TOTUS TUUS, MARIA !

Een gewenst gebed kan het snelst worden bereikt door op CTRL+F te klikken en daarna het volgnummer van het gebed in te tikken.

Belangrijke opmerking bij de gebeden: Zie hier.


MARIA’S BLOEMENTUIN

Gebedsbloemen van en voor de Heilige Maagd Maria
Verzameling van alle gebeden door Maria geïnspireerd aan

Myriam van Nazareth

vanaf mei 1997

Gebeden 1501-1750

Algemene opmerking: In gebeden waarin woorden in de vrouwelijke vorm staan (bijvoorbeeld 'dienares'), kunnen de betreffende woorden uiteraard worden veranderd in hun mannelijke vorm (bijvoorbeeld 'dienaar')


1501. Toewijding aan Maria, Koningin van de Schepping
1502. Gebed tot Jezus Christus, mijn Reisgezel en Wonderdoener
1503. Akte van berouw tot de Moeder van Smarten
1504. Ochtendtoewijding aan Maria, Gids op mijn dagelijkse weg
1505. Verbond met Maria, Vrijkoop der slaven
1506. Toewijding aan Maria, Koningin van de Vrede
1507. Toewijding van mijn werken aan Maria
1508 Gebed tot Maria om bescherming van mijn innerlijk Licht
1509. Gebed van totale vergeving en verzoening
1510. Smeekgebed om wedergeboorte
1511. Nachtgroet aan mijn Hemelse Meesteres
1512. Toewijding van dankbaarheid
1513. Adventsgebed tot het Licht der wereld
1514. Verheerlijking aan Gods grootste Wonderwerk
1515. Eerherstellende toewijding tot ontkrachting van effecten van
oorlogen, wapenproductie en wapenhandel
1516. Eerherstellende toewijding tot ontkrachting van effecten van
goddeloze politieke regimes en denksystemen
1517. Eerherstellende toewijding tot ontkrachting van effecten van
kolonialisme
1518. Eerherstellende toewijding tot ontkrachting van effecten van
slavernij
1519. Eerherstellende toewijding tot ontkrachting van effecten van
racisme en vervolging
1520. Eerherstellende toewijding tot ontkrachting van effecten van
volkerenmoord
1521. Eerherstellende toewijding tot ontkrachting van effecten van
systematische mishandeling
1522. Eerherstellende toewijding tot ontkrachting van effecten van
materialistisch denken
1523. Eerherstellende toewijding tot ontkrachting van effecten van
menselijk denken en menselijke belangen
1524. Eerherstellende toewijding tot ontkrachting van effecten van
misdadig gedrag
1525. Eerherstellende toewijding tot ontkrachting van effecten van
de rol van de mens als heer over leven en dood
1526. Eerherstellende toewijding tot ontkrachting van effecten van
heiligschennissen en ontwijdingen van Sacramenten en Heilige
Missen
1527. Eerherstellende toewijding tot ontkrachting van effecten van
uitroeiing van diersoorten
1528. Eerherstellende toewijding tot ontkrachting van effecten van
verontreiniging en ontwrichting van ecosystemen
1529. Eerherstellende toewijding tot ontkrachting van effecten van
negatieve en duistere reacties
1530. Belijdenis jegens de Goddelijke Verlosser
1531. Stormgebed tot Jezus Christus voor de wereld
1532. Smeekgebed om toegang van een overledene tot de Eeuwige
Gelukzaligheid
1533. Smeekgebed om versmelting met het Goddelijk Licht
1534. Belijdenis van Liefde tot bevrijding van de wereld
1535. Avondgebed van verlangen naar een wereldwijd zondeloze nacht
1536. Smeekgebed tot Jezus Christus, Goddelijke Profeet van de Ware Hoop
1537. Smeekgebed tot Jezus Christus, Goddelijk Offerlam
1538. Smeekgebed tot Maria, Spiegel van Christus
1539. Memorare tot Maria, de Meesteres van mijn verbond van toewijding
1540. Akte van overgave aan Maria, Meesteres van mijn lichaam
1541. Akte van overgave aan Maria, Meesteres van mijn hart
1542. Toewijding aan Maria voor noodsituaties
1543. Passie- en Paasnovene tot Maria, Moeder van Smarten
1544. Toewijding aan Maria, Koningin van Golgotha
1545. Verheerlijking aan Maria, de belichaamde zondeloosheid
1546. Testament van de christen aan God
1547. Gebed van overgave aan de Drie-Ene God
1548. Noodkreet tot Maria in een uur van beklemming
1549. Gebed om de verdiensten van Maria’s Ja-woord
1550. Ochtendtoewijding van liefdesslavernij aan Maria
1551. Smeekgebed om vergiffenis voor mijn hele leven
1552. Noodroep tot Maria, Koningin van de nacht
1553. Aanbiddingsgebed tot de Allerheiligste Drievuldigheid
1554. Offerande van de roos van mijn hart aan Maria
1555. Toewijding aan de effecten van het Kruisoffer van Christus
1556. Uitnodiging aan Jezus tot de tuin van mijn ziel
1557. Akte van eerherstel aan het Kostbaar Bloed van Christus
1558. Noodroep tot Maria om dringende bijstand
1559. Noodgebed tot het wereldwijd breken van bekoringen
1560. Zelfgave aan de Eeuwige Vader tot bescherming tegen het kwaad
1561. Zelfgave aan Jezus Christus tot bescherming tegen het kwaad
1562. Zelfgave aan de Heilige Geest tot bescherming tegen het kwaad
1563. Zelfgave aan Maria tot bescherming tegen het kwaad
1564. Verheerlijking aan God
1565. Meditatiegebed tot Maria, Spiegel van Gods gesteldheden
1566. Meditatiegebed tot Maria, Koningin der engelen
1567. Meditatiegebed tot Maria, Licht uit Gods Hart
1568. Meditatiegebed tot Maria, volmaakte Bruid van het Licht
1569. Meditatiegebed tot Maria ter sneeuw
1570. Smeekgebed om eenheid met het Wonderwerk van God
1571. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de zelfkennis
1572. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de zondeloosheid
1573. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de vergevingsgezindheid
1574. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van het respect voor het leven
1575. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de dienstbaarheid
1576. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de volmaakte zelfverloochening
1577. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de nederigheid
1578. Intense smeking tot Maria in een uur van hoge nood
1579. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de onthechting
1580. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de Liefde tot alle schepselen
1581. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de dienst aan Gods Werken
1582. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de volmaakte Glorie aan God
1583. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de eenheid van Hart met God
1584. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de Goddelijke Liefdesstroom
1585. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de zachtmoedigheid
1586. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de verbondenheid met God
1587. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de vergeestelijking
1588. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de spirituele volmaaktheid
1589. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de openheid
1590. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de blijmoedigheid
1591. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de offerbereidheid
1592. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de aanvaarding van alle
beproevingen
1593. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van het Geloof en het vertrouwen
1594. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van Gods Tegenwoordigheid
1595. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de Vrede van hart
1596. Gebed van opperste verheerlijking aan God en aan de Koningin
des Hemels
1597. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van het berouw
1598. Meditatiegebed tot Maria, Koningin van de Goddelijke Voorzienigheid
1599. Smeekgebed om vergiffenis tot eerherstel voor de geschonden
Goddelijke Wet
1600. Overgave van mijn leven aan God als aanbidding
1601. Gebed tot verzoening met God
1602. Aanroeping bij het kruisteken
1603. Gebed om een vruchtbare levensreis
1604. Stormtoewijding aan Maria
1605. Lofprijzing aan de Onbevlekte Ontvangenis tot verlamming van de
duisternis
1606. Lofprijzing aan het geschenk van het leven tot verlamming van de
duisternis
1607. Lofprijzing aan de Goddelijke Belofte tot verlamming van de
duisternis
1608. Lofprijzing aan de Geboorte van de Christus tot verlamming van de
duisternis
1609. Gebed van overgave in een beproeving
1610. Gebed tot Jezus voor een leven volgens Gods verlangens
1611. Gebed tot verwelkoming van de Goddelijke Messias
1612. Gebed tot Maria tot voorbereiding van een Biecht
1613. Gebed tot Jezus Christus, Goddelijke Genezer
1614. Gebed van verlangen naar mijn bruiloft van Kana
1615. Overdracht van mijn zielentempel aan Maria
1616. Liefdesgebed tot eerherstel aan God
1617. Verheerlijking van de hoedanigheden van Maria tot bestrijding
van de duisternis
1618. Ochtendvereniging met Maria
1619. Avondvereniging met Maria
1620. Aanroeping van toewijding aan Maria
1621. Gebed tot Maria om bijstand in de dagelijkse beleving van Liefde
en dienstbaarheid
1622. Toewijding aan Maria op Passiezondag
1623. Eerbetoon aan het Leven van Jezus Christus als Werk van Verlossing
1624. Uitnodiging van Jezus in de tempel van mijn hart
1625. Korte akte van overgave aan Maria
1626. Ochtendverlangen naar eenheid met Maria
1627. Gebed tot Maria om eenheid tijdens de Biecht
1628. Gebed tot Maria voor een nieuwe start na de Biecht
1629. Gebed van de aan Maria toegewijde ziel in elk lichamelijk leed
1630. Toewijding van de maandag aan Maria
1631. Toewijding van de dinsdag aan Maria
1632. Toewijding van de woensdag aan Maria
1633. Toewijding van de donderdag aan Maria
1634. Toewijding van de vrijdag aan Maria
1635. Toewijding van de zaterdag aan Maria
1636. Toewijding van de zondag aan Maria
1637. Heilig verbond met Jezus Christus
1638. Ochtendvereniging met Jezus Christus
1639. Avondvereniging met Jezus Christus
1640. Drievoudige aanroeping in elke beproeving
1641. Toewijding van de wereld aan de Allerheiligste Drievuldigheid
1642. Akte van verzoening met de Eeuwige Vader
1643. Stormgebed tot ontkrachting van alle duisternis in de wereld
1644. Verheerlijking aan de Koningin van de nederigheid
1645. Verheerlijking aan de Koningin van de zuiverheid
1646. Verheerlijking aan de Koningin van de vergeestelijking
1647. Verheerlijking aan de Koningin van het Geloof
1648. Verheerlijking aan de Koningin van de Hoop
1649. Verheerlijking aan de Koningin van de Liefde
1650. Verheerlijking aan de Koningin van de eenheid met Gods Wil
1651. Eed van de strijder van Maria
1652. Avondakte van berouw


www.maria-domina-animarum.net

1501. TOEWIJDING AAN MARIA, KONINGIN VAN DE SCHEPPING

(Myriam van Nazareth)

O stralende Koningin van Gods Schepping, zo hoog verheven door Uw unieke versmelting met de Wil van God en door de volheid der heiligheid die in U wordt belichaamd.
Ik werp mij neer voor Uw troon van glorie, bekleed met het goud van een absoluut vlekkeloos leven, de diamanten der Goddelijke Wijsheid en de robijnen van de volheid der Verlossing.
Ik belijd voor U mijn nietigheid, opdat Uw unieke macht verheerlijkt worde en zich voortaan moge kunnen ontplooien in elk aspect van mijn leven, want ik verlang ernaar, in mijn hele wezen en leven voor de Schepper de deur te kunnen openen naar een onbelemmerde uitwerking van Zijn Wetten van Liefde en Leven.
In de diepste verering en zelfvernedering leg ik alles wat ik ben en wat ik heb, neer aan de voeten Die in Gods Uur de satan en al zijn werken van duisternis zullen verpletteren tot definitieve ontsluiting van alle effecten van Gods Werken in de hele Schepping.
Zonder enig voorbehoud geef ik U de volle beschikking over mijzelf, mijn hele leven en al mijn medeschepselen, opdat de duisternis elke greep op elk element van leven in de hele Schepping moge verliezen en God de volheid der Genaden in elk van deze elementen tot uitwerking moge kunnen brengen.
Leef, heers, denk en voel in mij, o machtige Koningin van alles wat leeft, want vanaf Uw troon weerklinken slechts woorden van mijn God en schittert de hoogste heiligheid die Hij ooit in een mensenziel mocht vinden als belichaming van al Zijn Wetten, al Zijn Werken en al Zijn Plannen.
Daarom wil ik U volmaakt toebehoren en al het geschapene in de volheid van Uw macht weten, opdat de handtekening die de Schepper in al het levende heeft gebrand, zich moge vertonen door een wereld van Licht dat nooit meer wordt verduisterd.


www.maria-domina-animarum.net

1502. GEBED TOT JEZUS CHRISTUS,
MIJN REISGEZEL EN WONDERDOENER

(Myriam van Nazareth)

Mijn Jezus, mag ik U omhelzen en U uitnodigen als mijn Gezel op elke meter van mijn levensweg.
Wil mijn ogen aanraken, want zo vaak herken ik aan de rand van mijn weg niet de bloemen die hun giftigheid verbergen achter een schoonheid die misleidt.
Wil mijn oren aanraken, want zo vaak herken ik op mijn weg niet de klanken van de slang die zich als nachtegaal heeft vermomd.
Wil mijn benen aanraken, want zo vaak ben ik verlamd wanneer de weg naar de zon zwaar wordt.
Wil mijn hart aanraken, want zo vaak voelt het niet de Liefde die God in elk element van mijn weg heeft verborgen.
Wil mijn geest aanraken, want zo vaak begrijpt hij niet de tekenen die God op ontelbare plaatsen van mijn weg heeft achtergelaten.
Wil mijn tong aanraken, want zo vaak worden de gevoelens die mijn hart heeft voortgebracht, verontreinigd wanneer zij mijn mond verlaten.
Wil mijn wil aanraken, want zo vaak kiest hij op de kruispunten voor de weg die bekoort doch niet naar de poort der Hemelen leidt.
Wil mijn ziel aanraken, want melaatsheid bedreigt haar en alle medeschepselen die mijn levensweg kruisen.
Zo vaak zie ik op mijn weg niet de waarde van de vruchten der beproevingen waarmee God hem heeft voorzien als het brood van Leven voor mijn ziel. O Jezus, wil mij de kracht geven om hen te verteren, opdat mijn hele wezen God moge kunnen dienen op elke meter van mijn reis, want voor Hem ben ik op tocht gegaan, en de bestemming van mijn weg ligt in het Rijk voorbij de horizont, het Rijk waarin de enige honger die mijn ziel nog zal kennen, deze is naar de onuitputtelijke Boom van de Eeuwige Verrukkingen.


www.maria-domina-animarum.net

1503. AKTE VAN BEROUW TOT DE MOEDER VAN SMARTEN

(Myriam van Nazareth)

Mijn Hemelse Moeder Maria, door God gekozen tot Draagster van de Verlosser,
Met een hart vervuld van rouwmoedigheid werp ik mijn hele wezen aan Uw voeten neer, opdat Uw heilige Tranen mijn gewonde ziel mogen zalven en het vuur van elke bekoring mogen blussen.
Ik smeek U om vergiffenis voor elke Traan die mijn leven U totnogtoe heeft gekost, want zo vaak hebt U onmerkbaar geweend om elk gedrag, elk woord, elk gevoel, elke gedachte en elk verlangen waardoor ik van Gods Wet van de ware, zelfverloochenende Liefde ben afgeweken.
Ik smeek U om vergiffenis voor elk ogenblik van mijn leven waarop ik het Kruis van Uw Goddelijke Zoon heb verzwaard door toe te geven aan een list van de duisternis.
Ik smeek U om vergiffenis voor elk ogenblik van mijn leven waarop ik Uw leiding in de kern van mijn ziel niet heb gevolgd en daardoor onze God heb bedroefd, want Hij heeft U aan de mensenzielen gegeven tot Voorbeeld van de ziel als vlekkeloos tabernakel voor de Goddelijke Zoon van de Eeuwige Liefde.
Wil mij vergeven, mijn smartvolle Moeder en Meesteres, voor elk ogenblik van mijn leven waarop ik Uw Hart een doorn heb bereid, want de Schepper heeft elke ziel bedoeld als een bloem, mooi en geurig als de Liefde Zelf.
Moge de offergave van mijzelf aan U in de diepste deemoed en Liefde onze God verheerlijken, want Zijn Liefde heeft U gemaakt tot een Oceaan van Glorie, heiligheid en Liefde die ooit alle werken van duisternis van alle tijden zal verzwelgen in de vloedgolf die Uw Goddelijke Zoon op Golgotha heeft opgewekt.


www.maria-domina-animarum.net

1504. OCHTENDTOEWIJDING AAN MARIA,
GIDS OP MIJN DAGELIJKSE WEG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakt één met het Goddelijk Licht en bekleed met de macht van de eindoverwinning over alle werken en plannen van de duisternis,
Mag ik mijn hele wezen restloos en onvoorwaardelijk in Uw handen leggen, opdat deze dag al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen uitsluitend door Uw Hart geregeerd mogen worden.
Wil volmaakt in mij leven en heersen bij elk contact met elk medeschepsel dat door Gods Voorzienigheid vandaag op mijn weg wordt geleid, opdat ik slechts bezield moge worden door de vurige wil om smetteloze Liefde en Licht zonder schaduwen te zaaien in alle harten.
Moge het onblusbaar Vuur uit Uw Hart mij omhullen als een ondoordringbaar schild tegen alle invloeden uit de wereld, en mij de kracht bekomen om al mijn beproevingen van deze dag te maken tot bloeiende bloemen aan de voet van het Kruis der Verlossing, dat de grondvesting van Gods Rijk op aarde heeft aangekondigd als Gods Belofte van de Ware Liefde die nooit meer zal doven.
Wil nu met en in mij op weg gaan doorheen deze dag, o Koningin van het Hemels Licht en van de volmaakte Liefde, opdat mijn kleine reis naar de avondzon de Schepping dichter bij de verwezenlijking van Gods bedoelingen moge helpen brengen.
Moge mijn eenheid met U deze dag het doel van mijn leven in dienst van de voltooiing van de Werken van Jezus Christus waardig helpen vervullen.


www.maria-domina-animarum.net

1505. VERBOND MET MARIA, VRIJKOOP DER SLAVEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Schatkamer van Goddelijke rijkdommen,
In mijn zwakheid, en onder het gewicht van mijn menselijke verleidbaarheden, geef ik mij onverdeeld aan U als Uw bezit en eigendom.
Uw volmaakt heilige Liefde en de oneindige verdiensten van Uw volmaakt zondeloos leven en Uw ongeëvenaarde Smarten hebben Uw ziel voor de eeuwigheid bekleed met een onuitputtelijke rijkdom.
Daarom smeek ik U, wees de ware Meesteres van mijn hele wezen en mijn hele leven, opdat mijn onvoorwaardelijke volgzaamheid en dienstbaarheid jegens U, en mijn diep verlangen om jegens al mijn medeschepselen slechts Gods Werken van Liefde te doen, mij de genade moge bekomen, mij door het losgeld van Uw onbetaalbare tussenkomst bij de Bron van het Eeuwig Licht te bevrijden uit de kerker waarin de duisternis mijn ziel gevangen tracht te houden.
Moge mijn onderwerping aan Uw leiding op mijn levensweg mij vrijkopen uit de slavernij jegens alle duisternis uit wereldse invloeden en gewoonten die mijn ziel niet dichter bij God brengen.
Wil daartoe mijn hele wezen, elk detail van mijn levensweg en al mijn contacten met medeschepselen beheersen en leiden als de Koningin van de Ware Vrijheid. Hierom smeek ik U met als onderpand de heilige belofte van een levenslange dienst aan U tot voltooiing van mijn levensopdracht als werktuig van Gods Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

1506. TOEWIJDING AAN MARIA, KONINGIN VAN DE VREDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakt vredige Oceaan zonder stormen, aan U geef ik mijn hart dat dagelijks wordt bedreigd door de golven van het leven in een wereld die blijft trachten, de Goddelijke Vrede te verdrinken in de draaikolken van de duisternis van onvrede door de verheerlijking van doelstellingen die niet leiden naar de poorten van het Eeuwig Rijk.
Hoezeer verlang ik dat mijn hart een vruchtbare bodem moge worden voor de wortels van de onverstoorbaarheid van Uw eigen Hart, dat zowel de verlokkingen als de valse beloften en de bedreigingen der wereld reeds tijdens Uw leven op aarde had overwonnen.
Daarom smeek ik U om het zaad van de ware Vrede van Christus in mijn hart, in mijn huis, in elke situatie van mijn leven en in alle contacten met een medeschepsel, opdat elk ogenblik van mijn leven getuigenis moge afleggen van de heilige bedoelingen die de Schepper in Zijn Schepping had gezaaid, doch die door de stormwinden uit zondige mensenharten zwaar zijn beschadigd.
Moge mijn ziel voor altijd de innerlijke rust van de uitsluitende oriëntering op Gods bedoelingen vinden, en moge zij in deze rust de kracht vinden om het zaad van Gods Werken tot bloei te brengen in alles wat zij in dit leven nog zal doen, denken en voelen, want de ware Vrede van hart is de bloem die ooit al het onkruid der duisternis van de aardbodem zal verdringen in het uur waarin U, o koningin van de Vrede, de slang van alle duivelse werken onder Uw voet zult verbrijzelen.


www.maria-domina-animarum.net

1507. TOEWIJDING VAN MIJN WERKEN AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, enige en levenslange Meesteres van mijn hele wezen en al mijn werken,
In Uw handen leg ik al mijn intenties voor de vervulling van Uw Werken en de navolging van al Uw inspiraties, opdat al mijn doen en laten, mijn hele innerlijk leven en al mijn gesteldheden Gods Plannen met de Schepping waarlijk mogen dienen.
Ik smeek om Uw constante bescherming, begeleiding en zegen, en Uw ondersteuning voor de oplossing van elke moeilijkheid, opdat ik mijn werken in Uw dienst met vrucht moge kunnen voltooien, en al mijn inspanningen vruchten mogen dragen voor een blijvende bloei van alle werken die U via mijn handen, mijn geest en mijn hart wil volbrengen.
In dit verlangen, mijn Meesteres en Koningin, geef ik U mijn hele leven en mijn hele wezen, in uitsluitende dienst aan de God van de Eeuwige Liefde, de Eeuwige Wijsheid en het Eeuwig Licht.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1508. GEBED TOT MARIA OM BESCHERMING VAN MIJN INNERLIJK LICHT

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van het Paradijs van het Licht zonder schaduwen,
Aan U geef ik de onverdeelde heerschappij over mijn levensweg, mijn ziel en mijn stoffelijk leven.
O hoogheilig Tabernakel van de Belichaming van het Goddelijk Licht, de Christus en Verlosser, wil de vlekkeloze Spiegel van Uw Hart voorgoed op Mijn levensweg richten, opdat de stralen van de Zon van de Eeuwige Liefde elk spoor van duisternis uit mijn leven en uit mijn ziel, hart, geest en wil mogen verdrijven.
Moge het Licht van Uw blijmoedigheid de troon van mijn hart bestijgen als een zon die nooit meer ondergaat, en moge elke duistere wolk die de Ware Hoop en de verrukkelijke schoonheid van mijn God en van mijn Hemelse Meesteres aan mijn innerlijk oog zoekt te onttrekken, voorgoed oplossen onder de zonnestralen uit het Paradijs waarvan U reeds in dit uur in mijn hart de bloemen zaait.
O Koningin van het innerlijk Licht, bedwing toch in mij de duisternis van elke bekoring tot ontmoediging, twijfel of bitterheid, want onder Uw voeten op de bodem van mijn hart wacht het zaad van Gods Genade om te veranderen in de bloemen die zullen getuigen van de onsterfelijkheid van mijn Geloof.


www.maria-domina-animarum.net

1509. GEBED VAN TOTALE VERGEVING EN VERZOENING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, hoog verheven Koningin van het Rijk van de Eeuwige Liefde,
In Uw genezende handen leg ik mijn hart, dat zo vaak is gekwetst door duisternis uit mensenharten. Maak mijn hart onverdeeld tot Uw bezit en eigendom, opdat het voor eeuwig moge baden in het Licht van Uw volmaakte Liefde en moge worden geregeerd door Uw grenzeloze macht, die elke bron van duisternis kan beroven van haar krachten van leed, ellende en smart.
Ik smeek om een straal van Uw alles genezende Liefde op elke wonde die mensenzielen ooit in mij hebben geslagen, en om een straal van Hemels Licht in alle harten die mij ooit leed, pijn of verdriet hebben berokkend, opdat in deze harten elke bron van duisternis moge opdrogen en zij voortaan slechts kanalen van vreugde mogen zijn.
Moge Uw machtige heerschappij over mijn hart, over elke pijnlijke herinnering en over elke wonde in mijn innerlijk leven, elk effect van duisternis die ooit door mensenzielen tegen mij is gericht, teniet doen, en daardoor bijdragen tot een volledige bekering van de harten van dewelke deze duisternis is uitgegaan.
Opdat zowel deze bekering alsook de volledige en definitieve genezing van mijn eigen innerlijk leven bespoedigd mogen worden, leg ik in Uw allerzuiverste Hart mijn oprechte vergeving aan de zielen die ooit jegens mij hebben misdaan. Mogen zij het Licht van deze vergeving ten volle in zich benutten voor een totale verzaking aan alle kwaad en elke neiging om ooit nog de duisternis te dienen in doen en laten, in woorden, gedachten, gevoelens, verlangens of bestrevingen.
Moge deze offergave door de almachtige God van alle Licht en Liefde worden aanvaard als mijn definitief verlangen naar totale verzoening met al mijn medemensen, tot Zijn verheerlijking en tot definitieve ontkrachting van de macht van de vorst van elke duistere gesteldheid en van elke nevel tussen mensenharten.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1510. SMEEKGEBED OM WEDERGEBOORTE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, volmaakte verwezenlijking van het beeld van de ziel als spiegel van Gods Hart,
Tot U kom ik in het besef van alle momenten van mijn leven waarin ik niet was, dacht, voelde of verlangde in overeenstemming met de Werken die mijn Schepper sedert het uur van mijn ontvangenis met zoveel volmaakte Liefde in mij heeft voltrokken.
Ik geef mij restloos aan U. Wil onbelemmerd in mij leven, werken, denken, voelen en verlangen, opdat alles wat in mij niet beantwoordt aan het wezen dat God met mij had bedoeld, opnieuw geboren moge worden voor een leven in het Ware Licht.
Als grondstof voor de bereiding van deze wedergeboorte wil ik in heel mijn innerlijk leven en in al mijn relaties en contacten met al mijn medeschepselen de ware zelfverloochenende Liefde beleven en deze onbelemmerd en onvoorwaardelijk laten stromen, tot zuivering van al mijn gesteldheden en tot verdrijving van al mijn innerlijke schaduwen.
Om dit voornemen te kunnen voltooien, smeekt mijn hart U om de voltrekking van een eeuwigdurende bruiloft met U, het gouden Tabernakel van heiligheid dat de Bron van het alomvattend Licht heeft gedragen.
Moge de Bron van alle Leven mij voortaan vinden als een vruchtbare akker van Zijn zaad van Liefde zonder smet en van Licht zonder schaduwen.


www.maria-domina-animarum.net

De Koningin des Hemels inspireerde onderstaand gebed voor zielen die Haar totaal toegewijd zijn en deze toewijding daadwerkelijk in alle details van hun dagelijks leven beleven en toepassen.

1511. NACHTGROET AAN MIJN HEMELSE MEESTERES

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, vlekkeloze Moeder van Jezus Christus en mijn Hemelse Meesteres,
Ik dank U voor Uw innerlijke leiding, begeleiding, bescherming en elke gunst die ik vandaag door Uw tussenkomst heb mogen ervaren, vooral voor alle werken die U in het verborgene hebt volbracht opdat mijn ziel de Eeuwige Gelukzaligheid waardig moge worden.
Wees deze nacht de volle maan die Gods Licht over mijn ziel uitspreidt, opdat de duisternis geen schaduwen over mijn tuin moge kunnen werpen wanneer het God behaagt, de nieuwe dageraad over hem af te roepen.
Daarom leg ik mijzelf met volle vertrouwen in Uw handen voor de nacht, opdat mijn zielentuin moge rusten onder Uw machtige bescherming, en onder Uw voeten moge ontwaken voor de nieuwe dag, die ik nu reeds onder Uw heerschappij stel.
Moge ik onverdeeld en onvoorwaardelijk van U zijn tot in alle eeuwigheid, en in dit verlangen morgen uitsluitend werken, spreken, denken en voelen in Uw dienst, om méér beeld en gelijkenis van God te zijn dan ik vandaag ben geweest.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is in de eerste plaats geïnspireerd om te worden gebeden bij gelegenheden waarbij mensen die met elkaar verbonden zijn (in de eerste plaats gezinsleden en vrienden), samen zijn, onder andere op speciale feestdagen.

1512. TOEWIJDING VAN DANKBAARHEID

(Myriam van Nazareth)

Zeer verheven Heilige Maagd Maria, door de almachtige God uitverkoren om de Moeder van onze Verlosser Jezus Christus te zijn, en daardoor de Moeder van alle gezinnen die Gods Wet van Vrede en Liefde in hun hart hebben gesloten,
Tot U komen wij met onze harten die zo kwetsbaar zijn doch zozeer verlangen dat het Vuur van de Ware Liefde nooit meer in enig hart zou uitdoven.
In onze zwakheid brengen wij dank voor alle gunsten die in het voorbije jaar aan ieder van ons zijn geschonken, ook al zijn wij steeds weer gestruikeld. Mogen alle geschenken uit Gods hand ons een rijke oogst brengen, die onze zielen moge voeden over de grenzen van dit aardse leven heen.
Wij brengen dank voor alle leiding vanwege Gods Voorzienigheid, ook al zagen onze ogen zo vaak niet de ware Bron van onze beslissingen en van alle gebeurtenissen die ons tot deze beslissingen inspireerden.
Wij brengen dank voor alle tegenspoed en alle tegenslagen die ons niet hebben getroffen, doch ook voor deze die wij wél hebben ervaren, want deze zullen ons sterker maken indien wij hen begieten met Ware Liefde.
Wij bieden U onze dankbaarheid voor ons samen-zijn, zelfs in de uren waarin het leven ons gescheiden houdt en wij onze eenheid slechts kunnen voelen in de diepte van ons verlangend hart.
Via U, o machtige Hemelse Middelares, bieden wij God onze bereidheid om elkaar te vergeven voor elke zwakheid die leed of verdriet kan hebben veroorzaakt, en om ons onderling onvoorwaardelijk te verzoenen, opdat wij waardig mogen zijn om kinderen van de God van Liefde te worden genoemd.
Via U bieden wij God onze dankbaarheid omdat Hij ons in ons een-zijn zo nabij is, want Hij heeft ons gezin bedoeld als een netwerk van Licht en Liefde.
O Koningin van de Vrede, Gods Boegbeeld van Liefde en volkomen vergeving tussen alle geschapen zielen, door Uw bemiddeling smeken wij de Koning van het Heil om een altijd bloeiende onderlinge Vrede tussen ons, tussen alle culturen en rassen, en tussen alle volkeren der wereld.
Moge de geest van zorgzaamheid en Liefde onze harten van dag tot dag dieper doordringen, opdat onze eensgezindheid onze harten moge veranderen in wuivende velden van gouden graan voor een oogst van Liefde, die ons hele leven moge verrijken en die tot voedsel moge dienen voor elk schepsel dat de God der volmaakte Liefde op ons pad naar de poorten van het Paradijs moge brengen.
In deze onsterfelijke dankbaarheid en dit blijvend verlangen smeken wij om de levenslange zegen van de Allerhoogste, via Zijn onfeilbare Geest en via de altijddurende Genaden die voor ons zijn vrijgekocht door de gekruisigde en verrezen Christus, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1513. ADVENTSGEBED TOT HET LICHT DER WERELD

(Myriam van Nazareth)

Jezus Christus, voorbestemd om door Uw Geboorte als de Messias van God mijn wedergeboorte voor het Goddelijk Leven mogelijk te maken, ik geef mij onverdeeld aan Gods Werken, opdat ik uitsluitend van en voor de vruchten van het Paradijs moge leven.
Jezus Christus, voorbestemd om door Uw allerheiligste Passie en Kruisdood alle beproevingen en kruisen van mijn leven te heiligen, ik geef mij onverdeeld aan Gods Werken, opdat vooral de donkerste schaduwen op mijn levensweg mijn leven het vruchtbaarst mogen maken.
Jezus Christus, voorbestemd om door Uw Verrijzenis de weg te banen naar mijn eigen opstanding uit mijn duisternis, ik geef mij onverdeeld aan Gods Werken, opdat elk ogenblik van mijn leven de grondvesting van Gods Rijk op aarde moge helpen bespoedigen.
Jezus Christus, voorbestemd om waarlijk Koning van de hele Schepping te zijn, ik geef mij onverdeeld aan Gods Werken, opdat elk ogenblik van mijn leven waarlijk uitsluitend moge worden bestuurd vanaf de Troon van God in mijn hart.
In dit verlangen sluit mijn hart bruiloft met de Hoop op de Geboorte van het Licht der wereld in een eeuwigdurende omhelzing, om te leven en te sterven in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

De Heilige Maagd Maria is het grootste Wonderwerk dat God ooit heeft volbracht, doordat Zij op grond van Haar Onbevlekte Ontvangenis, Haar eeuwigdurend volmaakte eenheid van Wil met God en daardoor tevens Haar volmaakt zondeloos leven als enige geschapen mensenziel een volmaakte heiligheid heeft bezeten, die geen seconde lang werd bevlekt of geschonden omdat Zij het buitengewoon schitterend Licht in Haar Hart geen ogenblik heeft verlaten om toe te geven aan enige duisternis. Daardoor vormt Zij een absoluut volmaakte Belichaming van Gods Wet van de Ware Liefde. Door de onderstaande verheerlijking brengt de ziel daardoor een immense Glorie aan God Zelf.

1514. VERHEERLIJKING AAN GODS GROOTSTE WONDERWERK

(Myriam van Nazareth)

O Maria, hoog verheven Koningin van al het geschapene, Dochter van Gods grootste welbehagen en Belichaming van de volmaaktheid van Zijn Werken,
In U verheerlijk ik in de diepste nederigheid Gods grootste Wonderwerk, o zonovergoten paradijselijke Tuin van heiligheid waarin geen bloem van deugd ooit door de schaduw van enige ondeugd werd bedekt.
In U verheerlijk ik in de diepste nederigheid Gods grootste Wonderwerk, o nooit verwelkende Bloesem van de ongeschonden ziel, in Wie het betoverend parfum uit Gods Paradijs reeds op aarde getuigde van de Eeuwige Zomer van voltooide Verlossing en Heiliging.
In U verheerlijk ik in de diepste nederigheid Gods grootste Wonderwerk, o Koningin der volmaakte heiligheid, Wier verblindende schoonheid de onvergankelijke verrukkingen van Gods Liefde belichaamde.
In U verheerlijk ik in de diepste nederigheid Gods grootste Wonderwerk, o schitterende Ster van Hoop uit Wie het Licht der wereld, de enige Christus, is opgestaan.
In U verheerlijk ik in de diepste nederigheid Gods grootste Wonderwerk, o machtige Overwinnares van alle bekoring, zonde en duisternis, in Wie de onvoorwaardelijke troonsbestijging van de Ware Liefde is voorbereid.
In U verheerlijk ik in de diepste nederigheid Gods grootste Wonderwerk, o volmaakte Gids op de weg naar de Eeuwige Tuinen, ware Bruid van de Heilige Geest en enig Tabernakel dat waardig was om de Weg, de Waarheid en het Leven in Zich te dragen en te voeden met Haar eigen Bloed.
In U verheerlijk ik in de diepste nederigheid Gods grootste Wonderwerk, o machtige, vlekkeloze en eeuwig zondeloze Meesteres van alle zielen op kracht van de volmaakte versmelting van Uw Wil met alle Wetten van God.
Wees geprezen, volmaakt smetteloze Spiegel van Gods Glorie en van de oneindige grootheid van Zijn Werken van Liefde. Wil mijn hele wezen en mijn hele leven aannemen als werktuigen in Uw dienst, opdat in mijn totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende zelfgave aan U de volmaaktheid en de alles overwinnende Liefde van mijn God geprezen moge zijn voor alle eeuwen der eeuwen.

