TOTUS TUUS, MARIA !

MARIA DOMINA ANIMARUM ALS LENTE

(Myriam van Nazareth)

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,

De Paastijd symboliseert nieuw Leven. Sedert 2012 wil de Koningin des Hemels Haar Maria Domina Animarum Werk laten vertegenwoordigen door een nieuw beeldconcept, dat Haar Tegenwoordigheid en Haar Werking ten volle tot uitdrukking brengt.

Het Maria Domina Animarum Werk werd door de Moeder Gods in haar hoedanigheid als Meesteres van alle zielen gegrondvest als spreekbuis voor Haar Hemelse verkondiging, en Maria stond er vanaf het begin van Myriam’s roeping op, dat het hele Werk een spiegel van Haar eigen gesteldheden, Haar eigen denken, en van de roerselen van Haar eigen Hart zou zijn, en derhalve een onmiskenbaar teken zou zijn voor totale, onvoorwaardelijke en strikt toegepaste toewijding aan Maria. Om deze reden heeft de Koningin des Hemels Myriam ertoe uitgenodigd, de volledige achtergrond van bepaalde ontwikkelingen in het Werk, die oorspronkelijk niet door Haar waren bedoeld, definitief in Haar Hart te begraven, opdat de duisternis er zich niet mee zou kunnen voeden, en vanaf 2012 de zielen via nieuwe, niet verontreinigde vensters in het hart van Haar Werk binnen te leiden. Maria, de Dageraad van de onvergankelijke lentedag, laat Zich door geen duisternis onwerkzaam maken. Zij is immers de Moeder van het Eeuwig Licht, en heeft in de voltooide werkelijkheid reeds alle duisternis overwonnen.

Ware bloei kan slechts plaatshebben op gezonde grond. Daarom leidt de Koningin des Hemels ons voortdurend naar plaatsen die met het oog op Haar verheven doelstellingen nood hebben aan zuivering. Het resultaat is een nieuwe, zeer hoopgevende lente, zoals deze slechts uit het Hart van de Moeder van Christus kan opstaan, dat Hart dat, zoals bekend, het hoogheilig Graf van oneindig veel Lijden en Smart (ook van deze van Haar toegewijden) is en volkomen één is met het Hart van de Goddelijke Verlosser – een lente die in de harten de kiem voor de bloei van het Ware Leven opwekt. Lente betekent Leven, bloei, vrijheid, hoop, nieuwe kracht, de gewaarwording van Gods onmiddellijke nabijheid, een brug naar de zomer waarin de vruchten worden geoogst, die zowel zijn gevuld met de sappen uit Gods grond als met de tranen van de tuiniers. Zo is het Hart van de Moeder Gods een volmaakte Transformator die uit duisternis Licht produceert. Precies om deze reden wordt ons Werk vanuit bepaalde hoeken zo heftig aangevallen, doch zal de volhardende en diep beleefde toewijding aan de Meesteres van alle zielen deze duisternis op Gods Tijd tegen de duisternis zelf gebruiken, tot haar omzetting in Licht.

In het begin van 2012 fluisterde de Meesteres van alle zielen zo ontwapenend mooi in Myriams hart: "Wanneer de ziel alles in Mijn Hart legt, gaat in haar leven niets verloren. De werking van de dingen wordt niet bepaald door het feit of deze dingen voor de ogen der wereld zichtbaar zijn of niet, doch slechts door de Liefde en zuiverheid waarmee zij in de harten verder leven, want het zijn de Liefde en zuiverheid, die Gods Genade en het Ware Leven over de dingen afroepen"... Hemelse woorden zoals een lentebries.

