TOTUS TUUS, MARIA!

Permanente oproep van de Meesteres van alle zielen tot

INSTANDHOUDING, BEVORDERING EN HERSTEL
VAN DE WAARDIGHEID VAN ALLE SCHEPSELEN

als noodzakelijke voorwaarde voor de
voltooiing van de grondvesting van God Rijk op aarde

Myriam van Nazareth

"(...) Daarom roep Ik elke mensenziel ertoe op, de ware, onvoorwaardelijke, zelfverloochenende Liefde in toepassing te brengen jegens elk medeschepsel, ongeacht of dit op één of andere wijze 'anders' is of niet, en elke neiging tot racisme en discriminatie radicaal uit zich te verbannen. (...)" (Maria, Koningin van Hemel en aarde, begin januari 2019)

Maria, de Koningin des Hemels en Moeder van de Christus, heeft het Maria Domina Animarum Werk gegrondvest als Haar 'Apostolaat van de Ware Liefde, de Ware Hoop, de bemoediging en de volheid van de Waarheid'. Alles in de Schepping draait rond de Ware Liefde. God heeft alles geschapen door de Ware Liefde, Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus in de wereld gezonden om de mensenzielen door de volheid van de zelfverloochenende Liefde te verlossen uit de effecten van de zonde, en Hij heiligt zielen die Zijn Wet van de Ware Liefde waarlijk beleven (dit wil zeggen: die deze onvoorwaardelijk toepassen jegens hun medeschepselen), opdat zij de Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel zouden kunnen erven.

De Ware Liefde is de essentie van alle Leven. Elk schepsel blijft slechts in leven door de stroming van Gods Liefde doorheen de Schepping. De Ware Liefde schept, verlost, heiligt en geneest. God wil door voltooiing van Zijn Plan van Heil Zijn Rijk van volmaakte Liefde en Vrede tussen alle schepselen op aarde grondvesten. Elke mensenziel is slechts op aarde om ertoe bij te dragen dat Gods Heilsplan kan worden voltooid, want God verricht Zijn Werken op aarde hoofdzakelijk via de mensenzielen.

Elk schepsel heeft binnen het netwerk van de Schepping een eigen roeping en rol te vervullen. Een mens heeft deze of gene kenmerken (huidskleur, enzovoort) omdat God daarmee een bedoeling heeft, zowel voor deze mens zelf als voor elk medemens met wie hij ooit in contact zal komen. Door deze verschillen tracht God elke ziel naar volmaaktheid te leiden.

De vruchtbaarheid en rijping van een ziel hangt uitsluitend af van de mate waarin zij van harte, spontaan, vrijwillig, bewust, actief, onvoorwaardelijk, volhardend en zelfverloochenend Liefde beleeft en om zich heen verspreidt jegens al haar medeschepselen, zonder onderscheid en zonder vooroordelen.

Eén van de elementen van de Ware Liefde is het respect voor de eigenheid van alle medeschepselen, aanvaarding van deze eigenheid, afstand van elk oordeel over verschillen tussen medeschepselen en zichzelf, en het oprecht verlangen om de waardigheid van alle medeschepselen te aanvaarden, te verdedigen, in stand te helpen houden en waar nodig te helpen herstellen, zowel in de eigen rechtstreekse houding jegens deze medeschepselen als door het imago van deze medeschepselen te verdedigen en openlijk te helpen reinigen jegens derden.

De Koningin des Hemels roept er daarom alle mensenzielen met de grootste nadruk toe op, dat zij in hun diepste innerlijke gesteldheden en in al hun gedachten en gevoelens, radicaal zouden ontwortelen:

 • elke neiging tot racisme jegens elke medemens met een andere huidskleur;
 • elke neiging tot discriminatie jegens elke medemens die op welke wijze dan ook 'anders' is dan zijzelf, hetzij in de meest uiteenlopende lichamelijke kenmerken, hetzij qua geslacht, qua religieuze overtuiging, qua taalgebruik, qua culturele achtergrond, qua scholingsgraad, enz.;
 • elke neiging tot mishandeling, vernedering, gebrek aan respect of beroving van de waardigheid jegens elke medemens die op welke wijze dan ook 'anders' is dan zijzelf, alsook jegens alle dieren.

