LOF ZIJ JEZUS CHRISTUS

TOTUS TUUS, MARIA !

KROONTJES TOT VERLAMMING VAN HET KWAAD

Gebedskroontjes voor de bespoediging
van de grondvesting van Gods Rijk op aarde

Myriam van Nazareth

Wij beleven duistere tijden. Het heeft er de schijn van dat het kwaad in alles overwint. Toch is dit inderdaad slechts schijn. God heeft de mens een vrije wil gegeven, en grijpt niet ongevraagd in wanneer dingen verkeerd lopen. Wij moeten daar om vragen door gebed. Mensen hebben de neiging, ontmoedigd te raken door de boosheid van de wereld, in de mening dat God niet naar hun hart luistert. Bedenk echter dat de boosheid van de wereld zodanige afmetingen heeft aangenomen dat zéér veel gebed nodig is om alles ten goede te keren. Bedenk bovendien dat de toestand van deze wereld geen bewijs levert voor enig onvermogen van Gods wege. Talloze zielen gaan verloren. Draag er door Uw gebed, offers en een heilig leven toe bij dat er nog gered worden. Elke ziel die wij uit de greep van het kwaad kunnen redden, is een schat voor God.

Jezus zegt: "Een ziel die bidt, is sterker dan een heel leger van duivels".

Laten wij samen een ketting van vurig gebed vormen om het kwaad uit de wereld te bannen.
Bereid Gods Rijk van de Ware Liefde en het Ware Geluk voor door een heilig leven van gebed, zuiverheid in geest, hart en lichaam, totale toewijding aan Maria, en onthechting (vasten, boete, U zo vaak mogelijk dingen ontzeggen die U in feite heel graag hebt of doet). Slechts Uw heiligheid, vurige Liefde en offers kunnen de Glorierijke Komst van Christus in de harten bespoedigen.

Al deze kroontjes vormen samen een geheel.

Ieder van hen is gericht op de
Komst van het Rijk Gods op aarde.

Het is dringend noodzakelijk dat deze kroontjes zo vaak mogelijk worden gebruikt, bijvoorbeeld door regelmatig een gebedsuur te organiseren (alleen of samen met andere mensen).
Het Eeuwig Geluk in de Hemel bestaat. Niet de materiële dingen van deze wereld, doch slechts eenheid van hart met Jezus en Maria kunnen het U geven. Keer U daarom resoluut af van alle kwaad, niet slechts in al Uw doen en laten doch eveneens in al Uw innerlijke gesteldheden (gedachten, gevoelens, verlangens, bestrevingen, alles wat in het verborgene van Uw hart leeft).

Geloof en vertrouw, want het Rijk van Christus is nabij. Laat dit Geloof en vertrouwen echter geen passieve processen blijven: Gods Rijk kan slechts op aarde worden gegrondvest op de fundamenten van een volhardende actieve inzet vervuld van ware, onvoorwaardelijke, zelfverloochenende Liefde.
Verspreid deze gebeden en moedig mensen aan om ze te bidden.

Onderstaand vindt U 22 gebedskroontjes, alle geschreven tussen de jaren 2000 en 2003. Zij maken deel uit van de gebedenverzameling Maria’s Bloementuin, doch hebben een aparte nummering.
De meeste van deze gebedskroontjes zijn erop gericht, de wereld en de zielen te zuiveren in voorbereiding op de beloofde Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria, de Glorierijke Komst van Jezus (in de harten) en de grondvesting van het Rijk van Christus op aarde.

Belangrijk: Op diverse plaatsen in deze gebedskroontjes is sprake van de Komst, respectievelijk de Wederkomst van Jezus. De Heilige Maagd laat erop wijzen dat de zielen goed moeten begrijpen dat dit gebeuren zich in de eerste plaats voltrekt in het hart van de individuele ziel. De ziel moet zich door grondige reiniging van alle innerlijke gesteldheden klaarmaken om tabernakel van de Christus te kunnen zijn. In de mate waarin méér zielen uit vrije wil en oprechte Liefde in zichzelf de passende gesteldheid willen verwezenlijken om waardige dragers van het Licht te zijn, kan Gods Rijk daadwerkelijk op aarde worden gegrondvest. Deze grondvesting zal worden ingeluid door de (Weder)komst van Jezus en de Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria. De Koningin van Hemel en aarde gebruikte in dit verband op zekere dag dit beeld:
"De grondvesting van Gods Rijk op aarde kan men zich voorstellen als de weelderige bloei van een bloemenweide. Om dit paradijselijk beeld te verwezenlijken, moeten eerst zeer veel zaadjes individueel tot bloei komen door Gods Levenswetten ongeremd de kans te geven om zich ten volle in hen uit te werken. Het beeld van de bloeiende weide is de vrucht van de individuele bloei van haar talloze bestanddelen. Welnu, Gods Rijk is de weide, de individuele zielen zijn de talloze zaadjes in de bodem van deze weide. Deze zaadjes moeten de Wetten van het Goddelijk Leven ten volle in zich laten uitwerken om tot bloei te komen en de weide te laten veranderen in een bloemenparadijs".

INHOUD

K1. Kroontje tot bestrijding van alle kwaad in de wereld
K2. Kroontje voor het afsmeken van een spoedige Wederkomst van Jezus
K3. Kroontje voor de vestiging van het Rijk Gods op aarde
K4. Dagelijks Kroontje tot de Heilige Geest
K5. Kroontje tot bespoediging van de Triomf van het Onbevlekt Hart
van Maria
K6. Kroontje voor de Verlossing van alle zielen
K7. Kroontje ter verzoening van God met de zielen
K8. Kroontje tot zuivering en redding van de wereld
K9. Kroontje tot zuivering van zonden
K10. Kroontje voor de overwinning van het Licht over de duisternis
K11. Kroontje voor mijn vijanden
K12. Kroontje voor opoffering van lijden tot verblinding van het kwaad
K13. Kroontje voor bekeringen en kracht tegen bekoring
K14. Kroontje voor Liefde en Vrede onder de mensen
K15. Kroontje voor nieuwe kracht
K16. Kroontje voor bevrijding uit slechte gewoonten
K17. Kroontje tot genezing van alle wonden uit het verleden
K18. Kroontje voor de genade van heiliging
K19. Kroontje van dank aan Maria
K20. Kroontje tot vernietiging van kwaad
K21. Kroontje voor de bevrijding van de zielen
K22. Kroontje van lofprijzing aan Maria


www.maria-domina-animarum.net

K1. KROONTJE TOT BESTRIJDING VAN ALLE KWAAD IN DE WERELD

Myriam van Nazareth

INLEIDEND GEBED:

O Maria, zeer Verheven Hemelse Koningin en Meesteres van de Engelen, Gij Die van God de macht en de opdracht hebt ontvangen om de kop van satan te verpletteren. Wij smeken U nederig, Hemelse legioenen te zenden om onder Uw bevelen de duivels te vervolgen en overal te bestrijden, hun stoutmoedigheid te onderdrukken en hen naar de afgrond terug te drijven. Wie is aan God gelijk?
O goede en tedere Moeder, Gij zijt altijd onze Liefde en onze Hoop.
O Goddelijke Moeder, zend de heilige engelen om mij te verdedigen, en om mijn wreedaardige vijand ver van mij te verdrijven.
Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedig ons en bewaar ons.

