TOTUS TUUS, MARIA !

PUBLICATIES

De volgende publicaties zijn momenteel verkrijgbaar

(uitsluitend nog in .PDF-formaat)

Boeken

 • Testament van het Verbond en de Dageraad van Gods Rijk op aarde
 • De Beekjes van het Heil
 • De Tempel van Maria en de onverwelkbare Bloem van Galilea
 • De Oogst van de Eeuwige Liefde
 • Kruistocht naar de ziel
 • Wedergeboorte van het Aards Paradijs


Brochures

 • Voorstelling Maria Domina Animarum
 • Speciale uitgave
  • Herfstbries
  • Passie- en Paasbries
  • Pinksterbries
  • Zomerbries
  • Rozenbries
  • Advents- en Kerstbries
  • Vastenbries
  • Het Zaad der Verlossing
  • Bries der Belofte
  • Lichtbries
  • Wolkensluiers en de Eeuwige Zon
  • Sterren van Hoop
  • Bries van het Nieuw Verbond
  • Bloemenbries

TOTUS TUUS, MARIA !

BOEKEN

Testament van het Verbond

In Testament van het Verbond biedt de Koningin des Hemels de zielen een verzameling onderrichtingen en richtlijnen als gouden brug, over dewelke zij hun beleving en toepassing van ons prachtige christendom terug kunnen voeren naar de wortels ervan zoals Jezus deze heeft gemaakt.
De Moeder Gods beoogt met dit geschrift, het Vuur van het ware, traditionele christen-zijn in vele zielen opnieuw aan te wakkeren, opdat het christendom in de harten tot nieuw leven moge worden gewekt, en als voorbereiding op de grondvesting van Gods Rijk in de zielen. Slechts op het fundament van een juiste beleving van haar christen-zijn kan de ziel de Hemelse nalatenschap van Jezus in zich openen, en de zo vaak totaal vergeten schatten van het christen-zijn en dus van het Goddelijk Leven, in zich leren ontsluiten. De ziel kan geen christen zijn zonder Jezus‘ Woord en het Voorbeeld van Zijn Leven na te volgen.

♥ ♥ ♥

De Dageraad van Gods Rijk op aarde

De grondvesting van Gods Rijk in de zielen kan gelden als de volkomen ontsluiting van het Nieuw Verbond. God heeft Maria, de Koningin des Hemels, voorbestemd als Meesteres van alle zielen om de zielen die zich daarvoor openstellen, voor deze ontsluiting klaar te maken en hen in deze ontsluiting door Haar te laten begeleiden. De Meesteres van alle zielen is de Dageraad van Gods Rijk op aarde, Diegene, Die in de zielen het Licht en de warmte van de Middagzon, de Christus, aankondigt, en de overwinning op de satan en de verlamming van zijn werken in de wereld inluidt. Maria, de Dageraad, is door God uitgekozen om de Verlossingswerken van Jezus in de zielen te helpen afronden en in hen het Testament van Christus tot zijn hoogste rendement te brengen. Haar unieke rol binnen Gods Heilsplan wordt in De Dageraad van Gods Rijk op aarde aangetoond. Zij is door Jezus Zelf tot een essentieel element van Zijn Testament aan de mensheid gemaakt.

♥ ♥ ♥

De Beekjes van het Heil

De Meesteres van alle zielen heeft het graag over het 'Water van Goddelijk Leven', de stroming der Goddelijke genade, die in essentie uit de volmaakte Liefde bestaat. God is de Bron, de Hemelse Koningin een Verzamelbekken dat het Water van Goddelijk Leven over de hele Schepping kan verdelen. De mensenzielen zijn bedoeld als riviertjes. Wat Maria in dit boek leert, is dat ook de dieren in dit systeem een rol spelen, als kleine beekjes die op hun beurt het Heil helpen verspreiden.
Dit hele systeem is een noodzakelijk middel waarvan God Zich bedient om Zijn Liefde doorheen de Schepping te laten stromen, omdat de Ware Liefde de draagster van het Ware Leven is. Van de mensenzielen verwacht God, dat zij Zijn Liefde vertegenwoordigen naar de hele Schepping toe. Overal waar een ziel geen Liefde verspreidt, wordt een knooppunt of een kanaaltje in dit netwerk geblokkeerd of verontreinigd. Daarom is een liefdevolle omgang van elke ziel met al haar medeschepselen (mensen EN dieren) bepalend voor de toestand van de hele Schepping. Maria wijst erop, hoeveel ellende en duisternis op deze wereld worden veroorzaakt door de liefdeloze of onverschillige wijze waarop dagelijks miljoenen malen met dieren wordt omgegaan.
De grote les van dit boek: Een liefdevolle en waardige omgang met de dieren is noodzakelijk voor de redding van de wereld uit alle ellende.

