TOTUS TUUS, MARIA !

VOORSTELLING VAN MYRIAM VAN NAZARETH

Een leven voor, met, in en door de Allerheiligste Maagd MARIA

"Elke vorm van speculatie over een mensenziel, respectievelijk over de roeping of de levensopdracht van deze ziel, waarbij de speculerende ziel zich ervan bewust behoort te zijn, of zich ervan bewust kan zijn, dat deze speculatie schade kan toebrengen, geldt in Gods ogen als poging tot spirituele moord op de ziel op wie de speculatie betrekking heeft. De meeste zielen beseffen overigens niet, dat hun schuld in Gods ogen des te groter wordt naarmate het zaad van hun schade aanrichtende activiteiten in méér zielen wordt gezaaid, bijvoorbeeld door verspreiding van dit zaad via publieke media". (aldus sprak de Moeder Gods ooit tot Myriam in een private openbaring, waarvan de publicatie later door Haar werd toegestaan)

 

"Ik heb je vroeger reeds gezegd dat Ik je heb gevormd tot Mijn stormram tegen de poorten der hel. Ik heb je een tong van Vuur en een pen van Licht gegeven. Ik heb in jou het Vuur van de overgave, de boetvaardigheid en de onderwerping kunnen aansteken omdat je vóór alles hebt gekozen voor een leven van Liefde tot Mij. Je zult daarom een baken van Licht en Vuur zijn, die Mij verheerlijkt maar ook de aandacht van de satan trekt. Je pijlen van Vuur zullen geregeld beantwoord worden met de vlammen van de spuwende draak. Blijf alert op de listen van de draak, die zich vaak vermomt in een mantel van schijnbare deugd. Je zult daarom leven en sterven met de lofprijzingen aan je Meesteres op de lippen.

Je totale overgave aan Mij en berusting in Mijn Wil zal vaak onbegrepen blijven, want het leven in eenheid met het Hart van Maria kan slechts worden begrepen door zielen met een volkomen geopend hart waarin het zaad van Gods Wijsheid tot bloei is gekomen. Je levenshouding zal door velen misverstaan worden als eenzijdig, verstard en zelfs dwalend. Wees niet verontrust. Het is niet nodig dat zielen je begrijpen opdat je leven vruchtbaar zou zijn. Hoe groter Gods Plannen met een ziel en hoe groter Zijn Werken in en doorheen die ziel, des te meer zal deze ziel miskend worden, omdat zij draagster is van gesteldheden die verwarring wekken en vol zijn van mysterie voor de tallozen die Gods Tegenwoordigheid in een ziel trachten te begrijpen met de geest. Neen, de geest van deze wereld kan de ware aard en draagwijdte van je roeping niet begrijpen. Verheug Mij, en zeg Mij dat je bereid bent om door Mijn handen gekneed te worden tot een vuurbal van verwarring voor de geest der wereld en voor de volgelingen van hem die je met de inzet van heel je leven onder Mijn voeten zoekt te leggen". (uit de Openbaring van 11 maart 2007)


Zeer belangrijk vooraf – over de identiteit van Myriam

Sedert jaren maakt de persoon, respectievelijk de identiteit van Myriam het voorwerp uit van de meest uiteenlopende speculaties, leugens en verdachtmakingen. Het betreft hier een werk van duisternis dat erop is gericht, een Hemels Geschenk aan de zielen te ondermijnen en zielen op basis van de daaruit ontstane verwarring weg te leiden van datgene, dat de duisternis aanzienlijke schade kan toebrengen: de inhoud van de unieke onderrichtingen, die de Koningin des Hemels via Haar Maria Domina Animarum Werk in de zielentuinen tracht te zaaien. Om meteen de vinger te leggen op de rode draad: Speculaties en gepraat over de wereldse identiteit van een door de Moeder Gods gebruikt kanaal van onderrichting zijn vruchten uit een zaad waarvan de duisternis zich bedient om zielen totaal onvruchtbaar te maken: het zaad van de oppervlakkigheid en van het werelds denken, kijken en beschouwen.
Het blijkt dat er zielen zijn die graag méér zouden weten over de wereldse identiteit van Myriam. Maria laat mij er met klem op wijzen dat de naam van Haar Myriam deel uitmaakt van een Goddelijk Plan. Maria heeft Myriam in 1997 tot Haar dienst geroepen en Myriam onmiddellijk een vorming in de eenheid van hart met de Koningin des Hemels laten ondergaan. Het gaat daarbij om een levenslange roeping en een levenslange opdracht. Maria heeft Myriam Haar eigen Aramese naam gegeven (fonetisch klinkt deze ongeveer als 'Mer-i-am') om hiermee een teken van mystieke vereniging te stellen. Met deze naam wil de Hemelse Koningin tevens onderstrepen dat Zijzelf de Auteur is van elk woord dat door Haar klein werktuig op schrift wordt gesteld, want Myriam schrijft uitsluitend op Haar inspiratie. De Meesteres van alle zielen heeft de wereldse identiteit van Myriam in Haar Hart opgenomen en begraven, zodat Myriam ook in en voor de Hemel 'Myriam' is, zoals deze ziel door Maria is gevormd en nog dagelijks verder wordt gevormd (omdat een mystieke vorming een levenslange opdracht is). Daarom nodigt Maria er alle zielen nadrukkelijk toe uit, zich geen vragen te stellen over de wereldse identiteit van Haar Myriam. De aandacht van de zielen mag niet naar de persoon van Myriam worden afgeleid, doch moet volop en uitsluitend naar de onderrichtingen gaan, die van de Koningin des Hemels naar de zielen toe vloeien.

