TOTUS TUUS, MARIA !

INFO

Inhoud

  • Updates op onze website
  • Beekjes van het Heil: belangrijke vaststelling
  • Belangrijke Info publicaties
  • Verschil tussen Openbaringen en boodschappen
  • Verspreiding van teksten

 

Updates op onze website

TOTUS TUUS, MARIA !

Sedert enige tijd is op onze website het systeem van de updates op vastgestelde tijdstippen, bijvoorbeeld op liturgische feestdagen, op verzoek vanwege de Moeder Gods stopgezet.

De website wordt onophoudelijk bijgewerkt. In principe worden echter nog slechts updates onder de aandacht gebracht wanneer de Koningin des Hemels dit uitdrukkelijk verordent. Zoals Zij aan Myriam verklaarde, beoogt Zij hiermee drie dingen:

  1. Een systeem van regelmatige updates richt zich doorgaans spoedig méér op wereldse verwachtingen dan op de wenken van Gods Voorzienigheid;
  2. Een systeem van regelmatige updates spoort vele zielen ertoe aan, slechts uit te kijken naar vernieuwingen, waardoor niet meer wordt gelet op de immense schat aan reeds voorhanden teksten. Mede om deze reden zijn vele teksten voor vele zielen onbekend gebleven, ondanks het feit dat zij reeds jaren geleden zijn gepubliceerd. Dit dient niet de Plannen die de Hemel via dit Apostolaat in de zielen zoekt te verwezenlijken;
  3. De Meesteres van alle zielen waarschuwt met klem voor de verwoede pogingen van de duisternis, apostolaten te laten vervallen in de neiging, werelds aanzien te zoeken (bezoekerscijfers, commentaren op het internet, enz.) en daarbij datgene uit het oog te verliezen waartoe een apostolaat in werkelijkheid behoort te dienen: de vorming van zielen in de bloei als christenen in dienst aan Gods Werken. Maria wijst op de immense smart die aan God en aan Haar Hart wordt aangedaan door de toegeving van vele apostolaten aan de bekoring, elkaar te beconcurreren en zelfs via de meest uiteenlopende wegen te belasteren en onder andere op het internet aan te vallen. In het kader van die strijd om aanzien en bezoekerscijfers laten sommige apostolaten zichzelf verzieken door de koorts van een jacht naar updates, die geenszins meer Gods bedoelingen dient. Maria Domina Animarum is een Apostolaat dat volkomen uit mystieke wortels bloeit. De Hemelse Koningin wil dit Werk daarom strikt volgens Haar Plannen laten bloeien. Zijzelf is het, die zielen op Haar (en dus ook Gods) Tijd naar het Apostolaat toe voert. Gods klok tikt heel anders dan deze der mensen. Mede om deze reden trekt de Moeder Gods dit Werk stap voor stap terug uit alle contact met de buitenwereld, verbiedt Zij ons elke inmenging in wereldse polemieken en campagnes, en heeft Zij ons eveneens doen afstappen van het updatesysteem dat dit Werk in de beginjaren op het internet werd opgedrongen. De Meesteres van alle zielen wil Haar Maria Domina Animarum Werk in elk denkbaar opzicht zuiveren van, en terugtrekken uit, elk spoor van werelds denken. Ook op deze wijze onderstreept Zij dat dit Werk geen werelds bouwwerk is en dat noch Myriam noch het Apostolaat als geheel enige wereldse erkenning nastreven.