♥ ♥ ♥

De Tempel van Maria + De onverwelkbare Bloem van Galilea

Een tempel is een heilige plaats, waar de ziel haar God zoekt te ontmoeten om in Zijn heiligheid te worden ondergedompeld. De ziel kan ook zelf tot een tempel worden. De gouden weg naar deze Hemelse werkelijkheid is deze van de totale, diep beleefde toewijding aan de Heilige Maagd Maria. In De Tempel van Maria onderricht de Hemelse Koningin de zielen in de levenswijze van de ware toewijding aan Haar. De liefdevolle en protestloze beleving van de totale Mariatoewijding in alle details van het leven ontplooit in de ziel de hoogst mogelijke vruchtbaarheid voor Gods Werken. Tot deze maximale vruchtbaarheid in het bijdragen tot de verwezenlijking van Gods Heilsplan is elke ziel geroepen. De ziel die al haar beproevingen, lasten, denken, voelen, doen en laten in dienst van de Meesteres van alle zielen stelt, maakt het Maria mogelijk om dit alles waarlijk te gebruiken in de strijd tegen de duisternis in de wereld. Hierdoor wordt deze ziel tot een werktuig via hetwelk God aan Zijn Rijk op aarde bouwt. Het loon dat Hij hiervoor betaalt, is de Eeuwige Gelukzaligheid. Daarom is dit boek een Hemelse Gids voor de zware reis doorheen het leven op aarde, met de hemelpoort als bestemming.
Voor de ziel die zich met haar hele wezen en haar hele leven aan Maria weggeeft in totale toewijding, kan het een grote hulp blijken wanneer zij zich enigszins kan voorstellen hoe Maria Zelf was en leefde. Maria heeft Haar leven op aarde zodanig geleid, dat Zij de hoogst mogelijke vruchtbaarheid van de ziel voor Gods Werken en Plannen verwezenlijkte. Het tweede geschrift in dit boekje, De onverwelkbare Bloem van Galilea, biedt de zielen de gelegenheid, de Meesteres van alle zielen in Haar eigen leven op aarde 'bezig te zien': hoe Zij was, hoe Zij Zich gedroeg, hoe Zij reageerde, dacht, voelde, hoe Zij met de elementen van Haar leven omging. Om deze reden is dit manifest eveneens in dit boek opgenomen, teneinde de richtlijnen die de Meesteres en Koningin in De Tempel van Maria heeft aangeboden, nog meer tot leven te wekken.
Samen vormen deze beide geschriften in dit boekje een onmisbare schat voor de ziel die wil worden tot een heilige tempel waarin de Koningin van Gods Schepping door Haar volmaakte Liefde de wonderwerken kan volbrengen, die Haar titel als 'Belofte van een Nieuwe Lente' waar maken.

♥ ♥ ♥

De Oogst van de Eeuwige Liefde

Over de laatste paar weken in het Leven van Jezus op aarde is weinig bekend. Nog minder is bekend over de hoog verheven gevoelens en gedachten van de Verlosser tijdens de dagen van Zijn Passie en de laatste weken voordien. Dit boek is een weergave van unieke inspiraties die via de mystieke weg door Jezus en Maria aan Myriam in woorden, beelden en beleving werden vergund. Dit maakt De Oogst van de Eeuwige Liefde tot een bijzonder getuigenis voor de gesteldheden in dewelke de Verlossing van de zielen is voltrokken.
De geestelijke en morele gesteldheden van de Christus leren de zielen, welke gesteldheden zij in hun eigen hart moeten nastreven om op de weg naar het Eeuwig Heil tot de grootste vruchtbaarheid te komen.
Dit boek schetst de grote lessen van de Passie, en brengt hierdoor een document dat door geen enkele christen kan worden versmaad, daar de Passie van Jezus precies de grote Bron van genaden is, waaruit voor ieder van ons het Eeuwig Leven is bereid. Elke ziel moet deze Bron uit eigen vrije wil in zichzelf ontsluiten om het Verlossingswerk van de Christus in zich tot volledige rijping te brengen. De ziel kan dit slechts doen in de mate waarin zij de lessen uit het Hart van Jezus, de Bron van het Eeuwig Heil, in zich opneemt en in haar eigen leven toepast. Pas dan kan de oogst op de velden van het zielsleven rijpen, en kan de ziel haar weg doorheen dit leven voltooien in de voetsporen van de Eeuwige Liefde.

