TOTUS TUUS, MARIA !

HET WARE VENSTER OP MARIA DOMINA ANIMARUM

(Myriam van Nazareth)

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,

Nadat de Koningin des Hemels omstreeks Pasen 2012 een volledige herstructurering van Haar Maria Domina Animarum Werk had verordend, inspireerde Zij eind mei tot een afbeelding, die Zij als het ware venster op Haar Werk verlangde te zien. Zij verklaarde deze afbeelding naderhand tot 'het enige ware genadebeeld van de Meesteres van alle zielen', omdat het tot in de kleinste details volgens Haar rechtstreekse inspiraties en toelichtingen tot stand is gekomen. Deze afbeelding biedt een ongemeen rijke symboliek, die in de meest uiteenlopende opzichten verwijst naar de Grondwaarheden op dewelke dit Werk is opgebouwd, en naar een aantal van de basisleerstellingen die de Meesteres van alle zielen in Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven laat verkondigen.

In deze afbeelding laat de Heilige Maagd Maria Haar hoedanigheid en roeping als de Meesteres van alle zielen beter dan ooit tot hun recht komen, doordat Zij Zich visueel laat voorstellen in de hele context van deze hoedanigheid en roeping. Zonder deze context worden de ware natuur en werking van Maria in deze 'hoedanigheid der hoedanigheden' (d.w.z. als Meesteres van alle zielen) vaak niet begrepen zoals deze werkelijk zijn.

De Moeder Gods laat daarom in deze afbeelding deze weg visueel ontsluiten, opdat de harten van Haar kinderen zich op hun beurt mogen laten ontsluiten voor de nooit geziene genadegeschenken van heiliging en Eeuwige Gelukzaligheid die God de zielen doorheen de Meesteres van alle zielen en Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven wil bereiden.

Het 'Ware Venster op het Maria Domina Animarum Werk' is op strikte openbaring vanwege de Koningin des Hemels tot stand gekomen, en is zelfs door Haar als Hemelse weg tot ontsluiting en onderrichting bedoeld.

De Hemelse Koningin nodigt alle zielen ertoe uit, deze afbeelding en de erbij horende toelichting diep in hun hart te prenten als Haar groot Teken van Hoop, want via dit Teken maakt Zij zielen ontvankelijker voor de volheid van de Waarheid over de grote Werken die God door Haar jegens de zielen voltrekt, evenals voor de ware betekenis van Haar Maria Domina Animarum Werk.

Gevolg gevend aan de uitnodiging van de Koningin des Hemels, verduidelijk ik U graag één en ander over de diepe betekenis van de rijke Hemelse symboliek, die de Allerheiligste Maagd door dit beeld, waartoe Zij Zelf heeft geïnspireerd, wil overbrengen. Het beste schets ik de belangrijkste elementen van dit beeld afzonderlijk, opdat hun zin in het kader van dit Werk van de Meesteres van alle zielen duidelijk herkenbaar moge worden:

 • Als koepel boven het geheel staan de woorden Maria Domina Animarum, Latijn voor 'Maria Meesteres van alle zielen', als hoogste en alomvattende titel van de Moeder Gods en naam van Haar Werk. Deze woorden staan in het beeld in blauwe kleur, als uitdrukking van de eigenheid van Maria.

 • Dan komt de belijdenis TOTUS TUUS, MARIA !, Latijn voor '(Ik ben) geheel de Uwe, Maria'. Deze woorden vormen bij uitstek de formule van de totale en onvoorwaardelijke toewijding aan Maria. De Moeder Gods verlangde vanaf het begin van de roeping van Haar Myriam, dat Myriam deze formule zou gebruiken als formule van toewijding voor elk individueel geschrift, elke individuele brief, enzovoort. Door deze formule wordt alles wat via dit Werk wordt gepubliceerd, hetzij op de website, hetzij via enig ander kanaal, aan Maria toegewijd, onder Haar hoede geplaatst, en door Haar genaderijke handen in de schatkamers van Gods Heilsplan binnengedragen. De Koningin des Hemels bestempelt deze formule als Haar handtekening, en laat deze derhalve boven elk Myriam-geschrift en bovenaan Haar website plaatsen.

  Deze woorden staan in het beeld in een gouden kleur, als uitdrukking van hun heiligheid, hun waardigheid in Gods ogen, en als eerbetoon jegens de Koningin van Hemel en aarde, Die met Haar Onbevlekte Ontvangenis, Haar volmaakte zondeloosheid en Haar uitzonderlijke eigenschappen het grootste Wonderwerk van God is.

 • De formule Ad Sanctam Trinitatem per Mariam, Latijn voor 'Naar de Heilige Drievuldigheid door Maria'. Deze formule drukt de diepste betekenis van dit Werk uit: Maria leert de zielen via dit hele Werk de gouden weg naar Gods Hart, die krachtens Goddelijke Beschikking door Haar loopt. Deze formule bevestigt Maria als Brug tussen Hemel en aarde.

