TOTUS TUUS, MARIA !

LICHTMIS IN HET MARIA DOMINA ANIMARUM WERK

Iets over de achtergrond bij de afbeeldingen
die U in onze website binnenleiden

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,

Lichtmis is het feest waarop in de Hemel de overwinning van het Licht over de duisternis wordt gevierd, zo zei de Meesteres van alle zielen ooit. De reden hiervoor ligt in het feit dat de Moeder Gods en de H. Jozef op deze dag in de Tempel te Jeruzalem de kleine Messias, het Licht der wereld, aan de Godheid opdroegen en derhalve eigenlijk de overwinning van het Licht door de Verlossing reeds aan God en Zijn Heilsplan toewijdden. Precies daar liggen het doel en de zin van het Maria Domina Animarum Werk: Dit Werk werd door de Koningin des Hemels in het leven geroepen om zijn plaats midden in de frontlijn van de strijd van het Licht tegen de duisternis in te nemen en zijn zware roeping met volharding te volbrengen, in een gesteldheid van onvoorwaardelijke toewijding aan de Meesteres van alle zielen en met geen ander doel dan dit, de definitieve overwinning van het Licht over de duisternis te helpen bespoedigen, dit alles onder de uitsluitende leiding van de Koningin des Hemels, aan Wie de leiding in de oorlog tegen de duisternis door God Zelf is toevertrouwd.

Wat is eigenlijk 'het Licht (van God)'? Dit begrip heeft betrekking op de volheid van de Waarheid. De volheid van de Waarheid zouden wij kunnen omschrijven als de verwezenlijking van Gods Wetten, van de essentie van Gods handelen en van Zijn bedoelingen. Precies om deze reden heeft de Meesteres van alle zielen Haar Maria Domina Animarum Werk het Apostolaat van de Ware Liefde, de Ware Hoop, de bemoediging en de volheid van de Waarheid genoemd. In het Maria Domina Animarum Werk gaat het bovendien tevens om de ontsluiting van de Verlossing en de heiliging van de zielen door totale, onbeperkte en onvoorwaardelijke toewijding aan de Koningin des Hemels in het Licht van de volheid van de Waarheid.

Omstreeks Pasen 2012 begon de Meesteres van alle zielen met een volledige en grondige herstructurering van Haar Maria Domina Animarum Werk, herdefinieerde Zij de 'publieke' taken van Haar Myriam opnieuw helemaal volgens het oorspronkelijk, vele jaren voordien door Haarzelf ontworpen patroon, en werd één en ander zo geheroriënteerd, dat het opnieuw precies in overeenstemming kon worden gebracht met Haar Wil, Haar bedoelingen en de oorspronkelijke zin en doelstelling van Haar Maria Domina Animarum Werk. Dit alles louter en alleen opdat dit uniek Werk zijn door God beoogde vruchtbaarheid eindelijk ten volle moge kunnen verwezenlijken. Sedertdien wordt ook deze website stap voor stap heel precies volgens de inspiraties van de Hemelse Meesteres geherstructureerd, wat heel veel tijd in beslag neemt, doch heel vervullend en vooral voor de zielen zeer heilvol is. De Meesteres van alle zielen stelt alles in het werk om dit Werk te zuiveren van alle wereldse invloeden en van alles wat de verwezenlijking van het verheven doel van de Moeder Gods ook maar enigszins negatief kan beïnvloeden.

Als 'Apostolaat van de volheid van de Waarheid' kan en wil dit Werk, dat – laten wij dit nooit vergeten – uit een Hemelse Bron stamt en uitsluitend op een mystieke basis kan worden ontwikkeld en in stand kan worden gehouden, het zich niet veroorloven om zelfs maar het geringste kenniselement te verspreiden dat niet voor honderd procent in overeenstemming is met datgene wat de Meesteres van alle zielen via Haar Myriam wil onderrichten, en wat waarlijk deel uitmaakt van de Wetenschap van het Goddelijk Leven.

Zo ontstonden de afbeeldingen Het Ware Venster op Maria Domina Animarum en Maria Domina Animarum als Lente, die sedertdien op instructie van de Meesteres van alle zielen als poorten tot deze website worden gebruikt. De toelichting bij de details van deze bijzonder krachtige beelden kunnen de zielen vinden in dit menupunt in de rubrieken MDA in beelden > Ware Venster op MDA en MDA als Lente. Zo zijn ook de tweede en derde pagina van deze website ontstaan als verdere deuren doorheen dewelke de zielen in het hart van dit Werk van publieke Mariale onderrichting worden binnengeleid. Deze beelden zijn naderhand door de Koningin des Hemels betiteld als de enige ware genadebeelden van de Meesteres van alle zielen.

Hoe komt het dat deze prachtige beelden via dewelke U in onze website wordt binnengeleid, niet eerder tot stand zijn gekomen? Eenvoudig omdat de volheid van de tijd daarvoor pas nu is gekomen, en deze door een lange reeks harde beproevingen moest worden afgekocht, want dit Werk heeft blootgestaan aan veel laster en manipulaties vanwege de duisternis. Dit alles moest eerst grondig worden uitgezuiverd.

De openingsbeelden van deze website zijn in de diepste zin van het woord Hemelse geschenken boordevol Hemelse kennis. Zij zitten ronduit boordevol Hemelse symboliek en onderrichting, die de ziel slechts diep in het hart echt en in de volle omvang kan leren aanvoelen. Zij drukken ook precies datgene uit waarvoor het Maria Domina Animarum Werk strijdt, ter bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk op aarde door de heiliging van zoveel mogelijk zielen, opdat het doel dat de Eeuwige Liefde Zich van in den beginne met de Schepping heeft gesteld, zich moge kunnen verwezenlijken. Méér zou God Zijn zielen niet kunnen geven, en méér zouden de zielen hun God niet kunnen geven.

Lichtmis in het MDA-Werk: het Licht liefhebben, onverzettelijk op de overwinning van het Licht hopen, tot medewerking aan deze overwinning bemoedigen, en deze overwinning mogelijk maken door de volheid van de Waarheid te dienen, en niets anders. Om dit alles gaat het in dit Werk van Mariale mystiek aan de voeten van Haar Die ertoe geroepen is, de duivel en zijn werken van duisternis te verpletteren. Laat U dit Hemelse zaad ook in Uw ziel tot bloei komen, het wordt U zomaar geschonken, omdat ginds boven Iemand U onuitsprekelijk liefheeft.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,
Het Maria Domina Animarum Werk