan worden - bestuurd en geleid.

Er zijn zielen geweest die, op grond van een volkomen verwrongen begrip van Maria’s doelstellingen met Myriams roeping en levensopdracht, via menselijke manipulaties hebben gepoogd om Maria‘s Werk een persoonlijk stempel op te drukken. De Moeder Gods Zelf heeft echter Haar Werk vastberaden naar de door Haar geplante wortels teruggevoerd, en heeft de noodzaak van Haar 'gebod plus verbod' bij herhaling gemotiveerd met de stelling dat menselijke opinies, oordelen en kritieken op Haar Werk en op de uitvoering en vormgeving van dit Werk alsook op Myriams roeping door menselijke, dit wil zeggen door wereldse opvattingen, zijn geïnspireerd en om deze reden noodgedwongen oppervlakkig zijn. Om deze reden heeft Myriam steeds elke poging tot kritiek, beoordeling, veroordeling en zelfs laster vanwege anderen in gehoorzaamheid aan de Koningin des Hemels naast zich neergelegd en uitsluitend geleefd met de blik en het hart op Maria’s Hart gericht en louter vanuit deze ingesteldheid geschreven en gehandeld. Bij sommigen is deze ingesteldheid op onbegrip gestoten, en is deze ook verkeerd (zelfs met gebruikmaking van laster) uitgelegd.

Dit alles heeft bijgedragen tot Maria’s beslissing om Myriam definitief en volkomen uit elk contact met de buitenwereld terug te trekken, zoals Zij het had bedoeld vóór Haar Werk op het internet werd binnengeleid. Sommige zielen zien daadwerkelijk over het hoofd dat dit Werk reeds negen jaar vóór de intrede op het internet door Maria is gegrondvest, en dat de grondvesting van een internetapostolaat met contacten tussen Myriam en de buitenwereld niet door de Koningin des Hemels was bedoeld. Om deze reden heeft Zij Myriam definitief uit alle verkeer teruggetrokken. Elke ziel die deze beslissing bekritiseert respectievelijk deze beslissing zelfs uitlegt als een teken voor het feit dat dit Werk sedert zijn reorganisatie in verval zou zijn en Myriam in dwaling zou verkeren, belastert de Moeder Gods Zelf en heeft Haar ware bedoelingen met dit Werk en met Myriams levensopdracht helemaal niet begrepen (...)".

Wij verwijzen op deze plaats tevens naar de rubriek Het MDA Werk > Myriam Voorstelling.
4e dag van de maand: Myriamgebedsdag

www.maria-domina-animarum.net

TOTUS TUUS, MARIA !

MYRIAM-GEBEDSDAG

Myriam van Nazareth

Op 20 december 2011 riep de Meesteres van alle zielen in het kader van de voltooiing van de Beekjes van het Heil op tot de maandelijkse Myriam-Gebedsdagen voor het welzijn van de dieren, die in het bijzonder waren bedoeld om precies de gesteldheden te veranderen, die mensenzielen verhinderen om dieren te behandelen met oprechte Liefde, daar dit één van de basisvereisten is om de Schepping waarlijk te maken tot Gods Rijk op aarde.

De maandelijkse gebedsdagen moeten in gehoorzaamheid aan de oproep van de Koningin van Hemel en aarde op de vierde dag van elke maand worden gehouden. Als eerste gebedsdag in de reeks schreef Maria zaterdag 4 februari 2012 voor, als bijzonder symbool in twee opzichten (aldus verklaard door de Heilige Maagd):

 • De H. Franciscus van Assisi, de grote heilige die onder andere beroemd is wegens zijn Liefde tot de dieren, wordt gevierd op de vierde dag van oktober;

 • 4 februari is de feestdag van de H. Veronica, de heilige die tijdens de Kruisweg het Gelaat van Jezus schoonwiste, als symbool voor het feit dat elke ziel ertoe geroepen is, het gelaat van haar medeschepselen te reinigen als akt van oprechte Liefde in een poging om een volkomen begrip, volkomen aanvaarding en onvoorwaardelijke Liefde tussen alle schepselen in alle richtingen te bevorderen: een duidelijk symbool voor het herstel van het volle respect voor de medeschepselen.

