Deze categorie bevat alle Openbaringen van 2012 in de enige authentieke vorm zoals door de Meesteres van alle zielen vrijgegeven voor publicatie. Elke aanduiding "(...)" verwijst naar passages die door Maria niet voor publicatie werden toegelaten omdat zij verband houden met private onderrichtingen aan Myriam.


TOTUS TUUS, MARIA !

PUBLIEKE OPENBARINGEN VAN
DE HEILIGE MAAGD MARIA

als de

MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

aan Myriam van Nazareth

2012


2 februari 2012

"Lieve zielen, Ik ben de Koningin van Gods Licht. Hoezeer verlang Ik dat ieder van jullie zich zo intens met Mij laat versmelten dat Ik hem of haar kan veranderen in een ware tempel van Maria, waarin Ik ononderbroken de Messias, de Verlosser, aan Gods Werken voor de zielen kan opdragen.

In elke tempel van Maria fluistert de Heilige Geest onhoorbaar de woorden van Gods Waarheid, die aan de ziel zowel de ware hoedanigheden van de Christus als deze van Zijn Moeder openbaart, opdat zij moge weten waarvoor zij leeft, en alles, vooral het meest beklemmende, zijn ware zin krijgt. De Heilige Geest openbaart in de zielentempel van Maria eveneens de ware roeping van de ziel tot teken van tegenspraak en tot vrijwillige, liefdevolle, protestloze deelname aan de Verlossingswerken, die pas voltooid zullen zijn wanneer Gods Rijk definitief op aarde zal zijn gegrondvest.

Lieve zielen, het leven van de ware christen op aarde is een leven als tempel en als offerlam tegelijk. De tempel verlost door zijn heiligheid, het offerlam verlost door zijn zelfofferande. Deze beide wegen in de diepte te beleven en hen te verenigen, is wat Ik jullie kom leren, want samen vormen zij de weg van Christus. Geen andere weg leidt naar de top van de berg der verheerlijking.

Vergeet nooit dat in deze berg twee bergen verenigd zijn, zolang de ziel Gods Wet in haar leven zoekt te volgen: het Golgotha der beproevingen, en de Olijfberg der Hemelvaart. In de ware christen leven deze beide constant samen. Door de beproevingen bouwt Gods Voorzienigheid voor de ziel haar Golgotha, dat één wordt met het Golgotha van de Christus in de mate waarin de ziel haar beproevingen aanvaardt en zij deze in liefdevolle en hoopvolle toewijding doorstaat, in vertrouwen op de eindoverwinning van het Licht der Eeuwige Gelukzaligheid. Elke liefdevol en hoopvol toegewijde beproeving is een steen. Steen voor steen wordt in het leven van de toegewijde christen gebouwd aan diens eigen berg van Golgotha, die hem hoger en hoger laat stijgen op de berg die hem naar de Hemel voert. Bedenk: In Gods Hart zijn deze beide bergen één, in het hart van de ziel moeten zij één worden. De kracht die hen laat versmelten, is de diep doorleefde toewijding.

Mijn verlangen is het, jullie Golgotha in het uur der voltooiing van jullie aardse leven restloos te kunnen veranderen in de Olijfberg van jullie opneming in het Paradijs. Daartoe heb Ik al jullie beproevingen nodig, en moet Ik ze kunnen aanraken, opdat jullie er een heilige berg mee kunnen bouwen.

Het Zwaard der Smarten, dat Mij op deze dag te Jeruzalem werd voorzegd, heeft Mij gemaakt tot de Koningin van Golgotha, de Medeverlosseres met de Goddelijke Verlosser. Volg Mij na. Vraag Mij dagelijks om een Liefde die voldoende sterk is om jullie in staat te stellen, het zwaard van jullie beproevingen te kussen, en Ik zal er jullie duisternis mee doorsteken. Geloof in Mij, en jullie hart zal in de duisternis der beproevingen een kracht krijgen die niet van deze wereld is.

