TOTUS TUUS, MARIA!

DE DROOM VAN DE ALLERHOOGSTE -
DE ZIEL ALS BEELD EN GELIJKENIS VAN HAAR SCHEPPER

Dagelijkse verheerlijking van God via Maria
in de maand augustus

geïnspireerd door de Heilige Maagd Maria, de Spiegel van Gods Hart
en Gods grootste Wonderwerk

aan Myriam van Nazareth

In Haar onderrichting De Maan in de nacht liet de Hemelse Meesteres schrijven:

"Om deze wereld om te vormen tot Gods Rijk, moet elke ziel meebouwen aan de fundering van dit Rijk van de Ware Liefde en Vrede. Precies het herstel van de stroming van de Ware Liefde in de Schepping, is de bouw van deze fundering. God schept de ziel naar Zijn beeld en gelijkenis.

Elke afwijking van Gods Wet, door zonden, ondeugden en zelfs door elke onvolkomenheid in de navolging van Jezus Christus, de Zon van het Goddelijk Leven, vervormt in de ziel het beeld dat haar op God doet gelijken.

Wanneer wij ons God voorstellen als de Zon, moet elke ziel zijn als een volle maan, die het zonlicht naar de Schepping toe weerkaatst en daarbij licht geeft zonder te verblinden. Hoe meer men een bepaald wezen liefheeft, des te vuriger zal men trachten, op dat wezen te lijken en de eigenheden van dat geliefde wezen in zich op te nemen.

Welnu, de ziel die al haar Liefde richt op de Goddelijke Drie-eenheid en op Maria, Die door God aan de zielen is gegeven om deze in het Hart van de Godheid binnen te leiden, zal meer en meer leven zoals Maria, en dus zoals God Zelf verlangt dat de ziel leeft, want Maria is de volmaakte volle maan: Zij heeft het Licht van God in zijn totaliteit in Zich opgenomen en is hierdoor in staat om de hele Schepping volmaakt aan God en aan de macht van het Licht te herinneren".

God heeft elke mensenziel geschapen met de levensopdracht, via alle aspecten van haar wezen en haar leven Zijn Werken en Plannen te helpen vervullen. Deze Werken en Plannen hebben één doel: de grondvesting van Gods Rijk in de hele Schepping, door de volledige wedergeboorte van de vlekkeloze zelfverloochenende Liefde en Vrede in en tussen alle schepselen, een Liefde en Vrede die sedert de erfzonde van het eerste mensenpaar en de ontelbare zonden die daarna doorheen de hele geschiedenis zijn bedreven, door immense duisternis zijn verontreinigd en voor een groot gedeelte onwerkzaam zijn gemaakt. God heeft het overigens zo beschikt, dat zondeschuld afbetaald (goedgemaakt) kan worden door strikte navolging van een levenspatroon dat de ziel maakt tot Zijn beeld en gelijkenis.

De staat van de ziel als beeld en gelijkenis van God is niets anders dan wat wij kennen als de staat van volmaakte zuiverheid: De Meesteres van alle zielen definieerde reeds jaren geleden de zuiverheid als de mate waarin een ziel een spiegel is van Gods Hart en daardoor in staat is om Zijn Licht zo onvervalst te weerkaatsen als een spiegel zonder spatten.

Via een leven in vlekkeloze zelfverloochenende Liefde moest de mensenziel God – dit wil zeggen: Zijn 'gesteldheden van Hart' – tegenwoordig stellen jegens alle schepselen. Een ziel kan dit slechts doen in de mate waarin haar innerlijke gesteldheden deze van haar Schepper zuiver weerspiegelen.

Wat maakt een mensenziel het meest tot beeld en gelijkenis van God? Een mensenziel benadert de gesteldheden van God Zelf steeds dichter naarmate zij méér bloeit in de eigenschappen die het meest bijdragen tot de vervulling van Gods Werken. In wezen zijn dit tevens de eigenschappen waardoor de ziel het meest de werken en plannen der duisternis verlamt.

De grootste verheerlijking die een ziel God kan geven, is de onophoudelijke betrachting om in elk detail van haar leven (met inbegrip van haar eigen doen en laten en al haar woorden) en in alle aspecten van haar innerlijk leven (gedachten, gevoelens, verlangens, bestrevingen, ingesteldheid jegens alles en jegens alle medeschepselen, reacties ten aanzien van alle situaties, gebeurtenissen en ontwikkelingen op de levensweg) ernaar te streven om in een zo volmaakt mogelijke mate beeld en gelijkenis te zijn van God, dit wil zeggen van Zijn Goddelijke natuur en Zijn hartsgesteldheden.

De enige geschapen mensenziel die ooit de hoogst bereikbare graad van gelijkenis met de Goddelijke natuur heeft bezeten, was Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, Heilige Maagd en Moeder van de Zoon Gods, Zij Die een absoluut zondeloos leven heeft geleid en daarom door God aan de hele Schepping wordt voorgehouden als een vlekkeloze weerspiegeling van Zijn Hart, als het absolute Wonderwerk van Gods handen, dat door Hem is bekleed met de volheid der Genade. In dit feit ligt de ware rechtvaardiging voor Haar uitverkiezing om met Lichaam en Ziel ten Hemel te worden opgenomen, daar door God te worden gekroond tot Koningin van al het geschapene, en in onze dagen krachtens een Goddelijke Beschikking te worden verkondigd als Meesteres van alle zielen, Diegene met de Missie om in elke ziel die actief, spontaan, vrijwillig en volhardend haar wil onverdeeld, onvoorwaardelijk en levenslang uitsluitend in dienst stelt van de vervulling van de Goddelijke Wet, de Verlossingswerken van de Christus te helpen ontsluiten, dit wil zeggen: deze Verlossingswerken in staat te stellen om de volheid van hun door Christus bedoelde effecten te ontwikkelen.

