TOTUS TUUS, MARIA!

ZONDE EN AGRESSIE

Bijzondere Openbaring van Maria, de Meesteres van alle zielen,
over een zeer belangrijk aspect van de verantwoordelijkheid
van de mensenziel binnen de Schepping

gegeven aan Myriam van Nazareth op 18 maart 2020

"God heeft Zijn Schepping gemaakt in een staat van volmaakte harmonie, Liefde en Vrede tussen alle schepselen van elke soort. Zijn Schepping zou worden geregeerd door Zijn Wet van de Ware Liefde, de Basiswet van het Leven.

De mensenziel werd geschapen als kroon op de Schepping, en daardoor als vertegenwoordigster van de gesteldheden van de Schepper Zelf, de Bron van alle Leven en van de volmaakte Liefde, die uit Gods Hart stroomt als de essentie en brandstof van alle Leven.

In de mate waarin deze Basiswet zou worden gerespecteerd en in zijn volheid zou worden beleefd en toegepast, zou de harmonie binnen de Schepping – tussen alle levende wezens – volkomen blijven, en zou ook de harmonie binnenin elk organisme volmaakt blijven, wat tot uiting zou komen in een volkomen afwezigheid van ziekte en lijden.

Door de erfzonde van de eerste mensenzielen werd de Goddelijke Basiswet zwaar geschonden en kwam de eerste grondige verstoring van de harmonie tussen alle schepselen en binnenin al het levende. Als gevolg deden ziekte en lijden hun intrede in de Schepping, en ontstonden tevens allerlei uitingen van agressie, vijandigheid, wantrouwen, onderlinge strijd en na-ijver tussen schepselen.

De agressie die je thans op grote schaal kunt vaststellen onder mensen, maar eveneens in het dierenrijk en van dieren uit jegens de mens, is het rechtstreeks gevolg van de erfzonde en de daaropvolgende onophoudelijke voortschrijding van de afwijking van het leven ten aanzien van de Goddelijke Basiswet ten gevolge van het razendsnel aangroeiend volume van zonden en ondeugden in en tussen de mensenzielen, waarbij de zonde moet worden begrepen als elke overtreding van de Goddelijke Wet van de Ware Liefde door een mensenziel.

In waarheid zeg Ik je, dat de agressie in het dierenrijk, evenals alle leed, chaos, ongerechtigheid en ellende in de wereld uitdrukking geven aan de zondigheid van de mensenzielen doorheen alle eeuwen. Zonder deze zondigheid zouden alle schepselen in deze wereld onderling nog steeds leven in een absoluut volmaakte harmonie, Liefde, Vrede, saamhorigheid, dienstvaardigheid, behulpzaamheid, medeleven, en met een volkomen afwezigheid van alle leed en ziekte.

Wees je er tevens ten volle van bewust dat elke negatieve gedachte, elk negatief gevoel, elke negatieve intentie en elke negatieve handeling van een mensenziel jegens een dier, waar ook ter wereld, het wantrouwen van het hele dierenrijk ten aanzien van de mens vergroot, want doordat God Zijn Schepping heeft gemaakt als een netwerk waarbinnen alle schepselen met elkaar zijn verbonden (*), ontvangt elk schepsel volkomen onbewust een signaal bij elke positieve evenals bij elke negatieve handeling, gedachte, gevoel of intentie die vanwege een mensenziel naar een individueel dier uitgaat. Wegens de miljoenen overtredingen tegen de Liefde die dagelijks over de hele wereld door mensenzielen worden begaan, is het gevoelsleven van talloze schepselen zeer zwaar ontregeld en zijn de Liefde en het vertrouwen in zeer vele van hen grotendeels vervangen door angst en wantrouwen, en daardoor agressie".