De Moeder Gods wijst erop, dat de hele Schepping slechts het ideaal van Ware Liefde en Ware Vrede kan verwezenlijken dat God voor Zijn Schepping heeft bedoeld, in de mate waarin elke mensenziel de bovenstaande neigingen van harte, spontaan, bewust, onvoorwaardelijk en totaal uit haar diepste innerlijke gesteldheden verwijdert.

In Haar opdracht citeer ik de uiterst belangrijke woorden die Zij tot mij sprak omstreeks Nieuwjaarsdag 2019 als permanente oproep tot instandhouding, bevordering en herstel van de waardigheid van alle schepselen:

"God wil via alle doen en laten, alle woorden, alle gedachten, gevoelens, verlangens, bestrevingen en alle innerlijke gesteldheden van alle mensenzielen Zijn Rijk van volmaakte Liefde en Vrede op aarde grondvesten. Deze grondvesting kan niet worden voltooid zolang mensen blijven vasthouden aan racisme, discriminatie, en gebrek aan liefdevol respect voor de waardigheid van elk medeschepsel, mens én dier, dat anders is dan zij zelf zijn, anders dan zij zouden verwachten, of dat op één of andere wijze 'niet lijkt te passen' bij de eigen voorstellingen of voorkeuren.

Geen enkel schepsel is minderwaardig ten opzichte van een ander. God heeft blanke en gekleurde mensen even lief, en verlangt dat mensen van verschillende huidskleur deze niet-discriminerende Liefde zonder enig vooroordeel en onvoorwaardelijk jegens elkaar laten doorstromen. Hij verlangt eveneens dat geen enkel dier slachtoffer zou zijn van enig gebrek aan oprechte Liefde en respect. Er is geen andere weg om de Goddelijke Liefde volkomen onbelemmerd doorheen het hele netwerk van de Schepping te laten doorstromen. Deze onbelemmerde doorstroming vanwege elke mensenziel jegens al haar medeschepselen van welke aard, van welke soort of ras, of met welke kenmerken ook, is de absolute voorwaarde voor de voltooiing van de grondvesting van Gods Rijk op aarde.

Daarom roep Ik elke mensenziel ertoe op, de ware, onvoorwaardelijke, zelfverloochenende Liefde in toepassing te brengen jegens elk medeschepsel, ongeacht of dit op één of andere wijze 'anders' is of niet, en elke neiging tot racisme en discriminatie radicaal uit zich te verbannen.

Discriminerend denken, voelen en denken jegens een medeschepsel op grond van het feit dat dit medeschepsel 'anders' is qua huidskleur of enig ander kenmerk, is in strijd met de waardigheid die God aan de mensenziel heeft gegeven. Geen enkele mensenziel is in Gods ogen minderwaardig noch superieur ten opzichte van enige andere mensenziel. Voor God wordt de waarde van een mens binnen het netwerk van de Schepping uitsluitend bepaald door zijn hartsgesteldheden, de mate waarin deze mens in al zijn doen en laten en al zijn innerlijke gesteldheden, zijn gevoelens en gedachten, een kanaal is van Liefde en Licht. Zijn waarde in Gods ogen wordt in geen enkel opzicht bepaald door kenmerken die verband houden met zijn vergankelijke stoffelijke natuur, zoals huidskleur.

Elk verschil in uiterlijke kenmerken, onder andere qua huidskleur, is door God Zelf zo voorzien omdat Hij daarmee een Plan koestert tot voltooiing van Zijn Heilsplan voor de hele Schepping. Om deze reden is elke vorm van discriminatie en van rassenhaat in overtreding met Gods Wet van de Ware Liefde, en daarom te beschouwen als zonde.

Maak deze oproep bekend, verspreid hem, en houd hem ononderbroken onder de aandacht, want hij stamt rechtstreeks uit het Hart van de Eeuwige Liefde". (aldus Maria, de onbevlekte Moeder Gods).

In mei 2020 gaf de Koningin des Hemels opdracht tot publicatie van een aanvullende oproep in verband met de waardigheid van alle schepselen, in dewelke Zij diverse elementen in de strijd voor deze waardigheid uit nog andere hoeken belichtte en verdiepte:

"Ik geef de zielen een aanvullende regel ter bevordering van het herstel van de volmaakte zelfverloochenende Liefde en Vrede onder alle schepselen op deze wereld, die zwaar is ontregeld door de duisternis van liefdeloosheid en gevoelloosheid vanwege mensenzielen jegens hun medeschepselen.