♥ ♥ ♥

De volgende gebedsbloemen 1515 tot en met 1529 vormen samen een geheel, dat door de Meesteres van alle zielen is geïnspireerd onder de titel Regenboogbloemen. Deze verzameling vormt tevens met een toelichtende inleiding een speciale gebedscategorie die U kunt vinden in Gebeden > Gebedscategorieën > Regenboogbloemen.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 1e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1515. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN OORLOGEN, WAPENPRODUCTIE EN WAPENHANDEL

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden door oorlogen, door wapens en wapenhandel in de wereld is gebracht, en alle hartsgesteldheden in zielen die tot het ontstaan en de uitvoering van oorlogen hebben bijgedragen en/of eraan hebben meegewerkt en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot medewerking aan oorlogen en/of aan de productie van, en handel in, wapens.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 2e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1516. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING
VAN EFFECTEN VAN GODDELOZE POLITIEKE REGIMES
EN DENKSYSTEMEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door politieke regimes en denksystemen die niet met de Goddelijke Wet van de Liefde en met Gods bedoelingen en Werken in overeenstemming waren of zijn, en alle hartsgesteldheden in zielen die tot het ontstaan of tot de dagelijkse toepassing van dergelijke regimes of denksystemen hebben bijgedragen, en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot de grondvesting, de organisatie of de uitvoering van politieke regimes of denksystemen die met Gods Wetten, bedoelingen en Werken in overtreding waren of zijn, en die andere zielen hebben verhinderd of tegengewerkt om volledig in overeenstemming met Gods Wetten, bedoelingen en Werken te leven, te denken en te voelen.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 3e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1517. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN KOLONIALISME

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door uitbuiting en mishandeling vanwege mensenzielen ten nadele van medemensen in gebieden die politiek en economisch van hen afhankelijk waren gemaakt en door hen werden onderworpen door toepassing van regels en gedragingen die niet in overeenstemming zijn met Gods Wet van de Ware Liefde en van het onvoorwaardelijk respect tussen mensenzielen.
Ik wijd U daarbij tevens alle hartsgesteldheden toe die hebben geleefd of nog leven in zielen die tot het ontstaan en de toepassing van het kolonialisme hebben bijgedragen en/of eraan hebben meegewerkt en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die in een context van kolonialisme gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot medewerking aan handelingen of intenties van uitbuiting, mishandeling of enige andere afwijking van Gods Wet en bedoelingen.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 4e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1518. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN SLAVERNIJ

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door slavernij en slavenhandel, want God heeft in elke mensenziel een kiem van Goddelijk Leven gelegd, en heeft daarom geen mensenziel geschapen om door medemensen te worden uitgebuit of te worden behandeld als een wezen zonder rechten en zonder waardigheid.
Ik wijd U tevens alle hartsgesteldheden in zielen toe, die ooit tot het ontstaan en de toepassing van slavernij of slavenhandel hebben bijgedragen en/of eraan hebben meegewerkt en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot medewerking aan regimes die mensen onderwerpen aan slavernij.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 5e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1519. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN RACISME EN VERVOLGING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door rassenhaat, discriminatie en vervolging van, en gewelddadigheid tegen, medemensen op grond van hun huidskleur of het feit dat zij tot een ander ras of volk behoorden, en alle hartsgesteldheden in zielen die tot het ontstaan, de toepassing en bevordering van rassenhaat, discriminatie en vervolging tegen en van medemensen hebben bijgedragen en/of eraan hebben meegewerkt en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot rassenhaat, discriminatie en vervolging van medemensen.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 6e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1520. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN VOLKERENMOORD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door volkerenmoord, want God heeft in Zijn Schepping ontelbare verschillen toegestaan opdat elke mensenziel in het anders-zijn van haar medemensen aansporingen moge vinden om zich te vervolmaken in de Ware Liefde, het onvoorwaardelijk respect, de onvoorwaardelijke aanvaarding en verdraagzaamheid, en de overtuiging dat geen mensenziel minderwaardig is want dat de Schepper alle zielen gelijkwaardig heeft gemaakt.
Ik wijd U tevens alle hartsgesteldheden in zielen toe, die ooit tot het ontstaan en de uitvoering van volkerenmoord hebben bijgedragen en/of eraan hebben meegewerkt en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot medewerking aan de uitroeiing van medemensen die tot een ander volk behoren.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 7e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1521. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN SYSTEMATISCHE MISHANDELING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door mishandeling van medeschepselen, want God heeft geen enkel schepsel – noch mens noch dier – het leven gegeven om door mensenzielen te worden behandeld op een wijze die leed, pijn of ontwaardiging veroorzaakt, en mishandeling is een blaam voor de mensenziel, die door de Schepper is bedoeld als kanaal van Liefde, Licht, vreugde, geborgenheid en levend teken van Gods Tegenwoordigheid op aarde.
Ik wijd U tevens alle hartsgesteldheden in zielen toe, die ooit tot de uitvoering van mishandeling van medeschepselen hebben bijgedragen en/of eraan hebben meegewerkt en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot mishandelen van medemensen of van dieren, en die daardoor in deze medeschepselen – door God gemaakt en bedoeld om een rol te spelen binnen de voltooiing van Zijn Werken van Liefde – leed en schade hebben veroorzaakt, die in bepaalde gevallen onomkeerbaar was of is, waardoor deze schepselen niet langer de door God voor hen voorziene rol hebben kunnen vervullen.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 8e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1522. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN MATERIALISTISCH DENKEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door de talloze mensenzielen die zich hebben laten verblinden door de verlokkingen van het stoffelijk leven in de wereld, en die al hun denken, voelen, verlangen, verwachten en bestreven zo goed als totaal hebben laten leiden door de overtuiging dat het leven niets méér te bieden heeft dan wat de verleidingen der wereld hen voorhouden en lijken te beloven.
Ik wijd U tevens alle hartsgesteldheden in zielen toe, die tot het ontstaan en de bevordering van materialistisch denken hebben bijgedragen en/of eraan hebben meegewerkt, daardoor medemensen hebben gemotiveerd tot de overtuiging dat het leven niets te bieden heeft dat boven de bevrediging van (schijnbare) stoffelijke behoeften uitstijgt, en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot de overtuiging dat zij hun leven totaal moeten richten op de bevrediging van hun stoffelijke noden of vermeende noden, en zich daardoor hebben laten meeslepen tot moord op de Ware Liefde in de verdrukking van hun medeschepselen ten bate van eigen stoffelijk welzijn.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 9e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1523. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN MENSELIJK DENKEN EN MENSELIJKE BELANGEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door de talloze mensenzielen die in de eerste plaats leven voor de verwezenlijking van hun eigen voorstellingen, verwachtingen en plannen voor zover deze niet verenigbaar waren of zijn met de voorstellingen, verwachtingen en Plannen van God, en alle hartsgesteldheden in zielen die in medemensen het denken en leven ten behoeve van de verwezenlijking van wereldse belangen hebben aangewakkerd, en die hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot een verregaande oriëntatie op de verwezenlijking van wereldse belangen, voorstellingen en verwachtingen en daarbij de werkingen van Gods Intelligentie en Wijsheid in de Schepping bemoeilijken of volkomen verlammen.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 10e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1524. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN MISDADIG GEDRAG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door alle vormen en uitingen van criminaliteit.
Ik wijd U tevens toe: alle hartsgesteldheden in zielen die door neigingen tot misdadig gedrag hebben bijgedragen tot een atmosfeer van onveiligheid en vijandigheid in de wereld en tot een groeiende overtuiging dat de wereld ten prooi is aan duisternis, en niet wordt gevolgd door een liefhebbende God, en die hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot de overtuiging dat zij hun leven totaal moeten richten op de bevrediging van hun stoffelijke noden of vermeende noden.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 11e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1525. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN DE ROL VAN DE MENS
ALS HEER OVER LEVEN EN DOOD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door mensenzielen die zelf de hen door God toegewezen rol als vertegenwoordigster van Zijn Wet van Ware Liefde hebben vervangen door een rol als meesteres over leven en dood in de Schepping.
Ik wijd U tevens alle hartsgesteldheden in zielen toe, die ooit hebben bijgedragen en/of hebben meegewerkt aan het doden van medeschepselen in om het even welke vorm, met inbegrip van abortus, euthanasie en anticonceptie, en die hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot het beschikken over leven en dood van medeschepselen.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 12e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1526. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN HEILIGSCHENNISSEN EN ONTWIJDINGEN
VAN SACRAMENTEN EN HEILIGE MISSEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door de talloze malen waarbij de waardigheid van heilige voorwerpen en namen door mensenzielen is geschonden, Sacramenten zijn ontvangen en Misoffers zijn gevierd en/of bijgewoond zonder echt besef van Gods Tegenwoordigheid en met gebrek aan het volle respect voor de waardigheid waarmee deze door God zijn bekleed.
Ik wijd U tevens toe, alle hartsgesteldheden in zielen die lichtvaardig of op enige duistere wijze zijn omgegaan, of nog omgaan, met het Goddelijke, het heilige en de waardigheid en macht met dewelke voorwerpen en handelingen door God Zelf zijn bekleed, en die hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, en grote gedeelten van het door God via deze wegen voor de Schepping bedoelde Licht hebben vervangen door duisternis.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot gebrek aan respect voor het Goddelijke en het heilige, tot de keuze voor het wereldse ten nadele van de Werken van de onveranderlijke Eeuwige Liefde, en daardoor tot aanpassing van de eeuwige belangen van God bij de vergankelijke belangen van de wereld en het werelds leven.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 13e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1527. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN UITROEIING VAN DIERSOORTEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door de uitroeiing van talloze dieren en diersoorten, die alle door God waren voorzien om een specifieke rol te spelen binnen de verwezenlijking van Zijn Plan voor het Eeuwig Heil van alle mensenzielen en de instandhouding van de heiligheid van de Schepping als volmaakt Werk van de Goddelijke Liefde.
Ik wijd U tevens alle hartsgesteldheden in zielen toe, die ooit door uitroeiing van dieren en diersoorten hebben bijgedragen tot en/of hebben meegewerkt aan de verregaande ontregeling van het door God ingestelde evenwicht tussen de talrijke systemen en elementen binnen Zijn Schepping, en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van de Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot medewerking aan uitroeiing van dieren en daardoor aan de verloochening van Gods Wet van de Liefde ten voordele van de bevrediging van materiële belangen en/of van een goddeloze zucht naar vernietiging.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 14e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1528. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN VERONTREINIGING EN
ONTWRICHTING VAN ECOSYSTEMEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door de verontreiniging en ontwrichting van door God binnen Zijn Schepping voorziene dragers van leven en systemen van samenleving tussen levende wezens, en alle hartsgesteldheden in zielen die tot het ontstaan of tot de dagelijkse uitbouw van dergelijke verontreinigingen, ontwrichtingen en verwoestingen van systemen van harmonieus samenleven tussen schepselen hebben bijgedragen, en hierdoor immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot medewerking aan verstoring, verontreiniging en verwoesting van gedeelten van het door God voor alle schepselen, met inbegrip van de mensenzielen, voorziene leefmilieu als grootste teken van Zijn Liefde voor alle schepselen en voor hun onderling samenleven volgens de Wet van de Ware Liefde en het Goddelijk Leven.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is verbonden met de 15e Wolk uit de onderrichting Wolken boven Gods Paradijs.

1529. EERHERSTELLENDE TOEWIJDING TOT ONTKRACHTING VAN
EFFECTEN VAN NEGATIEVE EN DUISTERE REACTIES

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Ware Liefde en de innerlijke Vrede,
Elke mensenziel is geschapen om een punt van Licht en warmte te zijn binnen het netwerk van de Schepping, en alle contacten vanwege mensenzielen naar hun medeschepselen zijn door God bedoeld als zuivere stromen van het Licht van de zelfverloochenende Liefde.
Tot U kom ik met het intens verlangen naar de voltooiing van Gods intenties met de hele Schepping.
Daarom geef ik U elk detail van alles wat ik in mijn leven als leed of ongemak heb ervaren en nog zal ervaren. Ik belijd jegens U mijn liefdevolle aanvaarding van mijn volledige levensweg, opdat mijn hele leven en al mijn hartsgesteldheden waardig bruiloft mogen sluiten met de volheid van Uw vlekkeloze Liefde.
Tot ontkrachting van de duisternis van talloze zonden uit de hele mensengeschiedenis die als een zwart wolkendek op de Schepping drukken, smeek ik om Uw machtige tussenkomst bij de God der volmaakte Gerechtigheid.
Ik wijd U toe: alle leed dat in alle tijden in de wereld is gebracht door negatieve en duistere reacties vanwege mensenzielen ten aanzien van gebeurtenissen en ontwikkelingen op hun levensweg, en alle hartsgesteldheden in zielen die door aanhoudende wrok, jaloersheid, haat, nijd, en gebrek aan oprechte vergeving en verzoening immens veel schade en leed hebben berokkend aan het netwerk van Gods Schepping, aan individuele schepselen en hun verbindingen met andere schepselen.
Op grond van deze toewijding smeek ik met de inzet van mijn hele leven en van alle zelfverloochenende Liefde die ik dag na dag wil opbrengen, om omkering van de onvrede in de harten van hen die gevolg hebben gegeven of nog geven aan de bekoring tot negatief reageren op beproevingen, tegenslagen, onrecht of vermeend onrecht die zij op hun levensweg ervaren, en hierdoor vervallen tot duurzame gesteldheden van duisternis, tot neiging tot haat, wraak, mishandeling of het bewust schaden van medeschepselen, of enige andere uiting van diepe onvrede.
Mogen deze zielen de zuivere verbinding met het Hart van hun Schepper en met het hen bij hun ontvangenis geschonken verlangen naar de vervulling van de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde tot God en tot al hun medeschepselen terugvinden en deze nooit meer verloochenen, opdat zij de opdracht mogen voltooien, met dewelke God hen dit leven heeft gegeven: het onvoorwaardelijk bijdragen tot de eindoverwinning van het Licht van de Ware Liefde in deze wereld.
In het alomvattend verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde, geef ik U mijzelf in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

(einde van de gebeden uit de reeks Regenboogbloemen)


www.maria-domina-animarum.net

De Koningin des Hemels inspireerde het onderstaand gebed met het verlangen dat het onder meer moge worden gebruikt op boetedagen zoals de quatertemperdagen (zie de toelichting boven Haar gebedsbloem nr. 1462).

1530. BELIJDENIS JEGENS DE GODDELIJKE VERLOSSER

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Genezer van alles wat niet in overeenstemming is met Gods volmaakte Wet,
Vol vertrouwen in Uw volmaakte Liefde, en aan de hand van Maria, het heiligste en volkomen zondeloze Tabernakel van Gods uitverkiezing dat U heeft gedragen en gebaard, kom ik mij voor U ontledigen.
O Brenger van het Goddelijk Licht, Ik belijd jegens U mijn diep berouw over elk ogenblik van mijn leven waarop ik mij kan hebben geleend tot werken, woorden, gedachten, gevoelens of verlangens die waren gedreven door de duisternis en die duisternis hebben gebracht.
U Die alles geneest wat verziekt is en Die doden tot leven wekt, ik smeek U om de genade dat elk spoor van duisternis die in Gods ogen mijn levensweg kan overschaduwen, door het water van mijn berouw moge worden weggewassen en in het Vuur van Uw Hart moge worden opgenomen en verteerd in de volmaakte Werken der Verlossing.
Mogen aldus mijn hele levensweg en mijn hele wezen in overeenstemming worden gebracht met Gods bedoelingen, en moge elk medeschepsel dat kan hebben geleden onder duistere werken, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens die ooit via mijn hart over hem of haar kunnen zijn uitgestort, worden genezen en vergoed door de Liefde die U uit mijn hartenpijn kunt bereiden.
Moge de almachtige God mij vergeven, en mijn gekweld hart aanvaarden tot goedmaking jegens Zijn volmaakte Eeuwige Wet. Daartoe geef ik U als onderpand de rouwmoedige belofte van een gewetensvolle beleving van mijn totale toewijding aan de Hemelse Koningin van de zuiverheid Die Gods Eeuwige Wet tot het uiterste toe heeft beleefd, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1531. STORMGEBED TOT JEZUS CHRISTUS VOOR DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

O Jezus Christus, Zoon van God, Licht der wereld,
Vervuld van verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde onder alle schepselen, en op kracht van de onverdeelde gave van mijzelf aan Uw onbevlekte Moeder Maria, de Koningin en Meesteres van de Hemelse legerscharen, smeek ik om de ontsluiting van de volheid van Uw Verlossingswerken over deze wereld, die zo zwaar is verziekt door de duisternis uit mensenharten.
Mogen alle mensenharten worden overstroomd met Uw Goddelijk Licht, waarin geen enkele schaduw en geen spoor van duisternis stand kunnen houden.
Mogen in alle zielenakkers alle wortels van het onkruid van de neigingen tot zelfzucht, onverschilligheid, gevoelloosheid en duistere verlangens of intenties jegens om het even welk medeschepsel afsterven onder de stralen van de zon der volmaakte Liefde uit Uw Hart.
Mogen stromen van Uw Verlossend Bloed de bodems van verdorde zielengronden drenken, opdat alle effecten van het vuur der bekoringen van de aarde mogen worden verbannen.
O Goddelijke Verlosser, geen ogenblik van Uw Lijden mag vergeefs zijn geweest, want het heeft een eeuwigdurende waterval van Liefde ontsloten in een wereld die dagelijks talloze uitingen van Gods Liefde verdrinkt in de moerassen van zielen die zichzelf, hun eigen vermeende behoeften en hun wereldse verlangens hebben verheven boven de Goddelijke Belofte van een Lente van Liefde en Vrede die nooit meer zal eindigen.
Opdat Gods Wet van de Ware Liefde nu volkomen vervuld en deze wereld een spiegel van Gods Hart moge worden, geef ik U door de volmaakt zondeloze handen van Maria alle beproevingen, alle kruisen, alle lijden, alle pijnen en ontberingen van mijn hele levensweg, opdat via hen de bruiloft tussen mijn ziel en Uw Verlossende Liefde voltrokken moge worden, en mijn hart voortaan niets anders meer moge helpen baren dan stralen van Licht voor deze duistere wereld.
Wil mijn hele levensweg aanvaarden als onderpand voor de definitieve ontkrachting van alle duisternis en de ontsluiting van deze wereld voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is door de Heilige Maagd geïnspireerd om bij voorkeur te worden gebeden tegen het vermoedelijke levenseinde van een medemens of zo spoedig mogelijk na diens overlijden.

1532. SMEEKGEBED OM TOEGANG VAN EEN OVERLEDENE
TOT DE EEUWIGE GELUKZALIGHEID

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Voorspreekster bij de Troon van de Allerhoogste, gouden Brug tussen de zielen en God,
Via Uw tussenkomst smeek ik Uw Goddelijke Zoon, de gekruisigde en verrezen Christus, dat een druppel van Zijn Verlossend Bloed door Uw allerzuiverste hand moge worden gesprenkeld op de voorbije levensweg van ............... (naam van de overledene), opdat hij/zij spoedig het Eeuwig Heil in het Rijk van de oneindige Liefde moge ervaren.
Moge volgens de maat van het oprecht berouw en het oprecht verlangen van deze ziel om de Eeuwige Tegenwoordigheid van de Bron der volmaakte Liefde te erven, deze druppel Bloed van de God-Mens haar hele levensweg zuiveren van alle uitwerkingen van duisternis met dewelke deze ooit moge zijn bevlekt.
Moge deze zelfde druppel de volle macht van de Goddelijke Verlossingswerken in deze ziel ontplooien, opdat zij voor God moge verschijnen als een ontsloten beekje van Zijn eigen Licht dat niets anders verlangt dan zich restloos te mogen uitstorten in de Oceaan van Zijn Hart.
Mogen mijn tranen om het verlies van deze medeziel zich met dit beekje vermengen tot getuigenis van mijn verlangen naar haar eeuwigdurende Gelukzaligheid in het Rijk van de Eeuwige Zomer, en mogen alle beproevingen van mijn verdere levensweg haar spoedige toegang tot dit Rijk helpen afbetalen, tot verheerlijking van het Lijden dat de Christus voor haar Eeuwig Heil heeft doorstaan. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1533. SMEEKGEBED OM VERSMELTING MET HET GODDELIJK LICHT

(Myriam van Nazareth)

O Jezus Christus, Vlees geworden Licht uit de Bron van het Goddelijk Leven,
Ik smeek U, wil mijn hele wezen doorstralen met de volheid van het Goddelijk Licht, opdat de verborgen schaduwen van elke gevoeligheid voor bekoring en duistere neigingen in mij zichtbaar mogen worden.
Ik open onverdeeld mijn hart en mijn wil voor Uw blijvende Tegenwoordigheid en werking in mij, opdat ik waarlijk moge versmelten met Uw Hart en Uw volmaakt heilige gesteldheden, want ik ben geroepen om elk spoor van duisternis in mij te kruisigen met de spijkers van mijn vrije wil, en Gods Licht in mij te laten verrijzen voor een onsterfelijk leven in dienst van de Wet van de Ware Liefde.
Daarom lever ik aan U uit, alles wat in mij de vervulling van de Goddelijke Wet in de weg kan staan en de uitwerkingen van het Licht uit Gods Hart tracht te verzwakken, te verduisteren of te blokkeren.
Moge de Goddelijke Genade mijn verlangen naar een onsterfelijk leven van het Ware Licht in mij bevruchten, opdat mijn ziel een boomgaard van Ware Hoop voor Gods Rijk moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

Woorden gesproken door de Meesteres van alle zielen in januari 2020:

"De duisternis in de wereld wordt uitsluitend opgewekt door alle overtredingen tegen Gods Wet van de Ware Liefde, de waarlijk spontaan en onvoorwaardelijk toegepaste zelfverloochenende Liefde van mensenzielen jegens God en jegens al hun medeschepselen. Vele mensenzielen zijn zelfs ononderbroken in overtreding tegen Gods Wet door aanhoudende duisternis in hun innerlijke gesteldheden, hun gedachten, gevoelens, verlangens, bestrevingen, verwachtingen en voorstellingen. Dit alles maakt het deken van duisternis over de wereld van dag tot dag dikker, daar het feit dat deze gesteldheden overheersen in talloze mensenzielen, tevens bron is van een algemene atmosfeer van duisternis in vele samenlevingen.
Doordat in de hele Schepping alle schepselen met elkaar verbonden zijn in een reusachtig netwerk, heeft deze atmosfeer een beklemmende invloed op alle zielen, waardoor de algemene ontvankelijkheid van alle zielen voor de inspiraties en werkingen van de duisternis in hen steeds groter dreigt te worden. Dit alles maakt de strijd tegen de duisternis in de wereld steeds zwaarder, wat zich ook vertaalt in zware innerlijke strijd in de individuele zielen, een strijd die slechts door de ziel zelf kan worden beëindigd zodra zij de Ware Liefde, het Ware Geloof in de almacht van God en de zekerheid van de eindoverwinning van het Licht intens beleeft in alle aspecten van haar leven, en zij oprecht verlangt naar onvoorwaardelijke dienst aan God boven dienst aan alle mogelijke eigen voorstellingen en verwachtingen. In de mate waarin deze voorwaarden worden vervuld, vindt een ziel de Ware Vrede in zichzelf en zal zij met haar hele innerlijk leven des te spontaner overvloeien in het Hart van God, dat de duisternis van al haar macht berooft.
Ik schenk de zielen het volgend gebed als een wapen tot uiteindelijke bevrijding van de wereld uit deze schijnbaar uitzichtloze slavernij jegens de macht van de duisternis. Deze gebedswoorden, indien zij in zuiverheid en in een oprecht verlangen naar vernedering en ontkrachting van de duisternis via Mij tot de almachtige God worden gericht, worden als pijlen van Vuur doorheen het netwerk van de Schepping gestuurd, want zij bekrachtigen de uitwerkingen van Gods Wet van Ware Liefde".

1534. BELIJDENIS VAN LIEFDE TOT BEVRIJDING VAN DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Tabernakel van de volheid van Gods Genade, in Uw Hart leg ik deze belijdenis van Liefde. Wil deze in uitoefening van Uw oneindige macht als door God voorbestemde Leidster in de strijd van het Licht tegen de duisternis neerleggen aan de voeten van de Allerhoogste Drie-Ene God, opdat zij in het netwerk van Zijn Schepping moge worden gestuurd als een explosie van Licht.
Almachtige Drie-Ene God, ik belijd mijn Liefde tot U en al Uw Werken en Plannen en tot alle Beschikkingen van Uw onfeilbare Voorzienigheid, die slechts door U zijn beschikt tot grondvesting van Uw Rijk van volmaakte Liefde en Vrede tussen alle schepselen ter wereld.
Almachtige Drie-Ene God, ik belijd mijn Liefde tot de onvolprezen Verlossingswerken die Jezus Christus heeft voltrokken in Zijn absoluut volmaakte Passie, die alle lijden, alle beproevingen, alle kruisen en alle ontberingen van alle mensenzielen van alle tijden omvat en hen heeft voorzien van een onmetelijke macht tegen de duisternis.
Almachtige Drie-Ene God, ik belijd mijn Liefde tot al mijn medeschepselen zonder uitzondering, en mijn oprecht en intens verlangen dat elke mensenziel, elk dier en elk element van de door U voorziene natuur overal op deze wereld vandaag de onbelemmerde uitwerkingen van Uw Liefde en Uw bescherming moge ervaren.
Almachtige Drie-Ene God, ik belijd mijn Liefde tot Uw Belofte van de eindoverwinning van Uw Wet van de Ware Liefde in de hele Schepping met de definitieve ontkrachting van alle uitwerkingen van alle werken en plannen gesmeed en uitgevoerd door de duisternis in en tussen alle schepselen van alle tijden.
Almachtige Drie-Ene God, via de machtige tussenkomst van Maria, de door U voorziene Koningin van Hemel en aarde in uitvoering van de laatste fase van Uw Werken en Plannen voor deze wereld, en in een oprecht verlangen naar eenheid van mijn hart met het Hare, dat nooit enige duisternis in zich heeft laten groeien, geef ik U onverdeeld mijn hart, mijn geest en mijn wil, opdat mijn hele wezen slechts moge leven voor een totale dienst aan de vervulling van Uw Wet, tot vrijkoping van de wereld uit de greep der duisternis. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1535. AVONDGEBED VAN VERLANGEN NAAR EEN
WERELDWIJD ZONDELOZE NACHT

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Middelares van alle Genaden en vlekkeloze Spiegel van het Licht uit Gods Hart,
Nu het deken van de nacht de stralen van de zon in zich opneemt, smeek ik U: Wil Uzelf in de harten der mensenzielen vertonen als de Volle Maan, de onsterfelijke Getuige van de immer stralende zon van Gods Hart.
Aan Uw voeten leg ik mijn verlangen dat deze nacht alle mensenzielen ter wereld de kracht en de Liefde mogen vinden om op geen enkele wijze in te gaan op inspiraties van de duisternis tot overtreding van Gods Wet door enige handeling, verzuim, enig woord, enige gedachte, gevoel of verlangen die een medeschepsel schade of leed kunnen berokkenen.
Moge de verrukkelijke schoonheid van Uw Hart, onbevlekt Kanaal van de volheid van de Ware Liefde en daardoor Paradijs van de unieke bloesems van een volkomen zondeloos leven, elke mensenziel ertoe aansporen om zich vrijwillig, spontaan en oprecht te openen voor het Goddelijk Leven dat alle duisternis van haar bloeikracht berooft, opdat gedurende deze nacht de wereld moge baden in het Licht van Gods verlangen dat alle schepselen voor elkaar stralen van Liefde en Vrede zouden zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1536. SMEEKGEBED TOT JEZUS CHRISTUS,
GODDELIJKE PROFEET VAN DE WARE HOOP

(Myriam van Nazareth)

Jezus Christus, Goddelijke Profeet van de Ware Hoop,
Ik smeek om Uw Goddelijke zegen over mijn levensweg en over mijn innerlijk leven.
Mag ik delen in Uw Vrede, opdat ik gewapend moge zijn tegen alle stormen op mijn levensweg en in mijn hart en geest.
Mag ik delen in Uw Licht, opdat ik op mijn weg en in de diepste kamers van mijn hart de vele gezichten der duisternis moge herkennen.
Mag ik de ervaring van Uw genezende werking oogsten, opdat elke afwijking van Gods Wet van de Ware Liefde uit mij moge worden verwijderd door een diepe genezing van mijn menselijke wil, die zozeer door wereldse invloeden wordt besmet.
O Goddelijk Teken van de Verrijzenis voor een nieuw Leven volgens Gods Wet, wil mijn levensweg en mijn innerlijk leven inzaaien met de ware vruchten voor Gods Rijk, opdat mijn grond geen wereldse oogst meer moge voortbrengen, doch klaar moge zijn om mijn Ware Verlossing tot bloei te brengen.


www.maria-domina-animarum.net

1537. SMEEKGEBED TOT JEZUS CHRISTUS, GODDELIJK OFFERLAM

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Goddelijk Offerlam,
Vanuit het verscheurd Hart van Maria, mijn volmaakt heilige Moeder van Smarten, de Rode Roos van Calvarie, breng ik U de offerande van mijn vrije wil, opdat mijn Verlossing voltooid moge worden.
Ik smeek om de gunst van een druppel van Uw Goddelijk Bloed voor mijn ogen, opdat de verblindende muur van de schijnwaarheden der wereld in mij afgebroken moge worden, en ik mijzelf moge zien zoals ik werkelijk ben.
Ik smeek om de gunst van een druppel van Uw Goddelijk Bloed voor mijn oren, opdat ik niet langer het gebrul van de helse draak moge horen, doch het verrukkelijk gefluister van de Heilige Geest en de betoverende stem van mijn Hemelse Koningin en Meesteres, Die de weg van mijn hart naar het onvergankelijk Paradijs willen bezaaien met de bloemen van de stilte die de Eeuwige Vrede oogst.
Ik smeek om de gunst van een druppel van Uw Goddelijk Bloed voor mijn mond, opdat ik geen enkel woord meer moge spreken dat kwetst of niet de volle Waarheid dient.
Ik smeek om de gunst van een druppel van Uw Goddelijk Bloed voor mijn hart, opdat het nog slechts zou kloppen voor een leven in totale en onvoorwaardelijke dienst aan Gods Werken en Plannen, en in mij geen enkel gevoel meer tot leven moge komen, dat medeschepselen kan schaden. Moge elke hartenklop een hosanna van Liefde aan mijn God en Zijn volmaakte Liefde en aan al mijn medeschepselen zijn.
O Goddelijk Offerlam, ik geef U mijn vrije wil als bruidsboeket voor de tafel van Uw doorboord Hart, opdat hij voor U moge zijn als de lentebloesem die onder de regen van Uw Bloed en de zon van Uw Liefde de zomervruchten van de volheid van mijn Verlossing zal baren.


www.maria-domina-animarum.net

1538. SMEEKGEBED TOT MARIA, SPIEGEL VAN CHRISTUS

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Ziel zonder de geringste smet en daardoor volmaakte Spiegel voor het Licht uit de Eeuwige Bronnen van het Goddelijk Leven,
Ik smeek om Uw totale en ononderbroken heerschappij op mijn hele levensweg.
O Spiegel voor de machtige stralen van het alles doordringend Licht uit het Hart van de Christus, bestraal toch elke centimeter van mijn levensweg, opdat geen enkel ogenblik van mijn leven nog de duisternis moge dienen, door de duisternis bezet moge worden noch door de duisternis voor haar plannen en werken hertekend moge kunnen worden, want God Zelf heeft mijn weg zo voorzien.
Heers zo totaal in mijn hart dat het Licht van Christus er ononderbroken zichtbaar moge zijn als de wegwijzer naar het Eeuwig Rijk.
O Gids en Meesteres op mijn reis naar de eeuwig bloeiende Tuinen, wil geen ogenblik mijn levensweg verlaten, want in U vinden mijn ziel, mijn hart, mijn geest en mijn wil de volheid van het Licht van de Goddelijke Liefde, Wijsheid en Waarheid, het enige ware Licht dat mijn weg kan beschermen tegen het onkruid der duisternis, dat slechts bloeit in grond die niet door de Zon uit Gods Hart wordt gekust.


www.maria-domina-animarum.net

1539. MEMORARE TOT MARIA,
DE MEESTERES VAN MIJN VERBOND VAN TOEWIJDING

(in het bijzonder bedoeld voor de ziel die in het hart jegens God
een levenslang verbond van totale toewijding aan Maria heeft gesloten)

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Belichaming van de volmaakte heiligheid en van Gods verlangens ten aanzien van elke geschapen mensenziel, ik bevestig mijn diep verlangen om U voor eeuwig toe te behoren en daardoor het zegel van mijn God op mijn ziel ongeschonden te bewaren.
Gedenk dat U de uitverkoren Dochter van de Eeuwige Vader bent, Die hebt beantwoord aan de unieke uitverkiezing om de Moeder van de Mens geworden Messias en Verlosser te zijn. O laat toch in mij Uw Hart kloppen, dat mijn bloed wil bevloeien met het parfum van de hoogste heiligheid uit de bloemen van Uw vlekkeloze ziel.
Gedenk dat U het Tabernakel van de Godheid bent, de Draagster van Hem Wiens Vlees en Bloed mijn toegang tot de Eeuwige Gelukzaligheid heeft willen afkopen. O wil toch mijn hele wezen bekleden met Uzelf, opdat alles in mij slechts zou leven voor de navolging van Uw heiligheid, en ik op mijn beurt een tempel van de levende Christus moge zijn.
Gedenk dat U mijn levenslange Moeder bent, Die mij door de stervende Jezus aan het Kruis bent gegeven om mij levenslang te behoeden en te leiden op al mijn wegen, opdat zij mij naar de volheid van mijn Verlossing mogen brengen. O help mij, opdat ik de erfenis van Uw Hemelse hoede nooit moge beschamen.
Gedenk dat U de Koningin van Hemel en aarde bent, bekleed met de Glorie en de macht om het gif van de prins der duisternis in mij onwerkzaam te maken in de mate waarin ik mijzelf en mijn hele leven totaal en onvoorwaardelijk aan Uw voeten neerleg in al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen. Wees toch de Ring tot bezegeling van de eeuwigdurende bruiloft die mijn wil verlangt te sluiten met de Ware Liefde.
Gedenk dat U de volmaakte Spiegel van het Licht bent, in Wier Hart de Goddelijke Wet heeft gebloeid als een eeuwigdurend getuigenis van de Eeuwige Zomer, die geen bloemen ziet verwelken omdat hij heerst over een bodem waarin de volmaakte vruchtbaarheid ongeschonden bewaard blijft. U wil ik onvoorwaardelijk dienen in de strijd tegen alle duisternis, want Uw Wil heeft Gods verlangen waar gemaakt, dat U voor eeuwig het Model van de volmaakt heilige ziel zou zijn.
Laat mij gedenken, o mijn Moeder, mijn levenslange Gids en Meesteres, dat ik U totaal, onverdeeld, onvoorwaardelijk en levenslang toebehoor, om door een vlekkeloze dienst aan U Gods Wet in mijn leven tot vervulling te brengen.


www.maria-domina-animarum.net

1540. AKTE VAN OVERGAVE AAN MARIA, MEESTERES VAN MIJN LICHAAM

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Koningin van Hemel en aarde, U Die op kracht van mijn totale toewijding aan U de soevereine Meesteres van mijn lichaam bent,
Ik smeek om Uw onbegrensde heerschappij over alle processen van mijn stoffelijk leven, opdat mijn hele lichaam de volkomen harmonie met de Goddelijke Levenswetten terug moge vinden.
Wil mijn lichaam beschermen tegen elke aanval vanwege krachten van duisternis en alle invloeden die het bedreigen met ziekte, pijnen en uitputting.
Ik belijd mijn oprecht verlangen dat mijn lichaam totaal en onverdeeld Uw bezit en eigendom moge zijn en blijven tot in het uur van mijn dood. Wil niet toestaan dat Uw bezit en eigendom zou worden aangeraakt, misbruikt of op onbedoelde wegen zou worden gestuurd door enige kracht die niet met God en met Zijn Plannen verenigbaar is.
Wil elk verder ogenblik van mijn leven mijn lichaam de kracht en ondersteuning bekomen die het nodig heeft om Gods Werken te kunnen dienen op de wijze waarop God Zelf het heeft bedoeld.
Wil mij de genade bekomen, elk ogenblik van de dag en de nacht te voelen dat mijn lichaam en alles wat zich erin voltrekt, onverdeeld in Uw macht is, en moge mijn aanvaarding van alle lijden en elke ontbering mijn ziel helpen bloeien in de vruchtbaarheid van de ware eenheid met Christus.
Moge mijn lichaam voor altijd Uw heilige tempel zijn, opdat het moge leven en sterven in het Licht uit de Wonden van de lijdende Christus, dat voor alle tijden de duisternis en de schaduwen heeft gedood in elk leven dat van harte de Liefde heeft verheerlijkt.


www.maria-domina-animarum.net

1541. AKTE VAN OVERGAVE AAN MARIA, MEESTERES VAN MIJN HART

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Koningin van Hemel en aarde, U Die op kracht van mijn totale toewijding aan U de soevereine Meesteres van mijn hart bent,
Voor de hele duur van mijn verdere leven leg ik mijn hart in volkomen overgave aan Uw voeten neer, opdat U de enige Heerseres van mijn hele gevoelsleven moge zijn, want U bent de volmaakt heilige Dochter van het Goddelijk Licht.
U Die onder alle geschapen mensenzielen Gods grootste en zuiverste haard van absoluut volmaakt Liefdesvuur bent, wil zo totaal in mij heersen dat het Vuur uit Uw eigen Hart onblusbaar in mij moge blijven branden.
Moge elk spoor van duistere gevoelens van mijn hele leven nu nog verschroeien in het Vuur van de oneindige macht die Uw Hart vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis over de satan en al zijn werken heeft uitgeoefend.
Moge Uw volmaakte heerschappij over mijn hart mij tot een bruikbaar en betrouwbaar werktuig maken voor de vervulling van alle werken die God door mij wil voltrekken, want door de schittering van Uw troon in mijn hart zal ik een levend teken van de macht van de Koningin van de Liefde zijn.
Moge mijn hart nog slechts kloppen om het parfum van Uw volmaakte Liefde door mijn hele wezen te doen stromen, o machtige Meesteres van mijn innerlijk leven. Dan zullen al mijn gevoelens elk ogenblik van de dag en de nacht Diegene verheerlijken Die zozeer verlangt, bloemen van Verrijzenis tot bloei te brengen in elk hart dat slechts leeft om in zich alles te doden dat geen zaad van Eeuwig Leven in zich draagt.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed werd geïnspireerd naar aanleiding van de coronavirus-pandemie, Vastentijd 2020

1542. TOEWIJDING AAN MARIA VOOR NOODSITUATIES

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, Brug tussen Hemel en aarde,
Op grond van de onbegrensde macht van Uw tussenkomst en Uw bescherming, en op grond van de alomvattende hoede over de mensenzielen die Jezus U vanop het Kruis heeft toevertrouwd, sluit ik met U dit heilig verbond van toewijding.
In deze tijd van nood, chaos en verontrusting vertrouw ik aan Uw machtige hoede en bescherming toe:

 • mijzelf met mijn hele wezen en alles wat mij toebehoort,
 • mijn gezin en elke ziel die er deel van uitmaakt,
 • [indien van toepassing: elk dier dat aan mijn hoede is toevertrouwd]
 • mijn thuis en alles wat erbij hoort,
 • alle elementen van mijn leefwereld,
 • de hele wereld met elke afzonderlijke relatie en elk contact tussen alle levende wezens,
 • alle gedachten, gevoelens en verlangens van alle mensenzielen,
 • alle elementen van de levende natuur en alle processen van ziekte of andere verstoring in of tussen het levende en in de atmosfeer.

Omdat in U Gods ideaal van de geschapen mensenziel als vlekkeloos zuiver en heilig beeld van Gods Hart volmaakt belichaamd is, vertrouw ik blind op de verwezenlijking van elk woord van Voorspraak dat als parfum uit de heiligste Bloem van Uw Onbevlekt Hart voor de almachtige God wordt uitgestort tot opening van de poorten der Genade voor alles wat ik U door dit verbond in handen geef.
Moge op Uw woord bij God de oneindige macht van het Goddelijk Licht over dit alles worden uitgestort, opdat de hele wereld, alle levende wezens en hun leefwereld, en alle processen en ontwikkelingen in de natuur onbegrensd onder de uitwerkingen van de Wil, de Wet en de Wijsheid van God mogen worden gebracht teneinde uitsluitend de voltooiing van Zijn Plannen en Werken te dienen.
Moge in dit alles elk proces, elke invloed en uitwerking van duisternis restloos worden gebroken, opdat elk element van de levende natuur met inbegrip van elke gedachte, elk gevoel en elk verlangen van mensenzielen uitsluitend moge worden gericht op de almachtige werking van Gods Wet van Liefde, die genezing brengt en alle chaos en onrust omkeert tot Goddelijke Orde, volmaakte Vrede en volmaakte Hoop.
Mogen door de uitwerkingen van dit heilig verbond van toewijding de hele wereld en alle elementen van het leven van alle schepselen worden ondergedompeld in de beschermende, herstellende en genezende macht van Uw hoede, die geen kwaad, geen duisternis, geen chaos, geen ellende, geen ziekte en geen nood onder welke vorm dan ook meer mogelijk maakt.
Wees de voelbare kracht van volmaakte Liefde die voortaan al het levende bezielt met de volheid van de Vrede, de Hoop, het vertrouwen en de vlekkeloze dienstbaarheid tot vervulling van Gods bedoelingen, want elke ziel die zichzelf en de hele wereld in Gods handen weet en die waarlijk beseft dat zij slechts leeft voor de vervulling van Gods Plannen en Werken, wordt slechts geregeerd door de Wet van de Ware Liefde en is niet langer vruchtbaar voor het zaad van angst, vrees, twijfel en onrust.
Mogen door de macht van Uw tussenkomst alle mensenharten zich openen voor een explosie van het Ware Licht van de overgave aan de Wil en de Wet van God, opdat alle harten zich nog slechts mogen laten leiden door het Licht van de Liefde, het Geloof, de Hoop en het vertrouwen, en alle uitwerkingen van duisternis in deze wereld restloos kunnen worden verlamd en deze wereld waarlijk het Rijk van Gods Liefde en Vrede moge worden.


www.maria-domina-animarum.net

1543. PASSIE- EN PAASNOVENE TOT MARIA, MOEDER VAN SMARTEN

(Myriam van Nazareth)

1e dag – Zaterdag vóór Palmzondag –
besef van eigen duisternis en onvolmaaktheid

O Maria, Moeder van Smarten, voor alle tijden wenend om de zonden der mensen,
In het besef van mijn kleinheid en onwaardigheid leg ik mijn hart en ziel voor U neer en smeek U om eenheid van hart met U, zondeloos Tabernakel dat de Verlosser heeft gedragen.
O gekwelde Moeder, mijn hart lijdt met U om het besef dat Jezus ook om mijn gebrek aan volmaakte Liefde tot God en Zijn Wet zonder aarzelen het zwaarste lijden op Zich heeft genomen, want ondanks mijn onwaardigheid wilde Hij mij niet verloren zien gaan voor de Eeuwige Gelukzaligheid.
Uit Liefde tot mijn Verlosser en tot U wil ik voortaan de vervulling van Gods Wet in elk detail van mijn leven boven alles liefhebben en een levend teken van zelfverloochenende Liefde worden tot beschaming van elke poging van de duisternis om mij te maken tot een bron van kwelling voor de Eeuwige Liefde.
O Rode Roos van Calvarie, moge het parfum van Uw allerheiligste Liefde mijn zielenakker bevruchten, opdat hij vruchtbaar moge worden voor de ontsluiting van de Verlossingswerken van de Goddelijke Graankorrel in mij, en mijn ziel waardig moge worden om te verrijzen voor het Goddelijk Leven.
Moge elke schaduw van duisternis uit de wereld worden verdreven door een explosie van het machtigste Licht van Verlossing uit het Kruis, de Wonden en het Bloed van de Christus, en van het Vuur van de alles verterende Liefde van de ene ware God.
(maak het kruisteken).

2e dag – Palmzondag –
zelfoverwinning

O Maria, Moeder van Smarten, voor alle tijden wenend om de zonden der mensen,
In het besef van mijn kleinheid en onwaardigheid leg ik mijn hart en ziel voor U neer en smeek U om eenheid van hart met U, zondeloos Tabernakel dat de Verlosser heeft gedragen.
O gekwelde Moeder, mijn gebrekkige Liefde heeft mij zo vaak verhinderd om onvoorwaardelijk te kiezen voor de vervulling van mijn levensopdracht in dienst van de Werken en Plannen van de God der volmaakte Liefde. Zo vaak heb ik mijzelf misleid door de overtuiging dat de poorten van het Jeruzalem van mijn ziel wijd geopend waren voor de Christus die het wilde komen verlossen.
Voortaan wil ik slechts leven om in al mijn doen en laten en in al mijn innerlijke gesteldheden de Messias Koning over mijn innerlijk Jeruzalem te laten zijn, en om Hem in alles te begroeten met het hosanna van mijn vastberaden keuze voor God en met de palmtakken van de overwinning op mijn eigen verleidbaarheden jegens alle duisternis.
O Rode Roos van Calvarie, moge het parfum van Uw allerheiligste Liefde mijn zielenakker bevruchten, opdat hij vruchtbaar moge worden voor de ontsluiting van de Verlossingswerken van de Goddelijke Graankorrel in mij, en mijn ziel waardig moge worden om te verrijzen voor het Goddelijk Leven.
Moge elke schaduw van duisternis uit de wereld worden verdreven door een explosie van het machtigste Licht van Verlossing uit het Kruis, de Wonden en het Bloed van de Christus, en van het Vuur van de alles verterende Liefde van de ene ware God.
(maak het kruisteken).