Laten wij ons op de vierde dag van elke maand aan elkaar sluiten in een waar offensief van Licht op een terrein waarop onvoorstelbaar veel duisternis op deze wereld wordt afgeroepen: het terrein van de ingesteldheid en het gedrag van mensenzielen jegens de dieren. God heeft de mensenziel de verantwoordelijkheid toevertrouwd om de instandhouding van een heilige Schepping te waarborgen door als het ware God jegens de Schepping te vertegenwoordigen. De mensenziel kan dit slechts doen door Zijn van Liefde en zorg vervuld Hart te vertegenwoordigen.

Begeleidende oproep van 20 december 2011
vanwege de Heilige Maagd Maria, de Meesteres van alle zielen,
voor de organisatie van een gebedsketting met een

Myriam-gebedsdag voor het welzijn van de dieren
op de vierde dag van elke maand

Naar aanleiding van de inspiraties die zijn uitgewerkt in het Myriam-geschrift De Beekjes van het Heil roept Maria op tot de organisatie van een gebedsketting waarbij op de vierde dag van elke maand wordt gebeden en de toewijding van zichzelf op die dag aan Maria wordt opgedragen voor het welzijn van de dieren op deze wereld en van een diepe uitzuivering van de hartsgesteldheden van mensenzielen jegens dieren en van hun omgang met hen.

In De Beekjes van het Heil leert de Hemelse Koningin de zielen het onvermoed belang van de dieren in hun onrechtstreekse rol binnen Gods Heilsplan voor de mensenzielen. Maria wijst erop dat God de dieren om verschillende redenen heeft geschapen, en dat één van deze redenen ligt in de immense rol van de dieren in de vorming van mensenzielen in de deugdzaamheid en de heiliging.

Om deze reden is het in Gods ogen letterlijk een schande en een oneer voor de mensenziel en een grote belediging aan Zijn Liefde wanneer de mens dieren mishandelt, verwaarloost of op welke wijze dan ook liefdeloos, zelfzuchtig of onverschillig benadert.

Daarom roept de Heilige Maagd nu dringend op tot de organisatie van deze gebedsdagen, voor het afsmeken van genaden voor bekering van mensenzielen die met dieren omgaan op een wijze die niet overeenstemt met Gods Liefde, en voor de bevrijding van de dieren zelf uit al deze vormen van ellende die hen wordt aangedaan door mensenzielen, die binnen de Schepping waren bedoeld als kroon op Gods Werken en vertegenwoordigers van Zijn volmaate Liefde.

Maria wijst erop dat Zij voor deze gebedsdagen de vierde dag van elke maand heeft uitgekozen wegens de symbolische waarde van het feit dat op de vierde dag van een maand (oktober) de patroonheilige voor de dieren, de H. Franciscus van Assisi, wordt herdacht.

Mogen zoveel mogelijk zielen door deze Hemelse oproep in het hart worden geraakt. De inzet van deze gebedsdagen is oneindig veel groter dan de meeste mensenzielen beseffen. De strijd tegen alle gedrag jegens de dieren dat niet in overeenstemming is met Gods Wet van Ware Liefde, vormt volgens de Heilige Maagd een heel belangrijk onderdeel van de strijd tegen alle duisternis op deze wereld, zodat de mensheid niet uit haar ellende kan worden bevrijd zolang de ingesteldheid van ontelbare zielen jegens de dieren niet drastisch wordt veranderd. De relaties die mensen onderhouden met dieren, worden op deze wereld dagelijks miljoenen malen door de meest uiteenlopende invloeden van duisternis bespeeld en verziekt, wat in zeer hoge mate bijdraagt tot de duisternis en ellende binnen de hele Schepping. Vandaar Maria’s oproep voor een intense spirituele strijd op dit gebied. Het gaat om de waardigheid van de dieren en om deze van de mensenzielen, en uiteindelijk om de hele staat van genade van de mensheid als geheel.

1239. KETTINGGEBED VOOR HET WELZIJN VAN DE DIEREN

Myriam van Nazareth

dit gebed is onder meer bedoeld voor gebruik op de
'Myriam-gebedsdagen voor het welzijn van de dieren',
zoals gevraagd door Maria in Haar oproep tot de zielen
op 20 december 2011

O Heilige Maagd Maria, Koningin van Gods Schepping en Middelares van alle Genaden,

God heeft de dieren geschapen tot vreugde van de mensenziel en tot vervolmaking van haar vermogen tot een heilig gedrag.

Dagelijks wordt dit geschenk van God op deze wereld ontelbare malen door liefdeloos gedrag van mensenzielen jegens dieren onteerd.

