Dit Werk vindt zijn enige zin en doelstelling in de filosofie die door de Meesteres van het Werk, de Heilige Maagd Maria, uit Wie alle vruchten van dit Werk voortkomen, is gemaakt tot de basis van alles wat Zij inspireert ter verkondiging.
Deze filosofie berust op Gods diepste verwachtingen en verlangens jegens elke mensenziel. Deze verwachtingen en verlangens zijn door de Hemelse Meesteres van dit Werk voorgesteld in een schematisch overzicht van essentieel belang, dat hieronder wordt uiteengezet.

TOTUS TUUS, MARIA !

GODS DIEPSTE VERWACHTINGEN EN VERLANGENS
JEGENS ELKE MENSENZIEL

Schematisch overzicht vanwege de Meesteres van alle zielen

tevens geldend als de

Filosofie van Haar Maria Domina Animarum Werk

Myriam van Nazareth

De Hemelse Koningin en Moeder van Jezus Christus, de Heilige Maagd Maria, de Vrouw van de Laatste Tijden die Zich via Haar Maria Domina Animarum Werk kenbaar maakt in Haar alomvattende hoedanigheid als Meesteres van alle zielen, verordende in juli 2023 aan Myriam de publicatie van een schematisch overzicht van Gods diepste verlangens en verwachtingen ten aanzien van elke mensenziel.

Zij laat er de zielen op wijzen dat precies deze verlangens en verwachtingen de ware kern vormen van de filosofie rond dewelke Zij Haar oproepen en onderrichtingen via het strikt door Haarzelf bestuurde Maria Domina Animarum Werk opbouwt.

De filosofie achter het Maria Domina Animarum Werk, de ware zin en de ware doelstelling van het Werk, ligt uitsluitend in de betrachting, zielen te helpen om in hun eigen leven de verlangens en verwachtingen van God te vervullen, daar de enige zin van het leven van elke mensenziel op aarde ligt in de vervulling van de Goddelijke Wet als de persoonlijke bijdrage van de ziel tot de voltooiing van Gods Plan voor het Heil van alle zielen en Gods uiteindelijke doel met de hele Schepping: dat zij een vlekkeloze spiegel moge worden van de sfeer van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid die heerst in het Rijk der Hemelen.

God verwacht en verlangt van elke mensenziel overal ter wereld een strikte navolging en beleving van Zijn absoluut volmaakte Wet van de ware, zelfverloochenende Liefde en de instandhouding van de waardigheid die Hij aan elk schepsel heeft gegeven.

Van elke mensenziel wordt verwacht dat zij deze zelfverloochenende Liefde beleeft jegens elk medeschepsel – medemensen zowel als dieren – zonder enige discriminatie, en wel van harte en onvoorwaardelijk, via al haar doen en laten, al haar woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, dus niet slechts in haar zichtbaar optreden naar haar omgeving toe doch evenzeer in haar verborgen innerlijk leven dat slechts door God Zelf wordt waargenomen.

Op grond van deze verlangens en verwachtingen heeft de Heilige Maagd het Maria Domina Animarum Werk in het leven geroepen, met de volgende doelstellingen, die het uitsluitend zoekt te verwezenlijken op grond van alle inspiraties zoals rechtstreeks door de Koningin van Hemel en aarde geschonken aan Myriam:

 • onderrichting van zielen in de vruchtbaarste wegen tot vervulling van Gods Wet van de Ware Liefde – die de Grondwet van de Schepping is – jegens alle schepselen en jegens God Zelf en al Zijn volmaakte Werken en Plannen. Om deze reden onderricht de Heilige Maagd de zielen via dit Werk tevens zeer uitvoerig in verband met de door God verlangde omgang met de dieren en toont Zij de zielen in vele van Haar onderrichtingen en oproepen op unieke wijze aan, welk onvermoed groot aandeel de veelvuldig liefdeloze behandeling van dieren heeft in het geheel van de duisternis die de wereld beklemt;
 • onderrichting van zielen in de vruchtbaarste wegen tot bestrijding van de duisternis en al haar werken en plannen in de wereld, daar deze werken en plannen precies tegengesteld zijn aan de vervulling van de Goddelijke Grondwet.