Kijk om jullie heen, en laat jullie harten raken door alles wat jullie zien dat niet verenigbaar is met de volmaakte Liefde van de Schepper, Die voor elk schepsel zonder enige uitzondering een leven heeft voorzien in staat van Geluk, innerlijke Vrede en welzijn op elk niveau van zijn wezen.

Geen enkel schepsel – noch mens noch dier – heeft zijn enige leven op aarde gekregen om:

1. door menselijk toedoen, of door gebrek aan zorg vanwege mensenzielen, honger te lijden, noch enig ander gebrek te lijden dat het overleven in het lichaam, of het leiden van een leven in waardigheid, moeilijk of onmogelijk maakt.

De Schepper heeft in Zijn volmaakte Intelligentie de Schepping zo voorzien, dat op grond van de samenstelling van de vruchten der aarde, van hun stofwisseling en de wisselwerking ervan met de natuurlijke omstandigheden op elke plaats van de planeet en door de uitwerkingen van de Goddelijke Groeiwetten voor elk schepsel te allen tijde voldoende voedsel beschikbaar zou zijn. Een schepsel dat op welke wijze dan ook door menselijk toedoen – o.a. via verwaarlozing, uitstoting, door verdrijving uit zijn natuurlijk leefmilieu of door gebrek aan vrije toegang tot voedselbronnen – honger lijdt, wordt door de schuldige ziel(en) als het ware uit het netwerk van de Schepping uitgesloten, kan zijn normale functies binnen dit netwerk niet meer uitoefenen, en wordt verhinderd om de Tegenwoordigheid en werking van een liefhebbende God te voelen en erin te geloven;

2. door menselijk toedoen te worden mishandeld, gefolterd, op enigerlei wijze te worden gekweld of aan enige vorm van leed of pijn te worden onderworpen.

Ik wijs erop, dat het mishandelen en pijnigen van medeschepselen vrijwel steeds zijn oorsprong vindt in ontevredenheid of onvrede in het hart. Ontevredenheid en innerlijke onvrede kunnen slechts wortel schieten in een ziel die geen voeling meer heeft met de ware zin van haar leven als onderdeeltje van Gods Heilsplan. Een dergelijke ziel kan ertoe neigen, medeschepselen te kwellen omdat zij het vermeende welzijn van deze medeschepselen niet verdraagt en zij daarom deze medeschepselen wil neerhalen. Besef heel goed, dat ontevredenheid de gesteldheid was, die Lucifer tot zijn opstand tegen God heeft gebracht, en die hij in elke ziel tracht te zaaien als basis voor de meest uiteenlopende overtredingen tegen de Wet van de zelfverloochenende Liefde;

3. door menselijke tussenkomst te worden gedood (dit wil zeggen: tot een niet-natuurlijke dood te worden gebracht).

Weet dat slechts God Heer van de Schepping is, en dat daarom ook het levenseinde van elk schepsel slechts door Hem kan worden beschikt. Daarom wordt het evenwicht in de Schepping verstoord bij elke gelegenheid waarbij het leven van een schepsel wordt beëindigd door menselijk toedoen;

4. door mensenhanden te worden gebruikt, verstoten, zelfs weggeworpen, als voorwerp zonder waarde.

Dit gebeurt op deze wereld veelvuldig, in de eerste plaats met dieren, in het bijzonder (doch niet uitsluitend) dierenjongen. De mensenziel die een medeschepsel zo behandelt, maakt zich schuldig aan een dubbele zware zonde: Zij toont jegens God dat zij het grote Goddelijk geschenk van het leven als waardeloos beschouwt, en verwoest bewust een kanaal voor de doorstroming van de Liefde, de brandstof die rechtstreeks uit het Hart van God naar alle schepselen stroomt. Daar elk schepsel drager is van het leven, is het drager van een Goddelijk Werk, doordat het leven een verschijnsel is dat uitsluitend en alleen door God kan worden geschonken. De behandeling van een schepsel alsof het een voorwerp zonder waarde zou zijn, is daarom een daad waardoor de schuldige ziel zich rechtstreeks keert tegen God en tegen de Goddelijke Basiswet – de Wet van de Ware Liefde, die de brandstof van de hele Schepping is en tevens is bedoeld als het principe dat alle processen, ontwikkelingen, relaties en contacten binnenin en tussen alle schepselen bestuurt.