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

O Hemelse Vader, stort het verlossend Bloed van Christus over ons uit. Verblind alle kwaad in het Licht van Zijn Kruis.
O Maria, verneder de satan onder Uw voeten. Verban alle duivelen en hun gevolg naar de eeuwige afgrond.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

Omwille van de Tranen en Bloedtranen van onze Medeverlosseres Maria, o Jezus, verdelg alle uitingen van kwaad en zonde.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria, verpletter nu de kop van de duivelse slang, opdat het Rijk van Christus kome, en de duisternis voor eeuwig moge oplossen in het Licht.


www.maria-domina-animarum.net

K2. KROONTJE VOOR HET AFSMEKEN VAN EEN
SPOEDIGE WEDERKOMST VAN JEZUS

Myriam van Nazareth

(op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

Hemelse Vader, gedenk Uw barmhartige Liefde die Jezus Mens liet worden om de mensheid te verlossen aan het Kruis.
Op Voorspraak van Maria en omwille van Haar Tranen om de zonden der wereld, zend toch Jezus terug naar de aarde, opdat Uw Rijk kome en de mensheid geheiligd worde.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

O Jezus, kom opnieuw bij ons wonen. Zuiver de wereld van alle kwaad.

Na de 5 tientjes:

SLOTGEBED:

O Maria, Medeverlosseres van de mensheid, machtige Middelares van alle Genaden, Voorspreekster voor de mensen bij God, bekom ons toch de spoedige Wederkomst van Jezus op onze wereld, opdat de Allerheiligste Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, in Haar Schepping verheerlijkt worde, en Uw Smarten om de zondige mensheid voor eeuwig weggenomen worden in het Licht van Christus.
Gedenk, o goedertierenste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, en Uw bijstand afsmeekte, door U verlaten is. Bemoedigd door dit vertrouwen kom ik tot U, o Moeder, Maagd der maagden. Zuchtend onder het gewicht van mijn zonden werp ik mij rouwmoedig voor Uw voeten neer. O Moeder van het Eeuwig Woord, versmaad mijn nederige smeekbeden niet, maar in Uw goedheid, gewaardig U ze te verhoren.

♥ ♥ ♥

Help door Uw vurige gebeden en offers de wereld zuiveren. Elk gebed is een bloem van Hemelse Liefde en bespoedigt

de overwinning van het KRUIS VAN JEZUS CHRISTUS,

het symbool van Vrede, Liefde en Eeuwig Geluk. Een biddende ziel is een Licht dat schijnt in de duisternis. Waar het Licht van Christus straalt, wijkt de duisternis en verdwijnen haat en ellende. Laat Jezus in U geboren worden,

WIJD U TOE AAN MARIA.

Laat U door Haar leiden en heiligen, en word Haar instrument van Liefde tot beschaming van alle kwaad, opdat Zij weldra voorgoed 'de kop van de slang moge verpletteren'.


www.maria-domina-animarum.net

K3. KROONTJE VOOR DE VESTIGING VAN HET RIJK GODS OP AARDE

Myriam van Nazareth

INLEIDEND GEBED:

O Hemelse Vader, verzadig onze honger naar Uw Rijk van Liefde en Geluk. Les onze dorst naar Uw Gerechtigheid. Maak dit tranendal opnieuw tot het heilig Rijk dat U ooit hebt geschapen.
O Jezus, heb medelijden met Uw schapen, die zijn verstrikt in de netten van de vijanden van Uw Kruis. Laat nu Uw Kruis van bevrijding in ons midden verrijzen.
O Heilige Geest, open aller ogen, opdat de vijanden van het Rijk van Liefde herkenbaar worden.
O Maria, gedenk Uw vurig gebed voor de komst van de Messias. Omwille van Uw Tranen en Bloedtranen, bekom ons nu de bespoediging van Zijn Wederkomst.

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

Lijdende Jezus, zuiver alle zonden uit in Uw bloedzweet van Gethsemani. Doop alle zielen in het Verlossend Bloed uit Uw Kruiswonden. Ontsteek hen aan het Liefdesvuur van Calvarie, opdat de aarde klaar moge zijn voor Uw Rijk.
Smartvolle Moeder Maria, verwarm alle harten door Uw tranen van Liefde, opdat zij vurig verlangen naar de Triomf van het Kruis en de Wederkomst van Jezus op aarde.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

Kom, o Jezus, vervul Uw belofte. Vestig nu Uw Rijk op aarde.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

Kom, Heilige Geest, was alle zielen in overvloedige stromen van de Goddelijke Genade, tot uitbanning van alle zonde en duisternis. Zuiver ieder van ons in hart, geest en lichaam, opdat wij de Komst van Christus waardig worden.


www.maria-domina-animarum.net

K4. DAGELIJKS KROONTJE TOT DE HEILIGE GEEST

Myriam van Nazareth

INLEIDEND GEBED:

O Geest van God, door U is Jezus Mens geworden in Maria’s Schoot. Laat ook in mij Jezus groeien, opdat al mijn handelen, denken, spreken en voelen slechts door heiligheid bezield zou zijn. Breng mij tot de vurige navolging van Jezus en Maria, opdat ik waarlijk een kind van het Licht moge zijn.

