TOTUS TUUS MARIA !

Belangrijke opmerking vooraf: De onderrichtingen met betrekking tot de strategieën van de duisternis tot ontwrichting van Gods Werken en Plannen en tot verontreiniging en verlamming van de zielen op hun weg naar de Eeuwige Bestemming bij God, staan centraal in de verheven Missie van Maria, de Meesteres van alle zielen. De Hemelse Koningin laat daarom met klem wijzen op het zeer nauw verband tussen de volgende geschriften, respectievelijk rubrieken, op deze website:

Motivering vanwege de Meesteres van alle zielen
voor Haar opdracht tot publicatie van het getuigenis
uit het jaar 2007 (zie verder onderaan):

Belijdenis van een duivel op bevel van de Heilige Maagd Maria

In mei 2020 sprak de Hemelse Meesteres tot Myriam als volgt, met verwijzing naar de belijdenis van een duivel (zie verder hieronder), waarvan Zij op 15 maart 2007 Myriam getuige maakte:

"In Mijn onbegrensde macht over duivels legt God getuigenis af voor de Waarheid van de Belofte over de Vrouw, Die de kop van de slang zal verpletteren op grond van het oprecht verlangen en van de actieve inzet van een leger van totaal, onvoorwaardelijk en levenslang aan Haar toegewijde mensenzielen om in de diepste eenheid met Haar Hart, en derhalve in een betrachting van vlekkeloze zuiverheid van hart, de Schepping te zuiveren van alle werken van duisternis.

In Waarheid zeg Ik je, dat het beeld van 'de Vrouw' met Haar voet op de kop van de slang geen fictie noch een figuurlijke voorstelling is, doch een Hemelse realiteit, die in de voltooide werkelijkheid (*) nu reeds vaststaat.

(*) De Meesteres laat verwijzen naar Haar meditatie onder
Onderrichtingen > Meditaties > De voltooide en de zichtbare werkelijkheid
uit het jaar 2012.

Op gelijkaardige wijze echter als de Verlossing van de zielen door de Werken en het Lijden van de Christus door elke individuele mensenziel in zichzelf moet worden ontsloten door de eigen actieve medewerking van deze ziel via een leven in oprechte, volhardende navolging van Christus in al haar innerlijke gesteldheden, moet ook de realiteit van de machtsexplosie van 'de Vrouw' over de vorst der duisternis en al zijn werken worden ontsloten door de oprechte, totale, onvoorwaardelijke toewijding van mensenzielen aan Haar in een leven waarin elk detail in intense eenheid van hart met Haar wordt beleefd, dit wil zeggen in een leven dat wordt geleid in volhardende navolging van Haar volmaaktheid in alle deugden en daardoor van de Goddelijke Basiswet, de Wet van de zelfverloochenende Liefde tot God, tot al Zijn Werken en Plannen, en tot alle medeschepselen, en derhalve in volhardend verzet tegen elke bekoring tot duistere werken, gedachten, gevoelens en verlangens.

Het uur waarin de volmaakte macht van 'de Vrouw' over de satan en al zijn werken zal worden vertoond aan de hele Schepping, zal tevens het uur zijn, waarin de Verlossingswerken van de Christus hun ultieme verheerlijking zullen krijgen.

Ziedaar de twee grootste Beloften vanwege de God van Liefde aan Zijn zielen: De Verlossing door de Christus, en de zichtbare bekroning van de ontsluiting van deze Verlossingswerken in het uur waarin 'de Vrouw' krachtens de Goddelijke Belofte zal tonen dat het Licht inderdaad almachtig is. Het uur waarin dit zal gebeuren, is afhankelijk van de maat van totale actieve zelfgave van zielen aan God via 'de Vrouw', tot bekroning van het Kruiswoord "Vrouw, ziedaar Uw zoon; zoon, ziedaar Uw Moeder".

