TOTUS TUUS, MARIA !

PUBLICATIES

De volgende publicaties zijn momenteel verkrijgbaar

(uitsluitend nog in .PDF-formaat)

Boeken

  • Testament van het Verbond en de Dageraad van Gods Rijk op aarde
  • De Beekjes van het Heil
  • De Tempel van Maria en de onverwelkbare Bloem van Galilea
  • De Oogst van de Eeuwige Liefde
  • Kruistocht naar de ziel
  • Wedergeboorte van het Aards Paradijs


Testament van het Verbond

In Testament van het Verbond biedt de Koningin des Hemels de zielen een verzameling onderrichtingen en richtlijnen als gouden brug, over dewelke zij hun beleving en toepassing van ons prachtige christendom terug kunnen voeren naar de wortels ervan zoals Jezus deze heeft gemaakt.
De Moeder Gods beoogt met dit geschrift, het Vuur van het ware, traditionele christen-zijn in vele zielen opnieuw aan te wakkeren, opdat het christendom in de harten tot nieuw leven moge worden gewekt, en als voorbereiding op de grondvesting van Gods Rijk in de zielen. Slechts op het fundament van een juiste beleving van haar christen-zijn kan de ziel de Hemelse nalatenschap van Jezus in zich openen, en de zo vaak totaal vergeten schatten van het christen-zijn en dus van het Goddelijk Leven, in zich leren ontsluiten. De ziel kan geen christen zijn zonder Jezus‘ Woord en het Voorbeeld van Zijn Leven na te volgen.

♥ ♥ ♥

De Dageraad van Gods Rijk op aarde

De grondvesting van Gods Rijk in de zielen kan gelden als de volkomen ontsluiting van het Nieuw Verbond. God heeft Maria, de Koningin des Hemels, voorbestemd als Meesteres van alle zielen om de zielen die zich daarvoor openstellen, voor deze ontsluiting klaar te maken en hen in deze ontsluiting door Haar te laten begeleiden. De Meesteres van alle zielen is de Dageraad van Gods Rijk op aarde, Diegene, Die in de zielen het Licht en de warmte van de Middagzon, de Christus, aankondigt, en de overwinning op de satan en de verlamming van zijn werken in de wereld inluidt. Maria, de Dageraad, is door God uitgekozen om de Verlossingswerken van Jezus in de zielen te helpen afronden en in hen het Testament van Christus tot zijn hoogste rendement te brengen. Haar unieke rol binnen Gods Heilsplan wordt in De Dageraad van Gods Rijk op aarde aangetoond. Zij is door Jezus Zelf tot een essentieel element van Zijn Testament aan de mensheid gemaakt.

♥ ♥ ♥

De Beekjes van het Heil

De Meesteres van alle zielen heeft het graag over het 'Water van Goddelijk Leven', de stroming der Goddelijke genade, die in essentie uit de volmaakte Liefde bestaat. God is de Bron, de Hemelse Koningin een Verzamelbekken dat het Water van Goddelijk Leven over de hele Schepping kan verdelen. De mensenzielen zijn bedoeld als riviertjes. Wat Maria in dit boek leert, is dat ook de dieren in dit systeem een rol spelen, als kleine beekjes die op hun beurt het Heil helpen verspreiden.
Dit hele systeem is een noodzakelijk middel waarvan God Zich bedient om Zijn Liefde doorheen de Schepping te laten stromen, omdat de Ware Liefde de draagster van het Ware Leven is. Van de mensenzielen verwacht God, dat zij Zijn Liefde vertegenwoordigen naar de hele Schepping toe. Overal waar een ziel geen Liefde verspreidt, wordt een knooppunt of een kanaaltje in dit netwerk geblokkeerd of verontreinigd. Daarom is een liefdevolle omgang van elke ziel met al haar medeschepselen (mensen EN dieren) bepalend voor de toestand van de hele Schepping. Maria wijst erop, hoeveel ellende en duisternis op deze wereld worden veroorzaakt door de liefdeloze of onverschillige wijze waarop dagelijks miljoenen malen met dieren wordt omgegaan.
De grote les van dit boek: Een liefdevolle en waardige omgang met de dieren is noodzakelijk voor de redding van de wereld uit alle ellende.