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

O Heilige Geest, op Voorspraak van Maria, Uw Hemelse Bruid, stort in mij de genaden van heiliging, zuiverheid, Wijsheid en vurige Liefde. Verlicht al mijn wegen. Heilig het kruis van mijn dagen en leer mij, het te omhelzen, opdat mijn lijden vrucht moge dragen en de mensheid moge laven aan de stroom van Uw Genaden.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

Kom, Heilige Geest, verdrijf alle schaduwen uit mijn ziel. Maak mijn hele wezen tot een heilige tempel van Licht.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

Kom, Heilige Geest, kom door de machtige Voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, Uw allerliefste Bruid.

♥ ♥ ♥

Bereid Gods Rijk van de Ware Liefde en het Ware Geluk voor door een heilig leven van gebed, zuiverheid in geest, hart en lichaam, totale toewijding aan Maria, en onthechting (vasten, boete, U zo vaak mogelijk dingen ontzeggen die U in feite heel graag hebt of doet).

Slechts Uw heiligheid, vurige Liefde en offers kunnen de Glorierijke Komst van Christus in de harten bespoedigen.


www.maria-domina-animarum.net

K5. KROONTJE TOT BESPOEDIGING VAN DE TRIOMF
VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA

Myriam van Nazareth

INLEIDEND GEBED:

O onbevlekte Maagd Maria, door God voorbestemd om de kop van de satan te verpletteren, aanhoor mijn smeekbede waardoor ik alle duivelen overlever aan Uw macht, opdat de vrucht van het verlossend Kruis van Jezus in alle zielen tot rijping moge komen en de Triomf van Uw Onbevlekt Hart zich voorgoed moge voltrekken.

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

O Maria, Moeder van God, Die ons Christus de Verlosser hebt gegeven, bevrijd ons van de satan die ons gevangen houdt in de zonde.
O Schrik der duivelen, ik wijd mijzelf en alle zielen aan U toe, opdat Uw macht voelbaar worde en de duivel voor eeuwig Uw slaaf worde.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

O Maria, Hemelse Meesteres, heers in alle zielen, opdat Gods Rijk van Liefde en heiligheid kome.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

O Maria, Koningin van Hemel en aarde, wreek nu de mensheid voor de erfzonde.
Leg de satan onder Uw voeten, opdat het Rijk der Hemelen in alle zielen voltooid worde.

♥ ♥ ♥

God heeft de Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria beloofd. Daartoe is Haar reeds tweeduizend jaar geleden het uniek voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis geschonken. Maria is voorbestemd om het kwaad te vernietigen (*) en het Rijk van Christus op deze wereld te grondvesten. Zij heeft daartoe Uw uitdrukkelijke medewerking nodig, want door een heilig leven moet U God tonen dat U naar Zijn Rijk verlangt. Maria heeft de leiding over Gods Plan tot voorbereiding van dit Rijk in handen gekregen. Werk eraan mee, opdat U de vruchten ervan waardig wordt.

(*) Het is belangrijk, erop te wijzen, dat onder 'vernietigen' op deze plaats moet worden begrepen: de verlamming van de werkingen van de duivel. In de diepe zin van het woord vernietigt God niets. Zo heeft de Meesteres van alle zielen het jegens Myriam vaker toegelicht. De duivel en zijn werken worden niet 'vernietigd', zij worden verlamd, onwerkzaam gemaakt, zodat de zielen het zo ervaren, als zouden deze teniet zijn gedaan. Het is belangrijk, dit in te zien, omdat het benadrukt dat God werkelijk LIEFDE is. De volmaakte Liefde vernietigt niets, zij maakt slechts datgene onwerkzaam, wat de effecten van de Liefde voor de zielen kan verzwakken. God volbrengt echter al Zijn Werken via mensenzielen; zonder hun actieve medewerking kan de duisternis niet worden verlamd.


www.maria-domina-animarum.net

K6. KROONTJE VOOR DE VERLOSSING VAN ALLE ZIELEN

Myriam van Nazareth

INLEIDEND GEBED:

Eeuwige Vader, God van Liefde voor Wie elke ziel oneindig kostbaar is. Tot redding van alle zielen schenk ik U aanbidding van het groot Offerlam der Liefde, Uw Zoon Jezus Christus, in Zijn Kruisoffer van Calvarie en in de gedachtenis eraan op alle altaren van Uw Kerk.
In totale toewijding aan Maria, de Koningin van Hemel en aarde, mijn Moeder van Smarten en Medeverlosseres, geef ik U deze smeekbede en al mijn offers, opdat geen ziel meer verloren zou gaan onder de misleidingen en verblindingen door het kwaad.

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

O Jezus Christus, Lam Gods, Licht in de duisternis, mogen Uw Heilige Wonden en het vergieten van Uw Kostbaar Bloed voor geen ziel vergeefs geweest zijn.
O Maria, Onbevlekte Hemelse Lelie, Smartvolle Medeverlosseres van de mensheid, was alle zielen in het verlossend Bloed van Jezus.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

O Jezus, gekruisigde Verlosser, ik smeek voor alle zielen om de vrucht van Uw Lijden, Dood en Verrijzenis.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

O Allerheiligste Maagd Maria, machtige Middelares van alle Genaden, volmaakt vrij van de zonde, op grond van Uw verdiensten van medeverlossing aan de voet van het Kruis, straal in alle zielen de lichtvolle Genaden van algehele Verlossing en opneming in het Hemels Rijk van Liefde.

♥ ♥ ♥

Het is dringend noodzakelijk, deze kroontjes zo vaak mogelijk te gebruiken, bijvoorbeeld door regelmatig een gebedsuur te organiseren (alleen of samen met andere mensen).

Het Eeuwig Geluk in de Hemel bestaat. Niet de materiële dingen van deze wereld, doch slechts een leven in eenheid van hart met Jezus en Maria kunnen het U geven. Keer U daarom af van alle kwaad.


www.maria-domina-animarum.net

K7. KROONTJE TER VERZOENING VAN GOD MET DE ZIELEN

Myriam van Nazareth

INLEIDEND GEBED:

O Eeuwige Vader, U hebt alle mensenzielen voorbestemd voor de heiligheid, maar de talloze verleidingen der wereld hebben ons Uw Weg doen verloochenen. Wil ons vergeven.
O Jezus, U hebt voor onze Redding het vreselijkste Lijden met Liefde en overgave aanvaard, maar nog hebben wij geen afstand gedaan van alles wat Uw Liefde verloochent. Wil ons vergeven.
O Heilige Geest, U blijft de stralen van Uw Goddelijke Leiding storten in elk hart, elke geest en elke ziel, maar wij hebben onze ziel te zeer laten bevuilen om het Ware Licht nog te zien. Wil ons vergeven.
O Maria, vrij van alle zonden, door de vereniging van Uw Offer met dat van Jezus heeft de Vader Zich met de mensheid verzoend. Wil ook al onze lasten aan God opofferen tot verzoening, opdat wij volledige vergiffenis bekomen.