Het Maria Domina Animarum Werk is geen Werk van een denkend mensenverstand, doch een kanaal van Hemelse onderrichting. Wij hebben niet de geringste belangstelling voor wereldse eer, wij hebben slechts één streefdoel: de Werken te volbrengen, waartoe de Moeder Gods Myriam sedert 1997 roept en die slechts kunnen worden voltooid in de mate waarin zij zich volgens het ritme van de Moeder Gods kunnen uitwerken, en strikt volgens Haar inspiraties, noden en verlangens. De ware vruchtbaarheid van een apostolaat wordt niet gemeten volgens bezoekerscijfers, commentaren vanwege mensen (doorgaans integendeel, want helaas wordt het waarlijk Hemelse door zeer velen niet herkend), noch volgens enige andere wereldse maatstaf, zij wordt uitsluitend gemeten in het Hart van God, volgens de mate waarin het apostolaat Zijn Plannen met de zielen dient. Mede om deze reden worden de zielen ertoe uitgenodigd, zelf hun weg te vinden in het paradijs van Hemelse Bloemen dat hen via dit Werk wordt aangeboden.

De Wetenschap van het Goddelijk Leven is een unieke goudmijn. Het komt er slechts op aan, met een volledig geopend hart in die mijn af te dalen, want zij is door de Meesteres van alle zielen bedoeld als een aanzet tot leven in de ware ervaring van Gods Tegenwoordigheid.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Haar Maria Domina Animarum Werk

♥ ♥ ♥

Beekjes van het Heil: belangrijke vaststelling

TOTUS TUUS, MARIA !

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,

De Moeder Gods wijst er in Haar onderrichtingen op, dat de eerste verplichting van elke mensenziel hieruit bestaat, als vertegenwoordigster van God Zelf de hele Schepping te behoeden en te beschermen.

Dit betekent dat de mensenziel Gods Schepping – het milieu en de dierenwereld – moet beheren zoals God Zelf het zou doen, in onzelfzuchtige Liefde en met de grootste zorg. Concreet komt dit neer op een beheer dat is gericht op de noden van de Schepping als geheel met achteruitstelling van de eigen stoffelijke behoeften.

Deze verplichting heeft vele elementen. Eén ervan ligt in de bewustwording van de nefaste effecten van vuurwerk op de dieren en het milieu. Punt 5.3.6 van het boek De Beekjes van het Heil gaat over de bedreiging van de dieren in hun natuurlijk leefmilieu. Er is onder meer sprake van de zeer negatieve effecten van vuurwerk op de wereld der dieren.

Omstreeks de jaarwisseling 2012-2013 was voor de waarheid van deze stelling, die de Heilige Maagd de zielen voorhoudt, een krachtig bewijs te lezen op de website van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, www.meteo.be. In het uitgebreid artikel werd door de meteorologen aangetoond, en met radarbeelden uit oudejaarsnacht gestaafd, hoe vogels massaal op de vlucht slaan tijdens vuurwerk. Tevens wordt gerapporteerd hoe in Amerika massale vogelsterfte wordt gemeld onmiddellijk na het uitgebreid vuurwerk van oudejaarsnacht.

Gelijkaardige informatie wordt omstreeks de jaarwisseling geregeld door diverse organisaties ter wereld gepubliceerd.

Het Maria Domina Animarum Werk vestigt Uw aandacht op de volgende uitstekende links (weliswaar Engelstalig) in verband met de verwoestende invloeden op de Goddelijke orde binnen de Schepping :

http://www.westsoundwildlife.org/wildlife/Coexisting/CO_Fireworks.html

http://beheco.oxfordjournals.org/content/early/2011/07/09/beheco.arr102.full

In het Nederlands is er de volgende link, met dank aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België:

http://www.meteo.be/meteo/view/nl/12816192-Radar+Jabbeke+registreert+vogels+tijdens+Nieuwjaarsnacht.html

Laten wij samen bidden dat de mensheid spoedig moge ontwaken uit de verblinding en de roes van de zelfzucht, waarbij het welzijn van onze medeschepselen wordt vergeten en hierdoor ontelbare kanaaltjes (beekjes) in Gods groot netwerk van Liefde brutaal worden doorgesneden, reeds alleen door vuurwerk. De kroon op Gods Schepping zet welzijn en leven van ontelbare medeschepselen op het spel terwille van een vergankelijke wereldse sensatie... een aanslag op de Ware Liefde.

