TOTUS TUUS, MARIA !

DE HEILIGE MAAGD MARIA ROEPT OP TOT DE
HEILIGE TOEWIJDING VAN KINDEREN AAN HAAR

Myriam van Nazareth

In een Openbaring op 20 oktober 2006 sprak de Meesteres van alle zielen als volgt:

"Ik geef je twee aanroepingen, die je aan ouders en kinderen kenbaar zult maken:

Voor kinderen: "Lieve Moeder Maria, wees mijn Hemelse Meesteres. Bescherm mij tegen alle kwaad, tegen alle bekoringen en tegen alle gevaren".

Voor ouders: "Lieve Moeder Maria, ik stel ..... (naam van het kind) onder Uw almachtige leiding. Wil hem/haar beschermen tegen alle kwaad en slechte invloeden. Bewaar zijn/haar reinheid in ziel en lichaam".

Het is belangrijk dat deze aanroepingen dagelijks worden uitgesproken, bij voorkeur door ouders en kind samen. Prent de kinderen in dat zij geen enkele angst hoeven te koesteren wanneer zij Mij tot hun Beschermster kiezen en vast in Mij geloven".

In deze Laatste Tijden roept Maria de zielen er zeer intens toe op, om met Haar het heilig verbond van de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan te gaan. Zij nodigt heel bijzonder ook de kinderen uit om zich met volle overgave aan Haar te laten toewijden, deze toewijding zo goed mogelijk te beleven, en zodra zij waarlijk van de ernst van dit heilig verbond doordrongen zijn, ook zelf uit eigen beweging deze toewijding te vernieuwen.

Door zich volledig aan Maria toe te wijden, geeft de ziel zichzelf aan de Koningin van Hemel en aarde om haar hele levensweg lang door Maria te worden begeleid, beheerst, beschermd, en innerlijk te worden omgevormd tot de staat van heiligheid. In ruil voor dit onschatbaar Hemels geschenk belooft de ziel Maria de overgave van haar hele leven en haar hele wezen, al haar doen en laten, al haar woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, en al haar beproevingen en lijden, opdat Maria dit alles moge kunnen gebruiken voor de bereiding van genaden tot voltooiing van Gods Heilsplan.

De vruchten van de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding van de ziel aan Maria zijn zowel voor de ziel zelf als voor Gods Heilsplan onschatbaar groot, maar kosten wel een levenslange inspanning om Maria waarlijk te volgen als de Meesteres van ons hele wezen en van elk detail van ons leven. Maria leidt de trouwe aan Haar toegewijde ziel naar de heiligheid en vergroot haar ontvankelijkheid voor de eindeloze schatten die zijn ontsloten door het Lijden, de Kruisdood en de Verrijzenis van Jezus Christus.

De jonge ziel kan de waarde van de totale toewijding van zichzelf aan Maria nog niet bevatten, en is ook nog niet in staat om te begrijpen wat in dit verbond precies van haar wordt verwacht. Daarom moet het kind eerst door een volwassene aan Maria worden toegewijd, en moet het geleidelijk aan worden onderricht in het diepe wezen van de totale toewijding aan Maria. De Heilige Maagd verwijst voor diepere kennis van dit heilig verbond naar het manifest De Tempel van Maria, dat Zij aan Myriam van Nazareth heeft geschonken. Zodra het kind blijk geeft, de waarde en de ernst van het heilig verbond van totale toewijding aan Maria voldoende te begrijpen en bereid te zijn, zijn leven volkomen aan Maria over te dragen om onder Haar machtige leiding volledig in dienst van Gods Heilsplan te leven, is de tijd aangebroken om zelf uit eigen vrije wil de toewijding aan Maria te vernieuwen.

De Meesteres van alle zielen beklemtoont het immens belang van een totale, dagelijks beleefde en toegepaste toewijding aan Haar voor de voltooiing van Gods Heilsplan en de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Vandaag wijst Zij er speciaal op, hoe belangrijk het is voor de wederopleving van de Kerk van Christus dat reeds onze kinderen op grote schaal aan Haar zouden worden toegewijd, opdat Zij in staat zou worden gesteld om de principes van de ware christelijke moraal en van Gods Wet reeds in de jeugd tot nieuw leven te wekken. Een diepgewortelde Mariale jeugd vormt het zaad voor vruchtbare akkers van christendom in de toekomst.

Het uitspreken van het gebed van toewijding over het kind is dus pas een begin, dat moet worden aangevuld door:

  • onderrichting van het kind over de Mariatoewijding, bij voorkeur op grond van dagelijkse situaties die het kind duidelijk kan herkennen;

  • uitspreken van een eigen toewijding door het kind zelf;

  • een volgehouden inspanning vanwege het kind om het verbond van toewijding waarlijk na te leven in de praktijk van het dagelijkse leven.

Het uitspreken van de eerste toewijding en van latere hernieuwingen ervan, kan op elk willekeurig ogenblik gebeuren. Speciaal gezegende dagen voor totale toewijding aan Maria zijn:

  • 2 februari (Lichtmis)

  • 25 maart (Boodschap van de engel aan Maria)

  • 1 mei (eerste dag van de Mariamaand)

  • 22 augustus (Maria Koningin en Meesteres van alle zielen)

  • 8 september (Geboorte van Maria)

  • 21 november (Opdracht-Toewijding van het Kind Maria in de Tempel)

  • 8 december (Onbevlekte Ontvangenis)

De Heilige Maagd schenkt de zielen vandaag twee gebeden: Het eerste kan worden gebruikt door een volwassene om kinderen aan Maria toe te wijden, waardoor het zaad van dit heilig verbond in deze jonge zielen kan worden gestrooid. Het tweede kan worden uitgesproken door de kinderen, om dit zaad een eerste maal te begieten met hun eigen vrije wil. Later kunnen zij zich aan de hand van de vele toewijdingsgebeden die Maria aan Myriam van Nazareth heeft geschonken, definitief aan de Heilige Maagd toewijden.