♥ ♥ ♥

De Tempel van Maria + De onverwelkbare Bloem van Galilea

Een tempel is een heilige plaats, waar de ziel haar God zoekt te ontmoeten om in Zijn heiligheid te worden ondergedompeld. De ziel kan ook zelf tot een tempel worden. De gouden weg naar deze Hemelse werkelijkheid is deze van de totale, diep beleefde toewijding aan de Heilige Maagd Maria. In De Tempel van Maria onderricht de Hemelse Koningin de zielen in de levenswijze van de ware toewijding aan Haar. De liefdevolle en protestloze beleving van de totale Mariatoewijding in alle details van het leven ontplooit in de ziel de hoogst mogelijke vruchtbaarheid voor Gods Werken. Tot deze maximale vruchtbaarheid in het bijdragen tot de verwezenlijking van Gods Heilsplan is elke ziel geroepen. De ziel die al haar beproevingen, lasten, denken, voelen, doen en laten in dienst van de Meesteres van alle zielen stelt, maakt het Maria mogelijk om dit alles waarlijk te gebruiken in de strijd tegen de duisternis in de wereld. Hierdoor wordt deze ziel tot een werktuig via hetwelk God aan Zijn Rijk op aarde bouwt. Het loon dat Hij hiervoor betaalt, is de Eeuwige Gelukzaligheid. Daarom is dit boek een Hemelse Gids voor de zware reis doorheen het leven op aarde, met de hemelpoort als bestemming.
Voor de ziel die zich met haar hele wezen en haar hele leven aan Maria weggeeft in totale toewijding, kan het een grote hulp blijken wanneer zij zich enigszins kan voorstellen hoe Maria Zelf was en leefde. Maria heeft Haar leven op aarde zodanig geleid, dat Zij de hoogst mogelijke vruchtbaarheid van de ziel voor Gods Werken en Plannen verwezenlijkte. Het tweede geschrift in dit boekje, De onverwelkbare Bloem van Galilea, biedt de zielen de gelegenheid, de Meesteres van alle zielen in Haar eigen leven op aarde 'bezig te zien': hoe Zij was, hoe Zij Zich gedroeg, hoe Zij reageerde, dacht, voelde, hoe Zij met de elementen van Haar leven omging. Om deze reden is dit manifest eveneens in dit boek opgenomen, teneinde de richtlijnen die de Meesteres en Koningin in De Tempel van Maria heeft aangeboden, nog meer tot leven te wekken.
Samen vormen deze beide geschriften in dit boekje een onmisbare schat voor de ziel die wil worden tot een heilige tempel waarin de Koningin van Gods Schepping door Haar volmaakte Liefde de wonderwerken kan volbrengen, die Haar titel als 'Belofte van een Nieuwe Lente' waar maken.

♥ ♥ ♥

De Oogst van de Eeuwige Liefde

Over de laatste paar weken in het Leven van Jezus op aarde is weinig bekend. Nog minder is bekend over de hoog verheven gevoelens en gedachten van de Verlosser tijdens de dagen van Zijn Passie en de laatste weken voordien. Dit boek is een weergave van unieke inspiraties die via de mystieke weg door Jezus en Maria aan Myriam in woorden, beelden en beleving werden vergund. Dit maakt De Oogst van de Eeuwige Liefde tot een bijzonder getuigenis voor de gesteldheden in dewelke de Verlossing van de zielen is voltrokken.
De geestelijke en morele gesteldheden van de Christus leren de zielen, welke gesteldheden zij in hun eigen hart moeten nastreven om op de weg naar het Eeuwig Heil tot de grootste vruchtbaarheid te komen.
Dit boek schetst de grote lessen van de Passie, en brengt hierdoor een document dat door geen enkele christen kan worden versmaad, daar de Passie van Jezus precies de grote Bron van genaden is, waaruit voor ieder van ons het Eeuwig Leven is bereid. Elke ziel moet deze Bron uit eigen vrije wil in zichzelf ontsluiten om het Verlossingswerk van de Christus in zich tot volledige rijping te brengen. De ziel kan dit slechts doen in de mate waarin zij de lessen uit het Hart van Jezus, de Bron van het Eeuwig Heil, in zich opneemt en in haar eigen leven toepast. Pas dan kan de oogst op de velden van het zielsleven rijpen, en kan de ziel haar weg doorheen dit leven voltooien in de voetsporen van de Eeuwige Liefde.

