TOTUS TUUS, MARIA !

DE GOUDEN BRUG

Kernpunten van het vruchtbaarste heilig verbond
tussen de mensenziel en God:

TOEWIJDING AAN DE HEILIGE MAAGD MARIA

Inspiratie in augustus 2018
door de Koningin van Hemel en aarde geschonken

aan Myriam van Nazareth
Woorden gesproken door Maria, de Meesteres van alle zielen, tot Myriam in augustus 2018:

"Het is Mijn verlangen dat je de inspiratie optekent, die Ik thans in je hart stort. Zij zal zielen dienen tot verheldering van de essentie van het heilig verbond van toewijding aan Mij, want slechts weinig zielen bezitten een juist begrip van de ware natuur en doelstellingen van dit verbond. Dit gebrek aan dieptezicht ligt mede aan de basis van een grote vertraging in de voltooiing van het Heilsplan dat God voor de Schepping heeft ontworpen en via de mensenzielen tracht te voltrekken. Deze tekst zal worden bekleed met de rijkste zegeningen om Licht te brengen. Moge hij vruchtbare bodems aantreffen voor de geboorte van nieuwe lichtjes die nooit meer doven, en die jegens de duisternis worden tot tekenen van een oprechte, onverdeelde keuze voor Gods Werken van Liefde".

Reeds kort na de roeping van Myriam door de Allerheiligste Maagd Maria maakte Laatstgenoemde Haar intenties en de zin en doelstelling van deze roeping bekend, die later via deze website, de spreekbuis van de Hemelse Koningin in Haar alomvattende hoedanigheid voor de Laatste Tijden, deze als Meesteres van alle zielen, zouden worden samengevat in een dubbel logo:

 1. Ad Sanctam Trinitatem per Mariam. Ut adveniat Regnum Deum, adveniat Regnum Mariae. Ergo: TOTUS TUUS ego sum, MARIA
  (Naar de Heilige Drievuldigheid via Maria. Opdat Gods Rijk kome, moge het Rijk van Maria komen. Daarom: Ik ben helemaal van U, Maria)
 2. Totale toewijding aan Maria als poort naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde

Het Maria Domina Animarum Werk is een Mariaal Werk van verkondiging, dat zijn ontstaan louter en alleen dankt aan de onderrichtingen die de Heilige Maagd aan Myriam schenkt, en via hetwelk Maria Haar kinderen met aandrang wil oproepen tot totale en onvoorwaardelijke toewijding aan Haar, ter verwezenlijking van de Haar door God toevertrouwde opdracht: zielen op de vruchtbaarste wijze in te schakelen in de voltooiing van Gods Heilsplan voor de Schepping met als uiteindelijke doelstelling: de grondvesting van Gods Rijk op aarde in wat ook wordt genoemd het Messiaans Tijdperk.

De totale toewijding aan de Heilige Maagd Maria is een heilig verbond waarbij de ziel zichzelf, haar hele wezen, al haar gesteldheden en alle details van haar levensloop in verleden, heden en toekomst als een levenslang ononderbroken offerande aanbiedt aan Maria, opdat Zij dit alles op kracht van een Goddelijk Mysterie zou kunnen gebruiken voor het afkopen van genaden – als het ware 'losgeld' – ter verwezenlijking van Gods Heilsplan. De verwezenlijking van Gods Heilsplan kunnen wij hierbij concreet verstaan als het geheel van Gods Werken op aarde, die Hij bij voorkeur via mensenzielen, aangevuld door de rechtstreekse tussenkomst van Zijn Voorzienigheid en van de inspiraties van de Heilige Geest, zoekt te volbrengen tot voltooiing van Zijn Plan tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.

Het heilig verbond van de totale toewijding aan Maria is in wezen geworteld in het Goddelijk Mysterie krachtens hetwelk de mensenziel alle beproevingen van haar leven in Gods kracht kan laten omvormen tot grondstof voor de uitstorting van Licht over de Schepping. Hierdoor beantwoordt dit verbond ten volle aan de roeping die God aan elke mensenziel meegeeft: dat zij het Verlossingsoffer van de Christus uit eigen vrije wil zou helpen aanvullen, dit wil zeggen: de immense effecten ervan voor het welzijn van de hele Schepping zou helpen ontsluiten. Hierdoor is de totale toewijding aan Maria een gouden kanaal van zingeving: God had de duisternis de toelating gegeven om de mensenzielen te beproeven, omdat de zielen voor alle tijden een onschendbare vrije wil hadden gekregen en zij derhalve individueel aan God moesten kunnen bewijzen dat zij spontaan kiezen voor God, voor de Ware Liefde, voor het Licht, en niet voor de satan, de zonde (= overtreding van Gods Wet van de Ware Liefde), de duisternis.

