TOTUS TUUS, MARIA!

HET EINDOFFENSIEF VAN HET LICHT TEGEN DE DUISTERNIS

Onderrichting met drie
dringende Openbaringen voor de Laatste Tijden

door de Heilige Maagd Maria

via Myriam van Nazareth

Het leven op aarde speelt zich af in de tijd. De tijd is de fase gedurende dewelke Gods Plan zich voltrekt. Deze voltrekking bestaat uit de voortdurende wisselwerkingen van de beide aan elkaar tegengestelde krachten van Licht en duisternis. Zodra de tijd zich heeft uitgewerkt, vloeit hij over in de eeuwigheid, het tijdeloze, waarin de voltooide werkelijkheid heerst, de sfeer waarin Gods Plan definitief en volledig is verwezenlijkt.

Een groot voorbeeld van een toestand die in de voltooide werkelijkheid nu reeds vaststaat, doch waarvan wij in deze tijd in de zichtbare werkelijkheid slechts weinig kunnen waarnemen, is de definitieve overwinning van het Licht over de duisternis, zoals deze volmaakt wordt gesymboliseerd in het beeld van de Vrouw (de Heilige Maagd Maria) met de voet op de slang: De Koningin van Hemel en aarde heeft de satan steeds volmaakt beheerst, vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis via Haar volmaakt zondeloos leven naar het uur toe, waarin de satan zichtbaar onder Haar voet voor de hele Schepping zal belijden dat Zij hem voor altijd heeft overwonnen.

De overwinning van de Vrouw op de satan is niets minder dan het Groot Teken van God dat aan de hele Schepping zal tonen dat het Licht (Gods Wet van de Ware Liefde) de duisternis (het geheel van de miljarden overtredingen tegen de Goddelijke Wet en alle werken die uit deze overtredingen zijn ontstaan) definitief en totaal overwint. In de Vrouw heeft God de volheid der Genade verzameld. Concreet betekent dit niets anders dan de volheid van de heiligheid, en dus de absolute volmaaktheid van de toepassing van de Ware Liefde, de absolute vervulling van de Goddelijke Wet in een geschapen mensenziel die door totale versmelting van haar vrije wil met de Wil van God een leven heeft geleid als volkomen beeld en gelijkenis van God.

De Vrouw is de Moeder van de Christus, die de Eeuwige Liefde is. Zij is door God geroepen om het bevel te voeren over de Hemelse legerscharen in de strijd tegen de duisternis, en om als Meesteres van alle zielen alle zielen die zich vrijwillig aan Haar (= aan Diegene die het Licht heeft gebaard voor de wereld!) overleveren in totale, onvoorwaardelijke toewijding, innerlijk te helpen omvormen opdat zij volgens de mate van hun eigen medewerking de Verlossingswerken van de Christus in zich kunnen helpen voltooien.

Inderdaad, de Christus heeft de Verlossing afgekocht voor alle mensenzielen, doch elke individuele ziel moet door eigen actieve, bewuste en vrijwillige medewerking via een leven in trouwe navolging van de Leer én van de hartsgesteldheden van Jezus Christus deze Verlossing in zich ontsluiten opdat zij haar effecten in de ziel moge kunnen voltooien. Precies voor een vlekkeloze ontsluiting van de absoluut volmaakte Verlossingswerken van de Christus in elke ziel van goede wil heeft God aan de zielen het heilig Verbond van de totale, levenslang toegepaste toewijding aan de Gouden Brug geschonken, die Maria heet.

Elke mensenziel is slechts op aarde om zich met haar hele leven en haar hele wezen in te zetten voor de voltooiing van Gods Plan met de Schepping, het Heilsplan dat is gericht op de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en gerechtigheid in en tussen alle schepselen. Elke ziel is hierdoor overgeleverd aan een voortdurende strijd tussen de hogere behoeften die God in haar heeft gelegd, en de lagere behoeften die de duisternis een leven lang in haar tracht te wekken. De hogere behoeften trachten haar steeds dieper in de Liefde te trekken, de lagere behoeften trekken haar naar de ondeugd en de zonde toe.