Ik heb de publicatie van de door Mij afgedwongen bekentenis van een duivel aan Mijn voeten toegestaan om zielen te motiveren tot een volkomen en levenslange inzet voor de bespoediging van het uur waarin de Goddelijke Belofte van de zichtbare Overwinning van 'de Vrouw' in vervulling mag gaan. Moge dit bewijs van Mijn totale macht over de werktuigen van de satan vele zielen aansporen tot een volledige overgave aan Mij in al hun doen en laten en in al hun innerlijke gesteldheden, opdat ook de Werken van de Christus spoedig hun ultieme bekroning mogen krijgen".

BELIJDENIS VAN EEN DUIVEL
OP BEVEL VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA

door Maria geïnspireerd aan Myriam van Nazareth
op donderdag 15 maart 2007

Inleidende opmerking

Voornamelijk in de loop van 2006-2007 vergunde de Meesteres van alle zielen Haar Myriam bij herhaling visioenen in dewelke Zij Haar 'relatie' tot duivels tot uiting bracht. Zij deed dit binnen het kader van Haar onderrichtingen over de unieke macht die aan de Koningin des Hemels is verleend, opdat de zielen uit deze informatie hoop en bemoediging mogen putten in hun dagelijkse strijd tegen de duisternis. De Meesteres van alle zielen bestempelde het grootste gedeelte van deze visioenen als 'privaat'. De volgende openbaring gaf Zij echter vrij voor publicatie.

Deze openbaring is uniek in die zin, dat zij deel uitmaakt van een lang visioen via hetwelk de Meesteres van alle zielen Myriam in maart 2007 toonde hoe Zij 32 duivels beval om zich aan Haar voeten op de knieën te werpen, Zij vervolgens één van deze duivels uitkoos, en deze dwong tot een heel ongewone belijdenis. Na deze ervaring werd Myriam zwaar door de satan aangevallen. Bij diverse gelegenheden bevestigde Maria Zelf later de waarheid van datgene, wat in dit visioen was getoond en gezegd. De Hemelse Meesteres verklaarde later aan Myriam dat Zij dit visioen had vergund met de bedoeling, de zielen door versterking van hun geloof in de onbegrensde macht van de Hemelse Koningin over de duisternis te bemoedigen in de dagelijkse strijd tegen de soms beklemmende invloeden van de vele tekenen van de werking der duisternis in hun leven.

Passages die nog steeds door Maria als 'privaat' zijn bestempeld, zijn in deze openbaring aangeduid met '(...)'.

Maria tot Myriam: "Ik wil dat je opschrijft wat Ik je nu zal laten horen uit de mond van één van deze vijanden van de zielen, want op Mijn bevel zal hij spreken in naam van alle duivelen. Je zult deze getuigenis aan de zielen mededelen, want zij zal worden tot een unieke openbaring van een mijlpaal in de geschiedenis van het Heil in de laatste voorbereidingen op de definitieve overwinning van de Vrouw op de satan en de grondvesting van Gods Rijk op aarde".

Ik zie Maria met Haar rechter wijsvinger één van 32 vóór Haar geknielde duivelen aanwijzen. Zij raakt met de tenen van Haar linkervoet de grond links vóór Zich aan, en Zij zegt tot hem:

MARIA: "Werp je hier, aan Mijn voeten, ter aarde neer".

(ik zie hoe deze gestalte opstaat en zich onmiddellijk daarop in een flits op de door Maria’s tenen aangewezen plaats op de knieën neerwerpt).

MARIA: "Al je gedachten zijn Mij bekend. Ik wil dat je je innerlijke ervaring van je contacten met Mij en van de relatie van alle duivelen tot Mij hardop mededeelt, tot verheerlijking van Mijn macht over jullie, als een belijdenis voor al je gezellen, en ten aanhoren van de engelen en van een mensenziel, tot getuigenis van de onmacht van alle duistere krachten tegenover Maria, de Meesteres van alle zielen. De geringste onoprechtheid, onwaarheid of doordachte weglating in je belijdenis zal je blootstellen aan een verschrikkelijke, eeuwigdurende straf te Mijner bevrediging. Spreek!"

