TOTUS TUUS, MARIA!

In opdracht van de Meesteres van alle zielen leg ik ter inleiding op dit geschrift het getuigenis af, dat alle teksten van het menupunt God en de dieren, alsook het reeds verscheidene jaren voordien ontstane manifest De Beekjes van het Heil, de uiteindelijke vruchten zijn van een groot aantal visioenen en private openbaringen via dewelke Maria mij reeds diverse jaren vóór het schrijven van De Beekjes van het Heil begon voor te bereiden, alsook van een opmerkelijk aantal ongewone ervaringen met dieren in mijn privaat leven.
De Koningin des Hemels verklaarde op zeker ogenblik dat Zijzelf aan de basis van deze ervaringen lag omdat Zij in mijn eigen leven bewijzen wilde stellen voor de buitengewone doch uiterst onderschatte rol van dieren als kanalen van Gods Liefde en als werktuigen tot vorming van het spirituele leven van mensenzielen.
Met dit getuigenis biedt de Moeder Gods een eerste aanzet tot bezinning voor zielen die ten prooi zouden vallen aan de bekoring, te menen dat spirituele manifesten in verband met de immense rol van dieren en de omgang van mensenzielen met dieren in het kader van de vervulling van de Goddelijke Wet van de Ware Liefde, en wel met het oog op de bestrijding van alle duisternis, ellende en ongeluk in de wereld, niet ernstig hoeven te worden genomen.
Ik sta daarom met mijn hele leven borg voor de authentiek Hemelse Bron van al deze inspiraties.
Myriam, in dienst van Maria, de Meesteres van alle zielen.

Inleiding

In deze rubriek wil de Koningin des Hemels vanuit verschillende gezichtspunten de verantwoordelijkheid belichten die de mensenzielen dragen voor de instandhouding van de door God aangestelde harmonie binnen de Schepping.

God heeft de mensenziel aangesteld tot beheerster van Zijn Schepping. Omdat naast de relaties en contacten tussen de mensenzielen, deze laatsten in de eerste plaats dagelijks tevens miljoenen relaties en contacten jegens de dieren onderhouden, en de Meesteres van alle zielen laat wijzen op het immens onderschatte belang van deze laatste categorie van relaties en contacten voor de vervulling van de Goddelijke Wet, bedient Zij Zich in de eerste plaats van het gedrag van mensenzielen jegens de dieren om de zielen te onderrichten over hun verantwoordelijkheid.

Deze rubriek is opgebouwd uit de volgende teksten:

1. Zonde en agressie
2. De effecten van de erfzonde

1. ZONDE EN AGRESSIE

Bijzondere Openbaring van Maria, de Meesteres van alle zielen,
over een zeer belangrijk aspect van de verantwoordelijkheid
van de mensenziel binnen de Schepping

gegeven aan Myriam van Nazareth op 18 maart 2020

"God heeft Zijn Schepping gemaakt in een staat van volmaakte harmonie, Liefde en Vrede tussen alle schepselen van elke soort. Zijn Schepping zou worden geregeerd door Zijn Wet van de Ware Liefde, de Basiswet van het Leven.

De mensenziel werd geschapen als kroon op de Schepping, en daardoor als vertegenwoordigster van de gesteldheden van de Schepper Zelf, de Bron van alle Leven en van de volmaakte Liefde, die uit Gods Hart stroomt als de essentie en brandstof van alle Leven.

In de mate waarin deze Basiswet zou worden gerespecteerd en in zijn volheid zou worden beleefd en toegepast, zou de harmonie binnen de Schepping – tussen alle levende wezens – volkomen blijven, en zou ook de harmonie binnenin elk organisme volmaakt blijven, wat tot uiting zou komen in een volkomen afwezigheid van ziekte en lijden.

Door de erfzonde van de eerste mensenzielen werd de Goddelijke Basiswet zwaar geschonden en kwam de eerste grondige verstoring van de harmonie tussen alle schepselen en binnenin al het levende. Als gevolg deden ziekte en lijden hun intrede in de Schepping, en ontstonden tevens allerlei uitingen van agressie, vijandigheid, wantrouwen, onderlinge strijd en na-ijver tussen schepselen.

De agressie die je thans op grote schaal kunt vaststellen onder mensen, maar eveneens in het dierenrijk en van dieren uit jegens de mens, is het rechtstreeks gevolg van de erfzonde en de daaropvolgende onophoudelijke voortschrijding van de afwijking van het leven ten aanzien van de Goddelijke Basiswet ten gevolge van het razendsnel aangroeiend volume van zonden en ondeugden in en tussen de mensenzielen, waarbij de zonde moet worden begrepen als elke overtreding van de Goddelijke Wet van de Ware Liefde door een mensenziel.

