TOTUS TUUS MARIA !

WAAROM LEEFT DE MENS ?

OVER HET WARE GELUK EN DE ZIN VAN HET LEVEN

Myriam van Nazareth

De vragen die de mens wellicht het meest bezighouden, zijn deze naar de zin van het leven hier op aarde, en deze naar het Ware Geluk. Nochtans kent de kern van onze ziel in feite de antwoorden. Waarom stellen wij ons dan deze vragen? Omdat het antwoord voor ons bewustzijn verborgen is toen de mens door de zondeval de ware heiligheid verloor. Met de erfzonde is een sluier gevallen over het ware doel van een mensenleven. Jezus zegt in het Evangelie dat wie, om Hem te volgen, wereldse dingen opgeeft, het honderdvoudig terug zal krijgen en Eeuwig Leven zal ontvangen. Dit toont aan wat de ware bedoeling van het leven op aarde is: ALLES afstemmen op God, in dienst van Gods Heilsplan (het Plan van God tot Verlossing van de zielen uit het kwaad). De Eeuwige Vader heeft ons de sleutel van Zijn Heilsplan getoond in het leven van Zijn Zoon hier op aarde: het uitdrukkelijk aan God aanbieden van lijden als offer van verzoening voor de zonden, geeft Verlossing van zielen.

Zoals God een Plan had met de Menswording van Zijn Zoon Jezus, heeft Hij ook met ieder van ons een Plan. Ieder mens wordt geboren met een bepaalde taak, een opdracht die God hem meegeeft voor dit leven. De mens kan slechts gelukkig zijn als zijn ziel voelt dat zijn leven verloopt in de richting van de verwezenlijking van dat Plan. Wij worden echter niet 'met blote handen' op de wereld geplaatst om onze opdracht uit te voeren: Ieder van ons krijgt van God bepaalde genaden en gaven, die wij moeten gebruiken om ons doel te bereiken. Dat doel is, onze bijdrage te leveren tot de vervulling van Gods Heilsplan, opdat de mensheid haar oorspronkelijke heiligheid terug zou winnen en Gods Rijk op aarde gevestigd moge worden. Jezus was de Messias, de Gezondene van God Die aan de mensheid de komst van het Rijk Gods op aarde kwam verkondigen, en Hij heeft ons met Zijn predikingen (het Evangelie, dat Gods ene en Eeuwige Waarheid leert) en het voorbeeld van Zijn leven en Lijden ten dienste van Gods Heilsplan geleerd hoe ieder van ons zijn bijdrage daartoe moet brengen.

Gods Plan met ons heeft nooit iets te maken met wereldse, materiële doeleinden. Toen God de aarde schiep, en vervolgens de mens om de aarde te bewonen, werd het de mens toegestaan om alles op de aarde te gebruiken om aan zijn levensbehoeften te voldoen. Maar de mens is verblind geworden door de influisteringen van het kwaad, en de dingen die als middelen waren bedoeld, zijn tot doelen op zichzelf geworden: De mens streeft niet langer naar de loutere bevrediging van zijn behoeften, hij streeft de middelen tot die bevrediging na als doelen op zich, om rijkdom en aanzien te verwerven en zijn medemens te domineren. Onze ziel echter, voelt hierover onvrede, want in haar is nog steeds een kern van de oorspronkelijke heiligheid, waardoor zij voelt dat de mens zich in het dagelijks leven van God afsnijdt door het materiële tot doel van zijn leven te maken. Het ware doel van het leven, namelijk het vervullen van onze taak om Gods Heilsplan te verwezenlijken, wordt genegeerd. Het gevoel van onvrede dat hierdoor in de ziel ontstaat, is wat wij noemen: niet gelukkig zijn. Heel vaak is dit gevoel zo vaag dat de mens zelf niet weet wat hem precies scheelt en waarom hij zich 'niet goed in zijn vel voelt'. Het dagelijks leven maakt ons blind voor de ware reden en het ware doel van ons bestaan, vooral zodra ons kruis zwaar wordt.

Een leven zonder kruis is onmogelijk. Ieder mens moet zijn deel afbetalen van de schuld die het hele mensdom tegenover de Goddelijke Gerechtigheid heeft, als gevolg van de erfzonde en van alle zonden die alle mensen samen sedertdien bedreven hebben. Vele onaangename gebeurtenissen worden veroorzaakt door krachten van het kwaad. Waarom laat God dit gebeuren? Omdat bepaalde tegenslagen nodig zijn voor de groei van onze ziel of van de ziel van andere mensen, en omdat lijden noodzakelijk is voor de Verlossing van de wereld (zie de tekst De waarde van lijden en gebed als wapens tot bevrijding van de wereld uit de zonde, zoals geïnspireerd aan Myriam van Nazareth). Wanneer de mens niet bidt, grijpt God niet in, want Hij heeft ieder van ons een vrije wil gegeven en maakt daar nooit inbreuk op. Wanneer hij wél bidt, kan hij verhoord worden. Indien de verhoring niet (of niet op korte termijn) komt, betekent dit dat een langdurig offer nodig is. Waarom, is een Goddelijk Mysterie waarin wij over het algemeen geen inzage krijgen. In dat geval kunnen wij ons offer kracht bijzetten door te trachten, ons lijden te dragen in een geest van overgave, aanvaarding, en indien mogelijk blijmoedigheid.

Eén van de sleutels tot een heilig leven is het volgende: Stel Uzelf bij elk van Uw handelingen, woorden, gedachten en bestrevingen de vraag 'Kan dit vruchten voortbrengen voor de komst van het Rijk Gods?' Hoe vaker U die vraag met 'ja' kunt beantwoorden, des te sneller groeit U in heiligheid, draagt U bij tot de verwezenlijking van Uw taak hier op aarde, en helpt U bij de Verlossing van zielen. Herinner U opnieuw het Woord van Jezus, dat wie offers brengt om Jezus te volgen, het honderdvoudig terugkrijgt en Eeuwig Leven zal ontvangen. Jezus volgen, doet de mens die zijn wereldse behoeften achteruit stelt om door zijn offers, boete, verstervingen en gebed zijn naaste bij te staan, en die zichzelf en zijn hele leven aan God opdraagt, bijvoorbeeld door toewijding aan de Heilige Maagd Maria. Telkens U op die vraag 'ja' kunt antwoorden, draagt U bij tot het Ware Geluk in Uw ziel, een gevoel van stille vreugde, Vrede in het hart, ondanks alle lijden, want een ziel die deze sleutel tot de heiligheid waarlijk gebruikt, leeft in vereniging met God. Deze ziel is zich opnieuw bewust geworden van de ware zin van het leven, de opdracht die zij op deze wereld te vervullen heeft: haar roeping. Deze roeping is in haar gelegd door de Vader, zij is zich ervan bewust geworden door zich open te stellen voor de Heilige Geest, en zij geeft er gestalte aan door de Zoon, Jezus Christus, te volgen. Dit laatste kan de ziel op zeer vruchtbare wijze doen door navolging van het onuitsprekelijk machtige voorbeeld van onze Hemelse Moeder Maria.

Wie de ware zin van het leven wil ontdekken, moet zich losmaken uit de verblinding van de wereldse behoeften, opdat Gods Geest hem van zijn roeping bewust kan maken. Zijn erfdeel zal zijn: het Eeuwig Leven in de Hemel, en het Ware Geluk nog tijdens dit aardse leven. De koninklijke Weg naar deze heerlijkheid, is deze van de totale toewijding aan Maria, en door Maria aan God. Geef Uzelf totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan Haar, spreek deze toewijding elke dag uit.

Myriam, juli 2002