TOTUS TUUS, MARIA !

DE VOLTOOIING VAN DE LAATSTE TIJDEN

Speciale Openbaring met visioen en toelichting
geschonken door Maria, de Meesteres van alle zielen

aan Myriam van Nazareth

op 1 juni 2021

"Vandaag, op deze eerste dag van de maand ter ere van het Heilig Hart van Mijn Zoon, jullie Verlosser, toon Ik je dit speciale beeld om je de bekroning van de Laatste Tijden te laten zien vanuit het louter Hemels perspectief.

Dit beeld schenk Ik via jou aan de zielen ter bemoediging van hen die ondanks de meest uiteenlopende tegenwerking vanwege de duisternis in haar meest uiteenlopende vormen, in navolging van Mijn leerstellingen, adviezen en innerlijke begeleiding Gods Werken doen.

De ziel doet Gods Werken wanneer zij haar hele doen en laten en haar hele innerlijke leven – gevoelens, gedachten, verlangens, bestrevingen en haar hele gezindheid – totaal, onvoorwaardelijk en levenslang richt op de vervulling van de Goddelijke Wet van de Ware Liefde, zonder enige betrachting van eigenbelang en eigen aanzien, en volkomen in de geest van Jezus Christus, de geest van zelfverloochenende Liefde tot God en tot alle medeschepselen, van oprechte dienstbaarheid en van alles beheersend verlangen naar de zichtbare voltooiing van Gods Werken en Plannen van Liefde, Vrede en Gerechtigheid in de hele Schepping, in en tussen alle schepselen, en in het volle besef dat haar eigen levensopdracht bestaat uit een aanhoudende vrijwillige en actieve medewerking aan de voltooiing van deze Werken en Plannen.

Ik herinner elke mensenziel eraan, dat zij slechts haar ene leven op aarde ontvangt om levenslang in alle situaties, gebeurtenissen en contacten haar handen, haar mond, haar geest, haar hart en haar wil ongeremd ter beschikking te stellen van God teneinde Zijn Werken en Plannen in de wereld te helpen verwezenlijken door jegens al haar medeschepselen Gods Tegenwoordigheid en werking voelbaar te maken.

Beschrijf wat Ik je laat zien".

Ik zie het beeld van een bovennatuurlijk mooi vrouwelijk Wezen dat in alle richtingen verblindend Licht uitstraalt. Het Licht lijkt uit een bron buiten Haar te komen, en doorheen Haar Hart volmaakt onbelemmerd, onverzwakt en onvervormd in alle richtingen door te stralen, alsof Haar Hart een centrum is in hetwelk het verblindend Licht, dat als een stralenbundel van buiten Haar in Haar naar binnen stroomt, wordt opgesplitst en in alle richtingen wordt weerkaatst.

Haar hele Wezen schittert in datzelfde Licht. Haar voeten lijken te baden in een poel van laaiend Vuur dat op zich een verblindend goudkleurig Licht verspreidt.

Onder Haar voeten zie ik een vacuüm van duisternis, alsof de voeten van de Vrouw niet op enige materie rusten, doch op een intens duistere leegte.

Het vrouwelijk Wezen spreekt zacht tot mij als volgt:

"Zie je Hemelse Meesteres, Zij Die tot je spreekt, Maria, de Vrouw, de Koningin van de Laatste Tijden, Diegene Die door God is uitgekozen om het Tabernakel van Zijn Zoon, Jezus Christus de Verlosser, te zijn, Hij Die in vervulling van een Goddelijk Mysterie uit Mij is geboren om in een menselijke gedaante in elke mensenziel het zaad van haar Verlossing te zaaien en het te besproeien met Zijn Bloed, opdat het zaad ontsloten moge kunnen worden.

De werkelijke individuele ontsluiting moet gebeuren door de vrijwillige, spontane, volhardende actieve inzet van elke afzonderlijke mensenziel via de offerande van een leven dat wordt geleid in navolging van de gesteldheden van de Christus: onvoorwaardelijke Liefde en intens verlangde zelfverloochening tot vervulling van de Goddelijke Wet en tot ontsluiting van Zijn Werken, zowel in de wereld als geheel als in de individuele ziel.

De vorm van offerande die door God is geladen met de grootst mogelijke macht van verheerlijking aan, en ontsluiting van, Zijn Licht, is deze van de toewijding van het hele leven en het hele wezen van de ziel aan de Drieëne God der Eeuwige Liefde via de Vrouw, Die onder al het geschapene de volmaakte Belichaming vormt van alle effecten van Zijn Wet.

Aanschouw het Licht, dat uit de Bron van de Eeuwige Liefde in Mijn Hart naar binnen straalt, en van daar uit in de macht van een volmaakte, vlekkeloze, zelfverloochenende Liefde en van een alles beheersend verlangen naar de vervulling van de Goddelijke Wet en van alle Werken en Plannen van de Drieëne God op een volmaakt onbelemmerde, onverzwakte en onvervormde wijze wordt doorgestraald over de hele Schepping, opdat de duisternis de onbegrensde macht van de volheid der Genade en van de volheid van de Goddelijke Liefde moge zien en erdoor moge worden beschaamd, en opdat alle mensenzielen van de Laatste Tijden getuige mogen zijn van de belichaming van de volheid der Genade in een geschapen mensenziel Die de Wet van de Liefde in haar absoluut volmaakte vorm heeft beleefd.

