TOTUS TUUS, MARIA !

ONTKRACHTING VAN DUISTERNIS

Oproep vanwege de Heilige Maagd Maria

via Myriam van Nazareth

De Koningin van Hemel en aarde wil de zielen op de spirituele betekenis van duisternis en ellende wijzen.
Zij laat de volgende zeer belangrijke gebedsoproepen vrijgeven en beveelt een gezamenlijk gebruik van de ermee gepaard gaande gebeden 1373, 1389, 1396 en 1414 aan als machtig wapen van Haar Ketting van Licht tegen alle duisternis en ellende op deze wereld. Na deze gebedsoproepen volgt een diepe onderrichting vanwege Maria over de spirituele achtergrond van de ellende in de wereld en Haar uitnodiging tot de weg naar een wereld zonder ellende en duisternis.

Woorden/oproep vanwege de Moeder Gods,
door Haar vrijgegeven in augustus 2017:

"Dagelijks worden over de hele wereld miljarden overtredingen tegen de Ware Liefde begaan, die samen de vacht van duisternis over de hele Schepping steeds dikker maken en het zielen moeilijker maken om Gods Licht en Liefde waar te nemen en erin te geloven.
Met het volgend gebed geef Ik je een buitengewoon machtig wapen om de verwoestende effecten van deze overtredingen te helpen omkeren en deze tegen de duisternis te keren. De ziel kan vragen om Mijn tussenkomst opdat het gebruik van dit wapen ertoe moge leiden dat de duisternis van haar macht over de mensheid wordt beroofd doordat al haar inspiraties worden omgezet in Licht en Liefde voor de hele Schepping. Hoe méér mensenzielen dit gebed van harte, oprecht en met vertrouwen tot Mij zullen richten, des te méér zal de macht van de duisternis worden verzwakt.
Ik inspireer je zeven categorieën van zware overtredingen tegen de Liefde. Deze categorieën kunnen niet steeds strikt worden gescheiden, zij vloeien ten dele in elkaar over. Samen omvatten zij echter alle bronnen van ellende waarvan deze wereld getuige is.
Beschouw dit gebed als Goddelijk Water dat de hele Schepping helpt reinigen van alle ellende en van alle uitwerkingen en sporen ervan. Dit gebed is bedoeld als een concrete bijdrage tot de bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Het is Mijn verlangen dat de woorden van dit gebed tevens aanleiding mogen geven tot diepe bezinning".

1373. SMEEKGEBED TOT MARIA, SCHRIK DER DUIVELEN,
TOT ONTKRACHTING VAN ALLE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Schrik der duivelen,
Tot verheerlijking van de almacht van Jezus Christus, van Zijn Kruis van Verlossing en van de Goddelijke Liefde wijd ik U alle handelingen en gesteldheden van mensenzielen toe, waardoor duisternis over de Schepping is en wordt gebracht.
Alle inspiraties van duisternis waaraan mensenzielen hebben toegegeven, en elke gelegenheid die zielen ertoe kan verleiden om werken van duisternis te doen, vertrouw ik toe aan Uw onbegrensde macht op Gods Hart, opdat dit alles moge worden omgezet in Goddelijk Licht en Goddelijke Liefde, die de werken der duisternis ontkrachten en de effecten ervan uit de Schepping kunnen verdrijven. Ik smeek om de ontplooiing van Uw Hemelse macht over:

 1. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens daden van mishandeling, sadisme, misbruik of foltering heeft gesteld tegen een medeschepsel.
 2. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens daden van geestelijke of morele kwelling of vernedering heeft gesteld tegen een medeschepsel, of een medeschepsel van zijn waardigheid heeft beroofd.
 3. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens heeft gekozen voor materiële belangen en jacht op materieel voordeel boven het welzijn van een medeschepsel of ten koste van het welzijn of evenwicht van Gods natuur, of ten koste van het eigen Zielenheil of het Zielenheil van medemensen.
 4. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens gesteldheden van zelfzucht, genotzucht, hoogmoed, geldingsdrang, onverschilligheid of onvrede heeft gekoesterd ten nadele van een medeschepsel, en op grond van deze gesteldheden schade heeft toegebracht of zich heeft overgegeven aan misdaad in welke vorm dan ook.
 5. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens vervloekingen of verwensingen tegen een medeschepsel heeft gericht of daden of gesteldheden van gerichte vernietiging van het leven of de levenskracht van een medeschepsel in het hart heeft toegelaten.
 6. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens zichzelf tot heer over leven en dood van een medeschepsel heeft gemaakt.
 7. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens zich op welke wijze dan ook boven God heeft verheven, God uit de Schepping heeft verbannen, in een medemens het geloof in Gods Werken of in Zijn Liefde heeft ondermijnd of eerbetoon aan God heeft bemoeilijkt.