De Meesteres van alle zielen heeft van meet af aan Haar verkondiging gegrondvest op Liefde, zuiverheid en vrij-zijn van elke wereldse beïnvloeding. Zo zijn de afbeeldingen via dewelke Zij Zich verwaardigt, het wezen van Haar Werk naar de zielen toe te brengen, uitdrukking van Haar eigen zuiverheid, Liefde en vergeestelijking. Het openingsbeeld van onze website, dat door de Hemelse Koningin wordt betiteld als Ware Venster op Maria Domina Animarum, en het nieuw beeld op de derde pagina, aan hetwelk Zij de naam Maria Domina Animarum als lente heeft gegeven, leveren samen een goudmijn aan wezenlijke elementen die de unieke verkondiging van de Meesteres van alle zielen tot uitdrukking brengen. De eerste afbeelding wordt toegelicht in Ware Venster. In de laatstgenoemde afbeelding, die U op de derde pagina van deze website evenals onder de titel van onderhavige tekst kunt aantreffen, ontvouwt zich de volgende rijke symboliek:

Symboliek van de afbeelding
Maria Domina Animarum als lente

Door dit zo veelzeggend beeld wordt heel veel tot uitdrukking gebracht van datgene, wat de Meesteres van alle zielen via Haar Maria Domina Animarum Werk onderricht. De volgende toelichting zou om deze reden nooit volledig kunnen zijn. Bij voorkeur neemt men deze samen met de toelichting van de andere afbeelding – het Ware Venster op Maria Domina Animarum – in de ziel op. Laten wij even de voornaamste elementen beschouwen:

 • De afbeelding heeft een hemelsblauwe omkadering, door dewelke de oneindigheid van de Hemelse Tegenwoordigheid om alles heen tot uitdrukking wordt gebracht. Hemelsblauw symboliseert de volmaakte innerlijke Vrede en de volkomen innerlijke rust, die zich overal ontplooien waar Maria tegenwoordig is en het Haar mogelijk wordt gemaakt, waarlijk de atmosfeer te beheersen en deze te doordringen van Haar gesteldheden, bijvoorbeeld in de totale, strikt toegepaste toewijding aan Maria.

 • Centraal zetelt Maria op een gouden troon. Zij heeft heerschappij en macht ontvangen op basis van Haar volmaakte heiligheid (goud als symbool voor koninklijke waardigheid en heiligheid). Zij heeft eveneens een gouden scepter in de rechterhand, als symbool van Haar koninklijke macht, en draagt een gouden kroon, die ons eraan herinnert dat God Haar wegens een leven in volmaakte eenheid met Zijn Wil bij Haar intrede in de Eeuwigheid heeft gekroond tot Koningin over al het geschapene en Haar oneindig hoog boven al het geschapene heeft verheven. Opmerkelijk is overigens de gouden gloed, waarin de Koningin des Hemels is gehuld. Deze gloed symboliseert de volheid der Genade, die Zij zo volkomen in Zich heeft opgenomen en ingebouwd en tot ontplooiing heeft gebracht, dat Haar hele Wezen de absolute volheid van de heiligheid zoals deze door een geschapen ziel kan worden bereikt, lijkt uit te ademen – Zij straalt van heiligheid. Licht vertegenwoordigt Gods Waarheid, de effecten van Zijn Tegenwoordigheid, Zijn Wetten en Zijn Werken. Het gouden licht symboliseert de absolute volheid van de Waarheid, van dewelke Maria restloos is vervuld.