Door de talloze dagelijkse interventies van de duisternis op deze wereld – die echter slechts effect krijgen in de mate waarin mensenzielen aan deze interventies (= bekoringen!) toegeven – ontstaan massaal ellende, chaos en leed. Indien nu deze ellende, chaos en leed onomkeerbaar waren, zou de wereld definitief ten prooi zijn aan de grillen der duisternis. Gods Barmhartigheid heeft echter een machtige tegenzet voorzien: de totale, onvoorwaardelijke en levenslang in elk detail van het leven beleefde en toegepaste toewijding van mensenzielen met hun hele wezen, al hun doen en laten en al hun gevoelens, gedachten, verlangens, bestrevingen en alle innerlijke reacties ten aanzien van alle gebeurtenissen, situaties en indrukken van het dagelijks leven aan de Heilige Maagd en Moeder Gods.

De zingeving ligt hierin, dat de ziel door intense, oprechte, waarlijk in de praktijk gebrachte toewijding van haar hele leven en al haar innerlijke gesteldheden aan Maria al haar beproevingen, al haar lasten en leed ten volle tot nut kan helpen maken als materiaal tegen de duisternis. Hierdoor kan zij voor haar wereldse (en dus vergankelijke) beproevingen een immens tegengewicht aan Gelukzaligheid in het Eeuwig Leven bekomen, en tezelfdertijd de hele Schepping een stap dichter bij de grondvesting van Gods Rijk van eeuwigdurende Liefde en Vrede op aarde helpen brengen. Zo wordt totale toewijding aan Maria een machtige bron van Licht dat werken van duisternis onwerkzaam kan helpen maken en kan helpen verhinderen dat bepaalde plannen van verwoesting vanwege de duisternis zouden worden uitgevoerd, die de wereld nog dieper in de ellende zouden onderdompelen.

Een leven dat in alle oprechtheid en met volharding in alle deugden wordt geleid in de juiste gesteldheid van totale, onvoorwaardelijke toewijding aan Maria, geldt jegens God als één ononderbroken krachtig getuigenis van Ware Liefde, doordat een op de juiste wijze geleid leven in staat van totale toewijding een geheel van zelfverloochenende opoffering van eigen beproevingen ten bate van de hele Schepping en van de verwezenlijking van Gods intenties vormt: De toegewijde ziel, indien zij vanuit de enige juiste gesteldheid leeft, verlangt niets voor zichzelf; de enige drijfveer voor haar ononderbroken overgave aan de Heilige Maagd is de zelfverloochende Liefde voor al haar medeschepselen en voor God Zelf.

Om deze reden wordt de vruchtbaarheid van het verbond van toewijding in zeer hoge mate bepaald door de mate waarin de toegewijde ziel zichzelf en haar eigen behoeften en verlangens oprecht ondergeschikt aan deze van haar medeschepselen en God kan achten. Daarom noemt de Meesteres van alle zielen de totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding aan Haar een heilig verbond: 'Heilig' betekent 'van zodanige aard dat het Heil over de Schepping kan brengen'. De enige ware draagster van het Heil is de Ware Liefde. Ware Liefde is Liefde die op geen enkele wijze wordt verontreinigd door zelfzucht. Ware Liefde beoogt niets anders dan de verhoging en/of instandhouding van het welzijn van alle medeschepselen, zonder ook slechts één ogenblik toe te geven aan de bekoring om tevens zichzelf en de eigen belangen en verlangens veilig te stellen. God wil elke ziel op elk ogenblik ongeremd en zonder enige beperking – dit wil zeggen: op grond van haar eigen volle, zelfverloochenende oriëntatie op Zijn Werken en Plannen en met de spontane belijdenis van haar vrije wil om Hem te dienen – kunnen inzetten om een specifieke rol te vervullen die de ontwikkeling van Zijn Heilsplan op dat ogenblik nodig heeft. Hij kan dit slechts doen in de mate waarin de betreffende ziel leeft vanuit een hartsgesteldheid van Ware Liefde. Het is deze gesteldheid, die totale toewijding aan Maria maakt tot een heilig verbond.

