TOTUS TUUS, MARIA!

GOD EN DE DIEREN - INLEIDING

Ter inleiding

Maria, de Koningin van Hemel en aarde, zei in de Paastijd 2020 tot Myriam:

"De Basiswet van God is de Wet van de ware, zelfverloochenende Liefde. God beoordeelt de spirituele waarde en vruchtbaarheid van elk mensenleven volgens de maat van zuivere, onzelfzuchtige, onvoorwaardelijke Liefde die zij in elk detail, in alle omstandigheden van haar leven, in elk contact met een medeschepsel spontaan en vrijwillig heeft opgebracht.

De ware, zelfverloochenende Liefde is het absolute tegendeel van de zonde. De zonde is duisternis, de Ware Liefde is Licht. Duisternis is alles wat Gods Werken verontreinigt, tegenwerkt, beschadigt en tracht te verwoesten. Licht is alles wat Gods Werken naar hun voltooiing helpt brengen, tot verheerlijking van God en Zijn Wezenskern, die niets anders is dan de allerzuiverste Liefde zonder het geringste spoor van duisternis.

Elk spoor van liefdeloos gedrag verwijdert een ziel van haar Schepper en Zijn Werken, en werkt daardoor de voelbare effecten van de Wet van de Ware Liefde in de Schepping tegen. Deze tegenwerking komt tot uitdrukking in alle ontregeling en alle ontsporingen die in de wereld merkbaar is: chaos, ellende, leed, ongerechtigheid, onvrede, onrust en ongeluk.

Vele zielen – zelfs onder de christenen – begrijpen niet en beseffen niet dat zelfs liefdeloos gedrag, gevoelloosheid en onverschilligheid in elk contact met dieren de schuldige mensenziel in duisternis hult, en dat mede op grond van de immense veelvuldigheid van dit soort gedrag in elk contact met dieren over de hele wereld, dag na dag, en niet slechts op grond van duisternis in de contacten tussen mensenzielen, de hele Schepping in een steeds dikkere duisternis wordt gehuld.

Ik wijs erop, dat elke duisternis in het gedrag of de ingesteldheid van een mensenziel jegens een dier uitdrukking geeft aan het feit dat deze ziel gevolg geeft aan een inspiratie om werktuig te zijn tot voltooiing van een drievoudig verwoestingsplan van de satan:

  1. de satan tracht een levend wezen, werk van God, te pijnigen, te schaden, in lichaam en gevoelsleven te kwellen, van zijn waardigheid te beroven en zo mogelijk te vernietigen, opdat de cultuur van de dood zou worden verheerlijkt;
  2. de satan tracht de ziel die aan zijn inspiratie heeft toegegeven, in de duisternis van de zonde te hullen, om het even welk soort medeschepsel het slachtoffer van de inspiratie moet zijn;
  3. de satan tracht de ontregeling van de hele Schepping steeds verder te vergroten, door Gods Wet van de Ware Liefde alsook de Bron der Eeuwige Liefde Zelf steeds weer te beschamen via een mensenziel, bedoeld als kroon op de Schepping en vertegenwoordigster van God jegens alle schepselen.
Ziehier Gods Gouden Regel: De ware zin en de volmaakte vervulling van de levensopdracht van elke mensenziel, en daardoor de ware bron van haar eigen Geluk en van het Geluk voor de hele Schepping, ligt hierin, dat de ziel zodanig is en leeft dat zij voor elke medemens én voor elk dier op haar levensweg een verrijking, een zegen en een bron van Licht en warmte is, via al haar doen en laten, al haar woorden, gedachten, gevoelens, verlangens, bestrevingen, verwachtingen en ingesteldheid, in alles wat waarneembaar van haar uitgaat én in alles wat op niet zintuiglijk waarneembare wijze van haar uitstraalt. De volmaakte harmonie onder alle schepselen kan niet worden verwezenlijkt zonder een ongeremde en onvoorwaardelijke inleving vanwege alle mensenzielen in al hun medeschepselen – medemensen zonder enig onderscheid of discriminatie, én dieren.

Overweeg dit alles zeer diep, en begrijp zo de draagwijdte van datgene wat de mensheid bezig is, God, zichzelf en de hele Schepping aan te doen, ook via haar houding naar haar niet-menselijke medeschepselen toe".

 

In 2011 inspireerde de Koningin des Hemels Haar Myriam tot het buitengewoon geschrift De Beekjes van het Heil als een immense onderrichting over het belang en de waarde van een consequente toepassing van de ware, zelfverloochenende Liefde en een onvoorwaardelijk respect jegens de dieren als:

  • reusachtige bron van Heil voor de mensenzielen zelf;
  • doeltreffende weg tot uitzuivering van onschatbare hoeveelheden duisternis uit de atmosfeer die het hele leven op aarde verziekt; en
  • krachtig middel tot bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede onder alle schepselen op aarde.

Sedertdien liet Zij frequent oproepen tot een grondige ommekeer in de wijze van omgang van mensenzielen met – en van de hartsgesteldheden van mensenzielen jegens – de dieren als een op grote schaal verwaarloosd middel voor de zuivering van de wereld en voor het vinden van het Ware Geluk voor alle mensenzielen.

Onder meer in Haar oproepen uit 2019 die zijn opgenomen in de rubriek Omgang met dieren – een extra weg uit de duisternis liet Zij nogmaals het immense belang beklemtonen van een veel grotere bewustwording van veel meer mensenzielen ten aanzien van een liefdevolle omgang met de dieren.

In de onderrichtingen in het kader van dit menupunt laat de Koningin des Hemels de essentie van Haar leerstellingen in verband met dit zo belangrijke en niettemin zo zwaar verwaarloosde aspect in het kader van de ontwikkeling van de individuele mensenziel en voor de staat van genade van de Schepping als geheel samenbrengen.

Een grondige lectuur van De Beekjes van het Heil kan zeer gunstig blijken voor een diep en correct begrip van deze onderrichtingen en oproep, omdat De Beekjes een brede en diepe analyse biedt van de Hemelse/spirituele visie op de rol van de dieren binnen de Schepping en voor de diepe betekenis van de omgangswijze en innerlijke gesteldheden van de mens jegens de dieren.

In het verleden is gebleken dat er zielen zijn die de echtheid, respectievelijk de Hemelse oorsprong, van de door Maria Domina Animarum verspreide stellingen over de dringende noodzaak van een grondige heroriëntering in de omgang van mensen met de dieren in twijfel trekken. Deze zielen hebben het spiritueel belang van dit aspect van het zielenleven klaarblijkelijk niet begrepen. De Koningin des Hemels herhaalt met klemtoon jegens deze zielen dat een dergelijke ingesteldheid uiterst betreurenswaardig is, omdat deze de betrokken zielen blootstelt aan het gevaar, zich in dubbel opzicht schuldig te maken jegens de Goddelijke Gerechtigheid:

  1. omdat zij daardoor de echtheid van deze onderrichtingen uit het Hart van de Koningin des Hemels Zelf in twijfel trekken;
  2. omdat zij zich daardoor niet bereid tonen, rekening te houden met het feit dat het God alles behalve onverschillig laat, hoe op deze wereld op grote schaal met dieren omgegaan wordt, en dat het hier gaat om miljarden overtredingen tegen de Liefde, en daardoor tegen de Grondwet van God.

Tijdens de inspiraties in het kader van dit menupunt noemde de Meesteres van alle zielen het centraal thema van dit punt 'een omvattende en diepe verheerlijking aan Gods Wet van de Ware Liefde'. Zalig de zielen die diep in hun hart de immense betekenis ervan voelen zoals God het bedoelt.