TOTUS TUUS, MARIA!

OPROEP VAN DE MEESTERES VAN ALLE ZIELEN
in verband met de
BASISROEPING VAN ELKE ZIEL

Oproep voor oktober, de maand van bezinning

Myriam van Nazareth

Op 30 september 2018 verkondigde de Meesteres van alle zielen de volgende oproep:

"God zendt onophoudelijk stromen van Liefde doorheen de hele Schepping. De Goddelijke Liefde is de draagster van het Leven. De Schepping is gemaakt als een reusachtig netwerk, binnen hetwelk alle schepselen onderling met elkaar verbonden zijn. De schepselen zijn de knooppunten van het netwerk, alle verbindingen tussen alle knooppunten onderling zijn kanaaltjes doorheen dewelke de Leven dragende Liefde moet stromen.

De grootste knooppunten in het netwerk worden gevormd door de mensenzielen. Elke mensenziel heeft als eerste roeping, een volmaakt zuiver knooppunt binnen het netwerk van de Schepping te zijn, omdat de zuiverheid van een knooppunt bepaalt in welke mate de Liefdesstroom er doorheen onbelemmerd kan doorstromen. Elke verontreiniging in de innerlijke gesteldheden van een mensenziel verontreinigt de Liefde die God door haar heen tracht te laten stromen, en vermindert daardoor de mate en de Leven dragende kwaliteit van de stroom die zij aan haar medeschepselen doorgeeft.

Het netwerk van de Schepping is op grond van de immense zondenlast van de mensheid als geheel op talloze plaatsen verzwakt, verontreinigd en verduisterd. God beschouwt slechts de mensenzielen, niet de andere schepselen, als verantwoordelijk voor deze vermindering van de kwaliteit van Zijn stroom van Liefde en Leven doorheen de Schepping. De zondenschuld van de mensheid is verantwoordelijk voor het feit dat de effecten van de almacht van God, de absoluut volmaakte Eeuwige Liefde, steeds minder zichtbaar en voelbaar worden. Ik heb er reeds bij herhaling op gewezen dat God van elke mensenziel verwacht dat zij in staat is om Hem te vertegenwoordigen jegens al haar medeschepselen. Zij kan dit slechts doen in de mate waarin zij haar innerlijke gesteldheden volkomen zuiver maakt en deze zuiverheid volkomen in stand houdt. Dit is wat wordt bedoeld met de woorden dat God de mens heeft geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, en dat elke mensenziel wordt geacht, dit beeld van God in zich in stand te houden.

Ik herinner eraan, dat 'zuiverheid' de maat is, die aangeeft in hoeverre een ziel spiegel is van Gods eigen gesteldheden. God is volmaakte Liefde. Een ziel is derhalve in staat om Gods gesteldheden over haar omgeving uit te stralen volgens de mate waarin zij de Goddelijke Liefde vlekkeloos weet te beleven en deze weet te laten doorstromen. De volkomen zuivere ziel is daarom een spiegel zonder vlekken, een spiegel die de stralen van de zon der Eeuwige Liefde zo getrouw vermag te weerspiegelen als dit voor een schepsel enigszins mogelijk is.

In de mate waarin de mensenziel daadwerkelijk beeld en gelijkenis van God is, leeft zij in staat van genade. Daarom zei Ik ook reeds bij herhaling dat Mijn roeping in deze Laatste Tijden als de Meesteres van alle zielen hieruit bestaat, de mensenzielen van goede wil – dit wil zeggen, diegenen, die in al hun doen en laten en al hun innerlijke gesteldheden hun vrije wil precies zo gebruiken dat de effecten ervan precies in overeenstemming zijn met de Wil van God – innerlijk zo intens te begeleiden dat in hen de volheid van het vermogen kan worden ontsloten om de hele Schepping te helpen terugvoeren naar de staat van genade van vóór de erfzonde, de toestand van de volmaakte doorstroming van het Goddelijk Leven doorheen het netwerk van de Schepping.

