TOTUS TUUS, MARIA!

HET SPIEGELBEELD DER EEUWIGE LIEFDE

Vijf Gouden Leefregels voor de ziel
als beeld en gelijkenis van God

geschonken door Maria, de Koningin van Hemel en aarde

Myriam van Nazareth

De Moeder Gods spreekt:

"Ik wend Mij tot elke individuele mensenziel met vijf gouden leefregels die haar naar de volmaaktheid als beeld en gelijkenis van God kunnen voeren. In de ziel die deze leefregels actief en volhardend in haar leven inbouwt, ziet de Eeuwige Liefde als het ware Zichzelf weerspiegeld. Zij vormen daarom het ideale levensprogramma voor het wezen dat was bedoeld om de kroon op Gods Schepping te zijn. Deze vijf regels kunnen niet strikt van elkaar worden gescheiden, zij vloeien ten dele in elkaar over.

 1. Leef elke dag zodanig alsof je slechts één enkele dag te leven hebt en je op het einde van die dag door de ene ware God zult worden geoordeeld op de mate aan zelfverloochenende Liefde en dienstbaarheid die je hebt opgebracht jegens elk medeschepsel – mens en dier – dat je die dag hebt ontmoet, en jegens de Werken en Plannen van God Zelf.

  Ziehier een hulpmiddel: Stel je elke dag voor, dat wanneer jij ’s ochtends ontwaakt, Ik in een kolkende stroom val. Jij bent de enige mensenziel die Mij uit het water kan redden. Indien jij Mijn noden niet bevredigt, verdrink Ik, en jij hebt maar één dag te leven. Dus: Indien jij Mij niet uit het water trekt door een uiterste beleving van de heiligheid, sterf Ik, en krijg jij ook geen tweede kans om heilig te sterven, want dit is je enige levensdag.
 2. Wees je er elk ogenblik van elke dag en nacht van bewust dat God ononderbroken al je doen en laten en al je diepste, verborgen gesteldheden ziet. Leef daarom zodanig dat, wanneer Gods Hart dwars doorheen je hele wezen kijkt, Hij je diepste verborgen gesteldheden zo mag zien alsof Hij Zichzelf in een spiegel zou zien: vervuld van een oprecht verlangen naar een leven in uitsluitende dienst aan de Ware Liefde, aan alle Werken van Licht, en met een spontane afkeer voor alle duisternis in hart en geest, in doen en laten.

 3. Leef elke dag zodanig dat elk medeschepsel – mens en dier – met hetwelk je op je levensweg in contact komt, in jouw tegenwoordigheid als het ware God Zelf tegenwoordig voelt. Betracht daartoe een uitstraling van oprechte Liefde onder alle mogelijke vormen:

  • Wees elk ogenblik onvoorwaardelijk hulpvaardig, dienstbaar en zorgzaam jegens elk medeschepsel zonder onderscheid, en wees volkomen geopend voor de ware behoeften, de noden en het leed van elk medeschepsel, in een spontane en oprechte bestreving om het welzijn en geluk van dit schepsel te bevorderen en al zijn leed te verzachten.
  • Inspireer elk medeschepsel – mens en dier – gevoelens van totale geborgenheid, veiligheid en innerlijke Vrede. Zorg ervoor dat je hele uitstraling elk medeschepsel vervult met de zekerheid dat het in jou geen bedreiging en geen vijand hoeft te vrezen.
  • Beoefen te allen tijde een spontane, oprechte zachtheid in handelingen en woorden, zodat je voor alle medeschepselen tezelfdertijd een zachte zonnestraal en een milde verkwikkende bries bent.
  • Wees voor elk medeschepsel – mens en dier – een oprecht kanaal van bemoediging, hoop en vertrouwen, en bevorder in elk medeschepsel de levenslust. Vermijd daarom alles wat een medeschepsel kan kwetsen of schokken.
  • Betoon jegens elk medeschepsel – mens en dier – onvoorwaardelijk respect voor alle aspecten van zijn wezen en zijn levenswijze, zodat het in jouw tegenwoordigheid zijn waardigheid in stand gehouden of verdedigd weet. Houd je daarbij constant voor ogen dat elk schepsel zonder uitzondering zijn eigen waardigheid bezit vanwege het feit dat God zijn bestaan mogelijk heeft gemaakt omdat het een rol te vervullen heeft binnen het netwerk van de Schepping en daarom ook binnen de ontwikkeling van Zijn Groot Heilsplan.
 4. Geef Mij de kans, Mijn Hart in jou te laten kloppen en het beeld van Mijn volmaakte vlekkeloze heiligheid in je hart te branden, want Ik ben de voltooide Wedergeboorte van het Aards Paradijs, de absoluut voltooid uitgerijpte Ziel naar Gods beeld en gelijkenis.

  Dien Mij daarom bij voorkeur in het kader van een nauwgezet beleefd heilig verbond van totale, onvoorwaardelijke, levenslange toewijding, opdat al je doen en laten, al je innerlijke gesteldheden en al je beproevingen en kruisen waarlijk vruchtbaar kunnen worden voor de voltooiing van Gods Heilsplan, want Ik ben de Gouden Brug tussen de zielen en de Allerheiligste Drievuldigheid. Alles wat Mij wordt gegeven in het kader van een verbond van totale toewijding aan Mij die elk ogenblik van je leven gewetensvol wordt beleefd, kan door Mij actief en veredeld worden ingeschakeld in de verwezenlijking van Gods Heilsplan, tot bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk op aarde en tot je eigen heiliging.

 5. Leef zodanig dat God in het uur van je levensoordeel tot jou kan zeggen: "Je hebt een positief verschil gemaakt voor de medeschepselen – mensen en dieren – die Mijn Voorzienigheid op je levensweg heeft geleid. Zij hebben méér Licht en Liefde ervaren doordat jij in hun leven ben geweest, ongeacht hoe lang of kort de contacten en relaties tussen jou en hen hebben geduurd".

Deze speciale Openbaring schenk Ik alle zielen als een essentiële onderrichting en als een oproep in het kader van de strijd tegen alle duisternis, ellende, leed, chaos en onrecht in de wereld, opdat Gods Barmhartigheid de kans moge krijgen om de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede onder alle schepselen te bespoedigen".

Myriam, mei 2019