O Koningin van Hemel en aarde, machtige Middelares van alle Genaden en Schrik der duivelen, wil de macht van deze toewijding vermenigvuldigen met de oneindige macht van Uw volmaakte Liefde en met de verschroeiende macht van:

 1. elke pijn van oprecht berouw van alle mensenzielen ter wereld.
 2. elke handeling en gesteldheid van oprechte zelfverloochening van alle mensenzielen ter wereld.
 3. elke handeling en gesteldheid van oprechte vergeving van alle mensenzielen ter wereld.
 4. elke oprechte en liefdevolle aanvaarding van dagelijkse kruisen en beproevingen van alle mensenzielen ter wereld, en alle leed van alle schepselen over de hele wereld.
 5. elke daad, elk woord en elke gesteldheid van oprechte Liefde jegens een medeschepsel, jegens God en jegens de Schepping vanwege alle mensenzielen ter wereld.

Tot bezegeling van deze smeking geef ik U de beschikking over mijn dagelijkse levensweg. Geprezen zij de Allerheiligste Drie-Eenheid en Haar Eeuwige Wet van de Ware Liefde, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

Woorden vanwege de Heilige Maagd Maria
op 24 september 2017, gedenkdag van Maria als Vrijkoop der slaven:

"Het is Mijn wens dat het gebed dat Ik je thans inspireer, zou worden gebruikt in combinatie met gebed 1373. Deze beide gebeden vormen samen een machtig offensief tegen alle duisternis en ellende in de wereld.
Ik wijs er de zielen met klem op, dat alle ellende die in een nooit eerder geziene mate het aanschijn der wereld beheerst, uitdrukking geeft aan een zware ontwrichting van het door God ingesteld evenwicht in de Schepping. Deze ontwrichting vloeit voort uit de intense woekering van ondeugd en zonde waardoor Gods Wet van de Ware Liefde dagelijks miljarden malen wordt overtreden. In waarheid zeg Ik je, dat het evenwicht in de Schepping uitsluitend kan worden hersteld door een intens gebedsoffensief op het fundament van een drastische heroriëntering van de zielen naar het Hart van God, door een doorgedreven toepassing van de ware zelfverloochenende Liefde van de mensenzielen jegens alle medeschepselen die de Goddelijke Voorzienigheid op hun levensweg brengt.
De ellende op deze wereld is een gevolg van de zonde, en kan slechts van het aardoppervlak verdwijnen door een totale vernieuwing van de innerlijke gesteldheden der zielen. Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede kan slechts op aarde worden gegrondvest in de mate waarin Jezus Christus waarlijk in de harten kan leven. Zijn Wederkomst is geen gebeurtenis van buitenaf, zij kan zich slechts voltrekken in de individuele harten. Daar is het, dat Gods Rijk op aarde wortel moet schieten.
Ik inspireer je thans, in gebedsvorm, de tien grootste bronnen van alle ellende in de wereld, en geef je deze inspiratie in Mijn hoedanigheid als de Vrijkoop der slaven. Het is Mijn verlangen dat zielen dit gebed tevens zouden benutten als een handleiding voor diep en oprecht zelfonderzoek, want de verwijdering van alle ellende uit de wereld moet beginnen in elk individueel hart, daar elke ziel door God is bedoeld als een werktuig voor de voltooiing van Zijn Heilsplan, dat in wezen een Plan van beleving van absoluut volmaakte Liefde is. Slechts de volmaakte, zelfverloochenende Liefde maakt een ziel tot Gods beeld en gelijkenis".

1389. TOEWIJDING TOT BESTRIJDING VAN ALLE ELLENDE DER WERELD

(Myriam van Nazareth)

Maria, Brug tussen Hemel en aarde, vervuld van Gods Licht en Liefde door Uw volharding in de opperste zuiverheid, tot U roept mijn hart om Uw machtige tussenkomst voor de zuivering van deze wereld van alle ellende.
O Moeder van alle mensen, dag na dag lijdt Gods Schepping onder miljarden overtredingen op Gods Wet van Liefde doordat mensenzielen hun vrije wil inzetten voor werken, gedachten, gevoelens en verlangens van duisternis in plaats van voor de verwezenlijking van Gods ideaal van Ware Liefde en Vrede tussen alle schepselen. Daarom draag ik nu alle bronnen van ellende op deze wereld aan U op:

 1. Ik geef U alle materialisme, hebzucht, genotzucht, jacht naar bezit, jacht naar winst en naar materiële rijkdom.
 2. Ik geef U alle zelfzucht, alle onverschilligheid voor het welzijn en de behoeften van medeschepselen, zowel mensen als dieren.
 3. Ik geef U alle gevoelloosheid, liefdeloosheid en gebrek aan respect in de omgang met medeschepselen, zowel mensen als dieren.
 4. Ik geef U alle zelfverheffing, hoogmoed, geldingsdrang en elk moment waarop ergens ter wereld een mens belangrijk en groot wil lijken.
 5. Ik geef U alle verblinding voor Gods Wet van Liefde, voor alle zonde en bekoring, en voor de duisternis van handelingen die niet worden afgekeurd door menselijke wetten doch wel door Gods Wet.
 6. Ik geef U elke vorm van ontevredenheid met al haar gevolgen van wrok, wraakzucht, agressie, mishandeling en criminaliteit.
 7. Ik geef U alle jaloersheid en negatieve gevoelens jegens medeschepselen.
 8. Ik geef U alle heiligschennissen, godslasteringen, alle ontwaarding van Kerk, Sacramenten en liturgie, want dit alles tart Gods Gerechtigheid.
 9. Ik geef U alle nooit oprecht en berouwvol gebiechte zonden, die als een niet afgeloste schuld op de hele Schepping drukken.
 10. Ik geef U alle ongebreidelde ontwrichting van het evenwicht in de natuur, alle schade door mensen toegebracht aan dieren- en plantenwereld en milieu.

O Koningin van Hemel en aarde, vanuit het diepste van mijn hart bied ik U al deze bronnen van ellende aan, en smeek ik U, wil:

 • op grond van alle beproevingen, kruisen, leed en smarten die ooit door alle schepselen op deze wereld zijn geleden;
 • op grond van alle beproevingen, kruisen, leed en smarten van mijn eigen leven;
 • op grond van de oneindige macht van het Verlossend Lijden van Jezus Christus;
 • op grond van Uw absoluut volmaakte Liefde en Uw volmaakte Wil om levenslang geen enkele zonde of ondeugd te bedrijven, en
 • op grond van alle Heilige Missen die ooit op aarde zijn opgedragen en van alle met eerbied ontvangen Heilige Sacramenten,

alle ellende die ooit op deze wereld is geleden en nog dagelijks wordt geleden, als een alles verterend Liefdesvuur tegen de duisternis keren, opdat deze wereld volledig moge worden gezuiverd van alle ellende en Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede spoedig in elk mensenhart gegrondvest moge worden.

Ik smeek U hierom door de verlossende almacht van het Kruis, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

Volgende oproep vanwege de Heilige Maagd Maria
op 24 oktober 2017:

De Heilige Maagd Maria wijst er bij de inspiratie van het volgend gebed op, dat dagelijks op deze wereld miljarden handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van mensenzielen geladen zijn met duisternis waarmee zij medeschepselen (vaak niet onmiddellijk of niet rechtstreeks merkbaar) schaden. Deze kogels van duisternis hullen Gods Schepping in nevelen. Gods Genade voorziet echter een tegengewicht in gebeden zoals nr. 1396, dat is geladen met een Hemelse kracht die kan bijdragen tot de ontkrachting van dergelijke duisternis en hierdoor Gods Tegenwoordigheid in deze wereld opnieuw meer voelbaar kan helpen maken. Indien dit gebed op grote schaal wordt verricht, kan het worden tot een machtig wapen in de strijd van het Licht tegen de duisternis, de strijd die bij uitstek deze Laatste Tijden tekent.

Belangrijk: De Heilige Maagd wijst op het volgende: "Begrijp dit wel. De ontkrachting van duisternis via dit gebed berust op een tussenkomst van Gods Barmhartigheid, die wordt afgekocht door het Liefdesvuur van oprecht biddende zielen. Deze tussenkomst brengt geen vrijspraak van schuld voor zielen die medeschepselen in duisternis hullen".