♥ ♥ ♥

Kruistocht naar de ziel

Door de erfzonde hadden de eerste mensenzielen het verbond der volmaakte Liefde jegens God overtreden. Daar Gods Liefde volmaakt is, heeft deze breuk Hem er niet van weerhouden om alle zielen in het Eeuwig Leven bij Zich in het Paradijs te willen zien. Daar Gods Wet het zo heeft beschikt, dat lijden zielen kan bevrijden uit hun gevangenschap jegens de duisternis, wilde Hij de zielen precies dit leren: de weg naar de Verlossing door waarlijk aanvaard, liefdevol gedragen en toegewijd lijden. Als groot Voorbeeld zond Hij de Messias Jezus Christus in de wereld.
Door Zijn Lijden ontsloot Christus de Verlossing der zielen. In navolging van Zijn Kruisweg kan de ziel haar aardse leven vruchtbaar maken door het te beleven als een kruisweg ter voltooiing van de Verlossing in zichzelf, en door de beproevingen van het leven derhalve niet als aanstoot doch als genadegeschenk van God te beschouwen.
Er is een tweede kruisweg – een kruistocht – die is bedoeld om deze van de verlossende beproevingen te bekronen: de kruistocht naar de eigen ziel. De ziel voltrekt deze in elke inspanning om de bezetters van de kiem van heiligheid uit haar diepste wezenskern te verwijderen. Deze bezetters camoufleren zich doorgaans achter nevels van verblinding en dwaling, die de duivel via de meest uiteenlopende wereldse invloeden, via woorden van medemensen en via rechtstreekse inwerkingen rondom de ziel in het leven roept. De namen van deze bezetters luiden: Bekoring tot de meest uiteenlopende zonden, ondeugden, onheilzame gewoonten, dwaalgedachten, afdwalingen in de wijze waarop de ziel haar leven en de ware zin ervan, de zonde, en het bestaan van God en Zijn Mysteries beschouwt.
Over dit alles onderricht de Meesteres van alle zielen in Kruistocht naar de ziel, een verzameling van leerstellingen van de Moeder Gods tot vervolmaking van de ziel in de zelfkennis, de enige weg tot terugkeer naar de staat van ware genade. Dit boek is een leidraad over hoe de ziel op de vruchtbaarste wijze de strijd kan voeren tegen haar innerlijke vijanden, die onder de meest uiteenlopende, en zoals gezegd onder listig gecamoufleerde vormen samenzweren tegen haar heiliging. Een onontbeerlijk geschenk vanwege een liefhebbende God aan Zijn geliefde zielen, via Haar, die Hij heeft verheven tot Meesteres van alle zielen. Deze kruistocht is de weg naar de ware vrijheid van de heiligheid, en derhalve de weg van de ontdekking van Gods Werken in zichzelf, voorboden van het Eeuwig Leven in Zijn Tegenwoordigheid.

♥ ♥ ♥

Wedergeboorte van het Aards Paradijs

Het woord 'Paradijs' roept in de ziel de herinnering aan een leven in volledige vrijheid, vreugde, Vrede en eindeloze verrukkingen wakker. De herinnering, inderdaad, want zo had God het leven van de mensenziel op aarde voorzien, doch dit ideaal viel spoedig ten prooi aan de uitwerkingen van de erfzonde. Omdat God absoluut volmaakte Liefde is, en er geen enkel element van Gods Wil bestaat dat niet op enig punt in de loop van de tijd wordt vervuld, is de hoop op de terugkeer van het Paradijs op aarde geen fantasie. Wij moeten het Paradijs echter niet buiten ons zoeken, het moet allereerst in de kern van onze eigen ziel opnieuw geboren worden.
God heeft deze wedergeboorte voorafgebeeld in de Heilige Maagd Maria, wier hele Wezen voor tijd en eeuwigheid de belichaming van het Aards Paradijs is zoals God het had bedoeld, en wel in absoluut volmaakte en onschendbare vorm.
In Wedergeboorte van het Aards Paradijs inspireerde de Moeder Gods Myriam tot 31 'wandelingen' doorheen het Paradijs van Haar ziel, de 'Lusttuin van de Heilige Geest', waarbij Zij aantoont hoe de ziel naar Gods beeld en gelijkenis eruit ziet, hoe zij leeft en voelt. In Maria, de Koningin van de Schepping en Meesteres van alle zielen door Goddelijke uitverkiezing, heeft de Allerhoogste het volledige Plan voor de wedergeboorte van het Aards Paradijs uitgetekend, door Haar te maken tot Voorbeeld, Richtpunt en Gids voor de daartoe noodzakelijke gesteldheden van de mensenzielen.
De mensenziel was door God bedoeld als kroon op de Schepping. Aan deze verwachting kan zij slechts voldoen in de mate waarin zij zich inzet om al haar innerlijke gesteldheden, gevoelens, gedachten, woorden en handelingen tot de hoogst mogelijke vruchtbaarheid voor de verwezenlijking van Gods Werken en Plannen te brengen. Het is deze inzet, die in de ziel de bloeikracht van de bloemen der deugden wekt en de ziel kan laten uitgroeien tot een siertuin. De Koningin van het Paradijs is ons gegeven om ons dit proces via optimale wegen tot voltooiing te helpen brengen. Naarmate méér zielen zich door Maria, het Wedergeboren Aards Paradijs, tot een siertuin laten omvormen, kan het Paradijs op aarde in waarheid opnieuw tot stand komen. Dit boek is door de Moeder Gods bedoeld als een gids om dit te verwezenlijken, en mag derhalve worden beschouwd als een uniek geschenk van Gods Liefde.

