TOTUS TUUS, MARIA !

EEN VRUCHTBARE BELEVING
VAN DE MAAND MEI

oproep en onderrichting
vanwege de Meesteres van alle zielen

via Myriam van Nazareth

De maand mei is sedert jaar en dag opgedragen aan Maria als de Moeder Gods. Mei staat symbool voor volle lente, dus voor de meest uiteenlopende tekenen van nieuw leven en nieuwe bloeikracht in de natuur. Als Moeder van de Zoon van God geeft Maria de diepst mogelijke spirituele zin aan dit symbool, daar de Christus de Belichaming was, en is, van het Goddelijk Leven, het Leven in de volheid van zijn bloeikracht voor de ziel en al haar innerlijke processen en gesteldheden.

Zoals in de natuur de zomer niet kan komen zonder de lente, kon de Christus als Belichaming van de spirituele Zomer niet komen zonder Maria als Belichaming van de spirituele Lente. De Meesteres van alle zielen spreekt sedert jaren geregeld over de Eeuwige Lente als gesteldheid van de ziel die door volhardende betrachting van een zo volkomen mogelijke Ware Liefde en door toepassing van alle deugden een innerlijke leven leidt dat in Gods ogen zeer vruchtbaar is voor de verwezenlijking van Zijn Werken en Plannen.

Maria was, en is, de volmaakte Belichaming van de Eeuwige Lente doordat de bloesem van Haar ziel onverwelkbaar was op grond van Haar volmaakt zondeloos leven. Een ziel die leeft vanuit de volhardende wil om geen enkele overtreding te begaan tegen Gods Wet van de Ware Liefde, is als een onvergankelijk paradijs van heiligheid en deugd, en levert een rijke oogst op voor Gods Rijk. De bloesems van de lente zijn de voorboden van de vruchten van de zomer. Zo werd de Christus als Mens geboren als de Goddelijke Vrucht uit de vlekkeloos heilige Bloesem die Maria was.

Mei als maand toegewijd aan Maria nodigt uit tot toewijding aan Maria, de Bloesem die reeds de rijkste zomervruchten in zich draagt. Toewijding wordt op zeer grote schaal totaal verkeerd begrepen, zoals moge blijken uit de diepe verklaringen die de Meesteres van alle zielen heeft laten opnemen in de teksten van het menupunt Toewijding aan Maria Daarom beklemtoont de Heilige Maagd steeds opnieuw dat:

toewijding aan de Heilige Maagd Maria niet gelijkstaat met het eenvoudig uitspreken van een toewijdingsgebed, doch dat het een heilig verbond is, op kracht van hetwelk een mensenziel haar hele wezen, al haar doen en laten, haar hele innerlijk leven, alles wat op haar levensweg gebeurt en al haar contacten en relaties met alle medeschepselen intens vanuit de kern van haar hart aan Maria’s voeten neerlegt, waarbij Maria oprecht wordt beschouwd als Meesteres en innerlijke Gids van de aan Haar toegewijde ziel doorheen het hele leven van deze laatste, en deze toegewijde ziel elke seconde van haar leven en al haar gedragingen, haar hele innerlijk leven en alles wat van haar uitgaat, op plechtige wijze aan haar Hemelse Meesteres opdraagt met de uitdrukkelijke bedoeling en vanuit het uitdrukkelijk verlangen dat Maria dit alles, in volmaakte vereniging met de vlekkeloos heilige gesteldheden van Haar eigen Hart, actief zou inschakelen in de verwezenlijking van het Plan van God ten bate van het Heil van de hele Schepping.

De aan Maria toegewijde ziel wordt door haar toewijding als het ware een constant stromende beek waarin de waterdruppels van haar hele innerlijk leven ononderbroken naar het Hart van haar Hemelse Meesteres worden gevoerd. Omdat de ziel aldus wordt tot een toevoerbeek waaruit de Koningin des Hemels bruikbaar water moet kunnen putten in het kader van Haar eeuwigdurende functie als Middelares van Genaden en als Stroom van kristalhelder water die zich onophoudelijk uitstort in de Oceaan die God Zelf is, is het absoluut noodzakelijk dat het water van het innerlijk leven van de aan Maria toegewijde ziel zo zuiver mogelijk is.

Wat maakt het water van het innerlijk leven van een aan Maria toegewijde ziel zuiver? De beleving en toepassing van de zelfverloochenende Liefde jegens God en alle medeschepselen. De Liefde als bestanddeel van alle details van het innerlijk leven en van alle doen en laten van een toegewijde ziel is de enige zinvolle invulling van haar toewijding. De Liefde is het enige bestanddeel waaruit de Hemelse Meesteres zinvolle grondstoffen kan maken waaruit God Zijn Genaden kan bereiden. Om deze reden is de toewijding van een ziel die gebrekkig is in ware zelfverloochenende Liefde, zeer weinig zinvol: Deze toewijding maakt de betreffende ziel niet tot een tuin in volle lente, en is voor de Hemelse Meesteres van weinig waarde.

De Meesteres van alle zielen wijst erop dat één van de grootste tekortkomingen en verontreinigende factoren in het toegewijd leven van een ziel ligt in een innerlijk leven dat is verduisterd door gebrek aan vergevingsgezindheid en verzoening. Niet zonder reden dicteerde de Koningin des Hemels reeds in 2006 Haar Novembergebedsplan voor volkomen vergeving en verzoening (in het menupunt Gebeden) en kondigde Zij in een Openbaring van 31 oktober 2006 aan, dat de ziel tot oprechte vergeving en verzoening met al haar medemensen moet komen om spiritueel vruchtbaar te zijn.

Om deze reden roept de Meesteres van alle zielen er met klem toe op, dat zielen de maand mei zouden beleven vanuit een gesteldheid van oprechte vergeving en verzoening jegens al hun medeschepselen, zonder onvrede noch enige andere duistere gesteldheid in het hart, teneinde de ontsluiting van de lente in hun ziel waarlijk mogelijk te kunnen maken. Eerbetoon aan Maria in de maand mei heeft geen enkele zin of waarde indien dit gebeurt vanuit een verontreinigd hart. Van elke ziel die de stap wil zetten om zich in deze maand aan Maria te geven in toewijding, verwacht de Hemelse Koningin dat zij eerst en vooral volkomen en oprecht met al haar medeschepselen in het reine zou komen, en dat zij zich bovendien rekenschap zou geven van het feit dat toewijding aan Maria een heilig verbond is, binnen hetwelk van de ziel een ononderbroken levenslange actieve inzet wordt verwacht om de Koningin van Hemel en aarde in elk detail van haar leven en al haar innerlijke gesteldheden te dienen.

Een leven in totale dienst aan de Meesteres van alle zielen is bedoeld als een leven dat actief bijdraagt tot de uitbouw van Gods Rijk op aarde. Dit Rijk kan met geen andere stenen worden gebouwd dan deze van de ware zelfverloochenende Liefde, het cement van een vastberaden wil om in alle kleinheid te dienen, en het water van een volkomen zuiverheid van hart. Geef Maria deze stenen, dit cement en dit water elk ogenblik van de dag en de nacht in actieve inzet, en in Uw ziel zal de lente zichtbaar en voelbaar worden. Aan de voeten van de belichaamde Eeuwige Lente wordt alles vruchtbaar en geurig, ook alle beproevingen. De maat van de oprechte, zelfverloochenende Liefde jegens God, jegens Maria en jegens alle medeschepselen is het enige dat bepaalt of toewijding aan Maria zin heeft en vruchtbaar is. In de mate waarin deze Liefde gebrekkig is of ontbreekt, bedriegt de ziel door toewijding aan Maria in de eerste plaats zichzelf, en hierdoor automatisch ook al haar medeschepselen, Diegene die zij haar Meesteres noemt, en God Zelf.

Myriam, 30 april 2020, vooravond van de mariamaand mei.