Elke mensenziel moet haar leven beschouwen als een constante strijd tegen alle sporen van duisternis en elk restant van duistere beïnvloeding (vanuit de wereld en vanuit haar herinneringen) die zij in zichzelf kan vinden, dus als een onophoudelijke zelfoverwinning, een onophoudelijk 'werken aan zichzelf', een constante vervolmaking van haar gesteldheden in de richting van de absolute zelfverloochening ten bate van het welzijn van al haar medeschepselen. Ons aardse leven is een ononderbroken strijd voor de vervolmaking van de beleving van de Ware Liefde.

De maat van volmaaktheid in de Ware Liefde is inderdaad identiek met de maat van volmaaktheid van de ziel zelf, omdat de ziel in wezen bestaat uit Liefde, net zoals God Zelf Liefde is: De Schepper heeft Zijn handtekening diep in de mensenziel gedrukt, en heeft in de substantie waaruit zij is opgebouwd – de Liefde – duidelijk Zijn bedoelingen met het leven laten blijken: dat de ziel zou groeien naar Zijn beeld en gelijkenis en in volmaakte harmonie met Zijn Wet van Liefde.

Sedert de erfzonde is de mensenziel onderworpen aan de noodzaak om onophoudelijk te strijden tegen het 'verlies aan (Goddelijk) Leven'. Dit is de strijd voor de heiliging en tegen de 'spirituele aftakeling'. Deze strijd is de aanhoudende strijd tegen de duisternis in de eigen ziel, tegen alle zaad van duisternis dat in de ziel tracht wortel te schieten en de ziel steeds verder van het Licht (God) tracht te verwijderen. Zodra de ziel deze strijd niet meer bewust, vrijwillig en volhardend voert, verzinkt zij automatisch in het drijfzand van de duisternis. Dit 'bewust, vrijwillig en volhardend' voeren van deze strijd, is wat een ziel tot 'ziel van goede wil' maakt: Een ziel van goede wil is een ziel die zich in alles inspant om Gods Wil te volbrengen, dus in overeenstemming met Gods verwachtingen te leven. Het is dus een ziel die God ongeremd in staat stelt om Zijn Wil (dus Zijn Wet, in de eerste plaats Zijn Basiswet tot toepassing van de ware zelfverloochenende Liefde jegens Hemzelf, al Zijn Werken en alle medeschepselen) ten volle uit te werken doorheen al haar doen en laten, al haar gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen.

De oorlog tussen Licht en duisternis verkeert nu in zijn laatste fase. Hierin ligt de diepe reden waarom de Moeder Gods Haar onderrichtingen en openbaringen in de Haar door God geschonken alomvattende hoedanigheid als Meesteres van alle zielen is begonnen, die Zij via Haar liefdesslavin Myriam verkondigt als het sluitend systeem dat Zij de naam Wetenschap van het Goddelijk Leven heeft gegeven. Dit hele systeem is afgestemd op een ongeëvenaard diepe vorming van mensenzielen tot waarlijk geïnformeerde werktuigen voor een vruchtbare strijd tot bespoediging van de beloofde definitieve overwinning van het Licht op de duisternis met de grondvesting van Gods Rijk op aarde.

In het kader van deze vorming gaf de Meesteres van alle zielen in de Pinkstertijd, juni 2020, aan Myriam drie essentiële Openbaringen met betrekking tot de Laatste Tijden en het Rijk Gods op aarde.