Hierdoor is de stroming van de Liefde en van het Goddelijk Leven doorheen de hele Schepping zwaar verstoord, en wordt de duisternis die door de zonde over de mensheid is uitgespreid, dagelijks in een onvermoede mate verzwaard.

O Moeder van Barmhartigheid, in naam van de hele mensheid smeek ik U dringend om Uw machtige tussenkomst. Wil door de oneindige macht van Uw volmaakte Liefde elke goede daad, elke handeling van Liefde van alle mensenzielen ter wereld ten gunste van een dier, vermenigvuldigen in kracht en uitstraling, opdat Licht van inzicht en bekering over de mensheid moge worden uitgestort in een explosie van Liefde:

 • tot bevrijding van dieren uit de duisternis van mishandeling in welke vorm dan ook door mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren uit de duisternis van verwaarlozing door mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren uit de duisternis van elke vorm van liefdeloos en/of onverschillig gedrag vanwege mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren uit de duisternis van elk materialistisch gedrag vanwege mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • voor barmhartigheid jegens dieren die door mensenzielen in de steek worden gelaten of worden verstoten. Onze Vader + Weesgegroet...

 • voor barmhartigheid jegens dieren die door de schuld van mensenzielen te weinig voedsel hebben. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren die slachtoffer zijn van ontwaardigende experimenten en andere ontwaardigende handelingen door mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren die slachtoffer zijn van stroperij door mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren die slachtoffer zijn van uitbuiting voor menselijk vermaak, in sport of voor welk winstgevend doel dan ook. Onze Vader + Weesgegroet...

 • voor barmhartigheid jegens dieren die slachtoffer zijn van verdrijving uit hun natuurlijk leefmilieu om welke menselijke reden dan ook. Onze Vader + Weesgegroet...

O Moeder Gods, machtige Overwinnares van alle duisternis, van alle zonde en van alle bekoring, ik offer U mijn beproevingen van deze dag op voor de uitstorting van genaden van barmhartigheid en bekering voor alle mensenzielen ter wereld die niet hebben begrepen dat  slechts de Liefde van de mensenziel jegens al haar medeschepselen – mens en dier – de wereld uit zijn ellende kan redden, en die de waarde van elk dier binnen Gods Werken en voor hun eigen innerlijke Vrede en geluk niet hebben begrepen.

Wil in al deze zielen de macht van de bekoring tot elk liefdeloos en/of zelfzuchtig gedrag, tot elke onverschilligheid en tot alle materialisme ten nadele van dieren breken, opdat zij tot bekering mogen komen, en de wereld bevrijd moge worden uit de ellende die de bittere vrucht is van de dood van de Liefde in de ziel jegens haar medeschepselen die Gods Voorzienigheid op haar levensweg heeft toegelaten voor haar geluk en haar Eeuwig Heil.

Voor het bekomen van deze gunsten smeek ik U:

 1. om een explosie van Goddelijk Licht en Goddelijke Liefde in alle zielen,

 2. om het breken van de macht van de satan, die in ontelbare mensenzielen de Liefde voor hun medeschepselen heeft gedood of deze zielen dagelijks verziekt, opdat zij de effecten van zijn werken van duisternis ook in hun gedrag en hun ingesteldheid jegens de dieren zouden vergroten, en

 3. om de genade dat door dit gebed alle dieren op deze wereld Gods Liefde en barmhartigheid mogen ervaren, tot verheerlijking van de Liefde waarmee Hij de hele Schepping in leven houdt.

 

www.maria-domina-animarum.net


Brief 528.
Beantwoording van een opmerking in verband met de gebedsdagen
ten behoeve van de dieren

Deze antwoordbrief is tot stand gekomen naar aanleiding van een mail, waarin stond geschreven: "Met alle respect voor de Schepping en vooral voor de dieren, hangt ons Zielenheil niet in de eerste plaats af van de dieren, ook al spelen deze een grote rol voor de mensen. Misschien zou U ook moeten oproepen tot een gebedsdag tegen de vervolging der christenen".

TOTUS TUUS, MARIA !

Lieve broeder in Jezus en Maria,

Van harte dank voor Uw mail.