 • Maria draagt een wit kleed, symbool voor het feit dat Zij met de absoluut vlekkeloze zuiverheid en zondeloosheid is bekleed, en een hemelsblauwe mantel: Symbool voor het feit dat Zij is bekleed met de volmaakte Vrede, die voortkomt uit de volmaakte beheersing van Zichzelf, van elke menselijke zwakheid, hartstocht en beïnvloeding vanwege de duisternis. Zij is als het ware volkomen bekleed met alle hoedanigheden en kenmerken van de Hemelse natuur. De rozekleurige gordel brengt de Ware Liefde tot uitdrukking, waarvan Zij helemaal doordrongen is. De Ware Liefde is zoals de stam van de boom der deugden, de basisdeugd waaruit alle deugden voortkomen en door dewelke alle deugden worden gevoed. Maria heeft de Eeuwige Liefde in mensengedaante (de Christus) ter wereld mogen brengen, opdat Hij de Verlossing der zielen zou vrijkopen door de uiterste daad van Liefde, en Zij is in elk opzicht met deze Liefde versmolten. Zij is ertoe geroepen, in deze Laatste Tijden, en in de allerhoogste van Haar hoedanigheden - de alomvattende hoedanigheid als Meesteres van alle zielen - de Eeuwige Liefde opnieuw te baren in elke ziel van goede wil die zich volledig aan Haar weggeeft en bereid is om de Ware Liefde te beleven in alle details van haar dagelijks leven. Het Smartvol Hart wordt getoond, dat door een mystiek Geheim de volheid van het zondebesef bezit en verschrikkelijk onder dit besef heeft geleden en nog steeds lijdt. Maria drukte Haar stempel op de eerste jaren van Myriams roeping – vóór Zij in 2005 Haar Openbaringen als Meesteres van alle zielen begon – in Haar hoedanigheid als Moeder van Smarten.

 • De Heilige Geest rust op Maria, Die in de hoogst mogelijke mate met Hem mag versmelten en in Wie het Moederschap over Christus door de Heilige Geest is ontsloten.

 • Maria heeft de maan onder Haar voeten. Ooit verklaarde Zij dit als volgt: De maan symboliseert het licht in de duisternis van de nacht. De voorstelling van de Moeder Gods met de maan onder de voeten symboliseert derhalve de volkomen heilige Vrouw, Die alle deugden (het Licht) totaal beheerst. Via dit symbool wordt tevens Haar heerschappij over alle duisternis (de ware nacht van de ziel) zelf uitgedrukt. De strijd voor de heiliging van alle zielen en tegen de duisternis, evenals het overbrengen van inzichten in alle strategieën van de duisternis en misleidingen door de duisternis, behoren tot de grote kernpunten in de verkondiging door de Meesteres van alle zielen.

 • Maria’s rechtervoet rust op een 'bol'. De Meesteres laat voor deze 'bol' drie betekenissen zien:

  1. Hij symboliseert de wereldbol: Aan de Meesteres van alle zielen is een macht over de Schepping geschonken, die zich geen sterveling kan voorstellen. Over deze macht onderricht Zij uitvoerig in de via dit Werk gebrachte verkondiging;

  2. Hij symboliseert de zielen: De Hemelse Koningin toonde Haar Myriam in visioenen meermaals zielen op symbolische wijze als stralende, kleurrijke bollen. In deze afbeelding zou men zich deze 'bol' kunnen voorstellen als vertegenwoordiger van elke ziel – Maria als Meesteres van alle zielen, in welke hoedanigheid Haar onbegrensde macht over elke ziel (engelen, heiligen, mensenzielen en duivels) wordt uitgedrukt. Deze macht is absoluut noodzakelijk voor de vervulling van Haar opdracht in deze Laatste Tijden: Maria is de Leidster van Gods Leger in de strijd tegen de duisternis. Uitsluitend om deze reden moet Zij macht hebben om zielen te helpen omvormen tot burchten van kracht tegen de listen en aanvallen vanwege de duisternis;

  3. Hij symboliseert een steen: De Meesteres van alle zielen benadrukt steeds weer dat alle details op de levensweg, die een ziel tot hindernis worden of ooit voor haar een hindernis hebben gevormd, kunnen worden beschouwd als stenen, die Zij – de Meesteres – na vurige toewijding van de ziel en haar leven aan Maria, als het ware onder Haar macht brengt en in goud (genaden, verdiensten tot Verlossing/heiliging) verandert. De Meesteres van alle zielen is voor de Haar waarlijk toegewijde zielen de Meesteres van hun levensweg met al zijn stenen. In een diep doorleefd leven met Maria worden alle stenen op de levensweg tot klompen van goud: genaden voor het Eeuwig Leven, want in elk obstakel dat de ziel in diepe eenheid met Maria en in HAAR gesteldheden van hart (blijmoedigheid, innerlijke Vrede, vertrouwen en Liefde) bestrijdt, liggen de sleutels tot de Hemelpoort.