3e dag – Maandag van de Goede Week –
berouw

O Maria, Moeder van Smarten, voor alle tijden wenend om de zonden der mensen,
In het besef van mijn kleinheid en onwaardigheid leg ik mijn hart en ziel voor U neer en smeek U om eenheid van hart met U, zondeloos Tabernakel dat de Verlosser heeft gedragen.
O gekwelde Moeder, mijn hart weent, want Hij Die niet van deze wereld is, heeft mijn hart gekust en daardoor het besef gewekt van de pijnen die ik medeschepselen en God Zelf heb gekost door elke zelfzucht, elke onverschilligheid en elk verzuim om een zonnestraal te zijn voor mijn hele leefwereld en om medeschepselen welzijn, geborgenheid, warmte en Vrede te brengen.
Mijn hele wezen verlangt zozeer, de Verlossingswerken waardig te mogen worden, die de Mens geworden Liefde op het punt staat, voor mij te volbrengen. Daarom geef ik U de volle beschikking over mijn hart en al mijn kwellingen over de uren waarin ik voor één of meer medeschepselen een doorn ben geweest, want ook ik was geroepen om een roos van Liefde te zijn, doch ik heb mijn God beschaamd.
O Rode Roos van Calvarie, moge het parfum van Uw allerheiligste Liefde mijn zielenakker bevruchten, opdat hij vruchtbaar moge worden voor de ontsluiting van de Verlossingswerken van de Goddelijke Graankorrel in mij, en mijn ziel waardig moge worden om te verrijzen voor het Goddelijk Leven.
Moge elke schaduw van duisternis uit de wereld worden verdreven door een explosie van het machtigste Licht van Verlossing uit het Kruis, de Wonden en het Bloed van de Christus, en van het Vuur van de alles verterende Liefde van de ene ware God.
(maak het kruisteken).

4e dag – Dinsdag van de Goede Week –
bezinning over mijn huidige staat van genade

O Maria, Moeder van Smarten, voor alle tijden wenend om de zonden der mensen,
In het besef van mijn kleinheid en onwaardigheid leg ik mijn hart en ziel voor U neer en smeek U om eenheid van hart met U, zondeloos Tabernakel dat de Verlosser heeft gedragen.
O gekwelde Moeder, zie hoe arm de oogst van mijn akker dreigt te worden indien zijn bodem zich blijft sluiten voor de regen der genade en voor de zonnestralen uit de Poort van het Paradijs, dat ik in mijn blindheid niet eens heb herkend. Hoe vaak toch heb ik mijzelf misleid door elk madeliefje van een goede daad een roos te noemen. Hoe vaak heb ik de stenen van de vergankelijke beloften der wereld aanbeden als diamanten, terwijl zij de voeten verwondden van Hem Die mijn levensweg had uitgekozen voor Zijn Reis naar mijn Verlossing.
Ik belijd voor U mijn pijn over elk ogenblik dat ik niet aan de Liefde heb gegeven als een druppel om de dorst te lessen van Hem Die op mijn dorre weg zo dorstig is geworden, want mijn hart schaamt zich over de grond die ik een oase waande, doch die Hem geen verkwikking heeft gebracht.
O Rode Roos van Calvarie, moge het parfum van Uw allerheiligste Liefde mijn zielenakker bevruchten, opdat hij vruchtbaar moge worden voor de ontsluiting van de Verlossingswerken van de Goddelijke Graankorrel in mij, en mijn ziel waardig moge worden om te verrijzen voor het Goddelijk Leven.
Moge elke schaduw van duisternis uit de wereld worden verdreven door een explosie van het machtigste Licht van Verlossing uit het Kruis, de Wonden en het Bloed van de Christus, en van het Vuur van de alles verterende Liefde van de ene ware God.
(maak het kruisteken).

5e dag – Woensdag van de Goede Week –
uiterste navolging van Christus

O Maria, Moeder van Smarten, voor alle tijden wenend om de zonden der mensen,
In het besef van mijn kleinheid en onwaardigheid leg ik mijn hart en ziel voor U neer en smeek U om eenheid van hart met U, zondeloos Tabernakel dat de Verlosser heeft gedragen.
O gekwelde Moeder, reeds rusten de ogen der Eeuwige Liefde verlangend op mijn levensweg, want geen groter Geluk kan ik Hem bereiden, dan mijn levensweg te maken tot de weg via dewelke Hij Zijn Kruis naar het Golgotha der Eeuwige Gelukzaligheid voor velen mag dragen, met mijn hart als Zijn Moeder, mijn vrije wil als Simon van Cyrene en mijn streven naar volmaakte reiniging en goedmaking van elke smet van mijn fouten en tekortkomingen als Veronica.
Waar was ik toen mijn Verlosser mij riep om Hem te vergezellen op Zijn weg naar het Ware Geluk voor de hele Schepping? O toon mij toch wegen om mijn verzande hart opnieuw rein te spoelen onder watervallen van oprechte Liefde tot het Goddelijk Heilsplan, dat ik zo vaak niet heb gediend in al mijn medeschepselen.
O Rode Roos van Calvarie, moge het parfum van Uw allerheiligste Liefde mijn zielenakker bevruchten, opdat hij vruchtbaar moge worden voor de ontsluiting van de Verlossingswerken van de Goddelijke Graankorrel in mij, en mijn ziel waardig moge worden om te verrijzen voor het Goddelijk Leven.
Moge elke schaduw van duisternis uit de wereld worden verdreven door een explosie van het machtigste Licht van Verlossing uit het Kruis, de Wonden en het Bloed van de Christus, en van het Vuur van de alles verterende Liefde van de ene ware God.
(maak het kruisteken).

6e dag – Witte Donderdag –
zuiverheid van hart

O Maria, Moeder van Smarten, voor alle tijden wenend om de zonden der mensen,
In het besef van mijn kleinheid en onwaardigheid leg ik mijn hart en ziel voor U neer en smeek U om eenheid van hart met U, zondeloos Tabernakel dat de Verlosser heeft gedragen.
O gekwelde Moeder, onder de olijfbomen, symbolen voor de diepe Vrede van hart, scheurt het Hart van mijn Goddelijke Broeder onder de kwellingen om de stormen in talloze mensenharten, die door onvrede de hele geschiedenis van de wereld maken tot een geschiedenis van kwaad. Hoe bitter heb ook ik door vele momenten van onvrede in het hart de kelk gemaakt die Hij wil drinken opdat ontelbare zielen de zoete wijn van het Eeuwig Paradijs zouden erven.
Vannacht weent ook mijn ziel om de bomen van alle tekortkomingen, fouten en overtredingen die in mijn tuin zoveel voedsel hebben gevonden, en uit dewelke ik het Kruis van mijn Hemelse Geliefde heb gesneden. Hoe kan ik ooit mijn God vergoeden, Die niet de nacht van mijn ziel verdoemt doch integendeel de volle maan boven Gethsemani laat opgaan opdat ik mijn duisternis zou herkennen. O mijn Goddelijke Broeder, nooit meer wil ik van Uw zijde wijken.
O Rode Roos van Calvarie, moge het parfum van Uw allerheiligste Liefde mijn zielenakker bevruchten, opdat hij vruchtbaar moge worden voor de ontsluiting van de Verlossingswerken van de Goddelijke Graankorrel in mij, en mijn ziel waardig moge worden om te verrijzen voor het Goddelijk Leven.
Moge elke schaduw van duisternis uit de wereld worden verdreven door een explosie van het machtigste Licht van Verlossing uit het Kruis, de Wonden en het Bloed van de Christus, en van het Vuur van de alles verterende Liefde van de ene ware God.
(maak het kruisteken).

7e dag – Goede Vrijdag –
vruchtbare beproevingen en kruisen

O Maria, Moeder van Smarten, voor alle tijden wenend om de zonden der mensen,
In het besef van mijn kleinheid en onwaardigheid leg ik mijn hart en ziel voor U neer en smeek U om eenheid van hart met U, zondeloos Tabernakel dat de Verlosser heeft gedragen.
O gekwelde Moeder, mijn hart is in doodsstrijd onder de aanblik van Jezus, Die ziek door het gif van mijn duisternis het kruis van mijn nooit vergoede fouten naar de top van de berg van alle zonden draagt, opdat mijn ziel daar zou worden gewassen in Zijn Goddelijk Bloed. Reeds heeft de Eeuwige Liefde Zich laten geselen, opdat mijn slapend geweten gewekt zou worden. Reeds heeft Zijn Hoofd de doornenkroon aanvaard, opdat ik de gouden kroon van mijn eigenwaan zou afleggen in een oprecht bewustzijn van mijn onbelangrijkheid.
O Geschenk boven alle geschenken, het is volbracht, want de Liefde is onsterfelijk. Waarom toch heb ik zo vaak de boomgaard van het Leven verlaten om de valse oasen na te jagen in de woestijn van bekoringen en misleidingen. Opdat de woestijn der wereld mij niet zou doden, laat de Eeuwige Liefde Zich vandaag kruisigen. Mijn volmaakte, vlekkeloze Moeder, onverwelkbare Boomgaard van Goddelijk Leven, ik smeek om Uw machtige bemiddeling, opdat één druppel van het Goddelijk Bloed in mij de Liefde tot het Ware Leven onsterfelijk moge maken, want ik wil vandaag mijn zwakke wil kruisigen als een altijddurende belijdenis van dienstbaarheid aan mijn God.
O Rode Roos van Calvarie, moge het parfum van Uw allerheiligste Liefde mijn zielenakker bevruchten, opdat hij vruchtbaar moge worden voor de ontsluiting van de Verlossingswerken van de Goddelijke Graankorrel in mij, en mijn ziel waardig moge worden om te verrijzen voor het Goddelijk Leven.
Moge elke schaduw van duisternis uit de wereld worden verdreven door een explosie van het machtigste Licht van Verlossing uit het Kruis, de Wonden en het Bloed van de Christus, en van het Vuur van de alles verterende Liefde van de ene ware God.
(maak het kruisteken).

8e dag – Paaszaterdag –
Ware Hoop

O Maria, Moeder van Smarten, voor alle tijden wenend om de zonden der mensen,
In het besef van mijn kleinheid en onwaardigheid leg ik mijn hart en ziel voor U neer en smeek U om eenheid van hart met U, zondeloos Tabernakel dat de Verlosser heeft gedragen.
O gekwelde Moeder, vandaag bloedt Uw Hart leeg, want het is verscheurd onder de messteken van alle zonden, die Uw Goddelijke Zoon aan het Kruis hebben geslagen. O Onbevlekte Ontvangenis, U bent de Belichaming van de vlekkeloze zondeloosheid, volmaakt ontoegankelijk voor elke bekoring omdat Uw Wil Bruiloft had gesloten met de Eeuwige Liefde, en U Uw Bruidegom, de Bron van alle Licht, volmaakt trouw bent gebleven.
In U is mijn Goddelijke Broeder reeds verrezen. Aan Uw voeten gloort reeds de Dageraad van mijn Verrijzenis. Daarom werp ik mij in de diepste zelfvernedering voor U neer, want ik weet dat U de Brug bent naar de Zon Die spoedig uit het graf van mijn duisternis zal opstaan als het Licht van de Ware Hoop. O Koningin van de Liefde, nooit wil ik vergeten hoeveel leed God Zelf heeft ervaren op de kruisweg van mijn leven, en hoeveel kussen Hij niettemin op mijn hart heeft gedrukt opdat de deur van mijn zelfzuchtige eigen wereld zou worden opengebrand en ik de schoonheid van de Liefde buiten mijn eigen wereld moge zien.
O Rode Roos van Calvarie, moge het parfum van Uw allerheiligste Liefde mijn zielenakker bevruchten, opdat hij vruchtbaar moge worden voor de ontsluiting van de Verlossingswerken van de Goddelijke Graankorrel in mij, en mijn ziel waardig moge worden om te verrijzen voor het Goddelijk Leven.
Moge elke schaduw van duisternis uit de wereld worden verdreven door een explosie van het machtigste Licht van Verlossing uit het Kruis, de Wonden en het Bloed van de Christus, en van het Vuur van de alles verterende Liefde van de ene ware God.
(maak het kruisteken).

9e dag – Pasen, Verrijzeniszondag –
wedergeboorte

O Maria, Moeder van Smarten, voor alle tijden wenend om de zonden der mensen,
In het besef van mijn kleinheid en onwaardigheid leg ik mijn hart en ziel voor U neer en smeek U om eenheid van hart met U, zondeloos Tabernakel dat de Verlosser heeft gedragen.
O gekwelde Moeder, in mij wil nu de Eeuwige Liefde opstaan en de stralen van het Goddelijk Leven in mij laten schijnen in de mate waarin ik mijn gekruisigde duisternis van harte en vrijwillig de beenderen zal breken opdat zij nooit meer zou opstaan. Vandaag wil God Zelf de steen van het graf van mijn ziel wegrollen, opdat het Rijk van het Ware Licht in mij moge opstaan en voortaan mijn ziel niet langer slavin van de duisternis zou zijn, doch de duisternis slavin moge zijn van de Ware Liefde, Die vanaf dit uur de troon van mijn ziel mag bestijgen om door mij te worden aanbeden door mijn vaste wil om in al mijn medeschepselen het zaad van Gods Rijk te helpen uitstrooien.
In mijn zielentuin bloeien en geuren nu de bloesems van de wedergeboorte voor het Goddelijk Leven. In mijn hart is echter de aanblik gebrand van de Eeuwige Liefde op het Golgotha van mijn schulden. Nooit zal ik de paradijselijke vruchten kunnen vergoeden, die mijn God in mijn zielentuin heeft laten rijpen. O eeuwig bloeiend Paradijs van volmaakte heiligheid, mag ik voortaan de bomen van mijn tuin uitsluitend voeden uit Uw Hart en uit de vaste wil om de bloei van de Ware Liefde in mij in stand te houden, opdat de Zomer in mijn ziel nooit meer moge eindigen.
O Rode Roos van Calvarie, moge het parfum van Uw allerheiligste Liefde mijn zielenakker bevruchten, opdat hij vruchtbaar moge worden voor de ontsluiting van de Verlossingswerken van de Goddelijke Graankorrel in mij, en mijn ziel waardig moge worden om te verrijzen voor het Goddelijk Leven.
Moge elke schaduw van duisternis uit de wereld worden verdreven door een explosie van het machtigste Licht van Verlossing uit het Kruis, de Wonden en het Bloed van de Christus, en van het Vuur van de alles verterende Liefde van de ene ware God.
(maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

De Meesteres van alle zielen laat erop wijzen dat de gebeden 1544 en 1545 slechts mogen worden gebeden zodra in het hart de vaste bedoeling leeft om een leven te leiden in ware navolging van de Moeder Gods in Haar volmaakte Liefde. Het is de volmaaktheid van Haar Liefde die Haar ertoe heeft aangezet om met het grootste Vuur alle zonde, alle ondeugd en elke duisternis in het hart radicaal te vermijden. Deze gebeden verrichten zonder de Hemelse Meesteres van harte na te volgen, is zelfbedrog en brengt daardoor geen enkele zegen.

1544. TOEWIJDING AAN MARIA, KONINGIN VAN GOLGOTHA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Moeder van Smarten, Fontein van de allerheiligste Tranen om de ontelbare schendingen van Gods Wet van volmaakte Liefde door de mensenzielen van alle tijden, ik geef mijn hele wezen aan U in diepe rouwmoedigheid en liefdespijn.
Onverwelkbare rode Roos, paradijselijke Vrucht van het Goddelijk Bloed der Verlossing, mag de roos van mijn eigen hart zich voeden uit de bodem van Uw ziel, opdat ik de Wet van de Ware Liefde nooit meer moge beschamen, want elk gebrek aan zelfverloochenende Liefde van mijn hele leven was een geselslag, een doorn of een spijker in het Kruis van Hem, Die vóór Uw ogen Zijn Leven geeft opdat mijn ziel het Ware Leven moge vinden.
U bent mij door de Christus gegeven als Gods Groot Teken voor de volmaakte heerschappij van de wil van een geschapen mensenziel over alle duisternis. Hoe kan ik Hem ooit vergoeden, tenzij door U volmaakt lief te hebben en te dienen met de inzet van mijn hele leven en door U na te volgen in de diepste zelfverloochening en in een stralende zuiverheid van hart.
Hoezeer bloedt mijn hart onder de aanblik van de leegbloedende Eeuwige Liefde, gekruisigd op de top van de berg van de zonden van de hele mensheid van alle tijden.
Op deze zelfde berg verheerlijkt de Bron van alle heiligheid ook U, want U hebt levenslang alle bekoring onder Uw voeten gehouden, zodat het Golgotha der zonden, getuige van de duisternis der zielen, nooit tegen U kon getuigen.
Op de top van alle overtredingen, ondeugden, tekortkomingen en nalatigheden van mijn hele leven werp ik mij daarom voor U neer, o Koningin van de zondeloosheid, opdat ik waardig moge worden om erfgenaam te worden van de Goddelijke Nalatenschap die hier voor mij wordt bereid.
Ik wil U opnemen in het huis van mijn hele wezen, opdat ik uit Uw handen de vruchten der deugd moge eten, die mij zullen voeden voor het uur waarin ik in Zijn navolging zal mogen verrijzen om met Hem en met U in het Paradijs te zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1545. VERHEERLIJKING AAN MARIA,
DE BELICHAAMDE ZONDELOOSHEID

(Myriam van Nazareth)

O Maria, hoog verheven Koningin van de zuiverheid, onbevlekte eeuwigdurende Troost voor de wenende Messias in de schaduw van de maanbeschenen Hof van Gethsemani, waar ooit de erfzonde werd bedreven*, voor U wil ik de mantel van mijn aanhankelijkheid aan de wereld afwerpen, want hij heeft al te lang de zonnestralen van het Ware Leven belet om mijn hart te betreden.
O Volle Maan in mijn duisternis, Hemelse Spiegel van de Zon uit Gods Hart die ik niet steeds heb gevoeld, geen stralender Licht vond God ooit onder de door Hem geschapen zielen dan in U, Wier Wil geen spoor van duisternis tot bloei liet komen, want Uw Liefde tot God en al Zijn Werken was absoluut volmaakt.
Ik smeek daarom om Uw volkomen en onvoorwaardelijke heerschappij en leiding over al mijn innerlijke gesteldheden en alle bewegingen van mijn ziel en hart, opdat ook ik onontvankelijk moge worden voor elke poging van de duisternis om de Wet van de Ware Liefde in mij onwerkzaam te maken.
Mijn hele wezen verheerlijkt U, o Overwinnares van alle zonde, alle ondeugd en alle bekoring, Die door mijn God waardig werd bevonden om de Messias aan de wereld te geven als Voorbode van de definitieve verheerlijking van de Wet van de Liefde, in wiens Licht de schijntempel van elk zondig leven tot een ruïne vervalt.
O volmaakt zondeloos Wezen, paradijselijke Tuin van Liefde, nooit geschonden door de erfzonde en nooit betreden door de slang van verleiding, misleiding, zelfzucht of onverschilligheid, door God aan de satan vertoond als levend Teken voor de overwinning van de menselijke wil over alle bekoring en voor de almacht van de Ware Liefde nadat zij met de menselijke wil eeuwige bruiloft heeft gesloten, van U wil ik zijn tot in de eeuwigheid, om definitief bezit te zijn van de Eeuwige Liefde en slechts vruchten voort te brengen die vrij mogen blijven van het bederf van de zonde.

* De Meesteres van alle zielen verwijst hier naar Haar Openbaring van Paaszaterdag 2007, in dewelke Zij zei: "(...) De Hof van Gethsemani bevond zich op de plaats waar vele eeuwen eerder het Aards Paradijs had gelegen. (...)"


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is door de Heilige Maagd Maria geïnspireerd om te worden gebruikt als toewijding van het hele leven aan God met het oog op het stervensuur, want de ziel kent noch de dag noch het uur waarin zij door God zal worden geroepen om verantwoording af te leggen over haar voorbije leven.
De Koningin des Hemels benadrukt dat dit gebed een buitengewone kracht bezit en in geen geval lichtvaardig – dit wil zeggen: in een gesteldheid van onvoldoende diep en oprecht berouw – mag worden uitgesproken. Een diep en oprecht berouw en een diepe en oprechte Liefde voor God en al Zijn Werken is de absolute voorwaarde opdat dit gebed zijn immense macht moge kunnen ontplooien in de ziel die het uitspreekt. Bovendien geeft Zij het in de eerste plaats aan zielen die Haar oprecht zijn toegewijd en die deze toewijding daadwerkelijk beleven in de dagelijkse praktijk van hun leven, of die de vaste intentie hebben om deze totale toewijding aan Haar alsnog aan te gaan en oprecht te beleven.

1546. TESTAMENT VAN DE CHRISTEN AAN GOD

(Myriam van Nazareth)

Geliefde Eeuwige Vader,
Ik kom tot U in de diepste overgave aan Maria, de Koningin van Hemel en aarde, aan Wie ik door Jezus Christus, de gekruisigde Messias, Uw Goddelijke Zoon en mijn Verlosser, vanop het Kruis van Golgotha ben toevertrouwd.
O Eeuwige Vader, Maria, de Dochter van Uw grootste welbehagen, was de enige geschapen mensenziel die ooit een leven heeft geleid in volmaakte overeenstemming met Uw Wet en daardoor zonder de geringste zonde, ondeugd, tekortkoming, fout of nalatigheid. Onder Haar hoede heb ik mijn hele leven gesteld. In dit uur vertrouw ik daarom op Uw welbehagen in de offerande van mijn hele levensweg, die ik via Haar hoogheilige handen en Haar volmaakt zuiver Hart voor U laat neerleggen.
Ik heb van U mijn leven op aarde gekregen om door vervulling van Uw Wet van de Ware Liefde Uw Werken en Uw Heilsplan dichter bij hun voltooiing te helpen brengen.
Hoe vaak echter heb ik Uw volmaakte Wet beschaamd door een overtreding of een verzuim waarvan de uitwerking voor Jezus was als een geselslag, een doorn in Zijn doornenkroon, een spijker in Zijn handen of voeten, een verraad zoals dat door Judas of een verloochening zoals dat door Petrus. Hoe vaak heb ik niet beantwoord aan de uitnodiging van Jezus om volmaakt te zijn zoals mijn Vader in de Hemel volmaakt is.
In de liefdespijn van een berouw dat mij verscheurt, stort ik nu mijn hart uit voor Jezus in Gethsemani tijdens Zijn Lijden wegens alle overtredingen tegen de Wet van de Liefde en wegens de bitterheid van het gif in de kelk van de zonden van alle tijden, met inbegrip van al mijn eigen overtredingen, tekortkomingen, nalatigheden, onverschilligheden, gevoelloosheden en duisternis in gevoelens, gedachten, verlangens, woorden en handelingen.
Ik belijd mijn vertrouwen in de oneindige macht van de absoluut volmaakte Verlossingswerken die Jezus Christus ook voor mijn Eeuwig Heil heeft volbracht en met dewelke ik nu alle beproevingen en kruisen van mijn hele leven en al mijn innerlijke gesteldheden verbind, opdat zij mogen gelden als tekenen van mijn verlangen naar de eeuwigdurende Bruiloft met de Goddelijke Verlosser.
In navolging van Jezus’ Kruiswoord "Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest", geef ik U nu het testament van mijn hele leven met alle leed dat ik heb doorstaan in lichaam, hart, geest of ziel, en met de kwellende pijn van het berouw om elk ogenblik van mijn leven waarop ik mijn levensopdracht in dienst van de vervulling van Uw Wet van de zelfverloochenende Liefde niet of onvoldoende heb volbracht, of heb geschonden.
Op grond van de almacht van het Verlossingsoffer van de Christus in vereniging met de machtige Voorspraak van de volmaakt zondeloze Onbevlekte Ontvangenis, met mijn berouw over elke smet die op het testament van mijn leven kan rusten, en met mijn diep verlangen dat mijn leven U moge hebben gediend, smeek ik U nu om totale vergeving voor elke onvolkomenheid waarmee de offerande van mijn leven aan U door mijn schuld kan zijn ontwaardigd.
Tot bezegeling van deze offerande belijd ik mijn alles beheersend verlangen om eeuwig bij U te zijn in het teken van het Kruis dat voor altijd in mijn ziel is gebrand, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
(maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

De Meesteres van alle zielen noemt dit gebed een alomvattende toewijding aan God Zelf via Haar, en drukt erop dat dit gebed om deze reden moet worden beschouwd als een heilig verbond, dat slechts mag worden gesloten zodra men waarlijk vast besloten is om het hele leven totaal in dienst te stellen van Gods Werken. Dit betekent een leven van volledige zelfverloochening en volhardende strijd tegen alle eigen innerlijke duisternis.

1547. GEBED VAN OVERGAVE AAN DE DRIE-ENE GOD

(Myriam van Nazareth)

Geliefde enige ware Drie-Ene God,
Eeuwige Vader, mijn Schepper, Bron van al het levende en al het natuurlijke niet-levende,
Jezus Christus, mijn Verlosser, Messias en Zoon van de God van Liefde,
Heilige Geest, mijn Heiligmaker en innerlijk Licht,
Door de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, eeuwigdurend maagdelijke Moeder van de Christus en mijn Meesteres op kracht van de heilige totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding van mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan Haar tot Uw Glorie, smeek ik U:
Mogen elk detail van mijn levensweg en al mijn doen en laten, al mijn gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, mijn wil en mijn ziel elk ogenblik van elke dag en elke nacht worden beschermd door de almacht van Uw Liefde, en worden bestuurd door de onfeilbare werkingen van Uw Wetten van Leven, bloei en heiliging, opdat Uw Plan voor mijn leven in mij restloos vervuld moge worden.
Moge mijn hart volmaakt en uitsluitend worden beheerst door de vlekkeloos heilige Dochter van Uw grootste welbehagen, de Koningin van de absoluut volmaakte beleving van Uw Wet van de Ware Liefde, opdat de overvloeiing van mijn hele wezen in Haar, mij moge maken tot een levenslange bron van vreugde voor U, Die de Bron van het enige Ware Geluk in tijd en eeuwigheid bent.
Moge mijn hele wezen en mijn hele levensweg worden tot een getuigenis voor de vervulling van Uw Wetten, tot volmaakte ontsluiting van de volheid van Uw Heil voor de hele Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1548. NOODKREET TOT MARIA IN EEN UUR VAN BEKLEMMING

(Myriam van Nazareth)

Maria, onbegrensd machtige Koningin van Hemel en aarde, Moeder van de Christus, Gods oneindig verheven antwoord op de erfzonde,
Tot U roep ik in mijn nood, want geen enkele duistere kracht, geen enkel werk, geen enkel plan of geen enkel werktuig van duisternis kan standhouden waar U verschijnt.
Ik belijd mijn vast vertrouwen in U als de onoverwinnelijke Schrik der duivelen, want in U heeft de helse bekoorder zijn Meerdere gevonden in alle omstandigheden van Uw leven op aarde.
Oneindig machtig Tabernakel van de Goddelijke Verlosser, Bruid van de Heilige Geest, Vrouw Die geroepen bent om de satan, zijn hele gevolg en al zijn werken te verbrijzelen opdat de Verlossingswerken van de Christus de volheid van hun bevrijdende macht mogen kunnen ontplooien in de hele Schepping, in volle overgave aan U smeek ik U:
Wees de soevereine Meesteres van mijn hele wezen, mijn hele levensweg, en over alles wat mij beklemt of bedreigt en wat niet tot mij komt in de Allerheiligste Naam van de Drie-Ene God. Wie of wat kan mij raken wanneer ik U volmaakt toebehoor?
Aan Uw voeten smeek ik U: Wil over mij één woord spreken met de Gouden Stem waaraan zelfs God niets weigert, opdat mijn hele wezen en mijn hele levensweg mogen worden gehuld in het gouden Licht uit de Bron van alle heiligheid via Uw Hart.
Als onderpand voor de vervulling van mijn smeking tot U, o hoog verheven Koningin van het Eeuwig Paradijs, leg ik mijn hele wezen en mijn hele levensweg in totale overgave aan Uw voeten neer, opdat de macht van Uw bescherming en heerschappij over mij, mij moge bevrijden van alles wat niet door God voor mijn leven was bedoeld. Wil mij daarom aanvaarden als Uw bezit en eigendom, en als levenslang werktuig in Uw dienst, tot verheerlijking van de God der volmaakte Liefde. (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1549. GEBED OM DE VERDIENSTEN VAN MARIA’S JA-WOORD

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, vlekkeloze Moeder van Jezus Christus, verheven Meesteres van mijn hele wezen en van mijn hele levensweg,
Wil mij bekleden met de volheid van Uw ongerept heilig Wezen, opdat Uw heersende Tegenwoordigheid en werking in mij de Heilige Geest moge aantrekken.
Moge Uw Goddelijke Bruidegom U in mij bevruchten met de Christus, opdat U Mijn Verlosser in mij moge baren, en Hij, gevoed door het heiligste Vuur van Uw volmaakte Liefde en zondeloosheid, in mij moge groeien en mijn vrije wil moge maken tot een tabernakel voor Zijn zaad van Goddelijk Licht.
Als onderpand voor deze genade leg ik mijn ja-woord tot U aan Uw voeten neer, opdat U erover moge beschikken voor alle eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed 1550 is door de Meesteres van alle zielen geïnspireerd als een buitengewoon krachtige akte van totale toewijding voor de ziel die in de ware, intens beleefde gesteldheid van liefdesslavernij jegens Maria is overgevloeid, die zichzelf ook zonder enige remming als slavin van Maria respectievelijk slavin van Maria’s Liefde beschouwt en voelt, en die leeft vanuit het alles beheersend verlangen om haar hele wezen en elk detail van haar leven spontaan, vrijwillig en zonder enige remming, beperking of voorwaarde in Maria’s handen te leggen opdat Zij er als soevereine Meesteres bij Goddelijke volmacht volledig moge over beschikken.
In het licht van het buitengewoon groot belang van de gesteldheid van de liefdesslavernij jegens Maria inspireerde de Meesteres van alle zielen een nieuwe onderrichting, die kan worden gevonden in het blauwe tekstvak als inleiding op de rubriek Toewijding aan Maria > Liefdesslavernij, te bereiken via deze link: De ziel als 'Liefdesslavin van de Koningin des Hemels'

1550. OCHTENDTOEWIJDING VAN LIEFDESSLAVERNIJ AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, mijn Hemelse Moeder en Meesteres,
Zie mij aan Uw voeten geknield als slavin van Uw Liefde, klaar en bereid voor een nieuwe dag in Uw dienst.
Moge ik vandaag onder Uw heerschappij, Uw leiding en Uw bescherming met mijn hele wezen en al mijn innerlijke gesteldheden vruchten opbrengen voor Gods Werken en Plannen van Liefde en Licht, waaraan ik door de wenken van Zijn Voorzienigheid deel mag hebben.
Moge Uw heerschappij, leiding en bescherming mijn hele wezen doorstromen met de effecten van de ongeëvenaarde macht en Wijsheid waarmee God U heeft bekleed, opdat ik al Uw verlangens moge kunnen omzetten in akten van verheerlijking en van eerherstel aan God en aan U.
Daarom vernieuw ik vandaag jegens U het heilig verbond van de totale en onvoorwaardelijke overgave van mijn hele leven en mijn hele wezen aan U als de Koningin en Meesteres van Gods zielen in de strijd voor de grondvesting van Zijn Rijk op aarde en als mijn volmaakte Brug naar de Bron van alle heiligheid.
Totus Tuus, Maria, amen.


www.maria-domina-animarum.net

1551. SMEEKGEBED OM VERGIFFENIS VOOR MIJN HELE LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van mijn Goddelijke Verlosser, Hemelse Meesteres aan Wie ik mijn hele leven heb weggegeven,
Mijn hart weent om al mijn tekortkomingen, fouten, gebreken en overtredingen tegen de zelfverloochenende Liefde en om alles waardoor ik mijn God op om het even welk ogenblik van mijn leven pijn of leed kan hebben berokkend, zowel rechtstreeks in Zijn volmaakt liefhebbend Hart als via enig gebrek aan oprechte Liefde jegens een medeschepsel.
Via Uw onbevlekte ziel smeek ik God om vergiffenis voor elk ogenblik van mijn leven waarin ik mij tot werktuig van duisternis heb laten maken via enige handeling, nalatigheid, woord, gedachte, gevoel, verlangen, bestreving of gesteldheid van hart, en waardoor ik, bewust of in het verborgene, schade, leed, pijn of verdriet kan hebben berokkend aan om het even welk medeschepsel, of waardoor ik bij een medeschepsel vrees, angst, moedeloosheid of enig gevoel van onveiligheid of verlies van vertrouwen in de Liefde kan hebben veroorzaakt.
Moge God mij vergiffenis schenken op grond van het berouw dat mijn hart verscheurt wegens mijn pijn om elke gelegenheid waarbij een medeschepsel in mij niet de warmte van Gods Tegenwoordigheid kon voelen. Mogen deze kwellingen van mijn hart een kleine balsem zijn voor de Eeuwige Liefde Die ik heb verwond, en mogen zij de wonden helpen genezen die ik ook aan medeschepselen heb toegebracht, opdat de Bron van alle Liefde verheerlijkt worde.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaande gebedsbloem werd door de Hemelse Koningin geïnspireerd als avondgebed om Hemelse tussenkomst in het leed van schepselen – mensenzielen evenals dieren – die het slachtoffer zijn geweest van liefdeloosheid. Het is bedoeld als een offerande van oprechte Liefde voor het breken van duisternis die door mensenzielen over deze wereld wordt gebracht. De Heilige Maagd dringt erop aan dat dit gebed moge worden gebruikt in het kader van een ketting van Licht en Vuur tot verlamming van werken van duisternis in deze wereld.

1552. NOODROEP TOT MARIA, KONINGIN VAN DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van de Schepping, Volle Maan als Getuige van het Goddelijk Licht in de nacht die de wereld beklemt.
Uit U werd de Christus, het Licht der wereld, geboren. U werd volledig doordrongen van het Licht van de Heilige Geest. Daarom roep ik tot U vanuit een hart dat is beklemd door de onbeschrijfelijke duisternis van ellende, leed en ongerechtigheid, die door ontelbare verduisterde mensenzielen ook vandaag over talloze schepselen van God is uitgestort.
Ik smeek deze avond om Uw machtige tussenkomst tot verlichting en genezing van alle gewonde harten van schepselen die vandaag het slachtoffer zijn geworden of gebleven van uitingen van liefdeloosheid uit mensenharten.
Wil warmte brengen waar koude is opgewekt, Licht waar duisternis is opgewekt, en geborgenheid waar alle Liefde is beschaamd.
Mogen door Uw tussenkomst zelfverloochenende mensenzielen op de levensweg van schepselen worden gebracht, aan wie leed of smart is toegebracht of die zijn overgeleverd aan een leven van ellende, opdat deze schepselen mogen voelen dat er een God van Liefde bestaat en dat het zaad van Zijn Liefde niet in alle mensenzielen is gestorven.
Ik smeek U om bescherming van weerloze en zwakke schepselen tegen alle invloeden, werken en plannen van duisternis, en om genezing van alle wonden die aan deze schepselen in lichaam, ziel of hart zijn toegebracht.
Moge de God van Licht en Liefde op Uw oppermachtige tussenkomst deze nacht een explosie van Licht en warmte uitstorten over alle lijdende schepselen wier lichaam of hart is gebroken onder de gevolgen van onverschilligheid, gevoelloosheid of onvrede in mensenharten die niet Zijn Werken doen, opdat voor alle schepselen op deze wereld de nieuwe dag de opgang van de Ware Zon boven hun levensweg moge brengen.
Machtige Koningin van Hemel en aarde, hoog verheven Moeder van de God-Mens Jezus Christus, Die de Goddelijke Wet van de volmaakte Liefde voor eeuwig heeft bezegeld in het Bloed van de volmaakte zelfverloochening, ik geef U mijn hele levensweg en alle leed van mijn eigen leven als onderpand voor de definitieve geboorte van een nieuw leven van oprecht Geluk voor alle schepselen tot in alle uithoeken der aarde.
Moge op grond van mijn roep van Liefde het onkruid van alle liefdeloosheid in vele mensenharten verwelken, en moge de Belofte van de definitieve voelbare Liefde en Vrede tussen en in alle schepselen van God spoedig tot vervulling komen.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

De Meesteres van alle zielen laat in het volgend gebed een passage aanduiden in deze kleur, om aan te tonen dat deze passage uitsluitend is bedoeld voor zielen die zich oprecht en levenslang aan Haar hebben weggegeven in totale en waarlijk toegepaste toewijding.