De Moeder Gods laat mij Uw brief onmiddellijk beantwoorden met de bedoeling, één en ander duidelijk te stellen, omdat U – ondanks het feit dat Uw opmerking in verband met gebed tegen de vervolging der christenen vanzelfsprekend gegrond is – blijkbaar de ware zin van het hele project van de Koningin des Hemels ten behoeve van de dieren, met de gebedsdagen evenals met het geschrift De Beekjes van het Heil, niet helemaal correct hebt begrepen.

De noodzaak van gebed tegen de vervolging der christenen is mij heel zeker bekend. Dit moge overigens blijken uit het geheel van de geschriften op de Maria Domina Animarum website. Graag één en ander als toelichting, in de hoop dat de beweegredenen van de Koningin des Hemels hierdoor de zielen in het algemeen wat beter begrijpelijk mogen worden:

 • Niet ik, doch de Koningin des Hemels beslist over datgene waartoe op de MDA-website wordt opgeroepen. Vele zielen houden onvoldoende rekening met het feit dat dit Apostolaat zowel in zijn bron als in zijn effecten geen werk van mensen is. Elke publicatie en elke oproep gebeurt biijgevolg op inspiratie vanwege de Eeuwige Wijsheid, die alles ziet en die ook in absolute volmaaktheid alle gevolgen kan inschatten, die elke ontsporing in deze wereld op het Heil van de zielen kan hebben, respectievelijk reeds heeft gehad;

 • De zielen die zich werkelijk in de hele materie van de op de website van onze Hemelse Koningin aangeboden geschriften verdiepen, zien meteen in, dat ons christelijk erfgoed nood heeft aan bescherming door gebed, alleen reeds wegens het feit dat het de drager van Gods enige Waarheid is. Naarmate de zielen zich daadwerkelijk tot een Ketting van Licht aan elkaar laten smeden, zoals de Meesteres van alle zielen het zo vurig verlangt, zal het christendom als vanzelf tot een burcht van Licht worden, die zich niet meer laat innemen. Daartoe is echter de beleving van het ware, traditionele christendom nodig, zoals dit in het geschrift Testament van het Verbond wordt uiteengezet;

 • Er zijn in de geschiedenis diverse duidelijke voorbeelden geweest van gebeurtenissen waarbij het aanroepen van de Moeder Gods vanwege groepen van zielen, die zich in geloof aan elkaar sloten, zware bedreigingen van het christendom met één klap brak. Wellicht hebt U begrepen dat Maria’s oproep tot het vormen van een Ketting van Licht, zoals Zij dit doorheen alle geschriften op deze website laat verkondigen, uiteindelijk niets anders is dan een uitnodiging aan de christenen om zich aan elkaar te sluiten met als doelstelling: het behoud van het ware christendom en de verlamming van elke duistere kracht, die zich tegen het Licht van Christus richt;

 • De Meesteres van alle zielen heeft de gebedsdagen ten behoeve van de dieren om een wel zeer gerechtvaardigde reden ingesteld. Terwijl vele zielen weliswaar de noodzaak zien van vele dingen die de mensenzielen rechtstreeks aanbelangen, zien slechts uiterst weinigen hoezeer de hele wereld zou veranderen indien meer respect en vooral heel wat meer zachte Liefde jegens de dieren mocht worden betoond. In deze zin wordt in de Beekjes van het Heil evenals in de oproep tot de gebedsdagen ten behoeve van de dieren een leemte opgevuld, die door veruit de meeste zielen zelfs nooit wordt gezien noch beseft, en dit met nefaste gevolgen voor de hele Schepping.

  Ik kan verstaan dat, om deze oproep te begrijpen, misschien de schokkende ervaring van visioenen nodig is, in dewelke men de Moeder Gods ziet wenen omwille van het immense verlies aan genaden op deze wereld wegens de wijze waarop met de dieren wordt omgegaan. Jammer. Laten wij niet vergeten dat deze oproep niet slechts de dieren baat, doch uiteindelijk de staat van genade van de mensenzielen ten goede komt, en wel in een mate waarvan de Moeder Gods mij heeft verzekerd, dat geen mens zich deze kan voorstellen. Ik voor mijn part heb na deze mystieke ervaringen Maria’s instructie om tot een maandelijkse gebedsdag ten behoeve van de dieren op te roepen, met tranen van vreugde verwelkomd;