♥ ♥ ♥

TOTUS TUUS, MARIA !

BROCHURES

Herfstbries

Voor de Moeder Gods is het Gebeds- en Verzoeningsplan voor de maand november buitengewoon belangrijk.
Om deze reden werd de zielen de Herfstbries aangeboden, die bestaat uit het Gebedsplan samen met de introductietekst en de updates voor Allerheiligen en Allerzielen.
De brochure is bedoeld om ook zielen te bereiken die niet over internetaansluiting beschikken. Maakt U derhalve dit kleine geschrift bekend, dat in het kader van de strijd tegen de duisternis een bijzondere rol kan spelen. Ook zo bouwen wij gezamenlijk aan de Ketting van Licht van de Koningin des Hemels.

♥ ♥ ♥

Passie- en Paasbries

Deze speciale uitgave heeft de titel Passie- en Paasbries gekregen, en bestaat uit gebeden, openbaringen en tekstuittreksels ter overweging, dit alles met betrekking tot de Passietijd en Pasen.
Moge deze genaderijke verzameling zielen volkomen helpen ontsluiten voor de rijke vruchten van de Passie van Christus, en daardoor voor de voltooiing van hun eigen Verlossing.

♥ ♥ ♥

Pinksterbries

Meteen na Pasen 2013 heeft de Meesteres van alle zielen de samenstelling van een eenmalige brochure van circa zeventig pagina’s geïnspireerd, die de naam Pinksterbries heeft ontvangen. Deze speciale uitgave bestaat uit gebeden, openbaringen en andere tekstuittreksels met betrekking tot het leven van de ziel met de Heilige Geest.
Moge deze genaderijke verzameling een kleine bijdrage leveren om ons allen in staat te stellen, de ons door onze Verlosser Jezus Christus aangereikte vruchten van de Passie en de Verrijzenis goed te verteren en in onze zielen in te bouwen, door ons volkomen door Gods Geest voor deze vruchten te laten ontsluiten.

♥ ♥ ♥

Zomerbries

In de weken na Pinksteren 2013 inspireerde de Meesteres van alle zielen tot de samenstelling van een speciale brochure van ongeveer tachtig bladzijden, die zou bestaan uit gebeden, diverse van de zo machtige Stormschriften en andere tekstuittreksels tot verheerlijking van de Koningin des Hemels. De brochure werd gedoopt met de naam Zomerbries. De Moeder Gods noemt de maand augustus, zoals bekend, de 'maand van Mijn verheerlijking'. Het resultaat van de uitvoering van dit verlangen van de Hemelse Koningin is nu bij het Maria Domina Animarum Werk verkrijgbaar.
Moge deze genaderijke verzameling het prachtig beeld van de rijpste van alle zomervruchten uit Gods hand – dat van de Moeder Gods – als voltooiing van de lentebloesems van de absoluut volmaakte deugdzaamheid en heiligheid in de zielen prenten. Geen ziel moge ooit vergeten dat de hoogste eerbetuiging aan het grootste van Gods Werken, de Heilige Maagd Maria, machtige lichtstralen doorheen de nevelen van onze duistere wereld stuurt. Om deze reden kan een vurig gebruik van deze Zomerbries een bijdrage leveren tot de voltooiing van Gods overwinning over de effecten der duisternis in zielen.