Gebed 1215 is vooral bedoeld om kinderen groepsgewijs aan Maria toe te wijden. Heel belangrijk is, dat aan deze kinderen wordt geleerd wat deze toewijding concreet voor hen betekent.

Het verheugt mij, hier de woorden te mogen overbrengen die Maria tot elk kind persoonlijk spreekt, dat zich aan Haar laat toewijden:

Woorden van MARIA, de Meesteres van alle zielen,
gesproken op zaterdag 19 februari 2011 tot Myriam van Nazareth,
gericht tot alle kinderen:

"Bloempjes van Mijn Hart, lammetjes van Jezus,
Tot jullie spreekt Moeder Maria, de Moeder van Jezus en ook de Hemelse Moeder van ieder van jullie.
Vanaf vandaag wil Ik op een heel bijzondere wijze bij jullie zijn.
Ik wil in jullie wonen.
Ik wil over jullie waken, dag en nacht.
Ik wil jullie beschermen, altijd en overal.
Spreek in jullie hart tot Mij.
Roep Mij telkens jullie in nood zijn, en Ik zal jullie helpen.
Vergeet nooit dat Ik bij jullie ben.
Ik wil voor jullie een onzichtbare Vriendin zijn, Die alles ziet en hoort wat jullie doen en zeggen, en Die jullie innig liefheeft.
Zeg Mij in al jullie pijn, droefheid en ziekte: 'Hemelse Moeder Maria, ik lijd dit voor U', en Ik zal jullie Mijn Vreugde geven.
Denk aan Mij elke morgen bij het opstaan, opdat Ik de hele dag bij jullie kan zijn. Denk aan Mij elke avond bij het slapengaan, opdat Ik de hele nacht naast jullie kan staan. Denk heel vaak aan Mij, opdat Ik jullie in Mijn armen kan sluiten.
Ik kus en omhels jullie. Wees van Mij, en Ik zal van jullie zijn, voor altijd."

 

1215. TOEWIJDING VAN KINDEREN AAN DE HEILIGE MAAGD MARIA

(Myriam van Nazareth)

(uit te spreken door een volwassene in aanwezigheid van kinderen)

Heilige Maagd Maria, Hemelse Moeder van alle mensen,
In vereniging met de harten van alle christelijke moeders, vaders en opvoeders, en in naam van de Kerk van Jezus Christus, kom ik deze kinderen overdragen aan de machtige hoede van de Koningin van Hemel en aarde. Wil in hen leven, en al hun dagen vervullen met het Licht van Gods Liefde.
Opdat deze zielen het Plan mogen volbrengen dat God met hun geboorte heeft gekoesterd, smeek ik U:
Schenk hen weerstand tegen de ontelbare verleidingen der wereld.
Bescherm hen tegen de vele bedreigingen van hun zuiverheid in lichaam, hart en geest.
Bewaar in hen de Liefde voor het ware christelijke denken, voelen en verlangen.
Beheers hun hart en geest in elk ogenblik van bekoring, en bij elke beslissing die zij op hun levensweg zullen nemen, opdat zij zouden worden gevrijwaard van alle zonde en ondeugd.
Moge hun vrije wil door U zodanig worden bestuurd, dat zij een leven leiden dat heilig en vruchtbaar is voor Gods Plannen en Werken.
Moge hun Liefde tot God, tot U en tot al hun medeschepselen hun hele leven lang groter blijven dan elke materiële begeerte.
Wees de Meesteres van hun hele levensweg, in dagen van zonneschijn en in dagen van storm, in vreugde en in de beproevingen, opdat al hun doen en laten slechts Gods Werken zou dienen.
Wees het Licht van hun hoop in alle lijden en droefheid, opdat zij ook op de dagen van tegenslagen en ontmoedigingen mogen volharden in de levenslange strijd voor de heiligheid van hun ziel, het kostbaarste geschenk dat God hen heeft gegeven.
Heilige Maagd Maria, Moeder van Jezus, aan U vertrouw ik nu deze kinderen toe. Wil hen laten bloeien als bloesems aan de rijke boom van het christendom, en wil hen vanaf dit ogenblik begeleiden naar de Poort van het Paradijs, want voor de Eeuwige Gelukzaligheid bij God en bij U zijn zij geboren.

 

1216. TOEWIJDING VANWEGE EEN KIND AAN DE HEILIGE MAAGD MARIA

(Myriam van Nazareth)

(uit te spreken door een kind)

Heilige Maagd Maria, Moeder van Jezus,
Vandaag geef ik mij aan U met alles wat ik ben en alles wat ik heb, om van U te zijn en voor U en voor Jezus een bloempje te zijn.
Wil voor mij zorgen zolang ik leef. Daarvoor geef ik U al mijn blijheid.
Wil mij beschermen in al mijn moeilijkheden. Daarvoor geef ik U al mijn verdriet.
Wil mij leren, U en Jezus elke dag lief te hebben. Daarvoor geef ik U al mijn pijn.
Wil mij leren, nooit slechte dingen te doen. Daarvoor geef ik U elke dag mijn offertjes.
Wil mij leren leven zoals Jezus. Daarvoor geef ik U elke dag mijn gebedjes.
Laat de zon schijnen in mijn hartje. Daarvoor wil ik zelf een zonnetje zijn voor alle mensen, voor alle dieren en voor alle bloemen.
Lieve Hemelse Moeder Maria, kom nu wonen in mijn hart, opdat ik elke dag alles met U kan delen. Daarvoor geef ik U mijzelf.