Waarom precies toewijding aan Maria? Omdat God de Koningin van Hemel en aarde heeft bekleed met de unieke macht als Leidster van de Legers van het Licht (de engelen aangevuld met alle mensenzielen die vastberaden hun vrije wil volkomen inzetten voor de verwezenlijking van de Werken van Gods Liefde en Voorzienigheid, via dewelke God dag na dag op deze wereld Zijn Wet van Liefde tot bloei tracht te brengen). De Moeder Gods heeft in het kader van Haar unieke rol binnen de vervulling van Gods Heilsplan een onmetelijke macht ontvangen, die Zij vrij kan inzetten om Gods Werken tot voltooiing te helpen brengen. De enige begrenzing die aan Haar macht is gesteld, ligt in de vrije wil van de mensenziel: Maria kan en mag Haar macht slechts gebruiken in de mate waarin mensenzielen jegens God concreet (dit wil zeggen: door oprechte handelingen en vanuit een hart dat ondubbelzinnig heeft gekozen voor de toepassing van de Ware Liefde in alle aspecten van het leven) getuigenis afleggen van hun vaste intentie om zich met hun hele leven en al hun innerlijke gesteldheden (gevoelens, gedachten, verlangens, bestrevingen) in te zetten voor Zijn Plannen.

Dit 'getuigenis afleggen', gebeurt dus lang niet alleen met de mond (gebeden, belijdenissen), doch in de allereerste plaats door het concrete doen en laten en door de gesteldheden van hart op elk moment van het leven: God leest elk hart als een open boek, en de hoeveelheid Licht die een mensenziel kan helpen voortbrengen, hangt in de eerste plaats af van de mate van Ware Liefde die op elk moment uit haar hart stroomt, ook terwijl zij geen woord spreekt. Precies om deze reden blijft de Meesteres van alle zielen steeds herhalen dat toewijding aan Haar geen gebed is doch een levenshouding, een hartsgesteldheid. Deze levenshouding is voor God slechts vruchtbaar indien zij rechtlijnig is, dit wil zeggen: in de mate waarin de aan Maria toegewijde ziel zich in alles uitsluitend in dienst van Gods Werken en Plannen stelt, wat meteen betekent dat zij zich in al haar doen en laten en in al haar innerlijke gesteldheden radicaal, spontaan en van harte moet afkeren van alles wat duisternis kan brengen in haar handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen.

God heeft het zo beschikt, dat de ziel die zich met haar hele wezen, al haar gesteldheden van hart en al haar innerlijke reacties op de talloze concrete gebeurtenissen, contacten en situaties van haar dagelijks leven aan de Moeder van de Goddelijke Verlosser weggeeft, hierdoor de gouden weg bewandelt voor de vruchtbaarste ontsluiting van de onschatbare Nalatenschap die de Christus aan het Kruis voor haar heeft vrijgekocht. Jezus’ Kruiswoord "Vrouw, ziedaar Uw zoon; zoon, ziedaar uw Moeder" was een dubbele uitnodiging vanwege de Zoon Gods:

 1. aan de Moeder van de God-Mens, dat Zij Zich over elke mensenziel zou ontfermen om deze te begeleiden op de weg van de volmaakte navolging van de Weg van de Verlossing;
 2. aan de mensenzielen, dat zij zich ongeremd en totaal zouden weggeven aan de leiding en begeleiding vanwege Haar, Die de God-Mens in de wereld had mogen dragen, Die als enige van alle mensenzielen de absoluut volmaakte heiligheid in stand had gehouden en daardoor de satan in elk mogelijk opzicht had overwonnen in elk detail van Haar leven, en Die daarom ook voor alle tijden met recht de Aanvoerster van de Machten van Gods Licht zou zijn: Diegene Die de macht zou hebben om de door de Christus vrijgekochte schatten in elke individuele ziel te helpen ontginnen en deze (in Haar hoedanigheid als Middelares van alle Genaden – die reeds bij het begin van Jezus' Openbaar Leven te Kana door Gods Zoon Zelf was bezegeld) op grond van Haar volmaakte eenheid van Wil met Gods Wil en van Haar mystieke eenheid met Gods Hart, en op de onbegrensde macht van Haar Voorspraak, te verenigen met alles wat in oprechte overgave en Liefde aan Haar zou worden toegewijd 'ter aanvulling van het Lijden van Christus' (in de zin van de woorden van de heilige apostel Paulus).

Totale toewijding aan Maria, indien deze waarlijk concreet wordt beleefd, is een wisselwerking: De ziel schenkt ononderbroken de offerande van zichzelf en van alle wederwaardigheden van haar leven aan de Heilige Maagd, en in ruil hiervoor schenkt Maria de ziel een speciale begeleiding, inspiraties en werken van innerlijke omvorming teneinde de ziel naar de hoogst mogelijke heiligheid te leiden. Zo wordt de totale toewijding van de mensenziel aan Maria een wapen van Licht in twee richtingen: De Moeder Gods, Koningin en Meesteres van elke ziel van goede wil, vult de zwakke ziel aan met Haar onovertroffen heiligheid en de onschatbare macht die Haar door God is gegeven, en de mensenziel geeft jegens God een krachtig signaal van haar intentie om niet voor zichzelf te leven, doch voor de voltooiing van Zijn Werken.