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

Eeuwige Vader, ik offer U alle bloed, zweet en tranen, alle ziekten, pijnen en zorgen van de lijdende mensheid, tot goedmaking van alle zonden en nalatigheden tegen Uw Geboden en tegen de Leer van Jezus Christus, en van alle heiligschennissen en onverschilligheden jegens de Heilige Drievuldigheid, de Heilige Maagd Maria, en al Uw engelen en heiligen.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

Mijn God, aanvaard mijn Liefde, offers en gebeden tot verzoening en uitboeting van de zonden der wereld.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

O Maria, onze Medeverlosseres, door Uw handen draag ik de Vader alle kruisen der wereld op in vereniging met het Kruis van Jezus en Uw Smarten, opdat alle zielen de Goddelijke Barmhartigheid mogen ondervinden, en het Rijk der Hemelen voor ons geopend moge blijven.


www.maria-domina-animarum.net

K8. KROONTJE TOT ZUIVERING EN REDDING VAN DE WERELD

Myriam van Nazareth

INLEIDEND GEBED:

O Jezus, vóór Uw Dood aan het Kruis hadden de zielen geen uitzicht op Leven meer. Zie neer op alle ellende der wereld, en het lijden van de mensen die U zozeer hebt liefgehad. Vol vertrouwen op Uw Liefde, en omwille van de Smarten van Maria, Uw en mijn Moeder, smeek ik de Heilige Drievuldigheid om de zichtbare overwinning van Uw Kruis in alle harten, tot redding van de wereld.

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

Hemelse Vader, omwille van Jezus’ Kruisoffer, de dagelijkse gedachtenis eraan op alle altaren van deze wereld, Maria’s offer van Medeverlossing en al Haar gebeden, en het leven en de smeekbeden van al Uw toegewijde zielen, verlos ons van het kwaad en red Uw Schepping uit de greep van het bederf. Schenk ons een heilige wereld van Licht en Liefde.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

O Heilige Geest, vervul ons verlangen naar Gods Rijk op aarde. Heilig alle zielen.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

O Maria, onbevlekt ontvangen, maak de zielen van Uw toegewijden heilig, opdat hun gebeden en offers de kracht mogen krijgen om Gods wereld voorgoed vrij te kopen uit de verwoestende invloed van de antichrist, en de mensheid op Uw bemiddeling waardig bevonden moge worden om het Rijk van Christus op aarde te bekomen.


www.maria-domina-animarum.net

K9. KROONTJE TOT ZUIVERING VAN ZONDEN

Myriam van Nazareth

(regelmatig te bidden in afwachting van het Sacrament van de Biecht)

INLEIDEND GEBED:

O God van Gerechtigheid en Barmhartigheid, met pijn smeekt mijn verwonde ziel om Uw vergevende Liefde, want ik heb gezondigd.
In de handen van Maria, de allerzuiverste Moeder van Uw Zoon Jezus Christus, leg ik mijn oprecht berouw en het verlangen naar volledige zuivering van mijn ziel.
Moge Zij Die volkomen vrij was van zonden, mij wassen in het Goddelijk Bloed van Jezus, opdat mijn ziel, geest, hart en lichaam mogen stralen in het Licht van Uw Genaden.

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

O Maria, mijn teder liefhebbende Moeder en machtige Voorspreekster. Ik ben onrein geweest in geest, hart of lichaam, in handelingen, gedachten, gevoelens, verlangens of woorden. Bekom mij op Uw Voorspraak de genade van vergeving en zuivering, en een heilige weerstand tegen alle bekoringen.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

O Maria, Bruid van de Heilige Geest, ontsteek mijn hart aan het Vuur van Uw allerzuiverste Liefde, opdat ik niet meer zou zondigen.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

O gekruisigde Jezus, omwille van Maria, mijn Medeverlosseres, laat het bevrijdend Licht van Uw reddend Kruis in mijn ziel stralen, opdat zij geheiligd worde.

♥ ♥ ♥

Niets werkt zo verlammend op de ziel die het goede betracht, als het gevoel, gezondigd te hebben, te weinig weerstand te hebben geboden aan een bekoring, misleiding of verblinding, of iets te hebben gedaan of gezegd dat in feite tegen de eigen gewoonten of principes ingaat. U kunt dan het gevoel hebben dat U Jezus en Maria verraden of Hen ten minste bedroefd hebt. Bovenstaand kroontje kan onder andere behulpzaam zijn als eerste stap tot goedmaking en voorbereiding op de Biecht.


www.maria-domina-animarum.net

K10. KROONTJE VOOR DE OVERWINNING VAN HET LICHT OVER DE DUISTERNIS

Myriam van Nazareth

INLEIDEND GEBED:

Hemelse Vader, Bron van alle Licht en Leven, aanvaard mijn smeekbede om bevrijding van de wereld uit de duisternis van het kwaad dat alle Leven bedreigt. Laat het zegevierend Kruis van Jezus en de schitterende zuiverheid van de Onbevlekte Ontvangenis Maria overwinnen in alle zielen.
Heilige Geest, Gever van alle Licht, ontsteek alle harten aan het Vuur van de Goddelijke Liefde. Stort het Licht van Uw Gaven als regenbogen in de zielen die dwalen in de duisternis van het kwaad.
Heilige Aartsengel Michaël, in de Naam van Maria, de Koningin der engelen, verban alle machten der duisternis van Gods aarde. Met Uw strijdende engelen, maak alle mensenzielen klaar voor de Triomf van het Licht.

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

Onbevlekte Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van het Licht der Wereld en Schrik der duivelen, toon nu Uw onoverwinnelijke macht over alle kwaad. Verjaag alle duisternis in de Hemelse gloed van Uw verheerlijkt Wezen. Baar het lichtend Kruis van Jezus Christus en Zijn verblindende Liefde in al Uw kinderen.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

Schitter, o Kruis van Christus, doorstraal alle duisternis.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

Gekruisigde Jezus, stort het volle Licht van Uw verlossende Wonden en Uw Kostbaar Bloed in alle zielen, opdat deze elke schaduw van het kwaad uit zich verjagen door hun trouw aan Uw Kruis, en de nederlaag van de duisternis op Calvarie in alle zielen vereeuwigd worde.