De Vrouw heeft Gods Wet van de Liefde in de praktijk gebracht in alle omstandigheden en situaties van Haar leven in het vlees, in alle contacten en ontmoetingen met al Haar medeschepselen, en in al Haar innerlijke gesteldheden, die nooit één enkel ogenblik op enig ander doel gericht zijn geweest dan op de verheerlijking van het Hart van God, de volmaaktheid van Zijn Wil en de absolute noodzaak van de totale vervulling van Zijn Wet van Liefde en van al Zijn Werken en Plannen, die tezelfdertijd Bron en Bestemming zijn van alle Ware Liefde, Ware Hoop en Waar Geloof.

Zie Mijn voeten, badend in het Vuur van de absoluut volmaakte Liefde, onder dewelke in het Uur waarin Gods enige Waarheid zal worden verheerlijkt, het Uur van de volmaakte ontsluiting van de effecten van de Wet van de volmaakte Liefde, alle werken en plannen van de duisternis tot stof verpulverd zullen worden in de macht van de onoverwinnelijke Liefde. De duisternis is allergisch voor de Liefde. In het Vuur van de volheid van de Liefde, een Vuur dat in Gods Uur in zijn volheid onbelemmerd uit Mij zal stralen, zullen alle duisternis, de vorst van alle duisternis en zijn hele gevolg, en alle effecten van hun werken en plannen onder Mijn voeten verschroeien en veranderen in een absolute leegte, opdat niets zou overblijven dan het Goddelijk Licht en alle effecten van zijn volkomen ontsloten Werken en Plannen.

Dat is de Triomf van de Vrouw, Die is geroepen als het Grote Teken van de onoverwinnelijkheid van de Goddelijke Liefde, Die in Mij is belichaamd in de allerhoogste mate die door een geschapen ziel tot uiting kan worden gebracht. Daarom was Ik vanaf het uur van Mijn Onbevlekte Ontvangenis Gods unieke Tabernakel van Vuur en Liefde, van Licht en Waarheid, van Wijsheid en zuiverheid, een Tabernakel geheiligd door de Zoon van God Die in het Vlees Mijn Zoon werd, en verzegeld door de Heilige Geest.

In dat Uur, dat nu reeds is vervuld in de voltooide werkelijkheid, zal de Vrouw, het Tabernakel van de Allerheiligste Drieëne God, de volheid van Gods macht en Licht over de Schepping uitstorten opdat de Verlossingswerken van de Christus in de volheid van hun effecten mogen worden ontsloten en het Rijk van Jezus Christus, Gods Rijk van volmaakte Liefde, volmaakte Vrede, volmaakt Geluk en volmaakte Gerechtigheid in en tussen alle schepselen moge worden gegrondvest en de aarde moge worden tot de door God verlangde weerspiegeling van Zijn Rijk in de Hemelen.

Dan zal in de Vrouw de ene ware God worden verheerlijkt in de volheid der Genade, die voor de hele Schepping zichtbaar zal zijn in Haar Die de almacht van het Licht over de duisternis, van de vlekkeloze zelfverloochenende Liefde over de zelfzucht, de zelfverheffing, de onverschilligheid en de haat in al hun gedaanten zichtbaar zal maken en in Wie God de onvoorwaardelijke, levenslange vlekkeloze beleving en toepassing van Zijn Wet zal doen prijzen als de grootst mogelijke volmaaktheid van de heiligheid die door de geschapen mensenziel kan worden bereikt.

Dan zal het huwelijk tussen Gods Wil en de wil van de mensenziel, belichaamd door de Vrouw, aan de hele Schepping worden getoond als de wieg waaruit de God-Mens Jezus Christus als Vrucht kon opstaan om het Goddelijk Verlossingsmysterie te voltrekken als zaad voor de definitieve bloei van het Rijk Gods op aarde.

Dan zal de Schepping zien dat de Vrouw de wedergeboorte is van het aards paradijs dat door de zonde verloren is gegaan en dat opnieuw moest opstaan in Haar, Die een leven heeft geleid in volmaakte beschaming van de zonde, om in Gods Uur de grondvesting van Zijn Rijk op aarde in te luiden, opdat de effecten van de Verlossingswerken van de Christus zichtbaar voltooid mogen worden tot lof en eer van Zijn onvolprezen grootheid.

Geloof in dit beeld en Mijn verklaring ervan, want het belichaamt het diepste verlangen van de Drieëne God. Geen enkel Goddelijk verlangen blijft in Zijn Uur onvervuld. Niets wat niet met Zijn Hart verenigbaar is, zal in dat Uur staande blijven, want in dat Uur zal de doelstelling worden vervuld, waartoe de Scheppingswerken ooit zijn begonnen: de definitieve bloei van de Schepping als spiegel van het Hart van haar Schepper. Zalig de mensenzielen die aan de vervulling van dit Mysterie zullen hebben meegewerkt, want zij zullen vruchten oogsten waarvan zij het bestaan nu nog niet kunnen vermoeden, omdat zij in de Liefde hebben geloofd en haar hebben gekoesterd als de enige ware zin van hun leven".