Totale toewijding aan Maria is door God bedoeld als een buitengewoon machtig instrument in de strijd van het Licht tegen de duisternis. Opdat dit verbond waarlijk vruchtbaar zou zijn, is absoluut noodzakelijk dat de ziel haar toewijding zeer ernstig neemt, dat zij de Heilige Maagd waarlijk bij alle details van haar leven betrekt, en dat zij zich door en door bewust is en blijft van het feit dat alles, in het bijzonder al haar beproevingen en als lasten aangevoelde ervaringen, door de Koningin des Hemels op grond van de volmaakte eenheid van Haar Wil met de Wil van God, en daardoor van Haar volheid van Genaden, kan worden omgezet in genaden voor de hele Schepping en voor het Eeuwig Heil van de ziel zelf. Daartoe moet de ziel zichzelf zo onbegrensd aan Maria weggeven, dat de Moeder Gods in de diepste zin van het woord Meesteres en Eigenares van haar hele wezen wordt. Slechts in de mate waarin de ziel dit aanvaardt, en ernaar leeft, kan Maria haar kneden en vormen volgens Haar eigen beeld, tot een waarlijk heilige ziel die in Gods ogen een zeer vruchtbaar leven leidt.

Daarbij moet de ziel zich steeds voor ogen houden dat Maria niet vanuit Haar persoonlijke motieven haar Eigenares en Meesteres is: De Koningin des Hemels doet niets uit eigen motieven, Zij handelt in alles uitsluitend met de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken voor ogen, en als Brug naar God toe. Zij is als het ware de door God gevolmachtigde, volmaakte tussenstap, de Brug over een anders onoverbrugbare kloof tussen de mensenziel en God. Sedert de eerste mensenzielen de erfzonde begingen, gaapt tussen de mens en zijn Schepper een grote kloof: De erfzonde was een breuk in het verbond van volmaakte gehoorzaamheid en Liefde vanwege de mensenziel jegens God, een breuk waardoor de mensenziel aantoonde dat zij in staat was om toe te geven aan inspiraties die haar van God wilden verwijderen. De Koningin van Hemel en aarde is de Onbevlekte Ontvangenis, de enige mensenziel die niet door de erfzonde was getekend, omdat Zij in staat moest zijn om een volmaakt heilig Tabernakel te zijn dat de God-Mens Jezus Christus in de wereld kon dragen en dat ononderbroken in de gesteldheid zou verkeren om Paleis van de Heilige Geest te zijn, een Heiligdom in de vorm van een Ark van de volheid der Genaden.

In Maria zijn dus de vlekkeloze heiligheid en de menselijke natuur volmaakt verenigd. Om deze reden is Zij terecht de Gouden Brug tussen de mensenzielen en God, de volmaakt beveiligde Weg via dewelke alle offeranden van mensenzielen met instandhouding van hun volle waarde, ja nog extra besprenkeld met het parfum van de vlekkeloze heiligheid van de Meesteres van alle zielen, in Gods Hart kunnen worden binnengedragen.

Alles wat de ziel aan Maria afstaat, wordt door Maria rechtstreeks voor deze verwezenlijking benut. Hierdoor krijgt de hele offerande van de aan Haar toegewijde ziel een in zeer hoge mate verhoogde waarde. De Meesteres van alle zielen schonk mij ooit het beeld van water dat uit een mensenhart naar God toestroomt. Dit water is van nature reeds in een bepaalde mate verontreinigd wegens de onvolkomenheid van de Liefde die in een mensenziel leeft (de verontreiniging door zonde, ondeugd, verleidbaarheid en alle mogelijke onreine invloeden uit het werelds leven en onloutere reacties vanwege het mensenhart op de vele belastende factoren die dag na dag vanuit situaties, gebeurtenissen en contacten op haar hart inwerken). Wanneer de ziel echter dit alles via Maria aan God geeft, stroomt het water vanuit haar hart doorheen de grootste, volmaakte en door God Zelf gemaakte en tot de hoogste heiligheid veredelde Waterzuiveringsinstallatie. Het water dat vanuit deze Waterzuiveringsinstallatie naar God toevloeit, is niet slechts kristalhelder, het is bovendien bevrucht met de geur van onverwelkbare bloesems en verrijkt met de volmaakte kracht van het Goddelijk Leven. In dat water herkent God Zijn eigen handtekening, in plaats van sporen van werken van zijn tegenstander.