5. door menselijk toedoen te worden gebruikt als voorwerp tot materiële verrijking van enig mens.

Daarom geniet geen enkele vorm van slavernij of van gedwongen prestatie met het oog op materiële verrijking van één of meer mensen Gods welbehagen, ongeacht of mensenzielen dan wel dieren er slachtoffer van zijn, hetzij in het kader van slavenarbeid, sport, vermaak, of in het geval van behandeling van schepselen als koopwaar;

6. door menselijk toedoen op welke wijze dan ook te worden misbruikt, dit wil zeggen te worden onderworpen aan enige omgang die niet door God voor een schepsel uit Zijn Hart is bedoeld.

Bedenk hierbij dat elk schepsel, zonder uitzondering, is voorzien van een kiem uit Gods Hart, die als het ware de handtekening draagt van Hem Die het schepsel heeft gemaakt en met het mysterie van het Leven heeft bekleed, dat een Werk van de Goddelijke Liefde is;

7. te worden gebruikt als voorwerp van onderzoekingen waardoor het lichamelijk, geestelijk, emotioneel of moreel leed of schade kan ervaren.

Ik verwijs in dit verband naar de aanwijzingen die Ik heb gedicteerd in punt 7 van Mijn onderrichting Versluierde harten;

8. door menselijk toedoen te worden onderworpen aan vrijheidsberoving die het schepsel elke mogelijkheid ontneemt om zich vrij en waardig te ontwikkelen, dit wil zeggen: op een wijze in overeenstemming met Gods bedoelingen van vrije ontplooiing van elk schepsel.

De enige vormen van vrijheidsberoving die door God niet worden afgekeurd, zijn deze om strafrechtelijke redenen, mits de waardigheid van het schepsel wordt gewaarborgd, en deze waarbij een dier voor een beperkte tijdsduur aan een leiband wordt gevoerd of in een kooi wordt vervoerd, strikt tot bescherming van het dier en van zijn medeschepselen. Voor het overige moge de behoeder van een medeschepsel – en in dit geval betreft het specifiek een dier – dit medeschepsel voldoende ruimte geven om zich vrij te kunnen bewegen en ontplooien op een wijze die past bij de soort waartoe het behoort en die zo goed mogelijk lijkt op de wijze van leven, die voor deze soort natuurlijk is. God heeft geen enkel dier het leven gegeven opdat het door menselijk toedoen dit leven zou doorbrengen in zeer nauwe behuizing, of geketend, of op enige wijze die zijn waardigheid als bouwwerk van God kan schenden.

Mogen de zielen bij dit alles bedenken dat deze regels worden gemotiveerd door twee basisgedachten:

   1. Elk schepsel, zowel mens als dier, behoort in wezen slechts rechtstreeks God toe. Daarom is elke mensenziel voor elke handeling jegens een medemens of een dier rechtstreeks verantwoordelijk jegens God, en heeft geen enkele mensenziel rechtstreeks een persoonlijk recht van beschikking over de graad van welzijn van een medeschepsel, zij het mens of dier. Een mensenziel is nooit in de ware zin van het woord eigenares van een medeschepsel, doch hooguit behoedster van dit medeschepsel: Zij is met bepaalde medeschepselen verbonden in het kader van ongeschreven overeenkomsten van hoede, verzorging, bescherming en Liefde, die door God worden beschouwd als vaste onderdelen van haar levensopdracht.

De uitvoering van deze overeenkomsten schept voor de ziel verantwoordelijkheden, zodat zij na haar aardse leven door God wordt geoordeeld volgens de mate waarin zij haar hoede over bepaalde medeschepselen heeft vervuld in een duurzame gesteldheid van zelfverloochenende Liefde en bestreving van het hoogst mogelijke welzijn voor het medeschepsel waarover zij de hoede had;

   2. Elk van deze regels is uitsluitend gericht op de bevordering van de beleving van Gods Wet van de zelfverloochenende Liefde onder alle schepselen. Deze Wet is de Goddelijke Basiswet volgens dewelke God Zijn Schepping tracht te besturen. 'Tracht', omdat God al Zijn Werken bij voorkeur uitvoert via de handen, monden, harten, geesten en de vrije wil van mensenzielen. Wordt deze vrije wil gebruikt voor de dienst aan God door strikte naleving van de Wet van de Liefde, dan wordt de voltooiing van Gods Werken bevorderd. Wordt de vrije wil gebruikt voor de dienst aan de duisternis door overtredingen tegen de Wet van de Liefde, dan wordt de voltooiing van Gods Werken afgeremd, vertraagd, tegengewerkt of zelf helemaal verhinderd.