De eerste Openbaring over het Eindoffensief laat de Hemelse Koningin verkondigen als Openbaring tot zuivering van de wereld:

"Dit is waaraan de wereld te gronde gaat: Dag na dag worden door mensenzielen wereldwijd jegens medeschepselen – medemensen en dieren – ontelbare miljoenen handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen gesteld, gesproken en gekoesterd, die:
  • geen zelfverloochenende Liefde in zich dragen;
  • kanalen van Liefde tussen schepselen verwoesten;
  • in medeschepselen elk vermogen tot liefhebben en/of elk vertrouwen in oprechte Liefde vanwege een mensenziel én elk vertrouwen en geloof in een liefhebbende God verwoesten;
  • rechtstreeks de Goddelijke Basiswet van alle Leven – de Wet krachtens dewelke God van elke mensenziel ware, zelfverloochenende Liefde jegens al haar medeschepselen verlangt – te schande maken en/of de uitwerkingen van deze Wet verlammen.

Deze wereld kan niet uit de duisternis van alle ellende, chaos, leed, ongerechtigheid en onvrede worden bevrijd zolang niet veel méér mensenzielen spontaan, bewust en oprecht in elk detail van hun leven in elk contact met elk medeschepsel – mens of dier – de ware zelfverloochenende Liefde beleven, zodat de vele miljoenen kanalen in de liefdesstroming doorheen de hele Schepping die thans dagelijks worden verduisterd, opnieuw met Licht worden vervuld.

Dit is de enige weg om de levensatmosfeer van de hele wereld zodanig om te keren dat voor elk schepsel op deze wereld een toestand van Waar Geluk, Ware Vrede en Ware Liefde zou intreden. Ja, dit is het, wat wordt bedoeld met de zijnstoestand van het Messiaans Tijdperk, het Rijk Gods op aarde.

Maak deze woorden bekend als de Openbaring van de Koningin van Hemel en aarde tot zuivering van de wereld".

De tweede Openbaring over het Eindoffensief wordt door de Koningin des Hemels aangeduid als Openbaring over het ware fundament van het Rijk Gods op aarde:

"Gods Rijk op aarde is de zijnstoestand en de levensatmosfeer die God heeft voorzien als de restloze verwezenlijking, de voltooiing, van Zijn Plan van Heil voor de hele Schepping.

De wereld wordt bestuurd door de mens die zich in zeer hoge mate laat leiden door talloze invloeden vanwege de duisternis aan dewelke hij toegeeft en die hij in alle aspecten van het leven en in al zijn contacten met medeschepselen ten uitvoer zoekt te leggen. Het Rijk Gods echter, zal worden gegrondvest zodra de wereld, alle aspecten van het leven der mensenzielen en al hun contacten met al hun medeschepselen niet langer worden bestuurd door de mens, doch door God Zelf. Concreet betekent dit, dat God verlangt, Zijn Schepping ongehinderd te kunnen besturen vanuit de mensenharten. Daarom zei Ik vroeger reeds dat de wederkomst van Jezus Christus op aarde zich zal voltrekken in de mensenharten.

Het Rijk Gods op aarde, dat gelijkstaat met het Rijk van Christus op aarde, is de zijnstoestand en levensatmosfeer in dewelke Gods Basiswet van de Ware Liefde de enige ware sturende kracht zal zijn, die zich op het hele netwerk van de Schepping, op elk knooppunt binnen dit netwerk en op elk kanaal tussen knooppunten zal uitwerken, in de eerste plaats via de mensenziel, aan wie God bij het begin van de wereld de verantwoordelijkheid heeft toevertrouwd om Zijn Tegenwoordigheid en Zijn Werken en Plannen zichtbaar en voelbaar te maken voor alle schepselen.

De mensenziel kan Gods Tegenwoordigheid en Zijn Werken en Plannen slechts voor alle schepselen zichtbaar en voelbaar maken in de mate waarin zij van harte, spontaan, onvoorwaardelijk en volhardend Gods Wet van de zelfverloochenende Liefde jegens elk medeschepsel in toepassing brengt en zich in haar hart uitsluitend en alleen door deze Wet laat leiden. De gesteldheid die daarbij in het hart leeft en die zich daarbij via elke handeling, elk woord, elke gedachte, elk gevoel, elk verlangen en elke bestreving doorheen het hele netwerk van de Schepping verspreidt als miljarden stromen van Licht, is het ware fundament van Gods Rijk op aarde".