1553. AANBIDDINGSGEBED TOT DE ALLERHEILIGSTE DRIEVULDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Mijn boven alles beminde Drie-Ene God, Eeuwige Vader, Goddelijke Zoon Jezus Christus en Heilige Geest,
In mijn onwaardigheid, in zelfvernedering en in diepe aanbidding van Uw alles omvattende Heerlijkheid werp ik mij voor U neer, om U de gave van mijn hele wezen en mijn hele leven te brengen, want U alleen wil ik onverdeeld toebehoren.
Ik aanbid U, o mijn Eeuwige Vader, in diepe dank voor het leven dat mij is gegeven, en voor de kiem uit Uw Hart die ik gedurende mijn hele levensreis in mij mag dragen als een onfeilbaar kompas, omdat U mijn reis wil zien eindigen in het Paradijs der eindeloze verrukkingen in Uw eeuwigdurende Tegenwoordigheid.
Ik aanbid U, o mijn Jezus, in diepe dank voor de zelfofferande die U als God-Mens hebt gebracht opdat mijn levensreis geen reis zonder doel moge zijn, doch moge worden bekroond in de Gelukzaligheid die is voorbehouden aan de ziel die slechts heeft geleefd in het verlangen om voor eeuwig één te zijn met de Bron waaruit zij is voortgekomen.
Ik aanbid U, o mijn Heilige Geest, in diepe dank voor het Wetboek van de Eeuwige Liefde dat U in mij hebt gebrand en dat U op elk ogenblik van mijn leven voor mij tracht te ontsluiten, opdat ik moge kunnen leven en sterven als een kanaal van Gods Licht, want slechts daartoe ben ik in de wereld gezonden.
O mijn Drie-Ene God, ik aanbid U in het Goddelijk Heilsplan dat U voor de hele Schepping hebt ontworpen en met een nimmer dovend Vuur tracht uit te werken, en verneder mijzelf voor U in diep berouw om alle fouten en tekortkomingen van mijn leven door dewelke ik het Heil voor de hele Schepping heb tegengewerkt.
Ik aanbid U in Uw grote Wonderwerken in de Schepping en in mijn eigen wezen en leven, in het bijzonder voor de ontsluiting van mijn Verlossing, voor het zaad van de bloemen van mijn heiliging, en voor Maria, de Onbevlekte Ontvangenis Die U mij hebt gegeven tot Meesteres en Gids van mijn innerlijk leven, Haar Die U hebt gemaakt tot Moeder van mijn Verlossing en met Wie ik het hoogheilig verbond van toewijding heb mogen sluiten opdat ik op Uw Tijd dit leven moge kunnen verlaten als een boomgaard vol rijpe vruchten voor de bloei van Uw Rijk op aarde.
O aanbiddelijke Drie-Ene God, onuitputtelijke Bron van alle verrukkingen van het Paradijs der volmaakte schoonheid in het Rijk van de Eeuwige Zomer, wil mijn hele wezen en mijn hele leven in U opnemen, opdat ik na het Uur van Uw onfeilbaar oordeel over mijn leven moge worden geleid naar de Tuinen in dewelke ik onverwelkbaar zal mogen bloeien als een bloem tot Uw eeuwigdurende verrukking.


www.maria-domina-animarum.net

1554. OFFERANDE VAN DE ROOS VAN MIJN HART AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

O Maria, allermooiste onverwelkbare Roos uit de Eeuwige Tuinen van het Goddelijk Leven,
Ik geef U de roos van mijn hart met het intens verlangen dat in mij de ware, zelfverloochenende Liefde tot God, tot U en tot al mijn medeschepselen moge oplaaien tot een blijvend Vuur dat alle doornen van mijn fouten, tekortkomingen en neigingen tot ondeugd verbrandt.
Mogen de rozenblaadjes van mijn hart zich blijvend vermenigvuldigen, opdat ik moge worden tot een beekje van Hemels parfum dat de duisternis verjaagt.
Van U wil ik zijn, o volmaakt Paradijs van heiligheid, in U verlang ik onuitroeibaar diep geworteld te blijven, opdat mijn hele leven voor God moge worden tot een tuin van rozen voor Zijn Rijk, getuigen van de werking van de Koningin van de Liefde langsheen mijn weg.
Wil daarom de grond van mijn ziel beheersen, opdat ik de roos van mijn hart nooit meer moge laten aantasten door het gif van gevoelens die mijn leefwereld in een woestijn veranderen, want in mijn hart staat de Naam van de Koningsdochter op alle muren geschreven, en nooit kan een hart verwelken dat niet meer ophoudt, Haar de voeten te kussen.
In het parfum van deze Liefde doop ik de gelofte van mijn overgave aan U, opdat U mij op Gods Tijd moge kunnen plukken als een roos met Uw Naam, een liefdesverklaring aan de Bron van alle verrukking.


www.maria-domina-animarum.net

1555. TOEWIJDING AAN DE EFFECTEN VAN HET KRUISOFFER VAN CHRISTUS

(Myriam van Nazareth)

Jezus Christus, mijn Goddelijke Verlosser,
In totale overgave aan de levenslange innerlijke leiding van Uw en mijn Moeder Maria, Die ik heb opgenomen in het huis van mijn ziel als de onfeilbare Gids op de weg van een bloeiende eenheid met U, belijd ik mijn verlangen dat mijn hele leven vruchtbaar moge worden voor de ontsluiting van Uw Verlossingswerken in zielen.
Ook voor mij hebt U het alomvattend Kruisoffer aanvaard, opdat in mij de weg van de Verlossing uit de kerker van de erfzonde toegankelijk moge worden.
Ik verlang zozeer, in Uw navolging slechts zelfverloochenende Liefde voort te brengen doorheen alles wat ik doe, zeg, denk, voel, verlang en nastreef. Moge mijn tegenwoordigheid in deze wereld niets dan zegen brengen aan elk medeschepsel dat Gods Voorzienigheid mij waardig keurt, op mijn levensweg te ontmoeten.
Moge ik in Uw navolging elk detail van mijn leven benaderen vanuit een kristalzuiver liefhebbend hart dat zichzelf onwaardig en onbelangrijk acht in vergelijking met het Hart dat alles heeft ontworpen om de hele Schepping tot het Ware Geluk te brengen.
Vanop het Kruis van Golgotha hebt U de gouden sleutel tot de kerker van mijn innerlijke duisternis in mij gelegd. O moge ik dit Goddelijk geschenk waardig worden, door Uw Wonden te zalven met mijn oprechte wil om met deze sleutel mijn kerker te openen door handelingen, woorden, gedachten en gevoelens van onbesmette Liefde jegens God en jegens al mijn medeschepselen, want het zaad van Uw Lijden kan slechts worden ontsloten in een akker die zich bewust en totaal heeft geopend om vruchten voor Gods Rijk op aarde voort te brengen.
Mag ik daarom met U mijn levensreis voltooien, opdat ik het zaad uit Uw Werken tot rijke bloei moge helpen brengen, zowel op mijn eigen weg als op andere wegen, tot verheerlijking van de Eeuwige Liefde Die deze Werken heeft volbracht.
Vanaf dit ogenblik wil ik U onverdeeld toebehoren, o Belichaming van het Goddelijk Licht, opdat mijn ziel en mijn hele levensreis ware spiegels mogen zijn van Uw Wonderwerken, die in Gods Liefde zijn ontworpen om het rijk van de duisternis ook in mij voorgoed ten val te brengen.
Voor de verwezenlijking van dit verlangen wil ik leven en sterven, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1556. UITNODIGING AAN JEZUS TOT DE TUIN VAN MIJN ZIEL

(Myriam van Nazareth)

Mijn Jezus, Goddelijke Belichaming van de Eeuwige Hoop,
Voor U stel ik de tuin van mijn hele wezen open.
Mogen mijn ziel, mijn hart, mijn geest en mijn wil voor U zijn zoals een paradijs dat U herinnert aan de Tuinen van het Paleis der Eeuwige Gelukzaligheid.
Moge U in mij de verrukkingen ervaren van de aanblik van een weelde aan bloemen van ware deugd.
Moge Uw Hart er verkwikking vinden onder de olijfbomen van een volkomen innerlijke Vrede die elke bekoring tot zwijgen brengt.
Moge Uw Hart er worden gestreeld door de aanhoudende warme bries van de Heilige Geest Die er Zijn Rijk heeft gevestigd om bloesems en vruchten te scheppen voor het Eeuwig Rijk.
Moge U er de vertroosting vinden van de voortdurende Tegenwoordigheid, heerschappij en volmaakte schoonheid van Uw Moeder, in Wie alle verrukkingen van de Hemelse Tuinen hun volmaakte bloei hebben gevonden.
Kom, o Jezus, opdat mijn tuin voor eeuwig moge leven doordat hij U nu reeds in zich heeft opgenomen.


www.maria-domina-animarum.net

1557. AKTE VAN EERHERSTEL AAN HET
KOSTBAAR BLOED VAN CHRISTUS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, mijn Goddelijk Licht en Weg naar het Ware Leven, dat door Uw volmaakte Passie toegankelijk is gemaakt voor elke mensenziel die haar hele leven in dienst stelt van de vervulling van de Goddelijke Wet,
Ik stel mijn hele leven in dienst van de grondvesting van het Rijk van de Ware Liefde op aarde, tot eerherstel voor elke druppel van Uw Kostbaar Bloed die wordt verspild door elke situatie, handeling, woord, gedachte, gevoel of verlangen waardoor mensenzielen overal ter wereld de belangen van de duisternis dienen.
U hebt Uw leven als God-Mens gegeven opdat de Wil van de God der Ware Liefde verheerlijkt moge worden door de Verlossing van zielen uit de zekere slavernij jegens de duisternis.
Daarom geef ik U nu mijn hart in het diepste verlangen dat het voortaan slechts moge kloppen om het onzichtbaar bloed van de Ware Liefde doorheen de Schepping te helpen verspreiden, opdat Uw Bloed van Liefde niet vergeefs de bodem van de berg der zonden moge hebben doordrenkt.
Mogen Uw Verlossingswerken verheerlijkt worden in de gave van mijzelf aan het Goddelijk Heilsplan, dat door U op het Kruis van Golgotha is verzegeld in Uw Bloed, opdat de duisternis voorgoed moge sterven in het Licht van Uw volmaakte Liefde.
Moge Maria, de eeuwigdurende Moeder van de Verlossing, Kelk van Uw Kostbaar Bloed en de volmaakt heilige Gids Die ik op Uw Kruiswoord als Meesteres in het huis van mijn ziel heb opgenomen, dit verlangen bezegelen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1558. NOODROEP TOT MARIA OM DRINGENDE BIJSTAND

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres,
Ik smeek om Uw allermachtigste tussenkomst en bijstand in deze nood die mijn levensweg overschaduwt.
Ik leg mijn hele wezen en mijn hele leven in Uw handen, opdat U mij onbegrensd moge kunnen beheersen, leiden en beschermen, en de tuin van mijn ziel moge kunnen verrijken met het zaad uit Uw eigen volmaakt vlekkeloos Hart.
Ik smeek om één woord uit Uw gezegende mond, opdat geen duisternis mij moge kunnen raken, en de dauw van Uw allermachtigste bescherming moge rusten op elk wezen, elk voorwerp, elke situatie en elk contact in mijn leefwereld.
Moge Uw machtige voet alle werkingen en dreigingen van elke duistere kracht op mijn levensweg verpletteren, want U bent de Vrouw, Die door Goddelijke Beschikking de kop van de satan zult verpletteren.
Hierom smeek ik U in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1559. NOODGEBED TOT HET WERELDWIJD BREKEN VAN BEKORINGEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde, door God gekroond met het goud van de levenslange overwinning over elke duistere kracht, en door Hem voorbestemd om in het Uur van de grondvesting van Zijn Rijk op aarde de kop van de satan te verpletteren,
Voor U werp ik mij neer met een hart dat boven alles verlangt dat Gods almacht voelbaar moge worden in alle uithoeken der aarde en in het doen en laten van alle mensenzielen.
O Wonderwerk van onbevlekte heiligheid, wil alle sporen van oprechte Liefde die in deze wereld nog in mensenzielen werkzaam worden, opnemen in Uw Hart, en hen in het machtige Vuur van de volheid van Uw volmaakte Liefde neerleggen bij de Troon van de Eeuwige Liefde, opdat Zijn Rijk van Ware Liefde, Ware Vrede en Waar Geluk in en tussen alle schepselen nu in de hele wereld ontsloten moge worden.
In de diepste deemoed, en met diep berouw over alle overtredingen van mijn eigen leven als onderpand, smeek ik om Uw machtige tussenkomst in de harten van elke mensenziel ter wereld die klaar is om deze dag of nacht toe te geven aan enige inspiratie uit de afgronden der duisternis om schade en ongeluk te brengen aan enig schepsel of aan enig Werk van God.
Mogen alle zielen elke bekoring herkennen als een valstrik die is bedoeld om in de eerste plaats henzelf te schaden voor het Eeuwig Leven, en mogen zij op grond van dit inzicht in elke situatie van hun leven kiezen voor de Ware Liefde en voor God, Die naar niets anders verlangt dan naar hun Eeuwige Gelukzaligheid en de onverwelkbare bloei van het zaad van Zijn Liefde in alle harten.
Via Uw Hart vertrouw ik daarom alle mensenzielen toe aan de almacht van de volle uitwerking van het Kruisoffer van de Christus en aan Uw rechtstreekse tussenkomst, o machtige Meesteres van elke ziel die God voldoende liefheeft om Zijn geschenk van Uw onfeilbare bescherming en begeleiding doorheen de kloven der duisternis op hun levensweg te aanvaarden.
O Dageraad van de Dag van de Christus, wil nu alle duisternis in alle harten ter wereld beschamen. Wil bezit nemen van mijn levenspad om Uw Reis van Licht naar verduisterde harten te voltooien.


www.maria-domina-animarum.net

In juli 2020 inspireerde de Meesteres van alle zielen de volgende vier gebedsbloemen (nummers 1560 tot en met 1563), die Zij samen aan de zielen laat aanbieden als een vierluik van zelfgave tot bescherming tegen het kwaad. Het geheel is bedoeld als aansporing voor mensenzielen om via een totale toewijding van zichzelf aan de Allerheiligste Drievuldigheid en aan Maria bij te dragen tot een bespoediging van de beloofde overwinning van God over elke aan God vijandige kracht, zowel in individuele zielen als in de wereld als geheel.
In deze fase van de zogenaamde Laatste Tijden bestaat de Missie van de Heilige Maagd en Meesteres van alle zielen hierin, de volmaakte Gouden Brug te zijn via dewelke mensenzielen zich op de meest intense wijze met het Hart van hun Drievuldige God kunnen verbinden. Maria is door God voorzien als 'de Vrouw' Die op het einde van de Tijd voor de ogen van de hele Schepping zal verschijnen als de grote Overwinnares over de helse slang (alle werken der duisternis) en daardoor als het ultiem bewijs voor de onoverwinnelijke macht van de zondeloosheid van een mensenziel over de satan en al zijn werken en plannen. Hierdoor zal Zij het Teken zijn voor de grondvesting van het Rijk Gods op aarde.
De gave van Uzelf aan God en aan Maria (Zijn grootste Wonderwerk door Haar absoluut volmaakte staat van Genade en Haar absoluut vlekkeloze zondeloosheid) is de uitgelezen weg om de Goddelijke macht te ontsluiten, dit wil zeggen: deze macht in staat te stellen om haar werking ten volle te ontplooien.
Ware gave van zichzelf aan God en aan Maria is niets anders dan totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding, die tot in de kleinste details van het leven van elke dag diep en bewust wordt beleefd en toegepast. De gebedsbloemen van dit vierluik worden door Gods Gouden Brug aan de zielen gegeven om een dergelijke totale zelfgave in te leiden.
Zoals steeds laat de Meesteres van alle zielen met de grootste klemtoon verkondigen dat deze gebeden op zich niet bepalen in hoeverre een ziel zich waarlijk aan God en aan Haar weggeeft, doch slechts de grondstenen vormen op dewelke de zielen het huis van een levenslang intens toegepaste toewijding aan God en aan Haar moeten bouwen, door in elke gebeurtenis, elke situatie, elke ontwikkeling en elk contact met medeschepselen elke dag en nacht van hun verdere leven een vlekkeloze, zelfverloochenende Liefde te beleven en toe te passen, en elke situatie in hun leven protestloos te aanvaarden in de geest van Christus. De reden hiervoor ligt in de doelstelling die met dit vierluik wordt nagestreefd: de bespoediging van de definitieve en totale overwinning van de Goddelijke Wet van de Ware Liefde over alle duisternis en ellende in deze wereld.

1560. ZELFGAVE AAN DE EEUWIGE VADER
TOT BESCHERMING TEGEN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

Almachtige Eeuwige God, Oorsprong en Bestemming van mijn ziel,
Ik belijd voor U mijn verlangen om eeuwigdurend U alleen toe te behoren, want van U ben ik uitgegaan, en ik heb mijn leven slechts van U gekregen om Uw Werken van Liefde op aarde te helpen voltooien in al mijn doen en laten, in al mijn woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen.
Wil mij bekleden met het ondoordringbaar schild van Uw almacht over alle duisternis die mij elk ogenblik van mijn leven bedreigt, opdat mijn wil om waarlijk voor U alleen en Uw Werken en Plannen te leven, zich ten volle moge kunnen uitwerken.
Moge het Licht uit Uw Hart elke schaduw in mensenharten doordringen en vele ogen openen voor de ware zin van het leven, opdat de duisternis haar macht in deze wereld moge verliezen.
U bent de Bron van alle Liefde en alle Leven. Geen kracht buiten U mag ooit de wereld regeren. Daarom geef ik U mijn aanvaarding van alle Beschikkingen van Uw Voorzienigheid voor mijn levensweg als losprijs voor de definitieve nederlaag van de satan en zijn gevolg in hun strijd tegen alles wat van U uitgaat en alles wat bereid is om Uw Werken te dienen.
Mijn God, hoezeer verlang ik naar de grondvesting van Uw Rijk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen, opdat de mensenzielen mogen zien dat niet U, doch hun eigen onwil om uitsluitend U, de Bron van alle Geluk, toe te behoren, de Schepping eeuwenlang in ellende heeft ondergedompeld.
Zie, mijn God, elk verder ogenblik van mijn leven wil ik elk medeschepsel dat ik van U op mijn levensweg mag ontmoeten, met mijn hart omhelzen en in mijn hart sluiten als een bouwwerk van Uw handen en als een vrucht van de Boom van alle Leven in Uw Hart.
Deze verlangens uit mijn hart leg ik nu voor U neer als het testament van mijn leven, de vruchten van de zaden uit Uw Hart die U mij voor dit leven hebt toevertrouwd, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1561. ZELFGAVE AAN JEZUS CHRISTUS
TOT BESCHERMING TEGEN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Messias van de Allerhoogste, Belichaming van de Eeuwige Liefde, Gods Antwoord op de donkere kerker die alle mensenzielen voor eeuwig van het Licht van Gods volmaakte Liefde zou verwijderen.
Ook ik ben geroepen om de boomgaard van het Nieuw Verbond te begieten met de tranen van mijn beproevingen, en de rijping van zijn vruchten te helpen bevorderen door de warmte uit een hart dat de hartenklop van mijn God voelbaar maakt voor al mijn medeschepselen.
Jegens U belijd ik mijn verlangen om in Uw navolging alle kruisen van mijn leven te dragen in zelfverloochenende Liefde tot God en tot al mijn medeschepselen, opdat Uw Verlossingswerken waarlijk ontsloten mogen worden in mijzelf en in alle mensenzielen.
Moge de inzet van mijn hele leven en mijn hele wezen een vruchtbare bijdrage worden tot de vervulling van het Nieuw Verbond, door hetwelk het Rijk Gods de wereld zal heroveren.
Mijn Jezus, God heeft mijn hart gemaakt opdat het zou kloppen op het ritme van Zijn eigen Hart. Daarom verlang ik zozeer dat alle gesteldheden van Uw Hart in mij mogen leven en bloeien, want een leven naar Uw beeld is een reis doorheen het voorportaal tot het Eeuwig Rijk.
Wil mijn hele wezen in U opnemen, o mijn Jezus, opdat het slechts Gods Waarheid moge uitademen en door werken, gedachten en gevoelens van Ware Liefde wegen moge helpen ontginnen die zielen naar het Ware Leven kunnen leiden.
Moge elk verder ogenblik dat Gods Voorzienigheid mij op deze wereld nog vergunt, voor U een bloem van de zuiverste Liefde zijn, waarvan het parfum U moge omhullen op Uw eeuwigdurende Weg van Gethsemani tot Golgotha, en ergens ter wereld een werk of plan van duisternis helpt vergiftigen.
In dit verlangen geef ik mij levenslang onverdeeld aan het Kruis van Verlossing, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1562. ZELFGAVE AAN DE HEILIGE GEEST
TOT BESCHERMING TEGEN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

O Geest van God, Licht van God dat geen duisternis in leven laat waar een menselijke wil zich onverdeeld en oprecht opent voor de kennis en toepassing van Gods Wet,
Met U sluit ik het heilig verbond van volledige overgave van mijn vrije wil, die ik levenslang toevertrouw aan Uw Goddelijk Vuur, opdat in hem elk spoor van duisternis voor eeuwig verbrand moge worden, want onder Uw onfeilbare leiding wil ik elk ogenblik al mijn medeschepselen bekleden met werken, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens als Vlammen die genezen en wier Licht de weg wijst naar de Bron van alle Leven.
Hoezeer verlangt mijn hele wezen ernaar, een veld van zomerbloemen te zijn die in U het verlangen wekken om Uw zaad van onsterfelijk Leven uit te strooien over mijn grond, opdat ik een levend teken tegen de duisternis moge worden, die slechts dood en ellende wil brengen over alles wat de Eeuwig Liefde toebehoort.
O ontsluit toch in mij de bron van Hemelse nectar uit de Goddelijk Wet, want welk voedsel zou mijn ziel nog verlangen nadat zij heeft mogen drinken van de Wil en de Wijsheid van haar God, in dewelke alle Schatten van het Eeuwig Paradijs geborgen zijn?
Welke andere zin kan mijn leven hebben dan de versmelting met U, o Vuur van onoverwinnelijke Liefde en nimmer dovend Vuur waaruit Gods Rijk moet verrijzen als doodsvonnis voor de duisternis?
Ik geef U mijn wil en mijn hart, opdat zij voor eeuwig één met U mogen zijn en mogen worden tot Vlammen die duisternis mogen helpen verbranden in en tussen vele medeschepselen, opdat het Rijk van het Vuur van Eeuwig Leven, Eeuwige Liefde, Eeuwige Vrede en Eeuwig Geluk spoedig de wereld moge beheersen, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1563. ZELFGAVE AAN MARIA TOT BESCHERMING TEGEN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, grootste Wonderwerk van God,
Ik lever mijn hele wezen en mijn hele leven aan U over.
Wil mijn onverdeelde, onvoorwaardelijke en levenslange overgave en dienst aan U aanvaarden tot ontsluiting van Uw onbegrensde macht van bescherming, Voorspraak en rechtstreekse tussenkomst in elke situatie van duisternis in de wereld en in mijn eigen leven.
Ik belijd en prijs U als de door God gekroonde Koningin van Hemel en aarde, de Onbevlekte Ontvangenis, de maagdelijke Moeder en Tabernakel van de Christus, volmaakt heilige en levenslange Overwinnares over alle duisternis met eeuwigdurende onbegrensde macht over de satan, over alle uitwerkingen van al zijn werken en over elke kracht die de duisternis dient.
Op grond van mijn levenslange Liefde, trouw en onderwerping jegens U smeek ik om Uw onoverwinnelijke Tegenwoordigheid, bescherming, leiding en werking in elke situatie waar ook ter wereld en in elke situatie van mijn eigen verdere levensweg waarin duisternis en bekoring de Liefde en elke werking van God dreigen te verlammen.
Wees geprezen in Uw volheid van Genade, o volmaakt Beeld en Gelijkenis van Gods Hart, want in U hebben Gods Werken en Zijn almacht hun volmaakte uitwerking gekregen.
Wil nu Uw onbegrensde macht als Gods Teken van de restloze overwinning van de Ware Liefde over elke duistere kracht ontplooien, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onmiddellijk vóór de inspiratie van het volgende gebed sprak de Meesteres van alle zielen tot Myriam: "De gebedsbloem die Ik nu in je hart wil zaaien, is bekleed met buitengewone genaden en met de macht om een verblindend Licht in de wereld te stralen. Geen grotere verheerlijking kan een ziel haar Drie-Ene God, Eeuwige Vader, Jezus Christus en Heilige Geest brengen dan de vlekkeloze navolging van Zijn Wonderwerk, de Nieuwe Eva in Wie alle duisternis volmaakt werd beschaamd".

1564. VERHEERLIJKING AAN GOD

(Myriam van Nazareth)

Almachtige God, Eeuwige Bron en onophoudelijke Stroom van absoluut volmaakte Liefde,
Ik prijs U als de Bron en Bestemming van al het geschapene, machtig Licht dat geen schaduwen werpt en alle Leven schept en in stand houdt.
O onuitputtelijke Bron van Liefde, Zon van het Eeuwig Paradijs, tegen U is geen duisternis bestand. Geen kwaad kan in leven blijven in een mensenziel die zich volmaakt aan U overgeeft voor de vervulling van Uw Werken en Plannen en nog slechts voor U wil leven en sterven.
Aan U heeft de mensheid alles te danken, doch zo zelden heeft de mensheid Uw Liefde in al Uw Werken herkend, gewaardeerd, en benut om de macht van talloze bekoringen te breken en talloze werken en plannen van duisternis onwerkzaam te maken.
Naar Uw beeld hebt U elke mensenziel gemaakt, doch hoe zwaar hebben wij Uw beeld verminkt.
Aanbiddelijke God van Leven brengende Liefde, hoe volmaakt zou deze wereld zijn indien U onverdeeld de mensenharten zou kunnen regeren. Hoezeer verloochent de mensheid het geschenk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen door zich van U los te scheuren en de duisternis te verheerlijken in ontelbare handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van zelfzucht en begeerte in ontelbare gezichten.
Mijn God, mijn enig Heil en enige zin van mijn leven, via volmaakte gave van mijn hele levensweg, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens en verlangens aan de onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, het absoluut volmaakte Wonderwerk van Uw handen, leg ik mijzelf en de hele wereld onverdeeld in Uw Hart en smeek ik U met elke klop van mijn hart om een totaal, definitief en eeuwigdurend herstel van de uitwerkingen van Uw macht, Uw Liefde en Uw Wijsheid in deze wereld en in mijzelf.
Wil vanaf nu voelbaar regeren in elk mensenhart, opdat alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede in en tussen al Uw schepselen moge worden uitgeroeid als een zichtbaar teken van Uw ware bedoelingen met Uw Schepping, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1565. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
SPIEGEL VAN GODS GESTELDHEDEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als de absoluut volmaakte mensenziel, de absoluut volmaakte Vertegenwoordigster van Zijn eigen gesteldheden en dus van de Ware Liefde in al haar aspecten jegens al Uw medeschepselen.
Opdat ik waarlijk moge kunnen bijdragen tot de vervulling van al Zijn intenties van Liefde en Vrede in deze wereld, geef ik mij onverdeeld over aan Uw soevereine heerschappij en leiding in mijn hart.
O Nieuwe Eva, ware Koningin der mensenzielen, U in Wie de waardigheid die God voor elke mensenziel had voorzien, volmaakt intact is gebleven, wil toch in mij de vaste wil voeden om in volkomen navolging van Uw voorbeeld zo te leven, dat al mijn medeschepselen mijn optreden op hun levensweg mogen ervaren als een zon die in hen de Liefde van onze God voelbaar maakt en tot volle bloei helpt komen.
Moge ik, zoals U, voortaan voor al mijn medeschepselen een kanaal van warme geborgenheid zijn, die in hen het geloof en het vertrouwen kan versterken dat de duisternis er nooit zal in slagen om God helemaal uit deze wereld te verdrijven.


www.maria-domina-animarum.net

1566. MEDITATIEGEBED TOT MARIA, KONINGIN DER ENGELEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als de Koningin en Meesteres van Zijn engelen en daardoor als de Aanvoerster van de Hemelse legers van het Licht in de strijd tegen de duisternis in de wereld en in de zielen en voor de voltooiing van Gods Heilsplan.
In navolging van Uzelf en van de engelen wil ik mijn hele leven geven voor de vervulling van Gods Werken en Plannen, opdat Zijn Rijk van de Ware Liefde op aarde spoedig gegrondvest moge worden.
Zie, o Koningin van de zelfgave aan God, stralend Licht van heiligheid dat zelfs de engelen voor eeuwig in verrukking heeft gebracht, hoe kan ik U méér dienen en eren, hoe kan ik de Ware Liefde dieper aanbidden, dan door mijn hele wezen aan Uw voeten neer te werpen tot volmaakte overgave aan de Eeuwige Liefde, waarvan U het absolute Wonderwerk bent.
Wil Uw beeld als Model van Gods grootste welbehagen in mij branden met het Vuur van Uw Hart, dat vanaf het uur van Uw Onbevlekte Ontvangenis elke seconde slechts heeft geklopt om de Glorie van onze onfeilbare God in haar volheid te laten stralen in tijd en in eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

1567. MEDITATIEGEBED TOT MARIA, LICHT UIT GODS HART

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als een stralend Licht, elk ogenblik en in alle omstandigheden en situaties van Uw leven vervuld van positieve, liefdevolle gedachten, gevoelens en verlangens jegens al Uw medeschepselen, zowel dieren als mensen.
Uit Uw mond komt geen enkel woord van achterklap, roddel, laster of ontmoediging. Uit U stralen slechts warmte die geneest en Licht dat alle duisternis verdrijft uit elk wezen wiens levensweg door de heilige aanraking van Uw voeten wordt gekust.
Mijn hele wezen verlangt zozeer, alle verdere uren van mijn leven één van hart en geest met U te zijn, opdat al mijn gedachten, gevoelens en verlangens even verslaafd mogen zijn aan Gods verlangens voor de Schepping als de Uwe het waren sedert Uw leven in het Vlees, o Tabernakel van Licht dat het eerste Paleis van de God-Mens was.
Tot verheerlijking van de Eeuwige Liefde smeek ik U dat mijn hart onvoorwaardelijk en totaal moge worden bezield door het heilig Vuur dat Uw Hart volkomen liet versmelten met de Zon van alle Leven.
Voortaan wil ik een leven leiden als slavin van Uw zuiverheid van Hart, opdat ik de levensweg van elk medeschepsel dat God mij waardig keurt te ontmoeten, niet langer moge overschaduwen of verduisteren, doch verlichten.


www.maria-domina-animarum.net

1568. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
VOLMAAKTE BRUID VAN HET LICHT

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als volmaakt Model van de mensenziel die zozeer één van Hart was met God dat geen kwaad haar kon misleiden.
Geen mensenziel werd ooit méér bekoord dan U, want de satan was verward over Uw nooit geziene heiligheid en over het Licht der volmaakte Liefde dat uit U straalde als uit duizend engelen. Deze Liefde was de bron van Uw onbegrensde macht over alle duisternis.
O volmaakt heilige Dochter van de Eeuwige Vader, zoals U wil ik mij uit zuivere Liefde tot mijn God afkeren van alles wat mijn ziel schade kan toebrengen, want Hij heeft haar geschapen als een dochter van Zijn Liefde, en verlangt haar te laten delen in de erfenis van Zijn eeuwigdurende schatten.
Welk onschatbaar geschenk heeft mijn Schepper mij bereid in de gave van het besef van goed en kwaad, want zodra ik dit besef bruiloft laat sluiten met een vrije wil die zich totaal aan mijn God overgeeft, ontsluit zich in mijn hart reeds het Eeuwig Rijk.
Daarom verheerlijk ik U, o Koningin van alle zielen, in Uw Wil om mijn onfeilbare Gids te zijn op mijn reis naar de poort van het Paradijs, want door de macht die U over mijn hart zult uitoefenen, zal ik niet langer het onkruid begieten en de bloemen verwaarlozen omdat het mijn Schepper heeft behaagd, hen slechts te ontsluieren volgens de maat van mijn Liefde tot Hem en al Zijn Werken.


www.maria-domina-animarum.net

1569. MEDITATIEGEBED TOT MARIA TER SNEEUW

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Maria ter Sneeuw, het Kanaal van Zijn verlangen om het schijnbaar onmogelijke zichtbaar te verwezenlijken in een ziel die waarlijk slechts voor de vervulling van Zijn belangen leeft.
O Koningin van de eeuwigdurende zomer, U kunt het landschap van elke ziel die zich totaal aan U overgeeft, totaal en onherkenbaar omvormen.
Zie, ik geef de bodem van mijn ziel onvoorwaardelijk in Uw handen, opdat U mij verliefd zou laten worden op de wonderwerken die U in hem kunt voltrekken zodra hij bereid is om te leven van de verrukking, zich volmaakt de slaaf van Uw voeten te weten.
U hebt de macht om het uitzicht van mijn ziel te hervormen zoals een landschap na de nachtelijke sneeuw. In U en uit U kan ik opnieuw geboren worden voor het Ware Leven, want zodra ik mijn oude bodem van harte zal prijsgeven aan de mantel van Uw maagdelijke zuiverheid, zal hij onder de kussen van de zon van de oprechte Liefde met Uw mantel versmelten om nieuwe vruchtbaarheid te erven voor het Rijk Gods.
O Nieuwe Eva, machtig Symbool voor de wedergeboorte van de mensenziel die haar landschap volmaakt openstelt voor de verwezenlijking van Gods verlangen om alle sporen van oude zonde in zielenbodems onwerkzaam te maken, wil mijn leven opdragen aan de God der volmaakte Liefde, Die elke mensenwil wil herscheppen tot een Rijk zonder duisternis, opdat het aanschijn der aarde voorgoed vernieuwd moge worden.


www.maria-domina-animarum.net

1570. SMEEKGEBED OM EENHEID
MET HET WONDERWERK VAN GOD

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn machtige en glorierijke Hemelse Meesteres,
Tot vervulling van de levensopdracht die mijn God mij heeft toevertrouwd, werp ik mijn hele wezen en mijn hele leven in het Vuur van Uw Hart, opdat ik restloos in U moge worden verteerd om op te branden tot verheerlijking van de Eeuwige Liefde, de God Die mij slechts heeft gemaakt om Zijn Werken te helpen voltooien.
Wil mij in U opnemen, o Vuuroven in Wie geen duisternis ooit stand kon houden, opdat mijn vertering voor de Troon van God ook Uw hoog verheven volmaaktheid moge verheerlijken als een teken tegen elke kracht die Gods Liefde uit deze wereld wil verdrijven.
In U wil ik opbranden, opdat elke vezel van mijn wezen waarlijk één met U moge zijn en blijven tot in alle eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

1571. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE ZELFKENNIS

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als het volmaakt Model van de mensenziel met een volmaakte zelfkennis als ondoordringbaar schild tegen alle bekoring.
Absoluut volmaakt had de Eeuwige Vader U gemaakt, en Uw nederigheid en de brandende Wil om één van Hart met Hem te blijven, hebben Uw volmaaktheid niet slechts in stand gehouden doch haar schittering van dag tot dag vergroot.
Hoe zwak en verleidbaar ben ik. Aan Uw voeten ben ik als een stervende kaarsvlam vóór een alomvattend Vuur dat de hele Schepping herinnert aan het oneindig Vuur waaruit alle Leven is voortgekomen.
O volmaakt Paradijs van onverwelkbare heiligheid, uit Liefde en tot verheerlijking jegens U en tot aanbidding van de absoluut voltooide Bron en Bestemming van alle heiligheid, wil ik geen ogenblik meer leven zonder oprechte erkenning van al mijn zwakheden en verleidbaarheden.
Geen enkel kamertje van mijn zielentempel mag ongeopend blijven om sporen van duisternis in mijzelf aan de ogen van mijn hart te onttrekken. Daarom geef ik U onvoorwaardelijk de sleutel tot al mijn kamers, opdat zij door U betreden en doorstraald mogen worden door het Licht dat recht uit Gods Hart doorheen U alles in mij moge beschamen, dat God niet verheerlijkt.
Heers nu onverdeeld in mij, o machtig Vuur, opdat in mij geen schaduw meer moge worden gevonden wanneer de Heer van mijn tempel mijn ziel tot Zich terug zal roepen.


www.maria-domina-animarum.net

1572. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE ZONDELOOSHEID

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
God gaf U aan de mensheid als de Nieuwe Eva, de Vrouw Die nooit heeft willen zondigen en Die daarom voor tijd en eeuwigheid de hoogst verheven mensenziel zou worden, de Koningin van de Hemelse zuiverheid en de Meesteres van alle deugden.
Uw Liefde tot God en tot Zijn Schepping was absoluut volmaakt en ongeschonden, en zou nooit door enige overtreding tegen Zijn Wet worden geschonden.
Uw hele doen en laten, al Uw woorden, al Uw gedachten, gevoelens en verlangens werden slechts gedreven door de wil om Gods Plannen en Werken dichter bij hun voltooiing te brengen.
Tot verheerlijking van het Wonder van heiligheid dat U bent, en tot verheerlijking van de Bron waaruit dit Wonder is opgeweld als eindeloze kwelling voor de duisternis, leg ik voor U mijn verlangen neer om U na te volgen in de wil om een leven te leiden dat in alle details een kanaal van Liefde is, dat Licht en warmte over al mijn medeschepselen moge uitstorten tot ontsluiting van de werkingen van Gods almacht.
O Meesteres van mijn hart, geen bries mag de boom van mijn levensvruchten beroeren tenzij U hem in mijn tuin hebt gewild, geen warmte mag mijn vruchten omhullen tenzij deze uit de stralen van de Zon uit Wie U en alle schepselen zijn voortgekomen.
Daarom geef ik U onverdeeld mijn zielentuin in handen, want zolang mijn bodem Uw voeten kust met het Vuur van de alles beheersende Liefde tot de opperste zuiverheid, zal de vorst der wereld zien dat slechts de Ware Liefde de macht heeft, en dat zijn rijk is gedoemd om te verzinken in de afgrond die is bestemd voor elke menselijke wil die de koninkrijken der aarde méér zal hebben bemind dan de Wet van God.


www.maria-domina-animarum.net

1573. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE VERGEVINGSGEZINDHEID

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model van totale, onvoorwaardelijke vergevingsgezindheid, de Vrouw Wier Hart zelfs niet de beulen van Haar Goddelijke Zoon op Calvarie kon haten, doch integendeel openscheurde onder de liefdespijnen van de ziel die leegbloedt bij het zien van de gevolgen van de moord die in talloze harten wordt gepleegd op de Ware Liefde.
O brandende en niettemin ongeschonden Tempel van Hemelse Liefde, in U werden nooit wrok, wrevel of drang naar wraak of vergelding gevonden, doch integendeel ongekende kwellingen over elk gebrek aan Liefde, over elke onverschilligheid, over elke pijn die mensenzielen hun medeschepselen aandoen en over elke negatieve gedachte of gevoel die mensenzielen jegens medeschepselen koesteren.
Wil toch in alle harten elke wortel van onkruid van haat, wrok, vergeldingsdrang en wraakzucht verschroeien met het Vuur van de Liefde die slechts kan bloeien in een hart dat in staat is om van harte te vergeven, want waar vergevingsgezindheid de troon bestijgt, wordt alle duisternis voor God op de knieën gedwongen. Geen spoor van onvrede of leed zou nog in deze wereld worden gevonden indien alle zielen de ware vergeving tot koningin van hun leven zouden maken.
Met alle krachten van mijn ziel smeek ik om Uw tussenkomst, o Koningin van de absoluut volmaakte Liefde, want ware vergeving is de grootste Hemelse macht die elke bezwaarde ziel kan bevrijden uit de kerker van gevangenschap en duisternis die zij voor zichzelf bouwt zodra zij verzuimt, een medeschepsel te beschouwen als een bouwwerk van God en daardoor als drager van de handtekening van haar God Zelf.
Moge deze zelfde Hemelse macht het Vuur van een oprechte Liefde en het Licht van een oprecht inzicht ontsteken in de talloze harten die God Zelf niet vergeven voor het vele dat hen overkomt en waarvoor zij Hem aanwijzen als de grote schuldige.
Moge zo deze hele wereld worden bevrijd van de gesel van onterechte veroordeling jegens medeschepselen en jegens God, want de oprechte vergeving zal de mast zijn, waaraan de vlag van het Rijk Gods op aarde zal worden gehesen.


www.maria-domina-animarum.net

1574. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN HET RESPECT VOOR HET LEVEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als een Model van diep besef van de waarde van het Leven en van het feit dat al Zijn schepselen bedoeld zijn om samen te leven in een netwerk dat door Hem volmaakt is geschapen en binnen hetwelk elk element met elk ander element verbonden is door de stroom van Zijn Liefde.
Geen ziel besefte ooit beter dan U dat de mens zich nooit tot heer van leven en dood kan maken, want dat alle leven slechts in Gods handen ligt. Slechts aan God komt het toe, te bepalen wanneer, waar en hoe de levensweg van elk schepsel ten einde loopt.
De Schepper heeft met elk leven een bedoeling, alles speelt een zinvolle rol tot vervulling van Zijn Heilsplan. Elk leven is een element in het bouwwerk van Zijn beloofde Rijk op aarde.
De mensenziel bezit geen enkel medeschepsel, zij kan het slechts vanwege God onder haar hoede krijgen voor de duur die door God alleen kan worden geoordeeld als de duur van de grootste vruchtbaarheid voor de verwezenlijking van Zijn Plan van Heil voor de hele Schepping.
Tot Gods Glorie wil ik elk medeschepsel dat ik op mijn levensweg mag ontmoeten, omhullen met Ware Liefde om het te helpen, zijn levensopdracht zo vruchtbaar mogelijk te kunnen voltooien, opdat ook mijn eigen levensweg zo vruchtbaar mogelijk moge worden.
Tot Zijn Glorie wil ik mij ook nooit tot heer of meesteres over leven en dood van enig medeschepsel verheffen, doch alles in Zijn handen leggen en elk medeschepsel respecteren en alles doen om zijn welzijn te vergroten en zijn kruisen te helpen verlichten.
Moge dit verlangen de leidraad van mijn hele leven zijn, door de kracht en leiding die U mijn hele wezen zult willen laten toekomen.


www.maria-domina-animarum.net

1575. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE DIENSTBAARHEID

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
God toont mij U als een Zon van bemoediging, dienstbaarheid en hulpvaardigheid voor alle medeschepselen die Hij ooit Uw levenspad liet kruisen.
Uit U putte elk medeschepsel de kracht en de warmte die het nodig had om met geestdrift haar eigen weg voor God te voltooien, want U was een volmaakt Kanaal voor de stralen van Gods Liefde en een Boom van volmaakte vruchten tot voedsel voor elk leven. Wie U zag, zag de schaduw van God Zelf. Wie door Uw nabijheid werd gezegend, voelde Gods Tegenwoordigheid.
Hoezeer wil ook mijn eigen ziel dienstmaagd zijn, die door haar hele leven op aarde Gods Werken helpt volbrengen.
Hoezeer wil ook mijn hele wezen, zoals U, een tabernakel zijn dat de Christus in zich kan dragen, opdat Hij ook doorheen mijn wezen de wondertekenen moge kunnen volbrengen die Hij op de levensweg van alle schepselen wil kunnen uitzaaien, opdat uit Zijn zaad het Paradijs moge bloeien dat Gods grootheid laat stralen voor alles wat leeft.
Maak mij toch tot slavin van Uw Liefde, een werktuig aan Uw voeten, dat slechts vervulling vindt in het besef van haar kleinheid in dienst van Gods Werken voor de overwinning van Zijn volmaakte Liefde in deze wereld.