In dit verband verwijzen wij nog naar een Nederlandse bron, uit dewelke bleek dat reeds alleen in Nederland, gedurende oudejaarsnacht 2013-2014 voor een bedrag van 60 miljoen Euro aan vuurwerk werd afgeschoten. Wanneer wij daarbij aan de effecten van deze activiteit op de dierenwereld denken, alsook aan de hongersnood in de wereld, en ons het feit voor ogen houden dat dit bedrag slechts één enkel land betreft, kunnen wij ons reeds enige voorstelling maken van de mate waarin de mensheid ontaard is geraakt, en van de omvang van de Smart die alleen reeds door deze ene massale ondeugd wordt bereid aan de Verenigde Harten van Jezus en Maria. Moge deze overweging gelden als een ernstige oproep aan de gewetens en als een motivatie voor de christenen tot gebed.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Haar Maria Domina Animarum Werk.

TOTUS TUUS, MARIA !

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,

De Beekjes van het Heil gaat over over de onrechtstreekse, maar buitengewoon belangrijke rol van de dieren in Gods Heilsplan voor de mensenzielen.

Dit boekje omvat circa 120 bladzijden, met vele afbeeldingen, en kan bij ons worden aangevraagd (zie Contact en Publicaties).

Maak dit boekje bekend! Dit geschrift wordt door de Allerheiligste Maagd Maria beschouwd als één van de grootste wapens die de zielen ooit in handen zijn gegeven in de strijd tegen de duisternis en ellende op deze wereld. De lectuur en vurige toepassing ervan is daarom voor alle zielen van deze tijd heel sterk aanbevolen.

Moge God U overvloedig zegenen,

Myriam

♥ ♥ ♥

Belangrijke Info publicaties

TOTUS TUUS, MARIA !

Lieve zielen in Jezus en Maria,

Het Maria Domina Animarum Werk verzoekt U met klem, geen Myriam-publicaties aan te schaffen die via enig kanaal buiten het origineel Belgisch Maria Domina Animarum Werk worden aangeboden, daar uitsluitend de via dit Werk verspreide publicaties borg staan voor onvervalste teksten.

Wij wijzen er daarenboven met klem op, dat uitsluitend dit Werk de Myriam-geschriften aanbiedt tegen voorwaarden die niet op enig commercieel motief berusten, daar wij alle publicaties aanreiken tegen kostprijs en deze ons derhalve geen enkele opbrengst opleveren. Ook de opbrengsten uit verkoop via enig kanaal buiten Myriam van Nazareth en het Maria Domina Animarum Werk komen uiteraard niet bij ons Werk terecht.

Bovendien zijn, zoals elders op deze website is medegedeeld, de Nederlandstalige originelen van de Myriam-geschriften in revisie op eventuele zetfouten en wijzigingen die niet de Werken van de Meesteres van alle zielen dienen.

Wil ons bijstaan in gebed en daad, om alle handelingen met de Myriam-geschriften, die niet met goedkeuring van de Meesteres van alle zielen worden gesteld, ongedaan te maken, opdat de vruchten van dit Hemels Werk niet langer kunnen worden misbruikt, wat reeds meermaals is gebeurd en nog steeds gebeurt. Zoals kristalhelder water dat doorheen een verontreinigd kanaal wordt gevoerd, zijn reinheid en nut verliest en geen goede effecten meer voortbrengt, wordt ook het oorspronkelijk Hemels karakter van deze geschriften verloren wanneer zij worden bewerkt of verspreid via kanalen die niet door de Meesteres van alle zielen Zelf daartoe zijn aangezocht. Myriam verzoekt hierom met de grootste klemtoon, omdat de diepe betekenis van deze regel haar is getoond door de Koningin des Hemels Zelf.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Haar Maria Domina Animarum Werk

♥ ♥ ♥

Verschil tussen Openbaringen en boodschappen

Belangrijke opmerking

TOTUS TUUS, MARIA !

