TOTUS TUUS, MARIA !

VOORSTELLING VAN MYRIAM VAN NAZARETH

Een leven voor, met, in en door de Allerheiligste Maagd MARIA

"Elke vorm van speculatie over een mensenziel, respectievelijk over de roeping of de levensopdracht van deze ziel, waarbij de speculerende ziel zich ervan bewust behoort te zijn, of zich ervan bewust kan zijn, dat deze speculatie schade kan toebrengen, geldt in Gods ogen als poging tot spirituele moord op de ziel op wie de speculatie betrekking heeft. De meeste zielen beseffen overigens niet, dat hun schuld in Gods ogen des te groter wordt naarmate het zaad van hun schade aanrichtende activiteiten in méér zielen wordt gezaaid, bijvoorbeeld door verspreiding van dit zaad via publieke media". (aldus sprak de Moeder Gods ooit tot Myriam naar aanleiding van verdachtmakingen, in een private openbaring waarvan de publicatie later door Haar werd toegestaan)

"Ik heb je vroeger reeds gezegd dat Ik je heb gevormd tot Mijn stormram tegen de poorten der hel. Ik heb je een tong van Vuur en een pen van Licht gegeven. Ik heb in jou het Vuur van de overgave, de boetvaardigheid en de onderwerping kunnen aansteken omdat je vóór alles hebt gekozen voor een leven van Liefde tot Mij. Je zult daarom een baken van Licht en Vuur zijn, die Mij verheerlijkt maar ook de aandacht van de satan trekt. Je pijlen van Vuur zullen geregeld beantwoord worden met de vlammen van de spuwende draak. Blijf alert op de listen van de draak, die zich vaak vermomt in een mantel van schijnbare deugd. Je zult daarom leven en sterven met de lofprijzingen aan je Meesteres op de lippen.

Je totale overgave aan Mij en berusting in Mijn Wil zal vaak onbegrepen blijven, want het leven in eenheid met het Hart van Maria kan slechts worden begrepen door zielen met een volkomen geopend hart waarin het zaad van Gods Wijsheid tot bloei is gekomen. Je levenshouding zal door velen misverstaan worden als eenzijdig, verstard en zelfs dwalend. Wees niet verontrust. Het is niet nodig dat zielen je begrijpen opdat je leven vruchtbaar zou zijn.

Hoe groter Gods Plannen met een ziel en hoe groter Zijn Werken in en doorheen die ziel, des te meer zal deze ziel miskend worden, omdat zij draagster is van gesteldheden die verwarring wekken en vol zijn van mysterie voor de tallozen die Gods Tegenwoordigheid in een ziel trachten te begrijpen met de geest. Neen, de geest van deze wereld kan de ware aard en draagwijdte van je roeping niet begrijpen. Verheug Mij, en zeg Mij dat je bereid bent om door Mijn handen gekneed te worden tot een vuurbal van verwarring voor de geest der wereld en voor de volgelingen van hem die je met de inzet van heel je leven onder Mijn voeten zoekt te leggen". (uit de Openbaring van 11 maart 2007)

Zeer belangrijk vooraf – over de identiteit van Myriam

Sedert jaren maakt de persoon, respectievelijk de identiteit van Myriam het voorwerp uit van de meest uiteenlopende speculaties, leugens en verdachtmakingen. Het betreft hier een werk van duisternis dat erop is gericht, een Hemels Geschenk aan de zielen te ondermijnen en zielen op basis van de daaruit ontstane verwarring weg te leiden van datgene, dat de duisternis aanzienlijke schade kan toebrengen: de inhoud van de unieke onderrichtingen, die de Koningin des Hemels via Haar Maria Domina Animarum Werk in de zielentuinen tracht te zaaien. Om meteen de vinger te leggen op de rode draad: Speculaties en gepraat over de wereldse identiteit van een door de Moeder Gods gebruikt kanaal van onderrichting zijn vruchten uit een zaad waarvan de duisternis zich bedient om zielen totaal onvruchtbaar te maken: het zaad van de oppervlakkigheid en van het werelds denken, kijken en beschouwen.

Het is gebleken dat er zielen zijn die graag méér zouden weten over de wereldse identiteit van Myriam. Maria laat mij er met klem op wijzen dat de naam van Haar Myriam deel uitmaakt van een Goddelijk Plan. Maria heeft Myriam in 1997 tot Haar dienst geroepen en Myriam onmiddellijk een vorming in de eenheid van hart met de Koningin des Hemels laten ondergaan. Het gaat daarbij om een levenslange roeping en een levenslange opdracht.

Maria heeft Myriam Haar eigen Aramese naam gegeven (fonetisch klinkt deze ongeveer als 'Mer-i-am') om hiermee een teken van mystieke vereniging te stellen. Met deze naam wil de Hemelse Koningin in de allereerste plaats onderstrepen dat Zijzelf de Auteur is van elk woord dat door Haar klein werktuig op schrift wordt gesteld, want Myriam schrijft uitsluitend op Haar inspiratie en onder Haar strikte leiding, zowel qua inhoud als qua vorm en tijdstip van elke bekendmaking.

De Meesteres van alle zielen heeft de wereldse identiteit van Myriam in Haar Hart opgenomen en begraven, zodat Myriam ook in en voor de Hemel 'Myriam' is, zoals deze ziel door Maria is gevormd en nog dagelijks verder wordt gevormd (omdat een mystieke vorming een levenslange opdracht is). Daarom nodigt Maria er alle zielen nadrukkelijk toe uit, zich geen vragen te stellen over de wereldse identiteit van Haar Myriam. De aandacht van de zielen mag niet naar de persoon van Myriam worden afgeleid, doch moet volop en uitsluitend naar de onderrichtingen gaan, die van de Koningin des Hemels naar de zielen toe vloeien. Myriam is de pen, de woorden zelf zijn deze van de Hemelse Meesteres van dit Werk.

Reeds spoedig na de roeping heeft Maria voor Myriam het Hemels Plan ontvouwd, dat Myriam zich zo volkomen ter beschikking van de Koningin des Hemels zou stellen dat het mogelijk zou worden, ten volle door Maria te worden beheerst. Daartoe moest ook de wereldse identiteit voortaan als onbestaande worden beschouwd. Er zou nog slechts sprake zijn van de ziel die door Maria 'Myriam van Nazareth' zou worden genoemd. In en door Haar Myriam zou Maria Zichzelf aan de zielen geven. Dit zou zich echter slechts kunnen voltrekken door de medewerking van een ziel die zich totaal in Maria zou laten opnemen – aldus Maria’s verklaring. Het ja-woord van Myriam werd het begin van een leven van en voor Mariale verenigingsmystiek.