Ik wil elke ziel die zich in totale toewijding volkomen aan Mij weggeeft, intensief begeleiden bij de ontsluiting van haar aangeboren vermogen om beeld en gelijkenis van God te zijn, en daardoor de effecten van de Verlossingswerken van de Christus in hun volheid helpen ontsluiten, want de voltooiing van de effecten van deze Verlossingswerken betekent tevens de voltooiing van Gods Heilsplan voor de hele Schepping, en daardoor de grondvesting van Gods Rijk op aarde.

Ik roep de zielen ertoe op, zich intensief te bezinnen over hun roeping als volkomen zuiver knooppunt binnen het netwerk van de Schepping en als kanaal van doorstroming van de Goddelijke Liefde en het Goddelijk Leven naar al hun medeschepselen toe. De grondvesting van Gods Rijk op aarde hangt in de hoogste mate af van de mate waarin zielen aan deze basisroeping beantwoorden. Ik herhaal met de grootste klemtoon dat elke ziel uitsluitend op aarde is om haar rol binnen Gods Heilsplan te vervullen, niet om de vervulling van eigen vermeende behoeften en verlangens na te streven. Dit laatste is het streefdoel dat de duisternis in de zielen heeft gelegd om de uiteindelijke bedoeling van het leven en van Gods Schepping weg te leiden van het Plan dat God er van in den beginne mee had.

Ik geef je tevens een gebed dat de zielen moge aansporen om deze oproep tot zijn volle vruchtbaarheid te helpen brengen".


1446. STORMGEBED TOT HET LICHT DER WERELD

(Myriam van Nazareth)

O Jezus Christus, Zoon van God, Mens geworden Eeuwige Liefde,
God heeft mij in de wereld gezonden om Zijn Plan van Heil voor de hele Schepping te helpen voltooien. Als bouwsteen voor de grondvesting van Zijn Rijk van volmaakte Liefde en Vrede tussen alle schepselen heeft Hij mij bedoeld.
In totale en onverdeelde toewijding aan Maria, de Onbevlekte Ontvangenis en enige eeuwigdurend zondeloze onder de mensenzielen van alle tijden, geef ik mijn hele leven en mijn hele wezen restloos, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan de Drie-Ene God, opdat in mijn ziel en al mijn innerlijke gesteldheden de effecten van Uw volmaakte Verlossingswerken tot voltooiing mogen komen.
Moge door deze akt van volmaakte overgave van mijzelf aan Gods Werken voor de voltooiing van Zijn Heilsplan alle duisternis in mij worden vernederd en volkomen onwerkzaam worden gemaakt in de onoverwinnelijke macht van het Licht van de Goddelijke Liefde, het Goddelijk Leven en de Goddelijke Waarheid.
Moge mijn hele wezen hierdoor volkomen bruikbaar en vruchtbaar worden als knooppunt van Liefde en Licht binnen het netwerk van de Schepping, dat alle schepselen met elkaar en met hun Schepper verbindt, doch dat door de zonde zozeer is verzwakt.
Elke gelegenheid van mijn leven waarbij ik van deze grote roeping in dienst van Gods Heilsplan ben afgeweken, vertrouw ik thans toe aan het Vuur van mijn berouw en van het verlangen van Liefde om voortaan slechts dienares van God en al Zijn Werken van Liefde te zijn.
Moge mijn hele leven voortaan een doorlopende verheerlijking worden aan het Plan dat de Eeuwige Liefde in de Schepping tracht uit te werken sedert de grondvesting der wereld, en moge ik met Gods Genade een levend teken tegen de duisternis zijn en blijven. Deze akt van overgave leg ik via de hoogheilige handen van Maria, de Koningin van Hemel en aarde en eeuwig levende Verheerlijking van de Bron van alle heiligheid, neer aan de voet van Uw Kruis dat de macht van de duisternis over Gods Schepping breekt in elke ziel die slechts leeft voor Gods Werken,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(maak het kruisteken).