De duivelse gestalte ligt geknield vóór Maria’s voeten (de kop raakt bijna de grond) en begint hardop te spreken, met een enigszins hortende stem die onrust en angst verraadt. Ik schrijf mee zoals ik het hoor, en geef in dit verslag de dingen weer die Maria mij bij het uittijpen opdraagt:

BELIJDENIS VAN EEN DUIVEL OP MARIA’S BEVEL

"Hij hierboven heeft ons voorspeld dat de Vrouw ons zou overwinnen. Eeuwenlang hebben wij eraan getwijfeld of die tijd ooit zou komen, omdat onze meester (de satan) ons leerde hoe wij meer en meer macht konden krijgen over de mensenzielen. In deze tijd beheersen wij hen zoals nooit tevoren. Wij kennen al hun zwakheden, en wij ondermijnen hun vertrouwen en geloof zodanig dat ze ervan overtuigd raken dat Hij hierboven niet bestaat.

Wij zijn erin geslaagd om de meeste mensenzielen te laten geloven dat er geen God en geen duivel bestaat, en dat de aarde dus alleen door de mens beheerst wordt. Nu geloven ze dat ze zelf God zijn, en ze doen alles wat wij hen influisteren. Zo heersen wij over alles. Wij hebben ons zo machtig gevoeld... Bijna allemaal liggen ze aan onze voeten, zonder te beseffen wie of wat hen zozeer beheerst..."

(hij aarzelt lang, en gaat dan verder):

"Sedert korte tijd worden wij gekweld door opvorderingen van Haar... de Vrouw... In het uur waarin ik door Haar geroepen werd, onderging ik een kwelling die duizend maal vreselijker was dan het vuur van de hel..."

(de stem wordt steeds meer gespannen, de klanken beginnen te lijken op krampachtig hijgen).

"Verschrikkelijk!... Zij beval mij om mij vanaf een afstand van vele meters voor Haar op mijn knieën te werpen... Niets... ik kon niets... Op een teken van Haar vinger kon ik niets anders meer dan op mijn knieën naar Haar voeten toe kruipen zoals een insect...

Wat een vernedering! Die macht, die verschrikkelijke macht! En die machteloosheid in mij! Niets anders kunnen dan gehoorzamen aan een zo diep vernederend bevel van de Vrouw Die voelbaar genoot van de macht die Zij over mij heeft... (...) Nooit eerder heeft Zij Zich op deze wijze geopenbaard als de Meesteres over alles. Wij zouden alles doen om hieraan te ontsnappen, maar Zij wil het... Haar verschrikkelijke macht! Zelfs met duizenden voelen wij ons niets tegenover Haar, en sidderen wij van angst bij de geringste beweging die Zij maakt. (...) Hoe vreselijk...

Wij die zo genoten van de macht die wij schijnbaar over alles hadden, worden door deze Vrouw gedwongen om ons aan Haar voeten op de knieën te werpen en in Haar nabijheid voortdurend geknield te blijven liggen. Ze heeft ons tot het uiterste vernederd. (...)

Wij kunnen niet anders dan al Haar bevelen onmiddellijk gehoorzamen, want Haar Wil is wet (...). Nooit heb ik kunnen geloven dat de macht van de Vrouw over ons zo totaal, zo absoluut en zo verschrikkelijk is, tot ik zelf heb ervaren welke uitwerking het heeft om voor Haar geknield te liggen (...)".

(hij spreekt nu als in zware innerlijke strijd):

Mochten de zielen in de deugd willen leven en zich totaal aan Haar weggeven, zouden wij beneden nog dezelfde dag allemaal onder Haar voeten zuchten, want dat is wat Zij wil: Zij wil ons allemaal tot Haar slaven maken, maar tot ons geluk zijn de zielen zo gemakkelijk te verleiden. Wat zouden wij doen zonder de ontelbare miljarden zonden die dagelijks op aarde bedreven worden? (...)