Reeds spoedig na de roeping heeft Maria voor Myriam het Hemels Plan ontvouwd, dat Myriam zich zo volkomen ter beschikking van de Koningin des Hemels zou stellen dat het mogelijk zou worden, ten volle door Maria te worden beheerst. Daartoe moest ook de wereldse identiteit voortaan als onbestaande worden beschouwd. Er zou nog slechts sprake zijn van de ziel die door Maria 'Myriam van Nazareth' zou worden genoemd. In en door Haar Myriam zou Maria Zichzelf aan de zielen geven. Dit zou zich echter slechts kunnen voltrekken door de medewerking van een ziel die zich totaal in Maria zou laten opnemen – aldus Maria’s verklaring. Het ja-woord van Myriam werd het begin van een leven van en voor Mariale verenigingsmystiek.

Er zijn zielen die menen dat Myriam door het gebruik van de naam van de Moeder Gods zichzelf verheft of minstens op zoek is naar aandacht of lof. Niets is minder waar: Niet alleen gebruikt Myriam deze naam op uitdrukkelijke wens van Maria Zelf, bovendien wijst deze naam er precies op, dat alle teksten die onder deze naam worden geschreven, niet ontstaan als de verdienste van een mens, doch dat alle eer uitsluitend en alleen de Moeder Gods toekomt. Maria alleen ligt aan de bron ervan, zodat de naam 'Myriam van Nazareth' op elke tekst niets méér noch minder is dan 'de handtekening van de Koningin des Hemels'. Myriam beschouwt zichzelf niet als de auteur, doch als de pen die door de Hemelse Auteur wordt bewogen. Het is derhalve volkomen uit de lucht gegrepen, Myriam van enige aanmatiging te verdenken.

Van de weinige zielen die de wereldse identiteit van Myriam hebben gekend, respectievelijk kennen, verlangt Maria de belofte – jegens de Koningin des Hemels en derhalve meteen ook jegens God – dat zij deze identiteit voortaan eveneens als onbestaande beschouwen en deze ook tegenover niemand onthullen.

Maria verwijst ernaar dat het hier een Werk van Maria betreft, dat "door mensenzielen niet mag worden aangeraakt". De Meesteres verlangt dit als een belijdenis van respect voor een Hemels Plan, dat momenteel nog niet doorgrond kan worden, en dat Zij (ik citeer de woorden van Maria) "door Mijn beekje wil volbrengen, het beekje dat Ikzelf voor eeuwig Mijn Naam heb gegeven".

De Meesteres van alle zielen volbrengt Haar Werken door Haar Myriam in de hoedanigheid van ziel in staat van vergeestelijking. Maria gebruikt Myriam als spreekbuis door dewelke de woorden afkomstig uit de Goddelijke Bron als water van Goddelijk Leven, naar de zielen toe vloeien, op de door Maria uitgekozen tijdstippen en in de door Haar bepaalde dosissen.
Om deze redenen, zegt Maria met klem, is het totaal onbelangrijk, zich vragen te stellen over de wereldse identiteit van Myriam van Nazareth. De Meesteres zou willen dat de zielen "niet langer door speculaties de kostbare tijd verspillen, die God hen heeft gegeven om hun Eeuwige Gelukzaligheid voor te bereiden".  Het enige wat belangrijk is, zijn de Werken die Maria door Haar beekje volbrengt. Maria schenkt de zielen namelijk het volgend beeld ter overweging:

De Meesteres van alle zielen schenkt de zielen alle onderrichtingen, openbaringen, gebeden en brieven in het kader van Haar Maria Domina Animarum Werk. Daarbij is:

 • de Bron = God
 • de Verzamelvijver = Maria
 • het Water van Goddelijk Leven = alle werken die door het Maria Domina Animarum Werk ten gunste van de zielen worden volbracht;
 • het beekje, door hetwelk dit water naar de zielen vloeit, is Myriam.

Maria stelt de vraag: Is de identiteit van het beekje dan belangrijk? Niet de identiteit bepaalt de werkzaamheid en de deugdelijkheid van de stroming: Belangrijk is slechts "dat Ik dit beekje heb gevormd, en het Mijn Naam heb gegeven", en de gesteldheid van het beekje. Deze is enkel en alleen Maria's bekommernis, aangezien Zij het beekje voortdurend zuivert en de gesteldheid ervan bewaakt en beschermt.


Twee belangrijke aantekeningen ter inleiding

- 1 -

Private Openbaring van de Meesteres van alle zielen aan Myriam

geschonken tijdens meditatie op 17 augustus 2015

HEILIGSTE MAAGD MARIA: "Slechts heel weinig zielen hebben doorheen de jaren de ware reden en de ware bedoeling van de roeping van Mijn Myriam begrepen.

Je roeping is de vrucht van een Mysterie dat zeer nauw verband houdt met deze tijd, die de tijd van de voltooiing van Gods Heilsplan is. Op kracht van de genaden die zijn voorbehouden voor deze bijzondere dagen van Mijn verheerlijking bij God(*) laat Ik je thans de ware reden en de ware bedoeling van je roeping als Mijn Myriam met Mijn woorden bekend maken:

De roeping van Mijn Myriam is niet gericht op individuele zielen en hun noden, zij is er rechtstreeks op gericht, de voltooiing van Gods Heilsplan voor de hele Schepping te helpen vervroegen, en is daarom helemaal georiënteerd op de verkondiging van de Grondwet van de Schepping: de Wet van de Ware Liefde in de volheid van haar componenten, eigenschappen en Mysteries.