Dit alles met de bedoeling, de staat van Genade van de mensheid te helpen verheffen teneinde de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid tussen alle schepselen op aarde te helpen bespoedigen.

Concreet betekent dit dat, in navolging van de oproepen van de Meesteres van alle zielen, het Maria Domina Animarum Werk functioneert op grond van de volgende filosofie:

 1. God veroordeelt strikt elke uiting en vorm van mishandeling, foltering, lichamelijke en geestelijke kwelling van zowel medemensen als dieren.
  Mishandeling is elke omgang met een medemens of dier op een wijze die niet in overeenstemming is met de Wet van de Ware Liefde of die gebeurt met een doel waarvoor dit schepsel niet door God is bedoeld. God stuurt geen enkel schepsel in de wereld om liefdeloos te worden behandeld of om door mensenhand leed, ellende of ontbering of enige vorm van lichamelijke of morele kwelling te ervaren.
 2. God veroordeelt strikt elke uiting van racisme, discriminatie, vervolging of gewelddadigheid op grond van het feit dat slachtoffers hiervan door de schuldige ziel worden beschouwd als 'anders' op grond van ras, geslacht, graad van scholing, levenscultuur, religieuze overtuiging of persoonlijke uiterlijke kenmerken zoals huidskleur of kenmerken die door de schuldige ziel worden beoordeeld als 'minderwaardig'.
  Racisme is het verschijnsel waarbij een mens vervuld is van liefdeloze gesteldheden jegens mensen die tot een ander ras behoren, in de overtuiging dat het eigen ras superieur is ten opzichte van het ras waartoe deze andere mensen behoren. Elke dergelijke levensvisie wordt door God streng veroordeeld als dwaling.
  Elke vorm van discriminatie vormt een belediging aan God: Aangezien God in elk van Zijn schepselen Zijn handtekening achterlaat, beledigt een ziel die een medeschepsel discrimineert, God Zelf door dit bouwwerk van Zijn handen te beschouwen en te behandelen als minderwaardig, onwaardig, bespottelijk, verachtenswaardig, enzovoort.
 3. God veroordeelt strikt elk gedrag en elk woord via hetwelk een mensenziel medemensen of dieren van hun waardigheid berooft, hen vernedert of bespot. Tot dergelijk gedrag rekent Hij eveneens elke handeling van verkrachting of elke andere vorm van misbruik.
  Medemensen ontwaardigen, gebeurt eveneens door uitbuiting, bedrog, corruptie en laster. Uitbuiting heeft daarbij evenzeer betrekking op dieren als op mensen.
  Waardigheid is de waarde die elk schepsel – mens of dier – bezit op grond van het feit dat het een bouwwerk is dat is ontworpen in Gods Hart en daarom drager is van de handtekening van God Zelf, vergelijkbaar met een 'certificaat van oorsprong en echtheid'.
  Een speciale vorm van ontwaardiging van medeschepselen is verwaarlozing van medemensen (bijvoorbeeld kinderen) en dieren, jegens dewelke de schuldige ziel in Gods ogen in een verbond van hoede, ondersteuning, hulp, bijstand, liefdevolle zorg en bescherming staat.
  Verwaarlozing is elke nalatigheid vanwege een ziel aan wier hoede een medeschepsel (mens of dier) is toevertrouwd, om één of meer behoeften van dit medeschepsel te bevredigen, waardoor dit schepsel fysiek, moreel, geestelijk of spiritueel schade kan lijden of het slachtoffer wordt van leed of ellende die vermeden kunnen worden.
 4. God veroordeelt strikt elke vorm en uiting van bewuste misleiding, leugen, propaganda en disinformatie.
  Deze praktijken beogen de bevrediging van eigen belangen of van de belangen van een bepaalde staat, ten koste van de Waarheid, en zijn niet gebaseerd op de objectieve werkelijkheid doch op fantasieën en eigen voorstellingen, die in het geval van propaganda zelfs in zoveel mogelijk medemensen worden uitgezaaid opdat de nieuw gevormde schijnrealiteit tot een wereld op zich zou worden, met eigen normen, waarden, wetten, en niet zelden met een alomvattende schijnbare rechtvaardiging van ongebreidelde ondeugd, zonde en duisternis, vaak tevens met grootschalige opruiing tot moord en tot het aanrichten van onbegrensde ellende, leed en verwoesting.
  Elke vorm en uiting van bewuste misleiding, onder meer propaganda, geldt voor God als een miskenning van de werkelijkheid die Hij in de wereld toelaat als decor tegen hetwelk de mensenzielen hun ontwikkeling in de deugdzaamheid moeten voltrekken. Een ziel die leeft vanuit een fantasiewereld, zoals dit kenmerkend is voor propaganda, maakt zichzelf en vele medemensen (vaak hele staten) spiritueel totaal onvruchtbaar en levert daardoor velen uit aan de duisternis.
 5. God veroordeelt strikt elke uiting van esoterie als geheel van systemen over de kennis van niet-waarneembare aspecten van de werkelijkheid, via dewelke de duisternis op listige wijze zielen wegleidt van de ene Waarheid die God inspireert in verband met de ware zin, doelstelling en bestemming van het leven van de mensenziel en de hele Schepping en met de enige vruchtbare wegen via dewelke mensenzielen de Goddelijke Wet moeten vervullen en zichzelf moeten helpen ontsluiten om in zichzelf de Verlossingswerken van de Christus tot hun absolute voltooiing te brengen.
  De Hemelse Meesteres van dit Werk liet er ook bij herhaling met de grootste nadruk op wijzen dat God strikt elke vorm van eindtijdvoorspellingen en zogenaamde 'boodschappen' veroordeelt, via dewelke zielen worden bedreigd met bestraffing van Gods wege. Zij wees in dit verband op het feit dat God sedert het Nieuw Verbond niet de zielen bedreigt met straffen, doch hen via onderrichting wil brengen tot spontaan inzicht in Zijn enige Waarheid en de noodzaak om Zijn Wet te helpen vervullen. Bovendien wijst Zij op het feit dat geen enkele eindtijdvoorspelling van God afkomstig kan zijn, aangezien toekomstvoorspellingen volledig tegengesteld zijn aan de Goddelijke regel dat elke ziel vanuit blind Geloof, en daardoor spontaan, van harte en onzelfzuchtig, de Wet van de Ware Liefde in haar leven moet toepassen.