In ware, totale toewijding aan Maria geeft de ziel zichzelf en haar hele levensloop zo totaal aan Maria weg, dat het voor haar zo is, alsof zij zelf niet eens meer bestond: Voor deze ziel is het Maria Die alles in en door haar volbrengt. De ziel acht zichzelf steeds minder belangrijk en begraaft haar eigen intenties in Maria’s Hart. In de waarlijk beleefde totale toewijding verwezenlijkt zich daarom ten volle het woord van Jezus: "Geen grotere Liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden". Ware toewijding aan Maria komt hierop neer, dat de ziel alles wat op haar levensweg komt, in volle aanvaarding en oprechte Liefde draagt voor het welzijn van de hele Schepping. De ziel vergeet daarbij zichzelf en haar eigen noden in die zin, dat zij slechts leeft en lijdt opdat haar medeschepselen het beter mogen hebben, zowel materieel als moreel en zelfs spiritueel, want de inzet voor een medemens vindt de bekroning van zijn vruchtbaarheid in de mate waarin deze inzet ook het Eeuwig Heil van de medemens positief kan beïnvloeden. De Koningin des Hemels drukt het ook als volgt uit:

"Elke mensenziel is een knooppunt in het netwerk van de hele Schepping. Alle verbindingen tussen alle knooppunten in dit netwerk zijn beekjes doorheen dewelke Gods Liefde vrij en onbelemmerd moet kunnen stromen. Het leven van een mensenziel is vruchtbaar in de mate waarin zij al haar doen en laten en al haar innerlijke gesteldheden spontaan, vrijwillig en volhardend richt op de instandhouding en bevordering van het welzijn van het hele netwerk, en niet op het eigen knooppunt; het eigen knooppunt gedijt reeds vanzelf door de vlotte doorstroming die Gods Liefde ervaart in een ziel die leeft vanuit de juiste hartsgesteldheid, dit wil zeggen: van, door en voor de Ware Liefde en in vredevolle, niets vrezende zelfverloochening. Een ziel doorheen dewelke Gods Liefde vrij en onbelemmerd kan stromen, weet zich door God gedragen, en oogst daardoor het Ware Geloof, de Ware Hoop en een blind vertrouwen".

De uiteindelijke bedoeling van totale toewijding aan Maria ligt hierin, dat de toegewijde ziel zich met haar hele wezen, haar hele doen en laten en al haar innerlijke gesteldheden volledig aan de Koningin des Hemels weggeeft, opdat haar hele leven waarlijk bouwmateriaal in Haar handen zou worden. De Moeder Gods heeft immers van God de leiding in de strijd tussen Licht en duisternis en dus over de concrete verwezenlijking van Zijn Heilsplan ontvangen. Daarom geldt dat hoe intenser de eenheid van hart tussen Maria en de aan Haar toegewijde ziel kan worden, des te vruchtbaarder deze ziel wordt in de dienst aan Maria.

Van ware bloei getuigt de ziel in haar toewijding aan de Koningin des Hemels zodra zij het punt kan bereiken waarop zij Maria als de soevereine Meesteres over haar hele wezen (tempel, kasteeltje, paleis) kan beschouwen, en zichzelf vanaf dat punt verandert tot niets méér dan een stofje op de vloer van het gebouw (tempel, kasteeltje, paleis). Begrijp wel wat dit betekent: Echte toewijding aan Maria maakt de Moeder Gods tot de Koningin en Meesteres van het eigen zielengebouw, met onbegrensde macht over alles wat daar gebeurt, alles wat er binnen komt en alles wat er buiten gaat, en de ziel zelf wordt tot een stofje, waar de Meesteres van het gebouw volgens Haar welbehagen overheen kan lopen. De ziel in ware toewijding is niets méér dan een werktuig dat bijdraagt tot de bouw van Gods Rijk, zij bezit zelf niets. Haar hoedanigheid als werktuig in de handen van de hoog verheven Koningin van de Schepping zaait in haar hart reeds een voorsmaak van de zaligheden van het Eeuwig Paradijs – mits zij haar echte roeping als mensenziel waarlijk heeft begrepen.

Het is niettemin belangrijk, erop te wijzen dat Maria's hoedanigheid als Meesteres van de ziel niet betekent dat de ziel alle verantwoordelijkheid voor de beslissingen in haar leven van zich af kan schuiven en zou mogen verwachten dat Maria de beslissingen voor haar neemt: De Heilige Maagd mag geen inbreuk plegen op de vrije wil van de mensenziel, en zal dit dan ook nooit doen, want Zij weet dat Zij hierdoor de verdiensten die een mensenziel door elke keuze in het belang van Gods Werken en Plannen kan verwerven, teniet zou doen, en precies dit is wat Maria met het heilig verbond van toewijding voor de ziel zelf beoogt: dat deze zo vruchtbaar, zo verdienstelijk, zo heilig mogelijk zou leren leven.