De tegenstander van het Licht van Gods Waarheid heeft geen middel onbeproefd gelaten om het Werk dat Ik doorheen Mijn Myriam wil en moet volbrengen, te hinderen en dit Hemels Werk van verkondiging op wegen te sturen die niet door Mij waren bedoeld. Je roeping is derhalve door velen verkeerd begrepen en geregeld misbruikt.

Om deze reden heb Ik Mijn Myriam tussen de Paastijd 2012 en de Paastijd 2013 stap voor stap definitief uit de openbaarheid teruggetrokken, want deze roeping kan uitsluitend en alleen worden vervuld in het contact tussen Mijn Hart en het jouwe, in de beslotenheid van je ziel waarin Ik het zaad heb uitgestort, en blijf uitstorten, dat slechts kan bloeien wanneer geen wolken der wereld zich tussen de stralen uit Mijn Hart en jouw hart kunnen schuiven.

Om deze reden ook, heb Ik het tijdperk vóór Ik je volledig zou terugtrekken, in 2012 afgesloten met de unieke inspiratie van De Beekjes van het Heil, want zie:

De roeping van Mijn Myriam is volledig gericht op de verkondiging van de Wet van de Ware Liefde en de onderrichting over de wegen voor een toepassing ervan die de mensenzielen tot ware gelijkenis moet brengen met het beeld dat hun Schepper van in den beginne ten aanzien van de mensenziel heeft gekoesterd. Gods Heilsplan kan slechts worden voltooid in de mate waarin de mensenzielen de Ware Liefde bewust, spontaan en onvoorwaardelijk in toepassing brengen jegens elk element van de Schepping: medemensen, dieren, en zelfs het leefmilieu.

Je volledige terugtrekking heeft Mij in staat gesteld, thans de uiteindelijke doelstelling van dit Werk naar haar bekroning te leiden, die is begonnen met De Beekjes van het Heil en zich sedertdien ten volle uitwerkt in de unieke inspiraties die Ik in deze tijd in jou uitstort, en die Ik op Gods Tijd aan de zielen zal vrijgeven.

Verkondig deze woorden als een Teken van Mijn macht over de duisternis".

(*) De Meesteres van alle zielen verwees ooit in een Openbaring naar de dagen tussen Haar feestdagen van 15 en 22 augustus als 'de dagen van Mijn verheerlijking'.

(Hier eindigt de Openbaring van 17 augustus 2015)

- 2 -

In aansluiting op de bovenstaande Openbaring is het nuttig, de volgende toelichting weer te geven, die werd gegeven in een door de Meesteres van alle zielen aan Myriam geïnspireerde private aantekening ten bate van een ziel:

"(...) In verband met de lijn die Myriam in haar roeping als apostel van de Meesteres van alle zielen moet volgen, gaf de Moeder Gods Zelf Myriam van meet af aan een formeel 'gebod plus verbod'. Maria drukte Myriam op het hart dat Zij (dit wil zeggen: Maria) en Zij alleen, elk detail van de uitvoering van de apostolaatswerken en van de concrete vormgeving van Myriams roeping richting zou geven. Dit betekent dus een gebod van volkomen gehoorzaamheid jegens de Meesteres van alle zielen als enige Wegwijzer en enige Gids. Zij verbond dit gebod met een verbod aan Myriam om zich in alle denkbare opzichten door menselijke meningen, oordelen en kritieken van anderen te laten leiden. Concreet betekent dit dat het Myriam door Maria Zelf is verboden om aandacht te schenken aan meningen, oordelen en kritieken die door mensenzielen worden geuit. De enige 'menselijke' mening die de Moeder Gods ooit van Haar bovenvermeld verbod heeft ontbonden, is deze van Myriams geestelijke leider, met de motivering dat deze laatste door Haar Zelf zou worden bevrucht met het begrip van, en het inzicht in, Haar verlangens alsook van het doel en het Plan dat Zij met Haar Werk nastreeft.

Dit 'gebod plus verbod' bepaalt meteen de grondwet van het Maria Domina Animarum Werk, dat door Maria Zelf in het leven is geroepen en door Haar alleen in alle details wordt bestuurd en geleid.

Er zijn zielen geweest die, op grond van een volkomen verwrongen begrip van Maria’s doelstellingen met Myriams roeping en levensopdracht, via menselijke manipulaties hebben gepoogd om Maria's Werk een persoonlijk stempel op te drukken. De Moeder Gods Zelf heeft echter vanaf 2012 Haar Werk stap voor stap vastberaden naar de door Haar geplante wortels teruggevoerd, en heeft de noodzaak van Haar 'gebod plus verbod' bij herhaling gemotiveerd met de stelling dat menselijke opinies, oordelen en kritieken op Haar Werk en op de uitvoering en vormgeving van dit Werk alsook op Myriams roeping door menselijke, dit wil zeggen door wereldse opvattingen, zijn geïnspireerd en om deze reden noodgedwongen oppervlakkig zijn. Om deze reden heeft Myriam steeds elke poging tot kritiek, beoordeling, veroordeling en zelfs laster vanwege anderen in gehoorzaamheid aan de Koningin des Hemels naast zich neergelegd en uitsluitend geleefd met de blik en het hart op Maria’s Hart gericht en louter vanuit deze ingesteldheid geschreven en gehandeld. Bij sommigen is deze ingesteldheid op onbegrip gestoten, en is deze ook verkeerd (zelfs met gebruikmaking van laster) uitgelegd om de echtheid van Myriams roeping in twijfel te (doen) trekken.