  Deze woorden staan in het beeld in lila kleur omdat de Meesteres van alle zielen lila de kleur van de diepe mystiek, van de Goddelijke Mysteries, van de vergeestelijking EN van de boetvaardigheid noemt. Bedenken wij daarbij, dat dit hele Werk voor de volle honderd procent op de mystiek is gebaseerd, dat het inzichten in Goddelijke Mysteries onderricht als onderdeel van de onderrichting in de Wetenschap van het Goddelijk Leven, en dat de roeping van Myriam vanaf het begin op akten van boete werd opgebouwd, die door de Moeder van Smarten werden geleerd en begeleid.

 • De kleuren van het beeld: Het beeld is voor een overgroot gedeelte samengesteld uit schakeringen van blauw en wit, die de kleuren van de Moeder Gods zijn. Maria leerde Myriam vroeger reeds dat blauw als kleur van de Hemel de diepe Vrede van hart, de diepe innerlijke rust, de onverstoorbaarheid, het innerlijk evenwicht, de volmaakte vrijheid van angst, onrust, opwinding en agressie symboliseert. Blauw is de kleur van de volmaakte, vlekkeloze harmonie. Blauw is eveneens de kleur van de gelijkmoedigheid alsook van de ongeremde overgave, en derhalve ook van de volmaakte toewijding aan Maria. Maria wijst erop dat de blauwe Hemel voor de mensenzielen geldt als Poort van de Hemel, en dat dit, omdat blauw het Wezen van Maria symboliseert, als volgt moet worden begrepen: dat Haar ziel alle zielen omvat, welke God in de orde der Genade onder Haar hoede en leiding heeft gesteld, en Zij ook om deze reden Poort van de Hemel wordt genoemd: in Haar treedt de ziel in het Goddelijk Leven binnen.

  Wit
  geldt als de kleur van de vlekkeloze zuiverheid en de Wijsheid. Iets wits weerspiegelt in optimale mate het licht van de zon. De zuiverheid wordt immers door de Meesteres van alle zielen gedefinieerd als het vermogen om Gods Licht te weerspiegelen, of spiegel van God te zijn. Wit is ook de kleur die alle andere kleuren in zich sluit, zoals blijkt wanneer wit licht doorheen een prisma wordt opgesplitst in alle kleuren van de regenboog. Daarom geldt wit ook als het alomvattend Goddelijk Leven, zoals dit in absolute volmaaktheid aanwezig is in de Godheid.

 • Het beeld is doorvlochten met lentebloesems. Telkens weer spreekt de Meesteres van alle zielen over de 'Eeuwige Lente', waarmee Zij naar de innerlijke gesteldheid verwijst, waarin de ziel het Goddelijk Leven, de Ware Liefde, de volmaakte innerlijke Vrede, de ware heiligheid in zich draagt. De Eeuwige Lente zou in deze zin de spirituele gesteldheid zijn, die Maria door de verkondigingen in het kader van de Wetenschap van het Goddelijk Leven (d.w.z. het geheel van alle Myriam-geschriften) in elke ziel tot stand tracht te brengen. Deze verkondigingen kunnen derhalve als een weg naar deze onvergankelijke lente worden beschouwd. Deze weg staat symbool voor de bijzondere Hoop, die de Meesteres van alle zielen met de Wetenschap van het Goddelijk Leven brengt. Steeds opnieuw beklemtoont Zij immers dat Zij het als één van de grote doelstellingen van Haar Apostolaat koestert, de zielen van de Laatste Tijden Hoop te geven. De Lentebloesems in het nieuwe openingsbeeld drukken dit allemaal uit. Bovendien moet er worden op gewezen dat de Meesteres van alle zielen de lentebloesems als symbool voor de deugden, en derhalve voor de weg naar de heiligheid beschouwt.

 • Boven in het beeld draagt God de wereldbol, die door het Kruis van Verlossing wordt omspannen. De Myriam-geschriften lichten voldoende de relatie tussen de Drievuldige God en Maria toe. De Meesteres van alle zielen op de troon als Aanvoerster in de strijd tegen de duisternis, in uitvoering van Gods Heilsplan in deze Laatste Tijden, is in de volheid van Gods Genaden gehuld en brengt in deze hoogste heiligheid God naar de zielen toe, en de zielen naar God toe. Haar zijn ten bate van de zielen herscheppende macht (macht tot innerlijke omvorming van zielen), de volheid van de Wijsheid en van de kennis geschonken, opdat Zij Haar rol als Behoedster van de mensheid ("Vrouw, ziedaar Uw zoon; zoon, ziedaar Uw Moeder") in alle details zou kunnen vervullen.

  De Koningin des Hemels is niet de Bron van het Licht, Zij is van de absolute volheid van het Licht doordrongen, dat uit de Bron stroomt, die in God ligt. In die gesteldheid van de absoluut hoogste volmaaktheid die ooit een geschapen mensenziel zou kunnen bereiken en heeft bereikt, vervult Zij Haar uiteindelijke roeping als Meesteres van alle zielen tot voltooiing van de Verlossing en van het Heil van de zielen.