1396. STORMGEBED TOT OMKERING VAN DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Moeder van de Christus en Middelares van alle Genaden,
Met mijn hele leven en mijn hele wezen als onderpand smeek ik Uw onbegrensde beschikking over alle duisternis op deze wereld af.
Moge op kracht van de Verlossingswerken van de Christus en door Uw tussenkomst bij de almachtige Eeuwige Liefde, elke handeling, elk woord, elke gedachte, elk gevoel en elk verlangen waardoor overal ter wereld mensenzielen medeschepselen in duisternis hullen, als pijlen van Liefdesvuur terugkeren naar de zielen van wie zij zijn uitgegaan, om daar inzicht, berouw en volledige bekering op te wekken.
Moge deze ononderbroken regen van pijlen van Liefdesvuur deze wereld doen baden in zeeën van Licht die alle duisternis onwerkzaam maken, en moge elke bekoring in zielen worden gedood door de macht van oprechte, zelfverloochenende Liefde, want slechts de Ware Liefde baart Gods Rijk in de ziel.


De Koningin des Hemels inspireerde onderstaand gebed met de melding dat Zij het bedoelt als een 'aanvulling' op gebed 1389 (Toewijding van alle ellende der wereld). Om deze reden mag ook dit gebed 1414 worden beschouwd als deel uitmakend van Haar grote Oproep tot ontkrachting der duisternis.

1414. NOODGEBED VOOR DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Vrouw die volgens Gods Belofte de kop van de satan zal verpletteren om de definitieve grondvesting van Gods Rijk op aarde in te luiden, tot U roept mijn hele wezen opdat de totale ontkrachting van alle werken der duisternis op deze wereld vervroegd moge worden.
Op kracht van de Verlossingswerken van de Christus en van Uw eeuwigdurende Smarten wijd ik uitdrukkelijk alle handelingen en gesteldheden van oprechte Liefde en offerbereidheid van de hele mensheid van alle tijden aan U toe, opdat U deze aan God moge aanbieden voor een nooit geziene uitstorting van Zijn Barmhartigheid over deze wereld.
Mogen alle mensenzielen blijvend worden geraakt door een golf van Goddelijke Liefde tot uitroeiing van:

 1. alle blindheid voor de bovennatuurlijke werkelijkheid, voor Gods Werken en Plannen, en voor de ware staat van hun ziel.
  Mogen zij zo leren, zin te geven aan al hun beproevingen en moeilijkheden, afstappen van elke neiging tot louter werelds denken en verlangen, en zich afkeren van alle modernisme dat Gods ware noden ondergeschikt maakt aan wereldse ontwikkelingen en schijnbelangen.
  Ik smeek voor alle zielen om een volkomen oriëntatie op God en de dienst aan Zijn Werken en Plannen, om een alles overheersend verlangen naar Ware Wijsheid, en om verdieping van hun inzicht in Gods Waarheid, in alle manipulaties en listen der duisternis, en in de wegen naar ware heiligheid.
 2. alle materialisme, elke neiging om hun stoffelijke behoeften en verlangens centraal te stellen en slechts te leven voor wereldse doelstellingen.
  Ik smeek voor alle zielen om een hoge mate van vergeestelijking en bevrijding uit bezitsdrang en de grote verleidbaarheid jegens wereldse schijnbehoeften.

 3. alle genotzucht en elke neiging tot verzet tegen alle beproevingen en kruisen van het leven.
  Ik smeek voor alle zielen om een hoge mate van offerbereidheid en onthechting in de geest van Jezus Christus, in het besef dat de Verlossing van de wereld uit de duisternis slechts volkomen wordt in de mate waarin de zielen zich van harte één maken met het Offer van de Messias.

 4. alle zelfzucht, liefdeloosheid, gevoelloosheid en onverschilligheid jegens al hun medeschepselen en jegens de behoeften van al hun medeschepselen.
  Ik smeek voor alle zielen om een grote bloei in de ware zelfverloochenende Liefde tot al hun medeschepselen en tot Gods natuur, en om een spontaan vermogen tot inleving in al hun medeschepselen.

 5. alle hoogmoed, trots, zelfverheffing, ijdelheid, zucht naar erkenning en de neiging om zichzelf belangrijk te vinden en belangrijk te willen lijken in de ogen van anderen.
  Ik smeek voor alle zielen om een gesteldheid van oprechte nederigheid en eenvoud, en uitbanning van alle menselijk opzicht.

Tot afkoping van deze hoogste Goddelijke gunst stel ik mijzelf en mijn hele leven via totale toewijding aan U onverdeeld ten dienste van Gods Werken, en wijd ik U de talloze malen toe, waarbij de mensheid zich doorheen alle tijden ten dienste heeft gesteld van werken van duisternis.
Mogen alle werken van duisternis op deze wereld restloos worden ontkracht en Gods Rijk spoedig definitief op aarde worden gegrondvest, ter verheerlijking van de Ware Liefde en tot vervulling van Gods intentie, dat deze wereld een Rijk van volmaakte Liefde, Vrede en harmonie tussen alle schepselen moge worden (maak het kruisteken).