www.maria-domina-animarum.net

1576. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE ZELFVERLOOCHENING

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als een volmaakt Model van zelfverloochening.
U Die zonder aarzeling beantwoordde aan de oproep van God om Uw hele leven in dienst te stellen van de Missie van de Goddelijke Messias, aan U wil ik mijn hele leven geven in dienst van de uitvoering van Zijn Werken van Liefde, opdat de droom van de Allerhoogste spoedig werkelijkheid moge worden door de grondvesting van Zijn Rijk op aarde.
Daarom verlang ik met mijn hele wezen en al mijn innerlijke gesteldheden om alle details van mijn hele leven in Uw dienst te stellen, opdat U alle mogelijke vruchten van mijn levensweg moge kunnen omzetten in grondstoffen voor Werken van Licht en Genade in zielen.
Ook ik wil op elk ogenblik van mijn leven de belangen, de behoeften en noden van al mijn medeschepselen belangrijker achten dan mijn eigen vermeende belangen, behoeften en noden, want ik heb geen andere dan deze van U, Draagster van de macht en de opdracht om alle werken der duisternis van hun uitwerkingen te beroven opdat de Boom van de Eeuwige Lente spoedig moge bloeien in alle harten.
Hoe zou een ziel de Christus méér kunnen liefhebben dan door een belichaming te worden van de diepste gesteldheid van Zijn Hart: de zelfverloochening voor de volmaakte vervulling van Gods Wet van de Ware Liefde? Aan Uw voeten, o boven alles verheven Dienstmaagd van Gods Werken, wil ik nog slechts leven op Zijn Hartenklop. Moge mij geschieden naar Uw woord, opdat mijn leven een spiegelbeeld moge zijn van Zijn Wil, die niets anders verlangt dan de volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen.


www.maria-domina-animarum.net

1577. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE NEDERIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model van absoluut volmaakte nederigheid. Ondanks de hoogste graad van volmaaktheid die ooit door een geschapen ziel kan worden bereikt, beschouwde U Uzelf als kleiner dan elk medeschepsel dat Uw levensweg kruiste.
U begreep ten volle dat God slechts de ziel kan vervullen in de mate waarin deze zich kleiner maakt, want eigenwaan neemt alle ruimte in, die God nodig heeft om Zijn genaden in haar uit te werken. Alle hoogmoed vergroot slechts de macht van de slangen der bekoringen, die de ziel in duisternis hullen en Gods Werken aantasten met het gif van de vijand van alle Liefde.
Hoe zou ik mijn God waarlijk kunnen verheerlijken zolang ik mijzelf niet van harte beschouw als klein radertje binnen het reusachtig netwerk van de hele Schepping en binnen dit korte tijdvak van de geschiedenis waarin God mij in de wereld heeft gezonden, doch als onmisbaar of zelfs slechts als belangrijk.
Ondanks Uw volmaaktheid leefde in U een leven lang het alles beheersend verlangen om een steeds mooiere bloem voor God te mogen worden, want U beschouwde Uzelf als onwaardig, en Uw bijdrage tot Gods Werken als nietig. Hierdoor kon God Zich onbeperkt in U uitstorten.
Mag ik door een onbegrensde overgave aan U, net zoals U volkomen door God worden vervuld, opdat ik in elke situatie van mijn leven een betrouwbaar werktuigje voor de verwezenlijking van Zijn Werken moge zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1578. INTENSE SMEKING TOT MARIA IN EEN UUR VAN HOGE NOOD

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, mijn machtige Hemelse Meesteres, hoogst verheven Wonderwerk van God,
Ik behoor U toe met heel mijn ziel, heel mijn hart, heel mijn geest, heel mijn lichaam, heel mijn wil en heel mijn leven, om in U totaal van God alleen te zijn.
Ik smeek U met heel mijn wezen, wil mij, Uw bezit en eigendom, beschermen, bijstaan en redden door de oneindige macht van Uw volmaakte Liefde en Uw volmaakte eenheid van Wil met de Drie-Ene God,
in het teken van het Kruis van Jezus Christus, eeuwigdurend getuigenis tegen de duisternis en doodsvonnis van al haar werken en plannen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1579. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE ONTHECHTING

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model voor de ziel die zich spontaan en van harte ononderbroken totaal van zichzelf en van wereldse invloeden zoekt te onthechten opdat zij elk ogenblik van elke dag en nacht slechts voor Hem en Zijn Werken beschikbaar zou zijn.
Zie, o onverwoestbare Tempel van heiligheid, enige ziel die levenslang zonder zonde, ondeugd of smet bleef door de vaste wil om onverdeeld van God te zijn, ik smeek om Uw onverdeelde heerschappij over de tempel van mijn oude 'ik'.
Door Uw heerschappij zal Uw Hemelse Bruidegom in mijn tempel het 'allerheiligste' afbreken, dat niets anders was dan de schuilplaats van de afgoden die wereldse invloeden in mij op de troon wilden houden.
Alle oude gewoonten en banden met werelds denken en voelen wil ik aan Uw voeten breken als een kruik zonder nut, opdat de kiem van heiligheid die God in mij heeft gelegd, moge worden bevrijd en zijn Hemels parfum moge verspreiden in een nieuwe tempel die slechts door Uw denken en voelen zal worden geregeerd.
Mijn reis doorheen de woestijn der wereld, zo vol van schijnbare oasen die slechts luchtspiegelingen zijn gebleken, wil ik ter ere van God inruilen voor wegen doorheen de boomgaarden van Uw Hart, vervuld van vruchten die zo velen afstoten omdat zij in dit leven slechts zoet smaken voor de ziel die niet langer verliefd is op de misleidende zoetheid van wereldse belangen en vermeende behoeften.
Met alle krachten van mijn wil breek ik voor mijn God elke ketting die mij aan mijzelf tracht vast te kluisteren, en verlang ik nog slechts Uw gevangene te zijn, om in U geen andere gehechtheid meer te hebben dan deze aan de verlangens van de God van de Ware Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

1580. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE LIEFDE TOT ALLE SCHEPSELEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model voor een vlekkeloze Liefde en een onvoorwaardelijk respect tot elk medeschepsel zonder uitzondering. U beschouwde elk schepsel als een volmaakt bouwwerk van God, dat slechts zijn volmaaktheid verliest in de mate waarin duisternis het kan beïnvloeden.
In elk medeschepsel beminde U God Zelf, Die in alle leven Zijn wonderen van Liefde tracht uit te werken, dat daarom ook in alle omstandigheden eigendom blijft van God alleen.
Om deze reden kon in U, o laaiend Vuur van bovenwereldse Liefde, geen spoor van haat, jaloersheid, wrevel, wrok of vijandschap jegens om het even welk medeschepsel ooit tot leven komen. In elk medeschepsel aanbad U de Liefde, de almacht, de Wijsheid en de schoonheid van God Zelf.
O Toorts van Hemels Liefdesvuur, hoe zou ik ooit U en mijn God volmaakt kunnen toebehoren indien ik ook slechts de geringste smet toelaat op de diamant, de kiem van het vermogen om vlekkeloos lief te hebben, die God mij uit grenzeloze Liefde tot mijn nietigheid heeft geschonken.
Wil daarom volmaakt bezit van mij nemen, o Koningin van de volmaakte Liefde, opdat de volheid van Gods Liefde blijvend in mij moge branden als doodsvonnis voor alle duisternis in mij en, door Uw machtige uitstraling vanuit mijn hart, als een Hemels teken tegen alle duisternis in de wereld.


www.maria-domina-animarum.net

1581. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE DIENST AAN GODS WERKEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij Uw Opneming in de Hemel met Lichaam en Ziel als Zijn hoogste genadeteken, voorbehouden aan de enige mensenziel die ooit elk ogenblik van het leven heeft doorgebracht in volledige en uitsluitende dienst aan Zijn Werken en Plannen.
Uw leven was een volmaakt getuigenis voor de totale en onvoorwaardelijke eenheid van Uw Wil met de Wil van God, waardoor U op mystieke wijze de absoluut volmaakte Bruiloft met het Hart van God kon sluiten.
Zie, o uitverkoren Dochter van de Grote Koning, waar U bent en heerst, openen zich alle poorten die naar het Rijk van de Eeuwige Liefde leiden. Daarom geef ik U voor altijd de sleutel tot mijn hart en ziel, opdat U hun poorten moge helpen omvormen tot toegangsdeuren naar het Ware Geluk voor alle schepselen die ik in mijn hart sluit als kinderen van de Eeuwige Liefde.
O hoezeer verlang ik ernaar, mijn hele wezen te maken tot een hemel van heiligheid, opdat Uw onverdeelde intrede in mij voor U moge zijn als een kleine spiegel van Uw Opneming in het Rijk der duizend zaligheden, want elke mensenziel is geroepen om een klein rijk van haar God te zijn.
Wil mij elk ogenblik van elke dag leiden naar mogelijkheden om U volmaakt te dienen, opdat mijn hele leven rechtstreeks in dienst moge staan van de vervulling van de boven alles verheven bedoelingen van de God van de Ware Liefde, de Ware Vrede en het Ware Geluk.


www.maria-domina-animarum.net

1582. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE VOLMAAKTE GLORIE AAN GOD

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als de enige mensenziel in wie de hele trap vanaf schepping tot volmaakte heiligheid vlekkeloos voltooid is. Om deze reden gaf Uw hele Wezen en alles wat ervan uitging, absoluut volmaakte Glorie aan God, want Zijn grootheid straalde uit U als een verblindend Licht, een nooit geziene kwelling voor de duisternis.
O welke schoonheid heeft onze God gelegd in alles wat uit de vurige Bronnen van Zijn Hart is opgeweld en wat aan zijn oorspronkelijke natuur trouw is gebleven. In U, o Koningin van de Hemelse schoonheid, zie ik de grenzeloosheid van de Liefde waaruit God alles schept.
Daarom wil ik U eeuwigdurend prijzen, o alles verterend Vuur dat in mij alles wil verbranden wat de handtekening van de Eeuwige Liefde in mij tracht te doen verbleken.
Hoe kan ik God grotere Glorie geven dan door mijn hele wezen en mijn hele leven onvoorwaardelijk en totaal aan U weg te geven. Ben ik niet in de wereld gezonden om mijzelf te vergeten en mijn reis te voltooien als zaaister van Liefde, opdat Zijn Werken waarlijk zichtbaar mogen opschieten als bloemen tussen het woekerende onkruid dat de duisternis in de wereld blijft bevruchten met het slijk van de zonde in haar duizend gedaanten?
Van U wil ik zijn, o volmaakt Paradijs van zomervruchten, opdat ik mijn God niet tot kwelling doch tot vreugde moge zijn, en Hij moge weten dat niet al Zijn zaad wordt verspild in grond die zich nooit klaarmaakt om Zijn Glorie te laten bloeien in de warmte van oprechte Liefde tot Hem en al Zijn schepselen.


www.maria-domina-animarum.net

1583. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE EENHEID VAN HART MET GOD

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model voor de eenheid van hart tussen de mensenziel en God. Uw Wil om vlekkeloos Gods verlangens aan te voelen en deze vanuit de zuiverste Liefde te vervullen, was de bron van Uw volmaakte heiligheid en van de onovertroffen macht die U is gegeven.
Uw aanhoudende bestreving van eenheid met Gods Hart maakte U klaar om de Christus in U te dragen en voor altijd op mystieke wijze met Hem verenigd te blijven.
O hoogheilige Gids, mij door God gegeven, voer mij toch op wegen die mij in staat stellen om Gods Werken te doen op dezelfde wijze zoals U ze zou doen, opdat ik waarlijk bruikbaar moge zijn voor de verwezenlijking van de droom die God van meet af aan ten gunste van de hele Schepping heeft gekoesterd.
Tot vervulling van mijn heilig verbond van volkomen dienstbaarheid jegens U wil ik op elk ogenblik van elke dag actief bewust handelen, spreken, denken, voelen en verlangen, opdat van mij niets moge uitgaan dat niet in staat is om de verwezenlijking van Gods Werken te helpen bevorderen.
Moge mijn hele innerlijke leven volmaakt door Uw Hart worden bestuurd, want eenheid van hart met U, o Spiegel van Gods gesteldheden, breekt de Schatkamers der Goddelijke Genaden voor de hele Schepping open.


www.maria-domina-animarum.net

1584. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE GODDELIJKE LIEFDESSTROOM

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model voor de mensenziel die elk contact met om het even welk medeschepsel ten volle benut als een kans om Gods Liefde te laten stromen, teneinde het Licht van de Ware Liefde in het netwerk van de Schepping te laten schitteren zoals God het had bedoeld.
O kristalheldere Rivier door Wie het water van Goddelijk Leven steeds volmaakt heeft kunnen stromen doordat geen steen van ondeugd zijn stroming kon belemmeren, elk schepsel dat met U in aanraking kwam, werd bevrucht met de oneindige bloeikracht van de Goddelijke Liefde die elke steppe verandert in een paradijs.
Hoezeer verlangt mijn hart, in eenheid met Uw Hart al mijn medeschepselen de diepe Vrede van Gods heersende Tegenwoordigheid te laten voelen door hen te hullen in het kleed van een grenzeloze geborgenheid. Moge ik voor elk medeschepsel een bron van verkwikking zijn, die alles verdrijft wat onrustig maakt en harten beklemt.
Moge ik daardoor een betrouwbaar werktuig zijn via hetwelk God Zijn zaad voor de bloei van Zijn Rijk van volmaakte Liefde op aarde kan uitstrooien en kan helpen bloeien, opdat de vruchten van Gods grootste droom het voedsel voor een nieuwe wereld mogen worden.


www.maria-domina-animarum.net

1585. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE ZACHTMOEDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model van zachtmoedigheid, de teder strelende warmte uit een hart dat de Ware Vrede van God in de volheid in zich heeft opgenomen en deze in oprechte Liefde om elk medeschepsel heen vlijt.
U was als een wandelend Vuur dat alles kon ontdooien dat bereid was om zich onbelemmerd te openen voor de zonnestralen uit Gods Hart.
O Hemelse balsem voor elk hart dat ontvankelijk is voor de Ware Liefde, de kus van God Zelf, hoezeer verlang ik ernaar, elk ogenblik van mijn leven elk medeschepsel te hullen in de mantel van Uw voelbare Tegenwoordigheid, opdat het de diepe innerlijke Vrede moge ervaren die slechts bloeit in een grond die bruiloft heeft gesloten met Gods Wet om vruchten van Eeuwige Lente voort te brengen.
In U werd nooit woede gevonden, want woede is niet verenigbaar met de aanvaarding van alles wat God op een levensweg toelaat opdat de ziel zich zou kunnen heiligen. Moge mijn hart van geen enkele boom meer eten dan van deze in Uw Hart, opdat ik elk medeschepsel moge benaderen vanuit een warme Vrede, geduld en tederheid, en God moge voelen dat het zaad van Zijn Hart vruchtbare bodem heeft gevonden.
O Meesteres van de zachtmoedigheid en de warmte van de absoluut volmaakte Liefde, moge Uw onbegrensde macht mij ononderbroken helpen bij de ontsluiting van mijn wil om bevroren harten te helpen ontdooien tot verheerlijking van onze God.


www.maria-domina-animarum.net

1586. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE VERBONDENHEID MET GOD

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model voor de ziel die op elk ogenblik van de dag en de nacht totaal met Hem verbonden leefde, en daardoor in al Haar doen en laten, in al Haar woorden, maar ook in Haar diepste, voor Haar medemensen verborgen, gedachten, gevoelens en verlangens zo leefde alsof God onmiddellijk tastbaar naast Haar stond.
U stelde elke handeling in wezen voor God, U sprak elk woord als het ware rechtstreeks tot God, en was in Uw innerlijk leven ononderbroken met Hem in gesprek, als in een constante en volkomen ongeremde overvloeiing tussen Hem en U in de beide richtingen.
O Meesteres van de mystieke eenheid met het Hart van de Christus en met Uw Goddelijke Bruidegom, de Heilige Geest, ik smeek U om de onovertroffen genade van een volkomen, spontane, ononderbroken, ongeremde en onvoorwaardelijke eenheid tussen mijn hele innerlijke leven en U, opdat ik, smeltend in het Vuur van een onovertrefbare Liefde tot U, gewapend moge zijn tegen alle bekoringen en elke inspiratie die mij van God zou wegleiden, want de grote bekoorder schuwt het Vuur uit Uw Hart, dat Uw macht over hem absoluut volkomen heeft gemaakt.
Ik leg mijn hele leven en mijn hele wezen in de diepste onderwerping en overgave aan Uw voeten neer, opdat ik onder Uw heerschappij, Uw macht, Uw bescherming en Uw leiding zeer innig moge samenleven met mijn God, Die mijn Bron en mijn Bestemming is.


www.maria-domina-animarum.net

1587. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE VERGEESTELIJKING

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als absoluut volmaakt Model van vergeestelijking, want geen ziel was ooit méér dan U volmaakt één met God in denken, voelen en verlangen.
U was de absolute Meesteres over Uw innerlijk leven en over Uw lichaam, zodat geen enkele stoffelijke behoefte en geen enkel stoffelijk belang U kon wegleiden van de weg van de volmaakte eenheid met God, en geen enkele wereldse indruk of invloed U ooit kon verleiden tot gedragingen of ingesteldheden die de volmaakte vruchtbaarheid van Uw leven voor Gods Werken hadden kunnen verminderen.
U sprak slechts minimaal over wereldse onderwerpen, want Uw Wil om één te blijven met het Hart van God, liet U het onkruid herkennen dat verscholen zit tussen de schijnbare bloemen van zovele wereldse situaties met hun beloften die sneller sterven dan de dauw onder de stralen van de rijzende zon.
O Koningin van de vergeestelijking, ik wil U zo totaal liefhebben dat ook ik volmaakt door Gods onfeilbare wegwijzers kan worden geleid, want vergeestelijking is de poort naar de Wijsheid, en de Wijsheid is het paradijs van de Heilige Geest, Die in elk waarlijk geopend hart bloemen zaait waarop God Zelf verliefd wordt.
Van U wil ik zijn, o volmaakte Spiegel van Gods Hart, opdat U in mij waarlijk Meesteres over de wereld zou zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1588. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE SPIRITUELE VOLMAAKTHEID

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U in het uur waarin Hij U kroont tot Koningin van de hele Schepping en als de Volmachtdraagster voor de uitvoering van Zijn Werken in de strijd tegen de duisternis, omdat U Uw hele leven op aarde had doorgebracht in de hoogst mogelijke graad van spirituele volmaaktheid en als Meesteres van de heiligheid in al haar aspecten.
O machtige Koningin over al het levende dat door God is geschapen, mag mijn hele wezen voor U een klein paleis zijn, een tempel in dewelke en vanuit dewelke U onvoorwaardelijk en totaal kunt heersen en regeren, en U het Licht van God kunt uitstralen over alle schepselen die door God op mijn levensweg worden toegelaten.
Mag ik mijn leven leiden vanuit een hart dat ononderbroken aan Uw voeten ligt als een instrument van Uw macht over alles wat niet met God en Zijn Werken verenigbaar is. Wil over mijn hele wezen beschikken als grondstof die op elk ogenblik volgens Uw Wil wordt gekneed tot materiaal dat door God kan worden omgevormd tot genaden die de verdiensten van de Gekruisigde Christus kunnen helpen ontsluiten voor mensenzielen.
In U wil ik door al mijn innerlijke gesteldheden en door mijn hele doen en laten levenslang de onvoorstelbare schatten prijzen, die de Allerhoogste in U heeft verzameld, want Uw hele Wezen straalt Zijn grootheid en de grenzeloosheid van Zijn Liefde uit.
Wil mijn hele levensweg aanvaarden als een rode loper voor Uw machtige voeten die zijn voorbestemd om de grote vijand van God te vernederen. Moge mijn hele leven aldus een blijvend teken zijn voor mijn diepste en totale onderwerping aan U, en een weg die medeschepselen naar het Ware Geluk moge helpen leiden.
Wees geprezen, o soevereine Meesteres van mijn hele wezen en mijn hele leven, want in Uw grenzeloze macht over mij zal God Zelf verheerlijkt worden in Zijn onfeilbare Beschikking dat U, Belichaming van de hoogste heiligheid, voor alle eeuwigheid verheven zou zijn boven alles wat ooit door Hem is geschapen.


www.maria-domina-animarum.net

1589. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE OPENHEID

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als toonbeeld van openheid, oprechtheid en eerlijkheid jegens al Uw medeschepselen, zodat geen van hen ooit reden had om U te wantrouwen of aan de echtheid van Uw Liefde te twijfelen.
Voor U was elk schepsel een heilig bouwwerk van God, voor hetwelk U geen geheimen kon hebben en dat U op geen enkele wijze ooit wilde bedriegen. Ook voor God Zelf wilde U niets verbergen, want voor U gold bedrog als een belediging aan de Liefde en daarom als ontrouw van de ziel aan haar Goddelijke Bruidegom Zelf.
O mijn Hemels Voorbeeld van eenheid met het Hart van God, voor U en tot verheerlijking van de Eeuwige Liefde wil ik noch God Zelf noch enig medeschepsel ooit misleiden of bedriegen door mij aan hen te vertonen zoals iemand die ik niet ben, doch tot elke prijs zo leven dat ik mij op elk ogenblik onbevangen aan hen kan tonen zoals ik werkelijk ben, zonder hen reden te geven om zich door mij bedrogen te voelen, want ik heb alle Werken van God te zeer lief om ooit één van hen te beschamen of te kwetsen.
Slechts dan zal ik geen dief zijn van datgene wat God mij zowel rechtstreeks als via mijn medeschepselen tracht te geven.


www.maria-domina-animarum.net

1590. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE BLIJMOEDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model van de volmaakte blijmoedigheid, zelfs in de zwaarste beproevingen, want Uw ziel bleef zo diep in Gods Hart geworteld dat geen enkele beproeving macht kon krijgen over Uw Hart. Alles wat God op Uw weg toeliet, werd door U begrepen als een feilloze bron van Goddelijk Licht.
Uw volmaakte blijmoedigheid was de bron van Uw onbegrensde macht over Uw eigen Hart. Geen wolk boven Uw levensweg kreeg ooit de kans om Uw gemoed te verduisteren. Uw innerlijke rust en Vrede waren een ondoordringbaar schild tegen de onverbiddelijke aanvallen van de duisternis, die de geest van volmaakte aanvaarding in Uw Hart zocht te breken.
Hoe kon het Licht in Uw Hart ooit doven, o machtig Teken van het Licht van Hem Die geen schaduwen werpt? Het onblusbaar Licht in Uw Hart en ziel maakten U tot volmaakte Spiegel van Hem Die vanaf het Kruis de diepste afgronden der zonde doorstraalde.
O straal toch in mijn omnevelde tempel de avondzon van de Ware Hoop die geen nacht toelaat binnen de muren van een hart dat blind vertrouwt op Gods Liefde, ook in de uren waarin regen en wolken het Licht van Zijn Wil lijken te verduisteren.
In blinde overgave aan U wil ook ik, in Uw navolging, alle zaad dat God in mij heeft uitgestrooid, ononderbroken laten bestralen vanuit een hart dat in Zijn Licht blijft geloven. Slechts zo zal ik, zoals U, ook de kruisen en lasten van al mijn medeschepselen kunnen omhullen met het Licht van de ware ingetogen blijheid van de ziel die vast vertrouwt in de onfeilbaarheid van Gods Beschikkingen wanneer noodweer boven hun weg hun hart dreigt te verduisteren.


www.maria-domina-animarum.net

1591. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE OFFERBEREIDHEID

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als volmaakt Model van offerbereidheid, de gesteldheid van de Christus Die Zijn hele Wezen en Zijn hele leven uitsluitend beschouwde als werktuigen in dienst van de volbrenging van Gods Werken door slachtoffering van Zichzelf en van elke mogelijke behoefte die Zijn Lichaam kon laten voelen, opdat de Wet van Verlossing van zielen door liefdevolle aanvaarding en zelfgave vervuld zou worden.
Ook U maakte Uw hele lichaam en elk detail van Uw levensweg tot bronnen van Bloed en Tranen tot ondertekening van het doodvonnis der duisternis als onrechtmatige vorst der wereld.
Door talloze offers toonde U God dat Uw Liefde tot Hem en Zijn Werken en Plannen de absolute meesteres was over elk verlangen om eigen behoeften te bevredigen. Door deze gesteldheid werd Uw hele leven tot één ononderbroken kwelling voor hem die zovelen tot slaven van hun eigen lichaam en daardoor tot slaven van de wereld maakt, die door hem van God en daardoor van de Ware Liefde worden verwijderd.
Opdat mijn hele wezen en mijn hele leven de Werken mogen weerspiegelen, die U zo rijkelijk in de bodem van Gods Rijk hebt gezaaid, geef ik mijzelf restloos aan U als een onvoorwaardelijke zelfofferande. Moge deze zelfofferande ook in mij de Ware Liefde tot enige meesteres van al mijn doen en laten maken, opdat mijn hart slechts behagen zou vinden in alles wat van God komt, en niet in het vele waarnaar de wereld mij tracht te doen verlangen.


www.maria-domina-animarum.net

1592. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE AANVAARDING VAN ALLE BEPROEVINGEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als volmaakt Voorbeeld van navolging van Uw Goddelijke Zoon Jezus Christus door onvoorwaardelijke aanvaarding van alle beproevingen van het leven.
Door deze gesteldheid bewees U dat U ten volle had begrepen met welk doel elke mensenziel waarlijk op aarde leeft: voor een leven als onophoudelijke bijdrage tot de ontsluiting van de Vruchten van het Verlossingswerk van Christus in alle zielen, tot vervulling van Gods Heilsplan, want slechts de oprecht aanvaarde en liefdevol gedragen kruisen van het leven kunnen de duisternis voorgoed op de knieën dwingen.
Door de liefdevolle aanvaarding van een leven in de zwaarste beproevingen in Hart, ziel en lichaam gaf U God een absoluut volmaakt eerbetoon voor de geschenken die Hij in elk mensenleven verbergt om de ziel naar een maximaal vruchtbaar en dus heilig leven te leiden.
O waardige Koningin van alle Smarten en kruisen, wil mij bekleden met Uw Wil om volmaakt één te zijn met de gesteldheden van de Christus, het Goddelijk Voorbeeld voor de gesteldheid die noodzakelijk is om het Licht in staat te stellen om het Rijk van Eeuwige Liefde en Vrede voorgoed op deze wereld te vestigen.
Zo zal ook ik de God van de Ware Liefde verheerlijken door de kruisen van mijn beproevingen, zo zwaar en terneerdrukkend voor de mens die slechts zijn eigen voorstellingen van het leven najaagt, te verlichten en hen in mijn hart te ontsluiten tot de gouden schatkisten die zij in werkelijkheid zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1593. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN HET GELOOF EN HET VERTROUWEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als Model van een absoluut volmaakt Geloof en vertrouwen in Hem, in Zijn altijddurende Tegenwoordigheid, in Zijn volmaakte Liefde, in de onfeilbaarheid van al Zijn Werken en Plannen, in Zijn almacht en volmaakte Wijsheid. Om deze reden maakte U Zich op geen enkel ogenblik van Uw leven zorgen, want U wist dat de Liefde en het Licht uiteindelijk alle duisternis overwinnen en al haar uitwerkingen onwerkzaam maken.
In dit blind vertrouwen op Gods volmaakte Liefde lag de kracht van Uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle moeilijkheden van het leven en van Uw machtige Hoop op de vervulling van al het goede dat God voor elke ziel wil volbrengen, waar mogelijk reeds tijdens haar vergankelijk leven op aarde, doch in zijn volheid gedurende een Leven in Gelukzaligheid die nooit meer eindigt.
Voor U was Geloof veel belangrijker dan begrijpen, want het verstand kan verduisterd worden, het Geloof daarentegen is de zuiverste verbinding van het hart met God, het vermogen waardoor de ziel God levend in haar hart terugvindt en daardoor alle ketenen van slavernij jegens de wereld kan verbreken.
O heilige Rots van Geloof, wil mij ondersteunen in de volharding van mijn verlangen om volkomen één van hart met U te blijven, opdat ik in mijn hart moge lezen uit het open boek in Uw Hart, dat volmaakt versmolten is met het Hart van de Christus, de Goddelijke Belichaming van het Geloof en het vertrouwen in de vervulling van de Ware Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

1594. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN GODS TEGENWOORDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als volmaakt Model van de ziel die zichtbaar in Gods Tegenwoordigheid leeft. Al Uw handelingen, gedragingen, woorden en lichaamshoudingen waren voelbaar dragers van Licht, Liefde en zuiverheid, zodat U elk ogenblik van Uw leven niets anders verspreidde dan Licht.
Zo hielp U duistere neigingen uitroeien in zielen die met U in contact kwamen, want Uw uitstraling van Licht hulde elk wezen in het Licht van een Ware Hoop die hen inspireerde om te worden zoals U, Draagster van de macht van Gods Liefde.
Deze gesteldheid maakte U ten volle tot Belichaming van de oorspronkelijke heiligheid van de mensenziel vóór de erfzonde, toen de mensenziel op grond van haar absolute, ongeschonden zuiverheid Gods Tegenwoordigheid voelbaar maakte jegens al haar medeschepselen.
O U in Wie geen duisternis ooit wortel kon schieten, hoe aanbiddelijk zijn toch Gods Werken die in hun volheid uit U stralen als het licht van duizend zonnen, omdat Uw Hart volmaakt één was met Zijn Hart, Uw Wil volmaakt één met Zijn Wil, Uw ziel de volmaakte vervulling van de allerheiligste voorstellingen en verwachtingen die Hij ten aanzien van elke mensenziel koesterde sedert het begin van de Tijd, doch die zo zwaar werden beschaamd door de ontrouw van elke ziel die de Wet van de Ware Liefde onvoldoende heeft bemind.
U vertrouw ik in diepe deemoed het grootste verlangen van mijn leven toe: Dat ik volmaakt ontvankelijk moge zijn en blijven voor de overvloeiing van Uw onvergelijkbare kracht, die mij in Uw navolging zal doen bloeien in de levenssfeer van Gods Tegenwoordigheid, tot Zijn verheerlijking, want in mij mag niets meer bloeien dat Zijn Liefde onwaardig is.


www.maria-domina-animarum.net

1595. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE VREDE VAN HART

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als absoluut volmaakte Belichaming van de volmaakte Vrede van hart, de hoogste graad van de onverstoorbare innerlijke Vrede van Christus.
O Poort van de Hemel, de ziel die zich door vlekkeloos beleefde totale toewijding aan U in U laat opnemen, betreedt in en door U in haar hart reeds het Rijk van Gods heerlijkheid, want in U leeft de volheid van het Goddelijk Leven.
Poort van de Hemel was U reeds door de Goddelijke Messias in staat te stellen om vanuit het Tabernakel van Uw onbevlekt Wezen Zijn Goddelijke Missie als God-Mens te beginnen. Daarom, o Belichaming van de Zomer van de ziel, bent U voor elke ziel van goede wil zoals het hemelsblauw uitspansel op een volmaakte zomerdag, en daardoor Poort naar het Rijk dat voor onze zintuigen niet zichtbaar is.
In U is vanaf het uur van Uw Onbevlekte Ontvangenis het Rijk Gods voltooid, want in U bloeit eeuwigdurend in volmaakte toestand alles wat God nodig heeft om Zijn Rijk op aarde waarlijk wortel te laten schieten.
Daarom wil ik mij restloos aan U geven als mijn onbetwistbare Hemelse Meesteres, want de ziel die zich totaal in U laat overvloeien, en U in haar, opent daardoor voor zichzelf de poort naar de voltooiing van Gods Rijk in zichzelf, tot opperste verheerlijking van de Eeuwige Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

1596. GEBED VAN OPPERSTE VERHEERLIJKING
AAN GOD EN AAN DE KONINGIN DES HEMELS

(Myriam van Nazareth)

O boven alles verheven Allerheiligste Drievuldigheid,
Ik leg mijzelf en mijn hele levensweg vanaf het uur van mijn ontvangenis tot en met het uur van mijn levensoordeel in de diepste zelfvernedering voor Uw Troon neer, opdat mijn hele wezen, alles wat ik ooit zal hebben gedaan, gezegd, gevoeld, gedacht, verlangd en nagestreefd, U restloos zou toebehoren en door U met vrucht moge worden gebruikt voor de vervulling van Uw Wet van Liefde en Uw onfeilbaar Heilsplan ten behoeve van Uw hele Schepping.
Beminde Eeuwige Vader, ik verheerlijk U als mijn almachtige Schepper, Bron en Bestemming van alles wat leeft, de God Wiens handtekening ik in mijn onwaardige ziel mag dragen als eeuwigdurend teken van Uw absoluut volmaakte Liefde. Van U wil ik zijn in tijd en eeuwigheid, opdat de Wet van de Ware Liefde in mij volkomen vervuld moge worden.
Beminde Goddelijke Zoon Jezus Christus, ik verheerlijk U als mijn Goddelijke Verlosser, Die ook voor mij in een menselijk lichaam alle menselijke beproevingen in ziel, hart en lichaam volmaakt en grenzeloos hebt geheiligd opdat ik, door navolging van het Voorbeeld van Uw allerheiligste innerlijke gesteldheden, het zaad van Uw almachtige Verlossingswerken in mijn ziel tot bloei en tot vrucht moge kunnen brengen.
Van U wil ik zijn in tijd en eeuwigheid.
Beminde Heilige Geest, ik verheerlijk U als de Goddelijke Gids Die op elk ogenblik de heiligmakende Goddelijke Wet in mij zoekt te ontsluiten opdat ik door versmelting van mijn vrije wil met de Wil van God deze Wet in mijn eigen leven moge ontsluiten. Moge Uw Goddelijk Liefdesvuur mij zo totaal verteren dat alles in mij elk spoor van duisternis moge verachten.
Van U wil ik zijn in tijd en eeuwigheid.
Beminde Heilige Maagd Maria, Onbevlekte Ontvangenis, volmaakt zondeloze maagdelijke Moeder van de Goddelijke Verlosser en Messias, Koningin van Hemel en aarde, volmaakt Paradijs van alle Heerlijkheden uit Gods Hart,
U geef ik mijn hele wezen en mijn hele levensweg in het hoogheilig verbond van totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan U, Die krachtens Uw hoedanigheid als de boven alles verheven Koningsdochter, de Brug tussen God en de zielen, de onbetwistbare Meesteres van mijn hele wezen en mijn hele levensweg bent.
Van U wil ik zijn in tijd en eeuwigheid, om door U, o hoogst verheven Wonderwerk van God, totaal van God alleen te zijn.


www.maria-domina-animarum.net

1597. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN HET BEROUW

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God toont mij U als de absoluut volmaakte Zaaister van het zaad van de allerzuiverste Liefde op elke zielenakker die zijn bodem ontvankelijk maakt voor de vruchten die Gods Werken op aarde helpen voeden.
Ik smeek om Uw totale heerschappij in mijn innerlijk leven, opdat mijn hart op elke onzuiverheid van mijn leven moge reageren door een onvoorwaardelijk, oprecht en volmaakt zuiver berouw, want het ware berouw is Gods krachtigste wasmiddel voor de ziel na elke gelegenheid waarbij zij zich heeft verontreinigd door Zijn Wet van de Liefde te schenden.
O vlekkeloze Spiegel van Gods Wil en van het Leven schenkend Licht dat Hij elke ziel toestraalt, het ware berouw rijpt uit het zaad van het verlangen om opnieuw aansluiting te krijgen met Gods Tegenwoordigheid in de ziel en de vervuilde inwendige spiegel op te poetsen.
Ik leg mijn bloedend hart in rouwmoedigheid aan Uw voeten neer, opdat mijn ziel het Hemels parfum van Uw absoluut volmaakte Liefde tot God en tot alle schepselen in zich moge opdrinken en in mij een diepe afkeer moge bloeien voor alles wat ooit in mij aan onzuiverheid heeft geleefd of nog tot leven zou trachten te komen.
Wees toch de soevereine Meesteres over mijn geweten, de alarminstallatie van dewelke God mijn ziel heeft voorzien, opdat ik elk ogenblik van mijn leven onvoorwaardelijk slavin van de Ware Liefde moge zijn, en ik tot in mijn laatste levensuur van harte uitsluitend moge leven om alles goed te maken wat ik ooit jegens God en/of jegens enig medeschepsel kan hebben misdaan.


www.maria-domina-animarum.net

1598. MEDITATIEGEBED TOT MARIA,
KONINGIN VAN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, volmaakt Wonderwerk van God,
Mijn God heeft U bekleed met de volheid der Genade, en U de macht gegeven om te beschikken over de verdeling van genaden voor elke ziel in de mate waarin de ziel zich openstelt voor een vlekkeloze eenheid van hart en wil met haar Schepper en voor de bevruchting van het zaad der genaden met een spontane, onvoorwaardelijke en zelfverloochenende Liefde.
Geen genade kan worden bevrucht indien de ziel de Beschikkingen van Gods Voorzienigheid niet ten volle, onvoorwaardelijk en van harte aanvaardt. U beschouwde elke gebeurtenis en situatie op Uw levensweg als een werk van Gods Voorzienigheid en daardoor als volmaakte wegwijzer naar de Eeuwige Gelukzaligheid.
Wees en blijf toch de soevereine Koningin van mijn hart, o U in Wie de Verlossing reeds voltooid was, want hoezeer heb ik, onwaardige ziel, de gesteldheden van Uw Hart nodig om mijn Verlossing volkomen te ontsluiten en Gods Tegenwoordigheid op mijn weg waardig te zijn. In U klopte het Hart van God Zelf, Zijn Wil was de enige motor van Uw hele doen en laten, Uw Hart brandde ononderbroken in het Goddelijk Liefdesvuur.
O mijn volmaakte innerlijke Gids, Bruid van de Heilige Geest, volgens de maat van mijn spontane eenheid van hart met U zal ook ik elk gebeuren op mijn levensweg beschouwen en aanvaarden als een bouwwerk van Gods Voorzienigheid, in de zekerheid dat ook alle schijnbare duisternis die erin verborgen kan zitten, bijdraagt tot de uiteindelijke overwinning van het Licht in mijn eigen leven én in de wereld, mits ik aanvaard dat de hand van mijn God de gebeurtenis vrij mag leiden.
U besefte elk ogenblik van Uw leven dat in alles het goede verborgen zit, doch dat de ziel dit zelf moet ontsluiten door aanvaarding, Ware Liefde, en geloof in de onfeilbaarheid van Gods Werken.
U bent de volmaakte Koningsdochter en mijn gouden Aanvulling gedurende dit leven én in het uur van mijn levensoordeel. Daarom wil ik levenslang Uw slavin zijn, en via U slavin van mijn God, opdat ik van harte en spontaan Gods Werken en Plannen zou dienen door elke situatie, elke gebeurtenis en elk contact met medeschepselen vanuit mijn hart te vervullen met Licht.
Moge God voor eeuwig geprezen en verheerlijkt zijn in U, Die Zijn absoluut volmaakt Wonderwerk was vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis, en Zijn grootste Wonderwerk zult blijven voor alle eeuwigheid.


www.maria-domina-animarum.net

1599. SMEEKGEBED OM VERGIFFENIS TOT EERHERSTEL
VOOR DE GESCHONDEN GODDELIJKE WET

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Drie-Ene God,
Sedert het begin van de tijd werden ontelbare mensenzielen door U geschapen met als enige bedoeling, dat zij Uw Plan van Heil voor de hele Schepping naar zijn voltooiing zouden helpen brengen door de inzet van hun hele leven en hun hele wezen.
Elke ziel was, en is, geroepen tot een leven in Uw boomgaard, om door elk ogenblik van oprechte eenheid met Uw Wil en Uw Wet van de Ware Liefde vruchten te plukken voor de voeding van het Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid ten bate van al Uw schepselen, dat U vanaf het begin van de tijd op aarde hebt willen grondvesten en in stand houden, opdat Uw aarde een spiegel zou zijn en blijven van het Hemels Paradijs, het Land van het Goddelijk Leven.
Talloos zijn echter de bekoringen aan dewelke door mensenzielen gevolg is gegeven, om de wereld om te vormen van de door U bedoelde boomgaard tot de door de duisternis beoogde woestijn.
In de diepste gave van mijzelf, mijn hele leven en mijn hele wezen smeek ik U om vergiffenis voor alle overtredingen die mensenzielen doorheen de tijd hebben begaan tegen Uw Wet van de Ware Liefde, waarvan de volmaakte vervulling de wereld had moeten maken tot een eeuwig bloeiend paradijs van Goddelijk Leven, in hetwelk alle schepselen onderling een leven zouden leiden als spiegel van Uw Hart, en in hetwelk geen duisternis, geen ellende, geen chaos, geen leed en geen ongerechtigheid tot leven zouden komen.
Ik smeek U tevens om vergiffenis voor elke gelegenheid waarbij ikzelf in mijn eigen leven en door eigen doen en laten, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens, bestrevingen en reacties medeschepselen kan hebben gekwetst, benadeeld of leed kan hebben aangedaan, en daardoor niet Uw Werken heb gedaan en dus niet heb beantwoord aan de enige bedoeling met dewelke U mij dit leven hebt geschonken.
Met heel mijn hart leg ik mijzelf en alle mensenzielen van alle tijden in het Hart van de vlekkeloos Heilige Maagd Maria, de Dochter van Uw grootste welbehagen, opdat Zij, Die de volmaakte Brug is tussen de mensenzielen en Uw Drie-Ene Godheid, alle overtredingen van de hele mensheid van alle tijden moge helpen verbranden in het allerheiligste Vuur van Haar Hart, dat vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis een volmaakte Spiegel was van Uw eigen Hart. Moge alle leed dat door alle schepselen van alle tijden en door mijzelf in lichaam en ziel, in hart en geest is geleden, via Haar brandend Hart voor U worden neergelegd tot goedmaking voor elke schending van Uw Wet, die tot enig doel had en heeft, dat deze wereld een oord van volmaakt Geluk voor alle schepselen zou zijn.
Hoewel met uitzondering van de volmaakt zondeloze Heilige Maagd en Moeder van de Christus geen mensenziel zich Uw goedheid en Liefde volmaakt waardig heeft getoond, smeek ik U om vergiffenis voor elke mensenziel en voor mijzelf, tot uitdrukking van mijn diepste verlangen dat het Licht alle duisternis voorgoed moge beschamen en alle effecten van alle werken der duisternis volkomen teniet mogen worden gedaan, tot Uw opperste verheerlijking.


www.maria-domina-animarum.net

1600. OVERGAVE VAN MIJN LEVEN AAN GOD ALS AANBIDDING

(Myriam van Nazareth)

Mijn God, onvergankelijk Zaad van mijn zielenbloem, van U ben ik uitgegaan, tot Uw verheerlijking wil ik Uw Liefde uitstrooien opdat zij moge bloeien in een weelde die het parfum van Uw Godheid verspreidt tot ver buiten de grenzen van de tuin die U mij hebt toevertrouwd.
Ik wil U aanbidden in elke handeling die ik stel, opdat elk medeschepsel moge voelen dat de hand van God alles kan genezen dat door haar wordt aangeraakt.
Ik wil U aanbidden in elke handeling die ik bewust niet stel omdat zij U of een medeschepsel leed of pijn zou berokkenen of de duisternis zou dienen.
Ik wil U aanbidden in elk woord dat ik spreek, opdat elk medeschepsel moge bloeien op de klanken van Uw gezangen van Liefde in mijn zielentuin.
Ik wil U aanbidden in elk gevoel dat in mijn hart tot bloei komt, opdat om mij heen slechts het kloppen van Uw Hart hoorbaar moge zijn, dat Leven brengt en alles opricht wat dreigt te sterven.
Ik wil U aanbidden in elke gedachte die in mijn geest opstaat, opdat ik nooit iets moge scheppen dat Uw Schepping en de Werken van Uw Liefde schade of leed zou toebrengen.
Ik wil U aanbidden in elk verlangen dat ik koester, opdat alles wat ik nastreef, moge worden tot zaad voor de bloemen die ik U wil geven in het uur waarin ik U mag ontmoeten van aangezicht tot Aangezicht.
Moge mijn hele leven en mijn hele wezen voor U een roos zijn, waarvan ik de doornen onverdroten toevertrouw aan het Vuur van zuivering van mijn wil, van rouwmoedigheid over al mijn fouten, en van een steeds hoger oplaaiende Vlam van zelfverloochenende Liefde.
Moge ik in Uw genade de kans krijgen om dit verlangen te verwezenlijken, in eenheid met, en door de bescherming en bijstand van, Maria, de Dochter van Uw grootste welbehagen, aan Wie ik mij voor altijd heb weggeschonken in een hoogheilig verbond van Liefde en dienstbaarheid.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed werd door de Moeder Gods geïnspireerd in het kader van Haar aanbevelingen tot voorbereiding van het levenseinde. Het is in de eerste plaats bedoeld voor gebruik wanneer een ziel om welke reden dan ook rekening houdt met de mogelijkheid dat haar leven zijn einde nadert.
De Koningin des Hemels adviseert dat de ziel die door toedoen van Gods Voorzienigheid kennis krijgt van dit gebed, in de eerste plaats de tekst diep zou overwegen, diep in haar hart tegen de achtergrond van haar voorbije levenstijd tot zelfonderzoek zou overgaan, en het vervolgens als gebed in eenheid van hart met Haar aan God zou aanbieden, eventueel in voorbereiding op een levensbiecht of een biecht tot definitieve verzoening met God.
Zij onderstreept dat dit gebed slechts zijn volle kracht kan ontwikkelen in de mate waarin de ziel oprecht berouw ervaart en alle overtredingen van haar leven inderdaad betreurt in een waar besef van de pijn die zij God erdoor heeft berokkend.
Dit gebed kan eveneens worden verricht ten bate van een medemens die stervende is of kan zijn, of die zich naar alle waarschijnlijkheid in een gevorderd stadium van zijn leven bevindt.