Het feit dat dit laatste over de hele wereld dagelijks talloze malen gebeurt, is de ware oorzaak van alle duisternis, chaos, ellende, ongerechtigheid, leed, ongeluk en onvrede in en tussen schepselen, en daardoor van de verregaande verduistering van de atmosfeer in de hele Schepping".

Myriam, op dictaat vanwege de Meesteres van alle zielen, mei 2020

De Koningin des Hemels herinnert eraan dat Ware Liefde de gesteldheid is, waarin alle handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen van de ziel er van harte, vrijwillig en spontaan op zijn gericht, onder andere de waardigheid van elk medeschepsel als Werk van God onbeperkt en ongeschonden in stand te houden en te verdedigen.

Elk schepsel heeft een waardigheid. De waardigheid is de eigenheid van het schepsel, dat een bepaalde waarde heeft zoals het is, ongeacht zijn specifieke kenmerken, precies omdat het in Gods Intelligentie en Wijsheid is ontstaan om precies zoals het is Zijn Plan met de Schepping te dienen. Het is van essentieel belang dat elk mens ten volle zou beseffen dat de satan zich tot doel heeft gesteld om Gods Schepping en al Zijn Werken te vernietigen. Te dien einde gaat hij tot het uiterste om de Ware Liefde te ontwaardigen, omdat de Ware Liefde de drijvende kracht van alle Goddelijke Werken is. Daarom zet hij mensen tegen elkaar op, opdat zij in elkaar de Liefde zouden ontkrachten, elkaar zouden ontmoedigen in de beleving van de Liefde, en elkaar van hun waardigheid zouden beroven door allerlei uitingen van gebrek aan respect, belediging, kwelling, foltering, onderwerping, slavernij, enz...

De Hemelse Koningin sprak bij diverse gelegenheden in dit verband tot Myriam. Laten wij drie van dergelijke Openbaringen citeren:

19 januari 2007

"Elke ziel maakt het voorwerp uit van een hevige strijd tussen God, haar ware Eigenaar, en de krachten der duisternis. De zielen zouden dit beter begrijpen indien zij enigszins konden vatten welke waarde een ziel heeft. Elke ziel bevat een Goddelijk element, de kiem van de heiligheid. Zoals een zaadje alle levensprincipes en ontwikkelingsmogelijkheden van een welbepaalde plantensoort in zich draagt, zo draagt deze kiem een onoverzienbare waaier van mogelijkheden om de ziel te laten uitgroeien tot Gods beeld en gelijkenis. Om deze reden zijn in Gods ogen de twee meest afschuwwekkende dingen deze:

 1. Een ziel die zichzelf volkomen laat afdrijven van het Goddelijk beeld, de gesteldheid van God Zelf, met andere woorden een ziel die zichzelf van haar waardigheid berooft.
 2. Een ziel die andere schepselen van hun waardigheid berooft, bijvoorbeeld door hen te verwaarlozen, te folteren, te kwellen, diepgaand te vernederen, geestelijk of emotioneel te verwoesten, of van God weg te trekken.

Door de eeuwen heen hebben ontelbare zielen zichzelf in één van deze beide categorieën geplaatst. Wanneer de ziel zichzelf of een andere ziel van haar waardigheid berooft, ontstaat een totale blokkade in de stroming van de Liefde, de Hoop en het Geloof. Een ziel die in een dergelijke gesteldheid verzinkt, leeft niet langer volgens Gods Wet doch volgt de wet van de driften, en wordt nog slechts gedreven door de zucht naar genot, macht en erkenning, hoogmoed, totale liefdeloosheid, zucht naar vernietiging, zedeloosheid, en een behoefte om onenigheid en verdeeldheid in Gods Schepping te brengen. Zij wordt aangedreven door krachten die haar geen rust gunnen in de bestrevingen om Gods Werken en Plannen te ondermijnen. In deze ziel sterft alle Wijsheid, en alles wat haar aan het Goddelijke herinnert, wordt radicaal uitgebannen".

