TOTUS TUUS, MARIA !

OPENBARING VOOR WERELDDIERENDAG

Speciale Openbaring vanwege de Meesteres van alle zielen
in de nacht van 3 op 4 oktober 2021

aan Myriam van Nazareth

"God heeft Zijn hele Schepping bedoeld als een netwerk van Liefde, waarin elk element – elke mensenziel, elk dier, zelfs elk element van de plantenwereld – een specifieke rol te vervullen heeft en op grond van zijn specifieke geaardheid en eigenschappen een unieke betekenis en unieke waarde heeft die het in staat stelt om, op kracht van de stroming van de volmaakte Liefde uit Gods Hart doorheen de hele Schepping, in volmaakte harmonie met elk ander schepsel bij te dragen tot de vorming en instandhouding van een wereld die een spiegel zou zijn van Gods Hart.

Daarom bezit elk schepsel een unieke onschendbare waardigheid, die berust op zijn oorsprong in het Hart van God, waar het is ontworpen in uitwerking van Zijn Wet van de Ware Liefde, de Goddelijke Wet die een volmaakte Vrede en harmonie onder alle schepselen beoogt op basis van een volmaakte Liefde, dienstbaarheid en zorgzaamheid vanwege de mens – bedoeld als kroon van de Schepping – jegens al zijn medeschepselen.

Ik ben onder alle schepselen Diegene Die Gods Wet van de Ware Liefde op geen enkel ogenblik heeft overtreden. Daarom ben Ik de Koningin van de schepselen, Diegene aan Wie het gegeven is om elke gewaarwording van elk schepsel voor alle eeuwigheid in Mijn eigen Wezen te voelen, omdat in Mij de Goddelijke Wet van de Ware Liefde zich in absolute volmaaktheid heeft uitgewerkt.

Het is Mijn verlangen dat de zielen Mij in Mijn hoedanigheid als Koningin van de Schepping zouden herdenken op 4 oktober, de dag waarop de wereld Werelddierendag viert". (Heilige Maagd Maria, nacht van 3-4 oktober 2021)

De Heilige Maagd laat verwijzen naar de volgende door Haar geïnspireerde tekstpassages:

"In de Meesteres van alle deugden, de onbevlekte, smetteloze Meesteres van alle zielen, heeft God de hele Schepping een Spiegel voorgehouden van Zijn Hart, dat de Zon, de Bron van de Eeuwige Zomer is". (uit de meditatietekst De wiegende velden van Gods Rijk, juni 2013)

"Ik heb als enige schepsel het unieke voorrecht genoten, reeds vanaf Mijn geboorte een volledige kennis te dragen van alle schepselen van alle tijden. Van elke mens en elk dier, elk wezen dat ooit op aarde had geleefd en nog zou leven, waren mij de innerlijke gesteldheden bekend. Ik heb dit vermogen gekregen omdat God Mij had voorbestemd om Meesteres van al het geschapene te zijn. (...) Omdat alle gesteldheden van alle schepselen Mij bekend zijn, kan Ik beoordelen welk nut schepselen voor elkaar kunnen hebben, dit alles met het oog op de verwezenlijking van Gods Heilsplan voor de zielen". (uit de Openbaringen van Maria, Meesteres van alle zielen, Openbaring van 11 september 2007)