1601. GEBED TOT VERZOENING MET GOD

(Myriam van Nazareth)

Mijn God, van Uw Hart ben ik uitgegaan, in Uw Hart ligt mijn Eeuwige Bestemming. Alles in mij verlangt ernaar, voor eeuwig bij U te mogen zijn.
Nu de avondzon van mijn leven de horizont nadert, kom ik dankbaar aan de hand van Maria, Uw hoogverheven uitverkoren Dochter en de Moeder van mijn Verlosser, voor U mijn diep berouw belijden over alle schaduwen die ik gedurende mijn leven heb toegelaten in de tuin van mijn ziel boven dewelke U elke dag opnieuw de zon van Uw volmaakte Liefde hebt laten opgaan.
Ik belijd mijn berouw over elk zaadje van genade dat U in mijn zielentuin hebt uitgestrooid, doch dat ik nooit water heb gegeven.
Ik belijd mijn berouw over elke gelegenheid van mijn leven waarbij ik jegens een medeschepsel Uw Liefde niet heb laten stralen, doch integendeel duisternis en kilte, verdriet of leed heb gebracht.
Ik belijd mijn berouw over elk ogenblik van mijn leven dat ik niet voor Uw Werken en Plannen heb geleefd, doch voor de bevrediging van mijn eigen voorstellingen en verwachtingen.
Ik belijd mijn berouw over elk ogenblik van mijn leven waarop ik geen spiegel van Uw eigen hartsgesteldheden ben geweest, doch heb geleefd in zonde, ondeugd of om het even welke gesteldheid door dewelke ik U heb teleurgesteld.
Ik belijd mijn berouw over elk ogenblik van mijn leven waarop ik eerder belangstelling had voor mijn wereldse behoeften dan voor de ware noden van mijn ziel.
Ik belijd mijn berouw over elk ogenblik van mijn leven dat ik heb verspild door niet bezig te zijn met vervolmaking van mijn vermogen om waarlijk Uw Werken van Liefde te helpen voltooien.
Ik belijd mijn berouw over elk ogenblik van mijn leven dat ik niet dankbaar ben geweest voor beproevingen die U op mijn weg hebt toegelaten opdat ik het Verlossingsoffer van Christus zou aanvullen, doch integendeel heb geleefd in ontevredenheid of protest, en soms zelfs U de schuld heb gegeven voor ontwikkelingen die ik als onaangenaam beschouwde.
Mijn God, ik belijd voor alle eeuwigheid dat ik U boven alles liefheb in al Uw Werken, in Uw volmaakte Wet die voor al Uw schepselen slechts het Ware Geluk beoogt, en in al mijn medeschepselen in dewelke U de onuitputtelijke rijkdom van Uw Liefde hebt verborgen, doch die ik zo vaak heb miskend.
Wil nu voor eeuwig mijn hart aanvaarden, dat ik van U heb gekregen als tabernakel van Uw Liefde, doch dat ik zelf door mijn onverschilligheden en alle uitingen van liefdeloosheid van mijn leven zo diep heb verwond. Mogen mijn berouw en mijn hartenpijn nu nog Licht uitstorten over alle schepselen die ik ooit pijn heb gedaan, opdat ik in Uw Uur in staat van Ware Liefde voor U moge verschijnen.


www.maria-domina-animarum.net

1602. AANROEPING BIJ HET KRUISTEKEN

(Myriam van Nazareth)

(maak het kruisteken).
Heilig Kruis van Jezus Christus, bescherm en verzegel mijn ziel, mijn geest, mijn hart, mijn lichaam en mijn wil tegen alle duisternis van buitenaf en van binnenuit.
Heilig Bloed van Jezus Christus, wil mijn hele wezen bevloeien met Goddelijk Leven.
Heilige Wonden van Jezus Christus, wil in mij elke ondeugd en elke neiging tot het kwaad helpen leegbloeden.


www.maria-domina-animarum.net

1603. GEBED OM EEN VRUCHTBARE LEVENSREIS

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mij door God gegeven als Gids op mijn aardse reis,
Ik smeek om Uw aanhoudende begeleiding, bescherming, bezieling en bemoediging op mijn reis doorheen het leven.
Moge ik op elk ogenblik in de tekenen van Uw Tegenwoordigheid de kracht vinden om ononderbroken het Hemels zaad van Liefde en Licht uit te strooien, opdat op elke plaats langsheen dewelke mijn levensweg mij brengt, het onkruid van duisternis, ellende, chaos, leed en liefdeloosheid moge worden overwoekerd door bloemen die het parfum van God Zelf verspreiden.
Opdat dit verlangen waarlijk mijn handtekening moge zijn onder het heilig verbond van mijn totale toewijding aan U, geef ik U de onverdeelde en onvoorwaardelijke beschikking over mijn hart, mijn geest, mijn lichaam en mijn wil. Moge onze levenslange verbondenheid een rijke oogst brengen op de akkers van Gods Rijk.


www.maria-domina-animarum.net

1604. STORMTOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn machtige Hemelse Meesteres, hoogst verheven Wonderwerk van God,
Ik geef mij aan U met mijn hele leven en mijn hele wezen.
Ik belijd voor U mijn verlangen, U vandaag volmaakt te dienen in al mijn doen en laten, al mijn gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, opdat ik deze dag in alles de Goddelijke Wet van de ware, zelfverloochenende Liefde moge vervullen en de tuin van mijn ziel waarlijk vruchtbaar moge zijn voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Wil de offerande van mijzelf en van dit alles beheersend verlangen aanvaarden, en deze offerande bekrachtigen en heiligen met Uw volmaakte Liefde, opdat ik dank zij Uw totale heerschappij over mijn hele wezen en over mijn levensweg, over al mijn relaties en contacten, vandaag een positief verschil moge maken voor het leven van elk medeschepsel dat Gods Voorzienigheid op mijn weg toelaat.
Moge ik, door U restloos toe te behoren, vandaag een bron van warmte, Licht en Vrede en een balsem zijn voor de harten van al mijn medeschepselen, en moge in mij een innerlijk Licht stralen, gevoed door de onbegrensde macht van Uw Liefde en door mijn wil om slechts Gods Werken en Plannen te dienen, opdat zelfs mijn diepste en meest verborgen gesteldheden mogen bijdragen tot de definitieve nederlaag van de duisternis in deze wereld.


www.maria-domina-animarum.net

Het volgende vierluik werd door de Meesteres van alle zielen geïnspireerd als een geheel van veertig aanroepingen, verdeeld in groepen van tien voor elk van de vier weken van de Advent.
Het Advents-vierluik beoogt, lofprijzing te brengen die de macht van het Goddelijk Licht wekt in de strijd tegen de duisternis in de wereld en in de ziel zelf.
De Koningin van Hemel en aarde wees reeds jaren geleden op de diepe spirituele betekenis van de Advent als een reis uit de duisternis naar het Licht, zowel in de wereld als geheel alsook in de individuele ziel die waarlijk van God alleen verlangt te zijn.

ADVENTS-VIERLUIK – Bloemen 1605-1608

1e week van de Advent
Gebed 1605 wordt vanaf de 1e Adventszondag tot en met de zaterdag vóór de 2e Adventszondag dagelijks gebeden:

1605. LOFPRIJZING AAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
TOT VERLAMMING VAN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Drie-Ene God, vervuld van verlangen naar de wedergeboorte van de Christus in de wereld en in mijzelf, breng ik U in eenheid met het Hart van Maria, de Koningin van Hemel en aarde en door U uitverkoren maagdelijke Moeder van Uw Zoon Jezus Christus als de God-Mens, de offerande van mijn hele wezen in lofprijzing en dank voor Uw boven alles verheven Liefde.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als het hoogst verheven Tabernakel van het Goddelijk Licht.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als het Grote Teken van mijn God tegen de duisternis en als de vlekkeloze Spiegel van Zijn Liefde, Zijn macht en Zijn Wijsheid.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als Gods feilloze, eeuwigdurende en onwankelbare Brug over de stroom van alle zonde en bekoring.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als Ster van het volmaakt heilig Licht in de nacht die door de erfzonde over de mensheid was neergedaald.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als absoluut Meesterwerk van de Schepper van alle Licht dat geen schaduwen werpt.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als de enige ondoordringbare Burcht tegen alle bekoring en oppermachtige Schrik voor de legers der duisternis.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als Belichaming van de dood van alle effecten van de erfzonde en van de zondigheid der mensenzielen.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als stralende Dageraad na de dreiging van een eeuwigdurende nacht in de kerker van de vijand van God en al Zijn Werken.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als de Vrouw Die is voorbestemd om alle werken van de satan onder Haar voeten te verbrijzelen tot teken voor de macht van de volmaakte Liefde.
Ik prijs en dank Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als Belichaming van de absoluut volmaakte oogst uit het zaad van Gods heiligheid.

Slotgebed:
Almachtige Drie-Ene God, ik leg mijn hele wezen en mijn hele leven voor U neer in het innigste verlangen naar de definitieve Geboorte van het Licht in de wereld, in alle mensenharten en in mijzelf.
Ik wil elk spoor van duisternis en van duistere neigingen in mijzelf vervangen door het Ware Licht.
Moge tot aan de einder van mijn levensweg mijn hele wezen een levende Advent zijn, een weg via dewelke de Christus Zijn Verlossingswerken in de wereld verder kan ontsluiten.
Daarom stel ik mijn vrije wil restloos ter beschikking van Maria, de Koningin van het Licht, opdat ik in innige eenheid van hart met Haar nog slechts Werken van Licht moge volbrengen, tot verwelkoming van de Christus in de wereld en in mijzelf.


www.maria-domina-animarum.net

2e week van de Advent
Gebed 1606 wordt vanaf de 2e Adventszondag tot en met de zaterdag vóór de 3e Adventszondag dagelijks gebeden:

1606. LOFPRIJZING AAN HET GESCHENK VAN HET LEVEN
TOT VERLAMMING VAN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Drie-Ene God, vervuld van verlangen naar de wedergeboorte van de Christus in de wereld en in mijzelf, breng ik U in eenheid met het Hart van Maria, de Koningin van Hemel en aarde en door U uitverkoren maagdelijke Moeder van Uw Zoon Jezus Christus als de God-Mens, de offerande van mijn hele wezen in lofprijzing en dank voor Uw boven alles verheven Liefde.
Ik prijs en dank mijn God voor mijn levensweg als reis naar mijn wedergeboorte als echte, trouwe christen die zichzelf levenslang verloochent voor de bloei van het zaad dat de Christus op aarde heeft uitgestrooid.
Ik prijs en dank mijn God voor mijn levensweg als reis naar het ware Goddelijk Leven dat de cultuur van de dood van het aanschijn der aarde kan verdrijven.
Ik prijs en dank mijn God voor het onschatbaar geschenk van de Heilige Geest als een innerlijke Ster die ononderbroken naar de Christus wijst.
Ik prijs en dank mijn God voor het onschatbaar geschenk van Maria als Moeder en Leidster, om de Christus in mij te baren en mij op Zijn wegen te helpen houden.
Ik prijs en dank mijn God voor het vermogen om te verlangen naar het Goddelijk Licht als enige zin en Bestemming van mijn leven.
Ik prijs en dank mijn God voor mijn leven als enige kans om de volmaakte zelfverloochenende Liefde te helpen uitstrooien over al mijn medeschepselen.
Ik prijs en dank mijn God voor mijn leven als enige kans om de vervullende eenheid met het brandend Hart van de Christus te leren ervaren.
Ik prijs en dank mijn God voor mijn leven als enige kans om het wonder van de schoonheid te leren kennen van de bloemen die bloeien uit het zaad van alle beproevingen op mijn levenslange reis naar het Bethlehem van mijn innerlijk tabernakel, waar mijn ziel de Bruiloft met de Christus moet sluiten.
Ik prijs en dank mijn God voor het vooruitzicht van een leven in de Eeuwige Zomer voor elke ziel die voor haar medeschepselen levenslang een lente vol zon en bloesems is geweest.
Ik prijs en dank mijn God voor Zijn Heilsplan, dat elke ziel de macht heeft gegeven om elke bedreiging van het Ware Leven te verdrinken in het onzichtbaar bloed van beproevingen die in zelfverloochenende Liefde tot God, tot al Zijn Werken en tot alle medeschepselen vóór Zijn Troon worden neergelegd. Geprezen en gedankt zijn de Christus en Maria, Die de bloei van het Goddelijk Heilsplan mogelijk hebben gemaakt.

Slotgebed:
Almachtige Drie-Ene God, ik leg mijn hele wezen en mijn hele leven voor U neer in het innigste verlangen naar de definitieve Geboorte van het Licht in de wereld, in alle mensenharten en in mijzelf.
Ik wil elk spoor van duisternis en van duistere neigingen in mijzelf vervangen door het Ware Licht.
Moge tot aan de einder van mijn levensweg mijn hele wezen een levende Advent zijn, een weg via dewelke de Christus Zijn Verlossingswerken in de wereld verder kan ontsluiten.
Daarom stel ik mijn vrije wil restloos ter beschikking van Maria, de Koningin van het Licht, opdat ik in innige eenheid van hart met Haar nog slechts Werken van Licht moge volbrengen, tot verwelkoming van de Christus in de wereld en in mijzelf.


www.maria-domina-animarum.net

3e week van de Advent
Gebed 1607 wordt vanaf de 3e Adventszondag tot en met de zaterdag vóór de 4e Adventszondag dagelijks gebeden:

1607. LOFPRIJZING AAN DE GODDELIJKE BELOFTE
TOT VERLAMMING VAN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Drie-Ene God, vervuld van verlangen naar de wedergeboorte van de Christus in de wereld en in mijzelf, breng ik U in eenheid met het Hart van Maria, de Koningin van Hemel en aarde en door U uitverkoren maagdelijke Moeder van Uw Zoon Jezus Christus als de God-Mens, de offerande van mijn hele wezen in lofprijzing en dank voor Uw boven alles verheven Liefde.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van de Zoon van God Die in elke ziel opnieuw geboren wil worden om de wereld waarlijk te kunnen bevruchten met de Ware Liefde.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van de ontsluiting van mijn vermogen om alle duisternis te weren en te overwinnen door de Bruiloft tussen mijn eigen vrije wil en de Goddelijke Genade.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van mijn roeping om opnieuw geboren te worden uit dezelfde hoogheilige Schoot die de Zoon van God als mens heeft gebaard.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van de dageraad van de eeuwigdurende dag van de Eeuwige Liefde.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van de volledige heiliging van de ziel die haar hart heeft gemaakt tot een wieg van warmte en geborgenheid voor de Christus.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte dat de ziel de macht van haar eigen vrije wil tot ontsluiting van de Eeuwige Gelukzaligheid zal zien in de mate waarin zij haar wil levenslang gebruikt voor een strikte navolging van de Harten van Jezus en Maria.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van het tijdperk van de voltooide heiliging van de wereld, waarin alle schepselen de verrukkingen van de Tegenwoordigheid van hun God in hun volheid zullen ervaren, omdat de Zoon van God uit een menselijke vrouw op aarde de reis van duizend kwellingen heeft aanvaard.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van de nimmer ondergaande Zon aan de horizont van mijn levensweg indien ik deze wil volbrengen tot goedmaking voor het leed dat de Christus vanaf Zijn Bethlehem voor mij met onbegrensde Liefde heeft aanvaard.
Ik prijs en dank mijn God voor de Belofte van de definitieve overwinning van het Licht in elke ziel die deze overwinning wil helpen afbetalen door haar eigen kruisen te beschouwen als doodvonnissen voor de duisternis in zichzelf en in de wereld.

Slotgebed:
Almachtige Drie-Ene God, ik leg mijn hele wezen en mijn hele leven voor U neer in het innigste verlangen naar de definitieve Geboorte van het Licht in de wereld, in alle mensenharten en in mijzelf.
Ik wil elk spoor van duisternis en van duistere neigingen in mijzelf vervangen door het Ware Licht.
Moge tot aan de einder van mijn levensweg mijn hele wezen een levende Advent zijn, een weg via dewelke de Christus Zijn Verlossingswerken in de wereld verder kan ontsluiten.
Daarom stel ik mijn vrije wil restloos ter beschikking van Maria, de Koningin van het Licht, opdat ik in innige eenheid van hart met Haar nog slechts Werken van Licht moge volbrengen, tot verwelkoming van de Christus in de wereld en in mijzelf.


www.maria-domina-animarum.net

4e week van de Advent
Gebed 1608 wordt vanaf de 4e Adventszondag tot en met Kerstavond dagelijks gebeden:

1608. LOFPRIJZING AAN DE GEBOORTE VAN DE CHRISTUS
TOT VERLAMMING VAN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Drie-Ene God, vervuld van verlangen naar de wedergeboorte van de Christus in de wereld en in mijzelf, breng ik U in eenheid met het Hart van Maria, de Koningin van Hemel en aarde en door U uitverkoren maagdelijke Moeder van Uw Zoon Jezus Christus als de God-Mens, de offerande van mijn hele wezen in lofprijzing en dank voor Uw boven alles verheven Liefde.
Ik prijs en dank mijn God voor Zijn Plan voor het leven van Jezus Christus als Licht der wereld.
Ik prijs en dank mijn God voor de uitverkiezing van de Onbevlekte, volmaakt heilige Maagd Maria tot Akker voor het Goddelijk Zaad waaruit de Verlosser geboren zou worden.
Ik prijs en dank mijn God voor de zending van Jezus Christus in de wereld als Messias en Voorbode voor de wedergeboorte van het Rijk Gods op aarde.
Ik prijs en dank mijn God voor de komst en het Leven van de Goddelijke Verlosser op aarde als ontsluiting van de Ware Hoop voor elke ziel die haar leven zou leiden in navolging van Zijn Leer en Zijn innerlijke gesteldheden van zelfverloochening en uitsluitende dienst aan de voltooiing van Gods Heilsplan.
Ik prijs en dank mijn God voor de Christus als Bron van de ware Vrede van hart, de vrucht van een alles beheersend verlangen naar eenheid met Gods Wil.
Ik prijs en dank mijn God voor de Menswording van Zijn Zoon uit de Nieuwe Eva tot herstel van de heiligheid van de mensenziel die waarlijk dienares van het Rijk van de Liefde wil zijn.
Ik prijs en dank mijn God voor het Leven van de Christus als Zaaier van een Liefde die alle onkruid van duisternis verstikt op akkers die zich totaal aan God geven voor een oogst van vruchten voor Zijn Rijk.
Ik prijs en dank mijn God voor de Geboorte van Hem Die kwam om in alle eeuwen de kiem van heiligheid van elke ziel van goede wil te ontsluiten voor een bloei die de macht van de duisternis in de wereld kan helpen breken.
Ik prijs en dank mijn God voor de Geboorte van de Koning van de Liefde, Die bereid was om de onherbergzaamheid en de koude van het Bethlehem van mijn ziel te trotseren om mij een leven mogelijk te maken dat niet langer gedoemd was om zonder zin en zonder doel te blijven.
Ik prijs en dank mijn God voor een hart dat is bestemd om tot wieg te dienen voor de Zoon van God, opdat mijn zielenbodem giftig moge zijn voor de slangen van alle bekoring tot werken van duisternis.

Slotgebed:
Almachtige Drie-Ene God, ik leg mijn hele wezen en mijn hele leven voor U neer in het innigste verlangen naar de definitieve Geboorte van het Licht in de wereld, in alle mensenharten en in mijzelf.
Ik wil elk spoor van duisternis en van duistere neigingen in mijzelf vervangen door het Ware Licht.
Moge tot aan de einder van mijn levensweg mijn hele wezen een levende Advent zijn, een weg via dewelke de Christus Zijn Verlossingswerken in de wereld verder kan ontsluiten.
Daarom stel ik mijn vrije wil restloos ter beschikking van Maria, de Koningin van het Licht, opdat ik in innige eenheid van hart met Haar nog slechts Werken van Licht moge volbrengen, tot verwelkoming van de Christus in de wereld en in mijzelf.


www.maria-domina-animarum.net

1609. GEBED VAN OVERGAVE IN EEN BEPROEVING

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, mijn machtige Hemelse Meesteres, hoogst verheven Wonderwerk van God,
Opdat deze beproeving niet verloren zou gaan voor de vervulling van Gods Plannen en Werken van Liefde in deze wereld, leg ik haar aan Uw voeten neer met een belijdenis van mijn Liefde tot U, tot God en Zijn Werken en Plannen, en in het verlangen dat zij moge bijdragen tot de verwezenlijking van deze Werken en Plannen.
Moge zij ergens ter wereld een bijzondere uitstorting van Gods Liefde bekomen voor een schepsel in nood, en een bijzondere uiting van Uw bescherming.
Ik belijd mijn totale overgave aan Uw innerlijke leiding, begeleiding en bescherming in mijn lichaam en ziel.
Wees de Meesteres van mijn hele wezen, opdat deze beproeving totaal en onverdeeld moge kunnen dienen als grondstof voor de bereiding van een lichtstraal voor deze duistere wereld.
Daarom geef ik mijn hele wezen aan U als Uw bezit en eigendom, opdat geen enkele kans die Gods Voorzienigheid mij nog zal bereiden in elke beproeving van mijn leven, ooit nog zonder vrucht moge blijven voor wedergeboorte die mijn God in verduisterde en verblinde mensenzielen wil voltrekken.


www.maria-domina-animarum.net

1610. GEBED TOT JEZUS VOOR EEN LEVEN
VOLGENS GODS VERLANGENS

(Myriam van Nazareth)

Geliefde Jezus, Licht voor elke ziel die God zoekt als enige Bron van vruchtbaarheid,
Ik smeek U om de genade dat ik diep in mijzelf ononderbroken de motivatie moge vinden om in alles te beantwoorden aan wat God van mij verwacht.
Moge ik daardoor te allen tijde onbelemmerd en onvoorwaardelijk open staan voor elke Goddelijke inspiratie, elke wenk van Zijn Voorzienigheid en elke instorting van genaden om elk ogenblik van mijn leven met mijn hele wezen vruchtbaar te zijn voor de volbrenging van Gods Werken.
Mogen mijn hart, mijn geest, mijn lichaam, mijn wil en al mijn verlangens worden tot kanalen van Licht en Liefde voor al mijn medeschepselen en voor God Zelf, en mogen zij uit geen andere Bron worden gevoed dan uit de Bron van alle heiligheid.


www.maria-domina-animarum.net

1611. GEBED TOT VERWELKOMING VAN DE GODDELIJKE MESSIAS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus Christus, Goddelijke Messias,
Wees welkom in mijn ziel, mijn hart, mijn geest, mijn lichaam en mijn wil.
Wil in mij Uw Wonderwerken voltrekken, opdat ik:

 • moge genezen van mijn blindheid, want de dwaallichten van het werelds leven hebben mij verblind voor wat God elk ogenblik van mij verwacht, en voor Zijn talloze verborgen zegeningen;
 • moge genezen van mijn doofheid, want door het gebrul van bekoringen en ontmoedigingen in mijn hart hoor ik nog zelden het Hemels liefdesgefluister van de Heilige Geest;
 • moge genezen van mijn verlamming, want het eindeloos volgen van zovele nutteloze en schadelijke wegen heeft de benen van mijn ziel verlamd voor de heilige reis naar mijn enige ware Bestemming;
 • moge genezen van mijn melaatsheid, want het gif der duisternis vreet levenslang aan mijn ziel en heeft haar schoonheid beschaamd;
 • moge worden opgewekt uit de dood, want met elke onverschilligheid, elke liefdeloosheid en elk ja-woord aan de prins van de eeuwige dood heeft mijn ziel aan levenskracht verloren. In U wil ik het Ware Leven omhelzen, opdat mijn ziel haar graf voorgoed moge verlaten.

O Messias van God, U Die moest komen om mijn leven waarlijk zin te geven, wees welkom in mijn leven en in het uur waarin mijn weg mij aan het punt van overgang naar mijn Eeuwige Bestemming zal brengen, opdat U voor altijd in mij moge zijn, en ik in U.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is ingegeven om te dienen als voorbereiding op een sacramentele Biecht, doch eveneens bij wijze van zuivering van het hart buiten het Sacrament en zelfs tot voorbereiding op het levenseinde.

1612. GEBED TOT MARIA TOT VOORBEREIDING VAN EEN BIECHT

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, Hemelse Meesteres van mijn hele wezen, eeuwige Moeder van Smarten,
Ik leg mijn gekweld hart voor U neer en smeek om Uw genadige tussenkomst voor de zuivering van mijn ziel, opdat ik waarlijk mijn roeping als werktuig in Gods hand moge kunnen vervullen.
Ik smeek om Uw genezende Liefde voor mijn hart, dat ik heb verwond door elke handeling, elk verzuim, elk woord, elke gedachte, elk gevoel en elk verlangen waardoor ik Gods Wet van de Ware Liefde niet of onvolkomen heb vervuld.
Ik smeek om Uw voelbare leiding in mijn hart, opdat ik niet langer tijd moge verliezen die God mij geeft voor de vervulling van al datgene wat Hij van mij verwacht, want ik heb dit leven slechts gekregen om voor al mijn medeschepselen een spiegel van de Eeuwige Liefde en een teken van Gods Tegenwoordigheid en werking in de Schepping te zijn.
Ik smeek om Uw machtige tussenkomst tot vergeving voor al mijn momenten van onvolkomenheid en zwakheid, voor elke tekortkoming, voor elk moment van liefdeloosheid of van onverschilligheid, voor elk moment waarop ik voor een medeschepsel niet een kanaal van vreugde, Vrede, geborgenheid en ondersteuning ben geweest en elk moment waarop ik een medeschepsel pijn, leed, verdriet of schade heb toegebracht.
Deze genaden wil ik van U afsmeken met alle pijnen, smarten en kwellingen van mijn hart en mijn lichaam, die ik in Uw handen leg in de omhulling van alle Liefde en berouw die ik in mij draag, en in het alles beheersend verlangen om de oneindige Liefde van mijn God waardig te worden en Hem nog iets terug te geven van het vele dat ik van Hem heb gekregen.
Mijn volmaakt heilige Moeder en Meesteres van alle deugden, ik ben Gods vergeving slechts waardig volgens de maat waarin ik Hem van harte en oprecht wil dienen en Hem en al Zijn schepselen van harte en oprecht liefheb in alles wat ik ben, in alles wat van mijn uitgaat en in alles wat in mij leeft. Daarom wil ik mijn hele wezen en mijn hele leven totaal en onverdeeld aan U weggeven, opdat U mij gezuiverd en vervuld van Liefde vóór Zijn Troon zou neerleggen en ik deze wereld niet moge verlaten vóór ik Hem op mijn beurt een straal van vreugde zal hebben bereid.
Wil mij nu helpen, mijn hart te openen, opdat het zich van alle duisternis moge ontledigen en mijn ziel moge vervullen van het Ware Licht.


www.maria-domina-animarum.net

1613. GEBED TOT JEZUS CHRISTUS, GODDELIJKE GENEZER

(Myriam van Nazareth)

O mijn Jezus, Goddelijke Genezer van alles wat verziekt is,
Wees welkom in het huis van mijn lichaam, mijn hart, mijn geest en mijn ziel, dat is aangetast door invloeden die niet verenigbaar zijn met de God der absolute volmaaktheid.
Wil toch Uw hand leggen op mijn hele wezen, opdat het moge worden ontsloten voor een onbelemmerde doorstroming van de Goddelijke Liefde.
Mijn Schepper heeft het zaad van Zijn onfeilbare Intelligentie in mij gestrooid, opdat Zijn Wetten van groei en bloei in mijn hele wezen vervuld mogen worden.
Moge door Uw aanraking in mij dit zaad tot leven worden gewekt, opdat mijn hele wezen moge worden tot een kristalheldere beek voor het water van Goddelijk Leven, dat mijn ziel, mijn lichaam en mijn hele denk- en gevoelsleven moge genezen en al mijn medeschepselen moge helpen laven en wassen voor de vervulling van hun levensopdracht in dienst van Gods Werken.
Moge door deze genezing en wedergeboorte mijn hele wezen in staat worden gesteld om Gods Wet te vervullen, opdat mijn leven een vruchtbare oogst moge opleveren voor Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

1614. GEBED VAN VERLANGEN NAAR MIJN BRUILOFT VAN KANA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Jezus, Goddelijke Zaaier op de akkers der zielen,
Na Uw veertigdaags verblijf in de woestijn was U tegenwoordig op de bruiloft te Kana.
Zo lang reeds tracht U de woestijn van mijn ziel te bevruchten met Uw Goddelijke Tegenwoordigheid.
Zie, hoezeer verlang ik ernaar, U uit te nodigen op de bruiloft die ik met mijn God wil sluiten, opdat mijn woestijn moge bloeien op het zaad van de innigste eenheid met Hem, Die haar had bedoeld als een tuin waarin Zijn hartenklop voelbaar en Zijn parfum waarneembaar zou zijn in elke bloem.
Hoezeer verlangt de Meesteres van mijn ziel, Uw Wonderwerken in mij te ontsluiten door U naar de kruik van mijn ziel te leiden, die God reeds een leven lang zo overvloedig heeft gevuld met het water van Goddelijk Leven.
Wil op Haar woord het water veranderen in wijn van grote vruchtbaarheid voor Gods Werken, want door de versmelting van Uw Liefde met mijn armzaligheid zal voortaan de regen der genade in mijn woestijn de wijnstok van Uw Hart tot bloei brengen, zodat de wijn zal getuigen dat de bruiloft, waartoe ik in deze wereld was gezonden, voorgoed is voltrokken.


www.maria-domina-animarum.net

1615. OVERDRACHT VAN MIJN ZIELENTEMPEL AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, mijn machtige Hemelse Meesteres,
Ik geef U levenslang de totale beschikking en leiding over de tempel van mijn ziel.
Wil hem restloos bekleden met Uzelf, opdat het parfum van Uw onvergelijkbare heiligheid hem aantrekkelijk moge maken voor een blijvende inwoning van de Christus en van de Heilige Geest.
Moge Uw Goddelijke Zoon er al mijn beproevingen en kruisen vruchtbaar maken voor Gods Rijk, en moge Uw Goddelijke Bruidegom er mijn diepste innerlijke gesteldheden onverdeeld oriënteren op de vervulling van de Goddelijke Wet, opdat mijn zielentempel moge worden tot een paleis van Licht dat alle duisternis beschaamt.
Mogen Uw voeten elke meter van mijn tempeltuin kussen, opdat hij moge worden tot een paradijs van Goddelijk Leven, waarin alle onkruid van ondeugd wordt vernederd en geen steen van liefdeloosheid de bloemen uit Uw Hart kan verstikken.
Van U wil ik zijn tot in de eeuwigheid, o onvolprezen Paradijs van heiligheid, Spiegel van het Hart van de Eeuwige Liefde, volmaakte Tempel van Gods Wonderwerken, opdat elke steen in de tempel van mijn ziel moge getuigen van de bedoelingen van Hem Die hem heeft geschapen.


www.maria-domina-animarum.net

1616. LIEFDESGEBED TOT EERHERSTEL AAN GOD

(Myriam van Nazareth)

Mijn God, Bron en Bestemming van al het geschapene,
Ik heb U boven alles lief in alles wat leeft, want alles is in Uw Hart ontworpen als een Wonderwerk om bij te dragen tot de ontsluiting van Uw Heilsplan, het alomvattend teken van Uw absoluut volmaakte Liefde.
Met alle beproevingen van mijn leven wil ik eerherstel brengen voor elk Wonderwerk dat door mensenzielen wordt geschaad, ontwaardigd, gekweld of gedood en daardoor zijn door U voorziene rol tot voltooiing van Uw Plan van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid voor de hele Schepping niet meer kan vervullen.
Moge mijn Liefde tot alles wat leeft, en mijn pijn over alle Liefde die in Uw Schepping door mensenzielen onwerkzaam wordt gemaakt of wordt beschaamd, de volheid van Uw herstellende macht helpen ontsluiten, opdat in elk verduisterd mensenhart de Ware Liefde opnieuw geboren moge worden en deze wereld eindelijk getuige moge worden van de schoonheid van Uw Plan van Liefde.
Dan zal de wereld zien dat U waarlijk niets dan Liefde bent, en dat niet U deze wereld hebt laten wegzinken in een moeras van ellende, doch de verleidbaarheid van de mensenzielen voor alle duisternis, die slechts leeft om alle tekenen van Uw Liefde te beschamen.


www.maria-domina-animarum.net

De Koningin des Hemels inspireerde het volgende gebed als een buitengewoon krachtig wapen tegen de effecten van de werken en plannen der duisternis, zowel in de Schepping als geheel alsook in de biddende ziel zelf en haar leefwereld.
Zij wijst erop, dat een oprechte verheerlijking van Haar grote hoedanigheden als Gods hoogst verheven Wonderwerk een enorme macht ontwikkelt tot vernedering van de duisternis en ontkrachting van de werken der duisternis, omdat een dergelijke verheerlijking God Zelf aanbidt in de grootste tekenen van Zijn almacht en daardoor machtige lichtstralen doorheen de hele Schepping stuurt.
Om deze redenen kondigde de Meesteres van alle zielen deze gebedsbloem aan als een nieuw krachtig wapen in Haar arsenaal voor de strijd tegen de effecten van het kwaad in de wereld.
Na de inspiratie van dit gebed, dat in wezen is opgebouwd uit twintig krachtige lofprijzingen, sprak de Hemelse Koningin: "De woorden die Ik jou zonet heb ingestort, vormen een bom van Licht. De kracht van haar explosie zal worden bepaald door de ware gesteldheid van hart van de ziel die het gebed verricht, door de maat van haar oprechte en alles beheersende Liefde tot God en tot Mij, en door de kracht van haar verlangen om de bedoelingen die God ten aanzien van deze wereld koestert, daadwerkelijk tot vervulling te helpen brengen".
(Meesteres van alle zielen, 22 februari 2021).

1617. VERHEERLIJKING VAN DE HOEDANIGHEDEN VAN MARIA
TOT BESTRIJDING VAN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, uitverkoren Dochter van de Eeuwige Vader, in U prijs ik de volmaakte Liefde en schoonheid van de ene ware God, de Schepper van alles wat leeft, de Bron en Bestemming van alles wat ooit was, is en zal zijn, opdat in mijn nooit eindigende lofprijzing aan U God Zelf verheerlijkt moge zijn in Zijn absoluut volmaakte Werken.