De straffen die de Vrouw ons oplegt, zijn voor ons diepe, vernietigende vernederingen. Zij legt ons deze op omdat wij eeuwenlang hebben geweigerd, Hem van hierboven en Haarzelf te dienen en te gehoorzamen. (...) moet ik bekennen dat de dag nadert waarop Zij het genot zal smaken om onze meester zelf onder Haar voet te leggen.

(intussen raakt zijn voorhoofd de grond; de Hemelse Meesteres verklaart mij dat Zij hem nu het uur laat ervaren waarin de satan zelf onder Haar voeten zal worden verpletterd, wat hem nu merkbaar doet sidderen van angst)

Het is een Wet van hierboven dat alles en iedereen aan de voeten van de Vrouw is gelegd. De hel verkeert in onrust, want Zij beveelt ons om onze ervaringen met Haar mee te delen aan alle verdoemden. Elke verdoemde beeft van angst voor het uur waarin hij aan Haar voeten zou worden geroepen. Alles waarvoor wij eeuwenlang gewerkt hebben, stort in elkaar naarmate Zij grotere aantallen van ons tot Haar slaven maakt".

(hij spreekt verder in verschrikkelijke strijd):

"Voor ons is het een kwelling wanneer wij de blinde onderwerping van de engelen tegenover de Vrouw moeten aanzien. De aanschouwing van MENSENZIELEN geknield aan Haar voeten, is voor ons echter een onuitsprekelijke marteling, want elke vrijwillige onderwerping van een mensenziel jegens de Vrouw vergroot de uitwerkingen van Haar grenzeloze macht. Het aanhoren van een mensenziel die Haar in diepe zelfvernedering begroet als 'Meesteres', maakt ons waanzinnig. Daarom zou de erkenning van Haar als 'Meesteres van alle zielen' door vele mensen, voor ons het absolute einde zijn.

Als ooit het uur komt waarin de mensenzielen begrijpen en erkennen dat de Vrouw hun Meesteres is, zal Haar macht de hel in twee splijten en zullen wij allemaal voor Haar voeten liggen tot in de eeuwigheid... Ik beken en belijd: de Vrouw is de onbegrensde Meesteres over alles wat leeft. Zij heeft alle macht, ook over ons, duivelen. In het uur waarin de mensenzielen dit erkennen en ernaar leven, zal de hele Schepping op haar fundamenten schudden en beven, en is ons rijk voorbij".

(tot zover een niet bij naam genoemde duivel op Maria’s bevel).

(De duivelse gestalte zwijgt. Maria, Die de hele tijd in een onbeschrijflijke uitstraling van waardigheid en macht op de gestalte aan Haar voeten heeft neergekeken, spreekt nu):

MARIA: "Je zult nu naar de hel terugkeren. Ik wil je deze belijdenis met precies dezelfde woorden horen herhalen tegenover je meester, de satan, ten aanhoren van alle verdoemden. Daarna zal Ik over je verdere lot beslissen. Ga!"

Ik zie en hoor hoe de helse gestalte als waanzinnig vóór Maria’s voeten begint te kronkelen en Haar begint te smeken om erbarmen. Terwijl Zij op hem neerkijkt, herhaalt Zij slechts Haar laatste woord: "Ga!". Ik zie hem verdwijnen zoals een donkere schaduw die geleidelijk helemaal onzichtbaar wordt.
De overige 31 van de 32 duivelen uit dewelke Maria één had uitgekozen, zie ik de hele tijd van het visioen lang met een uiterst verschrikte uitdrukking op hun gelaat in de richting van de voeten van de Meesteres geknield liggen, trillend van angst in afwachting van de beslissing die Zij ten aanzien van hen zal nemen. Vanaf het ogenblik waarop de door Haar aangewezen duivel als een worm voor de voeten van de Hemelse Meesteres begon te kronkelen en Haar als in doodsangst om erbarmen begon te smeken, zie ik deze 31 als in slaafse onderworpenheid het voorhoofd tegen de grond drukken. Het beeld dat ik nu gedurende enkele ogenblikken zie, is waarlijk dat van de Vrouw van de Laatste Tijden, van Wie een verblindend Licht en een verschroeiende, alles doordringende macht uitgaan. Ook deze duivels worden op strenge toon weggestuurd, en de Meesteres zegt tot besluit tot mij:

Maria tot Myriam: "Hen heb Ik voor de duur van Mijn welbehagen verboden om nog werkzaamheden op aarde uit te oefenen. Zij zullen in hun eeuwigdurende opdracht verlamd blijven tot Ik het verbod uitdrukkelijk ophef. Weet, dat dit voor de satan geldt als een permanent getuigenis van Mijn totale macht over hem, want hij moet aanzien dat deze dienaren van hem niet langer zijn opdrachten kunnen uitvoeren doch onvoorwaardelijk onderworpen zijn aan het verbod dat Ik hen heb opgelegd, en dat slechts Ik alleen kan opheffen. Begrijp, dat zij hiervoor door hun duivelse meester vreselijk gestraft zullen worden, doch niettemin niet in staat zullen zijn om de uitvoering van Mijn straf ook maar één ogenblik lang te ontkomen. Ook dit zal jegens de satan getuigen van Mijn onbegrensde macht over hem".

Korte toelichting: De Meesteres van alle zielen heeft Myriam in diverse visioenen in de loop van de jaren 2006-2007 getoond hoe Zij naar believen duivels voor eeuwig onwerkzaam kan maken, doch in dit verband rekening moet houden met de Wet van Gods Gerechtigheid, wat concreet betekent: Dit is een buitengewone genade, die moet worden 'verdiend'. Zij heeft mij aanschouwelijk getoond:

 1. hoe Zij deze duivels bestrafte door eerst te beschikken dat deze een stoffelijke gedaante zouden aannemen en zich vervolgens aan Haar voeten ter aarde zouden neerwerpen, in die positie dagenlang Haar macht over hen zouden prijzen, en zich op uiteenlopende wijzen voor Haar zouden vernederen;
 2. hoe Zij deze bestraften na een zekere tijd opnieuw wegzond, waarbij Zij dezen beval, gedurende een tijdsspanne volgens Haar welbehagen (niet zelden jarenlang, soms zelfs eeuwigdurend in de hel tot Haar eer in geknielde positie te blijven en hoorbaar met de lofprijzing aan 'de Meesteres van alle zielen' door te gaan.

Maria verzekerde mij (...) dat de bestrafte duivels onder geen beding in staat zijn om hun lofprijzing aan de Meesteres van alle zielen te onderbreken, want dat Haar volmaakte macht over hen dit verhindert. Maria verklaarde dat Zij duivels slechts van het merkteken van een dergelijke eeuwige straf kan voorzien in de mate waarin de Wet van de Goddelijke Gerechtigheid dit mogelijk maakt, en dat dit afhangt van de diep beleefde toewijding vanwege de zielen aan Haar, van hun boetedoening, hun offers en de mate waarin zij Haar erkennen als Meesteres van alle zielen.

Opmerking: Maria geeft mij de toelating, melding te maken van het feit dat tijdens het intikken van deze buitengewone openbaring, de computer waarop deze Openbaringen verzameld worden, onvoorstelbaar eigenaardige stoornissen vertoont (onder andere het oncontroleerbaar in allerlei richtingen verspringen van de cursor, alsof deze plots kriskras over het scherm heen begint te flitsen...). Het is opmerkelijk hoezeer deze computer tot mikpunt van vreemde verschijnselen is geworden sedert het verwerken van de openbaringen over Maria’s contacten met duivelen.