De Koningin des Hemels sprak na de inspiratie van deze tekst de volgende woorden, van dewelke Zij inlassing op deze plaats verlangt:

"De diepe zin van Mijn hoedanigheid als Meesteres van alle zielen ligt ook hierin:
Het heilig verbond van toewijding van de ziel aan Mij, en via Mij aan haar God, neemt de ziel met haar hele levensloop, al haar ervaringen en alle inwendige processen die zich in de loop van haar leven in haar voltrekken, in haar volheid op als actieve factor in de ontwikkeling van Gods Heilsplan. Binnen dit heilig verbond ben Ik in de volle zin van het woord Meesteres van de ziel. In de mate waarin Ik dit daadwerkelijk in méér zielen kan zijn, kan de voltooiing van Gods Heilsplan op de vruchtbaarst mogelijke wijze worden bespoedigd. Meesteres van alle zielen is daarom de titel en hoedanigheid waarvan de erkenning door zoveel mogelijk zielen, Gods Plannen en Werken van Liefde en Licht in de kortst mogelijke tijd naar hun voltooiing zou leiden, die niets minder is dan de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede in de hele Schepping, de aanvang van het Messiaans Tijdperk.
De ziel die met Mij het heilig verbond van totale toewijding sluit, ondertekent jegens God het contract dat haar maakt tot vrijwillige medewerkster aan de verwezenlijking van Zijn onfeilbare Wil op aarde, via een vrijwillige inzet voor de definitieve overwinning van het Licht op de duisternis, die volgens de Goddelijke Belofte zal worden bezegeld door de voet van De Vrouw op de werken van de satan, krachtens de eeuwigdurende verdiensten van de Gekruisigde en Verrezen Christus".

Maria Zelf openbaarde ooit aan Myriam:

"De gouden weg uit de duisternis naar het Licht is deze van de totale toewijding aan Mij als Meesteres van alle zielen. Bij Mijn geboorte heb Ik van God als levensopdracht gekregen: de voorbereiding van het Rijk van de Middagzon op aarde. Daartoe heeft de Allerhoogste Mij tot Meesteres van alle zielen gemaakt. Ik heb de macht om elke ziel die daarnaar verlangt en daar ten volle aan meewerkt, te herscheppen tot beeld en gelijkenis van God. Dat is de ware zin, de ware opdracht, van elke ziel op aarde. Er is geen betere, geen meer gezegende weg om deze levensopdracht te voltooien dan deze van de totale toewijding aan Mij als Meesteres van alle zielen. Dit betekent dat God elke ziel ertoe uitnodigt om zich aan Mij weg te geven, opdat Ik door Goddelijke volmacht dit wonder in haar moge kunnen voltrekken".

De doorslaggevende betekenis van de persoonlijk inzet van de ziel die zich aan Maria toewijdt, werd door de Moeder Gods in een andere Openbaring onderstreept met de woorden:

"Totale toewijding aan de Meesteres van alle zielen, gevolgd door een leven in Mijn dienst, is de gouden weg naar de maximale vruchtbaarheid van de ziel, en de verwezenlijking van haar ware levensdoel: waarlijk kind van God te zijn, en zaad uit te strooien voor nieuwe vruchten van Goddelijk Leven".

Zeer treffend drukt Zij het uit in deze woorden:

"Totale toewijding aan Mij is de gouden sleutel van de kerker waarin de ziel zichzelf opsluit door elke toegeving aan de invloeden van werelds denken. Jezus heeft geleden om elke kerker te ontsluiten. Ik ben jullie gegeven om jullie uit de kerker weg te leiden naar het Licht van de totale vrijheid. Bedenk echter, dat de kerker slechts van binnen uit geopend kan worden: De ziel moet zelf de sleutel omdraaien, door haar oprechte en volhardende wil om werkelijk van Mij te zijn".

Tegen deze achtergrond schetst de Hemelse Meesteres een soort plan ter overweging voor de ziel alvorens deze het heilig verbond van toewijding met Haar zou aangaan. De volgende woorden hebben een diepe betekenis, omdat een leven in totale toewijding aan Maria vergelijkbaar is met de levenslange vervulling van een contract, en de volharding hierin jegens God getuigenis aflegt van de oprechte wil van de ziel om Hem totaal en onverdeeld toe te behoren en haar hele leven te leiden als werktuig voor de voltooiing van Zijn Werken en Plannen:

"Totale toewijding is een levensdoel en een levensinvulling die niet lichtzinnig benaderd mogen worden, want het betreft een verbond dat rechtstreeks verband houdt met het groot Verbond dat God met Zijn volk heeft gesloten door het Verlossend Lijden van Jezus. Totale toewijding is een verbond waardoor de ziel zich bereid verklaart om totaal, onvoorwaardelijk en eeuwigdurend ingepast te worden in de voltooiing van het Nieuw Verbond. De ziel die zich aan Mij wil toewijden, moet zich eerst drie vragen stellen:

 1. Ben ik bereid, mijn leven tot in de details op te offeren aan de noden van God en van Maria, en dus een leven te lijden van aanvaarding van alle kruisen en beproevingen, zonder protest of verzet?
 2. Ben ik bereid om Maria te erkennen als mijn absolute Meesteres, en Haar met overgave te dienen in zelfverloochening en blinde onderwerping in al mijn doen en laten?
 3. Heb ik wensen en gewoonten ten aanzien van dewelke ik niet bereid ben, er afstand van te doen? Zolang het antwoord hierop niet onverdeeld 'neen' is, moet de ziel Mij bidden om de genade van het vermogen om haar leven en haar levensvisie totaal door Mij te laten veranderen volgens Mijn Wil en welbehagen. Zolang zij hiertoe niet in staat is, kan zij Mijn toegewijde niet zijn, want de Meesteres van alle zielen kan slechts werken met dienaren die Haar op al Haar wenken dienen, op welk ogenblik dan ook en op welke wijze dan ook.
  Het leven als totaal toegewijde van Maria is vergelijkbaar met het leven zoals God het oorspronkelijk van de mensenzielen had verwacht: een leven dat totaal is afgestemd op de verwezenlijking van Gods Plannen en de voltooiing van Zijn Werken. Sedert de instelling van het Nieuw Verbond is dit méér dan ooit een leven in uitsluitende dienst van Gods Heilsplan voor de voltooiing der Verlossing in alle zielen.
  De ziel die bereid is, eigen wensen en gewoonten onder Mijn voeten te leggen, zal spoedig ervaren dat zij niets verliest, doch integendeel oceanen van Geluk en blijmoedigheid oogst, en daarna een eeuwigheid van onbeschrijflijke Gelukzaligheid in de Hemel".

Totale toewijding aan de Heilige Maagd begint weliswaar gewoonlijk met het uitspreken van een gebed van toewijding, doch dit is niets méér dan een begin, de handtekening onder het contract dat vervolgens een leven lang invulling moet krijgen. Om deze reden zegt de Meesteres van alle zielen sedert vele jaren dat toewijding aan Haar geen gebed is, doch een levenshouding: Aan Maria toegewijd, is een ziel niet door het uitspreken (zelfs niet indien dit regelmatig gebeurt) van een gebed, doch uitsluitend door een consequent gedrag via hetwelk zij een zo vlekkeloos mogelijke heiligheid nastreeft. Dit betekent: in elk detail van haar leven, in elke situatie en in elk contact met een medeschepsel betrachten om datgene te doen of na te laten, dat voor de verwezenlijking van Gods Werken van Liefde de grootst mogelijke vruchtbaarheid kan opleveren.

Naarmate de ziel hierbij haar hart volkomen op Maria richt, zal zij steeds fijner (dit wil zeggen: op een wijze die steeds diepere inzichten kan laten rijpen) door de Heilige Geest worden geïnspireerd tot een waardige navolging van Jezus en Maria. Men zou kunnen zeggen: Jezus en Maria zullen in een ziel, die zich vrijwillig en spontaan helemaal openstelt om in alle omstandigheden Liefde, Licht en Vrede om zich heen te verspreiden en duisternis onwerkzaam te maken, als het ware Hun eigen leven 'voortzetten': deze ziel in staat stellen om zo te leven alsof Jezus en Maria Zelf door haar heen zouden spreken, handelen, denken, voelen, verlangen en bestreven.

Inderdaad, ook de diepste innerlijke gesteldheden bepalen in welke mate een ziel waarlijk bruikbaar is als 'fabriekje waarin de Meesteres van alle zielen Licht kan helpen produceren'. De diepste gevoelens, gedachten, verlangens en bestrevingen van een ziel, deze welke slechts God en Maria kennen, brengen minstens evenveel Licht en/of duisternis over de Schepping als de zichtbare gedragingen en de hoorbare woorden die van de ziel uitgaan.

Elke ziel wordt door God in de wereld gezonden met deze ene opdracht: dat zij zich zou laten inschakelen in de vervulling van Zijn Heilsplan, dat een Schepping in absoluut volmaakte Liefde en Vrede onder alle schepselen beoogt, een Schepping die leeft als waarachtig spiegelbeeld van het Rijk der Hemelen. Doordat de mensenziel volkomen heilig was gemaakt, zou de mens van nature en spontaan God en Zijn volmaakte Liefde moeten kunnen vertegenwoordigen jegens de hele Schepping. De mensenziel heeft zich echter door de duisternis laten verontreinigen, laat deze verontreiniging dag na dag dieper in zich wortel schieten door zich in dienst te stellen van talloze invloeden vanuit de wereld om zich heen, en beantwoordt daardoor in hoge mate niet aan de haar door de Schepper toevertrouwde heilige opdracht.

