TOTUS TUUS, MARIA!

MARIA'S BLOEMENTUIN

GEBEDSBLOEMEN

Verzameling van alle gebeden door Maria geïnspireerd aan

Myriam van Nazareth

Ik draag deze gebedenverzameling op tot eerherstel aan Maria als Moeder van Smarten,
in welke hoedanigheid Zij mijn roeping als Haar instrument
gestalte heeft gegeven

Via de volgende link kunnen instructies en onderrichtingen worden bereikt, die bevorderlijk zijn voor een juist begrip van de achtergrond bij de gebeden en die behulpzaam zouden zijn om de gebeden in hun juiste, door de Hemelse Koningin bedoelde context te plaatsen: Belangrijk in verband met de gebeden

 

Op 16 oktober 2016 sprak de Koningin des Hemels tot Myriam als volgt over gebed:

"Elk gebed dat waarlijk door Gods Geest is geïnspireerd, draagt in zich een kracht die God erin heeft gelegd opdat het zou kunnen dienen tot voltooiing van Zijn Werken ten gunste van Zijn Schepping en de grondvesting van Zijn Rijk op aarde. Deze kracht gaat niet automatisch van het gebed uit, zij wordt pas ontsloten door:

  1. het vertrouwen en het geloof van de biddende ziel in deze kracht;
  2. de zuiverheid van de Liefde van de biddende ziel jegens God en de Schepping;
  3. de oprechte wil van de biddende ziel om het gebed te maken tot een actief werktuig tot vervulling van Gods Heilsplan.

In de mate waarin deze drie voorwaarden meer of minder vervuld zijn, ontplooit het gebed een groter of kleiner aandeel van de kracht waarmee het geladen is.
De concrete uitwerking van een gebed wordt door vele factoren beïnvloed, in het bijzonder door Gods Plan met de Schepping, door de staat van genade van de biddende ziel, en door de noden van Gods Gerechtigheid (die op zich reeds in hoofdzaak wordt bepaald door de staat van genade of ongenade van de mensheid als geheel). Zelfs in de gevallen waarin dit alles geen zichtbare uitwerking van het gebed toelaat, zal een gebed dat wordt verricht door een ziel die tijdens het bidden aan de drie voorwaarden voldoet, minstens een verborgen uitwerking krijgen in de ontwikkeling en bloei van de ziel zelf".

 

Om diverse redenen werd besloten, het aantal interne verlinkingen op onze website sterk te verminderen. De belangrijkste reden is ontsproten uit het verlangen van de Moeder Gods, dat de zielen veel méér, spontaner en zelfstandiger de bijzondere rijkdom aan teksten op deze website zouden verkennen. Links schrijven als het ware bepaalde reiswegen voor, terwijl het zelfstandig navigeren de enige weg is die kan uitmonden in de ontdekking van vele nooit eerder gevonden schatten. Dit past tevens volkomen bij Maria's stelling, dat de ziel slechts verdiensten verwerft via datgene wat zij spontaan en vrijwillig, vanuit haar eigen hart, voor haar eigen vorming en ten voordele van Gods Heilsplan zoekt te doen.
Alle teksten en gebeden die de Koningin des Hemels via deze weg aan de zielen heeft geschonken en nog steeds schenkt, vormen een buitengewoon sluitend systeem dat de zielen in zijn geheel in zich moeten opnemen. Pasklaar aangereikte zoekpaden (via veelvuldige verlinkingen) kunnen niet anders dan ten dele aan het grote doel van dit Werk van de Meesteres van alle zielen voorbijschieten: een diepe vorming van zielen in de Geheimen van het Goddelijk Leven.
In naam van de Koningin des Hemels is Haar Maria Domina Animarum Werk ervan overtuigd dat zielen die deze vormingsteksten vanuit een hart vol Liefde voor Gods Werken in zich opnemen, begrip zullen tonen voor deze beslissing, die wij hebben genomen in gehoorzaamheid aan Haar, die de Zetel van Wijsheid is.
De ziel die heel gericht iets zoekt, kan steeds gebruik maken van de zoekfunctie CTRL+F.

O Moeder, kan mijn hart rust vinden terwijl Uw Hart doorboord wordt om mijn zonden? Kunnen mijn ogen de stervende Jezus onbewogen aanschouwen, terwijl Uw ogen branden in de kwellingen van Zijn aanblik? Kan mijn geest leven zonder het voortdurende bewustzijn van het Kruis, terwijl de Uwe dreigt te sterven onder de wurgende duisternis van Golgotha? O Smartvolle Moeder, neem mij nu op in de liefdevolle weeën van Uw Hart in dit uur waarin de tijd openscheurt, opdat ik U voor eeuwig in mijn hart kan opnemen. (Myriam, in avondmeditatie, 3 september 2003)

INHOUD

De Hemelse Koningin heeft buiten de gebeden bestemd voor 'publiek gebruik' ook gebeden geïnspireerd voor strikt persoonlijk gebruik. Deze zijn niet in deze verzameling opgenomen.

Bloemen

N.B. : Buiten de 'gewone' gebeden, en daarom zonder volgnummer:

Krachtige aanroepingen

Maria's Novembergebedsplan

Dagelijks Gebedsplan

Gebedscategorieën