De derde Openbaring over het Eindoffensief wordt door de Hemelse Koningin verkondigd onder de titel Openbaring over de vrije wil van de mensenziel als sleutel op de poort van Gods Rijk op aarde:

"Zo vaak verkondigen mensenzielen dat de aarde een rijk van duisternis is. Besef echter zeer goed, dat het ware rijk van de duivel de vrije wil van talloze mensenzielen is. De ware macht van de duivel is slechts zo groot als de mate waarin de mensenzielen zich bereid tonen om zijn influisteringen – die jullie kennen als 'bekoringen' – te volgen en zijn werken en plannen van duisternis ten uitvoer te brengen. Indien geen enkele mensenziel zou ingaan op bekoringen, zou de macht van de duivel onbestaande zijn, en zou op de wereld geen spoortje duisternis voorkomen, want de zon van Gods Licht zou volmaakt worden weerspiegeld in de harten van alle zielen.

Zie, elke mensenziel heeft van God het vermogen gekregen om in volmaakte overeenstemming te leven met Gods Basiswet, de Wet van de Ware Liefde. De grote Missie van de Heilige Geest bestaat hierin, de ontwikkeling van Gods Heilsplan naar haar voltooiing te voeren door dit vermogen in de ziel werkzaam te houden. Het is de vrije wil van de ziel die bepaalt in welke mate Gods Geest in deze Missie slaagt of niet.

Daarom is de vrije wil van de mensenziel de factor die verhindert dat de almacht van God zich zichtbaar en voelbaar in de Schepping kan uitwerken. Om deze reden kunnen talloze zielen zo gemakkelijk worden misleid tot de dwaling dat er geen God van Liefde bestaat en dat Gods almacht een illusie zou zijn, want dat in een wereld die wordt bestuurd door een almachtige God van Liefde, geen ellende, geen chaos en geen lijden zouden bestaan en geen enkel schepsel ongelukkig zou zijn. In waarheid zeg Ik dat de enige verantwoordelijkheid en de enige schuld voor alle uitingen van duisternis in de wereld uitsluitend en alleen liggen bij de mensenziel, niet bij God.

Zelfs de satan kan niet worden aangewezen als de ware schuldige voor alle ellende in de Schepping: Weliswaar ligt hij aan de bron van alle duisternis, doch de schuld voor alle effecten van deze duisternis zoals deze in de wereld zichtbaar en voelbaar worden en zijn, ligt uitsluitend bij de talloze mensenzielen die deze duisternis in hun harten concreet gestalte geven in allerlei gevoelens en verlangens die zij via hun handelingen en woorden omzetten tot bronnen van schade, leed en verwoesting in en tussen hun medeschepselen.

Het uiteindelijk effect van elk gebruik van de vrije wil waardoor een mensenziel zaad van duisternis in de Schepping uitstrooit, is een verlamming van Gods verlangen om zichtbare en voelbare Werken van Liefde in de wereld uit te werken, alsook een beschadiging van het vertrouwen van talloze mensenzielen in een volmaakt liefhebbende, almachtige God.

De massale dienst van de menselijke vrije wil aan de werken en plannen der duisternis is tevens verantwoordelijk voor alle afwijkingen van zachte Liefde en Vrede die jullie in de dierenwereld kunnen vaststellen in de vorm van agressie, roofzucht en wantrouwen tussen dieren, en van dieren uit jegens de mens. God heeft geen enkel van Zijn schepselen voorzien van enige neiging tot dergelijke afwijkingen. Zij zijn in de wereld gekomen na de erfzonde vanwege het eerste mensenpaar en oneindig verder versterkt door elke zonde, dit wil zeggen door elk gebruik van de vrije wil van mensenzielen in dienst van de werken en plannen der duisternis.