(*) Op zekere dag vergeleek de Meesteres van alle zielen de onderlinge verbondenheid tussen alle schepselen met het verschijnsel dat in de fysica bekend staat als 'communicerende vaten': Wanneer in een laboratorium glazen kolven gevuld met water met elkaar verbonden zijn, en men voegt aan één kolf zwarte inkt toe, zal eerst het water in de kolf zelf donker kleuren, en geleidelijk ook het water in de andere kolven. Wat in één kolf gebeurt, verspreidt zich dus ook naar alle andere. Iets gelijkaardigs gebeurt in het netwerk van de Schepping wanneer een mensenziel iets goeds, of omgekeerd iets slechts, doet, zegt, denkt of voelt naar een welbepaald medeschepsel (mens of dier) toe.

De Meesteres van alle zielen wijst erop dat de wetten van het zielenleven meer gemeen hebben met de natuurwetten dan de mens geneigd is, aan te nemen. Precies om deze reden geeft Zij in Haar onderrichtingen in het kader van de Wetenschap van het Goddelijke Leven zoveel gelijkenissen aan de hand van beelden uit de natuur.

Openbaring vanwege de Meesteres van alle zielen, 18 maart 2020

"Aangezien de mensenziel slechts op aarde leeft om een levensopdracht te vervullen als werktuig via hetwelk God Zijn Werken en Plannen wil uitwerken en voltooien, rust op haar ononderbroken een drievoudige verantwoordelijkheid:

  1. Elke ziel wordt geacht, in al haar doen en laten en al haar innerlijke gesteldheden ononderbroken vruchtbaar te zijn voor de voltooiing van Gods Werken en Plannen;
  2. Elke ziel wordt geacht, ononderbroken te werken aan de ontplooiing van haar eigen zielsvermogens, dit wil zeggen: aan haar eigen heiliging, met andere woorden aan een steeds toenemende zuiverheid als spiegel van Gods eigen gesteldheden;
  3. Elke ziel wordt geacht, ononderbroken in dienst te staan van al haar medeschepselen.

Een ziel die zich er niet om bekommert, voortdurend zuiverder te worden en ononderbroken vruchtbaarder te worden als ziel, maakt zich schuldig aan een drievoudig 'non serviam' (ik wil niet dienen): Zij verzuimt de dienst aan God Zelf, de dienst aan de verplichting tot eigen groei, en de dienst aan haar medeschepselen. Een ziel die constant aan de zuivering en de bloei van haar eigen spirituele vermogens werkt, dient daardoor niet slechts haar eigen heiliging en derhalve de vervulling van haar ware levensopdracht op aarde, namelijk deze, een steeds bruikbaarder werktuig van God te worden, doch zij dient eveneens God Zelf én al haar medeschepselen, doordat elke groei in spirituele vruchtbaarheid de ziel tevens in staat stelt om steeds intenser Licht in het netwerk van de hele Schepping te injecteren, wat het welzijn van alle schepselen helpt vergroten.

Talrijk zijn de zielen die slechts leven in de verwachting dat zij automatisch de Eeuwige Gelukzaligheid zullen erven indien zij vermijden om doodzonden te begaan en bovendien zo getrouw mogelijk de regels van de Kerk zoeken te volgen. Dit is een passieve levenshouding, die op zich niet rechtvaardigt dat de ziel de Eeuwige Gelukzaligheid zou verdienen. De belofte van de Eeuwige Gelukzaligheid geldt slechts voor de ziel die op actieve wijze de zopas vermelde drievoudige verantwoordelijkheid opneemt, want neerkomt op een ononderbroken toepassing van zelfverloochenende Liefde jegens God, Zijn Werken en Plannen, en alle medeschepselen.

In waarheid zeg Ik je, dat het huidige christendom gevaarlijk passief wordt beleefd. Dit geeft talrijke christenen ten prooi aan zware zelfmisleiding, en berooft het netwerk van de Schepping van zeer veel Licht, doordat in talloze zielen niet de lichtkracht wordt ontwikkeld die God ervan verwacht".