Over de spirituele achtergrond van de ellende in de wereld
en de weg naar een wereld zonder ellende

De Koningin van Hemel en aarde wees in Haar onderrichtingen reeds bij herhaling op de ware bronnen van alle ellende in de wereld, namelijk deze welke nog dieper liggen dan de vaststelbare oorzaken die wij hiervoor kunnen aanwijzen. Zij blijft er tevens met klem op wijzen dat de gouden weg uit deze ellende hierin verborgen ligt, dat de mensenzielen deze samen met Haar en in toewijding aan Haar dragen.

De erfzonde en de eindeloze reeks van zonden die de mens daarna is blijven bedrijven, hebben op de mensheid een steeds groeiende schuld jegens de Goddelijke Gerechtigheid gelegd. Deze schuldenlast heeft voor een ernstig onevenwicht in de Schepping gezorgd. Dit onevenwicht is de oorzaak van alle ellende die U om U heen kunt zien: oorlogen, strijd, ruzies, liefdeloosheid, honger, armoede, natuurrampen, en een steeds toenemende woekering van alle zonde en ondeugd. Het kwaad krijgt steeds méér greep op de mensheid, omdat deze door haar zonden de satan steeds méér macht verleent. God heeft de Allerheiligste Maagd Maria voorzien als de Overwinnares van de satan. Maria werd als enige mens onbevlekt ontvangen, wat betekent dat Haar ziel niet de erfzonde in zich draagt. Uit Haar moest Jezus Christus, Gods Zoon, geboren worden om de mensheid door Zijn Lijden en Kruisdood te verlossen van de eeuwige verdoeming als gevolg van de erfzonde.

Om het Verlossingswerk van Jezus voor Uzelf tot nut te maken, is het noodzakelijk dat U Jezus volgt door in Uw leven te streven naar vervolmaking in alle deugden (Liefde, zuiverheid, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, eerlijkheid, oprechtheid, offerbereidheid...) en door liefdevolle aanvaarding van Uw dagelijkse kruisen (de dagelijkse lasten, beproevingen, tegenslagen, pijnen, ziekten, verdriet). Zo betaalt U Uw eigen Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel, en helpt U de schuldenlast van de hele mensheid afbetalen, de macht van het kwaad breken en daardoor de wereld zuiveren van alle ellende.

De Heilige Maagd Maria heeft van God de macht gekregen om het Verlossingswerk van Christus in de wereld te helpen voltooien en de satan definitief uit de wereld te verbannen, maar Zij mag dit slechts doen in de mate waarin de mensen Haar daarom smeken door vurig gebed en de offerande van hun hele leven aan Haar. Waarom? Omdat God steeds de vrije wil van de mensen respecteert.

Uw eigen Geluk en dat van de hele wereld ligt dus in deze Laatste Tijden in hoge mate in Maria’s handen. Verlangt U naar de Eeuwige Gelukzaligheid na dit leven, en hier op aarde naar een wereld van Vrede, Liefde en zonder ellende? Wijd dan Uzelf, Uw hele leven en alles wat U hebt aan Maria toe.

Laat Uw dagelijks leed niet verloren gaan: Wijd U totaal toe aan Maria en beleef deze toewijding met Uw hele wezen, en Uw kruisen zullen U na dit leven de Hemel verdienen, de wereld redden uit alle ellende, en God verheerlijken.

In Haar hoedanigheid als de Meesteres van alle zielen heeft Maria Haar Ketting van Licht ontworpen als een wapen tegen alle duisternis en ellende in de wereld. Zij beoogt hiermee het volgende:

De Ketting van Licht bouwt aan:
     de heiliging van de zielen en
     de definitieve nederlaag van de satan

om via de
     Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria

te komen tot de definitieve
     grondvesting van Gods Rijk op aarde

ten bate van de
     voltooiing van het geluk en de uitbanning van alle ellende op aarde

De mens geeft er zich te weinig rekenschap van, maar de toestand van de wereld wordt inderdaad uiteindelijk bepaald door de staat van genade van de mensheid als geheel. Constant gebed voor de heiliging van alle zielen is een absolute voorwaarde om de wereld te zuiveren van alle kwaad, dat verantwoordelijk is voor alle ellende (honger, oorlog, misdaad, onenigheid, onvrede, enzovoort). Hoe meer zielen in staat van ongenade verkeren, des te verder drijft de wereld af van Gods bedoelingen. Een wereld die niet meer in harmonie is met Gods Wet van Liefde, is een broedhaard van kwaad en ellende voor alle mensen, want de mensheid snijdt zichzelf af van alle genadegaven die God over de wereld wil uitstorten.