 • Mij doet elk onbegrip in verband met de oproep tot de gebedsdagen ten behoeve van de betrekkingen tussen de zielen en de dieren pijn, evenals elk onbegrip in verband met dat prachtig geschenk van het boek De Beekjes van het Heil, en misschien nog wel het diepst om deze reden: Dat uit de Ware Liefde tot de dieren in hoge mate de ontwikkeling af te lezen valt, die een mensenziel in het Goddelijk Leven heeft bereikt. Dit is niet mijn persoonlijke mening, doch de stelling van de Hemel zelf, zoals dit klaar en duidelijk blijkt uit De Beekjes van het Heil. Ik kan U derhalve verzekeren, dat ik met deze woorden absoluut geen evaluatie van Uw persoonlijke spirituele ontwikkeling beoog: Een dergelijke evaluatie komt mij allerminst toe, en bovendien begrijp ik dat het niet in Uw bedoeling ligt, met Uw opmerking de waarde van de gebedsoproep ten behoeve van de dieren neer te halen;

 • Zegt niet reeds het Evangelie dat men heel goed het ene kan doen en het andere niet laten? Van harte verwelkom ik elke inspanning van zielen om te bidden in verband met de vervolging van de christenen. Daartoe werd ikzelf reeds vele jaren geleden door de Moeder Gods opgeroepen, en daartoe heeft Zij mij ook diverse gebeden geïnspireerd (bekijkt U slechts de categorie van de Myriam-Kroontjes, en U zult vaststellen hoezeer de Moeder Gods via mijn kleine ik reeds lang geleden heeft opgeroepen tot gebed tot versterking van het christendom). Graag geef ik in dit verband nog deze beide aansporingen tot overweging uit het Hart van de Hemelse Koningin mee:

 1. Elke ziel die zich vurig aan Maria toewijdt en haar leven als toegewijde in alle details van het dagelijks leven ernstig neemt, verzamelt automatisch genaden die worden verleend ter versterking van het christendom, en op basis waarvan God Zijn vesting van het ware geloof bouwt. De juist beleefde totale toewijding aan Maria is immers volledig op de definitieve overwinning van het Licht over de duisternis gericht. Indien méér zielen dit correct mochten inschatten, zouden ook méér zielen inzien hoe gerechtvaardigd het feit is, dat de Meesteres van alle zielen onophoudelijk oproept tot totale toewijding aan Haar. Een ziel die de totale toewijding aan Maria op de juiste wijze waarlijk beleeft, is als een levend gebed, dat precies volgens Gods oordeel wordt gebruikt voor en tegen datgene, wat Hij op elk ogenblik passend acht;

 2. Laten wij niet vergeten dat de vervolging van de christenen niet slechts uitgaat van niet-christenen, doch ook (en in Gods ogen is dit nog veel erger) van zielen binnen onze eigen geloofstraditie, die diegenen aanvallen, die zich inzetten voor het behoud – respectievelijk de terugkeer – van het traditionele christendom, waarin slechts God en Zijn oeroude (tijdloze) waarden centraal staan. Wie de stellingen van de Wetenschap van het Goddelijk Leven in de breedte en in de diepte bestudeert, weet heel goed wat de Moeder Gods hiermee bedoelt.

 3. Elke christen die zich in deze door liberalisme gekenmerkte wereld inzet voor de verkondiging van de volheid van de Waarheid, d.w.z. van de op de traditionele christelijke wortels gebaseerde onderrichtingen en inspiraties van de Heilige Geest, die precies bij deze traditie passen, wordt vervolgd. De Meesteres van alle zielen heeft ook mijn kleine ik de zwaarste vervolgingen voorspeld, en Zij heeft gelijk gekregen. Zo is het, omdat dit precies binnen Gods Plan past. Zo werkt de duisternis nu eenmaal.

  De duisternis rust nooit zolang zij Licht bemerkt, en elke ziel die het christelijk erfgoed oprecht in het hart heeft gesloten, stelt ook in een zekere (onderling verschillende) mate Christus tegenwoordig. Voor de duisternis is dit echter een aanstoot. Laten wij niet vergeten:

 • dat de christen automatisch blootstaat aan het risico op vervolging, vanwege de aard en de bron van zijn levensbeschouwing;
 • dat de vervolging vele gezichten heeft. Velen maken zich ook in ons midden schuldig aan vervolging zonder dat zij dit inzien (omdat zij het ware Licht miskennen, respectievelijk niet elk aspect ervan herkennen en dus in een bepaalde mate verblind zijn);
 • dat wij het grotendeels aan de vervolgingen der christenen doorheen de eeuwen te danken hebben dat wij nog het christendom kunnen beleven. Jezus Zelf zou men als het ware als 'de eerste vervolgde christen' kunnen beschouwen. Hij moest Zijn vervolgingen aanvaarden en doorstaan, opdat het zaad der Verlossing in de zielen zou kunnen worden gezaaid.