Er zijn zielen die menen dat Myriam door het gebruik van de naam van de Moeder Gods zichzelf verheft of minstens op zoek is naar aandacht of lof. Niets is minder waar: Niet alleen gebruikt Myriam deze naam op uitdrukkelijke wens van Maria Zelf, bovendien wijst deze naam er precies op, dat alle teksten die onder deze naam worden geschreven, niet ontstaan als de verdienste van een mens, doch dat alle eer uitsluitend en alleen de Moeder Gods toekomt. Maria alleen ligt aan de bron ervan, zodat de naam 'Myriam van Nazareth' op elke tekst niets méér noch minder is dan 'de handtekening van de Koningin des Hemels'. Myriam beschouwt zichzelf niet als de auteur, Myriam is niets anders dan de pen die door de Hemelse Auteur wordt bewogen. Het is derhalve volkomen uit de lucht gegrepen, Myriam van enige aanmatiging te verdenken.

Van de weinige zielen die de wereldse identiteit van Myriam hebben gekend, respectievelijk kennen, verlangt Maria de gelofte – jegens de Koningin des Hemels en derhalve meteen ook jegens God – dat zij deze identiteit voortaan eveneens als onbestaande beschouwen en deze ook tegenover niemand onthullen.

Maria verwijst ernaar dat het hier een Werk van Maria betreft, dat "door mensenzielen niet mag worden aangeraakt".
De Meesteres verlangt dit als een belijdenis van respect voor een Hemels Plan, dat momenteel nog niet doorgrond kan worden, en dat Zij (ik citeer de woorden van Maria) "door Mijn beekje wil volbrengen, het beekje dat Ikzelf voor eeuwig Mijn Naam heb gegeven".

Later zou de Hemelse Meesteres nog zeer treffend zeggen:
"De zielen behoren Mijn Myriam als niets anders te beschouwen dan als werktuig en spreekbuis van de Meesteres van alle zielen krachtens Mijn uitnodiging, en als levenslange slavin van de Meesteres van alle zielen, die Haar slavin precies daardoor onbegrensd kan inzetten voor de verwezenlijking van datgene waartoe Zij haar levenslang heeft geroepen. Deze Werken kunnen slechts worden volbracht door een ziel die waarlijk aan Mijn voeten ligt in een band van diep beleefde liefdesslavernij, want Ik alleen ben de Bron en de Meesteres van dit Werk en van al zijn vruchten.
Doordat de missie van Mijn Myriam geen wereldse of menselijke oorsprong en geen wereldse of menselijke doelstelling heeft, doch uitsluitend een Hemelse oorsprong en een Hemelse doelstelling, is Myriam noch de maakster noch de meesteres van alles wat dit Werk voortbrengt. Ik alleen, de Koningin van Hemel en aarde, ben de enige Maakster en de enige Meesteres van de vruchten en van de wijze en de tijdstippen waarop deze worden voortgebracht".

De Meesteres van alle zielen volbrengt Haar Werken door Haar Myriam in de hoedanigheid van ziel in staat van vergeestelijking. Maria gebruikt Myriam als spreekbuis door dewelke de woorden afkomstig uit de Goddelijke Bron als water van Goddelijk Leven, naar de zielen toe vloeien, op de door Maria uitgekozen tijdstippen en in de door Haar bepaalde dosissen.

Om deze redenen, zegt Maria met klem, is het totaal onbelangrijk, zich vragen te stellen over de wereldse identiteit van Myriam van Nazareth. De Meesteres zou willen dat de zielen "niet langer door speculaties de kostbare tijd verspillen, die God hen heeft gegeven om hun Eeuwige Gelukzaligheid voor te bereiden". Het enige wat belangrijk is, zijn de Werken die Maria door Haar beekje volbrengt. Maria schenkt de zielen namelijk het volgende beeld ter overweging:

De Meesteres van alle zielen schenkt de zielen alle onderrichtingen, openbaringen, gebeden en brieven in het kader van Haar Maria Domina Animarum Werk. Daarbij is:

 • de Bron = God
 • de Verzamelvijver = Maria
 • het Water van Goddelijk Leven = alle werken die door het Maria Domina Animarum Werk ten gunste van de zielen worden volbracht;
 • het beekje, door hetwelk dit water naar de zielen vloeit, is Myriam.

Maria stelt de vraag: Is de identiteit van het beekje dan belangrijk? Niet de identiteit bepaalt de werkzaamheid en de deugdelijkheid van de stroming: Belangrijk is slechts "dat Ik dit beekje heb gevormd, en het Mijn Naam heb gegeven", en de gesteldheid van het beekje. Deze is enkel en alleen Maria’s bekommernis, aangezien Zij het beekje voortdurend zuivert en de gesteldheid ervan bewaakt en beschermt.

Private Openbaring van de Meesteres van alle zielen aan Myriam

geschonken tijdens meditatie op 17 augustus 2015

HEILIGSTE MAAGD MARIA: "Slechts heel weinig zielen hebben doorheen de jaren de ware reden en de ware bedoeling van de roeping van Mijn Myriam begrepen.

Je roeping is de vrucht van een Mysterie dat zeer nauw verband houdt met deze tijd, die de tijd van de voltooiing van Gods Heilsplan is. Op kracht van de genaden die zijn voorbehouden voor deze bijzondere dagen van Mijn verheerlijking bij God (*) laat Ik je thans de ware reden en de ware bedoeling van je roeping als Mijn Myriam met Mijn woorden bekend maken:

De roeping van Mijn Myriam is niet gericht op individuele zielen en hun noden, zij is er rechtstreeks op gericht, de voltooiing van Gods Heilsplan voor de hele Schepping te helpen vervroegen, en is daarom helemaal georiënteerd op de verkondiging van de Grondwet van de Schepping: de Wet van de Ware Liefde in de volheid van haar componenten, eigenschappen en Mysteries.

De tegenstander van het Licht van Gods Waarheid heeft geen middel onbeproefd gelaten om het Werk dat Ik doorheen Mijn Myriam wil en moet volbrengen, te hinderen en dit Hemels Werk van verkondiging op wegen te sturen die niet door Mij waren bedoeld. Je roeping is derhalve door velen verkeerd begrepen en geregeld misbruikt.