♥ ♥ ♥

Rozenbries

De Koningin des Hemels heeft voor de reeks van de tijdschriften die in de schoot van het Maria Domina Animarum Werk tot stand komen, een speciale editie geïnspireerd, die de titel Rozenbries heeft gekregen als verwijzing naar de genadewerking door dewelke de Hemelse Roos (Maria) in de Rozenkransmaand (oktober) Haar onderrichtingen zoals rozengeur over de zielen heen wil laten stromen, opdat deze zich in rozen (de koningin der bloemen als symbool voor de Liefde en het Leven – in de spirituele betekenis het Goddelijk Leven in de staat van zondeloosheid) zouden kunnen veranderen.
Om deze reden is dit geschrift opgebouwd rond tien Stormschriften (het boek met de titel Stormschriften bestaat uit 86 afzonderlijke teksten – de zogenaamde 'Stormschriften'), waarin het om het diepe wezen van de bekoring en de zonde gaat, en zijn tussen de rozenperken van deze prachtige onderrichtingen andere teksten en tekstuittreksels gezaaid, die betrekking hebben op het thema 'rozen'. In dit geschrift openbaart de Koningin des Hemels vele dingen over de handelwijze van de duivel en het totstandkomen van de werken der duisternis.
De Rozenbries levert bij uitstek een invulling voor Maria’s uitnodiging voor de maand oktober.
In deze zin vormt de Rozenbries een bijzonder waardevolle vrucht aan de boom van de Wetenschap van het Goddelijk Leven, die door de Meesteres van alle zielen wordt geschonken aan de kinderen Gods als bron van voedsel en als houvast op hun levensweg. Moge ook deze vrucht vele zielen verzadigen en genezen en helpen uitrusten voor een spiritueel vruchtbare reis naar de Hemelse Rozentuinen.

♥ ♥ ♥

Advents- en Kerstbries

De Koningin des Hemels onderricht in Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven in wezen de wegen naar een maximale ontvankelijkheid voor het Ware Licht in de ziel, namelijk naar een steeds groeiend vermogen om het Leven in de Ware Liefde in stand te houden. Het hoeft daarom niet te verbazen dat Zij nu uitdrukking heeft gegeven aan Haar verlangen, de belangrijkste van Haar inspiraties met betrekking tot de Advent en Kerstmis te verzamelen in een eenmalige uitgave met de titel Advents- en Kerstbries. De Advent is de aanloop naar Kerstmis, de Geboorte van het Licht der wereld. Het Licht wordt geboren voor de zielen, opdat de zielen op hun beurt het Licht in zich geboren mogen laten worden.
Daarom wil Kerstmis de zielen eraan herinneren, dat het leven in de wereld hen voortdurend blootstelt aan invloeden van duisternis, en dat zij daarom steeds opnieuw een wedergeboorte nodig hebben, die zij slechts kunnen verwezenlijken in de mate waarin zij de Heilige Moeder Gods in staat stellen, diep in hen het Ware Licht van Christus te baren en tot volle wasdom te helpen komen.
De Advents- en Kerstbries is een uitstekend hulpmiddel voor de ziel die dit alles oprecht in zich wil verwezenlijken, teneinde de erfenis van het Licht waardig te worden en de eigen schaduwen stap voor stap te vervangen door Licht.

♥ ♥ ♥

Vastenbries

De Vastentijd is bedoeld als een tijd van innerlijke reiniging. In de eerste plaats behoort de ziel zich daarbij te ontdoen van alles wat haar verziekt, en haar daardoor weerhoudt om de uiteindelijke doelstelling van haar leven op aarde – de heiliging – te verwezenlijken. De bedoeling van deze speciale uitgave ligt hierin, de zielen te herinneren aan een aantal belangrijke richtlijnen en noodzakelijke kennis die de Hemelse Koningin ooit in Gods Genade aan de zielen liet mededelen om hen erbij te helpen, zich van veel hinderlijke ballast en onheilzame neigingen te ontdoen.
In deze Vastenbries leidt de Koningin des Hemels de lezer doorheen een boomgaard vol bloesems uit de zogenaamde Stormschriften, de buitengewoon krachtige reeks geschriften die Zij reeds in de jaren 2004-2005 aan het hart van Haar Myriam toevertrouwde met de bedoeling, de zielen uit te rusten voor de enige ware levensreis: deze doorheen de woestijn van de eigen zwakheden, tekortkomingen en dwalingen. De hier verzamelde geschriften uit deze reeks vormen een selectie die precies past bij de ware bedoeling van de Vastentijd. Mogen deze Hemelse bloesems in de kern van Uw ziel de belofte van volrijpe zomervruchten ontplooien.

