TOTUS TUUS, MARIA !

PUBLIEKE OPENBARINGEN VAN DE MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

zoals aan de zielen gegeven via Myriam van Nazareth

Bovenstaande afbeelding plaatst de Openbaringen (zie de index onderaan deze pagina) precies in hun juiste context:

De afbeelding toont de Meesteres van alle zielen, Die alle woorden welke Zij via dit kanaal spreekt, uit de Oceaan van Gods Wijsheid put, waarbij God Zijn Wijsheid als een stralend Licht doorheen de Meesteres naar de zielen toe laat stromen.

De Meesteres van alle zielen toont Zich hier in de beide grootste van Haar hoedanigheden:

  • als een volmaakt Kanaal doorheen hetwelk Gods Licht (de volheid van Gods Waarheid – de Wetenschap van het Goddelijk Leven) naar de zielen toe stroomt, vandaar Haar positie op de troon in de oceaan (het Water van Goddelijk Leven). Laten wij dit begrijpen in de volle betekenis: Zich aan Maria toewijden, betekent in wezen: Zich aan Haar voeten neerwerpen, waartoe het echter noodzakelijk is dat de ziel zich onderdompelt in het Water van Goddelijk Leven, met andere woorden: zich vrijwillig en met verlangen openstelt voor een volhardende groei in alle deugden;
  • als Diegene die van God de onbegrensde macht over de duisternis heeft ontvangen, vandaar Haar positie op de troon (symbool voor Haar verhevenheid) met de voet op de duivel (als symbool voor Haar onbegrensde macht over de effecten van zijn werken: De vorst der duisternis ligt niet eens aan Haar voeten, hij ligt onder Haar voeten, wat symboliseert dat zijn handelingsvrijheid in de zielen wordt beknot in de mate waarin de zielen zich vrijwillig aan Maria overleveren en volledig volgens hun toewijding aan Maria handelen, denken en voelen.

Het is aldus alsof de Meesteres van alle zielen doorheen deze afbeelding zegt: "Uit Mij straalt Gods Licht jullie tegemoet, en alle duisternis ligt onder Mijn voet. Put uit Mij het Water van Goddelijk Leven".

In de Meesteres van alle zielen verkondigt God aan de zielen: De Koningin van Hemel en aarde bezit de volheid van het Licht (Zij is 'vol van Genade'), Zij beschikt over het Water van Goddelijk Leven (dat groei in de heiligheid, instorting van genaden en volkomen zuivering kan brengen), en heeft alle macht over alle duisternis, over elke kracht die God vijandig is, in de mate waarin zielen zich aan Haar overleveren en actief, vrijwillig en spontaan met Haar Werken in zich meewerken. Door de combinatie van deze beide eigenschappen is Zij volmaakt uitgerust voor de vervulling van Haar roeping in deze Laatste Tijden als Gids, Leidster en Omvormster van alle zielen op hun weg naar de voltooiing van hun individuele Verlossing en heiliging, en als Overwinnares van alle duisternis, alle kwaad, alle zonde en alle bekoring, in de Schepping als geheel en in elke individuele ziel. Zo is de Meesteres van alle zielen ten volle 'De Vrouw' die de laatste fase van de grondvesting van Gods Rijk op aarde moet en zal voltooien, door de ontsluiting van de Werken van Jezus Christus in elke individuele ziel die zich in totale toewijding volkomen aan Haar weggeeft.

De Meesteres van alle zielen zei reeds bij herhaling, dat de totale toewijding aan Haar niet de enige weg is, die de ziel naar God kan brengen, maar dat zij wel de Gouden Weg van Gods voorkeur is. De geldigheid van deze stelling licht Zij uitvoerig toe doorheen de Wetenschap van het Goddelijk Leven.