Mijn Goddelijke Zoon Jezus Christus heeft in Zijn hele leven op aarde als de God-Mens en Messias de Goddelijke Wet belichaamd in alle gesteldheden van Zijn Hart, in al Zijn doen en laten en in Zijn leringen. Hij heeft deze Werken bekroond door een leven vervuld van onvoorstelbaar onzichtbaar Lijden in het Hart wegens de mate waarin de mensenziel zich doorheen de eeuwen vruchtbaar had getoond en bleef tonen voor het zaad van alle duisternis, en door onvoorstelbaar Lijden in de Passie. Door deze Verlossingswerken heeft Hij de weg geëffend naar de poort van Gods Rijk op aarde. De sleutel tot deze poort echter, lag reeds van in den beginne in elke mensenziel geborgen: in de vrije wil, via dewelke de mensenziel zelf de macht bezit om hetzij beeld en gelijkenis van God te zijn, hetzij de wereld te laten verworden tot het rijk der duisternis.

Kijk om jullie heen, en trek de conclusies. Gebruik de sleutel die 'vrije wil' heet, niet langer om steeds méér poortjes te openen via dewelke de duisternis haar dodelijk gif over de Schepping uitstort, doch om de Gouden Poort van Gods Rijk op aarde te openen. De richting van jullie eigen beslissingen in elke situatie van jullie leven – "Kies ik voor het Licht en de Liefde, of voor de duisternis en de woekering van de ellende in de hele Schepping?" – is uiteindelijk de enige factor die de wereld regeert en die bepaalt in welke mate alle schepselen moeten leven in de winter van ellende, chaos, onvrede, leed, onderlinge strijd en wantrouwen, en ongelukkig-zijn, of kunnen leven in de lente van Ware Liefde, Ware Hoop, Vrede, geborgenheid en grenzeloos vertrouwen in elkaar én in de ware liefhebbende God. Daarom is jullie vrije wil de sleutel die moet worden omgedraaid om het Rijk Gods op aarde te ontsluiten voor het begin van het Messiaans Tijdperk dat God voor Zijn Schepping heeft bedoeld.

God trapt geen deuren in. Hij zal in geen enkel geval de vrije wil van mensenzielen beïnvloeden, want Hij beschouwt deze als heilig en onschendbaar. Hij wacht op elke individuele ziel om resoluut en zonder enig verder uitstel te kiezen voor onvoorwaardelijke overgave van zichzelf aan Gods doelstelling: de grondvesting van Gods Rijk op aarde door vastberaden keuze van de mensenzielen voor deze grondvesting. Deze keuze kan niet gebeuren door woorden, zij moet gebeuren via de vele concrete handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen van elke mensenziel in elke situatie, gebeurtenis en contact van het leven van elke dag en nacht van het leven. Maak jullie vrije wil tot Mijn Rijk, het domein dat Ik volkomen ongeremd en onvoorwaardelijk kan inzetten in de strijd tegen alle duisternis, en Ik zal de vervulling van de Goddelijke Belofte helpen bespoedigen, want daartoe heb Ik van God de macht ontvangen".

De definitieve overwinning van het Licht over de duisternis wordt volmaakt gesymboliseerd in het beeld van de Vrouw (Maria, de Onbevlekte Ontvangenis door God gekroond tot Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen) met de voet op de slang: Maria heeft de satan steeds volmaakt beheerst, vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis via Haar volmaakt zondeloos leven naar het uur toe, waarin de satan zichtbaar onder Haar voet voor de hele Schepping zal belijden dat Zij hem voor altijd heeft overwonnen. Zij zal dit kunnen doen op kracht van de Goddelijke Beschikking daartoe, in combinatie met de volkomen overgave van zielen die hun vrije wil via totale toewijding aan Haar in dienst stellen van Gods Rijk.