♥ ♥ ♥

Het Zaad der Verlossing

In dankbaarheid aan de Koningin des Hemels, Moeder van Smarten en Medeverlosseres naast Jezus, bieden wij U een nieuwe Onderrichting aan: Het Zaad der Verlossing, door de Meesteres van alle zielen geschonken als uitvoerige toelichting op het buitengewoon machtig gebed 1274, dat op Goede Vrijdag 2013 door Jezus en Maria met buitengewone genaden is bekleed, in het bijzonder indien het 33 maal wordt verricht op Goede Vrijdag en/of Stille Zaterdag. U vindt de tekst onder Onderrichtingen > Korte Onderrichtingen.
Deze tekst bevat het gebed zelf, de bijhorende Openbaringen vanwege Maria en Jezus, en de nieuwe Onderrichting. Gezien het belang van dit geschrift laat de Hemelse Koningin het eveneens beschikbaar stellen als brochure.
Moge dit geheel stromen van verlossende genaden uitstorten over hen die het in een van Licht vervulde gesteldheid in hun hart sluiten.

♥ ♥ ♥

Bries der Belofte

Bries der Belofte is een speciale uitgave, opgedragen aan het Kostbaar Bloed van Jezus Christus. Zij bestaat uit een combinatie van tien geschriften uit de verzameling der Stormschriften met enkele gebeden en een onderrichting over de diepe achtergronden van het Kostbaar Bloed als Bron van Verlossing. Alle bouwstenen van dit bundeltje staan rechtstreeks in verband met het immens Teken van hoop dat God via het Bloed van Jezus aan de zielen heeft gesteld: De mensenziel is bestemd voor de Eeuwige Gelukzaligheid. Om dit mogelijk te maken, werd de Christus in de wereld gezonden om de zielen te onderrichten en door Zijn Lijden de ketenen te verbreken, die de zielen in de effecten van de erfzonde vasthielden.
Het Kostbaar Bloed van Christus kunnen wij beschouwen als de Drager van de Belofte van het Eeuwig Leven, de Bron van bestendiging van Gods Licht in de Schepping, de Bron van de Verlossing. Jezus heeft Zijn Lichaam tot de laatste druppel laten leegbloeden als symbool voor het feit dat God Zijn genade van Goddelijk Leven volkomen onbeperkt over Zijn Schepping uitstort. De Ware Liefde als essentie van het Goddelijk Leven blijft uit Gods Hart doorheen Zijn hele Schepping stromen. De duisternis stelt alles in het werk om deze stroming te vertragen en zoveel mogelijk van de kanalen doorheen dewelke deze Liefde tussen de schepselen onderling en van de mensenzielen naar God toe stroomt, te onderbreken.
Dit bundeltje beoogt, zielen erbij te helpen, actief aan de verwezenlijking van hun eeuwige Bestemming mee te werken. Moge het voor elke ziel een stimulans en een kleine gezel zijn op de weg naar haar vervolmaking als echte christen.

♥ ♥ ♥

Lichtbries

Elke ziel heeft dagelijks voortdurend met duisternis en allerlei beproevingen te maken. De wijze waarop deze tegemoet worden getreden, bepaalt de vruchtbaarheid van een mensenleven in Gods ogen. God heeft de totale toewijding aan de Allerheiligste Maagd Maria ingesteld als de veiligste en meest doeltreffende weg via dewelke de ziel haar levensreis naar Zijn Hart kan voltooien.
Ware totale toewijding aan Maria krijgt haar gestalte in de mate waarin de ziel al haar levensomstandigheden in overgave aan de Moeder Gods, in blind geloof en vertrouwen in Haar, en volgens de door Haar overgebrachte leerstellingen van God zoekt te beleven.
De Meesteres van alle zielen schenkt de zielen dit geschrift als een gouden wegwijzer met gebeden en richtlijnen voor de ziel om op de vruchtbaarste wijze alle duisternis op haar levensweg te bestrijden samen met de Hemelse Koningin. Maria is de Schrik der duivelen. God heeft Haar een eeuwigdurende totale macht over de satan en al zijn werken gegeven, en heeft van deze macht getuigenissen afgelegd. Eén daarvan is in dit geschrift opgenomen als Belijdenis van een duivel op Maria’s Bevel. Elke ziel kan deel krijgen aan de vruchten van die macht in de mate waarin zij haar leven wil leiden in totale toewijding aan Maria.
Deze Lichtbries is een uitnodiging aan alle zielen om de Moeder Gods intensief te betrekken bij alle elementen van duisternis in hun leven, teneinde deze samen met Haar en in volkomen navolging van Haar met de grootste vrucht te bestrijden, en aldus de volle bescherming te kunnen genieten van Diegene die alle duisternis voor eeuwig onder Haar voeten heeft. Zo kan de ziel zich openstellen voor de Hemelse Bries die haar duisternis zal veranderen in Licht.