Lieve broeder, mij is duidelijk dat Uw opmerking uit een oprecht hart afkomstig is, en dat U deze niet als een verwijt hebt bedoeld. Niettemin heeft de Moeder Gods Uw brief te baat genomen om alle zielen één en ander duidelijk te maken dat gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Maria laat er tot besluit op wijzen, dat Haar desbetreffende antwoord in geen geval mag worden aangegrepen als een aanleiding tot enige vorm van polemiek. Met onderhavige antwoordbrief heeft Zij slechts één en ander willen laten verduidelijken opdat elke ziel moge zien, dat evaluaties en oordelen van ons, mensen, heel vaak naast de Waarheid liggen, vanwege het feit dat wij nooit de volheid van het perspectief kunnen zien, vanuit hetwelk God Zelf, respectievelijk de Moeder Gods, de staat van genade van de zielen en de ontwikkeling van Gods Heilsplan bekijken.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Myriam

 

www.maria-domina-animarum.net


Brief 534.
Over onverschilligheid ten aanzien van dierenleed, en onbegrip ten aanzien van de stelling van de Hemel in dit verband

TOTUS TUUS, MARIA !

Lieve broeder in Jezus en Maria,

Van harte dank voor Uw mail. Ik begrijp heel goed wat U bedoelt. Ook ik ben diep bezorgd over de ingesteldheid van talloze zielen ten aanzien van de dieren, en in het bijzonder over de ingesteldheid van diegenen, die op grond van hun roeping op een heel bijzondere wijze Gods Liefde zouden moeten vertegenwoordigen. Precies om deze reden heeft de Hemelse Koningin mij de unieke inspiratie De Beekjes van het Heil laten schrijven, opdat het standpunt van de Hemel met betrekking tot de ongevoeligheid jegens dierenleed eens en voor altijd aan de wereld bekend zou worden gemaakt.

Heel veel mensenzielen zien dit niet in, respectievelijk (wat nog veel erger is!) willen dit niet inzien, maar met de Moeder Gods als Getuige bevestig ik U deze Waarheid: In het uur van haar aardse dood verzwaart een mensenziel het oordeel over haar pas geëindigde leven op aarde door elk leed dat zij medeschepselen (ook dieren) heeft toegebracht, en verlicht zij haar oordeel door elke akt van Liefde, die zij jegens haar medeschepselen (ook dieren) heeft gesteld. Deze regel zou zo ongeveer als de rode draad kunnen worden beschouwd, die doorheen de boodschap loopt, die in de Beekjes van het Heil aan de mensheid wordt overgebracht.

Dit alles zou toch heel begrijpelijk moeten zijn voor elke ziel die de Wet van Gods Liefde heeft begrepen. Dieren zijn, evenzeer als mensen, schepselen van God. Zij zijn uit Zijn Liefde voortgekomen, en hebben binnen de Schepping een belangrijke rol te vervullen. Deze rol – die, nota bene, ook het Heil van de mensenzielen betreft! – wordt in de Beekjes in vele details uiteengezet. Niettemin is gebleken dat er zielen zijn, die zichzelf als christenen bestempelen, die deze uiteenzettingen zo volledig verkeerd verstaan, dat men niet meer bekomt van de verbazing bij het lezen van datgene, wat zij daarover denken, respectievelijk hoe zij deze uiteenzetting wel hebben begrepen.

Ik wil het daarom nogmaals klaar en duidelijk zo formuleren: Het is de Schepper en Heiland een gruwel wanneer mensenzielen dieren leed berokkenen. De dieren zijn door Hem geschapen om de mensenzielen vreugde te bereiden door hen reeds hier op aarde duidelijke tekenen van Zijn Liefde te laten voelen – tekenen die duidelijk en ondubbelzinnig zijn doordat zij zelfs met de zintuigen kunnen worden waargenomen, in de natuur rondom de zielen.

Het gebrek aan zichtbare Liefde bij sommige diersoorten en de redenen daarvoor, heb ik in de Beekjes eveneens vanwege de Hemelse Koningin op zeer goed te verstane wijze mogen bespreken, respectievelijk moeten bespreken. Deze tekenen doen in geen enkel opzicht afbreuk aan de stelling over de dieren als kanalen (beekjes!) van Gods Liefde, en dus van het Goddelijk Leven.

