TOTUS TUUS, MARIA !

DE MACHTIGE VOET VAN DE VROUW

Speciale Openbaring vanwege de Heilige Maagd Maria

aan Myriam van Nazareth

middernacht in de nacht van 7 op 8 september 2020

Om middernacht, het uur waarop de feestdag van Haar Geboorte begint, schenkt de Koningin van Hemel en aarde Haar kleine werktuig beelden, die Zij met woorden toelicht.

Ik zie een vrouwelijke gedaante van een bovennatuurlijke schoonheid. Aan haar voeten kruipt een slang, die de kop opricht.

De vrouwelijke gedaante heft Haar rechtervoet op en drukt met de tenen van deze voet de kop van de slang tegen de aarde. De slang begint wild te kronkelen, doch blijft spoedig roerloos liggen.

De vrouwelijke gedaante begint te spreken:

"Dit ogenblik luidt de dag in, op dewelke je Meesteres in het vlees werd geboren.

Via deze beelden herinner Ik de zielen aan de totale macht die Mij door de Allerhoogste is gegeven over de prins der duisternis, de satan, die wordt gesymboliseerd door de slang, en zijn werken van kwaad, leed, en van verwoesting en ontwrichting van de Werken die de enige God van de Schepping via Zijn mensenzielen tracht te voltrekken.

Zie de diepe betekenis van het beeld:

De slang richt de kop op, als uitdrukking van haar hoogmoed en van haar intentie om Mij aan te vallen. Ik druk haar onder Mijn voet ter aarde als teken voor de onderwerping van alle duisternis en van alle effecten van al haar werken en plannen die zij tegen God richt. Ik belichaam hier tevens het grootste Wonderwerk van God, en daardoor de volheid van al Zijn Werken en van Zijn almacht.

Merk, dat Ik de slang onder Mijn tenen ter aarde druk. Zie de diepe betekenis:

God zei tot de slang dat zij de hiel zou belagen. De hiel staat hier symbool voor de gemeenschap van Mijn getrouwen, de zielen die Mij in Mijn hoedanigheid als de Vrouw van de Laatste Tijden, de door God aangestelde Leidster in de laatste strijd van het Licht tegen de duisternis, de offerande zullen brengen van zichzelf, van elk detail van hun levensweg, van al hun innerlijke gesteldheden en van al hun werken in dienst van de vervulling van Gods Wet. Deze gemeenschap wordt ononderbroken door de duisternis belaagd, gebeten en waar mogelijk vergiftigd.

Op dit ogenblik echter, toon Ik de zielen Mijn werk van ultieme vernedering naar de satan toe door de slang totaal aan Mij te onderwerpen via de tenen van Mijn rechtervoet. Deze voet toonde Ik je onder andere reeds in het grote visioen van 19 april 2008 (zie verwijzing onderaan deze pagina), in hetwelk je de tenen van Mijn rechtervoet zag rusten op de kop van de satan, terwijl Mijn linkervoet rustte op de aardbol. De tenen van Mijn rechtervoet toon Ik je in dit uur in vertegenwoordiging van vijf grote ogenblikken in dewelke God via Mij de hele hel heeft doen schudden en beven, en alle duivels in grote beroering en in de diepste vertwijfeling stortte. Zie:

Op 22 augustus 2006 schonk Ik je het visioen met de beelden van Mijn kroning in de Hemel en de woorden die daarbij door de Allerheiligste Drie-Eenheid over Mij werden gesproken. De Godheid wees toen op de onbegrensde en onvoorwaardelijke macht die Mij over al het geschapene werd geschonken, en verwees in het bijzonder naar de Laatste Tijden, die moeten worden bekroond door de zichtbare Triomf van de Vrouw over alle werken en plannen van de prins der duisternis en alle effecten van die werken, om via deze Triomf de onmetelijke eeuwigdurende schatten uit de Verlossingswerken van de Christus in hun volheid in de hele Schepping te ontsluiten.

De Triomf van de Vrouw is een uniek voorrecht dat Mij door de Godheid werd geschonken omdat Ik de Mij verleende volmaakte eenheid van Hart met de Goddelijke Verlosser op volkomen ongeschonden wijze tot ontplooiing heb gebracht door een leven in volmaakte vervulling van de Goddelijke Wet.

De unieke verheffing en macht van de Vrouw werd reeds eeuwen vóór Mijn Geboorte in het vlees aan de satan in het vooruitzicht gesteld. Hij zwoer toen de eed dat hij deze Goddelijke beslissing voor eeuwig zou bestrijden, dat hij nooit zou knielen aan de voeten van een geschapen vrouw die door deze beslissing ook zijn onbetwiste Meesteres zou zijn, en dat hij de volgelingen van de Christus én van de Vrouw uit Wie de Christus als God-Mens en Verlosser geboren zou worden, aan Haar en derhalve aan God zou ontroven door hen in de ziel te vergiftigen, zodat zij voor de voltooiing van Gods Werken in de wereld onbruikbaar zouden worden en, zoals hijzelf, niet de eeuwigdurende Tegenwoordigheid van God zouden genieten.