De Vrouw is de Moeder van de Christus, die de Eeuwige Liefde is. Zij is door God geroepen om het bevel te voeren over de Hemelse legerscharen in de strijd tegen de duisternis, en om als Meesteres van alle zielen alle zielen die zich vrijwillig aan Haar (= aan Diegene die het Licht heeft gebaard voor de wereld!) overleveren in totale, onvoorwaardelijke toewijding, innerlijk te helpen omvormen opdat zij volgens de mate van hun eigen medewerking de Verlossingswerken van de Christus in zich kunnen helpen voltooien.

Deze overwinning staat nu reeds vast, zij is een Goddelijke Beschikking en zal daarom met absolute zekerheid ook zichtbaar voltooid worden, in het uur waarin de zielen voldoende Ware Liefde zullen hebben opgebracht om de duisternis vrijwillig te kunnen overleveren aan het Licht. Van elke ziel verwacht God dat zij zich met de Christus en de Vrouw – Die de volmacht draagt om in de individuele zielen op te treden als de Uitvoerster van Zijn Nalatenschap – verenigt in een volhardende en definitieve keuze voor het Licht, dat niets anders is als de Ware Liefde. De Ware Liefde is de enige weg naar een totale ontkrachting van de uitwerkingen van de duisternis in deze wereld.

De mensenziel kan haar inzet voor de vervulling van de Wet van de Ware Liefde uitsluitend en alleen aantonen door de wijze waarop zij in elke situatie van het leven en in elk contact met een medeschepsel haar vrije wil gebruikt. Er is geen andere weg, dit is de weg die God van in den beginne heeft voorzien, en die Hij overduidelijk heeft aangetoond in Zijn Messias, Die de onwankelbare wil tot zelfgave aan Gods Plannen onmiskenbaar uitsprak in de Hof van Gethsemani, tijdens Zijn onmetelijk Lijden over de zonden van alle tijden: "Niet Mijn Wil geschiede, Vader, maar de Uwe", en die deze wil voor eeuwig verzegelde tijdens de ondertekening van Zijn Nalatenschap aan de mensheid met Zijn Bloed, terwijl Hij aan het Kruis op Golgotha Zijn Missie voltooide met de woorden "In Uw handen beveel Ik Mijn Geest".

Elk gebruik van de menselijke vrije wil in dienst van de duisternis door elke handeling, verzuim, woord, gedachte, gevoel, verlangen, bestreving, voorstelling of verwachting die de belangen der duisternis kunnen dienen, verloochent in wezen de ware Geest van Christus alsook de Verlossingswerken die Hij met absoluut volmaakte Liefde, zelfverloochening en overgave voor de Eeuwige Gelukzaligheid van de mensenzielen heeft voltrokken. Dit is verloochening van de Wet van de Ware Liefde, en komt erop neer dat de mensenzielen dagelijks miljoenen signalen naar Gods Hart sturen, die Hem tonen dat de mensheid niet waarlijk naar Zijn Liefde, Vrede en Geluk verlangt.

Dat de Schepping nog niet reddeloos definitief en onomkeerbaar in het moeras van ellende tenonder is gegaan, hebben de mensenzielen uitsluitend te danken aan de absolute volmaaktheid van Gods Liefde, aan de Werken van de Christus in eenheid met de onvolprezen Werken van de Moeder van de Christus, en aan de zelfverloochenende zelfgave van zeldzame zielen die met de Moeder Gods het heilig Verbond van totale, onvoorwaardelijke, levenslange en in elk detail van het leven actief toegepaste toewijding hebben gesloten om de Verlossingswerken van Christus te bezegelen in een leven van strikte navolging van Zijn gesteldheden van Hart die de Verlossingswerken hebben gemaakt tot de grootste belichaming van de Goddelijke Wet van de Ware Liefde.

In dienst van de grondvesting van het Rijk Gods op aarde,

Myriam, juni-juli 2020

De volgende teksten hebben eveneens rechtstreeks betrekking op de strijd tegen het kwaad. De teksten kunnen worden opgeroepen door de gewenste titel aan te klikken: