TOTUS TUUS, MARIA !

SPECIAAL EERBETOON AAN GODS WERKEN

Lieve zielen in Jezus en Maria,
De Meesteres van alle zielen beoogde met Haar Maria Domina Animarum Werk van meet af aan een verdieping van de kennis en de bewustwording van de zielen met betrekking tot de volheid van Gods Waarheid. In deze rubriek wil Zij de zielen wijzen op enkele mogelijkheden tot het brengen van speciaal eerbetoon aan God en Zijn Werken. Wij bieden U deze aan naarmate de Meesteres de thema's inspireert en hun bekendmaking verordent.

1. Eerbetoon op donderdag

De Meesteres verlangt met dit thema een nieuw Licht waar in het leven en de Kerk zoveel schaduwen binnengeslopen zijn. Dit thema beklemtoont het vurig verlangen van de Hemel om de traditionele waarden opnieuw in ere te herstellen, daar het Lijden van Jezus in de Hof van Gethsemani op Witte Donderdag in hoge mate is verzwaard door het visioen van de vele afwijkingen die in de toekomst ten opzichte van het traditioneel christelijk geloof en van de wenselijke toepassing ervan in voege zouden komen (* zie hieronder ter overweging). Sedert 1997 laat de Meesteres in Haar hoedanigheid als Moeder van Smarten Haar Myriam deel hebben aan het Lijden in Gethsemani. Dit Lijden moet heel ernstig worden genomen. Maria laat mij hier naar De Oogst van de Eeuwige Liefde verwijzen.
Eerherstel en eerbetoon op donderdag dragen in essentiële mate bij tot de voltooiing van Gods Werken. Jezus heeft in de Hof van Gethsemani precies zo zwaar geleden doordat Hij daar de uitboeting van de niet-aanvaarding van de volheid van Gods Waarheid moest ontsluiten. Hij leed vanwege de verblinding van de mensenziel, de kroon op Gods Schepping.

(* Ter overweging, uit antwoordbrief 260):

Sedert Jezus de Kerk heeft gegrondvest, is de duisternis bezig, deze op alle mogelijke wijzen aan te vallen. De reden ligt voor de hand. Het traditioneel geloof zoals Jezus dit oorspronkelijk vorm had gegeven, is drager van de volheid van de Waarheid over het Goddelijk Leven. Niet alle elementen van deze Waarheid werden ineens verkondigd, vele werden en worden pas in de loop van de tijd na Christus bekend gemaakt, naargelang de ontwikkeling van Gods Heilsplan dit wenselijk of noodzakelijk maakt. Het traditioneel christelijk geloof moet derhalve worden beschouwd als de schatkamer van de kennis die uit de Bron van Gods Wijsheid stroomt en uit dewelke de zielen zich behoren te voeden om het Goddelijk Leven in zich tot bloei te brengen.
De rooms-katholieke Kerk van Christus is schietschijf van ontelbare aanvallen vanwege de duisternis omdat zij de zichtbare burcht is, waarin de schatten uit de Bron van de Waarheid worden bewaard en gevierd, en waarin hun verspreiding moet worden verzekerd. Voortdurend tracht de duivel sluipend als een slang in deze burcht binnen te dringen.

Sedert verscheidene eeuwen tracht hij via allerhande afvalligheden en allerhande uitingen van modernisme deze Waarheid volgens zijn eigen opvattingen 'om te vormen'. Door het modernisme wordt de mens steeds meer in het middelpunt geplaatst, en worden God en Zijn Werken naar de achtergrond verbannen. Gods belangen worden ondergeschikt gemaakt aan de belangen van de mens. Hierdoor is een deurtje ontgrendeld naar een kamer waarvan de inhoud in de Kerk geen plaats zou mogen krijgen: deze van wereldse en menselijke behoeften. De Kerk blijft niet langer uitsluitend en onverdeeld de behoedster van Gods belangen, doch wordt stap voor stap aangepast bij de samenleving en al haar wereldse opvattingen en belangen. Geleidelijk aan moest de ware Geest van Jezus plaats maken voor de geest der wereld.

Naarmate in de Kerk de oertraditionele waarden de rug wordt toegekeerd, zal ook het schild van de herder gemakkelijk scheuren gaan vertonen, omdat de atmosfeer van heiligheid in de uitoefening van Gods Werken dan steeds minder voelbaar wordt. De tijdsgeest verdraagt niet langer de eeuwig geldige Goddelijke Wijsheid, omdat elke ontwikkeling in de samenleving als een menselijke prestatie wordt beschouwd en zelfs wordt vergoddelijkt wanneer zij ontelbare zielen van de Ware Liefde en van de verwezenlijking van Gods Heilsplan en van het ware welzijn van de zielen verwijdert. De zin van de woorden, handelingen en verlangens van Gods Zoon wordt steeds minder aangevoeld. Zo komt het tot vele veranderingen in de opvatting over datgene wat binnen de Kerk 'mogelijk zou moeten zijn' respectievelijk 'wenselijk zou zijn', omdat 'de zin van dergelijke handelingen in de praktijk is aangetoond'.

Opmerking: Het begrip modernisme heeft de Meesteres van alle zielen in Stormschrift 49 als volgt laten definiëren: 'Modernisme is de neiging tot het instellen van eigen voorschriften die afwijken van de oorspronkelijke Wet van God. Modernisme is het geloof dat de wereld verbeterd moet worden door het veranderen van de oude, traditionele waarden'.

In een Openbaring op 14 januari 2008 zei de Meesteres van alle zielen: "Modernisme in de Kerk van Christus is elke verandering waardoor het dienstwerk van de Kerk zich van zijn oorspronkelijke spirituele doelstellingen laat verwijderen om zich aan te passen bij de belangen van de wereld".

Myriam is op grond van de rechtstreeks in haar eigen hart ingestorte onderrichtingen rotsvast overtuigd van de traditionele waarden van de Kerk als enige Waarheid van God, omdat de Koningin des Hemels Zelf het Myriam zo heeft geleerd en verzekerd. Om deze reden, en geen andere, neemt Myriam onwrikbaar stelling tegen alle modernisme, waarvoor de Moeder Gods niet zonder reden waarschuwt als een geheel van pogingen vanwege de duisternis om de Kerk van Christus en bijgevolg de hele Schepping als lichtvol Werk van God te verminken.

Enkele gebeden tot eerbetoon op donderdag: Deze gebeden kunt U aantreffen in de betreffende gebedscategorieën onder Gebeden > Maria's Bloementuin.

53. Gebed voor eerherstel aan Jezus
69. Akte van berouw in vereniging met Jezus’ Lijden
156. Gebed van eerherstel aan het Lam Gods
210. Gebed van eenheid met Jezus in de Hof van Gethsemani
492. Akte van medelijden met Jezus in de Hof van Olijven
832. Gebed tot Jezus in de Hof van Olijven tot bescherming in mijn
zelfofferande
K9. Kroontje tot Zuivering van Zonden


2. Speciaal eerbetoon aan de Goddelijke Verlosser

In de oude liturgie werd op bepaalde plaatsen op 23 oktober de Allerheiligste Verlosser herdacht. Graag nodigt de Koningin des Hemels daarom de zielen ertoe uit om op die dag een eerherstellende dag aan Jezus aan te bieden, als een straaltje van Licht in de duisternis.
Elk eerbetoon aan Jezus als de Verlosser der zielen is als een bliksem die de werken der duisternis treft, en helpt genaden afsmeken opdat zielen zich beter zouden openstellen voor de ontsluiting van de Werken der Verlossing in zichzelf.
De Meesteres van alle zielen wees er reeds jaren geleden op, dat Zij door God is geroepen om harten klaar te maken voor een maximale ontvankelijkheid van het Goddelijk Zaad der Verlossing. De Verlossing is geen Werk dat de ziel passief in zich opneemt, het is een Werk dat in elke individuele ziel slechts tot ware bloei kan komen in de mate waarin zij daar in al haar levenservaringen en innerlijke gesteldheden zelf actief aan meewerkt. Daartoe is de Moeder Gods geroepen voor alle tijden. Daarom deze uitnodiging.
Moge elke eerherstellende dag ter ere van de Allerheiligste Verlosser voor U een gelegenheid worden om Uw handtekening onder het verbond van Uw Verlossing te vernieuwen.

In een private openbaring aan Myriam op Witte Donderdag 2016 wees de Meesteres van alle zielen op het volgende:
Door de Boodschap aan Maria en Haar ja-woord om de Verlosser in Haar Schoot te ontvangen, werd de ontsluiting van het Verlossingsmysterie voor de zielen begonnen, door de Kruisdood van Jezus op Golgotha op Goede Vrijdag werd deze ontsluiting voltooid. Hierdoor werd mogelijk gemaakt dat elke ziel die Jezus Christus met volharding navolgt in de praktijk van haar dagelijks leven, de door Jezus voor haar afgekochte Verlossing in zichzelf tot verwezenlijking brengt.
De Hemelse Koningin drukt dit uit in het volgend beeld:

MARIA:
"Door Mijn ja-woord aan de Aartsengel kwam de bloesem der Verlossing aan de Boom des Levens.
Door alle liefdevol en protestloos aanvaarde beproevingen en Lijden van de Christus op aarde rijpte uit deze bloesem de Vrucht der Verlossing.
Door de Kruisdood van de Christus werd de Vrucht der Verlossing geplukt.
Elke ziel die de Christus waarlijk navolgt door oprechte, liefdevolle en zelfverloochenende aanvaarding van alle details van haar eigen levensweg, eet de Vrucht der Verlossing en bereidt hierdoor voor zichzelf het Goddelijk Leven".

Enkele nuttige gebeden tot eerbetoon aan de Goddelijke Verlosser: de nummers 359, 692 en 1174, te vinden onder Gebeden > Maria’s Bloementuin.
Eveneens aanbevolen is de lectuur van de rubriek Toewijding en Jezus in het menupunt Mariatoewijding.

In Liefde en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,
Het Maria Domina Animarum Werk