God heeft Zijn hele Schepping ingericht volgens Zijn Wet van de Ware Liefde als Grondwet die een volmaakte doorstroming van de Goddelijke Liefde in de vele miljarden dagelijkse contacten tussen alle schepselen ter wereld waarborgt, en die in de mate waarin deze Wet door de mensenzielen vlekkeloos wordt beleefd en toegepast, de harmonie en het evenwicht binnen de Schepping kan garanderen.

De Wet van de Ware Liefde wordt dagelijks ontelbare malen door mensenzielen overal ter wereld geschonden door liefdeloze omgang met medemensen en dieren.

Elk van deze schendingen brengt duisternis in de kanalen via dewelke Gods Liefde doorheen de Schepping stroomt, en verstoort daardoor de levenskracht, de harmonie en het evenwicht in de hele Schepping. Elk schepsel ervaart deze duisternis als leed, ellende, chaos, verdriet, uitzichtloosheid, beklemming, ziekte en dood, en (vaak onbewust) gevoelens van gebrek aan Waar Geluk.

Voor de hele duurtijd van de Schepping tot aan de door God beoogde grondvesting van Zijn Rijk van Ware Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid op aarde is de Koningin van Hemel en aarde bekleed met de heilige missie, zielen te begeleiden in de verhoging van hun vruchtbaarheid in een volmaakte toepassing van de Goddelijke Wet, teneinde de Schepping te helpen terugbrengen naar de volmaakte staat van Genade in dewelke zij ooit is geschapen.