♥ ♥ ♥

De duivel wordt verblind door het Licht. Een ziel die ernaar streeft, het Licht in zich te laten schitteren, kan zichzelf in hoge mate wapenen tegen de invloeden van het kwaad. Dat kan slechts op kracht van gebed en vereniging met de Heilige Drievuldigheid, Maria, het Kruis en het Bloed van Jezus.


www.maria-domina-animarum.net

Een Hemels wapen om het kwaad te verlammen:
Bid voor Uw vijanden!

K11. KROONTJE VOOR MIJN VIJANDEN

Myriam van Nazareth

INLEIDEND GEBED:

Hemelse Vader, op Voorspraak van Maria, en door het doorstoken Hart van Jezus Die gestorven is tot uitroeiing van alles wat niet Liefde is, smeek ik om de bekering van de ziel van ..... (naam), die mij vijandig is.
Bevrijd hem/haar van alle haat, nijd, wrok, jaloersheid en onbegrip.
Aanvaard hiertoe het pijnlijk offer van mijn vergevingsgezindheid.
Vader, vergeef hem/haar, want hij/zij weet niet wat hij/zij doet.
Heilige Aartsengel Michaël, zuiver met Uw engelen van het Licht de relatie tussen mijzelf en de ziel die mij niet bemint. Maak ze vrij van alle duisternis in daden, woorden, gedachten en gevoelens.

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

Heilige Engelbewaarder van de ziel die mij vijandig is, leid Uw beschermeling naar het Licht van de Liefde en de Hemelse Vrede van het hart.
O Maria, Koningin van de Liefde en de Vrede, draag God Uw Tranen en mijn pijn op ter verwarming en vertedering van zijn/haar hart.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

Gekruisigde Jezus, stort Uw Kostbaar Bloed van Liefde en bekering in het hart dat mij niet bemint.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

O Maria, tedere Moeder van alle mensen, bekom voor mij de kracht en het Licht om mijn vijand te vergeven, kwaad met goed te vergelden, en Liefde te geven.
Bekom zijn/haar hart het Vuur van de Heilige Geest.


www.maria-domina-animarum.net

K12. KROONTJE VOOR OPOFFERING VAN LIJDEN
TOT VERBLINDING VAN HET KWAAD

Myriam van Nazareth

(om zin te geven aan ziekte, pijn en smart)

INLEIDEND GEBED:

O Jezus, mijn bebloede en betraande Verlosser, in de gruwelijkste pijnen voor mij stervend aan het Kruis. Door het lijdend, tot het uiterste gekweld Moederhart van Maria kom ik mijn ziekte, pijn, smart en lasten met U delen, opdat ze mij niet langer tot bron van vertwijfeling en ergernis zouden zijn, doch door U mogen worden gemaakt tot bron van Licht en heiliging voor mijn ziel en de zielen van mijn medemensen.

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

O Maria, onze onbevlekt ontvangen Medeverlosseres Die de kop van de duivel zult verpletteren, ik offer al mijn lijden op aan het verlossend Kruis van Jezus en leg het in Uw Smartvol Hart, opdat het moge worden tot heilig Licht dat de satan verblindt.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

O Maria, maak mijn lijden tot Licht van bevrijding voor zielen.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

O Jezus, Licht der wereld, aanvaard het offer van mijn leed dat ik U met Liefde opdraag opdat ook mijn kruis moge worden tot een straal van het verlossend Licht van Calvarie, tot verblinding van alle kwaad, dat slechts ongeluk, verderf en duisternis brengt.

♥ ♥ ♥

Lijden kan heel veel zin krijgen. De mens mijdt het, en verafschuwt het in vele gevallen, omdat hij de neiging heeft om in alles het aangename te zoeken. Deze neiging is in de zielen geslopen na de erfzonde, en staat rechtstreeks in verband met het feit dat de zielen sedert de erfzonde veel méér op de stoffelijke, lichamelijke zijde van het leven zijn gericht dan op de niet-stoffelijke, spirituele zijde. Bovendien stelt de duisternis alles in het werk om elke mogelijke bijdrage van mensenzielen tot een maximale ontplooiing van de vruchten van het Lijden van Christus, de vereniging van elke menselijke beproeving met de Passie en de Kruisdood van Jezus, te ondermijnen en zo mogelijk reeds in de harten te ontkrachten. De mens die heeft begrepen welke waarde het lijden heeft tot bestrijding van het kwaad, als bouwstenen voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde en voor het verwerven van het Eeuwig Geluk, leert het aanvaarden in overgave en Liefde, en wanneer de Geest Zijn Gaven in overvloed in de ziel heeft kunnen storten, zal het lijden zelfs bemind worden als wat het werkelijk is: een godsgeschenk. De ware heiligen hebben hieruit hun kracht geput.


www.maria-domina-animarum.net

K13. KROONTJE VOOR BEKERINGEN EN KRACHT TEGEN BEKORING

Myriam van Nazareth

INLEIDEND GEBED:

Hemelse Vader, Die de zielen met zoveel Liefde hebt geschapen en ieder van hen bij U terug verlangt, ontferm U over onze zwakheid, opdat iedere ziel de aanschouwing van Uw Aanschijn waardig worde.
O Jezus, U bent voor ons Eeuwig Geluk gestorven aan het Kruis. Omwille van Uw reddend Bloed, maak dat geen ziel door zondigheid gescheiden worde van de vrucht van Uw Lijden.
O Heilige Geest, op Voorspraak van Uw Hemelse Bruid Maria, stort Uw Gaven uit in alle zielen, opdat zij in het Licht van de heilige deugden mogen leven.
O Maria, afstraling van het Goddelijk Licht, beheers het hart van ieder mens, opdat geen ziel meer ten prooi zou vallen aan de eeuwige duisternis.

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

O Lam Gods, gekruisigde Verlosser, laat Uw Kruis van Liefde in alle harten stralen. Was alle vervuilde zielen rein in Uw Kostbaar Bloed.
O Maria, Moeder van Smarten, bevloei alle harten met Uw Tranen, machtige Bron van de Genade van bekering en van de Goddelijke Barmhartigheid.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

O Maria, bind alle liefdeloosheid en zondige neigingen aan de voet van het Kruis. Wees Gods Geneesmiddel tegen alle bekoringen.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

O Maria, vermeng de bittere Kelk van de zonden der wereld met de zoetheid van Uw Liefde en alle gebeden, offers en lijden, opdat alle verblinden en verdwaalden de Genade van bekering mogen ervaren.

