TOTUS TUUS, MARIA !

OPENBARING OVER GODS PLANNEN

aan de zielen gegeven door de Heilige Maagd Maria

via Myriam van Nazareth

op 19 september 2021

"Ik heb je reeds vaak laten schrijven over Gods Plannen. Vele zielen blijken zich geen duidelijk beeld te kunnen vormen van wat Ik daarmee concreet bedoel. Daarom deze toelichting, omdat een correct begrip ervan van essentieel belang is opdat een ziel haar gedrag en al haar innerlijke gesteldheden zodanig één moge kunnen maken met Gods verwachtingen dat zij haar levensopdracht, die niets anders is dan de dienst aan de verwezenlijking van deze verwachtingen, met de grootst mogelijke vruchtbaarheid moge kunnen volbrengen.

Wat zijn Gods Plannen?

God heeft voor alle tijden voor de hele Schepping een Plan van Heil ontworpen. Hij had Zijn Schepping voorzien als een samenleving in volmaakte harmonie tussen al Zijn schepselen op aarde – mensenzielen, dieren en het leefmilieu – waarbij de mensenziel was voorzien als behoedster van de hele Schepping en daardoor als verantwoordelijke voor de instandhouding van een voelbare Tegenwoordigheid van God in Zijn Schepping.

De erfzonde, de eerste overtreding vanwege mensenzielen tegen Gods Wet door een keuze voor de bevrediging van een eigen verlangen boven dat van God, bracht een schending van de voor de mensenzielen voorziene heiligheid.

De mensenziel was door God als een heilig wezen bedoeld, wat betekent dat zij zodanig één van gezindheid zou zijn met God Zelf dat zij in al haar doen en laten en al haar innerlijke gesteldheden Heil zou brengen over de hele Schepping. Dit Heil is niets anders dan de volmaakte vervulling van de Wet van de Ware Liefde, waardoor alles wat van de mensenziel uitgaat, zich automatisch zou uitwerken als een rechtstreekse uitstraling van God Zelf.

Elke mensenziel zou de stroom van de volmaakte Liefde uit Gods Hart op volmaakt ongeschonden wijze aan al haar medeschepselen verder leiden. Door de erfzonde verloor de mensenziel een groot gedeelte van dit vermogen, doordat zij haar innerlijke gesteldheden niet meer automatisch op God richtte, doch aan de duisternis – de absolute tegenpool van God, belichaamd door de satan en zijn gevolg na hun opstand tegen God – toestond om deze gesteldheden te beïnvloeden, waardoor de stroming van Gods Liefde doorheen de Schepping werd verontreinigd en afgeremd, en op steeds méér punten zelfs tot stilstand werd gebracht naarmate de overtredingen van mensenzielen tegen de Goddelijke Wet toenamen.

God ontwierp daarom Zijn Plan van Heil, waarvan de vervulling zou verzekeren dat de volmaakte harmonie tussen al Zijn schepselen zou terugkeren met de grondvesting van het Rijk Gods op aarde. Het Rijk Gods op aarde is de door God voorziene levensatmosfeer waarin de Goddelijke Liefde op volmaakte, ongehinderde wijze doorheen de Schepping stroomt doordat de mensenzielen door een volmaakte vervulling van de Goddelijke Wet van de Liefde geen beïnvloeding vanwege de duisternis meer mogelijk maken. Dit is slechts mogelijk wanneer de mensenzielen hun innerlijke gesteldheden, hun hele wijze van denken, voelen, verlangen en bestreven opnieuw volkomen één maken met Gods Hart, zoals het was vóór de erfzonde.