De onderrichtingen en oproepen die de Heilige Maagd via Haar Maria Domina Animarum Werk aan de zielen geeft, zijn daarom ten volle geconcentreerd rond de Goddelijke Wet van de Ware Liefde, de wegen voor een volkomen toepassing van deze Wet en de wegen via dewelke de duisternis de zielen belet om deze Wet volkomen te beleven.

Dit verklaart de uitzonderlijke klemtoon die de Heilige Maagd via dit Werk legt op een volkomen toepassing van de Wet van de Ware Liefde ook naar de dieren toe, waarbij Zij aantoont in welke ongekende mate de duisternis er doorheen de tijd reeds is in geslaagd om ook via de omgang van mensenzielen jegens dieren de Schepping te verzieken en zielen naar hun eeuwige verdoeming te leiden: Zij toont aan waarom niet slechts duisternis jegens medemensen een ziel met zonde bezwaart, doch eveneens duisternis jegens dieren, daar ook de dieren van God specifieke rollen hebben gekregen in de voltooiing van Zijn Werken en Zijn Heilsplan, onder meer rollen in de vorming van de mensenzielen naar de ware heiligheid toe. Elk gebrek aan Liefde jegens een dier vormt immers een bewijs voor de onvolkomenheid van de betreffende mensenziel in de beleving van de Goddelijke Wet, voor haar geneigdheid om in bepaalde omstandigheden niet te kiezen voor het Licht doch voor de duisternis, en voor haar gebrek aan besef dat elk schepsel een bouwwerk is dat door God is gemaakt om een rol te spelen binnen de vervulling van Zijn Werken.

De Heilige Maagd Maria wil via Haar Maria Domina Animarum Werk de mensenzielen in de eerste plaats helpen verheffen naar een hogere trap van respect voor, en instandhouding en bevordering van, de waardigheid van al hun medeschepselen op grond van het feit dat elk schepsel in Gods Hart is ontworpen en in zijn leven op aarde een specifieke rol te spelen heeft, die rechtstreeks verband houdt met de vervulling van het alomvattende Heilsplan van God voor de hele Schepping.

De Koningin van Hemel en aarde legt daartoe in Haar onderrichtingen en oproepen via dit Werk een buitengewoon sterke klemtoon op:

 • bestrijding van alle discriminatie van medemensen op grond van hun ras, huidskleur, geslacht, cultuur, taal en sociale status, en
 • bestrijding van alle ontwaardiging van dieren via mishandeling, verwaarlozing en elke andere mogelijke vorm van omgang met dieren op een wijze die niet door God is bedoeld noch door God wordt goedgekeurd.

De Moeder van Jezus Christus geeft daarom de zielen via dit Werk de ware spirituele motivatie en rechtvaardiging voor elke oprechte strijd tegen racisme, discriminatie, vervolging en mishandeling van medeschepselen, zowel medemensen als dieren.

Via Maria Domina Animarum pleit Zij voor de verwezenlijking van dit grote verlangen van God via wat Zij 'de gouden brug naar de voltooiing van Gods Heilsplan noemt': de intensief in elk detail van het leven toegepaste totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding van de ziel, haar hele wezen en alle situaties en contacten van haar leven aan Maria, de Meesteres van alle zielen bij Goddelijke volmacht, waarbij Zij beklemtoont dat dit alles slechts mogelijk is via een consequente beleving van de Wet van de ware, zelfverloochenende Liefde jegens elk medeschepsel.

De verwachtingen en verlangens van de ene ware God ten aanzien van elke mensenziel werden door de Meesteres van alle zielen in de eerste plaats uitvoerig geformuleerd in de volgende onderrichtingen en oproepen:

Gods Wet van de Ware Liefde is door de Meesteres van alle zielen verder diepgaand en uitvoerig uiteengezet in alle onderrichtingen onder het menupunt God en de dieren, in dewelke Zij aantoont dat beleving van de Ware Liefde zeer veel verder gaat dan de meeste mensenzielen beseffen en vermoeden.

In dienst van Maria, Meesteres van alle zielen,
Myriam, juli 2023