TOTUS TUUS, MARIA !

CONTACT MET HET MARIA DOMINA ANIMARUM WERK

De opdracht van Myriam bestaat erin, de onderrichtingen, adviezen en leerstellingen van de Meesteres van alle zielen op te tekenen en deze op de Tijd van de Hemelse Meesteres te publiceren in zoverre Zij dit verlangt en in de vorm zoals Zij dit verlangt.

Het is Myriam sedert 2012 vanwege de Hemelse Meesteres niet toegestaan, na publicatie in te gaan op eventuele opmerkingen of vragen met betrekking tot de gepubliceerde teksten, op grond van de regel die de Heilige Maagd Haar werktuig van meet af aan heeft opgelegd:

dat elke tekst rechtstreeks door Haar is geïnspireerd, dus uitsluitend uit een Hemelse Bron stamt, zonder enige menselijke bijmenging, en bijgevolg uitdrukking geeft aan Gods Waarheid, en dat het niet tot Myriams opdracht behoort, enige opinie te uiten noch toelichtingen te geven, daar de Hemelse Meesteres Zelf Haar woorden precies kiest volgens de noden van Gods Werken.

Om deze reden wordt elke ziel die teksten leest die Myriam in opdracht van de Hemelse Koningin heeft geschreven en gepubliceerd, geacht, de inhoud van de teksten tot nut te maken voor haar eigen Eeuwig Heil en het Heil van alle medeschepselen die haar levensweg kruisen.

Het gebruik dat van elke tekst wordt gemaakt, is een zaak tussen de betreffende ziel en God Zelf, van Wie de tekst uiteindelijk is uitgegaan. Myriams opdracht wordt van A tot Z uitgevoerd in een band van totale en onvoorwaardelijke dienstbaarheid, een band tussen liefdesslavin en Hemelse Meesteres. Myriam staat met haar leven borg voor de Bron en Waarheid van elk geschreven woord, en heeft niet de toelating om opinies te uiten of verklaringen te schrijven die niet door de Hemelse Meesteres Zelf worden opgedragen.

Precies hier ligt de betekenis van de reeds eerder verkondigde stelling dat het Maria Domina Animarum Werk op alle niveaus en in elke fase van zijn werkzaamheden uitsluitend wordt bestuurd en geleid door de Meesteres van alle zielen en uitsluitend put uit de Bronnen van Haar woorden, alsook van de reeds jaren geleden door de Hemelse Meesteres bevolen totale en definitieve teruggetrokkenheid van Myriam.

Belangrijke opmerkingen:

1. Maria Domina Animarum is een Werk van Hemelse verkondiging. Om deze reden neemt het Werk geen kwaadwillige mails of brieven in ontvangst en worden dergelijke mails en brieven op uitdrukkelijk voorschrift vanwege de Moeder Gods principieel niet beantwoord en in voorkomend geval, op aanwijzing van de Moeder Gods, niet eens geopend. Hun inhoud wordt in Maria’s Hart begraven, waar hij wordt omgezet in Licht tegen de duisternis en genezende Liefde voor de afzender. Eveneens op uitdrukkelijk voorschrift vanwege de Moeder Gods gaat het Werk onder geen enkele voorwaarde in op welke poging ook van buitenaf om het Werk in polemieken te betrekken.

Het Werk gehoorzaamt daardoor slechts de basisregel die de Meesteres van alle zielen van meet af aan Haar werktuig Myriam in het hart heeft geschreven: dat Myriam en de medewerkers van dit Werk van de Hemelse Koningin uitsluitend jegens God verantwoording verschuldigd zijn voor alle elementen van deze verkondiging, die uitsluitend hun oorsprong vinden in het Hart van de Moeder van Christus.

Dit is van nature een mystiek werk. Dit betekent dat alle elementen van zijn verkondiging geen producten zijn van een denkende menselijke geest, doch uitsluitend ontstaan door de genade, in aanrakingen vanwege het Hart van de Moeder Gods, die zich slechts kunnen voltrekken in de sfeer van gebed, bezinning, stilte en teruggetrokkenheid. Om deze reden heeft dit Apostolaat zich op verordening vanwege de Koningin des Hemels van alle briefwisseling teruggetrokken.

2. In gehoorzaamheid aan een verordening vanwege de Koningin des Hemels is Myriam definitief uit alle mail- en briefverkeer teruggetrokken, sedert Tweede Pinksterdag 2013. Wij verwijzen in dit verband naar de teksten in het menupunt Maria Domina Animarum.

Omdat het Maria Domina Animarum Werk door de Koningin des Hemels is gegrondvest als een Werk van verkondiging en van bevordering van de totale toewijding aan Haar, verzoeken wij elke ziel die met dit Werk of zijn website in contact komt, het Apostolaat geen brieven te schrijven met gebedsintenties: Totale toewijding aan de Heilige Maagd betekent dat alle gebedsintenties van elke ziel die zich in een oprecht en welwillend hart met ons wil verenigen, automatisch door ons allen samen worden gedragen in de praktische beleving van onze dagelijkse toewijding aan Maria. De Koningin des Hemels sluit alle gebedsintenties in Haar Hart en werkt eraan volgens de wegen die Gods Heilsplan het beste dienen. De gesteldheden van de meest vruchtbare toewijding aan Maria vindt de lezer ten overvloede in alle teksten die op deze website worden aangeboden.

3. Indien U dit menupunt hebt uitgekozen omdat U geschriften wenst te bekomen: De Koningin des Hemels laat met nadruk mededelen dat van elk geschrift uitsluitend de rechtstreeks door het Maria Domina Animarum Werk in België verspreide versie mag worden gebruikt, daar uitsluitend in die versies de exacte weergave van de woorden en onderrichtingen van de Meesteres van alle zielen gewaarborgd is. Slechts de rechtstreeks vanuit België verspreide geschriften mogen worden beschouwd als authentiek en definitief. Hetzelfde geldt voor zogenaamde versies, respectievelijk uittreksels, van Myriam-geschriften die op andere websites worden aangeboden. De enige authentieke Myriam-geschriften vindt U hier.

Geschriften kunnen nog slechts via mail worden toegestuurd in PDF-formaat na aanvraag via het mailadres [email protected].