Om deze reden heb Ik Mijn Myriam tussen de Paastijd 2012 en de Paastijd 2013 stap voor stap definitief uit de openbaarheid teruggetrokken, want deze roeping kan uitsluitend en alleen worden vervuld in het rechtstreeks contact tussen Mijn Hart en het jouwe, in de beslotenheid van je ziel waarin Ik het zaad heb uitgestort, en blijf uitstorten, dat slechts kan bloeien wanneer geen wolken der wereld zich tussen de stralen uit Mijn Hart en jouw hart kunnen schuiven.

Om deze reden ook, heb Ik het tijdperk vóór Ik je volledig zou terugtrekken, in 2012 afgesloten met de unieke inspiratie van De Beekjes van het Heil, want zie:

De roeping van Mijn Myriam is volledig gericht op de verkondiging van de Wet van de Ware Liefde en de onderrichting over de wegen voor een toepassing ervan die de mensenzielen tot ware gelijkenis moet brengen met het beeld dat hun Schepper van in den beginne ten aanzien van de mensenziel heeft gekoesterd. Gods Heilsplan kan slechts worden voltooid in de mate waarin de mensenzielen de Ware Liefde bewust, spontaan en onvoorwaardelijk in toepassing brengen jegens elk element van de Schepping: medemensen, dieren, en zelfs het leefmilieu.

Je volledige terugtrekking heeft Mij in staat gesteld, thans de uiteindelijke doelstelling van dit Werk naar haar bekroning te leiden, die is begonnen met De Beekjes van het Heil en zich sedertdien ten volle uitwerkt in de unieke inspiraties die Ik in deze tijd in jou uitstort, en die Ik op Gods Tijd aan de zielen zal vrijgeven.

Verkondig deze woorden als een Teken van Mijn macht over de duisternis".

(*) De Meesteres van alle zielen verwees ooit in een Openbaring naar de dagen tussen Haar feestdagen van 15 en 22 augustus als 'de dagen van Mijn verheerlijking'.

(Hier eindigt de Openbaring van 17 augustus 2015)

In aansluiting op de bovenstaande Openbaring is het nuttig, de volgende toelichting weer te geven, die werd gegeven in een door de Meesteres van alle zielen aan Myriam geïnspireerde private aantekening ten bate van een ziel:

"(...) In verband met de lijn die Myriam in haar roeping als apostel van de Meesteres van alle zielen moet volgen, gaf de Moeder Gods Zelf Myriam van meet af aan een formeel 'gebod plus verbod'. Maria drukte Myriam op het hart dat Zij (dit wil zeggen: Maria) en Zij alleen, elk detail van de uitvoering van de apostolaatswerken en van de concrete vormgeving van Myriams roeping richting zou geven. Dit betekent dus een gebod van volkomen gehoorzaamheid jegens de Meesteres van alle zielen als enige Wegwijzer en enige Gids. Zij verbond dit gebod met een verbod aan Myriam om zich in alle denkbare opzichten door menselijke meningen, oordelen en kritieken van anderen te laten leiden. Concreet betekent dit dat het Myriam door Maria Zelf is verboden om aandacht te schenken aan meningen, oordelen en kritieken die door mensenzielen worden geuit. De enige 'menselijke' mening die de Moeder Gods ooit van Haar bovenvermeld verbod heeft ontbonden, is deze van Myriams geestelijke leider, met de motivering dat deze laatste door Haar Zelf zou worden bevrucht met het begrip van, en het inzicht in, Haar verlangens alsook van het doel en het Plan dat Zij met Haar Werk nastreeft.

Dit 'gebod plus verbod' bepaalt meteen de grondwet van het Maria Domina Animarum Werk, dat door Maria Zelf in het leven is geroepen en door Haar alleen in alle details wordt bestuurd en geleid.

Er zijn zielen geweest die, op grond van een volkomen verwrongen begrip van Maria’s doelstellingen met Myriams roeping en levensopdracht, via menselijke manipulaties hebben gepoogd om Maria’s Werk een persoonlijk stempel op te drukken. De Moeder Gods Zelf heeft echter vanaf 2012 Haar Werk stap voor stap vastberaden naar de door Haar geplante wortels teruggevoerd, en heeft de noodzaak van Haar 'gebod plus verbod' bij herhaling gemotiveerd met de stelling dat menselijke opinies, oordelen en kritieken op Haar Werk en op de uitvoering en vormgeving van dit Werk alsook op Myriams roeping door menselijke, dit wil zeggen door wereldse opvattingen, en zelfs in een hoge mate op jaloersheid zijn geïnspireerd en om deze reden noodgedwongen oppervlakkig zijn: Menselijk respectievelijk werelds denkende en/of jaloerse zielen benaderen een Hemelse roeping niet vanuit een juist begrip van Gods bedoelingen en houden geen rekening met de immense verantwoordelijkheid die een ziel met een levenslange opdracht in dienst van de Koningin van Hemel en aarde jegens Gods Werken draagt.

Om deze reden heeft Myriam steeds elke poging tot kritiek, beoordeling, veroordeling en zelfs laster vanwege anderen in gehoorzaamheid aan de Koningin des Hemels naast zich neergelegd en uitsluitend geleefd met de blik en het hart op Maria’s Hart gericht en louter vanuit deze ingesteldheid geschreven en gehandeld. Bij sommigen is deze ingesteldheid op onbegrip gestoten, en is deze ook verkeerd (zelfs met gebruikmaking van laster) uitgelegd om de echtheid van Myriams roeping in twijfel te (doen) trekken.

Dit alles heeft bijgedragen tot Maria’s beslissing om Myriam definitief en volkomen uit elk contact met de buitenwereld terug te trekken, zoals Zij het had bedoeld vóór Haar Werk op het internet werd binnengeleid. Sommige zielen zien daadwerkelijk over het hoofd dat dit Werk reeds negen jaar vóór de intrede op het internet door Maria was gegrondvest, en dat de grondvesting van een internetapostolaat met contacten tussen Myriam en de buitenwereld niet door de Koningin des Hemels was bedoeld. Om deze reden heeft Zij Myriam definitief uit alle verkeer teruggetrokken. Elke ziel die deze beslissing bekritiseert respectievelijk deze beslissing zelfs uitlegt als een teken voor het feit dat dit Werk sedert zijn reorganisatie in verval zou zijn en Myriam in dwaling zou verkeren, belastert de Moeder Gods Zelf en heeft Haar ware bedoelingen met dit Werk en met Myriams levensopdracht helemaal niet begrepen (...)"

Hier volgt de eigenlijke Voorstelling van Myriam

MYRIAM VAN NAZARETH
Een leven voor, met, in en door de Allerheiligste Maagd MARIA

MARIA: "(...) De Meesteres van alle zielen is gezonden om de wind van de Heilige Geest over de zielen af te roepen, opdat de zonsverduistering teruggedrongen moge worden en de stralen van de Waarheid opnieuw de zielen mogen verlichten en verwarmen. Jouw levensopdracht is deze, de Waarheid over Maria, de allermachtigste Meesteres van alle zielen, de Heerseres over al het geschapene bij Goddelijke volmacht, in de zielen te helpen storten. Je woorden en geschriften zullen stormen veroorzaken, beukende winden van vervolging, onbegrip, laster, veroordeling en verdachtmaking. Verdraag ze uit Liefde tot je Meesteres. Zij heeft de macht om jou overeind te houden in deze stormen, want zij zijn noodzakelijk om het stof van de leugen boven de zielen weg te blazen.

Nog is de wereld niet klaar voor de volle Waarheid over Maria, de allermachtigste Vrouw uit Genesis. Jij zult leven en sterven voor Mijn verheerlijking en voor de verspreiding en verkondiging van de Waarheid over Maria, de Heerseres over alles bij de volheid van Gods Genade. (...) Open de harten voor de stralen van Gods Waarheid, opdat zij ontvlammen voor de Wonderwerken van de Allerhoogste, het Meesterwerk van Zijn handen mogen ontdekken, en zich aan Haar voeten mogen overgeven aan de schoonheid van het Ware Leven. (...) Laat de stormen over jou neerkomen, zij zullen Mijn parfum over de zielen verspreiden op de wervelende winden van Mijn macht". (de Meesteres van alle zielen in september 2006)

Myriam van Nazareth werd in de lente van 1997 door de Allerheiligste Maagd Maria geroepen voor een leven in Haar dienst. Vanaf de allereerste visioenen en extasen maakte Maria Myriam duidelijk dat deze laatste was voorbestemd tot een verder leven in totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan Maria, in totale zelfofferande aan de Allerheiligste Maagd, die Zich spoedig aandiende als 'Meesteres' en Myriam (op buitengewoon liefdevolle wijze) aanduidde als "Mijn slavin, slavin van Mijn Liefde, geroepen tot Mijn uitsluitende dienst, als Mijn bezit en eigendom". Myriam werd bekleed met een aantal mystieke gaven, waarvan de eerste die aan de dag trad, deze bleek te zijn van een bovennatuurlijke instorting van kennis van, en inzicht in, Goddelijke Mysteries, de Wetten van het Goddelijk Leven, Gods Heilsplan, de elementen van de strijd tussen het Licht en de duisternis, en een steeds groeiende kennis van de buitengewone hoedanigheid en rol van de Allerheiligste Maagd. Het werd Myriam door de Hemelse Meesteres geboden om slechts stap voor stap, en volledig volgens de beslissingen van de Meesteres Zelf, elementen uit deze bovennatuurlijke kennis aan de zielen mede te delen.

Een andere opmerkelijke gave was deze, zich op elk door de Hemelse Meesteres verlangd ogenblik onmiddellijk en totaal te kunnen openstellen voor het schrijven van grote hoeveelheden gebeden en spirituele beschouwingen. Maria riep Myriam van meet af aan op tot de bevordering van de totale Mariatoewijding onder de zielen, met als uiteindelijke bedoeling, via die weg de voltooiing van Gods Heilsplan te helpen bespoedigen.

Eveneens van in den beginne vertoonde Maria Zich aan Myriam opvallend veelvuldig in de gedaante van de Moeder van Smarten. De mystieke ervaring van de Passie, en in het bijzonder van de mystieke eenheid met de Moeder van Smarten, werd vanaf 1998 één van de voornaamste onderdelen van het zielenleven van Myriam van Nazareth.

Na een vijftal jaren van het schrijven van vele gebeden, diverse beschouwingen bij gebeden, en diverse kortere teksten, en veelvuldige visioenen waarmee Maria Haar 'slavin' vormde in de versmelting met Haar eigen Hart, gaf de Allerheiligste Maagd in het najaar van 2002 uitdrukking aan Haar Wil dat Myriam zou beginnen, de ervaringen van een mystiek leven met Maria tot nut te maken door de ingestorte kennis en inzichten in verband met het Goddelijk Leven en de diepere waarden van de christelijke Leer (de enige Waarheid van God) op schrift te stellen volgens een patroon dat volkomen zou gehoorzamen aan de ingevingen en begeleiding door de Allerheiligste Maagd, omdat Zij met dit alles een Plan had dat op een welbepaalde wijze uitgewerkt moest worden.

Zo werden vanaf 2003 de eerste boeken van Myriam van Nazareth geboren.

Eén van de mijlpalen lag in het begin van 2006, met het schrijven van De Tempel van Maria. Totale Mariatoewijding als Heilig Verbond tussen Uw Ziel en de Heilige Maagd. Dit manifest was de vrucht van een periode waarin vele zielen mondeling door Myriam aan Maria waren toegewijd. Het geeft richtlijnen voor elke ziel die zich aan Maria wil toewijden om door Haar te worden omgevormd tot een tempel van heiligheid. Hierin wordt aan de zielen geleerd hoe zij Maria bij elk detail van hun leven kunnen betrekken, en welke onvoorstelbaar grote betekenis en waarde de totale toewijding aan Maria voor de ziel zelf en voor God bezit.

In de loop van 2005 had de Allerheiligste Maagd duidelijk gemaakt met welke bedoeling Zij Myriam tot nu toe zo intens had gevormd naar Haar eigen model: In juni 2005 voltrok Maria in een kerkje gewijd aan de Onbevlekte Ontvangenis, tijdens een visioen op formele wijze de ware Hemelse Bruiloft tussen Zichzelf en Myriam, waardoor Zij met Myriam het heilig verbond van een eeuwigdurend spiritueel Huwelijk sloot. Hierbij gaf Zij Myriam negen leefregels, die Zij aanduidde als 'Mijn Geboden'. Spoedig zou blijken waarom dit heilig verbond tot bezegeling van de diepste mystieke eenwording was gesloten: In de herfst van datzelfde jaar maakte Maria aan Myriam bekend dat Myriam voortaan apostel van Maria, de machtige Meesteres van alle zielen en apostel van de macht van Maria zou heten. De Allerheiligste Maagd openbaarde dat God nu de tijd had afgekondigd om Maria aan de zielen te verkondigen in de volheid van Haar hoedanigheden, glorie en macht, en dat de bekendmaking van Maria als de Meesteres van alle zielen de uiteindelijke levenstaak van Myriam van Nazareth was.

Maria zei tot Myriam: "Voor deze verkondiging ben je geboren. Ik heb jou geroepen om Mijn werk op aarde te helpen voortzetten en Mij bekend te maken in de volheid van Mijn macht".

De eerste manifestatie van Maria als Meesteres van alle zielen was het begin van een zeer omvangrijk volume aan Openbaringen van Maria, de machtige Meesteres van alle Zielen. Het geheel van deze openbaringen verkondigt het grootste Goddelijk Mysterie van de Laatste Tijden: de glorie en roeping van Maria als Meesteres van alle zielen. Maria verkondigt hierin stelselmatig nooit eerder geopenbaarde aspecten, elementen en aard van Haar ware macht, op grond van het feit dat Zij door God is voorbestemd om Gods Heilsplan in individuele zielen van goede wil te voltooien (d.w.z. in elke ziel die actief en bewust wil meewerken met Gods Werken), en daartoe van Hem een totale macht over alle zielen heeft ontvangen. De grote Waarheid achter deze totaal nieuwe kennis, die een ongeëvenaarde uitbreiding van de visie op Maria inhoudt, werd begin 2008 samengebracht in het manifest De Dageraad van Gods Rijk op Aarde.

De Openbaringen van de Meesteres van alle zielen zijn in wezen opgebouwd uit inspraken en visioenen die in vier categorieën verdeeld kunnen worden:

 1. Onderrichtingen van Maria tot verdieping van de praktische toepassing van de christelijke Leer. Maria noemt het geheel van deze onderrichtingen de Wetenschap van het Goddelijk Leven.

 2. Openbaringen over de onbekende Mysteries met betrekking tot het Wezen, de hoedanigheid, de Glorie, de heiligheid en de macht van Maria, Haar relatie tot God en tot de zielen (engelen, mensenzielen en duivelen), en de ware draagwijdte van Haar positie binnen de uitvoering van Gods Heilsplan. De publicatie van deze openbaringen is tot nu toe door Maria slechts beperkt en dus niet op grote schaal toegestaan, omdat "elke publicatie moet gebeuren op Mijn Tijd, respectievelijk op Gods Tijd, teneinde de vruchten voort te brengen die in hun zaad besloten liggen".

 3. Persoonlijke richtlijnen en opdrachten aan Myriam in het kader van de vorming in de totale gehoorzaamheid jegens Maria. Ook van deze openbaringen heeft de Hemelse Meesteres de publicatie grotendeels niet toegestaan.

 4. Visioenen over 'ontmoetingen' tussen Maria en duivelen, waarin Maria jegens Myriam buitengewone getuigenissen in beeld en woord aflegt in verband met Haar verschroeiende macht over de duivelen. Met uitzondering van de Belijdenis van een duivel op bevel van de Heilige Maagd Maria, de speciale Openbaring uit maart 2007 waarvan de Hemelse Meesteres aan Myriam de publicatie beval als een bemoedigend getuigenis voor de zielen, zijn de aantekeningen met betrekking tot deze visioenen op Haar bevel privaat gehouden.

Myriam van Nazareth is door de Allerheiligste Maagd geroepen voor een verborgen leven van gebed, offers, en schriftelijke verkondiging met de volgende doelstellingen:

 • strijd tegen de onwetendheid en misleiding van zielen in verband met de diepere waarden van het christendom, en tegen de onbeschaamde leugens die reeds eeuwenlang door de werken van de satan onder de zielen worden verspreid in verband met Gods Wet, de betekenis van de zonde, Gods Gerechtigheid, Gods Liefde, de waarde van alle lijden, enzovoort;

 • onderrichting van de zielen in middelen en wegen tot bevrijding uit hun eigen zwakheden en ondeugden, en middelen en wegen om reeds op aarde het Ware Geluk en de ware Vrede van hart te vinden;

 • onderrichting van de zielen in de krachtigste wijzen om met God/Maria te communiceren (voorbeelden van gebeden en aanroepingen!);

 • begeleiding van de zielen naar totale, dagelijks diep doorleefde toewijding aan Maria als de gouden weg naar de voltooiing van Gods Heilsplan;

 • openbaring van de volle Waarheid over Maria, Meesteres van alle zielen bij Goddelijke Volmacht. Hier liggen diverse van de gevoeligste elementen in de verkondigingen via dit Werk, omdat de duisternis er alle belang bij heeft dat de immense grootheid van Maria als ongeëvenaard Wonderwerk van God nooit onthuld zou worden en dat deze onthullingen, die – laten wij dit niet uit het oog verliezen – door de Hemelse Koningin Zelf worden gedaan, dus tot elke prijs bestreden en als ongeloofwaardig voorgesteld zouden worden. Voor de satan en zijn gevolg is de vlekkeloze heiligheid van Maria als geschapen mensenziel een zeer zware aanstoot en het grootste eeuwig levende teken voor het feit dat er een mensenziel heeft geleefd die nooit één enkel ogenblik in hun macht is geweest;

 • immense verdieping van de kennis en de breedst mogelijke toepassing van de Wet van de Ware Liefde jegens alle schepselen en jegens God en Zijn Werken.

Om dit alles vruchtbaar te maken, heeft Maria Myriam gekneed en gevormd in de eenheid met Haar eigen Hart, en in de diepste gehoorzaamheid en onderwerping jegens Haar. Om deze reden schrijft, verkondigt en doet Myriam niets dat niet door Maria gewild is, want de Allerheiligste Maagd zei ooit: "Ik wil in en door jou Mijn leven en Werken verder kunnen zetten". Hiertoe is noodzakelijk dat de eigen wil gebroken wordt, met andere woorden dat het werktuig van Maria zich zodanig laat kneden dat het slechts voldoening vindt in het volbrengen van de wil van de Hemelse Meesteres, omdat deze één is met de Wil en de belangen van God Zelf. Om deze reden onderwerpt de Allerheiligste Maagd Myriam dagelijks aan een strikte gehoorzaamheidsdiscipline, opdat de 'apostel van de macht van Maria' een levend voorbeeld moge zijn voor de onbegrensde macht van Maria over de zielen, en voor de stromen van genaden en de diepe innerlijke Vrede die een ziel kan ervaren zodra Maria daadwerkelijk Meesteres over haar hele wezen kan zijn.

Maria heeft Myriam, tegen alle – soms vinnige – tegenkanting vanwege bepaalde zielen en strekkingen in, de Waarheid aangetoond van de verkondiging van Haar verhevenheid zoals deze tot nu toe niet bekend was 'omdat Gods Tijd daartoe nog niet gekomen was'. Het is vanuit deze kennis dat Myriam van Nazareth met verbetenheid strijdt tegen alle uitingen van duisternis onder de zielen en voor de erkenning van Maria als de Meesteres van alle zielen, want in deze hoedanigheid wil God nu de volheid van het Meesterwerk van Zijn handen bekendmaken. Elke ziel die Maria erkent en aanvaardt als haar Meesteres, brengt de eindoverwinning van het Licht op de duisternis, en daardoor de bevrijding van de wereld uit alle ellende, een stap dichterbij. De zielen te helpen openen voor dit inzicht, is het ware levenswerk van Myriam van Nazareth.

Omstreeks de tijd waarin Maria aan Myriam een mystieke Bruiloft voltrok, in de lente van 2005, werd de regel van de teruggetrokkenheid door de Meesteres definitief als formele regel opgelegd. Op de dag waarop de Hemelse Bruiloft werd voltrokken, zei Maria Haar Myriam dat de wereldse persoonlijkheid van laatstgenoemde voortaan niet meer bestond en dat Zij met de volkomen terugtrekking van Myriams identiteit uit de sfeer van de openbaarheid, meer dan ooit een machtig symbool wilde stellen: Het sterven van een 'wereldse' persoonlijkheid zodat louter de spirituele persoonlijkheid overblijft, die volkomen in Haar zou opgaan. Ook de naam (Myriam van Nazareth), die Zij sedert 1997 voor Haar 'slavin' had uitgekozen en die eigenlijk Haar eigen Aramese naam was (Mer-i-am N’Zareth), zoals de Meesteres deze in enkele visioenen in het Aramees uitsprak, had dit reeds aangetoond.

In de loop der jaren begreep Myriam, dat het feit dat Maria Haar Myriam als 'fysiek en sociaal' persoon zo totaal naar de achtergrond had verwezen dat het leek alsof Myriam in fysiek en sociaal opzicht helemaal niet meer bestond, de enige weg is waarop de door dit Werk verspreide Werken als producten van de verenigingsmystiek kunnen worden bekrachtigd. Indien Myriam voor iedereen een in werelds opzicht volkomen identificeerbaar persoon ware, zou automatisch een gedeelte van de aandacht naar de persoon van Myriam gaan, wat zeer betreurenswaardig zou zijn, aangezien het hier om een uniek Werk van de Koningin des Hemels en niet om een menselijk werk gaat: Ooit verklaarde Zij aan Myriam, dat Zij bij de roeping onoverzienbare hoeveelheden mystieke inzichten en mystieke kennis als Hemels zaad in Myriams hart had uitgestrooid, en dat Zij uit dat zaad op Haar tijd bloem na bloem tot bloei zou brengen. Zij verwees daarmee naar elk geschrift, elk gebed, elke brief... Elk zaadje, aldus verklaarde Zij toen verder, zou Myriam pas na intens contact met de Hemelse Koningin in de kern van haar hart tot rijping kunnen brengen, nadat dit contact door de Wil van de Hemelse Meesteres zou zijn bevrucht.

In dit hele proces is Myriam dus het werktuig, Maria is de hand die het werktuig volgens Haar Wil beweegt. Om ongehinderd te functioneren, moet dit werktuig zich voor honderd procent aan de hand overgeven, elk ogenblik van elke dag en nacht. Op zich bezit het werktuig echter slechts de waarde die de Meesteres Zelf het toekent.

Myriam is ook in dit verband gebonden aan de eed van de meest strikte gehoorzaamheid jegens de Meesteres. De volledige omvorming van Myriam tot een persoon die volkomen uit de openbaarheid is weggerukt, was, aldus de Meesteres van alle zielen, doorslaggevend voor de vruchtbaarheid van het Apostolaat, een vruchtbaarheid die overigens slechts kan worden gemeten in de Hemel, niet op aarde.

Over de identiteit en de achtergronden van het dagelijks leven van Myriam is van meet af aan veel gespeculeerd, en zijn ook veelvuldig leugens verspreid. Slechts aan weinig zielen, aan wie dit door Myriams geestelijk leider werd toegestaan, was in dit verband ooit enige informatie bekend. De Moeder Gods had immers van meet af aan verkondigd "je bent Mijn abdij", d.w.z. Zij wilde Myriam een verborgen, teruggetrokken leven zien leiden, een leven voor de Hemelse Koningin alleen, dat door geen enkele wereldse inmenging mocht worden beïnvloed. Zowel de speculaties als de leugens berokkenen de Moeder Gods pijn. Zij bestempelde dit alles ooit als "Verspilling van de kostbare tijd die God de zielen ten bate van de voorbereiding op hun Eeuwige Gelukzaligheid heeft geschonken" en als "ongeoorloofd betreden respectievelijk beschadiging van Mijn tuin, waarin Ik Mijn Plannen uitwerk".

Van elke ziel die op om het even welke wijze ooit iets persoonlijks over Myriam heeft mogen vernemen, verlangt de Hemelse Koningin dat zij de hoogste discretie bewaart, daar volgens Haar opvatting Haar Plan betreffende de totale teruggetrokkenheid van Haar Myriam een maatregel is, die voor een vlekkeloze rijping van het mystieke zaad via dit Werk absoluut noodzakelijk is. Op zekere dag vertrouwde Maria Haar Myriam toe, dat elke ziel die deze regel van de discretie in verband met Haar Myriam overtreedt, dit ooit jegens God zal moeten verantwoorden. Revelerend is bijvoorbeeld datgene, wat Myriam in dit verband mocht schrijven in Antwoordbrief 142.

Tegen de achtergrond van de door Maria gewilde totale teruggetrokkenheid van Myriam moet het als een bijzondere genade worden beschouwd dat deze geschriften nu reeds aan de openbaarheid mochten worden prijsgegeven.

De Moeder Gods koesterde oorspronkelijk het Plan om de door Haar aan Myriam geïnspireerde geschriften pas na de wereldse dood van Haar Myriam bekend te laten maken, opdat Myriam deze inspiraties in een volkomen verborgen leven in het intiemste contact met Haar Hart zou kunnen uitwerken, zonder de giftige invloeden van werelds onbegrip en laster.

In de beginjaren van Myriams roeping en van de mystieke vorming werden alle vruchten van deze unieke inspiraties slechts door toedoen van Myriams geestelijk leider aan een beperkte kring van zielen rond hem en Myriam toevertrouwd, ten bate van hun vorming in de totale toewijding aan Maria.

In 2008 kwam het evenwel tot de intrede van het Apostolaat op het internet. Deze ontwikkeling ontsproot echter niet aan een initiatief van Myriam zelf, en stemde niet overeen met de bedoelingen van de Koningin des Hemels. Desondanks liet Maria deze ontwikkeling toe, met als motivering (wij citeren Haar woorden): "Ik zal zorgen dat dit Mijn Plannen dient". Later lichtte de Moeder Gods Myriam privaat toe, dat Zij oorspronkelijk een strikte teruggetrokkenheid van Haar instrument had voorzien, omdat "elke aanraking van mystieke vruchten door de wereld, wanneer een dergelijke aanraking plaats heeft tijdens het leven van het instrument, dit laatste blootstelt aan het gif van onbegrip en kwaadwillige aanvallen". Door diverse golven van schaamteloze aanvallen tegen Myriam was inderdaad aangetoond dat deze terughoudendheid niet zonder reden was gekoesterd.

In de periode tussen de Paastijd van 2012 en de Paastijd van 2013 heeft de Koningin des Hemels de oorspronkelijke teruggetrokkenheid van Haar werktuig hersteld, en een definitief halt toegeroepen aan elk rechtstreeks contact met Myriam, zodat dit Werk nu de weg naar zijn oorspronkelijke wortels voorgoed heeft teruggevonden. Ook de Publieke Openbaringen werden in 2012 door de Hemelse Koningin definitief beëindigd. Sedertdien spreekt Maria uitsluitend privaat tot Myriam, d.w.z. Haar onderrichtingen zijn in bepaalde opzichten nog intenser geworden doch worden nog slechts uitzonderlijk voor publicatie vrijgegeven. Dit alles maakt deel uit van de door Maria verordende totale en definitieve teruggetrokkenheid van Myriam uit de openbaarheid.

Met betrekking tot Myriam zijn ook de volgende Openbaringen informatief:

20 mei 2006

"Wat is absolute en onvoorwaardelijke trouw aan de Meesteres van alle zielen? Het is de gesteldheid waardoor de ziel haar handtekening plaatst onder het verbond dat God heeft geschapen als een toegangsakt tot de Eeuwige Gelukzaligheid. Deze handtekening wordt geplaatst met gouden letters, in de inkt van het lijden en met de pen van het Liefdesvuur. Dit verbond, dit heilig contract, leg Ik de ziel voor bij elke beproeving. Ontelbaar zijn de zielen die dit contract bij elke beproeving onder Mijn ogen in stukken scheuren als een getuigenis tegen Mijn Liefde (...).

De satan maakt misbruik van de onwetendheid van de zielen ten aanzien van Gods Waarheid, en van het feit dat zij daardoor gemakkelijk misleid worden. Zo leidt hij zielen naar het geloven in, en verkondigen van, de dingen die zijn plannen dienen. Zo leidt hij eveneens zielen naar vurig verzet tegen Mijn woorden. Wanneer jij de Waarheid openbaart die Ik jou heb medegedeeld, zal hij alles in het werk stellen om jouw woorden aan de schandpaal te nagelen. Indien hij dit niet zou doen, zouden jouw woorden hem zware schade toebrengen.

"Weet daarom dat de satan velen tegen jou zal ophitsen en hen de leugen zal doen verspreiden dat de door jou op schrift gestelde openbaringen ongeloofwaardig, ja van de duivel afkomstig zijn. Heeft Jezus niet in het Evangelie gezegd dat het rijk van de duivel niet stand kan houden wanneer de duivel zijn eigen werken vernietigt, bijvoorbeeld wanneer hij een ziel de macht en de opdracht zou geven om een duivel uit te drijven? Hoe zou jij dan de duivel kunnen dienen door zijn grote Tegenstandster, Maria, de Meesteres van alle zielen, te verheerlijken en Haar grootheid met zoveel Vuur te verkondigen? Prijs je zalig om deze laster en leugens, want uitgerekend zij wijzen erop hoezeer je Mijn werken doet en Mijn woorden spreekt en openbaart.

De zielen beleven thans de tijd van de schijnoverwinningen van de satan, die de wereld zozeer in zijn greep heeft dat hij de ware meester van de mensheid lijkt. Om die reden verwekken Hemelse woorden in deze tijd zoveel opschudding en worden zij tot ware stenen des aanstoots. Mijn tegenstander, de meester van verwarring en leugen, maakt misbruik van de onvrede in vele harten om ongelukkigen zijn stenen in de hand te leggen waarmee zij Mijn werktuigen stenigen. Jouw enige zorg moet deze zijn, jezelf te offeren voor hun uiteindelijke bekering, opdat zij het Licht van inzicht mogen verkrijgen. Bedenk dat de eerste verlichte werktuigen voor de zaak van God nooit het grote Licht uit het oog verloren, dat het Paradijs zelfs zichtbaar voor hun ogen opende toen zij op het punt stonden, hun laatste offer voor hun vervolgers te brengen. Ik ben de Meesteres van alle zielen.

Wat God heeft beschikt, zal in vervulling gaan. Het zaad dat Ik via jou in de zielen uitstort, zal de vruchten opleveren waartoe het is bestemd. Indien het wordt toevertrouwd aan akkers die het versmaden, zal het op de vleugels van de Heilige Geest overgebracht worden naar grond die wel gehoorzaamt aan Gods Wet. Knielen zullen alle zielen voor Mij. Zalig zij die het doen uit Liefde, en uit gehoorzaamheid aan Gods Geest, en niet in het uur van hun oordeel, uit rouwmoedigheid of angst".

29 maart 2007

"Je bent Mijn profeet. Het kenmerkt de profeten dat zij het Woord Gods verkondigen, de blijde boodschap van Zijn Rijk verspreiden, en hun woorden bekrachtigen door een leven van zelfverloochening in de woestijn. Ziehier je roeping, je weg en je bestemming. Ik leer je Mijn Wil, de kennis over Mij die de zielen in de Allerlaatste Tijden nodig hebben, en de weg van de zelfverloochening. Daarom heb Ik met jou een heilig verbond gesloten. Zo deed God het met Zijn profeten. Hij stortte Zich in hen uit opdat zij Hem aan de zielen kenbaar konden maken. Ik, de Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen, heb Mij in jou uitgestort en zal dit blijven doen, opdat je Mij onder de zielen tegenwoordig kunt stellen.

De profeten beleden de Ware Liefde en het Goddelijk Leven, en predikten niets dan Hoop en vreugde, ook wanneer de zielen niets anders meer zagen dan zand en niets anders meer voelden dan honger en moedeloosheid. Doe evenzo, daartoe heb Ik je geroepen, je aan Mijn voeten gevormd, je Mijn mantel omgeslagen, je het brood van Mijn handen gegeven en je vóór Mij uitgestuurd. Op grond van Mijn roeping in deze Allerlaatste Tijden is het uur aangebroken waarin God aan de zielen hun Meesteres, Haar hoedanigheden, Haar eigenschappen en Haar macht kenbaar wil maken. Ga dus, en verkondig de komst van het Rijk van Maria, dat de voltooiing van Gods Rijk op aarde zal zijn".

Ter beschouwing

Elke ziel is ertoe geroepen, een specifieke rol binnen Gods Heilsplan te spelen en binnen deze roeping specifieke opdrachten te vervullen. De Meesteres van alle zielen zei ooit dat Haar apostel geroepen was om een leven in de woestijn te leiden: een leven van zelfverloochening, afsterving aan alle wereldse invloeden en belangen. Eigenlijk is elke ziel geroepen om zich 'in de woestijn terug te trekken': ver van de vele vormen van overweldigende wereldse indrukken, inwendig ten volle op God en de eeuwige belangen gericht, teneinde waarlijk de vruchtbaarheid te bereiken waartoe God elke ziel roept.

Maria spreekt tot Haar apostel voortdurend in beelden. Zij doet dit zowel in private Openbaringen en 'gesprekken van ziel tot ziel' als in de Publieke Openbaringen. De woestijn beschouwt Zij als toestand waarin de ziel zich ten volle ontledigt om zich door Haar, Maria, te laten vervullen. Jegens Haar apostel spreekt Zij over de woestijn ook als over een toestand van uiterste hardheid, als blijvende test op de gehoorzaamheid jegens Haar, omdat slechts deze gehoorzaamheid doorslaggevend is voor de vruchtbaarheid van het Werk. Door Haar apostel bloot te stellen aan de woestijn van een teruggetrokken leven, beoogt de Meesteres dat Myriam het Paradijs niet buiten Haar Zelf zou zoeken, doch uitsluitend binnenin het eigen hart, waar de eenheid met het Hart van Maria des te nadrukkelijker wordt ervaren naarmate de Tegenwoordigheid van de Meesteres als enige vertroosting wordt gezocht. In Maria’s stem en inwerkingen, in welke vorm dan ook, ervaart Myriam de verrukkingen van de Goddelijke Wet, die in de ziel helemaal niets anders dan het goede kan uitwerken, ook wanneer de ziel volgens wereldse opvattingen de woestijn zou moeten ervaren.

Het grootste gedeelte van Haar werkingen in en aan Myriam voltrekt de Meesteres van alle zielen in het verborgene. Nu en dan echter spreekt Zij woorden voor publiek gebruik, opdat zielen mogen worden bemoedigd en aangespoord om de ernst en de grootte van het geschenk van het Apostolaat van de Meesteres van alle zielen te herkennen en te beseffen. Gebrek aan kennis vormt vaak een gunstige voedingsbodem voor kritiek, ongeloof, verdachtmaking, twijfel, zelfs verkettering en belastering.

Deze laatstgenoemde gesteldheden ten overstaan van het Maria Domina Animarum Werk bereiden Maria vreselijke Smarten, waarvan de zielen nog geen idee hebben, temeer daar diegenen die deze gesteldheden koesteren, er doorgaans van overtuigd zijn dat zij bezig zijn, Gods Werken te dienen.

Precies daarom licht Zij nu en dan iets van de sluier van het Mysterie omtrent Haar meest verborgen werkingen binnen Haar apostel op, alsook in verband met de eisen die Zij stelt.

Zalig alle zielen die dit geschenk weten te appreciëren. De woestijn is een oord van verlatenheid, van dorheid, van verzengende hitte, van slangen en schorpioenen, doch zij is tevens een versluierde bron van de openbaring van het grootste en meest mysterieuze Paradijs dat God ooit heeft geschapen: Maria als Meesteres van alle zielen. Myriam heeft de teruggetrokkenheid (de woestijn) nodig, om van daaruit de Hemelse Meesteres te kunnen verkondigen in de volheid van Haar grootheid. Slechts als 'onbeschreven blad papier' (dit wil zeggen als hart dat zo vrij mogelijk moet zijn van indrukken buiten de Meesteres Zelf) kan Myriam met zekerheid de buitengewone woorden van de Koningin des Hemels nauwkeurig en waarheidsgetrouw weergeven.

Eén van de eerste opdrachten die Myriam tijdens de beginperiode van de roeping vanwege Maria ontving, was deze van de mystieke vereniging met de Moeder van Smarten en met de Passie van Christus. Deze opdracht is nooit beëindigd geweest, doch heeft gediend als voedingsbodem voor de intensieve mystieke vorming van Myriam en als bodem waarop spoedig het Apostolaat van de Meesteres van alle zielen zou bloeien. De Hemelse Koningin wilde via deze weg eerst en vooral Myriam zelf tot het besef brengen dat de Passie tot verheerlijking leidt: Doordat Maria in een zo hoge mate deel had aan het Verlossend Lijden, heeft Zij Haar volheid van Genade gerechtvaardigd, die later in Haar hoedanigheid als Koningin van Hemel en aarde en als Meesteres van alle zielen tot uitdrukking zou komen.

Elke ziel moet in haar eigen leven dit voorbeeld zoeken na te volgen: Door volle aanvaarding van alle lijden in overgave en heiligheid groeien naar ware heiligheid en verheerlijking. De eerste voorwaarde is deze, dat de ziel zich zou openen voor het Licht van Gods geschenken van Liefde. Slechts dan kan zij de Wonderwerken herkennen die de Meesteres van alle zielen nu bekomt voor de zielen van goede wil al hoogste verheerlijking aan de Werken van de Christus, de Verlosser.