♥ ♥ ♥

Wolkensluiers en de Eeuwige Zon

De mensenziel is door God gemaakt als de kroon op Zijn Schepping met als levenstaak, Gods Heilsplan voor de hele Schepping te helpen voltooien. De duisternis werkt de ziel tegen in alles wat zij in vervulling van deze levensroeping tracht te doen. Hierdoor kan het leven van elke mensenziel worden beschouwd als een soort oorlog. Succes in een oorlog wordt bepaald door de kracht van het leger, zijn bevoorrading met voedsel, brandstof, materialen en munitie, zijn inzet en motivatie, zijn eigen strategische kennis en zijn doorzicht in de aard en strategieën van de vijand. Wolkensluiers en de Eeuwige Zon beoogt, een bijdrage te leveren om dit alles te ontsluiten in de ziel, die soldaat van Maria wil zijn.
De Koningin van Hemel en aarde is door God aangesteld tot Aanvoerster in de strijd tegen de duisternis. In Haar navolging kan elke ziel alle elementen van duisternis (de vijand van elke ziel in dienst van God!) uit zichzelf helpen verbannen en alle elementen van Licht (Gods erfenis, namelijk haar vermogen tot een volkomen deugdzaam leven) in zichzelf tot bloei helpen brengen.
Een met bijzondere genaden verbonden hulpmiddel voor een vruchtbare strijd tegen de duisternis is de Verheerlijking van Maria met toelichtingen en toewijdingsformules, die eveneens in dit geschrift is opgenomen.
Met de Wolkensluiers en de Verheerlijking wil de Meesteres van alle zielen aantonen dat God Zijn strijders van goede wil niet in de steek laat. De weg van de heiliging is een weg van beproevingen, die door de tegenstander worden gebruikt als middelen om de ziel te verlammen en zo mogelijk te verwoesten. Met geschriften zoals deze tracht de Moeder Gods in de ziel de noodzakelijke kennis en de juiste motivatie te storten om haar levensweg te maken tot een bloem van nieuw Leven voor de wereld.
Zo biedt deze speciale uitgave een krachtig wapen in de strijd voor een vruchtbaar spiritueel leven in dienst van Gods Heilsplan voor de grondvesting van de Ware Vrede en Liefde in alle zielen.

♥ ♥ ♥

Sterren van Hoop

Vanaf de allereerste ontmoetingen die Myriam met de Koningin des Hemels werden vergund, zowel visueel als in het gesproken woord, ontvouwde zich in Myriams ziel een wereld die met de ons bekende wereld niets meer gemeen heeft. Deze wereld leek hoofdzakelijk te worden getekend door twee dragende krachten: een overweldigende, bijna verzengende Liefde, en een hoop die zeer vele dingen in een volkomen nieuw Licht leek te plaatsen.
Deze hoop is de rechtstreekse vrucht van de ontmoeting met de Hemelse realiteit, die de ziel ertoe brengt, de realiteit zoals zij deze op aarde kent, tezelfdertijd als zeer relatief en vooral als veel minder belangrijk te beschouwen dan de mens dit gewoonlijk pleegt te doen, alsook veel meer zin te vinden in vele dingen die in dit leven op zich weinig zinvol lijken.
Elk woord van de Hemelse Koningin, en elk beeld dat Zij vergunt, ontsluit een stukje van die nieuwe wereld van volmaakte Liefde en zingeving. Sterren van Hoop is een selectie van 500 tekstpassages uit aantekeningen door Myriam gemaakt sedert de Koningin des Hemels haar riep tot een leven in Haar dienst. Deze passages zijn als lichtpunten in de duisternis die elke ziel in dit leven bedreigt. De ziel die deze woorden diep in zich weet in te bouwen, kan hierdoor de Hemel boven haar levensweg helpen verlichten.
Het is de Wil van de Meesteres van alle zielen, dat elke ziel die dit geschrift op haar weg vindt, zich in deze woorden persoonlijk door Haar aangesproken zou voelen en haar hart zou openstellen voor dit Licht dat de nacht van veel zinloosheid en moedeloosheid wil helpen openbreken tot een dageraad van nieuwe hoop en bemoediging.