In Haar Openbaring van 26 juli 2006 noemde de Meesteres van alle zielen de maand augustus voor het eerst de maand van Mijn verheerlijking, en verwees met deze woorden in de eerste plaats naar Haar Opneming ten Hemel en Haar Kroning aldaar, die beide in augustus worden herdacht. Zij voegde er verder aan toe:
"Augustus moet een maand van intense heiliging zijn".

Later zou Zij letterlijk zeggen:
"Deze maand is een uitnodiging voor elke ziel om te groeien tot beeld en gelijkenis van God".

Met dit geschrift nodigt de Heilige Maagd de zielen in de eerste plaats uit tot een intense bewuste beschouwing en oefening tot heiliging gedurende de maand augustus, en wijst erop, dat het heiligingsproces niets anders is dan de bloei en ontwikkeling van de ziel naar de hoogste voor het geschapene bereikbare graad van gelijkenis met God. Van alle geschapen zielen is de Heilige Maagd bij uitstek het Model dat ons door God wordt voorgehouden als Spiegel van Zijn Hart. Zij is bij uitstek het grootste Wonderwerk dat ooit uit Gods handen is voortgekomen. Haar roeping om Zich in deze Laatste Tijden aan de zielen kenbaar te maken in de alomvattende hoedanigheid als Meesteres van alle zielen bestaat precies uit de vervulling van Haar opdracht om zielen innerlijk te helpen omvormen tot beeld en gelijkenis van God.

De Onbevlekte Ontvangenis is Gods verpletterend antwoord op Eva, de eerste geschapen vrouw die aan de basis lag van de erfzonde. Eva was bedoeld als de eerste koningin van de mensenzielen. Door haar ontrouw jegens de Goddelijke Wet werd in alle mensenzielen de wonde aangebracht, die in hen als het ware de neiging zou vergroten om in de vele uiteenlopende omstandigheden, situaties en gebeurtenissen van het leven de voorrang te geven aan inspiraties vanwege de duisternis boven de verlangens van hun God en Schepper. Maria, de Vrouw Die God voor het eenmalige voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis uit Haar vrije wil eer aandeed door Haar hele leven lang niet de geringste zonde te bedrijven, is de Nieuwe Eva, de Belichaming van de zondeloosheid en dus van de totale en onvoorwaardelijke keuze voor de vervulling van Gods Wet in alle omstandigheden van het leven. Daarom was Maria de enige geschapen mensenziel die in alle opzichten volmaakt beeld en gelijkenis van Gods gesteldheden was.

Omdat God de onbevlekt ontvangen, eeuwig zondeloze Koningin des Hemels als Zijn grootste Wonderwerk beschouwt, kan de ziel haar God nauwelijks méér eerbetoon en verheerlijking brengen dan via lofprijzing aan, en trouwe actieve, dagelijkse navolging van dit Wonderwerk, in Wie tevens de meest volmaakte Transformator van Liefdesvuur tussen het geschapene en de Godheid werkzaam is. Maria is een Transformator die alles wat in een gesteldheid van totale toewijding aan Haar wordt opgedragen, in oneindige mate kan zuiveren en veredelen om het zo aan God aan te bieden tot voldoening van de zo zwaar op de proef gestelde Wet der Gerechtigheid. Oprechte verheerlijking van God via de boven alles verheven Koningin van Hemel en aarde ontwikkelt een immens Licht in de strijd tegen de werken en plannen der duisternis, die de tekenen van Gods Tegenwoordigheid en werking in deze wereld zo intens hebben kunnen verzwakken omdat de mensenziel, geroepen om te leven als beeld en gelijkenis van haar God, bij talloze miljarden gelegenheden de duisternis méér heeft bemind dan het Licht.

De zo volmaakt mogelijke navolging van Maria is navolging van de volmaakte Gouden Brug naar het Hart van God en naar de absoluut volmaakte vervulling van Zijn bedoelingen met de Schepping. Hoe getrouwer een mensenziel uit eigen vrije wil en door eigen actieve inzet in alle omstandigheden van het leven tot spiegelbeeld van Maria weet te worden, des te groter de mate waarin zij ertoe bijdraagt, Gods grootste droom in vervulling te laten gaan. Een basisvoorbeeld voor navolging van Maria in de praktijk van het leven heeft de Koningin des Hemels onder andere aan de zielen geschonken in de onderrichting De Onverwelkbare Bloem van Galilea uit 2010. De Meesteres van alle zielen inspireerde de navolgende 31-daagse verheerlijking aan God via Haar als een ultieme generator van Licht voor deze duistere wereld, een bijdrage die elke ziel aan haar God kan geven als een begin van vergoeding voor de onvolprezen tekenen van Zijn Liefde, die slechts om één reden in deze wereld zo weinig zichtbaar en voelbaar zijn: omdat de mensenzielen doorheen de geschiedenis van de Schepping ontelbare malen Zijn Liefde hebben genegeerd en in hun hele ingesteldheid zichzelf en de duisternis in hun innerlijke tempel op de troon hebben verheven, die slechts de Schepper toekomt.

Myriam, juli 2020