 • Links Maria als Moeder van Smarten aan de voet van het Kruis, vanaf hetwelk de Goddelijke Verlosser Jezus Christus Haar via Johannes aan alle zielen geeft, en alle zielen via Johannes aan Maria geeft. Deze handeling, die de Christus uitgerekend in de kern van Zijn Verlossingswerk volbrengt (en derhalve als het ware als kroon op dat Werk), wordt door de Meesteres van alle zielen op diverse plaatsen in de Myriam-geschriften aangehaald als de basisovereenkomst, op dewelke de Mariatoewijding is gegrondvest en door dewelke deze door God in het leven is geroepen.

  De Moeder Gods riep Haar Myriam oorspronkelijk precies in Haar hoedanigheid als Moeder van Smarten. In die hoedanigheid toonde Zij overigens op heel overtuigende wijze de waarheid over Haar hoedanigheid als Medeverlosseres aan. Johannes was de Apostel van Jezus, over wie de Meesteres aantoont, dat zijn mystieke gevoeligheid deze van de andere apostelen overtrof, en hij derhalve ook als enige de ware verhevenheid van de Moeder van Jezus kon beginnen doorgronden. Johannes speelde bovendien een rol bij de vorming van Myriam als kanaal van de Hemelse Koningin: Maria Zelf wees Johannes omstreeks het jaar 2000 aan Myriam toe als één van Myriams 'begeleidende heiligen'.

 • Centraal zit de Meesteres van alle zielen op de troon, met de 'bol' en de slang onder Haar voet (zie tevens de afbeelding onder Maria Domina Animarum als Lente). Dit element drukt de definitieve Triomf van de Hemelse Koningin over de satan uit. In vele Myriam-geschriften is sprake van deze belofte. De vervulling van die Goddelijke belofte is de bekroning van de Hoop, van dewelke het Maria Domina Animarum Werk doordrongen is. Steeds weer is in de onderrichtingen van de Meesteres sprake van de strijd tussen Gods Licht en de werken der duisternis, en van het feit dat Maria als Leidster in deze strijd de duivel onder Haar voeten heeft. Zij had hem van meet af aan in Haar macht, vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis en gedurende Haar hele leven dat volledig vrij van zonden was. Daarom is het billijk dat Zij Diegene zal zijn, Die in vertegenwoordiging van alle zielen de kop van de duivel zal verpletteren, d.w.z. zijn werken van duisternis definitief onwerkzaam zal maken. In de gekruisigde en verrezen Christus, de God-Mens, heeft het verbond tussen God en de mens de duisternis overwonnen en is daardoor het zaad van deze overwinning gestort in elke mensenziel die dit zaad in zich door volmaakte navolging van de God-Mens tot rijping wil brengen; in Maria als geschapen ziel met 'vergoddelijkte eigenschappen' zal het verbond tussen God en de mens de duisternis nogmaals overwinnen als een teken voor de eindoverwinning van de ziel die het zaad der Verlossing waarlijk tot rijping heeft gebracht.

 • Het beeld wordt zo gepresenteerd dat de zielen de indruk krijgen, als zouden zij doorheen een venster in de Schatkamer van Gods Mysteries, respectievelijk in de voltooide werkelijkheid van het Goddelijk Leven naar binnen kijken.

 • Onder het eigenlijk venster verlangt de Meesteres van alle zielen het Salve Regina ('Wees gegroet, Koningin...'), dat ons Maria toont als Koningin, Brug naar God, Middelares, Teken van Hoop, en als Diegene, Die in de zielen de Belofte van Christus (het Eeuwig Heil) kan helpen rijpen en bloeien, d.w.z. naar haar verwezenlijking kan helpen leiden.

Lieve zussen en broeders, op deze openingspagina biedt de Hemel in één oogopslag de essentiële elementen van het verkondigingswerk van het Maria Domina Animarum Werk. Het beeld bevat een rijke onderrichting, in dewelke nogmaals wordt aangetoond hoe zeer in deze verkondiging alles met alles in verband staat en de Wetenschap van het Goddelijk Leven een sluitend systeem vormt. Moge dit beeld op elke ziel het effect krijgen dat de Meesteres van alle zielen ermee heeft beoogd: dat van een Hemelse omhelzing bij het betreden van Haar Rijk van de volmaakte Hoop, de bemoediging, de Ware Liefde en de volheid van de Waarheid, dat niets anders is dan Gods Rijk op aarde, waarop Maria in Haar hoedanigheid als Meesteres van alle zielen de zielen voorbereidt, en dat Zij 'op maat' naar hen toe tracht te brengen, d.w.z.: Zij heeft de macht gekregen om elke ziel op basis van haar specifieke ingesteldheid, roeping en levensbagage zo om te vormen, dat deze klaar is voor een nieuwe Lente in het Goddelijk Leven.

Zo heeft de Allerheiligste Maagd ons de genade bereid om iets van datgene, wat Zij de zielen wil onderrichten, in één enkel beeld in de harten te drukken.

De Meesteres van alle zielen beschouwt dit 'ware venster' op Haar Werk als buitengewoon genaderijk, daarom noemt Zij deze afbeelding 'het enige ware genadebeeld van de Meesteres van alle zielen'.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,
Haar Maria Domina Animarum Werk, juni 2012