De dieren zijn onderdelen van het netwerk van Gods Liefde, dat de hele Schepping omspant. Wie dieren leed berokkent, bewust en onverschillig, verminkt in werkelijkheid uitingen van Gods Liefde, dit wil zeggen: Hij verminkt Werken van God. Laten wij nooit vergeten:

 1. Slechts de Liefde maakt het leven op aarde mogelijk;
 2. Slechts de Liefde bepaalt of, en in welke mate, de mensenziel reeds op aarde het geluk vindt;
 3. Slechts de Liefde bepaalt in welke mate de mensenziel in de eeuwigheid zal delen in het Heil.

Hoe kunnen mensen, en heel in het bijzonder dezen, die zich als christenen beschouwen, zich er nog over verwonderen dat de ellende op aarde blijft toenemen, wanneer zij er nauwelijks bij stilstaan, en er in vele gevallen zelfs niet eens in geloven:

 • dat in de Schepping alles pas door de genade Gods leeft, en de fundamentele genade deze van de Liefdesstroom is, die Hij onophoudelijk doorheen de hele Schepping laat vloeien;
 • dat de stroom van de Goddelijke Liefde voor de hele Schepping pas zijn effect krijgt door de wijze waarop de mensenzielen met deze Liefde omgaan;
 • dat Gods geschenken van Liefde op aarde slechts zeer beperkt op hun echte waarde worden geschat, respectievelijk zeer ondergewaardeerd blijven;
 • dat elk teken van Gods Liefde een (vaak gecamoufleerde) schat van Heil voor de zielen in zich draagt.

Slechts de Liefde van God, en vanwege de mensenzielen het juiste begrip en de volhardende, onzelfzuchtige toepassing ervan, kan de wereld en de zielen redden. De redding zal niet eenvoudig door een tussenkomst van Boven komen, zij moet door de zielen worden bewerkt, en wel door volle benutting van de genade en de opperste verheerlijking van de Liefde in ons dagelijks leven. Deze 'noodkreet' van Gods wege in de harten te laten doordringen, is de opdracht en de ware zin van dit Apostolaat van de Hemelse Koningin.

Niet alleen verstaan vele zielen de tekenen van Gods Liefde niet meer, respectievelijk nog niet, en wordt wereldwijd dag na dag miljarden malen de Wet van de Liefde overtreden, boven dit alles heeft de Hemel de zielen nog het unieke manifest De Beekjes van het Heil als volkomen onverdiende uiteenzetting over het diepste wezen van de Goddelijke Liefde gegeven, en zelfs dit geschenk heeft enkele zielen er niet van weerhouden, Myriam aan te vallen met redeneringen die slechts uit de diepste duisternis en verblinding kunnen zijn geput. Zo zij het: Ik doe uitsluitend datgene, waartoe de Moeder Gods mij oproept, en wel precies met de invulling die Zij mij ingeeft. Daarom bedroeft mij dit niet omwille van mijn nietigheid, doch vanwege de ingesteldheid van bepaalde zielen jegens de Moeder Gods, deze Stem van de Waarheid en Moeder van de mensgeworden Liefde.

Bepaalde 'christenen' hebben zich bovendien aangematigd, de beslissing van de Moeder Gods voor belachelijk te houden, toen Zij ertoe liet oproepen (en ertoe blijft oproepen), op de vierde dag van elke maand een gebedsdag ten gunste van de dieren te houden. Ik verzeker U dat ik in alles, wat Zij mij heeft gezegd en in mij heeft uitgewerkt, met diepe droefheid heb ingezien dat nauwelijks een ziel kan begrijpen vanuit welke nood vanwege de zielen Maria deze oproep heeft laten verkondigen, en dat geen woorden ooit voldoende kunnen uitdrukken hoe belangrijk deze oproep voor de mensheid wel is. In de plaats daarvan hebben sommige zielen in dit verband Myriam zelfs uitgelachen. De mensenziel, door God bedoeld als kroon op de Schepping, lacht over Gods maatregelen, die erop gericht zijn, hun Eeuwig Geluk te redden, waar zijzelf blijkbaar onverschillig tegenover staan...