♥ ♥ ♥

Kruistocht naar de ziel

Door de erfzonde hadden de eerste mensenzielen het verbond der volmaakte Liefde jegens God overtreden. Daar Gods Liefde volmaakt is, heeft deze breuk Hem er niet van weerhouden om alle zielen in het Eeuwig Leven bij Zich in het Paradijs te willen zien. Daar Gods Wet het zo heeft beschikt, dat lijden zielen kan bevrijden uit hun gevangenschap jegens de duisternis, wilde Hij de zielen precies dit leren: de weg naar de Verlossing door waarlijk aanvaard, liefdevol gedragen en toegewijd lijden. Als groot Voorbeeld zond Hij de Messias Jezus Christus in de wereld.
Door Zijn Lijden ontsloot Christus de Verlossing der zielen. In navolging van Zijn Kruisweg kan de ziel haar aardse leven vruchtbaar maken door het te beleven als een kruisweg ter voltooiing van de Verlossing in zichzelf, en door de beproevingen van het leven derhalve niet als aanstoot doch als genadegeschenk van God te beschouwen.
Er is een tweede kruisweg – een kruistocht – die is bedoeld om deze van de verlossende beproevingen te bekronen: de kruistocht naar de eigen ziel. De ziel voltrekt deze in elke inspanning om de bezetters van de kiem van heiligheid uit haar diepste wezenskern te verwijderen. Deze bezetters camoufleren zich doorgaans achter nevels van verblinding en dwaling, die de duivel via de meest uiteenlopende wereldse invloeden, via woorden van medemensen en via rechtstreekse inwerkingen rondom de ziel in het leven roept. De namen van deze bezetters luiden: Bekoring tot de meest uiteenlopende zonden, ondeugden, onheilzame gewoonten, dwaalgedachten, afdwalingen in de wijze waarop de ziel haar leven en de ware zin ervan, de zonde, en het bestaan van God en Zijn Mysteries beschouwt.
Over dit alles onderricht de Meesteres van alle zielen in Kruistocht naar de ziel, een verzameling van leerstellingen van de Moeder Gods tot vervolmaking van de ziel in de zelfkennis, de enige weg tot terugkeer naar de staat van ware genade. Dit boek is een leidraad over hoe de ziel op de vruchtbaarste wijze de strijd kan voeren tegen haar innerlijke vijanden, die onder de meest uiteenlopende, en zoals gezegd onder listig gecamoufleerde vormen samenzweren tegen haar heiliging. Een onontbeerlijk geschenk vanwege een liefhebbende God aan Zijn geliefde zielen, via Haar, die Hij heeft verheven tot Meesteres van alle zielen. Deze kruistocht is de weg naar de ware vrijheid van de heiligheid, en derhalve de weg van de ontdekking van Gods Werken in zichzelf, voorboden van het Eeuwig Leven in Zijn Tegenwoordigheid.

♥ ♥ ♥

Wedergeboorte van het Aards Paradijs

Het woord 'Paradijs' roept in de ziel de herinnering aan een leven in volledige vrijheid, vreugde, Vrede en eindeloze verrukkingen wakker. De herinnering, inderdaad, want zo had God het leven van de mensenziel op aarde voorzien, doch dit ideaal viel spoedig ten prooi aan de uitwerkingen van de erfzonde. Omdat God absoluut volmaakte Liefde is, en er geen enkel element van Gods Wil bestaat dat niet op enig punt in de loop van de tijd wordt vervuld, is de hoop op de terugkeer van het Paradijs op aarde geen fantasie. Wij moeten het Paradijs echter niet buiten ons zoeken, het moet allereerst in de kern van onze eigen ziel opnieuw geboren worden.
God heeft deze wedergeboorte voorafgebeeld in de Heilige Maagd Maria, wier hele Wezen voor tijd en eeuwigheid de belichaming van het Aards Paradijs is zoals God het had bedoeld, en wel in absoluut volmaakte en onschendbare vorm.
In Wedergeboorte van het Aards Paradijs inspireerde de Moeder Gods Myriam tot 31 'wandelingen' doorheen het Paradijs van Haar ziel, de 'Lusttuin van de Heilige Geest', waarbij Zij aantoont hoe de ziel naar Gods beeld en gelijkenis eruit ziet, hoe zij leeft en voelt. In Maria, de Koningin van de Schepping en Meesteres van alle zielen door Goddelijke uitverkiezing, heeft de Allerhoogste het volledige Plan voor de wedergeboorte van het Aards Paradijs uitgetekend, door Haar te maken tot Voorbeeld, Richtpunt en Gids voor de daartoe noodzakelijke gesteldheden van de mensenzielen.
De mensenziel was door God bedoeld als kroon op de Schepping. Aan deze verwachting kan zij slechts voldoen in de mate waarin zij zich inzet om al haar innerlijke gesteldheden, gevoelens, gedachten, woorden en handelingen tot de hoogst mogelijke vruchtbaarheid voor de verwezenlijking van Gods Werken en Plannen te brengen. Het is deze inzet, die in de ziel de bloeikracht van de bloemen der deugden wekt en de ziel kan laten uitgroeien tot een siertuin. De Koningin van het Paradijs is ons gegeven om ons dit proces via optimale wegen tot voltooiing te helpen brengen. Naarmate méér zielen zich door Maria, het Wedergeboren Aards Paradijs, tot een siertuin laten omvormen, kan het Paradijs op aarde in waarheid opnieuw tot stand komen. Dit boek is door de Moeder Gods bedoeld als een gids om dit te verwezenlijken, en mag derhalve worden beschouwd als een uniek geschenk van Gods Liefde.