TOTUS TUUS, MARIA !

WANNEER DE KRUISBOOM BLOEIT

Over het Mysterie der totale toewijding aan Maria als herscheppende macht tot voltooiing van Gods Heilsplan voor de zielen

Myriam van Nazareth

Deze onderrichting werd door de Meesteres van alle zielen gegeven tijdens beschouwend gebed in aansluiting op de grote toewijding van 8 september 2011

De Hemelse Koningin liet reeds in diverse geschriften in het kader van de Wetenschap van het Goddelijk Leven de immense waarde van de totale toewijding aan Haar toelichten. Tijdens de mystieke contactervaring naar aanleiding van de grote toewijding van zielen aan Haar op het middaguur van Haar geboortefeest ontvouwt Zij voor Myriam in beelden en woorden het diep mystiek fundament van het principe van toewijding.

Alles wat leeft, en alles wat zich tussen en binnen al het levende voltrekt (gevoelens, gedachten, handelingen, woorden, verlangens, leed, vreugde...) kan worden vergeleken met een verzameling van grondstoffen.

Toewijding van dit alles, of van bepaalde elementen ervan, kan worden beschouwd als het opdragen van deze grondstoffen aan God via Maria. Door deze opdracht, deze offerande, betoont de ziel jegens God haar verlangen dat Gods Liefde dit alles in zich zou opnemen en het zou benutten voor een zo hoog mogelijke vruchtbaarheid binnen Zijn Werken. God voltrekt immers Zijn Werken door beschikkingen van Zijn Wil, doch Hij wekt de uitwerkingen, de daadwerkelijke effecten, van Zijn Werken slechts in eenheid met de vrije wil van de zielen. Daarom wordt gezegd dat de zielen hun kruisen moeten dragen 'om aan te vullen wat nog ontbreekt aan het Lijden van Christus'.

Gods Werken zijn volmaakte handelingen door dewelke Hij schept, verlost, heiligt en/of herstelt (geneest, herschept). Deze Werken moeten wij in wezen beschouwen als zaden, die tot bloei moeten worden gebracht (als het ware 'moeten worden ontsloten') door bekrachtiging vanwege de vrije wil van zielen. In deze zaden ligt alles besloten, en wel in absolute volmaaktheid, doch de uitingen van de vrije wil van mensenzielen moeten God ertoe uitnodigen om deze zaden stap voor stap te laten veranderen tot volgroeide vruchten. De mate waarin een ziel haar vrije wil gebruikt om God te tonen dat zij verlangt naar ontsluiting van Zijn Heilswerken, bepaalt de graad waarin deze ziel zich heiligt. God dringt niets op, ook Zijn gunsten niet. Pas wanneer de mensenziel haar verlangen te kennen geeft dat God zou optreden, krijgt Zijn Wil zijn concrete uitwerkingen in de Schepping en in de ziel(en). Deze uitwerkingen zijn de genaden.

Door een Goddelijke beschikking zijn er diverse handelingen waardoor de ziel de uitwerkingen van Gods Wil kan opwekken. Tot de belangrijkste horen gebed, boetedoening, offers, eerbetoon, verheerlijking, dankzegging, eerherstel, aanbidding, lofprijzing, verkondiging van Gods Waarheid. Een systeem van handelingen en woorden waarin deze elementen gecombineerd zijn opgenomen, is de Heilige Mis. Naast de Heilige Mis bestaat een tweede systeem dat rechtstreeks door God aan de zielen is gegeven, en dat elke ziel zelf in haar eigen leven kan toepassen: de totale toewijding aan Maria.

De totale toewijding aan Maria is de toestand waarbij een ziel zich totaal, onvoorwaardelijk en eeuwigdurend aan Maria 'weggeeft' met heel haar wezen en elk detail van haar leven. De ziel biedt zich aan God via Maria, met de bedoeling dat haar hele wezen en haar hele leven volledig, restloos, in de uitwerkingen van Gods Heilsplan zou worden ingebouwd. De ziel biedt dus als het ware al haar grondstoffen aan God, om door de gave van zichzelf de voltooiing van Zijn Werken mogelijk te maken. God is almachtig, doch Hij wil niets voltooien zonder de actieve inzet van mensenzielen. Om deze reden zegt de Meesteres van alle zielen steeds opnieuw dat elke ziel op aarde twee bestaansredenen heeft: de eigen heiliging, en haar persoonlijke bijdrage tot de verwezenlijking van het Goddelijk Heilsplan. Hierin wordt tevens zichtbaar, dat er naast de echte toewijding aan Maria ook een pseudotoewijding bestaat:

  • echte toewijding is een verbond van zelfofferande, waardoor de ziel haar beide ware levensdoelstellingen tracht te verwezenlijken: haar eigen heiliging, en het leveren van een zo groot mogelijke bijdrage tot de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken. De echte toewijding is een levenshouding die het hele gedrag richting geeft en het hele leven van de ziel op Gods noden richt;

  • pseudotoewijding is een gebedshandeling waardoor de ziel zich schijnbaar aan Maria geeft, doch vooral gedreven door het verlangen, Hemelse bijstand in haar wereldse behoeften te krijgen. In dit geval leeft de ziel na het toewijdingsgebed niet in een gesteldheid van zelfofferande. Zij stelt haar 'grondstoffen' niet vrijwillig, protestloos en liefdevol ter beschikking van Maria, doch maakt wel aanspraak op de genadewerking. De ziel oriënteert haar gedrag en haar innerlijke ingesteldheden niet op Gods noden. Vaak blijven de beproevingen van deze ziel voor haar spirituele groei vruchteloos.