♥ ♥ ♥

Door Zijn Lijden en Kruisdood heeft Jezus ons de mogelijkheid teruggegeven om na dit leven de Hemel te verdienen, mits wij een leven leiden in overeenstemming met Gods Geboden. Daartoe is dagelijkse bekering nodig: steeds opnieuw God benaderen, steeds hoger klimmen naar Zijn ideaal.


www.maria-domina-animarum.net

K14. KROONTJE VOOR LIEFDE EN VREDE ONDER DE MENSEN

Myriam van Nazareth

(Op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

God van Liefde, laat het Licht der wereld in alle zielen stralen. Dompel alle mensen onder in de Liefde en Vrede van Christus.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

O Maria, baar Jezus in alle harten.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

O Maria, Koningin van de Vrede, laat Uw Hart kloppen in elke mensenziel, opdat de Geest van Christus onze wereld moge beheersen.

♥ ♥ ♥

Dezer dagen zucht de wereld onder de stank van het kwaad. Maria heeft van God de macht gekregen om de duivels uit de wereld te verjagen. Zij zal de slang (satan) onder Haar voeten verstikken. Waarom Maria? Omdat God heeft gewild dat een ziel die zelf mens is geweest, de duivel tot het uiterste zou vernederen. Dit is een daad van opperste Liefde waarmee God in feite eerherstel biedt aan ons, onwaardige mensen: De duivel die de mens (Gods lievelingen) wil treffen, wordt door een mensenziel vertrapt. Maar God heeft één voorwaarde gesteld: De mensen moeten daar zelf om vragen door gebed. Vraag daarom Maria om Uw ziel te redden en de wereld uit de greep van de duivels te bevrijden. Bid met Liefde de Rozenkrans en

bid zo vaak mogelijk deze gebedskroontjes.
Zij zijn door Maria ingegeven om de wereld te zuiveren
tot bespoediging van de Komst van Gods Rijk op aarde
en de Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria.

Het kwaad is oorzaak van alle ellende, neerslachtigheid, onenigheid enz. Geef Maria het kostbaarste geschenk dat Haar Hart begeert: Uzelf. Wijd U toe aan Maria, geef Uzelf volkomen aan Haar en wees een apostel van het Licht, dat alle duisternis beschaamt. Wie Maria dient, dient God en het Eeuwig Geluk van alle zielen, want Maria kondigt het Rijk Gods aan: Zij is de Morgenster, de Dageraad van de Nieuwe Wereld en de Dageraad Die de Middagzon (Christus) aankondigt, de Wieg van de Zomerdag die nooit meer eindigt.


www.maria-domina-animarum.net

K15. KROONTJE VOOR NIEUWE KRACHT

Myriam van Nazareth

INLEIDEND GEBED:

Lieve Moeder Maria, Die op aarde zoveel voor mij geleden hebt, aan Uw Hart zoek ik vertroosting en kracht, want mijn weg is zwaar geworden. Geef mij Uw vreugde van Bethlehem en Uw sterkte, moed en Geloof van Calvarie. Ontferm U over al mijn lasten, opdat zij geheiligd worden, en de eenzaamheid van mijn lijden moge wijken in Uw voelbare liefdevolle aanwezigheid in mij.

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

O Moeder, Uw allerzuiverste schoonheid verkwikt mij, Uw tedere glimlach troost mij, Uw machtige Voorspraak geneest mij, Uw Liefde voor mij geeft mij moed. Laat Uw Hemelse schittering de wolken van mijn ziekte, vermoeidheid, droefheid en moedeloosheid verdrijven.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

O Maria, besproei mij met Hemelse Genaden, opdat de bron van mijn krachten niet opdroogt.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

O Maria, teder liefhebbende Moeder, van U kreeg Jezus het Lichaam en Bloed waarmee Hij het uiterste Lijden volbracht voor de Verlossing van de hele mensheid. Laat nu mij als een nieuw mens uit U geboren worden, opdat ik in U de kracht moge vinden om mijn kruis te dragen in de vreugde van Uw Hemels Licht.

♥ ♥ ♥

Soms gaat het dagelijks leven met zijn beproevingen Uw krachten te boven. Lichamelijk lijden, een bezwaard hart, een geest die in verwarring verkeert en niet meer tussen de dingen lijkt te kunnen onderscheiden, zijn factoren die op elkaar kunnen inwerken om U het gevoel te geven dat Uw ziel ontwricht is. De verwarring kan zo groot worden dat U het gevoel krijgt (vaak onterecht) dat Uw ziel reddeloos verloren is. In dergelijke fasen van 'bezwijken' of 'stilletjes sterven' moet U de onuitputtelijke Bron der Hemelse krachten aanboren. Het volstaat soms, nieuwe kracht in U te voelen stromen, opdat U opnieuw vertrouwen zou krijgen. Dit is belangrijk voor de voltooiing van Uw roeping als mensenziel, die bestaat uit de vervulling van Uw rol als werktuig voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Daartoe is noodzakelijk dat U de kracht en de aandrift kunt blijven opbrengen om Uw dagelijkse kruisen te dragen in de vruchtbaarst mogelijke gesteldheid: in onvoorwaardelijke Liefde, vervuld van Licht, en van harte.


www.maria-domina-animarum.net

K16. KROONTJE VOOR BEVRIJDING UIT SLECHTE GEWOONTEN

Myriam van Nazareth

INLEIDEND GEBED:

Allerheiligste Moeder Maria, onfeilbare Voorspreekster en Middelares van alle Genaden, op Uw Voorspraak zijn de grootste wonderen van genezing en Verlossing naar lichaam en ziel gebeurd. Vol vertrouwen op Uw Moederliefde smeek ik om Uw tussenkomst voor de bevrijding van ..... (naam) uit de gewoonte die hem/haar gevangen houdt en hem/haar scheidt van Gods Licht.

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

O Jezus, omwille van Uw drievoudige val onder het Kruis, geef dat ..... (naam) niet meer in zijn gewoonte van ..... blijft vervallen.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

O Jezus, spreek slechts één woord en ..... (naam) zal gezond worden.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

O Maria, sluit ..... (naam) in Uw allerheiligste Onbevlekt Hart, opdat hij/zij volkomen gezuiverd moge worden.