God stuurde Zijn Zoon Jezus Christus in de wereld om als Belichaming van de Goddelijke Wet de mensenzielen op de meest intense wijze aan te sporen tot een vlekkeloze terugkeer naar eenheid met Gods Hart. Zijn levend voorbeeld en Zijn bijhorende onderrichtingen zou Hij bekronen door een absoluut volledige, absoluut volmaakte Passie, omdat God had voorzien dat beproevingen en elementen van ongemak en lijden die door een ziel in een menselijk lichaam vrijwillig zouden worden aanvaard, in onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde zouden worden gedragen en aan God zouden worden opgeofferd in een oprecht verlangen dat Hij deze zou omzetten in Licht dat duisternis van haar effecten zou beroven, Gods Plan van Heil zouden helpen voltooien. Van elke mensenziel werd verwacht dat zij de Christus zou navolgen in Zijn gesteldheden van Hart en in de geest waarin Hij Zijn Passie heeft doorstaan.

De zondigheid van de mensheid is sedert het aardse leven van Jezus Christus niet verminderd, integendeel. Om deze reden wordt van elke mensenziel méér dan ooit een radicale oriëntering van haar eigen innerlijke gesteldheden – haar hele doen en laten, haar hele denken, voelen, verlangen en nastreven – op de verwezenlijking van Gods bedoelingen verwacht.

Mijn eigen eeuwigdurende Missie bestaat hierin, de mensenzielen door intensieve onderrichting in de mysteries van het Goddelijk Leven alsook door innerlijke begeleiding in elk hart dat Mij onbegrensd en onvoorwaardelijk aanvaardt als Meesteres tot verdieping van het voorbeeld en de onderrichting vanwege de Christus, klaar te maken voor de voltooiing van Gods Plannen. Dit moet worden volbracht in de Laatste Tijden, waarin de mensheid zich thans bevindt, door een volhardende strijd tegen de talloze uitwerkingen van de werken der duisternis, die zich in de wereld zichtbaar en voelbaar maken via alle uitingen van leed, ellende, chaos, ongerechtigheid en een algemene atmosfeer van onvrede en wijd verspreide gevoelens van zinloosheid.

Gods Plannen zijn de bedoelingen die God sedert de erfzonde met de Schepping koestert, en die niets anders beogen dan het volledig herstel van de toestand van heilige harmonie tussen Zijn schepselen, met grondvesting van het Rijk Gods op aarde, een levensatmosfeer die identiek is aan deze welke vanaf het eerste uur in de Schepping heerste en die door de erfzonde van de mensenziel verloren is gegaan.

Gods Plannen bestaan dus uit Gods verlangen dat de mensheid zou terugkeren naar de staat van vlekkeloze heiligheid die zij aanvankelijk van Hem had gekregen doch door haar eigen overtredingen tegen de Wet van de Ware Liefde zelf heeft verloochend.

De voltooiing van Gods Plannen zal worden belichaamd door de terugkeer van de Schepping naar een samenleving van alle schepselen in een atmosfeer van vlekkeloze harmonie en daardoor in afwezigheid van elk spoor van leed, ellende, chaos, ongerechtigheid, ongeluk, onvrede en van elk gevoel van zinloosheid, want de mensenziel zal in die toestand de enige zin van haar leven op aarde herontdekken: de vlekkeloze dienst aan God door een volmaakte beleving van Zijn Wet van zelfverloochenende Liefde en dienst jegens alle schepselen die God van in den beginne aan de mensenziel had toevertrouwd.

Als Meesteres van alle zielen heb Ik de opdracht en de macht om de Werken van Jezus Christus in de mensenzielen te helpen ontsluiten, opdat de zin van het leven van de Christus op aarde zou worden vervuld: dat alle mensenzielen door volmaakte navolging van Zijn voorbeeld radicaal en definitief zouden kiezen voor God en tegen elke kracht die aan Gods Werken vijandig is, en daardoor Gods Plan van Heil waarlijk tot vervulling zouden helpen brengen, want de terugkeer van de Schepping naar de toestand van het oorspronkelijk door God geschapen paradijs van Ware Liefde, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de mensenzielen: Door eenmaking van hun bedoelingen, verlangens, bestrevingen, hun denken en voelen en al hun doen en laten met het Hart van God moet Gods Rijk op aarde worden gegrondvest. Er is geen andere weg om de wereld te zuiveren van alle leed, ellende, chaos, ongerechtigheid, onvrede en zinloosheid".