Ongeacht hoe bepaalde instanties tegenover dit thema staan, ik beklemtoon dat ik in de Beekjes van het Heil, zoals in alle geschriften, de volle, onverdeelde Waarheid heb geschreven, zoals de Hemelse Koningin mij deze in gesproken woorden en in vele beelden heeft medegedeeld. Ik heb daaraan noch om het even wat zelf toegevoegd, noch om het even wat weggelaten, waarvan de Hemelse Moeder mij heeft verzocht, het door te geven. Derhalve getuig ik met heel mijn wezen dat elke regel die in de Beekjes van het Heil staat geschreven, Gods Waarheid vertegenwoordigt. Ik herhaal in dit verband, en zal niet ophouden, te herhalen, dat het mij heel goed bekend is, welke veroordeling mij wacht voor het geval ik niet de volle Waarheid zou schrijven zoals de Meesteres van alle zielen mij deze onderricht, en die ik niet uit mijzelf doch uitsluitend in Haar opdracht mededeel, in de Beekjes van het Heil evenals in alle geschriften die via het Maria Domina Animarum Werk worden verspreid.

Het is waarlijk de hoogste tijd dat de zielen, en in de eerste plaats de christenen – die immers op grond van hun navolging van Christus, de Eeuwige Liefde, daartoe nog het meest geroepen zijn – er zich heel ernstig over bezinnen, dat op hen de verantwoordelijkheid rust om het zaad van Gods Liefde te laten openbloeien. Wij zijn hier op aarde om geen andere reden dan deze, in dit tranendal Gods Rijk tot bloei te helpen brengen. De aarde is niet door Gods Liefde tot een tranendal geworden, doch doordat deze Liefde ontelbaren onverschillig laat, en het zelfs vele christenen onverschillig laat, wat met de Schepping als geheel en met de individuele schepselen – mensenzielen en dieren, stuk voor stuk Werken uit Gods hand – gebeurt.

Op ons rust de heilige plicht, geen zaadje uit Gods Hart verloren te laten gaan. Om deze plicht – die voor de kroon op de Schepping het toppunt van vreugde en derhalve een uniek voorrecht zou moeten zijn – te kunnen vervullen, is er geen andere weg dan deze van de onzelfzuchtige inzet voor de vruchtbaarheid van Gods geschenken van Liefde. Zolang de mens niet het immense belang van de Liefde in de omgang met de dieren heeft beseft, en hij deze niet in de praktijk van het dagelijks leven toepast, en wel met heel zijn hart, kan slechts een fractie van het zaad van Goddelijk Leven in de mensenzielen openbloeien.

Vele christenen maken zich terecht zorgen over het feit dat zovelen voor de eeuwigheid verloren gaan. Hoe zou dit anders kunnen, wanneer niet eens onder ons, christenen, de Ware Liefde wordt begrepen? Ik ben U dankbaar, lieve broeder, dat U Uw hart in verband met dit thema hebt uitgestort, want – om het zo ongeveer met de woorden van Jezus te zeggen – niet vlees en bloed hebben U tot deze ingesteldheid geïnspireerd, doch de Geest van God, en de Koningin des Hemels heeft in dit antwoord absoluut nog een woord over dit thema willen spreken, want niet velen hebben dit totnogtoe correct begrepen: Het aandeel van onze ingesteldheid jegens de dieren in de ontwikkeling van de ellende op aarde, respectievelijk in het bijsturen ervan, is aanzienlijk groter dan de mensenzielen bereid zijn, het zich voor te stellen. In dit besef ligt één van de belangrijkste lessen van de dringende Hemelse oproep, die in de Beekjes van het Heil is belichaamd. Laten wij ons met volle kracht ervoor inzetten dat deze oproep de door de Allerhoogste beoogde vruchten moge kunnen opleveren, om het even wat sommige zielen, ook in de door U vermelde kringen, daarvan denken. Laten wij nooit vergeten: Wij vervullen onze roeping niet terwille van de bevrediging van eigen impulsen, doch omdat de Hemel ons daartoe oproept en omdat de Werken van Gods Liefde ons heilig zijn. Zalig zij die dit hebben begrepen.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Myriam

Verse bloemen

www.maria-domina-animarum.net

VERSE BLOEMEN

TOTUS TUUS, MARIA!

Er worden geregeld nieuwe gebedsbloemen vrijgegeven voor publicatie.

U kunt deze vinden onder Gebeden > 1251-1500.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Het Maria Domina Animarum Werk.