18 februari 2009

"Ik roep elke ziel met klem op tot de ware navolging van Christus door bron te worden van Ware Liefde, Geluk en geborgenheid voor al haar medeschepselen – mensen en dieren. Vergeet nooit dat God, de Eeuwige Liefde, alles wat de ziel jegens haar medeschepselen doet, aanvoelt alsof het rechtstreeks jegens Hem werd gedaan. Ook Ikzelf voel alles wat in alle schepselen omgaat, en alle pijnen die zij lijden in lichaam, hart en geest. Volgens de gevoelens die de ziel God gedurende haar aardse leven heeft geschonken – Geluk, Liefde, pijn of kwelling – oordeelt Hij haar. Licht schept méér Licht, duisternis schept méér duisternis. Wie de duisternis dient, zal duisternis oogsten, tijdens het aardse leven en erna. Wie Licht en Liefde zaait, zal Licht en Liefde oogsten, tijdens het aardse leven en erna. Het Licht dat een ziel verspreidt, wordt haar honderdvoudig als Wijsheid teruggegeven. De Liefde die een ziel verspreidt, wordt haar honderdvoudig als Geluk teruggegeven.

Mogen de zielen deze woorden beschouwen en naleven als een vurige oproep tot het herstel van de waardigheid van alle schepselen – mensen en dieren – want elk schepsel draagt Gods handtekening in zich. Zoals de ziel een medeschepsel behandelt, zo behandelt zij in feite God. Elke omgang met een mens of dier, die niet vervuld is van ware, belangeloze, onzelfzuchtige Liefde, werpt een hindernis op in de stroming van de Goddelijke Liefde. Help Mij, de duisternis uit alle betrekkingen tussen mensen onderling en tussen mensen en dieren te verwijderen, opdat Gods Rijk spoediger op aarde gevestigd kan worden. Help mij, hierdoor de satan te beroven van één van zijn machtigste wapens van verwoesting: dit van het gebrek aan Liefde van vele zielen jegens hun medeschepselen. Naarmate de liefdesstroom vrijer en krachtiger circuleert, wordt de hele Schepping meer van Gods kracht doordrongen, en zal het Ware Geluk bloeien in méér zielentuinen. Ware Liefde schept Leven en Geluk; haat, minachting en slechte behandeling schept duisternis en ongeluk, voor het slachtoffer, maar in nog veel hogere mate voor de schuldige ziel. Open jullie hart, en ervaar hoe elke daad en uiting van Liefde zich vermenigvuldigt en op jullie terugkomt als de ware Vrede van Christus".

19 februari 2009

"Ik heb jullie er gisteren toe opgeroepen, de waardigheid van elk medeschepsel – mens en dier – in stand te helpen houden of te helpen herstellen, door Gods Liefde door jullie heen te laten stromen over al jullie medeschepselen. Zo vaak berooft een ziel haar medeschepsel van zijn waardigheid omdat het 'anders' is dan zijzelf of omdat zij het als 'minderwaardig' beschouwt. Ik beklemtoon, dat geen enkel schepsel minderwaardig is. Elk schepsel is gemaakt met specifieke eigenschappen omdat Gods Wijsheid dit zo heeft beschikt, omdat God daarmee een bedoeling heeft. De ziel die een medeschepsel van zijn waardigheid berooft door het te behandelen op een wijze die niet strookt met de Wet van de Liefde, is in werkelijkheid bezig, Gods Werken te bekritiseren en hun werkzaamheid ongunstig te beïnvloeden, en Zijn Wijsheid af te wijzen. Daarom is elke handeling of elk woord waardoor een medeschepsel – mens of dier – schade kan worden toegebracht in lichaam, hart of geest, een werk van duisternis, en dus een zonde of de uiting van een ondeugd.