Toen de Christus op het punt stond, deze wereld te verlaten, schonk Hij Mij aan jullie, en jullie aan Mij. Het is Mijn roeping, jullie daarheen te begeleiden, waar Hij sedertdien is: naar de Hemel. Volg Mij, want waar Ik ben, is Jezus. Waar Jezus is, is de voltooiing van alles.

Ik heb jullie oneindig lief". 


25 maart 2012

Openbaring van MARIA (tijdens toewijding voor de feestdag)

Ik zie Maria als jong meisje, in een schitterend Licht gehuld. Ik zie ook de H. Aartsengel Gabriël, omgeven van een zachte glans. De engel ligt diep geknield vóór Maria. De Meesteres spreekt tot mij:

"Mijn bloem, Mij door God gegeven als getuige van de heerlijkheid en macht waarmee Ik ben bekleed krachtens het Lijden, de Dood en de Verrijzenis van de Mens geworden Zoon Gods, aanschouw de H. Aartsengel Gabriël, onder wiens hoede Ik je lange tijd geleden heb gesteld omdat hij ook met Mij zo diep verbonden was. Je ziet thans je jonge Meesteres in Haar klein huis te Nazareth, op het middaguur op die stille lentedag. Zie het zonbeschenen landschap, de bloesems in Mijn tuin. Op dit ogenblik voltrekt God aan Mij de hoogste graad van de mystieke Bruiloft. Gabriël aan Mijn voeten, ligt in aanbidding voor het grootste Werk ooit door Zijn en Mijn God volbracht: een versmelting tussen God en een schepsel in de hoogste graad ooit door geschapen ogen gezien.

Zopas heb Ik de Aartsengel Mijn ja-woord gegeven, dat hij in diepe aanbidding in Gods Hart heeft neergelegd. Aanschouw Mij diep. Zie het Licht waarvan Mijn hele Wezen doordrongen is. Zopas heeft God een nieuw zegel aangebracht op de macht die Ik over alle zielen heb gekregen. Niettemin zie je in werkelijkheid Zijn Heerlijkheid, want Ik heb Mijzelf volledig weggecijferd om voor alle eeuwigheid God Zelf door Mij heen te laten stralen, niets anders te doen dan Zijn Werken, niets anders te spreken dan Zijn Woorden, niets anders te denken dan Zijn gedachten, niets anders te voelen dan Zijn gevoelens, en niets anders uit Mij te laten stralen dan Zijn Wil, het instrument van Zijn scheppende, verlossende en heiligende Werken. Precies dát is het kleed van de macht en de Glorie die je hier uit Mij ziet stralen.

Ziel, Mij door God geschonken om Mijn opdracht voor de Laatste Tijden ten uitvoer te helpen brengen, alle zielen en alle intenties die je zopas aan Mijn voeten hebt neergelegd, bekleed Ik thans met Mijn macht, Mijn Liefde en Mijn Wil. Mijn dienaar Gabriël heb Ik de opdracht gegeven, dit alles in Gods Hart neer te leggen als een nieuwe bekrachtiging van Mijn eigen ja-woord, dat Ik jaarlijks op deze dag blijf herhalen tot het einde der tijden, want Medeverlosseres zal Ik zijn tot alles is voltooid.

Ik zal jouw ja-woord verzegelen met het drievoudig zegel van Mijn Liefde, Mijn macht, en Gods Belofte van Mijn eindoverwinning over alle duisternis. Reeds is de satan Mijn slaaf, doch nog korte tijd slaagt hij erin, zijn werken van duisternis te ontplooien via gewillige dienaren, die de nevelen van hun verblinding niet laten bestralen door de zon van de Ware Liefde. Dit alles past binnen Gods Heilsplan, doch in de voltooide werkelijkheid leeft reeds Gods Rijk, en ligt de satan onder Mijn voet.