Slotopmerking

De Meesteres van alle zielen heeft het bovenstaande visioen verleend als een bijzonder indrukwekkende bevestiging voor het feit dat de tijd nadert, in dewelke het beeld van de Hemelse Koningin Wier voet op de helse slang drukt, een waarneembare werkelijkheid zal zijn. Dit beeld is echter reeds nu een realiteit, niet slechts in Gods ogen doch in het algemeen, in die gebeurtenissen waarin de Meesteres van alle zielen werken van duivelen onwerkzaam maakt in de mate waarin de toewijding en overgave van zielen aan Haar het mogelijk maakt dat Haar macht zichtbaar wordt.

Maria’s macht is onbeperkt, doch zij wordt in uiteenlopende mate geremd in haar uitwerkingen door de Wet der Goddelijke Gerechtigheid. Maria’s macht kan slechts merkbaar tot uitdrukking worden gebracht in de mate waarin de mensheid zich heiligt.

De visioenen over de bestraffing van duivelen door Maria, die de Meesteres mij gedurende enige tijd op intensieve basis verleende, spreken boekdelen. Deze visioenen mogen echter (nog) niet worden gepubliceerd, omdat – aldus Maria Zelf – de staat der genade van de mensheid dit op dit punt niet toestaat. Ik, die deze beelden heb mogen aanschouwen, betuig de Hemelse Waarheid ervan, en betuig derhalve de grenzeloze macht van de Meesteres van alle zielen over elke bron van duisternis en over elk plan van duisternis.

Het gaat bij deze visoenen in geen geval om één of andere fantasie, doch om het onverdiend genadegeschenk door hetwelk ik, onwaardige ziel, een voorafbeelding heb gekregen van datgene wat nu reeds voltooide werkelijkheid is en op zekere dag waarneembare werkelijkheid zal worden: de definitieve Triomf van de Vrouw over de duisternis. Zij heeft reeds in Haar Onbevlekte Ontvangenis de duisternis volkomen overwonnen, doch zal deze overwinning nogmaals herhalen in vertegenwoordiging van alle zielen, in het uur waarin de satan zichtbaar onder Haar voeten zal liggen, totaal vernederd en overwonnen. Het gaat hier om niets minder dan een Belofte van God die de Meesteres van alle zielen nu reeds voor Haar dienares zichtbaar heeft gemaakt ten behoeve van dier vorming in de meest strikte dienst aan de Koningin des Hemels in Haar allerhoogste eigenschap.

Ook ikzelf heb tijd nodig gehad om 'klaar te komen' met de gedachte dat mij meermaals de onbeschrijflijke vervoering werd vergund, mijn Hemelse Meesteres te mogen zien in een machtsontplooiing die men zich nauwelijks kan voorstellen, tijdens dewelke duivels, belichamingen van alle ellende van deze wereld, op Haar bevel aan Haar voeten moesten liggen. Pas later begreep ik dat Zij mij dit genadegeschenk bereidde opdat ik in staat zou zijn om op basis van eigen ervaring en een beleving die in het allerdiepste van mijn hart was gebrand, onvermoeibaar de boodschap van volkomen Hoop aan de zielen over te brengen.

Maria laat mij er bij alle zielen op aandringen dat zij blind in de Meesteres van alle zielen zouden geloven, opdat Zij in staat moge worden gesteld om de hel daadwerkelijk te doen beven. Er staat niets minder op het spel dan het Geluk en de Vrede van alle mensen, evenals de grondvesting van Gods Rijk op aarde.

Toevoeging in november 2022: De Hemelse Meesteres laat met nadruk verwijzen naar de zopas door Haar vrijgegeven onderrichting ter bevordering van een concrete ontsluiting van Haar grenzeloze macht over de duisternis: Het miskende Licht.