♥ ♥ ♥

Niet elke slechte gewoonte is op zichzelf een zonde, maar een herhaling van gedrag dat mensen negatief beïnvloedt, kan als zonde worden beoordeeld indien U weet dat dit gedrag niet positief is en U zich onvoldoende inspant om het te verhelpen. Ieder mens heeft de verplichting, te groeien, en alles te doen om naar steeds hogere trappen van volmaaktheid op te stijgen. Telkens U in eenzelfde ongewenst gedragspatroon vervalt, kunt U zich voor ogen houden dat dit patroon ertoe heeft bijgedragen dat Jezus meermaals onder het Kruis is gevallen. Daarom moet U reeds uit Liefde tot Hem betrachten, deze gewoonte te veranderen en een 'nieuw mens' te worden. U zult daarmee een daad van naastenliefde stellen. Een paar voorbeelden: roken, alcoholgebruik, drugsgebruik... Deze gewoonten beïnvloeden niet alleen Uzelf, doch in diverse opzichten ook Uw medemens.


www.maria-domina-animarum.net

K17. KROONTJE TOT GENEZING VAN ALLE WONDEN UIT HET VERLEDEN

Myriam van Nazareth

INLEIDEND GEBED:

O Hemelse Vader, door de allerzuiverste handen van Maria offer ik U mijn hele verleden op, tot volledige zuivering en genezing van alle vroegere wonden die nog steeds mijn hart laten bloeden.
Ik bid om de genade van vergeving voor hen die tegen mij hebben misdaan, opdat zij genezen worden van alles wat hen vasthoudt in de zonde.
O Jezus, omwille van Maria’s Tranen om alles wat mij ooit heeft gekweld, bid ik U om het doopsel van Licht en genezing in Uw Kostbaar Bloed, opdat mijn hart voorgoed bevrijd worde uit de duisternis van droefheid, kwelling, schuldgevoelens en twijfels die de groei en heiliging van mijn ziel belemmeren.

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

Allerzuiverste Maagd Maria, mijn Hemelse Moeder Die mij zo vurig bemint, ik kom alle hartenpijn, smarten, droefheden en verwondingen van mijn hele verleden begraven in de heiligmakende grond van Uw Smartvol en Onbevlekt Hart, opdat mijn hart gezuiverd worde in het bed van Uw Hemelse lelies en moge genezen onder de rozen van Uw Hemelse Liefde.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Liefde, hul mijn gewond hart in de genezende mantel van Uw tederheid.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

O Maria, Moeder van Smarten, draag met Uw heilige handen mijn hart en alle lasten van mijn verleden op aan Uw gekruisigde Zoon Jezus, opdat Zijn Kostbaar Bloed van Verlossing en Uw Tranen mijn ziel, geest, hart en lichaam mogen genezen en zuiveren van alles wat mij ooit heeft verwond of besmeurd, en van alles wat ooit het Licht van de Liefde, het Geloof en de Hoop in mij heeft gedoofd.


www.maria-domina-animarum.net

K18. KROONTJE VOOR DE GENADE VAN HEILIGING

Myriam van Nazareth

INLEIDEND GEBED:

Onbevlekte Maagd Maria, allermooiste Bloem uit Gods hand, Meesteres van alle deugden en Koningin der Heiligen, aan Uw voeten leg ik mijn hele wezen. Ontferm U toch over de zwakheid en zondigheid van Uw kind, opdat mijn ziel gered moge worden, mijn hart van Liefde moge ontvlammen, mijn geest moge openbloeien in het zaligmakend parfum van Uw Geloof en vertrouwen, en mijn lichaam moge worden tot een bloesem uit de knop van Uw zuiverheid.

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

O Maria, volmaakt reine Maagd, heerlijke Bloem van het Paradijs, bevrucht mij met de geur van Uw heiligheid, opdat mijn ziel moge bloeien in Hemelse schoonheid.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

O Maria, maak mij tot een roos van Liefde en een lelie van zuiverheid.

Na de 5 tientjes:

3 maal het volgend SLOTGEBED:

O Maria, eeuwig bloeiende Bloesem uit de Tuin der Hemelse Deugden, stort het zaad van Uw volmaaktheid in mijn ziel, geest, hart en lichaam, opdat mijn hele wezen moge worden tot een bloem van verrukking in de kroon van Gods Heerlijkheid.

♥ ♥ ♥

Maria en Jezus spreken in zielen in bloemrijke taal. Dit gebedskroontje is daar een letterlijk voorbeeld van. Hemelse visioenen geven vaak uitdrukking aan die 'andere', bovenaardse werkelijkheid in beelden waarmee wij in onze harde wereld niet steeds meer vertrouwd zijn. Bloemen staan symbool voor schoonheid. Ook heiligheid is schoonheid: schoonheid van ziel. Daarom vergelijkt Maria de deugden zo graag met bloemen, en een ziel in wie de heiligheid weelderig bloeit, met een bloemenparadijs.


www.maria-domina-animarum.net

K19. KROONTJE VAN DANK AAN MARIA

Myriam van Nazareth

INLEIDEND GEBED:

Allerheiligste Maagd Maria, machtige Schatbewaarster en Uitdeelster van Gods Genaden. Ik breng U mijn dank voor al Uw weldaden die ik niet waardig ben, voor al Uw Liefde die ik nog niet voel, en voor Uw gebeden die mij de Eeuwige Gelukzaligheid verdienen.

3 x "Wees gegroet Maria…"

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

Mijn liefhebbende Moeder Maria, Middelares van alle Genaden, ik dank U voor de gunsten die ik uit Uw handen heb bekomen, voor de kussen van Liefde die U op mijn hart hebt gedrukt, en voor de onzichtbare bloemen van Eeuwig Leven die U in mijn ziel hebt gezaaid.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

Dank U, Hemelse Moeder, voor Uw bescherming, hulp, bemiddeling en Voorspraak.

Na de 5 tientjes:

Het volgend SLOTGEBED:

Geprezen zij Maria, Middelares voor de hele mensheid.
Geprezen zij Maria, Voorspreekster voor de hele mensheid.
Geprezen zij Maria, Medeverlosseres van de hele mensheid.
Aanvaard de toewijding van mijn hele wezen als dank, want zonder U ben ik verloren.