Vijf maal herinnerde God de satan op een bijzondere wijze aan de voor hem onweerstaanbare macht van de Vrouw, die bij Haar Triomf in de volheid op hem zou neerkomen:

1. Bij Mijn Onbevlekte Ontvangenis, waarbij de hel werd getroffen door schokgolven van vernedering over het feit dat de Godheid een Vrouw had ontworpen, Die volmaakt vrij zou zijn van de erfzonde, de wonde die de satan aan de natuur van de mensenziel had kunnen toebrengen.
Deze gebeurtenis wordt herdacht op 8 december.

2. Bij Mijn Geboorte in het vlees, waarbij aan de satan werd getoond dat ook een geschapen stoffelijk lichaam door God werd bekleed met een volmaakte heiligheid, zodat de heiligheid als Goddelijke eigenschap tevens in de sfeer van het stoffelijke werd binnengeleid.
Deze gebeurtenis wordt herdacht op 8 september.

3. Bij de Aankondiging van Mijn Moederschap over de Goddelijke Christus, waarbij het Goddelijk Decreet van 'de Vrouw' in zijn volheid een aanvang nam. De vrouw is door God voorzien als de draagster van het leven. In 'de Vrouw' werd Mijn hoedanigheid als de unieke Draagster van de volheid van het Goddelijk Leven voor de satan duidelijk, ook al werd Mijn identiteit toen nog voor hem versluierd.
Deze gebeurtenis wordt herdacht op 25 maart.

4. Bij het openbaar aantonen van Mijn hoedanigheid als Medeverlosseres naast Christus, toen de satan duidelijk werd dat Ik waarlijk 'de Vrouw' ben, Diegene Die als enige onder de geschapen zielen ooit het voorrecht heeft gekregen om in de volheid één van Hart te worden met het Hart van de God-Mens in hetwelk de absoluut volmaakte vervulling van de Goddelijke Basiswet van de zelfverloochenende Liefde tot fundament voor de Verlossingswerken werd.
Deze gebeurtenis wordt herdacht in de dagen van de Grote Passie, in het bijzonder op Paaszaterdag.

5. Bij Mijn Kroning in de Hemel, toen de Godheid onomwonden Mijn eeuwigdurende hoedanigheid bekend maakte als Koningin en Meesteres over al het geschapene, dus met inbegrip van alles wat het rijk der duisternis uitmaakt.
Deze gebeurtenis wordt herdacht op 22 augustus.

In de beelden die Ik je deze nacht toon, worden deze vijf ogenblikken van de zwaarste vernedering en wanhoop in de satan en zijn gevolg tegenwoordig gesteld in de tenen van Mijn rechtervoet, die zijn bekleed met een voor de duisternis absoluut onweerstaanbare macht in vertegenwoordiging van de Goddelijke almacht die alle werken der duisternis via Mij, het Wonderwerk van God dat door Hem boven al het geschapene is verheven, op de door Hem vastgestelde Tijd restloos zal vernederen, verpletteren en onwerkzaam maken. Zo wordt het Goddelijk Decreet vervuld, krachtens hetwelk de Wet van de Ware Liefde in de Vrouw in absolute volmaaktheid is vervuld, waardoor Zij volkomen onaantastbaar en onoverwinnelijk is.

Ik inspireer je nu een gebed van eerbetoon, dat is bedoeld om voor de Troon van de Allerhoogste de onbegrensde macht van de Vrouw over de duisternis te helpen ontsluiten, een macht die slechts in geringe mate zichtbaar is doordat slechts weinige mensenzielen zich restloos aan Mij hebben weggegeven om via de gouden weg van medewerking aan de voltooiing van Gods Heilsplan, de werken van de satan definitief onwerkzaam te maken. Schrijf de heilige woorden die Ik de zielen tot dit doel wil geven":

(hier volgt gebed nr. 1688): Gebedsbloemen 1501-1750

Het visioen van 19 april 2008 vindt U hier:
Basisvisioen van de Meesteres van alle zielen

De macht van de Vrouw over de duisternis werd tevens door Haar
aanschouwelijk gemaakt in het visioen van 15 maart 2007:
Belijdenis van een duivel op Maria’s bevel

De woorden van de Allerheiligste Drievuldigheid over Maria
bij Haar Kroning in de Hemel vindt U hier:
De Allerheiligste Drievuldigheid over Maria