In bovenstaande toelichting vermeldt de Meesteres van alle zielen één van de essentiële begrippen in het kader van Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven: het begrip van het water van Goddelijk Leven. In een Openbaring die in augustus 2018 werd geschonken aan Myriam, weidt Zij over dit begrip uit met de volgende woorden:

"Ik heb het begrip 'water van Goddelijk Leven' reeds bij herhaling gebruikt, en voor een concreet begrip ervan verwijs Ik naar de bruiloft te Kana, waar Jezus water in wijn veranderde. Elke ziel is ertoe geroepen om bruiloft met God te sluiten. De ziel sluit bruiloft met God door zodanig te leven dat zij één van hart met Hem wordt, en Zijn Wet zo intens, oprecht en getrouw na te leven dat zij steeds minder geneigd is om te vallen voor bekoringen tot overtreding van het gebod om in alles de Ware Liefde te beleven.

Je kunt het zo zien, dat de ziel in deze gesteldheid de kruik van haar hele wezen aan God geeft opdat Hij deze met de wijn van de bruiloft zou kunnen vullen. De kruik van het hele wezen van een ziel is sedert de erfzonde gevuld met water, dit wil zeggen met zwakheden en verleidbaarheden. Ik noem dit thans het water van werelds leven. Wanneer de ziel waarlijk intens verlangt om één van hart te worden met God, verlangt zij als het ware naar bruiloft met Hem. Het verlangen naar de Bruidegom betoont de bruid, de ziel, door Hem restloos de kruik van haar hele wezen te geven, deze kruik vol water van werelds leven. Door het intens verlangen naar Hem, vult de Bruidegom de kruik met Zichzelf: Hij laat de wijn van Zijn Goddelijke gesteldheden overlopen in de kruik. Naarmate de wil van de ziel intenser en volhardender op vereniging met de Bruidegom gericht blijft, verandert zo haar water van werelds leven in de wijn van Gods gesteldheden. De wijn die tijdens het proces dat Ik aanduid als 'Hemelse Bruiloft' door de Goddelijke Bruidegom in de bruid, de ziel, wordt gestort, is het 'water van Goddelijk Leven', dat je je ook kunt voorstellen als de stroom van Genaden die heiliging brengt.

Het 'water van Goddelijk Leven' is dus als het ware de draagstof van de gesteldheden van Gods Hart, de 'wijn van de Godheid'. Naarmate de ziel intenser en oprechter naar eenheid met Gods Wil en een vlekkeloze beleving van Zijn Wet, de Wet van de zelfverloochenende en onvoorwaardelijke Liefde tot de hele Schepping, verlangt, zal de Bruidegom de Bruiloft met haar voltrekken en haar kruiken, gevuld met water van werelds leven, veranderen in wijn. Deze wijn is het water van Goddelijk Leven.

Het oprecht verlangen naar de bruiloft met God, en zodanig leven dat deze bruiloft ook daadwerkelijk kan worden voltrokken, is overigens niets anders dan totale toewijding. Daarom is de totale, onvoorwaardelijke, levenslange en daadwerkelijk in alle details van het leven beleefde toewijding aan Mij, de Koningin van Hemel en aarde, de gouden weg naar de voltrekking van de Bruiloft met God. Totale toewijding aan Mij is als het ware bruiloft met Mij, en daardoor reeds eenheid met de volheid der Genade. De absolute bekroning van een leven in volkomen bruiloft met Mij zal de ziel vinden in de voltrekking van de bruiloft met God in de Eeuwige Gelukzaligheid. Ik heb het eenmalig voorrecht ontvangen, de wijn van de Hemelse Bruiloft voor de zielen beschikbaar te maken. Dit voorrecht werd voor het eerst aan de zielen getoond te Kana, en deze macht heb Ik ontvangen voor alle tijden. Daarom zeg Ik steeds dat de zielen Mij moeten vragen om de genade van het water van Goddelijk Leven. Het ontvangen en benutten van dit water, is de ware zin van het bestaan van de ziel, want elke ziel is geroepen om te leven als beeld en gelijkenis van God, en dat kan zij slechts in de mate waarin zij haar water van werelds leven laat veranderen in water van Goddelijk Leven, door onophoudelijk te drinken van de wijn die God Zelf in haar zal storten volgens de mate waarin zij haar vrije wil totaal laat overvloeien in de Wil van God, door een vlekkeloze beleving van de zelfverloochenende Liefde".