De Heilige Maagd staat tevens de publicatie toe van de volgende uitspraak uit Haar Openbaring van 15 november 2006, waarin Zij verwees naar recente visioenen in dewelke Zij Haar onbegrensde macht over duivels had aangetoond:

MARIA: "Mogen deze tekenen, die Ik via de aan jou geschonken visioenen aan de zielen kenbaar maak, dienen tot bemoediging van hen die Mij willen volgen. Indien zij wisten hoe vaak Ik in hun leven van elke dag een duivel op de knieën dwing, en hoevele dingen daardoor heel anders lopen dan deze zielen zouden verwachten. Het ontbreekt Mijn toegewijden aan Geloof en vertrouwen in Mijn onbegrensde macht. Precies daarom verleen Ik hen de gunst van visioenen over de wijzen waarop hun Meesteres de duivelen tot Haar slaven maakt. Wie anders buiten God bezit hiertoe de macht?"

 

Twaalf krachtige aanroepingen tot Maria in de strijd tegen de duisternis

 • "Maria, machtige Meesteres van alle zielen, ik lever alle duisternis over aan Uw macht".

 • "Maria, machtige Meesteres van mijn ziel, ik lever de duivel die mij hiertoe tracht te bekoren, aan Uw voeten uit"

  Over deze aanroeping zei Maria op 12 december 2006:
  "Telkens een ziel tijdens een bekoring deze aanroeping uitspreekt, wordt de vernedering voor de satan volkomen, want dan dwing Ik hem voor Mij op de knieën".

 • "Mijn Meesteres, ik verheerlijk Uw macht, opdat Gods Rijk op aarde kome"

Maria zegt over deze aanroeping (Openbaring van de Meesteres van alle zielen, 18 mei 2007):

"Deze aanroeping heeft een onoverzienbaar grote macht op Gods Hart, want de grondvesting van het Rijk Gods op aarde is onlosmakelijk verbonden met de erkenning van Mijn grenzeloze macht, die symbool staat voor de totale overwinning van de mensenziel over alle duisternis"

 • "Geprezen en verheerlijkt zij Maria, de machtige Meesteres van alle zielen, in Haar overwinning over de duisternis"

  Met betrekking deze aanroeping vraagt Maria, dat deze dagelijks op het middaguur geknield zou worden uitgesproken.

 • "Mijn machtige Meesteres, wil in de kern van mijn wezen binnentreden, opdat ik met U in mij de poorten der hel kan bestormen, want voor U vlucht alle duisternis".

 • "Maria, machtige Hemelse Koningin, ik behoor helemaal U toe, bescherm mij tegen alle kwaad".

 • "Maria, mijn machtige Hemelse Moeder en Meesteres, wil mij met U bekleden, want U bent de ondoordringbare Schutsmuur van Goddelijk Licht".

 • "Maria, hoog verheven Hemelse Koningin en Meesteres van alle zielen, ontplooi toch Uw onbegrensde macht over alle duisternis die mij en mijn gezin bedreigt".

 • "Maria, onze hoog verheven Meesteres, Uitverkorene van onze God, ontplooi Uw onbegrensde macht over alle duisternis".

 • "Onbevlekte Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van het Licht der Wereld en Schrik der duivelen, toon nu Uw onoverwinnelijke macht over alle kwaad. Verjaag alle duisternis in de Hemelse gloed van Uw verheerlijkt Wezen. Baar het lichtend Kruis van Jezus Christus en Zijn verblindende Liefde in al Uw kinderen".

 • "O Maria, onze onbevlekt ontvangen Medeverlosseres Die de kop van de duivel zult verpletteren, ik offer al mijn lijden op aan het verlossend Kruis van Jezus en leg het in Uw Smartvol Hart, opdat het moge worden tot heilig Licht dat de satan verblindt".

 • "O Maria, afstraling van het Goddelijk Licht, beheers het hart van ieder mens, opdat geen ziel meer ten prooi zou vallen aan de eeuwige duisternis".