Elke mensenziel is de inzet van de strijd tussen het Licht (God) en de duisternis (de satan). De ziel laadt zich een schuldenlast op door elke toegeving aan bekoringen: de inspiraties vanwege de duisternis, die elke mensenziel tracht in te zetten voor de verwezenlijking van werken die Gods Plannen dwarsbomen en aldus de grondvesting van Gods Rijk van Liefde en Vrede op aarde uitstellen. Elk effect van de werken die de duisternis doorheen de miljarden bedreven zonden en ondeugden op deze wereld heeft kunnen voltrekken, draagt bij tot de ellende die wij dagelijks in deze wereld moeten vaststellen. Elke ziel kan er actief toe bijdragen, deze ellende teniet te doen en de laag van duisternis over de Schepping te helpen breken, zodat Gods Licht gemakkelijker de zielentuinen moge bereiken. Deze wereld is niet van nature gedoemd om een oord van ellende te blijven, hij is van nature bedoeld om een spiegel van het Rijk der Hemelen te worden.

Doorheen alle eeuwen zijn op deze wereld talloze zonden bedreven, die nooit zijn gebiecht en nooit zijn goedgemaakt. Integendeel worden de uitwerkingen van vele zonden nog verder verzwaard door verbittering en wraakzucht. Een voorbeeld: Vele oorlogsmisdaden zijn nooit gebiecht noch goedgemaakt, doch hebben bovendien aanleiding gegeven tot wraakgevoelens, verwensingen, vervloekingen, moord in het hart (wanneer een ziel in verbittering de dood wenst van een medemens die een geliefde ziel heeft mishandeld of gedood).

Dit alles geeft aanleiding tot de meest uiteenlopende toestanden van onevenwicht in de Schepping, met als gevolgen ellende, chaos, ziekten, rampen enzovoort.

De ziel die de Liefde in zich laat sterven door zelfzucht, vervalt spoedig in gevoelloosheid, onverschilligheid voor de noden van haar medeschepselen en agressie. Zij kan zich niet in het hart van een medeschepsel inleven en staat er niet bij stil wat zij zelf zou ervaren indien zij met liefdeloosheid zou worden behandeld, noch wat Gods Hart hierbij ervaart. Door gebrek aan innerlijk Licht (de dood van de Liefde betekent algehele verduistering in de ziel) begrijpt de ziel ook niet meer dat elke liefdeloosheid en elke ongevoeligheid jegens haar medeschepselen (zowel dieren als mensen!) de hele Schepping met nieuwe duisternis belast en daardoor ook haarzelf dieper in ellende laat wegzinken. De Meesteres van alle zielen zei ooit dat, indien de zielen een veel groter respect en een veel diepere Liefde voor de dieren mochten opbrengen, daardoor alleen reeds de berg van ellende op deze wereld aanzienlijk zou verkleinen.

De satan heeft de mensenziel verleid tot een verloochening van de Liefde, met talloze zware, voortdurende gevolgen die als een sneeuwbaleffect blijven aangroeien. Elk gebrek aan Liefde wekt duisternis op, en derhalve ellende voor de hele Schepping. Waar Liefde ontbreekt, wordt God als het ware onwerkzaam gemaakt, omdat Hij de zielen nooit Zijn voorkeur opdringt: Kiest de ziel voor duisternis, dan zal zij duisternis oogsten, ondanks alle Licht dat God haar zozeer wil geven. De mensenziel in al haar verblinding echter, ziet haar eigen gebreken in de Liefde niet als de bronnen van alle ellende in de wereld, graaft op haar zoektocht naar 'oplossingen' voor de wereldproblemen steeds dieper in het wereldse, en vindt dus vanzelfsprekend slechts 'oplossingen' die geen Licht in zich dragen en hierdoor niets anders baren dan kinderen van de duisternis.