♥ ♥ ♥

Gebed is spreken met God. Gebed blijft bij vele mensen beperkt tot vragen. Maar een grote vorm van gebed is ook danken. Vergeet nooit dat Maria de Middelares van alle Genaden is, en dat vele dingen die U verkrijgt, door Haar rechtstreekse tussenkomst op Uw weg komen. Vergeet nooit welke macht Zij over U heeft, en prijs Haar om Haar goedheid en Haar onverdroten inzet voor Uw Eeuwig Geluk.


www.maria-domina-animarum.net

K20. KROONTJE TOT VERNIETIGING VAN KWAAD

Myriam van Nazareth

(op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

Gekruisigde Christus, straal Uw machtig Licht in alle zielen, opdat alle werken en plannen van de satan vernietigd worden.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

Maria, Schrik der duivelen, bevrijd de mensheid van het kwaad. Maak de zielen vrij van zonde.

♥ ♥ ♥

Wie Maria vurig vereert, Haar aanroept, Haar verheerlijkt, Haar grote eigenschappen verkondigt en deze met de grootste eerbied in gebeden uitspreekt, zet onvoorstelbaar grote krachten in beweging om de wereld van alle kwaad en onheil te zuiveren. Wie door verering en gebeden meehelpt om het kwaad in de wereld te bestrijden, brengt daardoor Liefde en waar Geluk onder de mensen, en bekomt Goddelijke genaden voor zijn eigen ziel en deze van zijn medemensen.


www.maria-domina-animarum.net

K21. KROONTJE VOOR DE BEVRIJDING VAN DE ZIELEN

Myriam van Nazareth

INLEIDENDE GEBEDEN: 1 x Onze Vader, 3 x Weesgegroet, 1 x Eer aan de Vader...

daarna (op een gewone rozenkrans) 5 tientjes als volgt:

* Op de GROTE KRALEN (kralen van het 'Onze Vader'):

Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria, zaai bloemen van heiligheid over de wereld, opdat Gods Rijk op aarde moge bloeien.

* Op de KLEINE KRALEN (kralen van het 'Weesgegroet'):

Door de Heilige Wonden en het Kostbaar Bloed van Jezus, o Maria, Medeverlosseres, bevrijd de zielen van het kwaad.


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand kroontje is zeer krachtig door de combinatie van twee elementen: Het verenigt 21 aanroepingen van lofprijzing tot Maria telkens met een smeking om hulp voor Uzelf in verband met de specifieke eigenschap van Maria die in die prijzing tot uiting komt. Het geheel vormt daardoor niet alleen een verheerlijking aan Maria doch ook een smeekgebed tot Haar om U naar de volmaaktheid te leiden.

K22. KROONTJE VAN LOFPRIJZING AAN MARIA

Myriam van Nazareth

I. TER ERE VAN DE VOORRECHTEN VAN MARIA

Onze Vader

 1. O Maria, ik prijs Uw Onbevlekte Ontvangenis. Zuiver mij van alle kwaad en alle zondige neigingen. Wees gegroet...
 2. O Maria, ik prijs Uw maagdelijk Moederschap over Gods Zoon. Wil ook mij volmaakt in U opnemen. Wees gegroet...
 3. O Maria, ik prijs Uw volkomen vrijheid van alle zonde. Geef mij kracht tegen alle bekoringen. Wees gegroet...
 4. O Maria, ik prijs Uw volmaakte Goddelijke Wijsheid. Open de ogen van mijn ziel, geest en hart voor het Ware Licht. Wees gegroet...
 5. O Maria, ik prijs Uw Tenhemelopneming met ziel en Lichaam. Wees bij mij in mijn stervensuur. Wees gegroet...
 6. O Maria, ik prijs Uw Kroning tot Koningin van de Hemel. Maak mij bereid om U volkomen te dienen. Wees gegroet...
 7. O Maria, ik prijs Uw volmaakte Glorie en almachtige Voorspraak. Bekom mij vergiffenis voor al mijn zonden. Wees gegroet...

Eer aan de Vader...

II. TER ERE VAN DE DEUGDEN VAN MARIA

Onze Vader

 1. O Maria, ik prijs Uw volmaakte vroomheid en toewijding. Leer mij slechts te leven en sterven voor God en voor U. Wees gegroet...
 2. O Maria, ik prijs Uw vurigste Liefde. Maak mij tot een Vlam die elke wereldse invloed verbrandt. Wees gegroet...
 3. O Maria, ik prijs Uw engelachtige kuisheid. Maak mijn lichaam tot een geurige tempel van Gods Geest. Wees gegroet...
 4. O Maria, ik prijs Uw onwankelbaar Geloof. Maak mij tot een levend getuigenis voor de Eeuwige Waarheid. Wees gegroet...
 5. O Maria, ik prijs Uw totale barmhartigheid. Leg in mij de verdraagzaamheid en mildheid die de macht van het kwaad verlammen. Wees gegroet...
 6. O Maria, ik prijs Uw volmaakte nederigheid en dienstbaarheid. Leer mij leven in volmaakte zelfverloochening. Wees gegroet...
 7. O Maria, ik prijs Uw volmaakte zachtmoedigheid. Leg ook in mij de zachtheid der engelen. Wees gegroet...

Eer aan de Vader...

III. TER ERE VAN DE VERDIENSTEN VAN MARIA

Onze Vader

 1. O Maria, ik prijs Uw totale zelfopoffering voor Gods Heilsplan. Leer mij mijn leven te beschouwen als een voortdurende offergave. Wees gegroet...
 2. O Maria, ik prijs Uw volmaakte beleving van de Genade. Wil mij de Gaven van de Heilige Geest bekomen en mijn ziel volkomen openen voor Gods werking. Wees gegroet...
 3. O Maria, ik prijs Uw heldhaftige volharding in alle deugden. Leid mij naar de heiligheid. Wees gegroet...
 4. O Maria, ik prijs Uw volmaakte zelfbeheersing. Schenk mij de kracht van een constante overwinning op mijzelf en al mijn zwakheden. Wees gegroet...
 5. O Maria, ik prijs Uw leven van constant gebed en boetvaardigheid. Leer mij leven in onthechting van wereldse dingen en met de blik op de Hemel. Wees gegroet...
 6. O Maria, ik prijs U als balsem van kracht en bemoediging voor alle mensen. Maak ook mij tot een geneesmiddel voor mijn naasten. Wees gegroet...
 7. O Maria, ik prijs Uw totale eenheid met Jezus in het Lijden. Bekom mij de genade van het lijden in Liefde, overgave en blijmoedigheid. Wees gegroet...

Eer aan de Vader...