TOTUS TUUS, MARIA !

DE WARE LIEFDE

Definitie van het kernbegrip van de
Wetenschap van het Goddelijk Leven

geschonken door de Meesteres van alle zielen

aan Myriam van Nazareth

Het geheel van de onderrichtingen van de Heilige Maagd Maria in Haar alles omvattende, Haar door God geschonken hoedanigheid als Meesteres van alle zielen, kreeg van Haar Zelf de benaming Wetenschap van het Goddelijk Leven. Het absolute kernbegrip rond hetwelk alles in Haar onderrichtingen draait, is de Ware Liefde, het Wezen van God Zelf, de sturende kracht van God Zelf die Zijn Schepping in leven en in harmonie moet houden.

De zielen begrijpen de Ware Liefde niet steeds zoals God haar bedoelt. Daarom laat de Koningin des Hemels in dit afzonderlijk artikel de essentie van de betekenis van dit begrip belichten.

Voor de Ware Liefde gaf de Heilige Maagd Maria in september 2013 de volgende uitvoerige, zeer diepgaande definitie:

Ware Liefde is de essentie, het ware wezen, van het Goddelijk Leven. Zij is de gesteldheid waarin alle handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen van de ziel er van harte, vrijwillig en spontaan op zijn gericht:

1. op volkomen onzelfzuchtige, onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke wijze in elk medeschepsel de levenskracht in ziel, geest, hart en lichaam te vergroten en het gevoel van welzijn in ziel, geest, hart en lichaam te versterken, en de waardigheid van elk medeschepsel als Werk van God onbeperkt en ongeschonden in stand te houden en te verdedigen; en

2. een maximale bijdrage te leveren tot de verwezenlijking en voltooiing van Gods Plannen en Werken op aarde, met andere woorden: tot de vervulling van Zijn Wet, waarbij het leveren van deze bijdrage wordt nagestreefd met absolute voorrang boven de bevrediging van eigen behoeften en verlangens.

Leven in de Ware Liefde, is zo leven, dat de ziel doorheen haar hele doen en laten, haar woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen, al haar innerlijke gesteldheden en de uitstraling van haar hele wezen

 • Licht
 • warmte
 • geborgenheid
 • Vrede
 • vreugde
 • Hoop
 • verlichting
 • moed
 • vertrouwen
 • levenskracht
 • levenslust
 • gevoelens van zinvolheid van het leven
 • verhoogde gevoelens van de individuele waardigheid, en
 • de intuïtieve zekerheid van Gods nabijheid

brengt op de levenspaden van alle medeschepselen die door Gods Voorzienigheid op haar weg worden geleid, ongeacht onder welke vorm en voor welke tijdsduur deze contacten plaatsvinden, en dat zij jegens al haar medeschepselen slechts positieve gevoelens en gedachten koestert en hen niets anders toewenst dan Geluk en bloei op alle niveaus van hun wezen en in alle situaties van hun leven.

Over de Ware Liefde wordt in veel van de onderrichtingen gesproken, vaak vrij diepgaand en uitvoerig. Enkele van de meest treffende voorbeelden:

Op zeer veelzeggende wijze liet de Heilige Maagd in november 2009 in Haar onderrichting De Grondwet van het Ware Geluk schrijven:
"Ware Liefde bestaat in feite uit alle inspanningen om het Geluk van elk medeschepsel (mens en dier) te bevorderen".

Verder inspireerde Zij ooit de woorden: "Ware Liefde is het vermogen om in elk opzicht in volkomen overeenstemming met Gods Wil te leven".

Zeer treffend sprak Zij eveneens ooit de kern van dit begrip uit in de woorden: "Ware Liefde is de Liefde die niet is bevlekt door zelfzucht noch door wereldse invloeden, wereldse verlangens of wereldse hartstocht. Zij is ten volle en uitsluitend gericht op het welzijn van het medeschepsel en op het 'welzijn' van God Zelf. Ware Liefde bestaat immers eveneens uit de bestreving om Gods Wet en Zijn Werken zonder enige remming of voorwaarde te helpen volbrengen".

In Het verlangen van de Eeuwige Liefde in november 2018 zei Maria: "De Ware Liefde bepaalt de inhoud van alles wat in een ziel leeft en wat van haar uitgaat. Een ziel die tekortschiet in de Ware Liefde, leidt een inhoudsloos leven, zij draagt weinig of niets bij tot de vervulling van Gods Heilsplan, en leidt derhalve in Gods ogen een onvruchtbaar leven".

In het bijzonder laat de Hemelse Koningin in verband met de Ware Liefde verwijzen naar Haar volgende uiterst rijke onderrichtingen:

Uit juni 2009: Het Vuur des Hemels. De Tien Geboden van de Ware Liefde, dat een soort vervolg kreeg in Haar onderrichting uit april 2011 met de titel De Stralen van de Middagzon. Onderrichting over de uitingen van de Ware Liefde.

In juni 2018 werd nogmaals zeer diep op de Ware Liefde ingegaan in de onderrichting De verloren sleutel tot de rozentuin. Onderrichting over de onverschilligheid en blindheid van de ziel ten aanzien van de Ware Liefde.

Hoe cruciaal de beleving van de Ware Liefde als voornaamste drijfveer van het leven op aarde is, werd door de Heilige Maagd zeer diepgaand aangetoond in Haar uiterst genaderijke inspiratie Het leven voorbij de avondzon. Onderrichting over het levensoordeel en het leven erna uit de Kersttijd 2018.

In januari 2020 ging de Koningin des Hemels nogmaals diep op de essentiële rol van de Ware Liefde in het zielenleven in, in de onderrichting Het Ware Geluk als parfum uit de bloem van de Ware Liefde.

De Ware Liefde als kern van de bloei van het zielenleven komt tevens zeer diepgaand aan bod in alle onderrichtingen die het menupunt God en de dieren vormen, alsook in de diverse permanente oproepen die de Hemelse Koningin vanaf 2019 tot de zielen heeft gericht.