♥ ♥ ♥

Bries van het Nieuw Verbond

God heeft een Heilsplan ontworpen voor de verwezenlijking van het Eeuwig Geluk voor alle zielen van goede wil, dit wil zeggen: voor alle zielen die hun vrije wil volledig op God richten teneinde hun handelingen, verlangens en gedachten zo volkomen mogelijk één te laten worden met deze van God Zelf. God wil Zijn Heilsplan dus volbrengen met de actieve medewerking van de zielen zelf. Tegen de achtergrond van de zondigheid van het menselijk geslacht heeft Hij daarom Zijn Zoon Jezus Christus in de wereld gezonden om de zielen Gods Wil te onderrichten, respectievelijk om in de zielen het vermogen om Gods Wil diep in zichzelf te herkennen, opnieuw tot leven te wekken, en om dit onderricht te bekrachtigen door Zijn Verlossend Lijden.
Jezus heeft de zielen ertoe uitgenodigd om Zijn Werken voort te zetten, en heeft hen ter ondersteuning de Sacramenten nagelaten. De Meesteres van alle zielen noemde de Sacramenten reeds jaren geleden 'raakpunten tussen Hemel en aarde'. Onder meer via de Sacramenten wil Jezus de zielen ertoe brengen, het Nieuw Verbond dat Hij hen heeft nagelaten en met Zijn Lijden, Dood en Verrijzenis heeft bezegeld, concreet in te vullen.
De in deze Bries van het Nieuw Verbond verzamelde Stormschriften en gebeden zijn bedoeld als een bescheiden hulpmiddel voor de zielen bij de concrete vormgeving van hun leven in dienst van Gods Heilsplan, via diepere inzichten in Gods bedoelingen en via een verdieping van de beleving van de 'raakpunten tussen Hemel en aarde', die zij dank zij de Werken van de Christus als God-Mens in hun leven kunnen inbouwen.
Mogen deze lichtstraaltjes eerst Uw hart, en van daaruit de hele Schepping verlichten.

♥ ♥ ♥

Bloemenbries

De Koningin van Hemel en aarde spreekt via Myriam sedert vele jaren bij voorkeur in beelden waaruit blijkt hoezeer Gods natuur en de ontwikkeling van de mensenziel worden bestuurd door dezelfde Scheppingswetten. Graag toont Zij dit aan via de bloemen, scheppingselementen die elke ziel tijdens haar leven leert kennen in een in of meer rijke diversiteit.
Bloemen zijn bij uitstek symbolen voor Leven, vruchtbaarheid, natuurlijke schoonheid, verrukking door kleur en geur, zelfs geneeskracht. Dit alles hoort evenzeer in de mensenziel tot bloei te komen: Zij moet het Goddelijk Leven in zich tot bloei laten komen, vruchtbaar zijn voor Gods Heilsplan, en bron van verrukking en genezing zijn voor al haar medeschepselen.
De immense rijkdom van de bloemenwereld geeft uitdrukking aan de onuitputtelijke inspanning die onze God heeft opgebracht – en dagelijks blijft opbrengen – om Zijn schepselen de oneindigheid van Zijn Liefde te bewijzen. Evenals het dierenrijk is het bloemenrijk ontstaan in het Hart van een Schepper die geen middel onbeproefd laat om de mensenziel vreugde te bereiden en haar te vervolmaken in de beoefening van de Ware Liefde via haar dagelijkse omgang met de Schepping om zich heen.
Deze Bloemenbries is geboren in het Hart van de Moeder Gods als een bron van beelden die verwijzen naar de oneindige rijkdom van de Schepping om ons heen. Dit boekje is een verzameling van onderrichtingen die slechts één ding beogen: Een kleine gids te zijn om de mensenziel de weg naar het Ware Leven te helpen vinden, en in haar het bewustzijn tot rijping te brengen, dat God haar oneindig liefheeft en vurig verlangt naar haar wederliefde, doordat zij haar medeschepselen zou beminnen zoals zichzelf en in ieder van hen de Tegenwoordigheid van Diegene zou ontdekken, die alles heeft gemaakt uit de Ware Liefde als brandstof van het Ware Leven.