Het onderscheid tussen 'boodschappen' en 'openbaringen'

Bij zielen bestaat geregeld verwarring over de betiteling van de woordelijk door de Meesteres van alle zielen jegens Haar Myriam gesproken leringen. Doorgaans menen zielen dat het hier over 'boodschappen' gaat. De Meesteres Zelf zei hierover tot Myriam:

"Onthoud dit goed: Ik zal je nooit BOODSCHAPPEN geven, doch OPENBARINGEN, dat is waartoe Ik je nu roep.
Een BOODSCHAP is een mededeling,
een OPENBARING bevat steeds een concrete les.
Ik heb met jou niet de bedoeling, boodschappen te verspreiden,
doch openbaringen.
Jij bent Mijn apostel, want via jou wil Ik ONDERRICHTEN".
"In deze Laatste Tijden komt het erop aan, de zielen te onderrichten
hoe zij tot de heiligheid kunnen komen.
Mededelingen zullen hen nu niet meer dichter bij God brengen.
Mijn opdracht in deze tijd bestaat hierin,
de Wetenschap van het Goddelijk Leven te onderrichten".

Precies daarom zegt de Meesteres telkens weer, en liet Zij Myriam steeds weer in brieven schrijven, dat boodschappen die de zielen niet concreet onderrichten hoe zij aan hun heiliging kunnen werken en hoe de duisternis haar manipulaties inkleedt, in deze Laatste Tijden nauwelijks nog enige zin hebben.

Tussen november 2005 en 2012 bediende de Meesteres van alle zielen Zich vaak van de woordelijk gesproken Openbaringen, door dewelke Zij Haar onderrichtingen aanvulde.

Vanaf 2012 begon de Meesteres van alle zielen Haar Myriam systematisch uit alle contact met de buitenwereld terug te trekken. Sedertdien spreekt Zij zo goed als uitsluitend privaat tot Myriam. Dit houdt onder meer verband met een intense private spirituele vorming van Myriam, in overeenstemming met Maria’s aanvankelijke bedoelingen met Haar klein werktuig.

Wat kunt U verwachten van deze Openbaringen, en wat niet?

De Openbaringen bevatten geen dreigboodschappen, en ook geen boodschappen die de nieuwsgierigheid van zielen met betrekking tot gebeurtenissen die eventueel nog kunnen komen, willen bevredigen. De Meesteres beoogt met Haar Openbaringen uitsluitend de begeleiding en bemoediging van zielen in de harde strijd van het aardse leven, en de vorming van zielen in de Wetenschap van het Goddelijk Leven, want daar ligt Maria’s ware roeping: zielen te vormen voor de heiligheid, tot ontsluiting van de Werken van Christus in elke individuele ziel. De Hemel onderricht steeds met het oog op de ontwikkeling van Gods Heilsplan in zijn geheel: De Hemelse Koningin is uiterst spaarzaam met onderrichtingen met het oog op de oplossing van strikt individuele levensvragen, omdat Zij weet dat deze in vele gevallen de verdiensten van de ziel kunnen verminderen. Om deze reden worden 'boodschappen' die voorgeven, strikt individuele levensvragen te beantwoorden, beter met uiterste voorzichtigheid benaderd.

De Openbaringen van de Meesteres van alle zielen zijn diepgaande en breed toegelichte uitnodigingen aan de zielen tot ware navolging van Gods Wet van de Ware Liefde.

Inhoud

  Algemene Openbaringen  

Speciale Openbaringen

Openbaringen voor de Laatste Tijden