Bedenk steeds dat een schepsel is zoals het is, omdat God deze specifieke geaardheid nodig heeft binnen Zijn groot Heilsplan. Bedenk steeds dat een mens op een bepaalde plaats geboren wordt, tot een bepaald ras behoort, enzovoort, omdat hij volgens Gods Plan op die plaats geboren moest worden, en binnen die samenleving en binnen dat ras een welbepaalde taak heeft. Respecteer dat alles, want het is Gods Werk, dat wordt bestuurd door een onfeilbare Intelligentie die deze van de mens ver overtreft. Ook de vaststelling van het 'anders-zijn' van een medemens dat berust op afwijkingen in de deugd, mag niet beantwoord worden door slechte behandeling of veroordeling, doch door gebed om bevrijding en welzijn van deze ziel.

Minacht ook niet een dier op grond van zijn eigenaardigheden, uitzicht, gesteldheden of zogenaamde minderwaardigheid. God heeft al deze kenmerken in dit dier verzameld opdat de mensenziel zich zou verheugen over deze veelzijdigheid, over alle tekenen van Gods volmaakte Intelligentie die uit dit alles blijkt. De dieren zijn jullie gegeven als hulp voor jullie harten om zich te openen en de aansluiting te vinden met Gods Liefde. Breek dit groot geschenk niet door een slechte behandeling of door minachting. Jullie medemensen zijn jullie gegeven als hulp bij jullie eigen heiliging. Breek dit groot geschenk niet door een slechte behandeling of door minachting".

Op grond van de leerstellingen van de Meesteres van alle zielen en op Haar nadrukkelijk en dringend verzoek, tot Myriam gericht begin januari 2019, roept het Maria Domina Animarum Werk daarom met klem op tot:
 • vlekkeloze, onvoorwaardelijke aanvaarding, respect en oprecht liefdevolle omgang tussen blanken en kleurlingen.
 • vlekkeloze, onvoorwaardelijke aanvaarding, respect en oprecht liefdevolle omgang tussen de etnische groepen binnen een land en wereldwijd.
 • vlekkeloze, onvoorwaardelijke aanvaarding, respect en oprecht liefdevolle omgang tussen de belijders van verschillende godsdiensten.
 • vlekkeloze, onvoorwaardelijke aanvaarding, respect en oprecht liefdevolle omgang tussen de leden van verschillende sociale en culturele lagen, klassen en groepen.
 • oprecht besef van de volkomen gelijkheid van de geslachten in Gods ogen, en dienovereenkomstig handelen.
 • oprecht liefdevolle en respectvolle behandeling jegens alle dieren, met inbegrip van onvoorwaardelijk respect voor hun natuurlijk leefmilieu.
 • onvoorwaardelijke en onverwijlde terugkeer naar een totale oriëntatie van alle harten op Gods Plannen en Werken van Liefde, tot wedergeboorte van een vlekkeloos begrip van de bedoelingen die God heeft met de grote verscheidenheid tussen al Zijn schepselen.

Dit alles met de doelstelling, het menselijk ras terug te brengen naar het ware beeld en gelijkenis van God, naar het aanvankelijk vermogen om zuivere spiegel te zijn van Gods Hart, van Zijn onvoorwaardelijke, niet-discriminerende, zelfverloochenende Liefde, en naar het aanvankelijk vermogen om God te vertegenwoordigen jegens alle medeschepselen.

Tot besluit een kleine overweging uit de onderrichting Het verlangen van de Eeuwige Liefde:

"Op elke mensenziel afzonderlijk rust de verantwoordelijkheid voor het herstel van het immense onevenwicht in de Schepping door een radicale ommekeer in het hart naar een volkomen beleving van de Liefde in al haar doen en laten en in haar diepste innerlijke gesteldheden: Liefde tot God en al Zijn Werken (o.a. de natuur) en Plannen (in de eerste plaats Zijn doelstelling tot grondvesting van Zijn Rijk op aarde), Liefde tot alle medemensen zonder onderscheid van ras, taal of cultuur, en Liefde tot alle andere medeschepselen, dit alles in het volle bewustzijn van het feit dat al het levende Gods handtekening draagt en daardoor Zijn zegen van Liefde heeft gekregen, en van het feit dat deze zegen zijn werking niet verliest door enige onvolmaaktheid of onverschilligheid van God, doch uitsluitend door de uitwerkingen van de duisternis in de mensenharten".

Myriam, januari 2019

"God heeft elk schepsel een waardigheid geschonken. De waardigheid van een mensenziel wordt bepaald door de mate waarin deze ziel door haar gedrag, haar innerlijke gesteldheden en haar bestrevingen beantwoordt aan de oneindige waarde die God aan haar hecht. De waardigheid van elk schepsel is zijn eigenheid, het feit dat het schepsel een bepaalde waarde heeft zoals het is, ongeacht zijn specifieke kenmerken. Het bezit deze waarde omdat het in Gods Intelligentie en Wijsheid is ontstaan om, precies zoals het is en niet anders, het Plan te dienen dat God met de Schepping beoogt.

Om deze reden zeg Ik je in waarheid, dat in Gods ogen de waardigheid van een mensenziel uiteindelijk wordt bepaald door de mate waarin deze ziel zich van harte, onvoorwaardelijk en spontaan met haar hele doen en laten en alle gesteldheden van haar hart inzet om de waardigheid van haar medeschepselen – medemensen én dieren – in stand te houden, te verdedigen en waar nodig te helpen herstellen. Hierdoor betuigt zij jegens haar Schepper haar verlangen dat Zijn hele Schepping moge beantwoorden aan de heiligheid, de Liefde, de Vrede, het Geluk en de harmonie die Hij erin heeft gelegd" (de Heilige Maagd Maria tot Myriam, maart 2020).

Op 16 augustus 2020 sprak de Hemelse Meesteres tot Myriam de volgende woorden als uitbreiding op Haar uiterst belangrijke permanente oproepen in verband met de instandhouding van de waardigheid van alle schepselen:

"Geen enkele kracht ontplooit een sterkere werking voor het verdrijven van alle duisternis uit de wereld en het breken van de effecten van haar werken dan verheerlijking aan God.

De grootste verheerlijking wordt God gebracht door een spontane, ononderbroken beleving van de zelfverloochenende Liefde jegens alle medeschepselen. Elk schepsel is een bouwwerk, ontworpen in het Hart van God. Om deze reden is elk schepsel – elke mensenziel, elk dier, elk element uit de levende natuur – drager van de handtekening van God Zelf. Deze Goddelijke handtekening vormt de aangeboren waardigheid van elk schepsel.

Daarom vormt elke schending van de waardigheid van een schepsel – in het bijzonder van de waardigheid van een mensenziel of van een dier – een ernstige belediging aan God en daardoor een bron van diepe duisternis die de ellende, de chaos, de ongerechtigheid, de algemene onvrede en het leed in de hele wereld vergroot bij elke gelegenheid waarbij een mensenziel een dergelijke schending begaat.

De waardigheid van mensenzielen en dieren wordt in het bijzonder geschonden door mishandeling, foltering, gewelddadigheid, misbruik, onverdraagzaamheid, vernedering en elke vorm van kwelling tegen een schepsel – mens of dier – en discriminatie tegen een medemens op grond van diens ras, geslacht, graad van scholing, levenscultuur, religieuze overtuiging of persoonlijke uiterlijke kenmerken.

Om deze reden stel Ik via Mijn Maria Domina Animarum Werk een onwrikbaar teken voor de strenge veroordeling van Gods wege van elke vorm van racisme, discriminatie, mishandeling, misbruik, foltering, vernedering, en bewuste vermindering van de levenskwaliteit vanwege mensenzielen jegens om het even welke medemens en om het even welk dier.

In Waarheid zeg Ik de zielen, dat God geen enkele mensenziel discrimineert. Zijn beoordeling van elke ziel is uitsluitend en alleen gebaseerd op de mate waarin deze op elk ogenblik van haar leven vruchtbaar is voor de vervulling van Zijn Heilsplan. Deze vruchtbaarheid wordt uitsluitend bepaald door de mate waarin zij de zelfverloochenende Liefde toepast jegens al haar medeschepselen en jegens God en Zijn Werken.

Ziehier de grote boodschap die Ik via Mijn Maria Domina Animarum Werk aan alle zielen wil brengen. De gouden weg naar de grootste bloei van de innerlijke gesteldheden die noodzakelijk zijn om deze boodschap in de hele wereld tot bloei te brengen is deze van de totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding van elke mensenziel aan Mij, teneinde via de totale dienst aan Maria, volmaakt God toe te behoren en uitsluitend Zijn Werken van Liefde te beleven, te volbrengen en in de hele Schepping te verspreiden".