 • Rond de 'bol' slingert zich een slang, symbool voor de duivel, de duisternis, die zowel de wereldbol als de zielen en hun levensweg tracht te beheersen en te wurgen. Maria's rechter voet op deze bol drukt dus ook Haar heerschappij over alle werken der duisternis uit. Maria is gedurende Haar leven op aarde geen seconde lang door de bekoringen van de duivel overwonnen, en in de volheid van de Tijd zal Zij – 'de Vrouw' – de duivel de kop verpletteren. Als Meesteres van alle zielen onderricht de Moeder Gods uitvoerig over Haar onbegrensde macht over de duisternis en al haar werken. Eén van de hoofddoelstellingen van Haar roeping bestaat hierin, dat Zij in elke ziel die zich volkomen aan Haar toewijdt en die deze toewijding in het dagelijks leven bewust en strikt toepast, de weerstand tegen de bekoring, verblinding en dwaling tracht te verdiepen en te versterken, opdat de zielen ten volle mogen kunnen meewerken in de strijd van het Licht tegen de duisternis, en daardoor bij de grondvesting van Gods Rijk op aarde.

 • Het geheel wordt uitgebeeld tegen een achtergrond van lentebloesems. Deze staan symbool voor de lente, de bloei, de ware vruchtbare groei van de ziel, alle deugden, de heiliging, het ware Goddelijk Leven. Witte bloesems kunnen bovendien worden beschouwd als symbolen voor vlekkeloze onschuld, die in de Onbevlekte Ontvangenis waarlijk wordt belichaamd. Laten wij niet vergeten dat de Meesteres van alle zielen steeds weer laat merken dat Zij beoogt, alle zielen te leiden naar de staat van heiligheid die de eerste zielen vóór de erfzonde bezaten.

Maria Domina Animarum (de Meesteres van de zielen, respectievelijk van alle zielen) is de spirituele Lente, de volmaakte, vlekkeloze Brug naar de zomer van de Eeuwige Gelukzaligheid voor elke ziel die zich ten volle aan de Koningin des Hemels geeft en Haar de kans geeft, haar hele leven en haar hele wezen onbeperkt te 'benutten', met andere woorden: ten volle voor Gods Heilsplan in te zetten. De Meesteres van alle zielen onderricht deze doelstelling via Haar Maria Domina Animarum Werk, dat te dien einde helemaal doordrongen is van Haar Tegenwoordigheid en Haar inspiraties. Dit Werk zou derhalve niet eens kunnen bestaan zonder een uitsluitend mystiek fundament. Geen menselijk verstand, geen louter menselijk handelen zou een Werk zoals dit op een vruchtbare wijze tot ontplooiing kunnen brengen. De mens is noodgedwongen drager van sporen van de winter. Slechts de onbevlekte Meesteres van alle zielen is Draagster van een volmaakte lente en is in staat om de ware zomer in te luiden. Zo geeft Zij Zich ten volle aan Haar geestelijke vrucht, Haar Maria Domina Animarum Werk, opdat dit Haar steeds voelbaarder moge kunnen vertegenwoordigen en het elke dag een vleugje lente moge kunnen brengen naar de zielen van goede wil, die dit Hemels geschenk op hun weg naar de eeuwige zomer van harte aanvaarden.

Mogen alle harten bij de ontmoeting met ons Werk ontvankelijk zijn voor Diegene, Die het ware Hart van dit Werk is en de macht heeft om in elke ziel de lente te wekken.

Myriam en het Maria Domina Animarum Werk.