Ik verheerlijk U, Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, in Wie Hij de grootste rijkdommen van Zijn scheppende almacht heeft verzameld.
Ik verheerlijk U, Maria, Onbevlekte Ontvangenis, enige Ziel zonder het litteken van de erfzonde, volmaakt ongeschonden Vrucht van de Boom van het Goddelijk Leven.
Ik verheerlijk U, Maria, Bruid van de Heilige Geest, Tabernakel van volmaakte heiligheid waardig om de Goddelijke Vrucht van de Messias te ontvangen en te dragen, Draagmoeder van het Goddelijk Verlossingsmysterie voor de hele mensheid.
Ik verheerlijk U, Maria, allerheiligste maagdelijke Moeder van de Christus, bevrucht door God Zelf om de God-Mens Jezus Christus te baren als het Licht der wereld.
Ik verheerlijk U, Maria, Vrouw Die als Moeder van Gods Zoon zelfs in het Lichaam één was met het Goddelijk Bloed dat de mensheid zou verlossen.
Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van alle mensen, door de Christus tijdens de voltooiing van Zijn Verlossingswerken aan elke mensenziel gegeven als Behoedster, innerlijke Gids en Brug van Licht naar het Hart van God Zelf.
Ik verheerlijk U, Maria, Overwinnares van alle duisternis, bekoring en zonde, Vrouw met onbegrensde macht over elke godvijandige kracht en daardoor de ultieme vernedering voor de satan en zijn gevolg.
Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van Hemel en aarde, Belichaming van Gods Wil, van Gods Liefde en van de Glorie van de restloze vervulling van de Goddelijke Wet.
Ik verheerlijk U, Maria, Middelares van alle Genaden omdat U in Uw unieke volheid van Genade volkomen vervuld was van Gods Gaven en door de volmaakte versmelting van Uw Wil met Gods Wil eeuwigdurend de beschikking hebt over Zijn Gaven tot vervulling van Zijn volmaakt Heilsplan voor de hele Schepping.
Ik verheerlijk U, Maria, Voorspreekster bij God bij het levensoordeel van elke ziel die God oprecht heeft willen dienen en die heeft geleefd voor de vervulling van Zijn Wet van de Ware Liefde.
Ik verheerlijk U, Maria, Meesteres van de engelen en Aanvoerster van Gods Legers van het Licht in de strijd tegen de duisternis, onoverwinnelijke Meesteres van het heilig verbond van totale toewijding aan U tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Ik verheerlijk U, Maria, Brug tussen Hemel en aarde, via dewelke Gods Zoon Mens is geworden, de zekerste Weg voor elke mensenziel naar het Hart van God, onwankelbare en onverwoestbare Brug over de kolkende stroom van alle bedreigingen voor de zielen door wereldse invloeden.
Ik verheerlijk U, Maria, de Vrouw met de voet op de slang, Gods Teken van de macht van de volmaakte Liefde over alle werken en plannen der duisternis, U voor Wie op Gods Beschikking elke macht van duisternis zal knielen tot erkenning van Gods onvergelijkbare grootheid.
Ik verheerlijk U, Maria, Meesteres van mijn hele leven en mijn hele wezen op kracht van mijn totale toewijding aan U, U aan Wie ik mij restloos weggeef als definitief teken voor mijn eeuwigdurende keuze tegen de duisternis.
Ik verheerlijk U, Maria, eeuwig zondeloze Spiegel van Gods Hart, Paradijs van de grootste Hemelse verrukkingen, enige volmaakte Vreugde van de zozeer onbegrepen, miskende en zonder ophouden gekwetste Eeuwige Liefde.
Ik verheerlijk U, Maria, volmaakt beeld en gelijkenis van God en daarom volmaakt Model van heiligheid voor alle geschapen mensenzielen, Belichaming van Gods ideaalbeeld van de mensenziel als Zijn vertegenwoordigster jegens de hele Schepping.
Ik verheerlijk U, Maria, Wedergeboorte van het aards paradijs als Gods antwoord op de erfzonde, Nieuwe Eva, enige waardige Koningin van de Schepping, voorzien als zegevierende Koningin van Gods Rijk op aarde in de Laatste Tijden.
Ik verheerlijk U, Maria, op mystieke wijze verenigd met het Hart van de Christus, Zaaister van Zijn zaad van het Messiaans Tijdperk in elk mensenhart dat zich ontvankelijk maakt voor de bloei van de vlekkeloze Liefde tussen alle schepselen.
Ik verheerlijk U, Maria, machtige Gids en Schild op de levensweg van elke ziel die vastberaden is om alle duisternis in zichzelf restloos te overwinnen.
Ik verheerlijk U, Maria, Meesteres van alle zielen, geroepen tot ontsluiting van de volheid van de effecten van de Verlossingswerken van de Christus in elke ziel die oprecht en volhardend streeft naar de vervulling van Gods Wet van de zelfverloochenende Liefde tot al haar medeschepselen en tot alle Werken en Plannen van God.

Mogen de macht en de verhevenheid van Maria als het meest volmaakte beeld van God elke kracht van duisternis en elk effect van haar werken en plannen in de wereld, in mijzelf en in mijn leefwereld restloos vernederen en onwerkzaam maken.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1618. OCHTENDVERENIGING MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, mijn machtige Hemelse Meesteres,
Ik geef mijzelf restloos en onvoorwaardelijk aan U voor deze dag, met mijn hele wezen, met alles wat vandaag in mij zal leven en alles wat van mij zal uitgaan.
Ik geef U elk contact, elke ontmoeting met om het even welk medeschepsel, opdat al mijn contacten en ontmoetingen van deze dag onder Uw machtige bescherming en leiding mogen staan.
Wil mijn ondoordringbaar Schild en mijn onoverwinnelijke Beschermster zijn op het stukje levensweg dat ik deze dag mag afleggen op mijn reis naar de poort van het Eeuwig Rijk.
Wil mijn soevereine en onbetwiste Meesteres zijn, opdat elk ogenblik van deze dag onder Uw heerschappij moge staan en geen zaadje van duisternis in mijn wezen en op mijn levensweg wortel moge schieten, want ik wil U zo totaal liefhebben dat in mij geen plaats meer is voor inspiraties die niet verenigbaar zijn met U, Die de volmaakte Spiegel van Gods Hart bent.
Wil mij vandaag aannemen als Uw onvoorwaardelijke dienares in al mijn doen en laten en in alle gesteldheden van mijn hart, opdat ik niets moge voortbrengen dat geen bijdrage zou leveren tot de Werken van Liefde die God ook vandaag door mij wil volbrengen.


www.maria-domina-animarum.net

1619. AVONDVERENIGING MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Onbevlekt ontvangen Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, mijn machtige Hemelse Meesteres,
Ik geef mijzelf restloos en onvoorwaardelijk aan U voor de komende nacht, met mijn hele wezen en alles wat op dit ogenblik in mij leeft.
Mag mijn hele wezen deze nacht rusten in Uw handen, opdat ik onverdeeld Uw bezit en eigendom moge zijn, en ik volgens Gods Plan hetzij veilig de nieuwe dag mag begroeten, hetzij in de mantel van Uw heilig parfum bij God moge verschijnen indien ik Hem niet meer met een nieuwe dag kan dienen.
Moge ik deze nacht zo totaal van U zijn dat de duisternis niet de opgang van de zon boven mijn levensweg of boven mijn weg bij de poort van de nieuwe wereld moge kunnen belemmeren.
Moge God mij ook deze nacht vinden aan de voeten van Haar, Die eeuwigdurend vervuld is van Zijn Licht en daardoor zelfs niet de nietigste schaduw in Zich heeft toegelaten.
Wil mij deze nacht niet loslaten, U aan Wie ik mij voor altijd heb weggegeven om helemaal van God te zijn, opdat de nieuwe dag mij moge vinden waar ook U bent. Dan kan ik mij nu vol vertrouwen overgeven aan de ondergaande zon, in de zekerheid dat deze nacht niet de duisternis mijn meesteres zal zijn, doch U, de Volle Maan als Getuige van Gods Licht dat nooit zal doven.


www.maria-domina-animarum.net

1620. AANROEPING VAN TOEWIJDING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, hoogst verheven volmaakt Wonderwerk van God, mijn machtige Hemelse Meesteres,
Ik leg mijn hele wezen onbegrensd en onvoorwaardelijk in Uw handen, want in U is de volheid der Genade, en alles wat door U wordt aangeraakt, vervult elke kracht van duisternis met afschuw en angst.
Daarom vertrouw ik mijzelf en mijn hele levensweg totaal toe aan Uw macht en Uw Liefde. Wil mijn totale overgave aan U aanvaarden als een verbond van vervulling van de Goddelijke Wet, opdat mijn hele leven God, Zijn Liefde en Zijn Werken moge verheerlijken.


www.maria-domina-animarum.net

1621. GEBED TOT MARIA OM BIJSTAND IN DE
DAGELIJKSE BELEVING VAN LIEFDE EN DIENSTBAARHEID

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, hoogst verheven volmaakt Wonderwerk van God, mijn machtige Hemelse Meesteres,
In de betrachting van een levenslange vlekkeloze eenheid van hart met U, belijd ik voor God mijn diep verlangen naar volmaakte vervulling van Gods Wet in mijn hele wezen en gedurende de hele reis doorheen mijn leven.
Als een aanhoudend teken van Liefde, eerbetoon en dank jegens mijn Schepper, Die medeschepselen op mijn levensweg heeft gebracht en nog brengt opdat Zijn Liefde en de kracht van het Goddelijk Leven ongehinderd doorheen de Schepping mogen stromen, smeek ik om Uw ononderbroken bijstand en begeleiding voor mijn leven, elk ogenblik van elke dag en elke nacht.
Ik verlang ernaar, in elk contact en elke ontmoeting met elk schepsel, mens of dier, dat als een teken van Gods Voorzienigheid mijn levensweg kruist, de volheid van de Liefde en de dienstbaarheid te beleven, opdat ik voor dit schepsel moge bijdragen tot een maximaal welzijn en een ongeremde vervulling van zijn levensopdracht.
Moge ik aldus door de onbegrensde macht van Uw begeleiding en bescherming elk verbond van Liefde en dienstbaarheid dat ik door elk contact en elke ontmoeting met een medeschepsel jegens God sluit, vervullen in volmaakte overeenstemming met Gods verwachtingen.
Moge hierdoor Zijn Liefde tot de hele Schepping verheerlijkt worden, en moge ik door elk van mijn handelingen, van mijn gevoelens en verlangens en mijn hele innerlijke leven alle schepselen der aarde laten delen in de warmte en het Licht van Gods voelbare Tegenwoordigheid.
Dit verlangen leg ik aan Uw voeten neer, opdat Uw heerschappij over mijn hele wezen mij moge maken tot een bruikbaar werktuig in Gods handen.


www.maria-domina-animarum.net

1622. TOEWIJDING AAN MARIA OP PASSIEZONDAG

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, de wekroep van de Eeuwige Liefde trekt mij naar U toe voor een bruiloft met Uw Smartvol Hart.
De volheid der Genade heeft Uw hele Wezen doen versmelten met de kwellingen en de uitputting van de Messias, Uw Goddelijke Zoon, Die nu klaar is om de Roos van Zijn Passie tot volle bloei te laten komen.
Aan Uw voeten werp ik de totale nietigheid neer, die ik ben, opdat U vanaf vandaag de onbetwistbare Meesteres van mijn hele innerlijke leven zou zijn.
O Smartvolle Meesteres van mijn lichaam, van al mijn gevoelens, gedachten en verlangens, in een intens verlangen naar eenheid met de Verlosser, Die reeds is begonnen, alle ondeugden van mijn leven in het Vuur van Zijn volmaakt liefhebbend Hart te werpen, vertrouw ik nu aan U toe:

 • mijn verlangen naar uitboeting van alle onkruid dat ik op mijn levensweg heb laten opschieten, zodat het de bloemen kon overwoekeren die U met mij wilde delen, en het graan kon verstikken dat de Christus aan mijn bodem had toevertrouwd;
 • mijn verscheurend berouw. Moge het worden tot een Vuur dat Uw Hart verwarmt en dat spoedig de Verlosser kan bekleden wanneer de winden op Golgotha Hem zullen teisteren;
 • mijn verlangen tot goedmaking van alle leed en pijn die ik mijn medeschepselen en daardoor ook Jezus en Uzelf reeds heb gekost;
 • mijn verlangen naar een nieuw leven aan Uw voeten, waar de rozen der deugd onverwelkbaar bloeien en op de bries van de Heilige Geest hun parfum verspreiden over een Schepping die onherkenbaar dor is geworden voor de Bron der Eeuwige Liefde.

Wil mijn hele wezen restloos verteren, o Hemelse Meesteres, zo innig verbonden met het Lichaam en het Hart van Uw Goddelijke Zoon, opdat ik in Hem moge zijn wanneer Hij weldra om mijn overtredingen tegen de Goddelijke Wet het Kruis zal omhelzen, dat de Belofte van de grondvesting van Gods Rijk op aarde zichtbaar zal maken.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaande gebed kan op elk ogenblik worden verricht, doch is in de eerste plaats bedoeld als een speciaal eerbetoon en zelfs toewijding aan Jezus Christus in de Vasten- en Passietijd. De Koningin des Hemels wijst erop, hoe weinig zielen zich rekenschap geven van het feit dat Jezus niet slechts in de dagen van de eigenlijke Passie heeft geleden, doch dat elke dag van Zijn Leven op aarde deel uitmaakte van één alomvattend en ononderbroken Werk van Verlossing door liefdevol aanvaard en opgedragen Lijden.
Jezus beleefde elk ogenblik van Zijn Leven heel bewust als een bijdrage tot de vervulling van Gods Verlossingsmysterie, dat Hij vurig verlangde te voltooien door een ononderbroken versmelting van volmaakte zelfverloochenende Liefde, dienst aan Gods Werken en verlangen naar de Eeuwige Gelukzaligheid voor elke mensenziel en een leven in volmaakt welzijn voor elk schepsel in Gods Rijk op aarde in een zijnstoestand van Ware Liefde, Ware Vrede, Waar Geluk en volmaakte vervulling van de Goddelijke Wet.

1623. EERBETOON AAN HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS
ALS WERK VAN VERLOSSING

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Goddelijk Geschenk voor mijn Eeuwig Heil, mag ik U mijn eigen leven aanbieden als eerbetoon en dank voor Uw Leven als de Mensenzoon, dat U hebt geleid als een doorlopend alles omvattend Offer voor Mijn Verlossing.

1. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden in de Schoot van Uw onbevlekt ontvangen maagdelijke Moeder Maria, waar U leed onder de verlatenheid en de afwijzing door de mensenzielen in Bethlehem.
2. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden als pasgeborene, toen U de koude van de mensenharten moest ervaren in de koude van Uw geboorteplaats.
3. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden in de woestijn, waar U hongerde en dorstte naar de Liefde die U door talloze zielen zou worden onthouden, en uitboeting bracht voor de hitte van ontelbare bekoringen waaraan mensenzielen in alle tijden zouden toegeven.
4. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden in de aanhoudende strijd tegen farizeeën en schriftgeleerden, waarin U werd gekweld door het grote ongeloof, de miskenning en de vervolging van de ware navolging van Gods Wet door mensenzielen, en door alle uitingen van jaloersheid en zelfzucht.
5. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden tijdens Uw vele voettochten doorheen Israël, met de vermoeidheid, de uitputting en de ontberingen om de ontelbare zielen die zich tegen alle beproevingen van hun leven zouden verzetten en deze tot elke prijs zouden trachten te vermijden.
6. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden tijdens Uw talrijke uren van prediking en onderrichting, tijdens dewelke U werd verteerd door het Vuur van Liefde voor de Wetten van het Goddelijk Leven en de pijn om elke overtreding ertegen vanwege mensenzielen.
7. Ik breng eerbetoon aan Uw zozeer onbekend Lijden in het Hart tijdens het volbrengen van zovele wondertekenen, genezingen en opwekkingen uit de doden, als rechtstreekse rechtzettingen van ontsporingen in de uitwerking van de Goddelijke Intelligentie door de immense zondigheid van de hele mensheid.
8. Ik breng eerbetoon aan Uw zozeer onbekende kwelling bij de opwekking van Lazarus, onder het besef dat zoveel zielen zouden nalaten om vrijwillig en spontaan uit hun zelfgebouwd graf van eigen voorstellingen en verwachtingen op te staan en naar het Ware Licht te gaan.
9. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden tijdens het Laatste Avondmaal, waar Uw Lichaam werd verteerd door koorts van oververmoeidheid en Uw Hart werd gekweld onder het besef van de strijd en de ontelbare pogingen tot verontreiniging waaronder Uw Kerk te lijden zou krijgen.
10. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden in de Hof van Gethsemani, waar U in Lichaam en Hart werd gewurgd onder de verstikkende druk van de talloze zonden die de mensheid zou verzamelen door keuze voor de duisternis boven Gods Liefde en Zijn volmaakte Werken.
11. Ik breng eerbetoon aan Uw kwelling wegens de slapende apostelen in de Hof van Gethsemani, als teken voor elk gebrek aan waakzaamheid van zielen voor de duisternis terwijl deze haar ongemerkt nadert met fakkels om haar te verschroeien en kettingen om haar gevangen te nemen.
12. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden onder het verraad door Judas, dat zich talloze malen zou herhalen in elke ziel bij elke gelegenheid waarbij deze zou kiezen voor de duisternis boven U onder de misleiding van een kus aan U.
13. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden bij Uw gevangenneming in de Hof van Gethsemani, die zich zou herhalen bij elke gelegenheid waarbij een ziel het U onmogelijk zou maken om Uw weldaden in haar tot vrucht te helpen brengen.
14. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden bij de drievoudige verloochening door Petrus, die zich talloze malen zou herhalen in elke ziel bij elke gelegenheid waarbij deze een jegens God gesloten verbond niet zou nakomen, de Goddelijke Wet bewust zou negeren, of zou handelen alsof God niet zou bestaan.
15. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden tijdens de verhoren bij de hogepriesters en bij Pilatus, waarbij de mensheid haar God ter dood zou veroordelen omdat Hij een aanstoot was voor alle eigen voorstellingen over de Waarheid en over goed en kwaad.
16. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden tijdens de uren na de verhoren, waarin U werd verdrukt onder de onoverzienbare bergen van kwelling die mensenzielen in alle tijden hun medeschepselen zouden aandoen.
17. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden tijdens de geseling, wanneer Uw Lichaam zou worden verscheurd onder de talloze overtredingen waardoor zielen zichzelf zouden verscheuren door hun keuzen voor wereldse belangen en genietingen.
18. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden tijdens de doornenkroning, waarbij U werd doorboord door de doornen die zielen in zichzelf zouden slaan door hoogmoed, trots, verwaandheid, zelfverheffing, zelfverheerlijking, en door alle keuzen voor de koninkrijken der aarde boven een leven in dienst van Gods Werken.
19. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden tijdens de Kruisdraging om elk protest van mensenzielen tegen de beproevingen en kruisen van het leven en voor elke keuze voor de gemakkelijkste weg doorheen het leven.
20. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden in Lichaam en Hart tijdens de drievoudige val onder het Kruis, onder het besef dat talloze zielen zouden bezwijken onder de beproevingen van het leven, en wegens gebrek aan Liefde voor Gods Werken niet zouden opstaan om de juiste weg te blijven gaan.
21. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden tijdens Uw vergeving aan hen die U aan het Kruis sloegen, gekweld onder het besef dat de duisternis de wereld zou regeren door de wrok, de wraakzucht en het gebrek aan vergevingsgezindheid vanwege mensenzielen onder elkaar.
22. Ik breng eerbetoon aan Uw Lijden in Lichaam, Hart en Ziel gedurende de uren aan het Kruis, tijdens dewelke elke beproeving, elk kruis, elk leed en elke kwelling die ooit door mensenzielen zouden worden ervaren, werd geheiligd.

Mijn Jezus, ik breng eerbetoon aan Uw hele leven als de Messias op aarde, dat vanaf de Moederschoot tot en met Uw laatste ogenblik aan het Kruis een ononderbroken ketting van beproevingen en kruisen in Lichaam, Hart en Ziel is geweest, want U hebt dit alles doorstaan omdat miljarden mensenzielen ontelbare overtredingen tegen de Wet van de Ware Liefde zouden begaan, en zeer velen in alle tijden volkomen zouden negeren welke kwellingen U uit zelfverloochenende Liefde tot het welzijn van elke mensenziel van harte hebt aanvaard.
Daarom geef ik U mijn eigen leven met al zijn beproevingen en kruisen, opdat het moge bijdragen tot de verzachting van Uw Wonden,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1624. UITNODIGING VAN JEZUS IN DE TEMPEL VAN MIJN HART

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, mijn Verlosser,
Ik belijd voor U mijn diepste verlangen dat mijn hart een tempel moge zijn, die U beschutting en geborgenheid mag bieden tegen de stormen der wereld.
Moge mijn hart een oord van Vrede en troost zijn in elke situatie waarin U ergens ter wereld wordt vervolgd, miskend, verraden, verloochend, ter dood wordt veroordeeld, wordt gegeseld, met doornen wordt gekroond, wordt bespot of aan het kruis wordt geslagen.
Moge U dan mijn hart vinden als een tempel van toevlucht, vervuld van het Licht van Gods Wet en van de warmte van een oprechte zelfverloochenende Liefde, versierd met talloze bloemen van oprechte deugd en badend in het Hemels parfum van de heiligheid van Uw en mijn Moeder en mijn Meesteres, Maria, de mooiste Bloem uit het Paradijs van het Eeuwig Koninkrijk, Zij Die de adem van de Heilige Geest verspreidt in elke kamer die Haar voorgoed is gegeven.
Voor U wil ik de tempel van mijn hart inrichten volgens het model van Haar Die U aan de wereld heeft gegeven als de Messias, en onder Haar leiding, want zie, Zij was het Tabernakel van volmaakte toevlucht voor U, ingericht door de Eeuwige Vader Zelf en volmaakt bekleed met de Heilige Geest.
Zoals Zij wil ook ik voortaan een leven leiden als een tempel waarin U Zich thuis kunt voelen, en met een tuin waarin Uw zaad waarlijk wortel kan schieten en onder de regen der genade kan worden tot heesters van een Lente die nooit meer eindigen zal.
Zo, mijn Jezus, wil ik de Wonderwerken van de Vader in mij, het gefluister van de Heilige Geest in mij, en de Werken van oneindige Liefde van Uzelf in mij beantwoorden met de bouw van het kleine rijk dat God reeds zo lang in mij heeft verlangd te zien verrijzen. Moge de Eeuwige Liefde mij vinden als een kiem van Vuur die klaar is om voorgoed voor Haar te ontvlammen.


www.maria-domina-animarum.net

1625. KORTE AKTE VAN OVERGAVE AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, mijn machtige Hemelse Meesteres,
Zoals het Licht van Gods Liefde en de regen van Zijn Genade de mensheid begroeten voor een nieuwe dag in Zijn dienst, werp ik mij voor U neer voor een nieuwe dag in onderwerping en dienst aan U, opdat ook ik vandaag een werktuig van onverdeelde Liefde moge zijn.
Mag ik ook vandaag Uw innerlijke leiding ontvangen, die onfeilbaar is, want U bent de Bruid van de Heilige Geest.
Wil vandaag mijn Gids en de Meesteres van mijn hele wezen zijn, opdat ik met alles wat ik doe of niet doe, met alles wat ik zeg, schrijf, denk, voel, verlang of nastreef de Werken van mijn God mag dienen, mag meewerken aan de ontsluiting van de Verlossingswerken van Jezus Christus in mensenzielen, en jegens elk medeschepsel dat ik vandaag mag ontmoeten, een levend getuige mag zijn voor Gods genezende Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

1626. OCHTENDVERLANGEN NAAR EENHEID MET MARIA

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, mijn machtige Hemelse Meesteres,
Mijn kleinheid begroet U voor deze nieuwe dag.
Ik smeek om de genade van Uw innerlijke leiding bij elke gebeurtenis, in elke situatie en bij elk contact en elke ontmoeting met een medeschepsel die deze dag mij zal brengen.
Moge Uw Hart vandaag in mij kloppen, opdat ik ontvankelijk moge zijn voor elke inspiratie die mij naar een volkomen vervulling van de Goddelijke Wet kan leiden.
Moge de eenheid van mijn hart met het Uwe mijn verlangen vruchtbaar maken om:

 • een kanaal van Liefde, Licht, warmte en geborgenheid te zijn voor elk medeschepsel;
 • Gods Heilsplan te helpen verwezenlijken in alle aspecten van mijn leven;
 • de vrucht van de Verlossingswerken van Christus te helpen ontsluiten in elke ziel van goede wil.

Leef en heers voelbaar in mij, onfeilbare Brug naar het Hart van mijn God, opdat ik deze dag een positief verschil moge maken voor elk wezen dat mijn weg kruist, en ik actief en bewust moge kunnen bijdragen tot de voltooiing van Gods Werken en Plannen van Liefde in deze wereld, en tot de ontsluiting van mijn eigen Heil.


www.maria-domina-animarum.net

1627. GEBED TOT MARIA OM EENHEID TIJDENS DE BIECHT
(voor de totaal aan Maria toegewijde ziel)

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Mens geworden Liefde,
In diepe Liefde en rouwmoedigheid leg ik mijn hart en mijn hele levensweg voor U open.
U Die op grond van het heilig verbond van totale toewijding aan U de Meesteres van mijn hele wezen bent, wil volmaakt en onvoorwaardelijk heersen over al mijn gevoelens en al mijn herinneringen, opdat zij mogen dienen tot brandhout voor het Vuur van mijn berouw en voor het Vuur dat mijn God in de hele wereld wil ontsteken.
Zie, ik betreur zo diep elke gelegenheid waarbij ik voor mijn medeschepselen niet een bron van Licht, warmte, geborgenheid, Vrede, vreugde en Hoop ben geweest, en daardoor schade of leed heb veroorzaakt, Gods Werken van Liefde in deze wereld niet heb gediend, geen spiegel van Zijn Hart en geen levend getuige van Zijn liefdevolle Tegenwoordigheid ben geweest.
Open in mij elke cel van duisternis, opdat ik haar onvoorwaardelijk moge uitstorten in het Vuur van Gods Barmhartigheid en moge laten doorstralen met het Licht dat Hij elke dag opnieuw voor mij liet opgaan om mij tot zelfkennis en tot inzicht in de enige juiste weg te brengen.
Wil mijn hart en mijn geheugen openstellen voor een oprechte ontmoeting met de door mij zo schaamteloos gekwelde God, en wil mijn mond openen voor een oprechte belijdenis van berouw en van dankbaarheid voor de weg naar de Eeuwige Tuinen, die Hij reeds een leven lang voor mij tracht te ontsluiten.
In deze gesteldheid geef ik mij nu onbeperkt en onvoorwaardelijk in Uw handen, opdat ik mijn Biecht moge spreken in eenheid met Uw Hart, Vuuroven van de absoluut volmaakte Liefde tot Gods Wet, al Zijn Werken en Zijn hele Schepping, en door Uw Mond, die nooit door enig woord is bevlekt dat niet Gods Werken kon verheerlijken.


www.maria-domina-animarum.net

1628. GEBED TOT MARIA VOOR EEN NIEUWE START NA DE BIECHT
(voor de totaal aan Maria toegewijde ziel)

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van Smarten, zo intens gekweld door elk gebrek aan Liefde in mensenzielen en door de vele uren die ik heb doorgebracht in eigenliefde,
De God van volmaakte alomvattende Liefde heeft mij opgenomen in Zijn Vuur, dat Hij in mensenharten brandend wil houden met het brandhout van een onuitputtelijk berouw.
Van de Bron der Eeuwige Liefde ben ik uitgegaan voor een reis doorheen het land waarin Hij ooit voorgoed Zijn Rijk hoopt te grondvesten als zichtbare spiegel van Zijn Hart.
Hoe vaak ben ik op mijn weg gevallen om aardse belangen en behoeften en mijn eigen innerlijke wereld te kussen en mijn blik op de Hemel en op Gods noden van Liefde te laten vertroebelen. Met U in mijn hart wil ik opstaan om de weg naar de top van het Calvarie van mijn levensweg te voltooien, waar mijn God op mij wacht om de kruisen van mijn leven in Zich op te nemen.
Hoe zwaar drukt mij mijn onvolkomenheid, want ik heb niet steeds voor Hem, Zijn Werken en al Zijn schepselen geleefd.
Hoe zelden heb ik de pijn in Zijn ogen gezien, want de ogen van mijn ziel waren verblind door de schijnlichten van zovele dingen die mij van Hem konden verwijderen omdat ik de horizont van mijn weg, mijn ware Bestemming, niet wilde zien.
Zie, ik wil mij totaal openstellen voor Uw innerlijke leiding, want U bent de volmaakt heilige Bruid van de Heilige Geest en de volmaakte Vrucht van de Boom der Eeuwige Liefde.
Aan het Vuur van Uw Hart vertrouw ik al het mijne toe, dat God niet zou verheugen indien ik het in mij zou dragen in het uur van de grote ontmoeting met Hem.
Meer dan wat dan ook verlang ik uit U opnieuw geboren te worden, want via die weg kwam mijn Verlosser in de wereld om mijn akker te bezaaien met het zaad van de Ware Liefde die mijn Heil moest brengen.
Moge Uw Wil al mijn doen en laten, al mijn woorden, gevoelens, gedachten, verlangens en bestrevingen richting geven, opdat ik U geen ogenblik meer zou loslaten, en ik mijn weg moge voltooien in volmaakte vruchtbaarheid voor Hem Die mij alles heeft gegeven wat Hij bezat, want het uur zal komen, waarop ik Hem alles moet geven wat ik bezit.
Slechts met U op de troon in mijn hart zal mijn geschenk in dat uur het Hart kunnen zalven, dat voor mijn Eeuwig Geluk is doorboord.
Voor dat uur ben ik geboren, moge het mij vinden als Uw bezit en eigendom, opdat de Eeuwige Liefde mij dan moge herkennen als een druif aan de Wijnstok Die op Golgotha is gerijpt voor de definitieve opstanding van het Licht in de Schepping.


www.maria-domina-animarum.net

1629. GEBED VAN DE AAN MARIA TOEGEWIJDE ZIEL
IN ELK LICHAMELIJK LEED

(te gebruiken bij ziekte of elk lichamelijk leed)

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, onvolprezen Moeder van Smarten,
Op kracht van het heilig verbond van totale toewijding dat ik jegens U heb gesloten, bent U de onbetwiste Meesteres van mijn hele wezen.
U behoort ook mijn lichaam onverdeeld en onvoorwaardelijk toe.
Ik smeek U, heers totaal over mijn lichaam. Wil, volgens de noden van de Werken van Liefde die mijn God in deze wereld wil volbrengen, hetzij mijn lichaam volkomen in overeenstemming brengen met de Levenswetten van mijn Schepper, hetzij mijn hart helpen ontvlammen opdat ik deze kelk in oprechte aanvaarding en Liefde moge drinken.
Wil mij ondersteunen in dit leed, opdat ik mij door Uw Hemelse Liefde gedragen mogen weten, en mijn lichaam als Uw bezit en eigendom en onder Uw volmaakte heerschappij levenslang een vruchtbaar instrument moge zijn voor de ontsluiting van de oneindig verheven Verlossingswerken van Jezus Christus, Uw Goddelijke Zoon.

♥ ♥ ♥

Begin mei 2021 beloofde de Meesteres van alle zielen Myriam de inspiratie van een reeks van zeven toewijdingsgebeden, één voor elke dag van de week.
Haar bedoeling lag hierin, zielen te motiveren tot een intens dagelijks contact met Haar via een gebed in hetwelk naast een dagelijks terugkerende toewijding ook elke dag een verschillend thema zou worden toegewijd, zowel ten bate van de hele wereld als van de biddende ziel zelf.
Deze reeks bestaat uit de nu volgende gebedsbloemen 1630 tot en met 1636.
Het thema van de dag wordt telkens boven elk van de zeven gebeden aangekondigd.


www.maria-domina-animarum.net

MAANDAG – Op deze dag worden de levenswegen van alle mensenzielen alsook de eigen levensweg toegewijd.

1630. TOEWIJDING VAN DE MAANDAG AAN MARIA
(thema van de maandag: de levensweg)

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, in Wie alle volmaaktheden van Zijn onfeilbare Werken verenigd zijn,
Ik geef mijn reis doorheen deze dag onverdeeld in Uw handen. Wees ook vandaag de soevereine Meesteres van mijn hele wezen en van alles wat deze dag mij zal brengen.
U Die door God bent gekroond tot Koningin van Hemel en aarde, wees tevens de soevereine Meesteres van de wereld, Diegene Die alle gebeurtenissen en situaties in de wereld kan inzetten voor het Licht en tegen de duisternis, opdat de Schepping spoedig getuige moge zijn van de grondvesting van het Rijk van Jezus Christus op aarde, Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen.
Alles wat vandaag in mij omgaat en alles wat vandaag van mij uitgaat, stel ik onverdeeld in Uw dienst, opdat ik door Uw machtige tussenkomst een vruchtbaar werktuig moge kunnen zijn voor de voltooiing van het Heil voor de hele Schepping als alomvattend Werk van God.
Mijn Hemelse Meesteres, Gouden Brug naar de Drie-Ene God,
Ik wijd aan U toe, elke gelegenheid waarbij in de geschiedenis van de mensheid mensenzielen hun leven overwegend hebben afgestemd op wereldse doeleinden en idealen en op de verwezenlijking van wereldse behoeften en belangen, en daardoor hun roeping in dienst van Gods Werken en Plannen niet hebben vervuld, of deze Werken en Plannen zelfs hebben tegengewerkt.
Mogen onder de oneindige macht van Uw volmaakte en allerzuiverste Liefde alle negatieve effecten van dergelijke levenswegen nu nog teniet worden gedaan, opdat de duisternis haar macht over de mensheid moge verliezen.
Ik wijd U ook mijn eigen levensweg toe. Wil elk ogenblik van mijn leven voelbaar mijn innerlijke Gids zijn, opdat mijn leven de vruchten moge opleveren waarvoor God het mij heeft gegeven. Daarom leg ik mijn hele levensreis in Uw handen,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken) en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

DINSDAG – Op deze dag worden alle contacten toegewijd, die alle mensenzielen ter wereld alsook de biddende ziel zelf ooit hebben gehad en/of nog hebben met om het even welk medeschepsel, dit wil zeggen met elke medemens en elk dier.

1631. TOEWIJDING VAN DE DINSDAG AAN MARIA
(thema van de dinsdag: alle contacten met medeschepselen)

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, in Wie alle volmaaktheden van Zijn onfeilbare Werken verenigd zijn,
Ik geef mijn reis doorheen deze dag onverdeeld in Uw handen. Wees ook vandaag de soevereine Meesteres van mijn hele wezen en van alles wat deze dag mij zal brengen.
U Die door God bent gekroond tot Koningin van Hemel en aarde, wees tevens de soevereine Meesteres van de wereld, Diegene Die alle gebeurtenissen en situaties in de wereld kan inzetten voor het Licht en tegen de duisternis, opdat de Schepping spoedig getuige moge zijn van de grondvesting van het Rijk van Jezus Christus op aarde, Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen.
Alles wat vandaag in mij omgaat en alles wat vandaag van mij uitgaat, stel ik onverdeeld in Uw dienst, opdat ik door Uw machtige tussenkomst een vruchtbaar werktuig moge kunnen zijn voor de voltooiing van het Heil voor de hele Schepping als alomvattend Werk van God.
Mijn Hemelse Meesteres, Gouden Brug naar de Drie-Ene God,
Ik wijd aan U toe, elke gelegenheid waarbij in de geschiedenis van de mensheid mensenzielen in contacten met om het even welk medeschepsel duisternis in om het even welke vorm tot uiting hebben gebracht en daardoor leed en schade hebben veroorzaakt of medeschepselen van hun waardigheid hebben beroofd.
Ik stel alle contacten tussen schepselen in de hele wereld onder Uw hoede, opdat geen enkele mensenziel ter wereld nog bron van leed moge zijn voor enig medeschepsel en daardoor haar roeping als beeld van de God van Liefde zou verloochenen.
Ik wijd U ook elk contact toe, dat ikzelf in de loop van mijn hele leven met om het even welk medeschepsel heb gehad en waardoor ik dit medeschepsel pijn of leed heb berokkend of het van zijn waardigheid heb beroofd. Moge elk verder contact dat ik op mijn levensweg nog met om het even welk medeschepsel zal hebben, volkomen door U worden beheerst, opdat elk medeschepsel mijn tegenwoordigheid moge kunnen ervaren als een teken van Gods nabijheid en werking,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken) en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

WOENSDAG – Op deze dag worden de geestelijke processen, het verstand en alle denken van alle mensenzielen ter wereld en van de biddende ziel zelf toegewijd.
De ziel wordt op deze dag tevens uitgenodigd, zich te verenigen met alles wat door Jezus is geheiligd bij Zijn Doornenkroning.

1632. TOEWIJDING VAN DE WOENSDAG AAN MARIA
(thema van de woensdag: de geest)

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, in Wie alle volmaaktheden van Zijn onfeilbare Werken verenigd zijn,
Ik geef mijn reis doorheen deze dag onverdeeld in Uw handen. Wees ook vandaag de soevereine Meesteres van mijn hele wezen en van alles wat deze dag mij zal brengen.
U Die door God bent gekroond tot Koningin van Hemel en aarde, wees tevens de soevereine Meesteres van de wereld, Diegene Die alle gebeurtenissen en situaties in de wereld kan inzetten voor het Licht en tegen de duisternis, opdat de Schepping spoedig getuige moge zijn van de grondvesting van het Rijk van Jezus Christus op aarde, Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen.
Alles wat vandaag in mij omgaat en alles wat vandaag van mij uitgaat, stel ik onverdeeld in Uw dienst, opdat ik door Uw machtige tussenkomst een vruchtbaar werktuig moge kunnen zijn voor de voltooiing van het Heil voor de hele Schepping als alomvattend Werk van God.
Mijn Hemelse Meesteres, Gouden Brug naar de Drie-Ene God,
Ik wijd aan U toe, elke gelegenheid waarbij in de geschiedenis van de mensheid mensenzielen hun gedachten en hun verstand hebben gebruikt voor de verwezenlijking van doelstellingen die Gods Werken en Plannen niet hebben gediend, of die deze Werken en Plannen hebben tegengewerkt door schade, leed en verwoesting te brengen. Ik wijd U tevens alle uitingen van hoogmoed, trots, zelfverheffing of zelfverheerlijking toe, waardoor mensenzielen zich boven hun medeschepselen hebben gewaand of zelfs God uit de wereld en het leven hebben verbannen.
Moge deze toewijding eerherstel brengen voor de talloze gelegenheden waarbij mensenzielen overal ter wereld de gave van het verstand hebben misbruikt om de werken der duisternis te doen, het leven van medeschepselen te maken tot een hel op aarde, en Gods Schepping te helpen maken tot een rijk van duisternis.
Ik wijd U ook al mijn eigen gedachten en alle vruchten van mijn verstand toe, door dewelke ik ooit de duisternis heb gediend of ten minste niet Gods Werken en Plannen heb gediend, alsook elk moment van hoogmoed, trots, eigenwaan of zelfverheffing. Wees de onverdeelde Meesteres van al mijn geestelijke processen,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken) en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

DONDERDAG – Op deze dag worden alle gevoelens toegewijd, die in alle tijden door alle mensenzielen alsook door de biddende ziel zelf zijn gekoesterd. De Koningin des Hemels wijst er geregeld op, dat zonden en ondeugden zeer vaak hun wortels hebben in een verontreinigd hart, met andere woorden in een verontreinigd gevoelsleven.
De Moeder Gods nodigt de zielen tevens uit om deze dag het Lijden van Jezus in de Hof van Gethsemani te gedenken, dat een alles omvattend Lijden in het Hart (de gevoelens) om alle zonden en verleidbaarheden der mensenzielen van alle tijden was.

1633. TOEWIJDING VAN DE DONDERDAG AAN MARIA
(thema van de donderdag: het hart)

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, in Wie alle volmaaktheden van Zijn onfeilbare Werken verenigd zijn,
Ik geef mijn reis doorheen deze dag onverdeeld in Uw handen. Wees ook vandaag de soevereine Meesteres van mijn hele wezen en van alles wat deze dag mij zal brengen.
U Die door God bent gekroond tot Koningin van Hemel en aarde, wees tevens de soevereine Meesteres van de wereld, Diegene Die alle gebeurtenissen en situaties in de wereld kan inzetten voor het Licht en tegen de duisternis, opdat de Schepping spoedig getuige moge zijn van de grondvesting van het Rijk van Jezus Christus op aarde, Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen.
Alles wat vandaag in mij omgaat en alles wat vandaag van mij uitgaat, stel ik onverdeeld in Uw dienst, opdat ik door Uw machtige tussenkomst een vruchtbaar werktuig moge kunnen zijn voor de voltooiing van het Heil voor de hele Schepping als alomvattend Werk van God.
Mijn Hemelse Meesteres, Gouden Brug naar de Drie-Ene God,
Ik wijd aan U toe, elke gelegenheid waarbij in de geschiedenis van de mensheid mensenzielen niet de ware zelfverloochenende Liefde hebben gediend jegens om het even welk medeschepsel of jegens God Zelf of bepaalde van Zijn Werken in de wereld.
Aan de vuuroven van Uw vlekkeloos liefhebbend Hart lever ik uit: elk moment van gevoelloosheid, onverschilligheid en zelfzucht van alle mensenzielen van alle tijden, en elke verloochening van de Ware Liefde gedurende de hele geschiedenis van deze wereld.
Ik wijd U ook elke gelegenheid toe, waarbij mijn eigen gevoelens niet Gods Werken en Plannen hebben gediend en voor mij bruggen waren naar zonde, ondeugd en om het even welke duistere neiging. Wil elk spoor van kilte in mij laten verteren in het Vuur van Uw Hart,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken) en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

VRIJDAG – Op deze dag worden de zielen herinnerd aan de Kruisdood van Jezus, waardoor alle kruisen en beproevingen van elk mensenleven werden geheiligd. In de eerste plaats ligt vandaag de klemtoon op de vele lichamelijke beproevingen door dewelke elke mensenziel kan bijdragen tot de ontsluiting van de Verlossingswerken van Christus, mits deze beproevingen worden gedragen in de Geest van Christus: in oprechte aanvaarding en Liefde.