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,

Steeds weer stellen wij vast, dat bij vele zielen verwarring leeft over de betiteling van de woordelijk door de Meesteres van alle zielen jegens Haar Myriam gesproken leringen. Doorgaans menen zielen dat het hier over 'boodschappen' gaat. Graag trachten wij in dit verband wat klaarheid te brengen, aan de hand van de woorden van de Meesteres Zelf.

Toen Maria tegen het einde van de jaren negentig voor het eerst in Myriam sprak, en Myriam begon op te tekenen wat de Moeder Gods had gezegd (iets van private aard), schreef Myriam spontaan: 'Boodschap van Maria...'. Meteen corrigeerde de Koningin des Hemels met de woorden:

"Onthoud dit goed: Ik zal je nooit BOODSCHAPPEN geven,
doch OPENBARINGEN,
dat is waartoe Ik je nu roep"
.

Toen in 2005 de Openbaringen van de Meesteres van alle zielen begonnen, zei Maria opnieuw:

"Ik geef je geen BOODSCHAPPEN, doch OPENBARINGEN".

Op mijn vraag, waar dan eigenlijk het verschil ligt, antwoordde de Meesteres:

"Een BOODSCHAP is een mededeling,
een OPENBARING bevat steeds een concrete les.

Ik heb met jou niet de bedoeling, boodschappen te verspreiden, doch openbaringen. Jij bent Mijn apostel, want via jou wil Ik ONDERRICHTEN".

Later zei de Meesteres nog:

"In deze Laatste Tijden komt het erop aan, de zielen te onderrichten hoe zij tot de heiligheid kunnen komen.
Mededelingen zullen hen nu niet meer dichter bij God brengen.
Mijn opdracht in deze tijd bestaat hierin,
de
Wetenschap van het Goddelijk Leven te onderrichten".

Precies daarom zegt de Meesteres telkens weer, en liet Zij Myriam steeds weer in brieven schrijven, dat boodschappen die de zielen niet concreet onderrichten hoe zij concreet aan hun heiliging kunnen werken en hoe de duisternis haar manipulaties inkleedt, in deze Laatste Tijden nauwelijks nog enige zin hebben.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Myriam

♥ ♥ ♥

Verspreiding van teksten

TOTUS TUUS, MARIA !

Het komt veelvuldig voor, dat onze teksten en gebeden zonder bronvermelding worden aangetroffen op andere websites of in publicaties, die niet van dit Apostolaat uitgaan. Elke publicatie zonder bronvermelding snijdt zielen af van de gelegenheid, dit Hemelse geschenk in zijn volheid te leren kennen. Wij herinneren daarom aan de wens van de Moeder Gods, zoals vermeld in de Copyright-tekst waartoe Zij Zelf heeft opgeroepen: "In andere webpagina's mogen deze teksten slechts gedeeltelijk worden gebruikt, en wel onder verwijzing naar de originele webpagina www.maria-domina.animarum.net."

De reden hiervoor is dus in de allereerste plaats van spirituele aard: De Meesteres van alle zielen wil elke ziel, die via kanalen buiten deze website in aanraking komt met teksten, gebeden enz., die oorspronkelijk via het Maria Domina Animarum Werk worden verspreid, de gelegenheid bieden om kennis te maken met het geheel van Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven, waarvan elke tekst of gebed slechts een klein onderdeeltje vormt.

Mogen wij vertrouwen op de medewerking van zielen, die tekstgedeelten of gebeden in andere media willen opnemen, dat zij de Moeder Gods de passende gehoorzaamheid zouden betonen, en hierdoor de verwezenlijking van Gods Werk helpen bevorderen. Ons christendom, en al onze werken in het kader van ons christen-zijn, zijn slechts zo vruchtbaar als onze gehoorzaamheid aan Gods voorschriften.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Haar Maria Domina Animarum Werk