Jouw ja-woord is de oorkonde die Mij in de mogelijkheid stelt, je roeping in Mijn dienst tot het uiterste te ontplooien. Alle zielen die je Mij in toewijding geeft, wil Ik in dit prachtig Werk inschakelen, dat Ik door de onoverwinnelijke macht van de Liefde wil maken tot Mijn krachtigste wapen tot Mijn zichtbare troonsbestijging (*) in de Triomf van Mijn Onbevlekt Hart, waarbij het Kruis van de Mens geworden Zoon van God tot zichtbare standaard van Gods Rijk op aarde zal worden. Dit alles is reeds werkelijkheid, doch moet zich nog voltooien op het zijnsniveau van de werkelijkheid die de zielen op aarde kunnen waarnemen.

Ik heb meer dan ooit zielen nodig die zich volkomen aan Mij toewijden, volgens de volheid van de Leer die Ik de zielen schenk in de Wetenschap van het Goddelijk Leven, zielen die Mijn onderrichtingen in alle aspecten van hun dagelijks leven uitstralen. Ik wil echter jouw ja-woord horen, elke dag opnieuw. Elke dag op het middaguur wil Ik je aan Mijn voeten geknield horen belijden dat je hele wezen en je hele leven Mij alleen toebehoren tot voltooiing van Mijn Werk als de Meesteres van alle zielen bij Goddelijke Volmacht, omdat God Zich in de hoogst mogelijke mate in Mij heeft uitgestort en Zijn Zoon door Mij aan de wereld heeft geschonken om de Verlossing te voltrekken. Je zult alle duisternis aan Mijn voeten neerleggen en Mij smeken, deze te bekleden met het Kruis van Jezus Christus en met de zich in alle eeuwigheid onophoudelijk vermenigvuldigende heerlijkheid, Mij door God gegeven als het grootste Wonderwerk ooit aan een geschapen ziel voltrokken, omdat Ik de Vrouw ben, door God uitverkoren als Werktuig voor de volkomen Bruiloft tussen Hem en de zielen.

Van jou verlang Ik een vlekkeloze en totale gehoorzaamheid jegens Mij alleen. Je zult al Mijn woorden ten uitvoer brengen zoals Ik het wil en wanneer Ik het wil, tot Heil van de zielen. De mantel van Mijzelf, waarin Ik je in het uur van je roeping heb gehuld, zal je schild zijn. Met je beproevingen zul je Mijn voeten wassen, want zij zullen Mij verheerlijken en de duisternis beschamen.

Aanvaard je nog steeds, Mijn bezit en eigendom te zijn, in uitvoering van het Werk van je Meesteres als de enige zin van je leven?

Mijn Liefde zal je kracht zijn, Mijn macht zal je schild zijn, Mijn woorden zullen méér dan ooit de enige reden van je bestaan zijn. Het zaad dat je aan Mijn voeten hebt uitgestrooid, zal bloeien".

Ik zie Maria nog enige tijd. Het verrukkelijk beeld van het jong meisje met de geknielde Aartsengel Gabriël verandert geleidelijk in een beeld van de Meesteres op een troon, schitterend in een adembenemende majesteit in het Licht van een verrukkelijke Liefde, met vele engelen diep geknield aan Haar voeten en de satan onder Haar rechter voet, het symbool voor de absoluut volmaakte Hoop. De Meesteres spreekt nog slechts de volgende woorden:

"Dit is de door God beloofde toestand, de voltooiing van een Goddelijke Wet. Dit is waarvoor je strijdt en waarvoor je je leven aan Mij hebt gegeven".