Dit 'aanbieden' aan God via Maria is als een offerande van verheerlijking, dank en Liefde in de meest uiteenlopende vormen, en een smeking om vereniging van Gods Wil (die uiteindelijk alle ontwikkelingen voltrekt) met de vrije wil van de ziel die deze ontwikkelingen (de grondvesting van het Heil voor alle zielen) verlangt. Toewijding is een systeem waardoor constant grondstoffen aan God worden aangeboden, die door de genadewerking worden omgezet in bouwstoffen voor Heil. De genadewerking is het systeem door hetwelk God Zijn Werken – schepping, Verlossing, heiliging en genezing (herstel, herschepping) – naar hun voltooiing zoekt te brengen. Dit alles is een systeem van voortdurend geven en ontvangen, dus een constante uitwisseling, tussen God en een ziel.

God heeft Maria voorbestemd om in dit proces het groot schakelpunt te zijn tussen de menselijke wil en Gods Wil. Door Haar heen wil Hij geven en ontvangen. Daarom verlangt Hij vanwege de mensenzielen het diepste eerbetoon en de hoogste verheerlijking en volgzaamheid jegens Maria. Hij heeft Maria uitgebouwd tot het absoluut Meesterwerk van Zijn Schepping, heeft in Haar alle heerlijkheden van Zijn Werken verzameld in hun absolute volmaaktheid, en hierdoor in Maria de mensenziel naar het absoluut toppunt van haar heerlijkheid gevoerd. Maria belichaamt voor God de smetteloze volmaaktheid als geschapen ziel, zo volmaakt dat Zij klaar was, en voor eeuwig klaar zal blijven, om in ongekende mate te versmelten met Zijn Liefde, Zijn Wijsheid, Zijn Wil, en derhalve om in een nooit geziene mate te delen in de uitoefening van Zijn macht. Dit laatste is wat God nu kenbaar maakt in de openbaring van Maria als Meesteres van alle zielen, de titel die alle hoedanigheden en eigenschappen van Maria (Haar 'volheid van Genade') in zich verzamelt en tegelijk bekroont.

Elke ziel kan delen in de uitoefening van Gods macht, in de mate waarin zij haar eigen wil laat opnemen in Gods Wil, zodat zij in elk mogelijk opzicht en in alle mogelijke aangelegenheden precies hetzelfde wil als God. Deze opname in Gods Wil is in Maria tot een ware versmelting geworden omdat Haar Liefde en Haar beheersing van alle deugden absoluut volmaakt waren. Hierdoor wil Maria in elk detail van de Goddelijke Werken identiek hetzelfde als datgene wat God wil. Doordat de Wil van God en de Wil van Maria absoluut één en onverdeeld zijn, zet elke uiting van Maria’s Wil Gods Wil in werking. Daarom zegt de Meesteres van alle zielen dat God Haar een macht heeft geschonken, die in haar feitelijke uitwerking onbeperkt is, met andere woorden: God beschouwt de Wil van Maria en al Haar woorden en daden als Zijn eigen Wil, woorden en daden.

Maria bouwt al datgene wat aan Haar wordt toegewijd, in Gods Heilsplan in. Hierdoor brengt Zij gaven van eerbetoon en Liefde vanwege zielen naar God toe, en krijgt in ruil hiervoor van God – de Bron van alle Werken van Heil – genaden voor de Schepping in handen. Zij bezit de macht, deze genaden in het leven der zielen en in de ontwikkelingen binnen de Schepping in te bouwen. Wij zien Maria hier dus als schakelpunt en als Transformator (Omzetster van Goddelijke gaven naar mensenmaat, rekening houdend met de ware noden van zielen in het kader van hun heiliging, en met de noden van Gods Heilsplan op het betreffend ogenblik). Door de verdeling van Gods genaden is Maria voortdurend bezig, alle Werken van God te ontsluiten om deze vruchtbaar te maken voor de voltooiing van het groot Heilsplan. Werken van God zijn:

  • alle zielen, en alle ontwikkelingen in hen waardoor zij naar de voltooiing van hun heiliging worden geleid;

  • de dieren, die alle hun rol binnen de Schepping en binnen de ontwikkeling van individuele zielen moeten vervullen, zoals door Gods Voorzienigheid beschikt;

  • al het andere geschapene;

  • alle ontwikkelingen binnen de Schepping die door Gods Voorzienigheid tot stand komen.