Dit alles heeft bijgedragen tot Maria’s beslissing om Myriam definitief en volkomen uit elk contact met de buitenwereld terug te trekken, zoals Zij het had bedoeld vóór Haar Werk op het internet werd binnengeleid. Sommige zielen zien daadwerkelijk over het hoofd dat dit Werk reeds negen jaar vóór de intrede op het internet door Maria was gegrondvest, en dat de grondvesting van een internetapostolaat met contacten tussen Myriam en de buitenwereld niet door de Koningin des Hemels was bedoeld. Om deze reden heeft Zij Myriam definitief uit alle verkeer teruggetrokken. Elke ziel die deze beslissing bekritiseert respectievelijk deze beslissing zelfs uitlegt als een teken voor het feit dat dit Werk sedert zijn reorganisatie in verval zou zijn en Myriam in dwaling zou verkeren, belastert de Moeder Gods Zelf en heeft Haar ware bedoelingen met dit Werk en met Myriams levensopdracht helemaal niet begrepen (...)"

Hier volgt de eigenlijke Voorstelling van Myriam

MYRIAM VAN NAZARETH

Een Leven voor, met, in en door de Allerheiligste Maagd MARIA

Myriam van Nazareth werd in de lente van 1997 door de Allerheiligste Maagd Maria geroepen voor een leven in Haar dienst. Vanaf de allereerste visioenen en extasen maakte Maria Myriam duidelijk dat deze laatste was voorbestemd tot een verder leven in totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan Maria, in totale zelfofferande aan de Allerheiligste Maagd, die Zich spoedig aandiende als 'Meesteres' en Myriam (op buitengewoon liefdevolle wijze) aanduidde als "Mijn slavin, slavin van Mijn Liefde, geroepen tot Mijn uitsluitende dienst, als Mijn bezit en eigendom". Myriam werd bekleed met een aantal mystieke gaven, waarvan de eerste die aan de dag trad, deze bleek te zijn van een bovennatuurlijke instorting van kennis van, en inzicht in, Goddelijke Mysteries, de Wetten van het Goddelijk Leven, Gods Heilsplan, de elementen van de strijd tussen het Licht en de duisternis, en een steeds groeiende kennis van de buitengewone hoedanigheid en rol van de Allerheiligste Maagd.

Een andere opmerkelijke gave was deze van het schrijven van grote hoeveelheden gebeden en spirituele beschouwingen. Maria riep Myriam van meet af aan op tot de bevordering van de totale Mariatoewijding onder de zielen.

Eveneens van in den beginne vertoonde Maria Zich aan Myriam opvallend veelvuldig in de gedaante van de Moeder van Smarten. De mystieke ervaring van de Passie, en in het bijzonder van de mystieke eenheid met de Moeder van Smarten, werd vanaf 1998 een belangrijk onderdeel van het zielenleven van Myriam van Nazareth.

Na een vijftal jaren van het schrijven van vele gebeden, diverse beschouwingen bij gebeden, en diverse kortere teksten, en veelvuldige visioenen waarmee Maria Haar 'slavin' vormde in de versmelting met Haar eigen Hart, gaf de Allerheiligste Maagd in het najaar van 2002 uitdrukking aan Haar Wil dat Myriam zou beginnen, de ervaringen van een mystiek leven met Maria tot nut te maken door de ingestorte kennis en inzichten in verband met het Goddelijk Leven en de diepere waarden van de christelijke Leer (de enige Waarheid van God) op schrift te stellen volgens een patroon dat volkomen zou gehoorzamen aan de ingevingen en begeleiding door de Allerheiligste Maagd, omdat Zij met dit alles een Plan had dat op een welbepaalde wijze uitgewerkt moest worden.

Zo werd in 2003 het eerste boek van Myriam van Nazareth geboren: De Hemelse Bruiloft. Een Leven met en in de Heilige Maagd als Weg naar Gods Rijk. Mariamystiek als Roeping. In dit boek verwerkt Myriam onderrichtingen van de Allerheiligste Maagd over een leven met en voor Maria als kern en uitgangspunt van alle doen en laten. Intussen werden ook de eerste honderden gebeden gebundeld in de verzameling Maria’s Bloementuin.

In de lente van 2004 volgde Lentebloesems aan de Levensboom. Over de Deugden en verborgen Wegen naar de Heiligheid. Hierin liet Maria Haar Myriam een verdiepende beschrijving geven van 64 deugden, gevolgd door een beschouwing over de onbekende wegen naar heiliging van de ziel als fundamenten voor het Ware Geluk, de ware Vrede van hart en de Eeuwige Gelukzaligheid.

In de zomer van 2004 begon Maria Myriam te inspireren tot het schrijven, in een buitengewoon snelle opeenvolging, van kortere losse teksten waarin de diepe achtergronden en onbekende betekenissen achter evangeliewoorden werden onthuld, dit alles met het oog op een geweldige geloofsverdieping in zielen. In totaal werden in iets méér dan een jaar tijd 86 korte geschriften geboren over Gods Waarheid in voorbereiding op het Rijk Gods. Deze verzameling kreeg de naam Stormschriften, omdat deze teksten waren bedoeld om de vesting van de satan, de leugen, de misleiding en de dwaling te bestormen en een storm van bewustwording te veroorzaken onder de christenen. In elk Stormschrift werden bepaalde misleidingen, dwalingen, vormen van verblinding of onwaarheden aan de kaak gesteld, en werden de christenen hiervan bewust gemaakt, opdat zij hun grote vijand zouden leren kennen en herkennen.

In het voorjaar van 2005 volgde het manifest Testament van het Verbond. Eeuwige Lente in de Schaduw van het Kruis, over de nalatenschap van Christus en de wegen om deze tot vrucht te brengen tot vestiging van Gods Rijk op aarde.

De loop van Myriams Apostolaat gaf begin 2006 aanleiding tot het schrijven van De Tempel van Maria. Totale Mariatoewijding als Heilig Verbond tussen Uw Ziel en de Heilige Maagd. Dit manifest was de vrucht van een periode waarin vele zielen mondeling door Myriam aan Maria waren toegewijd. Het geeft richtlijnen voor elke ziel die zich aan Maria wil toewijden om door Haar te worden omgevormd tot een tempel van heiligheid. Hierin wordt aan de zielen geleerd hoe zij Maria bij elk detail van hun leven kunnen betrekken, en welke onvoorstelbaar grote betekenis en waarde de totale toewijding aan Maria voor de ziel zelf en voor God bezit.

In de loop van 2005 maakte de Allerheiligste Maagd duidelijk met welke bedoeling Zij Myriam tot nu toe zo intens had gevormd naar Haar eigen model: In juni 2005 voltrok Maria in een kerkje gewijd aan de Onbevlekte Ontvangenis, tijdens een visioen op formele wijze de ware Hemelse Bruiloft tussen Zichzelf en Myriam, waardoor Zij met Myriam het heilig verbond van een eeuwigdurend spiritueel Huwelijk sloot. Hierbij gaf Zij Myriam negen leefregels, die Zij aanduidde als 'Mijn Geboden'. Spoedig zou blijken waarom dit heilig verbond tot bezegeling van de diepste mystieke eenwording was gesloten: In de herfst van datzelfde jaar maakte Maria aan Myriam bekend dat deze voortaan apostel van Maria, de machtige Meesteres van alle zielen en apostel van de macht van Maria zou heten. De Allerheiligste Maagd openbaarde dat God nu de tijd had afgekondigd om Maria aan de zielen te verkondigen in de volheid van Haar hoedanigheden, glorie en macht, en dat de bekendmaking van Maria als de Meesteres van alle zielen de uiteindelijke levenstaak van Myriam van Nazareth was. Maria zei tot Myriam: "Voor deze verkondiging ben je geboren. Ik heb jou geroepen om Mijn werk op aarde te helpen voortzetten en Mij bekend te maken in de volheid van Mijn macht".

De eerste manifestatie van Maria als Meesteres van alle zielen was het begin van een zeer omvangrijk volume aan Openbaringen van Maria, de machtige Meesteres van alle Zielen. Het geheel van deze openbaringen verkondigt het grootste Goddelijk Mysterie van de Laatste Tijden: de glorie en roeping van Maria als Meesteres van alle zielen. Maria verkondigt hierin stelselmatig de nooit eerder geopenbaarde aspecten, elementen en aard van Haar ware macht, op grond van het feit dat Zij door God is voorbestemd om Gods Heilsplan in individuele zielen van goede wil te voltooien (d.w.z. in elke ziel die actief en bewust wil meewerken met Gods Werken), en daartoe van Hem een totale macht over alle zielen heeft ontvangen. De grote Waarheid achter deze totaal nieuwe kennis, die een ongeëvenaarde uitbreiding van de visie op Maria inhoudt, werd begin 2008 samengebracht in het manifest De Dageraad van Gods Rijk op Aarde.

De Openbaringen van de Meesteres van alle zielen zijn in wezen opgebouwd uit inspraken en visioenen die in vier categorieën verdeeld kunnen worden:

 1. Onderrichtingen van Maria tot verdieping van de praktische toepassing van de christelijke Leer. Maria noemt het geheel van deze onderrichtingen de Wetenschap van het Goddelijk Leven.

 2. Openbaringen over de onbekende Mysteries met betrekking tot het Wezen, de hoedanigheid, de glorie, de heiligheid en de macht van Maria, Haar relatie tot God en tot de zielen (engelen, mensenzielen en duivelen), en de ware draagwijdte van Haar positie binnen de uitvoering van Gods Heilsplan. De publicatie van deze openbaringen is tot nu toe door Maria nog niet op grote schaal toegestaan.

 3. Persoonlijke richtlijnen en opdrachten aan Myriam in het kader van de vorming in de totale gehoorzaamheid jegens Maria. Ook deze openbaringen mogen niet op grote schaal vrijgegeven worden.

 4. Visioenen over 'ontmoetingen' tussen Maria en duivelen, waarin Maria jegens Myriam buitengewone getuigenissen in beeld en woord aflegt in verband met Haar verschroeiende macht over de duivelen.

In het voorjaar van 2007 zagen twee opmerkelijke boeken het levenslicht, geïnspireerd door het diep verlangen van de Allerheiligste Maagd om zielen naar een diepere zelfkennis te leiden en hen beter in staat te stellen om Haar zo getrouw mogelijk na te volgen. In Kruistocht naar de Ziel. Praktische Wegen naar Bevrijding van de Ziel en het Ware Geluk wordt de lezer meegenomen op kruistocht naar de kern van zijn ziel, om deze te bevrijden van de bezetter: de bekoorder en de vruchten van zijn werken in de vorm van allerlei ondeugden. Het boek is in de eerste plaats bedoeld als een bezinnings-, gebeds- en oefenplan voor de Veertigdaagse Vasten. Even later ontstond Wedergeboorte van Het Aards Paradijs. Wandelingen doorheen de Ziel van Maria, de Lusttuin van de Heilige Geest. Dit boek is geboren uit een lange reeks visioenen over het leven van Maria op aarde en over de symbolische vergelijking van de ziel van Maria met een paradijselijke Tuin. Maria toont hier aan dat God in Haar het Aards Paradijs opnieuw geboren heeft laten worden, en Zij leert de zielen wegen om Haar volkomen na te volgen.

Myriam van Nazareth is door de Allerheiligste Maagd geroepen voor een verborgen leven van gebed, offers, en schriftelijke verkondiging met de volgende doelstellingen:

 • strijd tegen de onwetendheid en misleiding van zielen in verband met de diepere waarden van het christendom, en tegen de onbeschaamde leugens die reeds eeuwenlang door de werken van de satan onder de zielen worden verspreid in verband met Gods Wet, de betekenis van de zonde, Gods Gerechtigheid, Gods Liefde, de waarde van alle lijden, enzovoort;

 • onderrichting van de zielen in middelen en wegen tot bevrijding uit hun eigen zwakheden en ondeugden, en middelen en wegen om reeds op aarde het Ware Geluk en de ware Vrede van hart te vinden;

 • onderrichting van de zielen in de krachtigste wijzen om met God/Maria te communiceren (voorbeelden van gebeden en aanroepingen!);

 • begeleiding van de zielen naar totale, dagelijks diep doorleefde toewijding aan Maria als de gouden weg naar de voltooiing van Gods Heilsplan;

 • voor het eerst in de heilsgeschiedenis: openbaring van de volle Waarheid over Maria, Meesteres van alle zielen bij Goddelijke Volmacht.

Om dit alles vruchtbaar te maken, heeft Maria Myriam gekneed en gevormd in de eenheid met Haar eigen Hart, en in de diepste gehoorzaamheid en onderwerping jegens Haar. Om deze reden schrijft, verkondigt en doet Myriam niets dat niet door Maria gewild is, want de Allerheiligste Maagd zei ooit: "Ik wil in en door jou Mijn leven en Werken verder kunnen zetten". Hiertoe is noodzakelijk dat de eigen wil gebroken wordt. Om deze reden onderwerpt de Allerheiligste Maagd Myriam dagelijks aan een strikte gehoorzaamheidsdiscipline, opdat de 'apostel van de macht van Maria' een levend voorbeeld moge zijn voor de onbegrensde macht van Maria over de zielen, en voor de stromen van genaden en de diepe innerlijke Vrede die een ziel kan ervaren zodra Maria daadwerkelijk Meesteres over haar hele wezen kan zijn.

Maria heeft Myriam de Waarheid aangetoond van de verkondiging van Haar verhevenheid zoals deze tot nu toe niet bekend was 'omdat Gods Tijd daartoe nog niet gekomen was'. Het is vanuit deze kennis dat Myriam van Nazareth met verbetenheid strijdt tegen alle uitingen van duisternis onder de zielen en voor de erkenning van Maria als de Meesteres van alle zielen, want in deze hoedanigheid wil God nu de volheid van het Meesterwerk van Zijn handen bekendmaken. Elke ziel die Maria erkent en aanvaardt als haar Meesteres, brengt de eindoverwinning van het Licht op de duisternis, en daardoor de bevrijding van de wereld uit alle ellende, een stap dichterbij. De zielen te openen voor dit inzicht, is het levenswerk van Myriam van Nazareth.

Omstreeks de tijd waarin Maria aan Myriam een mystieke Bruiloft voltrok, in de lente van 2005, werd deze regel van de teruggetrokkenheid door de Meesteres definitief als formele regel opgelegd. Op de dag waarop de Hemelse Bruiloft werd voltrokken, zei Maria Haar Myriam dat de wereldse persoonlijkheid van laatstgenoemde voortaan niet meer bestond en dat Zij met de volkomen terugtrekking van Myriams identiteit uit de sfeer van de openbaarheid, meer dan ooit een machtig symbool wilde stellen: Het sterven van een 'wereldse' persoonlijkheid zodat louter de spirituele persoonlijkheid overblijft, die volkomen in Haar zou opgaan. Ook de naam (Myriam van Nazareth), die Zij sedert 1997 voor Haar 'slavin' had uitgekozen en die eigenlijk Haar eigen Aramese naam was (Mer-i-am N’Zareth), zo heeft Myriam deze steeds verstaan toen Zij deze in enkele visioenen in het Aramees uitsprak), had dit reeds aangetoond.

In de loop der jaren begreep Myriam, dat het feit dat Maria Haar Myriam als 'fysiek en sociaal' persoon zo totaal naar de achtergrond had verwezen dat het leek alsof Myriam in fysiek en sociaal opzicht helemaal niet meer bestond, de enige weg is waarop de door dit Werk verspreide Werken als producten van de verenigingsmystiek kunnen worden bekrachtigd. Indien Myriam voor iedereen een in werelds opzicht volkomen identificeerbaar persoon ware, zou automatisch een gedeelte van de aandacht naar de persoon van Myriam gaan, wat zeer betreurenswaardig zou zijn, aangezien het hier om een uniek Werk van de Koningin des Hemels en niet om een menselijk werk gaat: Ooit verklaarde Zij Myriam, dat Zij bij de roeping onoverzienbare hoeveelheden mystieke inzichten en mystieke kennis als Hemels zaad in Myriams hart had uitgestrooid, en dat Zij uit dat zaad op Haar tijd bloem na bloem tot bloei zou brengen. Zij verwees daarmee naar elk geschrift, elk gebed, elke brief... Elk zaadje, aldus verklaarde Zij toen verder, zou Myriam pas na intens contact met de Hemelse Koningin in de kern van haar hart tot rijping kunnen brengen, nadat dit contact door de Wil van de Hemelse Meesteres zou zijn bevrucht. 

In dit hele proces is Myriam dus het werktuig, Maria is de hand die het werktuig volgens Haar Wil beweegt. Om ongehinderd te functioneren, moet dit werktuig zich voor honderd procent aan de hand overgeven, dag na dag. Op zich bezit het werktuig echter slechts de waarde die de Meesteres Zelf het toekent.

Myriam is ook in dit verband gebonden aan de eed van de meest strikte gehoorzaamheid jegens de Meesteres. De volledige omvorming van Myriam tot een persoon die volkomen uit de openbaarheid is weggerukt (met uitzondering van de door de Moeder Gods toegestane briefcontacten voor zover deze voor de werkingen van het Apostolaat strikt noodzakelijk waren), was, aldus de Meesteres van alle zielen, doorslaggevend voor de vruchtbaarheid van het Apostolaat.

Over de identiteit en de achtergronden van het dagelijks leven van Myriam is van meet af aan veel gespeculeerd, en zijn ook veelvuldig leugens verspreid. Slechts aan weinig zielen, aan wie dit door Myriams geestelijk leider werd toegestaan, was in dit verband ooit enige informatie bekend. De Moeder Gods had immers van meet af aan verkondigd "je bent Mijn abdij", d.w.z. Zij wilde Myriam een verborgen, teruggetrokken leven zien leiden, een leven voor de Hemelse Koningin alleen, dat door geen enkele wereldse inmenging mocht worden beïnvloed. Zowel de speculaties als de leugens berokkenen de Moeder Gods pijn. Zij bestempelde dit alles ooit als "Verspilling van de kostbare tijd die God de zielen ten bate van de voorbereiding op hun Eeuwige Gelukzaligheid heeft geschonken" en als "ongeoorloofd betreden respectievelijk beschadiging van Mijn tuin, waarin Ik Mijn Plannen uitwerk". Van elke ziel die op om het even welke wijze ooit iets persoonlijks over Myriam heeft mogen vernemen, verlangt de Hemelse Koningin dat zij de hoogste discretie bewaart, daar volgens Haar opvatting Haar Plan betreffende de totale teruggetrokkenheid van Haar Myriam een maatregel is, die voor een vlekkeloze rijping van het mystiek zaad via dit Werk absoluut noodzakelijk is. Op zekere dag vertrouwde Maria Haar Myriam toe, dat elke ziel die deze regel van de discretie in verband met Haar Myriam overtreedt, dit ooit jegens God zal moeten verantwoorden. Revelerend is bijvoorbeeld datgene, wat Myriam in dit verband mocht schrijven in  Antwoordbrief 142.

Tegen de achtergrond van de door Maria gewilde totale teruggetrokkenheid van Myriam moet het als een bijzondere genade worden beschouwd dat deze geschriften nu reeds aan de openbaarheid mochten worden prijsgegeven. De Moeder Gods koesterde oorspronkelijk het Plan, de door Haar aan Myriam geïnspireerde geschriften pas na de wereldse dood van Haar Myriam te laten bekend maken, opdat Myriam deze inspiraties in een volkomen verborgen leven in het intiemste contact met Haar Hart zou kunnen uitwerken. In de beginjaren van Myriams roeping en van de mystieke vorming werden alle vruchten van deze unieke inspiraties slechts door toedoen van Myriams geestelijk leider aan een beperkte kring van zielen rond hem en Myriam toevertrouwd, ten bate van hun vorming in de totale toewijding aan Maria.

In 2008 kwam het evenwel tot de intrede van het Apostolaat op het internet. Deze ontwikkeling ontsproot echter niet aan een initiatief van Myriam zelf, en stemde niet overeen met de bedoelingen van de Koningin des Hemels. Desondanks liet Maria deze ontwikkeling toe, met als motivering (wij citeren Haar woorden): "Ik zal zorgen dat dit Mijn Plannen dient". Later lichtte de Moeder Gods Myriam privaat toe, dat Zij oorspronkelijk een strikte teruggetrokkenheid van Haar instrument had voorzien, omdat "elke aanraking van mystieke vruchten door de wereld, wanneer een dergelijke aanraking plaats heeft tijdens het leven van het instrument, dit laatste blootstelt aan het gif van onbegrip en kwaadwillige aanvallen". In de periode tussen de Paastijd van 2012 en de Paastijd van 2013 heeft de Koningin des Hemels de oorspronkelijke teruggetrokkenheid van Haar werktuig hersteld, en een definitief halt toegeroepen aan elk rechtstreeks contact met Myriam, zodat dit Werk nu de weg naar zijn oorspronkelijke wortels voorgoed heeft teruggevonden. Ook de Publieke Openbaringen werden in 2012 door de Hemelse Koningin definitief beëindigd. Sedertdien spreekt Maria uitsluitend privaat tot Myriam, d.w.z. Haar onderrichtingen zijn in bepaalde opzichten nog intenser geworden doch worden tot nader order voor het grootste gedeelte niet meer voor publicatie vrijgegeven. Dit alles maakt deel uit van de door Maria verordende totale en definitieve teruggetrokkenheid van Myriam uit de openbaarheid.

Het Maria Domina Animarum Werk

TOTUS TUUS, MARIA !

REGELS VOOR MYRIAM

(uit brief 54)

Lieve ziel in Jezus en Maria,

Myriam van Nazareth heeft van Maria het verbod gekregen om 'publiek te worden': Ik mag niet gericht 'in het publiek komen'. Ik mag geen brieven schrijven op eigen initiatief, doch louter in antwoord op zielen die mij als eerste hebben aangeschreven, en op voorwaarde dat Maria mij dit toestaat. Ik word vrijwel dagelijks aangeschreven door zielen uit uiteenlopende landen. In bepaalde gevallen mag ik niet antwoorden, om redenen die Maria mij dan geeft doch die ik aan niemand bekend mag maken.

Het fundament van het Apostolaat (vanaf Pasen 2012: Maria Domina Animarum Werk) is een teruggetrokken leven van gebed, offers en contemplatie. Dit alles is noodzakelijk voor het volbrengen van mijn uiteenlopende opdrachten naar de zielen toe: het schrijven van de teksten en gebeden, het ontvangen en optekenen van de openbaringen, het brievenapostolaat dat louter wordt gevoerd vanuit het Hart van Maria Zelf, en vele andere taken die zich afspelen tussen mijn ziel en Maria, en die niet geopenbaard mogen worden.

Het is heel belangrijk dat ik benadruk dat ik op eigen initiatief niets doe; alles wat van mij uitgaat, gebeurt in opdracht van Maria. Zo hoort het ook, want het MDA Apostolaat is een Hemels Werk, geen menselijk maaksel. Niet ik ben van tel, louter Maria en Hij Die door Haar wordt vertegenwoordigd: de Drie-Ene God. Persoonlijke reclame maak ik nooit. Dit zou Maria mij trouwens nooit toestaan. Van in het begin heeft Zij mij de regel opgelegd dat alles wat Myriam van Nazareth doet, zegt, schrijft of niet doet, zegt of schrijft, de uiting zal zijn van wat Zij wil. Het verbond dat tussen Haar en mij is gesloten, is heilig en voor mij onschendbaar, en geen enkele menselijke overweging zou daar ooit iets kunnen aan veranderen.

Ik heb ook afstand gedaan van alle menselijke behoeften of belangen: Ik leef om Haar – en via Haar, God – te dienen. Dat is de enige zin van mijn leven. De ware diepgang van dit alles zal nooit een mens kennen of begrijpen zolang hij hier op aarde is.

Voor alles wat vals is, word ik door Maria Zelf gewaarschuwd. Dit toont aan hoe belangrijk dit Werk voor de Hemel is. Mij vervult dit met de zekerheid dat wij mensen onszelf niet te belangrijk moeten vinden: Onze ware vervulling en Vrede ligt in de dienstbaarheid.

Ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Myriam

TOTUS TUUS, MARIA !

MYRIAM ALS BRUG

(uit bief 288)

Wanneer Maria onze vragen beantwoordt, staat Zij dan altijd naast U? Of is het zo dat Zij U lichamelijk en spiritueel vervult, of hoort U bij elke antwoord Haar stem? Voor ons, mensen, zou het toch niet draaglijk zijn, Maria permanent te zien, omdat wij ons in een zondig lichaam bevinden? Is deze aanraking slechts voor korte tijd mogelijk?

Maria is niet ononderbroken zichtbaar of hoorbaar. Haar Tegenwoordigheid is in het leven van Haar kleine werktuig altijd voelbaar en werkzaam, maar een mystiek leven voltrekt zich in golven. Mocht de mystieke aanraking zich voortdurend op het hoogtepunt van het ermee gepaard gaand Vuur voltrekken, dan zou de mystieke ziel niet 'branden' doch 'verbranden'. De mystieke eenheid met Maria is weliswaar verheffend, maar tegelijkertijd eveneens een aanzienlijke lichamelijke 'belasting', omdat de mystieke ziel tijdens de mystieke aanrakingen en gewaarwordingen met lichaam en ziel functioneert op een niveau dat ver boven het gemiddelde ligt. Tijdens de mystieke aanrakingen wordt het hele wezen met bovennatuurlijke krachten doorstroomd, die het hele levenssysteem (lichaam, hart, ziel) buitengewoon aanzwengelt. Alleen de geest (het verstand, het bewust denken) wordt 'op een heel veel lager pitje gesteld'.
Terwijl ik een onderrichting of een gebed schrijf, ben ik volledig op Maria ingesteld. Het hart wordt buitengewoon ver geopend, het verstand zo goed als uitgeschakeld. De leiding van het proces ligt in handen van de Meesteres. Zij werkt Zich in mij uit, laat mij voelen, zien, horen, waarnemen, gewaarworden met Haar Hart en laat mij ofwel onmiddellijk schrijven, of brandt de mystieke kennis als met Vuur zo diep in mijn geheugen dat ik naderhand alles, zoals via automatisch schrift, op papier kan brengen.
Wanneer ik Openbaringen neerschrijf, spreekt Maria daadwerkelijk, ofwel innerlijk hoorbaar of visueel in visioenen, die Zij als het ware simultaan 'van tekst voorziet', en ik schrijf alles onmiddellijk op.
Wanneer een brief binnenkomt, lees ik hem, niet met het verstand maar met het hart. Maria spreekt niet door het verstand, alleen via het hart. Slechts dan is het mystiek kanaal ver geopend. Ik lees de inhoud, die door Maria met beelden in mijn ziel wordt overgedragen, en intussen projecteert Zij deze als het ware op datgene wat Zij daarop wil zeggen. Zij laat mij de ziel die de brief heeft geschreven, van binnen uit aanvoelen, opdat ik deze zou kunnen helpen, want wat om de brief heen hangt 'als een wolk', zegt vaak veel meer dan de geschreven woorden. Maria staat dan niet naast mij, maar Zij voelt, wordt gewaar en onderwijst in mij, in de diepste vereniging.
Dit alles behoort tot de verklaringen waarom elke brief slechts op Maria’s Tijd wordt beantwoord: De Meesteres moet Haar klein werktuig ook op de precies passende ontvankelijkheid voorbereiden. Wanneer ik een brief lees, laat Maria mij Haar verlangens voelen. Indien Zij de brief onmiddellijk beantwoord wil zien, voltrekt de noodzakelijke innerlijke omschakeling zich bliksemsnel. Wil Maria de brief echter (nog) niet per kerende laten beantwoorden, dan leidt Zij mij eenvoudig naar een andere brief, die wel aan de beurt is.

Myriam