1634. TOEWIJDING VAN DE VRIJDAG AAN MARIA
(thema van de vrijdag: het lichaam)

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, in Wie alle volmaaktheden van Zijn onfeilbare Werken verenigd zijn,
Ik geef mijn reis doorheen deze dag onverdeeld in Uw handen. Wees ook vandaag de soevereine Meesteres van mijn hele wezen en van alles wat deze dag mij zal brengen.
U Die door God bent gekroond tot Koningin van Hemel en aarde, wees tevens de soevereine Meesteres van de wereld, Diegene Die alle gebeurtenissen en situaties in de wereld kan inzetten voor het Licht en tegen de duisternis, opdat de Schepping spoedig getuige moge zijn van de grondvesting van het Rijk van Jezus Christus op aarde, Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen.
Alles wat vandaag in mij omgaat en alles wat vandaag van mij uitgaat, stel ik onverdeeld in Uw dienst, opdat ik door Uw machtige tussenkomst een vruchtbaar werktuig moge kunnen zijn voor de voltooiing van het Heil voor de hele Schepping als alomvattend Werk van God.
Mijn Hemelse Meesteres, Gouden Brug naar de Drie-Ene God,
Ik wijd aan U toe, elke gelegenheid waarbij in de geschiedenis van de mensheid mensenzielen een medeschepsel lichamelijke kwellingen en leed hebben aangedaan, het kruisen hebben opgelegd, en daardoor duisternis hebben opgewekt die het kruis der wereld oneindig heeft verzwaard.
Ik geef U het beheer over alle lichamelijk lijden dat op deze wereld door om het even welk schepsel is en nog wordt geleden, en dat een immense kwelling vormt voor God en voor Uzelf, Die alles voelen wat in elk schepsel omgaat. Moge zo alle leed van alle levende wezens van alle tijden door U kunnen worden ingezet als brandhout voor het Vuur dat alle werken van duisternis in de hele wereld zal verbranden.
Ik wijd U ook alle kruisen, beproevingen, pijnen, vermoeidheden, ziekten, lasten en ongemakken van mijn eigen leven toe, en smeek U om een constante bezieling met de kracht van de gekruisigde Christus en om Uw heerschappij over mijn lichaam, opdat het een waardig en vruchtbaar werktuig moge zijn voor de ontsluiting van de Verlossingswerken van de lijdende Christus voor de hele Schepping,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken) en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

ZATERDAG – Op deze dag verwijst de Meesteres van alle zielen naar het gebruik dat elke mensenziel maakt van haar vrije wil. Dit gebruik bepaalt de mate waarin een ziel hetzij God hetzij de duisternis dient.
De keuze van dit thema op zaterdag houdt verband met de onvergelijkbare Smarten van de Moeder van Christus op de dag na de Kruisdood van de Messias, Die precies was gestorven om het zaad van de Verlossing uit te strooien in de mensheid, die verantwoordelijk is voor de Passie en de Kruisdood door het veelvuldig gebruik van de vrije wil om te zondigen, dit wil zeggen: om de Wil van God te overtreden, Die slechts de beleving van oprechte Liefde wil.

1635. TOEWIJDING VAN DE ZATERDAG AAN MARIA
(thema van de zaterdag: de wil)

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, in Wie alle volmaaktheden van Zijn onfeilbare Werken verenigd zijn,
Ik geef mijn reis doorheen deze dag onverdeeld in Uw handen. Wees ook vandaag de soevereine Meesteres van mijn hele wezen en van alles wat deze dag mij zal brengen.
U Die door God bent gekroond tot Koningin van Hemel en aarde, wees tevens de soevereine Meesteres van de wereld, Diegene Die alle gebeurtenissen en situaties in de wereld kan inzetten voor het Licht en tegen de duisternis, opdat de Schepping spoedig getuige moge zijn van de grondvesting van het Rijk van Jezus Christus op aarde, Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen.
Alles wat vandaag in mij omgaat en alles wat vandaag van mij uitgaat, stel ik onverdeeld in Uw dienst, opdat ik door Uw machtige tussenkomst een vruchtbaar werktuig moge kunnen zijn voor de voltooiing van het Heil voor de hele Schepping als alomvattend Werk van God.
Mijn Hemelse Meesteres, Gouden Brug naar de Drie-Ene God,
Ik wijd aan U toe, elke gelegenheid waarbij in de geschiedenis van de mensheid mensenzielen hun wil hebben gebruikt op een wijze die niet in harmonie was met de Wil van God, verlangens hebben gekoesterd en doelstellingen hebben nagestreefd die niet van aard waren om Gods Plannen en Werken van Liefde in deze wereld te helpen verwezenlijken.
Ik wijd U ook mijn eigen vrije wil toe, alles wat ik ooit reeds heb verlangd en nagestreefd, al mijn verleidbaarheden tot zonden en ondeugden, elke gelegenheid waarbij ik mijn rol en roeping in dienst van Gods Werken en Plannen van Liefde niet heb vervuld.
Moge ik voortaan leven vanuit een alles beheersend verlangen dat Uw Wil, zo volmaakt één met de Wil van God, mijn hele innerlijke leven richting moge geven, opdat ik totaal van U moge zijn en ik vanuit een volmaakte eenheid met U, elke dag een waar positief verschil moge kunnen maken voor alles wat God in Zijn Schepping wil volbrengen,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken) en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

ZONDAG – Op deze dag wordt de ziel, het alomvattende levensprincipe van de mens, toegewijd, alsook haar bestemming na het aardse leven.

1636. TOEWIJDING VAN DE ZONDAG AAN MARIA
(thema van de zondag: de ziel en haar eeuwige toekomst)

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, hoogst verheven Wonderwerk van God, in Wie alle volmaaktheden van Zijn onfeilbare Werken verenigd zijn,
Ik geef mijn reis doorheen deze dag onverdeeld in Uw handen. Wees ook vandaag de soevereine Meesteres van mijn hele wezen en van alles wat deze dag mij zal brengen.
U Die door God bent gekroond tot Koningin van Hemel en aarde, wees tevens de soevereine Meesteres van de wereld, Diegene Die alle gebeurtenissen en situaties in de wereld kan inzetten voor het Licht en tegen de duisternis, opdat de Schepping spoedig getuige moge zijn van de grondvesting van het Rijk van Jezus Christus op aarde, Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen.
Alles wat vandaag in mij omgaat en alles wat vandaag van mij uitgaat, stel ik onverdeeld in Uw dienst, opdat ik door Uw machtige tussenkomst een vruchtbaar werktuig moge kunnen zijn voor de voltooiing van het Heil voor de hele Schepping als alomvattend Werk van God.
Mijn Hemelse Meesteres, Gouden Brug naar de Drie-Ene God,
Ik wijd aan U toe, elke gelegenheid waarbij in de geschiedenis van de mensheid mensen hun ziel hebben weggegeven aan de duisternis, zodat deze ziel haar reis naar God, de ware Bron en Bestemming van al het levende, niet kon voltooien. Ik smeek daardoor, dat deze offerande samen met de oneindige macht van Uw Liefde God moge helpen vergoeden voor de ontelbare zielen die verloren gaan omdat zij niet zo hebben geleefd dat zij Gods Werken en Plannen van Liefde konden helpen verwezenlijken, en die door hun gebrek aan zelfverloochenende Liefde de macht der duisternis op deze wereld en in vele mensenharten steeds groter hebben gemaakt.
Ik wijd U ook mijn eigen zielenleven toe, alsook de eeuwige toekomst van mijn ziel na dit aardse leven. Wees de ware Meesteres van mijn ziel in het uur van mijn aardse dood,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken) en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

1637. HEILIG VERBOND MET JEZUS CHRISTUS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, wees welkom in mijn hart, mijn geest, mijn lichaam en mijn wil, opdat mijn hele wezen doordrongen moge zijn van de Tegenwoordigheid van de Eeuwige Liefde waaruit ik ben voortgekomen.
Ik smeek om Uw Goddelijke zegen over mijn hele wezen, opdat in mijn ziel, mijn hart, mijn geest, mijn wil en mijn lichaam geen enkele vorm van duisternis nog zijn uitwerking moge krijgen.
Moge door Uw zegen en Uw kracht mijn hele wezen in harmonie blijven, of komen, met de bedoelingen die God ermee had, want in Gods Hart wordt niets ontworpen dat niet het vermogen zou hebben om volkomen te zijn.
Opdat het verbond dat ik in verlangen naar de vervulling van Gods Wet in mijn hele wezen met U sluit, volkomen moge worden vervuld, geef ik mijzelf totaal, onvoorwaardelijk en levenslang over aan de heerschappij van Maria, Uw en mijn Hemelse Moeder en mijn Hemelse Meesteres, opdat ik door Haar volmaakte eenheid van Hart met U, een leven moge leiden met een vruchtbare oogst voor Gods Werken.
Moge mijn hele wezen nu door dit heilig verbond worden getekend met het teken van Goddelijk Vuur, dat mij zal maken tot een levend getuigenis tegen de duisternis en een levende verheerlijking aan de almacht van het Verlossingsmysterie, dat door mijn restloze overgave aan het onbevlekte Tabernakel van de Drie-Ene God in mij zal worden ontsloten.
Moge mijn verbond met U mij maken tot een levenslang werktuig voor de zichtbare voltooiing van Gods Werken van Liefde in de hele Schepping. In het Vuur van dit verlangen ondertekent mijn hart deze akte van mijn levenslange dienstbaarheid aan U, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken)


www.maria-domina-animarum.net

1638. OCHTENDVERENIGING MET JEZUS CHRISTUS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Belichaming van de absolute volheid van de Ware Liefde, bij het begin van deze nieuwe dag waarop ik mijn reis naar de Hemelpoort mag voortzetten, geef ik mij onverdeeld aan U.
Ik smeek om Uw Goddelijke leiding, bescherming en kracht, opdat ik vandaag Uw allerheiligste Naam moge eren door het Licht in mijn hart, dat door Uw Tegenwoordigheid de zon kan laten opgaan boven de levensweg van elk medeschepsel dat God mij vandaag waardig zal keuren, te ontmoeten.
Moge elk contact in om het even welke vorm en met om het even welk medeschepsel, volkomen in Uw Licht en Uw Tegenwoordigheid verlopen, opdat het moge bijdragen tot Gods Werken van Liefde op aarde.
Ik smeek U om het innerlijk Licht dat mij in staat zal stellen om alle gesteldheden van Uw eigen Hart trouw na te volgen, opdat de akker van mijn ziel vruchtbaar moge zijn voor het zaad dat Uw Verlossingswerken voor mij hebben bereid.
Ik verlang zozeer, elke beproeving die deze dag mij kan brengen, waardig en liefdevol te aanvaarden en te dragen, opdat zij moge kunnen bijdragen tot de voltooiing van de onvolprezen Werken van Licht die U tussen Bethlehem en Golgotha hebt volbracht, want zij hebben het door God uitgesproken doodvonnis tegen de duisternis in deze wereld ingeluid.
Moge ik vandaag en alle verdere dagen in alle omstandigheden, in elke situatie en in elke gebeurtenis een spiegelbeeld van Uzelf zijn, opdat mijn levensopdracht als werktuig voor de bloei van Gods Werken van Liefde in deze wereld moge worden voltooid tot verheerlijking van de ene ware God.
Ik stel daarom mijzelf onverdeeld onder de machtige hoede en leiding van Uw en mijn Moeder Maria, mijn Hemelse Meesteres, Die mij door U is gegeven tot veredeling van mijn levensvruchten. Moge de oneindige macht van Haar heiligheid ook deze dag mijn hele wezen aan God kunnen geven als bruikbare grondstof voor Zijn Rijk van onvergankelijke Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

1639. AVONDVERENIGING MET JEZUS CHRISTUS

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Goddelijk Licht der wereld,
Spoedig valt de nacht. Daarom geef ik U nu elk spoor van duisternis dat ooit door mijn toedoen in de wereld kan zijn gekomen of waarmee ik ooit een medeschepsel kan hebben beladen. Ik geef U ook elk uur van mijn leven in hetwelk ik de duisternis meer kan hebben bemind dan het Licht, of in hetwelk de duisternis mijn hart heeft kunnen gebruiken voor de bevordering van haar werken.
Het is mijn diep verlangen, mijn hart deze nacht één te weten met het Uwe, opdat ik gedurende de donkere uren door de instroming van Uw Liefde moge worden gesterkt voor de volgende dag, en ikzelf de pijn moge helpen verzachten, die Uw Hart zal lijden om de onmetelijke duisternis die U ook deze nacht in zoveel harten zult zien heersen.
Op grond van de levenslange overgave van mijzelf aan Uw en mijn Moeder Maria, mijn Hemelse Meesteres, smeek ik om Uw bescherming en Uw Licht voor mijn hele wezen, opdat ik de kracht moge vinden om zo te leven, dat geen zaad van duisternis nog wortel moge schieten in de bodem van mijn hart en geest, want Uw Lijden van Liefde mag niet vergeefs zijn geweest.
Moge de God der volmaakte Liefde deze nacht in mijn hart het verlangen vinden, op elk ogenblik van mijn leven, in elke situatie, onder alle omstandigheden en in elke ontmoeting met om het even welk medeschepsel de duisternis van Golgotha als de vrucht van alle bekoringen en zonden te veranderen in het Morgenlicht der Verrijzenis als de vrucht van een vlekkeloze, onvoorwaardelijke, zelfverloochenende Liefde.


www.maria-domina-animarum.net

1640. DRIEVOUDIGE AANROEPING IN ELKE BEPROEVING

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, mijn Hemelse Meesteres, mij door God gegeven Gids op mijn levensweg,
Hoe zou ik niet willen lijden voor een Meesteres zoals U, Die voor mij een Gouden Brug over de kolkende stroom van alle wereldse invloeden wil zijn?
Hoe zou ik niet willen lijden voor een Heer zoals Jezus Christus, Die mij in totale zelfverloochening heeft verlost?
Hoe zou ik niet willen lijden voor mijn Schepper en mijn God, Die levenslang een Vuurzee van Liefde voor mij is en zo zeer verlangt, mij voor eeuwig bij Zich te kunnen hebben in het nooit verwelkende Paradijs?
Ik smeek om Uw leiding, Uw bescherming en Uw kracht, o mijn Hemelse Meesteres, opdat deze beproeving in mijn hart moge worden verteerd in een waar Liefdesvuur dat Licht en warmte moge voortbrengen tot verlamming van de duisternis in vele harten en tot uitboeting van de fouten van mijn eigen leven,
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1641. TOEWIJDING VAN DE WERELD AAN DE
ALLERHEILIGSTE DRIEVULDIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Mijn God, hoezeer heb ik U lief, in elke blijk van oprechte Liefde op deze wereld, in elk dier, in elke bloem, in elke boom, in elke zonnestraal, in elke regendruppel, in elke maneschijn, in de ontelbare schoonheden en tekenen van Uw Tegenwoordigheid en Uw handtekening van volmaakte Liefde in de Schepping.
Vanuit deze achtergrond geef ik U elk spoor van duisternis, van liefdeloosheid en onverschilligheid waarmee mensenharten de Liefde en het Licht in deze wereld hebben bevlekt, beschadigd of verwoest door alle duisternis en leed die zij medeschepselen hebben aangedaan of ook vandaag nog aandoen.
Door de volmaakt heilige handen van de Heilige Maagd Maria, op grond van Haar eeuwigdurende zondeloosheid door U aangesteld tot Leidster van de legers van het Licht, wijd ik deze wereld en zijn duisternis toe:
● aan U, Eeuwige Vader, Schepper van de wereld en alles wat leeft,
Wil elke uiting van ontrouw vanwege mensenzielen jegens Uw Wetten en Geboden en jegens hun roeping als spiegel van Uw Hart, op grond van elke uiting van Liefde in deze wereld van haar verwoestende kracht beroven, opdat geen schepsel, noch mensenziel noch dier, op deze wereld nog ooit een mensenziel zou moeten ervaren als vertegenwoordigster en werktuig van de satan.
● aan U, Jezus Christus, Zoon van de Eeuwige Vader, Verlosser van elke ziel die van harte haar wil één maakt met de Wil van God,
Wil elke beproeving, elk kruis en alle leed van alle schepselen die ooit op deze wereld hebben geleefd en van al dezen die vandaag op deze wereld leven, in de Liefde van mijn hart in eenheid met de absoluut volmaakte Liefde en de eeuwigdurende Smarten van Maria samen met de oneindige verdiensten van Uw levenslang Lijden als de God-Mens toevertrouwen aan het Liefdesvuur waaruit in de Hemelen de Genaden worden bereid tot verlamming van alle duisternis in deze wereld.
● aan U, Heilige Geest, Kracht Die Gods Wet levend tracht te houden in elk hart,
Wil elk van de talloze afwijkingen van de Ware Liefde waarvan in deze wereld doorheen alle tijden schepselen het slachtoffer zijn geweest en nog dagelijks zijn, in haar volle lelijkheid en met al haar verwoestende gevolgen voor het Ware Geluk op deze wereld tonen aan elk hart dat zijn medeschepselen en Gods Werken te weinig of helemaal niet liefheeft.
Allerheiligste Drieëne God, in eenheid met de Koningin van Hemel en aarde bied ik U mijn hele leven en mijn hele wezen aan, met alles wat elk ogenblik van mijn leven in mij heeft geleefd, als offergave voor de verplettering van elk werk van duisternis en een totaal herstel van de heilige harmonie die U bij de schepping van de wereld in en tussen alle schepselen tot stand hebt gebracht, opdat deze wereld nu zeer spoedig totaal, onvoorwaardelijk, onverdeeld en definitief Uw Rijk van Liefde, Vrede, Gerechtigheid en Geluk moge worden,
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1642. AKTE VAN VERZOENING MET DE EEUWIGE VADER

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader, Schepper van alles wat is, Bron en Bestemming van alle leven,
In naam van alle mensenzielen van alle tijden bied ik U mijn hart tot goedmaking voor elk gebrek aan Liefde, voor elke onverschilligheid en voor elk gebrek aan interesse die U ooit vanwege mensenzielen ten aanzien van Uw Werken en Uw Liefde hebt ervaren.
Ik geef U mijn hart dat lijdt onder elke uiting van liefdeloosheid vanwege mensenzielen jegens medeschepselen, want U hebt in elke mensenziel Uw handtekening geschreven opdat haar leven de vervulling moge zijn van een verbond van Liefde met U.
Ik geef U mijn hart dat lijdt onder het berouw over elke gelegenheid waarbij ik tekenen van Uw Liefde en Uw Werken in mijn leven niet heb herkend.
Ik geef U mijn hart dat lijdt onder de ontelbare malen waarbij mensenzielen U de schuld hebben gegeven voor uitingen van leed, chaos, ellende en ongerechtigheid in de wereld, en niet hebben beseft dat dit alles de doornen zijn die ontspringen aan de rozen van Uw Liefde zodra een mensenziel Uw heilige bedoelingen met de Schepping en de schepselen verloochent.
Ik geef U mijn hart dat lijdt onder de ontelbare zielen die door zelfzucht en een levenslange jacht naar rijkdom en aanzien het door U geschapen paradijs van Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid tussen alle schepselen hebben veranderd in een oord van kwelling en duisternis dat tallozen heeft beroofd van het geloof dat U een God van zorgende Liefde bent, en vele anderen van het geloof dat U bestaat.
Ik geef U mijn hart dat lijdt onder de talloze mensenzielen die na hun aardse leven nooit tot U zijn teruggekeerd of nooit tot U terug zullen keren omdat zij hun leven niet in dienst hebben gesteld van de verwezenlijking van Uw Werken van Liefde doch van de verheerlijking van de macht van de duisternis.
O eeuwig levend Vuur van Liefde en volmaakt Geluk, reeds vóór de tijd begon, koesterde Uw Hart de droom van een Schepping vervuld van vlekkeloze Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen.
De mensenziel, bedoeld als de kroon op Uw Schepping, heeft de vervulling van Uw droom eeuwenlang verhinderd door de schending van elk verbond van Liefde.
Ik geef U elk spoor van Liefde dat ooit in mensenzielen heeft geleefd, op dit ogenblik nog leeft en nog zal leven, als een alomvattende smeking om een Goddelijk Liefdesvuur dat in deze wereld alles moge verteren dat niet Liefde is en aldus U verloochent, opdat Uw Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid spoedig de hele Schepping moge maken tot het paradijs dat U voor al Uw schepselen had voorzien.
Mogen mijn hele leven en mijn hele wezen, veredeld door de volmaakte Liefde van Maria, Uw Koningsdochter aan Wie ik mij onvoorwaardelijk en totaal heb weggegeven tot vervulling van Uw Plannen en Werken, in het Vuur van Uw Hart worden uitgestort tot verzoening en tot voltooiing van Uw bedoelingen voor elk schepsel.
Ik geef U dit alles in de eeuwig durende almacht van het Kruis van Uw Zoon,
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1643. STORMGEBED TOT ONTKRACHTING
VAN ALLE DUISTERNIS IN DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

O almachtige Drie-Ene God,

Opdat alle werken en plannen der duisternis en alle uitwerkingen ervan in de wereld ontkracht mogen worden, breng ik U,
Eeuwige Vader, verheerlijking, eerbetoon en eerherstel als de Schepper van alles wat is en als Bron van alle Liefde die alles in stand houdt.

Opdat alle werken en plannen der duisternis en alle uitwerkingen ervan in de wereld ontkracht mogen worden, breng ik U,
Jezus Christus, verheerlijking, eerbetoon en eerherstel als de Zoon van de Eeuwige Vader en Verlosser van alle zielen van goede wil uit de eeuwigdurende effecten van de erfzonde.

Opdat alle werken en plannen der duisternis en alle uitwerkingen ervan in de wereld ontkracht mogen worden, breng ik U,
Heilige Geest, verheerlijking, eerbetoon en eerherstel als Gods kracht Die alle mensenzielen bezielt met het Goddelijk Leven en met de Goddelijke Wet die de heiliging in alle zielen wil ontsluiten.

Opdat alle werken en plannen der duisternis en alle uitwerkingen ervan in de wereld ontkracht mogen worden, breng ik U,
Heilige Maagd Maria, verheerlijking, eerbetoon en eerherstel als de Moeder van de Christus, Koningin van Hemel en aarde en Gods hoogst verheven Wonderwerk, Belichaming van de volmaakte heiligheid en zondeloosheid.

Opdat alle werken en plannen der duisternis en alle uitwerkingen ervan in de wereld ontkracht mogen worden, breng ik U, mijn God en mijn alles, de offerande van alle leed en ellende die in deze wereld onder alle schepselen ooit is, vandaag wordt, en nog zal worden geleden, opdat al deze uitingen van duisternis en van afwijking van Uw volmaakte Wetten restloos tegen de duisternis mogen worden gekeerd.

Deze verheerlijking, eerbetoon, eerherstel en offerande schenk ik U op het fundament van een totale toewijding aan de Heilige Maagd Maria, via Wie ik U in alle eeuwigheid wil toebehoren.


www.maria-domina-animarum.net

1644. VERHEERLIJKING AAN DE KONINGIN VAN DE NEDERIGHEID

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Belichaming van alle volmaaktheden die God ooit voor het geschapene had voorzien,
Door de gave van mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan U wil ik U de hoogste verheerlijking brengen in Uw volmaakte nederigheid.
Wil totaal, onvoorwaardelijk en levenslang heersen over mijn hele innerlijke leven en al mijn doen en laten, opdat ik zoals U mijn ware plaats en mijn ware rol en opdracht in Gods Schepping moge beseffen en van harte moge aanvaarden.
Ik verheerlijk Uw grenzeloze nederigheid en eenvoud, die U een ongeëvenaarde macht gaven over alle listen van de prins der duisternis, de belichaamde hoogmoed en trots.
Wegens Uw alles beheersend verlangen om klein, eenvoudig en onopvallend te zijn, verhief God U boven al het geschapene.
Moge de totale gave van mijzelf aan U verheerlijking brengen aan de almachtige God, en moge deze verheerlijking al Zijn Werken en Plannen in de hele Schepping tot bloei brengen en het onkruid van de hoogmoed, de zelfverheffing en de zelfverheerlijking uit alle zielentuinen ontwortelen, opdat het paradijs van heiligheid dat Hij voor elke zielentuin reeds op aarde had voorzien, niet verloren moge gaan.


www.maria-domina-animarum.net

1645. VERHEERLIJKING AAN DE KONINGIN VAN DE ZUIVERHEID

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Belichaming van alle volmaaktheden die God ooit voor het geschapene had voorzien,
Door de gave van mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan U wil ik U de hoogste verheerlijking brengen in Uw volmaakte zuiverheid.
Wil totaal, onvoorwaardelijk en levenslang heersen over mijn hele innerlijke leven en al mijn doen en laten, opdat ik zoals U een spiegel moge worden van Gods Hart.
Geen smet van gedachten, gevoelens en verlangens die niet in overeenstemming zijn met de gesteldheden van mijn God mag ooit in mij het beeld schenden, dat Hij van Zichzelf in mij heeft gedrukt opdat ik door mijn hartenklop Zijn Gelaat aan de wereld zou tonen.
Daarom, o Bloem van paradijselijke schoonheid, geef ik U alles wat de wereld in mijn hart heeft achtergelaten aan zaad van onkruid, opdat het in het allerzuiverste parfum van Uw koninklijke waardigheid moge worden gewassen, en mijn hele wezen de Tegenwoordigheid moge verraden van Haar, in Wie het Goddelijk Licht geen enkele schaduw, geen enkel spoor van duisternis, mogelijk heeft gemaakt.
Moge God voor eeuwig verheerlijkt worden in mijn verlangen, de schoonheid van Uw hele Wezen in mijn hart te drukken als het Model volgens hetwelk ik wil leven en sterven.


www.maria-domina-animarum.net

1646. VERHEERLIJKING AAN DE KONINGIN VAN DE VERGEESTELIJKING

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Belichaming van alle volmaaktheden die God ooit voor het geschapene had voorzien,
Door de gave van mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan U wil ik U de hoogste verheerlijking brengen in Uw volmaakte vergeestelijking.
Wil totaal, onvoorwaardelijk en levenslang heersen over mijn hele innerlijke leven en al mijn doen en laten, opdat ik zoals U alle invloeden der wereld op mijn levensweg van hun kracht moge kunnen beroven door een zuiver verlangen naar een leven in dienst van de dingen die nooit vergaan.
Oneindig verheven waren al Uw gedachten, gevoelens en verlangens, want zij dienden slechts de verwezenlijking van de dromen van de Allerhoogste.
Daarom werp ik al mijn gesteldheden, gewoonten en neigingen aan Uw voeten neer, opdat zij mogen worden opgenomen in de eeuwig vloeiende stromen van Uw volmaaktheid, zo oneindig verheven boven alles wat sterfelijk is, en alles in mij moge hunkeren naar de vervulling van de Goddelijke Wet in al het geschapene.
Wil mijn onwaardigheid aanvullen, o Wezen mooier en glorierijker dan alle engelen, opdat Gods hoogst verheven Wonderwerk levenslang de macht moge hebben in mijn armzaligheid, die in haar verblinding zo vatbaar is geweest voor het schijngoud der wereld, dat slechts armer maakt.


www.maria-domina-animarum.net

1647. VERHEERLIJKING AAN DE KONINGIN VAN HET GELOOF

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Belichaming van alle volmaaktheden die God ooit voor het geschapene had voorzien,
Door de gave van mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan U wil ik U de hoogste verheerlijking brengen in Uw volmaakt Geloof.
Wil totaal, onvoorwaardelijk en levenslang heersen over mijn hele innerlijke leven en al mijn doen en laten, opdat mijn hele wezen zoals het Uwe door geen enkele andere magneet moge worden aangetrokken dan door deze van Gods Hart.
Voel toch hoezeer alles in mij smacht naar volkomen overvloeiing in U, Die zo totaal in de volheid van het Goddelijk Leven was ondergedompeld dat Uw werkelijkheid slechts bestond uit Gods Werken en de Liefde waarmee Hij deze zoekt te voltrekken.
Hoe vaak toch worden de harten en geesten misleid door de schijnvertoningen der duisternis in de wereld, en hoe totaal wordt daardoor de tirannie van de grote leugenaar in het inwendige leven van talloze zielen.
Daarom verheerlijk ik de verpletterende macht van Uw Geloof in de eindoverwinning van de Werken van de Drie-Ene God in een Schepping die zo zwaar is gevallen voor de tekenen van verval die de vorst der duisternis in haar heeft gezaaid als onkruid tussen de tarwe.
Leef en regeer in mij, o onwankelbare Rots van Geloof, opdat geen vezel van mijn wezen ooit moge twijfelen aan de onfeilbaarheid van Gods Werken, en ik U moge verheerlijken in de aanvaarding van al mijn beproevingen als bewijzen van Gods bedoeling om alle duisternis in Zijn Schepping te beschamen.


www.maria-domina-animarum.net

1648. VERHEERLIJKING AAN DE KONINGIN VAN DE HOOP

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Belichaming van alle volmaaktheden die God ooit voor het geschapene had voorzien,
Door de gave van mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan U wil ik U de hoogste verheerlijking brengen in Uw volmaakte Hoop.
Wil totaal, onvoorwaardelijk en levenslang heersen over mijn hele innerlijke leven en al mijn doen en laten, opdat ik zoals U in al mijn doen en laten en in al mijn diepste gevoelens, gedachten en bestrevingen gedreven moge worden door de zekerheid dat Gods Liefde nu reeds de bron van alle leed in deze wereld heeft overwonnen, doch slechts wacht op de volmaakte overgave van alle mensenzielen aan Zijn onfeilbare Wetten en belangen.
In de ongeëvenaarde bloei van het paradijs van Uw hele Wezen bent U de Belichaming van de Ware Hoop. Moge geen kracht ter wereld mij ooit van U kunnen losmaken, want ook mijn eigen arme tuin heeft van God onvermoede bloeikracht ontvangen, die slechts wacht op de verrijzenis van mijn wil om het Goddelijk Leven in mij te laten kloppen als mijn hart in de tijd en in de eeuwigheid.
Mag ik U daarom verheerlijken als de Dageraad van de Eeuwige Belofte voor mij en voor elke ziel die het Licht wil herkennen als de enige zin en bestemming van haar bestaan.


www.maria-domina-animarum.net

1649. VERHEERLIJKING AAN DE KONINGIN VAN DE LIEFDE

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Belichaming van alle volmaaktheden die God ooit voor het geschapene had voorzien,
Door de gave van mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan U wil ik U de hoogste verheerlijking brengen in Uw volmaakte Liefde.
Wil totaal, onvoorwaardelijk en levenslang heersen over mijn hele innerlijke leven en al mijn doen en laten, opdat ik zoals U de afkeer voor elke schending van de Goddelijke Wet moge koesteren als een onsterfelijk kind van de Heilige Geest.
O volmaakt Paradijs waarvan de schoonheid zelfs het Hart van de Grote Koning heeft veroverd en het voor eeuwig in verrukking wist te brengen, in U ervaar ik de almacht van de belichaamde Goddelijke Wet van de Ware Liefde. Van U wil ik zijn voor alle eeuwigheid, want in U brandt het Vuur dat al mijn ketenen kan smelten, het Vuur dat waarlijk vrij maakt.
Ik heb mijn leven niet gekregen om Gods Schepping in het geringste te schaden, noch om bron van kwelling te zijn voor Zijn volmaakt liefhebbend Hart, doch om Hem te verheerlijken en te omhelzen in mijn omgang met elk van mijn medeschepselen en in mijn overgave aan de voltooiing van elk van Zijn Werken en Plannen, die bomen van Leven willen doen opschieten uit alle zaadjes van Liefde uit Zijn Goddelijk Hart.
Leef en heers in mij, o Koningin van de zondeloosheid, opdat Gods Wet in mijn leven verheerlijkt moge worden in een vlekkeloze vervulling, want ik wil slechts leven en sterven voor de opstanding van het Rijk van de volmaakte Liefde in deze wereld die was bedoeld als een spiegel van het Paradijs der Hemelen, doch door de zonde is veranderd in een bodem die de wortels der Hemelse bloemen nog zelden kust.


www.maria-domina-animarum.net

1650. VERHEERLIJKING AAN DE KONINGIN VAN DE
EENHEID MET GODS WIL

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Belichaming van alle volmaaktheden die God ooit voor het geschapene had voorzien,
Door de gave van mijn hele wezen en mijn hele levensweg aan U wil ik U de hoogste verheerlijking brengen in Uw volmaakte eenheid met Gods Wil.
Wil totaal, onvoorwaardelijk en levenslang heersen over mijn hele innerlijke leven en al mijn doen en laten, opdat ik zoals U geen andere geboden en verboden moge erkennen dan deze welke mijn God in Zijn onfeilbare Wijsheid in elk geweten brandt.
Ik zie U in de heerlijkheid, de macht, de schittering en de schoonheid van duizend koninginnen, omdat Uw Wezen restloos is vervuld van Gods Wil, die door U is vervuld in elke situatie, elke gebeurtenis en elke ontmoeting van Uw aardse leven.
De volmaakte versmelting van Uw Wil met de Wil van God heeft alle grenzen aan Uw macht verbrand in de gloed van een Liefde zoals de wereld er onder al het geschapene nooit één heeft gezien die de Uwe kon evenaren.
In U verheerlijk ik de Belichaming van de vervulling van elk verlangen dat ooit in Gods Hart heeft geleefd van vóór de tijd begon. Niets kan U door de Allerhoogste worden geweigerd, want Uw Wil is absoluut identiek met de Zijne. Daarom zijn in U de volheid der Genade en de volheid van het Goddelijk Leven onbegrensd tot bloei gekomen.
Daarom kan geen kracht ter wereld U ooit weerstaan, en prijs ik in U de zekerheid van de vervulling van de Goddelijke Belofte dat U, de Vrouw, het hart van de duisternis tot zwijgen zult brengen tot zichtbare eindoverwinning van het Verlossingsmysterie over de zonde, tot eeuwige lof en eer van Jezus Christus en van de Goddelijke Wet.


www.maria-domina-animarum.net

De onderstaande eed werd door de Koningin van Hemel en aarde aan Myriam geïnspireerd op Haar feestdag als Middelares van alle Genaden, 31 augustus 2021.
God heeft Maria aangesteld tot Aanvoerster van de engelen en alle strijdende mensenzielen tot volledige ontsluiting van Zijn Heilsplan met de grondvesting van Gods Rijk op aarde en met totale ontkrachting van alle werken en plannen die de machten der duisternis sedert de erfzonde onophoudelijk via mensenzielen in de Schepping hebben uitgewerkt.
Op basis van dit gegeven motiveerde Zijzelf op 31 augustus 2021 deze inspiratie met deze woorden:

"Op grond van Mijn aanstelling tot Aanvoerster van Gods legers ben Ik Meesteres van alle zielen. In de mate waarin Ik Mijn opdracht als Meesteres van alle zielen waarlijk kan vervullen, kan Ik de zielen zo diep helpen omvormen dat zij hun vrije wil zodanig inzetten dat zij Gods verlangen naar de grondvesting van Zijn Rijk op aarde en daardoor hun eigen volmaakt Geluk, tot een werkelijkheid helpen maken.
Daarom deze eed, via dewelke Ik elke ziel een gouden sleutel in handen wil geven om het heilig verbond met Mij te bezegelen. Samen, via het heilig verbond van totale toewijding aan Mij, kunnen de zielen en Ikzelf deze wereld zodanig veranderen dat de Verlossingswerken van Jezus en het onbeschrijfelijke leed dat Hij in het kader van die Werken vrijwillig en in volmaakte Liefde op Zich heeft genomen, eindelijk de volle uitwerking kunnen krijgen die God ermee had bedoeld.
Ik druk elke ziel op het hart: Spreek deze eed niet lichtvaardig uit. Spreek haar pas uit zodra je hart waarlijk hetzelfde verlangen koestert als God Zelf: dat Gods rijk op aarde definitief zou worden gegrondvest, opdat de effecten van de Werken van de Christus zonder enige verdere smet noch beperking in de hele Schepping zichtbaar mogen worden en de duisternis die sedert de erfzonde over de Schepping is neergedaald, moge worden doorstraald en verdreven door het verblindende Licht uit het Hart van Christus en uit de Heilige Geest.
Voor een goed begrip wil Ik er nog uitdrukkelijk op wijzen dat er geen enkel verschil bestaat tussen strijder van Maria en strijder van Jezus Christus, daar op kracht van een Goddelijk Wilsbesluit een volmaakte en eeuwigdurende mystieke eenheid bestaat tussen het Hart van de Christus en het Hart van Zijn Moeder. Voor alle eeuwigheid hebben de beide Harten de ene en volmaakt identieke doelstelling nagestreefd, en zullen deze blijven nastreven, die is verworteld in de kern van het Wezen van God Zelf: de grondvesting van Gods Rijk op aarde en de restloze ontworteling van alle werken van duisternis en hun effecten in de Schepping" (de Heilige Maagd Maria, 31 augustus 2021).

1651. EED VAN DE STRIJDER VAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, Koningin van Hemel en aarde,
God heeft mij dit leven gegeven met de opdracht en de roeping, levenslang in alle omstandigheden, situaties, gebeurtenissen en alle ontmoetingen met elk medeschepsel Zijn Wet van zelfverloochenende Liefde te vervullen, opdat al Zijn Werken en Plannen van Liefde in de wereld ontsloten en voltooid mogen worden.
God heeft U aangesteld als Leidster van Zijn legers tot ontkrachting van alle werken en plannen van de duisternis in Zijn Schepping.
Daarom belijd ik jegens Hem mijn wil om levenslang en onvoorwaardelijk mijn hele wezen en mijn hele levensweg in Uw dienst te stellen en via een totale toewijding aan U beschikbaar te maken als grondstoffen voor de grondvesting van Zijn Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen op aarde.
Ik belijd U als mijn enige innerlijke Gids op al mijn wegen met en naar Christus.
Ik belijd mijn verlangen om al Uw inspiraties en leringen restloos in mij wortel te laten schieten, opdat mijn hele wezen vruchtbare bodem moge zijn voor het zaad van Jezus Christus, de ware Levensboom.
Ik belijd mijn wil om U elk ogenblik van mijn leven te dienen door alles wat ik ben, alles wat ik doe, zeg, denk, voel, verlang en nastreef, opdat ik onder Uw leiding een spiegel van de Christus moge worden en een levend teken moge zijn van Gods Tegenwoordigheid en werking.
Daarom belijd en aanvaard ik U onvoorwaardelijk en totaal als Meesteres van mijn hele wezen en van mijn hele levensweg tot en met het uur van mijn oordeel voor Gods Troon, opdat ik geen enkel ogenblik nog door duisternis bestuurd moge worden noch werken of plannen van de duisternis moge helpen bevorderen.
Deze eed leg ik neer in Uw Hart, opdat U hem levenslang moge bewaken en vruchtbaar moge helpen maken, en U hem in het uur van mijn aardse dood moge neerleggen voor onze God als een teken van mijn vaste wil om voor niets anders te leven dan voor de vervulling van Zijn Wet, want van Hem ben ik uitgegaan, en ik kan noch wil ooit enige andere kracht dienen dan God, de Bron en Bestemming van alles wat is.


www.maria-domina-animarum.net

1652. AVONDAKTE VAN BEROUW

(Myriam van Nazareth)

Mijn God, Bron en Bestemming van mijn aardse leven,
Elke ochtend gaat het Vuur uit Uw Hart in mijn ziel op als de zon die mijn hele wezen de kans wil geven om Uw Werken en Plannen te dienen voor een nieuwe dag als werktuig van Uw Liefde.
Nu de adem van Uw Vrede mij bedekt voor de rust van de nacht, geef ik U door de handen van de onbevlekte Dochter van Uw grootste welbehagen de vruchten van deze dag.
Ik belijd voor U mijn berouw over elk ogenblik waarop ik deze dag Uw Hart heb gepijnigd door medeschepselen niet te zalven met het parfum van een oprechte zelfverloochenende Liefde, doch hen heb vervuld met leed, hartenpijn, onrust of teleurstelling.
Ik belijd mijn berouw over elke gemiste kans om de werkingen van Uw Liefde in mijn leefwereld te laten bloeien.
Ik belijd mijn berouw over elk ogenblik waarop ik deze dag méér voor mijzelf heb geleefd dan voor het welzijn van mijn medeschepselen, de vervulling van Uw Wet van Liefde en de voltooiing van Uw Plan van Heil voor de hele Schepping.
Mijn God, ik smeek om de kracht om morgen een beter werktuig in Uw handen te kunnen zijn dan ik vandaag ben geweest, want de vervulling van Uw Wet van Liefde is de enige zin van mijn leven.
Rijk beladen zijn de bomen in de boomgaard die U mijn ziel in het uur van mijn geboorte in het vlees hebt toegewezen. Talloze vruchten heb ik nooit geplukt. Uit Liefde tot U wil ik morgen de korf van mijn hart vullen met vruchten waaruit U voor medeschepselen een maaltijd van genaden kunt bereiden, want ik wil niet langer Uw Hart beschamen, dat reeds een leven lang mijn boomgaard bestraalt opdat ik in de tekenen van Uw Liefde de wil moge vinden om uitsluitend te leven en te sterven voor U en voor het welzijn en Geluk van al mijn medeschepselen.