In waarheid zeg Ik je, dat de agressie in het dierenrijk, evenals alle leed, chaos, ongerechtigheid en ellende in de wereld uitdrukking geven aan de zondigheid van de mensenzielen doorheen alle eeuwen. Zonder deze zondigheid zouden alle schepselen in deze wereld onderling nog steeds leven in een absoluut volmaakte harmonie, Liefde, Vrede, saamhorigheid, dienstvaardigheid, behulpzaamheid, medeleven, en met een volkomen afwezigheid van alle leed en ziekte.

Wees je er tevens ten volle van bewust dat elke negatieve gedachte, elk negatief gevoel, elke negatieve intentie en elke negatieve handeling van een mensenziel jegens een dier, waar ook ter wereld, het wantrouwen van het hele dierenrijk ten aanzien van de mens vergroot, want doordat God Zijn Schepping heeft gemaakt als een netwerk waarbinnen alle schepselen met elkaar zijn verbonden (*), ontvangt elk schepsel volkomen onbewust een signaal bij elke positieve evenals bij elke negatieve handeling, gedachte, gevoel of intentie die vanwege een mensenziel naar een individueel dier uitgaat. Wegens de miljoenen overtredingen tegen de Liefde die dagelijks over de hele wereld door mensenzielen worden begaan, is het gevoelsleven van talloze schepselen zeer zwaar ontregeld en zijn de Liefde en het vertrouwen in zeer vele van hen grotendeels vervangen door angst en wantrouwen, en daardoor agressie".

(*) Op zekere dag vergeleek de Meesteres van alle zielen de onderlinge verbondenheid tussen alle schepselen met het verschijnsel dat in de fysica bekend staat als 'communicerende vaten': Wanneer in een laboratorium glazen kolven gevuld met water met elkaar verbonden zijn, en men voegt aan één kolf zwarte inkt toe, zal eerst het water in de kolf zelf donker kleuren, en geleidelijk ook het water in de andere kolven. Wat in één kolf gebeurt, verspreidt zich dus ook naar alle andere. Iets gelijkaardigs gebeurt in het netwerk van de Schepping wanneer een mensenziel iets goeds, of omgekeerd iets slechts, doet, zegt, denkt of voelt naar een welbepaald medeschepsel (mens of dier) toe.

De Meesteres van alle zielen wijst erop dat de wetten van het zielenleven meer gemeen hebben met de natuurwetten dan de mens geneigd is, aan te nemen. Precies om deze reden geeft Zij in Haar onderrichtingen in het kader van de Wetenschap van het Goddelijke Leven zoveel gelijkenissen aan de hand van beelden uit de natuur.

Openbaring vanwege de Meesteres van alle zielen, 18 maart 2020

"Aangezien de mensenziel slechts op aarde leeft om een levensopdracht te vervullen als werktuig via hetwelk God Zijn Werken en Plannen wil uitwerken en voltooien, rust op haar ononderbroken een drievoudige verantwoordelijkheid:

  1. Elke ziel wordt geacht, in al haar doen en laten en al haar innerlijke gesteldheden ononderbroken vruchtbaar te zijn voor de voltooiing van Gods Werken en Plannen;
  2. Elke ziel wordt geacht, ononderbroken te werken aan de ontplooiing van haar eigen zielsvermogens, dit wil zeggen: aan haar eigen heiliging, met andere woorden aan een steeds toenemende zuiverheid als spiegel van Gods eigen gesteldheden;
  3. Elke ziel wordt geacht, ononderbroken in dienst te staan van al haar medeschepselen.

Een ziel die zich er niet om bekommert, voortdurend zuiverder te worden en ononderbroken vruchtbaarder te worden als ziel, maakt zich schuldig aan een drievoudig 'non serviam' (ik wil niet dienen): Zij verzuimt de dienst aan God Zelf, de dienst aan de verplichting tot eigen groei, en de dienst aan haar medeschepselen. Een ziel die constant aan de zuivering en de bloei van haar eigen spirituele vermogens werkt, dient daardoor niet slechts haar eigen heiliging en derhalve de vervulling van haar ware levensopdracht op aarde, namelijk deze, een steeds bruikbaarder werktuig van God te worden, doch zij dient eveneens God Zelf én al haar medeschepselen, doordat elke groei in spirituele vruchtbaarheid de ziel tevens in staat stelt om steeds intenser Licht in het netwerk van de hele Schepping te injecteren, wat het welzijn van alle schepselen helpt vergroten.

Talrijk zijn de zielen die slechts leven in de verwachting dat zij automatisch de Eeuwige Gelukzaligheid zullen erven indien zij vermijden om doodzonden te begaan en bovendien zo getrouw mogelijk de regels van de Kerk zoeken te volgen. Dit is een passieve levenshouding, die op zich niet rechtvaardigt dat de ziel de Eeuwige Gelukzaligheid zou verdienen. De belofte van de Eeuwige Gelukzaligheid geldt slechts voor de ziel die op actieve wijze de zopas vermelde drievoudige verantwoordelijkheid opneemt, wat neerkomt op een ononderbroken toepassing van zelfverloochenende Liefde jegens God, Zijn Werken en Plannen, en alle medeschepselen.