Diezelfde verblinding heeft in talloze zielen de Liefde en dienstbaarheid vervangen door zelfzucht en bezitsdrang. Door deze manipulatie in talloze geesten en harten heeft de duisternis het materialisme in de wereld kunnen grondvesten, dat is geworden tot een buitengewoon machtig werktuig via hetwelk de duisternis deze wereld beheerst, mensenzielen massaal van God verwijdert en de wereld tot een oord van ellende maakt. Materialisme is de levenshouding en denkwijze volgens dewelke de stoffelijke behoeften alle aandacht krijgen. De Meesteres van alle zielen heeft er echter reeds bij herhaling op gewezen dat alle oriëntering van een mens op bevrediging van stoffelijke behoeften die datgene overstijgt dat nodig is om in leven te blijven, in feite neerkomt op het scheppen van pseudobehoeften, die de mensenziel spoedig brengen tot gehechtheid aan al het wereldse en haar van God en de ware, diepe, spirituele behoeften van de ziel wegleiden. Deze ware behoeften, die diep in elke ziel verborgen liggen, zijn de nood aan heiliging en het leiden van een leven waarvan elk detail in dienst staat van de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken. Deze beide zijn de ware basisbehoeften van elke ziel, omdat zij samen de enige zin van het leven op aarde vormen, de enige bedoeling met dewelke God een mensenziel in de wereld zendt. Deze aangeboren spirituele behoeften trachten de kern van elke ziel constant op God te oriënteren. Men zou het zo kunnen uitdrukken, dat Gods Hart werkt als een magneet die via dit hele systeem elke ziel naar Zich toe trekt. In de mate waarin de mens méér aan het wereldse gehecht raakt, worden deze diep spirituele basisbehoeften van de mensenziel meer verwaarloosd en krijgt de duisternis meer gelegenheid om de mens voor haar eigen plannen in te zetten, die slechts één ding beogen: de verwoesting van Gods Werken, dus van de hele Schepping en van de heiligheid van elke mensenziel, want de heiligheid is het leven in staat van genade waardoor de ziel met al haar handelingen en innerlijke gesteldheden in staat is om Heil over de Schepping te helpen brengen.

Doordat deze gesteldheid van materialisme doorheen de geschiedenis van deze wereld in ontelbare mensenzielen op de voorgrond is getreden en dit blijft doen, is de greep van de duisternis op deze wereld immens machtig geworden. Dit ligt in wezen hieraan, dat het materialisme van nature hand in hand gaat met verzwakking van de beleving van de Ware Liefde, waardoor de tekenen van Gods Tegenwoordigheid en Werking in de wereld steeds minder zichtbaar en voelbaar worden.

Daar de wereld met al zijn verlokkingen en valse beloften de ziel in zijn ban weet te houden, wordt God, de grote Tegenpool van al het wereldse en de grote struikelblok naar een onbelemmerde bevrediging van alle wereldse schijnbehoeften, als de schuldige voor alle ellende aangewezen.

Er moet met de grootste klemtoon worden op gewezen dat niet God schuldig is aan de ellende in de wereld, doch de mensenzielen, vanwege het verkeerd gebruik van hun vrije wil die voor God heilig en onaantastbaar is.

Het is een grote vergissing, te menen dat God Zijn Schepping met onverschilligheid laat verwoesten. De verwoestingswerken in de Schepping zijn niet Gods schuld, doch zijn louter de vrucht van het feit dat de satan de eed heeft gezworen, Gods Schepping te verwoesten en de aarde te maken tot het rijk van de duisternis, met de satan als meester en alle schepselen als willoze slaven voor de uitbouw van een rijk van liefdeloosheid, ellende, ongeluk en onophoudelijke onderlinge strijd en vernietiging. Op de meest sarcastische wijze heeft hij de mensenziel gekozen als tegelijkertijd voorwerp en instrument van zijn verwoestingswerken. De mensenziel was door God bedoeld als de kroon op Zijn volmaakte Werken, als Zijn vertegenwoordigster naar de hele Schepping toe, en als beheerster van de aarde (die Gods bezit is en blijft; de mens is slechts gebruiker, geen eigenaar). Door onophoudelijke inspiraties wist (en weet) hij ontelbare zielen voor zijn kar te spannen door hen zo ver van God te verwijderen dat zij als het ware geprogrammeerd zijn voor werken van duisternis. Zij geven aan deze duistere inspiraties gevolg door vrijwillige beslissingen om niet Werken van Licht doch werken van duisternis te doen. God gaat niet tegen de vrije wil van een ziel in. De verantwoordelijkheid voor alle ellende in de wereld ligt daardoor louter in de innerlijke gesteldheden van de mensen zelf besloten.