(*) korte toelichting vanwege de Meesteres in verband met Haar uitspraak "... tot Mijn zichtbare troonsbestijging": Maria wees er vroeger reeds op, dat er een zichtbare en een voltooide werkelijkheid bestaan. De voltooide werkelijkheid is de alomvattende werkelijkheid, waarvan de ziel op aarde slechts een klein gedeelte (de zichtbare werkelijkheid) kan waarnemen. Op dit verschil zijn diverse dingen gebaseerd, o.a.:

  • de mystieke waarneming, die in wezen een (duurzame of kortstondige, al naargelang Gods Wil) uitbreiding van de zichtbare werkelijkheid vormt. In de mystieke waarneming wordt het de ziel vergund, dingen te zien, te horen, te voelen en/of gewaar te worden, die boven het normaal zichtbare uitstijgen. Deze dingen maken deel uit van de 'voltooide' werkelijkheid. Zij bestaan, doch normaal gesproken nemen wij deze op aarde niet waar;

  • de volmaakte beleving van de deugd van de Hoop: In deze volmaakte beleving leeft de ziel zo, als ware de toestand waarop zij hoopt, reeds voltooid. In werkelijkheid is hij dat ook, maar de ziel merkt er nog niets van. De Ware Hoop is derhalve de uitdrukking van een volmaakt Geloof. De ziel leeft zo, als ware haar werkelijkheid reeds de voltooide werkelijkheid, die zij ooit, na dit aardse leven, in de volheid zal beleven.

Zo toonde mij de Meesteres van alle zielen reeds bij herhaling Zichzelf op de troon met de duivel onder Haar voet respectievelijk demonen aan Haar voeten geknield liggend. Zij licht dergelijke beelden toe met de woorden dat onze zichtbare werkelijkheid de zielen niet laat vermoeden dat de macht van de Koningin des Hemels over de duivel en zijn werken absoluut volkomen is. De uiterste vernedering van de satan onder de voeten van de Hemelse Koningin maakt deel uit van de voltooide werkelijkheid, omdat zij het voorwerp uitmaakt van een Goddelijke Beschikking. De Meesteres lichtte in dit verband toe dat elke Goddelijke Beschikking vanaf het 'ontstaan' ervan onmiddellijk deel uitmaakt van de voltooide werkelijkheid, omdat geen enkel Woord van God ooit onvervuld blijft. Onze zichtbare werkelijkheid houdt verband met onze tijdsbeleving. De voltooide werkelijkheid houdt verband met het tijdloze. Wat wij nu nog niet zien, kan absoluut reeds in Gods Hart in zijn volheid verwezenlijkt zijn. Wij hebben echter de ontwikkeling van de heilsgeschiedenis (= het voortschrijden van de tijd) nodig om vast te stellen, dat steeds méér elementen van de voltooide werkelijkheid in de zichtbare werkelijkheid overvloeien.

Om deze reden zegt de Meesteres van alle zielen terecht, dat de satan nu reeds Haar slaaf is. In Gods Hart ligt hij definitief aan Haar voeten, en wel sedert Haar Onbevlekte Ontvangenis. Zijzelf beleefde de volheid van deze macht reeds tijdens Haar aardse leven, tijdens hetwelk Zij slechts duivels hoefde te bevelen, zich aan Haar voeten neer te werpen, om vast te stellen, dat deze niet anders konden dan Haar te gehoorzamen. Enkele malen heeft Zij dit ook gedaan (zie o.a. Wedergeboorte van het Aards Paradijs). De engelen zijn daar sedertdien getuige van. Wij zullen dit later mogen zien.

Myriam

Enkele dagen na de bovenstaande Openbaring deelde de Meesteres van alle zielen Haar Myriam mede dat Zij Myriam voortaan nog slechts privaat verder zou vormen, en de publieke Openbaringen als kanaal voor Haar onderrichtingen bij deze beëindigd werden. Heel spoedig daarop begon Maria Haar Plan voor de definitieve terugtrekking van Myriam uit alle publiek contact ten uitvoer te leggen en aldus de beloofde terugkeer naar de wortels van Myriams roeping (die in 1997 was begonnen) in de praktijk te brengen. (zie o.a. de rubriek Het MDA Werk > Myriam en de permanente infobalken Wie zijn wij en Definitieve teruggetrokkenheid van Myriam, beide onderaan op de welkomstpagina van deze website).