In waarheid zeg Ik je, dat het huidige christendom gevaarlijk passief wordt beleefd. Dit geeft talrijke christenen ten prooi aan zware zelfmisleiding, en berooft het netwerk van de Schepping van zeer veel Licht, doordat in talloze zielen niet de lichtkracht wordt ontwikkeld die God ervan verwacht".

TOTUS TUUS, MARIA !

2. DE EFFECTEN VAN DE ERFZONDE

Speciale Openbaring van de Meesteres van alle zielen van 21 november 2020

aan Myriam van Nazareth

De Koningin des Hemels laat erop wijzen dat deze Openbaring het beste wordt bestudeerd in combinatie met alle teksten uit het menupunt God en de dieren, daar al deze teksten elkaar als een sluitend systeem aanvullen.

"Ik heb reeds vaker gesproken over de effecten van de erfzonde. Wat Ik hiermee bedoel, kunnen de zielen zich aanschouwelijk voorstellen als volgt:

God heeft de Schepping gemaakt als een netwerk van schepselen in volmaakte onderlinge harmonie. Het is de verantwoordelijkheid van de mensenzielen dat deze volmaaktheid in stand wordt gehouden, door een kristalzuivere beleving en toepassing van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde jegens al hun medeschepselen – medemensen, dieren en zelfs het leefmilieu.

De erfzonde bracht een diepe breuk in deze harmonie. Hierdoor werd de mensenziel verantwoordelijk voor een sneeuwbaleffect van ontsporingen in de stroming van de zuivere levenskracht binnenin schepselen en in de relaties tussen schepselen. Door talloze miljarden zonden die sedert de erfzonde door alle mensenzielen van de hele geschiedenis samen werden bedreven, alsook door de onschatbaar talrijke duistere innerlijke gesteldheden die doorheen de geschiedenis in miljarden mensenzielen hebben geleefd en nog steeds leven, werden deze effecten aanhoudend vermeerderd en versterkt, wat over de hele Schepping en tussen alle schepselen een dikke vacht van duisternis heeft gelegd.

De effecten van de erfzonde zijn vergelijkbaar met het lozen van zwaar vervuild water in een kristalzuiver meer. Door elke verdere zonde en duistere gesteldheid wordt nieuw afvalwater in dat meer geloosd, zodat de Schepping momenteel vergelijkbaar is met een meer waarvan het water zo zwaar vervuild is, dat geen zuiveringsinstallatie het nog zo ver kan zuiveren dat het water opnieuw leven kan bevatten in een staat van gezondheid zoals God het heeft bedoeld. De zuiveringsinstallatie door dewelke God de staat van Leven in Zijn Schepping naar de oorspronkelijke toestand van volmaakte harmonie en zuiverheid terug tracht te voeren, is Zijn Wet van de ware zelfverloochenende Liefde, die Hij via de mensenzielen in de hele Schepping wil uitwerken. Naarmate méér mensenzielen deze Wet niet of onvoldoende in toepassing brengen onder elkaar en jegens hun niet-menselijke medeschepselen én het leefmilieu, functioneert de Goddelijke zuiveringsinstallatie minder efficiënt.

Ja, het zwaar vervuilde meer kan opnieuw méér levensvatbaar worden, door een radicale ommekeer van talrijke mensenzielen naar hartsgesteldheden die volmaakt in overeenstemming zijn met de 'hartsgesteldheden' van God Zelf, volkomen vrij van elke duisternis van zelfzucht, zelfverheffing, hoogmoed, machtsdrang, materialistisch denken, ontwaardiging van medeschepselen, gebrek aan respect, onverschilligheid voor medeschepselen, ongevoeligheid en zoveel andere gesteldheden die niet met het Hart van de Schepper verenigbaar zijn.

Dit is wat Ik versta onder de effecten van de erfzonde. Alle ontsporingen die de zielen in de Schepping kunnen vaststellen, hebben hun oorsprong gevonden in de erfzonde, en worden doorlopend verzwaard door elk verder element van duisternis in hartsgesteldheden, gedachten, verlangens, woorden, handelingen en nalatigheden van mensenzielen waardoor Gods Wet van de Ware Liefde zich niet onbelemmerd in en tussen schepselen kan uitwerken.

Dit is waarom Ik zeg dat de mensenzielen verantwoordelijk zijn voor alle ellende, ongerechtigheid, leed, onvrede en duisternis van de meest uiteenlopende aard in de Schepping, alsook voor vele negatieve ontwikkelingen die zich in de natuur bemerkbaar maken.