Ook ontwikkelingen die door duisternis worden verontreinigd, kunnen worden omgevormd in Werken van God, mits ook daar Gods Wil en de vrije wil van mensenzielen elkaar ontmoeten in een gesteldheid van volhardende Liefde vanwege de zielen, bij voorkeur door toewijding van deze ontwikkelingen.

De grenzeloze macht van Maria ligt hierin, dat God Haar positie als schakelpunt in stand wil houden, en Haar hierdoor bewust centraal heeft gesteld binnen alle heilshandelingen (gaven aan en van God). God beschouwt de dank, het eerbetoon en alle andere gaven van zielen aan Hem als het waardevolst wanneer deze Hem worden gebracht via Maria. Over het waarom van deze voorkeur van God heb ik het in diverse andere geschriften uitvoerig gehad, onder andere in De Tempel van Maria. Dit veronderstelt dat de zielen Haar aanvaarden, eren, dienen en volgen als het schakelpunt van Gods keuze tussen God en hen, als de Spiegel van Gods Wil, de volmaakte belichaming van de voltooiing van al Zijn Werken, de Draagster van Gods zaad van heiliging, het Kanaal langs hetwelk God de Werken van Zijn Voorzienigheid bij voorkeur uitwerkt.

De ziel die zich in toewijding aan Maria wil weggeven, sluit met Haar een verbond om in toewijding te leven. Concreet betekent dit, dat deze ziel grondstof wil zijn en blijven voor de bereiding der genaden. Zij biedt zich aan Maria aan als een terrein dat onbeperkt en voor altijd door Haar ontgonnen mag worden. De ziel erkent Maria’s macht om alles wat in de bodem van haar hele wezen en haar hele leven voorhanden is, onbeperkt en onvoorwaardelijk in bezit te nemen en te verwerken, het te bekleden met Haar volmaakte Liefde (die de Bronnen der Genaden onbeperkt kan ontsluiten), en het aan Gods Werken toe te voegen tot ontsluiting van deze laatsten tot Heil van de zielen, en ten bate van de ontwikkelingen van Gods Heilsplan.

Jezus is voor alle zielen de Kruisdood gestorven, om één van de grootste van Gods Werken te ontsluiten: de Verlossing. Van elke ziel wordt verwacht dat zij op haar beurt haar eigen kruisen zou dragen in de gezindheid van Jezus (in Liefde, in onvoorwaardelijke en protestloze aanvaarding) en dat zij deze samen met alle begeleidende omstandigheden door toewijding in het Hart van de Hemelse Koningin zou leggen, opdat Maria de volle beschikking over al deze grondstoffen moge krijgen. Wanneer een ziel zich met haar hele wezen, met al haar innerlijke gesteldheden, al haar handelingen en woorden, haar vrije wil en elk detail van haar leven aan Maria weggeeft, en deze zelfofferande in intens beleefde toewijding haar hele leven lang volhoudt, wordt zij tot een bloesem aan de boom van het Kruis van Christus. In elke dergelijke ziel bloeit het Kruis als in een lente van nieuw Heil voor de hele Schepping.

Aldus wordt de totale toewijding aan Maria tot een kracht die de ziel en vele ontwikkelingen binnen de Schepping kan herscheppen (herstellen, genezen). De voltooiing van Gods Heilsplan, die elke ziel als tweede levensopdracht meekrijgt, moet zich nu, in deze Laatste Tijden, verwezenlijken, en wel krachtens het systeem van de totale toewijding aan Maria. In de Wetenschap van het Goddelijk Leven verkondigt de Meesteres van alle zielen geregeld dat Zij van God de 'herscheppende macht' heeft ontvangen. Zij oefent deze macht uit via de innerlijke omvormingswerken die Zij voltrekt in de zielen die zich totaal aan Haar weggeven. Zij kan dit alles verwezenlijken in Haar hoedanigheid als schakelpunt tussen God en de zielen. Wanneer de Hemelse Koningin zegt dat Zij de door Jezus ontsloten Verlossing in elke ziel zoekt te voltooien, bedoelt Zij precies dit: Zij tracht de aan Haar toegewijde ziel tot een maximaal rendement als leverancier van grondstoffen te brengen, opdat zij een maximale bijdrage zou leveren tot de uit dergelijke grondstoffen bereide genaden voor de Schepping in de voltooiing van Gods Heilsplan met de grondvesting van Gods Rijk op aarde. De uitstortingen van genaden zijn als nieuwe injecties van Goddelijk Leven, dat de toegewijde zielen verandert in bloesems aan de Kruisboom, symbool van Verlossing voor de zielen. In elke dergelijke bloesem aan de Kruisboom van Christus voltooit Maria daadwerkelijk de Verlossing, die Jezus door Zijn eigen Lijden in die ziel had ontsloten. Zo wordt totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan Maria tot het ware fundament voor de verwezenlijking van de beide grote opdrachten waartoe de ziel in dit leven is geroepen.

In diepe Liefde tot God, tot Maria en tot alle schepselen,

Myriam – september 2011