Laten wij steeds goed voor ogen houden: De onoverzienbare omvang van elke omgang vanwege mensenzielen met medemensen én dieren, die niet in overeenstemming is met Gods Wet, heeft een groot aandeel in de duisternis die over de Schepping hangt en die ons leven beklemt onder een druk en een last van ellende, lijden en beproevingen. Deze enorme schuld jegens Gods Wet moet worden gecompenseerd. Aangezien God Zijn Wet volledig via mensenzielen ten uitvoer zoekt te leggen, verlangt Hij ook in de eerste plaats van de mensenzielen liefdevol opgedragen, toegewijde beproevingen tot goedmaking. Het gevolg van de enorme zondeschuld is de onvoorstelbare ellende in de wereld.

De verminderde opname van de Goddelijke Liefde in steeds méér zielen heeft zware gevolgen: De stroming van de Goddelijke Liefde door de Schepping wordt hierdoor steeds zwakker, zodat Gods Tegenwoordigheid in Zijn Schepping steeds minder duidelijk wordt. Dit is de rechtstreekse oorzaak van alle ellende, alle lijden en zelfs van de natuurrampen op deze wereld. De hele Schepping (mensenzielen, dieren, planten en natuurelementen) lijdt hieronder, doordat de verzwakking van de stroming van Gods Liefde en de talloze onderbrekingen ervan in ontelbare knooppunten binnen het netwerk van de Schepping voor zware verstoringen van het evenwicht binnen het gehele systeem van de Schepping zorgt. De ontelbare zielen die Gods Liefde niet of onvoldoende in zich opnemen, zijn steeds minder in staat om het heiligingsproces in zich te voltrekken. Hun daden, gedachten, gevoelens en verlangens worden steeds minder vruchtbaar voor Gods Werken en Plannen, en zij zijn steeds minder in staat om hun vrije wil in dienst te stellen van Gods Wil, die de motor is van alle Leven binnen de Schepping.

De hele Schepping functioneert op de Liefde, die de essentie van het Goddelijk Leven is. Wie een betere wereld wil, zonder ellende doch vol Geluk, Vrede en Liefde, doet er daarom goed aan, te beseffen dat de satan bezig is, alle schepselen tegen elkaar uit te spelen en ervoor te zorgen dat zij elkaar verzwakken en ten minste moreel verwoesten. Precies om deze reden heerst onder de zielen zoveel onenigheid en onvrede.

De Schepping kan slechts worden hersteld, en alle ellende slechts van de aardbodem verdwijnen, in de mate waarin méér zielen de Ware Liefde naar méér medeschepselen (mensen, dieren, zelfs de plantenwereld) brengen.

Er is dus wel degelijk een weg terug: Zodra de mensenzielen op grote schaal al hun medeschepselen – dieren zowel als mensen – behandelen met respect en oprechte Liefde, en geen van hen nog vernederen, zal het opzet van de duisternis om Gods Werken te ondermijnen en in de meest uiteenlopende ellende onder te dompelen, volledig worden gebroken. Zo eenvoudig is het, want dit is de meest elementaire Goddelijke Wet: Liefde brengt Licht en Vrede; gebrek aan Liefde brengt duisternis, onvrede en ellende in al haar vormen.

God heeft Zijn Schepping aan de hoede van de mensenzielen toevertrouwd. De zielen hebben zichzelf ten prooi gegeven aan duisternis, en hebben hierdoor tevens de Schepping aan diezelfde duisternis ten prooi gegeven. Doordat Gods Schepping op grond van de Wet der Gerechtigheid een systeem bezit waardoor elk onevenwicht naar een nieuw evenwicht zoekt, keert de zwaar verstoorde Schepping zich als het ware tegen de mensenzielen. De zielen oogsten de vruchten van het zaad van duisternis dat zij eeuwenlang in overvloedige mate hebben uitgestrooid. Het resultaat is een wereld die is vervuld van een onvoorstelbare ellende in talloze verschillende vormen. Het is aan ieder van ons om zijn/haar persoonlijke bijdrage te leveren om Gods Schepping opnieuw naar haar oorspronkelijke staat van genade terug te helpen brengen. De sleutel ligt slechts hierin: een onvoorwaardelijke, grondige en spontane beleving van de Ware Liefde, zelfverloochening en dienstvaardigheid jegens alle medeschepselen, kortom: Zodanig leven en denken, voelen en verlangen dat de hele ziel en haar hele innerlijk leven wordt tot een smetteloze spiegel van Gods Hart. De weg is ons getoond in het Leven van de Christus, en wordt ons via talloze concrete onderrichtingen tot leven gebracht in de Wetenschap van het Goddelijk Leven, het geheel van de onderrichtingen van Maria, de Meesteres van alle zielen.

Ten dienste van de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde,
Myriam, september 2017