Weet, dat God Zijn Schepping heeft voorzien als een vlekkeloze spiegel van Zijn eigen Hart. Daarom is sprake van het 'Aards Paradijs': de Schepping in haar oorspronkelijke staat als een paradijs van Liefde, Vrede, en de ervaring van volmaakt Geluk die voortvloeit uit de onbelemmerde uitwerkingen van Gods Tegenwoordigheid.

Daarom ook heeft God geen enkel schepsel geschapen met kenmerken die niet verenigbaar zouden zijn met het Leven in volmaakte staat van harmonie, en met de Liefde. Daarom zeg Ik in waarheid, dat de biologische verklaringen die worden gegeven voor talloze ontwikkelingen in en tussen levende wezens, slechts gedeeltelijk correct en voor een groot gedeelte zelfs onjuist zijn, daar de wetenschap geen vat kan krijgen op ontwikkelingen van het Leven die berusten op spirituele verschijnselen, die alle verband houden met de mate waarin Gods Wet van de Liefde al dan niet wordt vervuld. Deze verschijnselen vormen het overgrote gedeelte van de werkelijkheid, doch zijn niet met de zintuigen waarneembaar – tenzij hun gevolgen – en evenmin meetbaar.

Weet dat God bijvoorbeeld geen enkel dier agressief heeft geschapen. Om deze reden waren in dieren ook geen verdedigingsmechanismen noch systemen voor het doden van zogenaamde prooien noodzakelijk, daar binnen de Schepping in haar oorspronkelijke staat van volmaakte harmonie en Vrede tussen alle schepselen voor geen enkel schepsel enige noodzaak bestond om zich tegen een medeschepsel te verdedigen, noch om elkaar aan te vallen, noch om elkaar te doden en te verslinden.

Dit alles zijn effecten van de erfzonde, die verder zijn versterkt door de talloze overtredingen van mensenzielen tegen de Wet van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde, met andere woorden: door de talloze miljarden zonden die in de loop van de geschiedenis der wereld door mensenzielen zijn bedreven. De wetenschap die dit alles tracht te verklaren door louter biologische ontwikkelingen zoals mutaties, belicht slechts een gedeelte van de Waarheid: Voor zover mutaties in levende organismen een rol spelen, zijn deze op zich gevolgen van de zonde van de mensenzielen, die de volmaaktheid van het Leven heeft aangetast en verregaand heeft doen ontsporen. Dit is het gevolg van het feit dat de hele Schepping is opgebouwd als een netwerk, in hetwelk alle schepselen onderling met elkaar zijn verbonden. Om deze zelfde reden kunnen in het levende ook ontsporingen optreden zoals deze door virussen en kankers.

Ik roep daarom de mensenzielen nogmaals op tot een diepe bezinning over hun verantwoordelijkheid voor alle ellende, leed, duisternis, ziekte en agressie binnen en tussen schepselen, en derhalve over hun verantwoordelijkheid voor de terugkeer van de Schepping naar de oorspronkelijk door de Schepper ingestelde harmonie, Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid. Aan de basis van de talloze ontsporingen binnen de Schepping ligt niet God, noch louter biologische ontwikkelingen die buiten de menselijke wil staan, doch uitsluitend de wijze waarop doorheen de geschiedenis door talloze miljoenen mensenzielen de vrije wil zodanig is en wordt gebruikt dat alle of vele van hun handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen volledig in dienst kwamen en komen te staan van de verwezenlijking van de werken en plannen der duisternis, die geen ander doel heeft dan de Schepping te verzieken en waar mogelijk te doen ontsporen, door de effecten van de Goddelijke Wet van de Liefde van richting te doen veranderen of onwerkzaam te maken.

Zielen, zoek de oplossingen voor de talloze problemen van deze wereld niet in wegen en middelen die niet rechtstreeks een volmaakte overeenstemming met de Wet van de zelfverloochenende Liefde jegens alle medeschepselen tot doel hebben, want deze middelen en wegen zullen de wereld niet duurzaam verbeteren. De volmaakte Vrede, Liefde, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen, en een leefmilieu in volmaakt gezuiverde en gezonde staat, kunnen slechts worden bereikt in de mate waarin ieder van jullie, mensenzielen, onder elkaar, jegens de dieren, jegens het leefmilieu én jegens God Zelf een volkomen Liefde begint te beleven en daardoor Gods Wet van de Ware Liefde tot enige drijfveer van alle doen en laten en van alle hartsgesteldheden maakt, en daarin volhardt tot in het uur van het onfeilbaar oordeel dat de Schepper over elke ziel velt nadat deze uit de wereld is weggeroepen". (hier eindigt de Openbaring gegeven door de Heilige Maagd Maria, Meesteres van alle zielen, op 21 november 2020)