De mensenziel heeft vele eeuwen na de erfzonde een immense kans gekregen om haar oriëntatie op God en de Ware Liefde te herstellen: Gods Zoon Jezus Christus werd in de wereld gezonden om in de mensenzielen van goede wil (= de zielen die hun vrije wil één zouden maken met de Wil van God) de effecten van de erfzonde (die hierin bestond, dat de mensenziel ontrouw werd jegens Gods Wet van de Ware Liefde) teniet te doen en hen opnieuw met de beledigde God te verzoenen. God sloot met de zielen het Nieuw Verbond. De Moeder Gods zou hierover zeggen:

"God heeft Zijn Zoon Jezus Christus naar de zielen gestuurd om met hen het Nieuw Verbond te sluiten. Op kracht van dit Verbond zou elke ziel die een leven leidt in navolging van Gods Zoon, in zich de effecten van de Verlossing kunnen ontsluiten en zo de ware heiligheid van de kinderen Gods kunnen bereiken. God heeft Mij, de Moeder van de Christus, uitverkoren om de Ark van het Nieuw Verbond te zijn, het volkomen heilig Tabernakel waarin Gods Zoon, het Licht, in de wereld gedragen zou worden. Daarom ben Ik de Meesteres van alle zielen: Ik ben de Draagster van het Goddelijk Licht, Die het vermogen bezit om Licht te brengen waar duisternis heerst.

Lieve zielen, totale toewijding van jullie leven en jullie hele wezen aan Mij, is de absolute bezegeling en bekrachtiging van de aanvaarding van jullie prachtige erfenis als kinderen Gods. Ik kan in de totaal aan Mij toegewijde ziel het vermogen ontsluiten om Jezus volkomen na te volgen, door haar zo diep te voeden met Goddelijk Licht dat al haar handelingen en woorden, en zelfs haar diepste gedachten en verlangens, Licht verspreiden en Licht aansteken. In de ziel die zich totaal aan Mij weggeeft, verlicht Ik stap voor stap alle innerlijke processen, alles wat in haar omgaat, en al haar voornemens, opdat haar handelingen en woorden de juiste wegen zouden volgen".

Een vruchtbaar leven als aan Maria toegewijde ziel berust op een ononderbroken wisselwerking tussen diverse factoren: de onverdroten, volhardende inzet van de ziel om in alle omstandigheden van het leven een kanaal van Liefde, Licht en Vrede te zijn, de wil en het verlangen om elk detail van de oogst op de velden van haar leven bruikbaar te maken voor de heilswerken die haar God via de handen, monden, harten en geesten van Zijn mensenzielen tracht te voltrekken, en ook een groot vertrouwen in het feit dat haar toewijding, mits zij deze weet in te vullen volgens Gods Wet van de Liefde en in navolging van Jezus Christus, zeer vruchtbaar kan worden, ook indien de wederwaardigheden van het leven heel vaak een heel andere schijn zullen wekken (hiervoor zorgt de duisternis door allerlei werken van verwarring, misleiding en verblinding, en doordat zij steeds zielen vindt die zich door haar laten inzetten om haar plannen te dienen).

De aan Maria toegewijde ziel moet tevens sterk worden en blijven in het vertrouwen dat Maria daadwerkelijk de macht heeft ontvangen om haar beproevingen tegen de duisternis in te zetten, én dat Zij dit ook oneindig veel méér doet dan mensenogen kunnen zien. Zeer veel moet voor mensenogen verborgen blijven. God heeft dit zo beschikt, omdat Hij de mensenziel de kans wil geven om een leven lang zo vruchtbaar mogelijk te zijn, en de vruchtbaarheid van een mensenleven hoofdzakelijk wordt bepaald door de beslissingen die de ziel neemt vanuit een blind Geloof en vertrouwen, dit wil zeggen: zonder dat zij intussen 'God/Maria bezig ziet'. Om deze reden zei de Heilige Maagd ooit:

"Ik roep de zielen er met nadruk toe op, dat zij hun levensweg totaal aan Mij zouden toevertrouwen, volmaakt zouden vertrouwen op Mijn macht, en onwankelbaar zouden geloven in de Waarheid dat alle duisternis op Gods Tijd onwerkzaam wordt gemaakt en wordt vergoed. Deze vergoeding is slechts mogelijk door beproevingen, door loutering van de ziel in het Vuur van de Ware Liefde. Naarmate méér zielen sneller groeien in de Ware Liefde, zal de duisternis onwerkzamer worden. De totale toewijding aan Mij, de Meesteres van alle zielen, is de gouden weg om dit te bereiken".

Geloof en vertrouwen, betekent in wezen: Er diep in het hart oprecht van uitgaan dat God steeds met Zijn schepselen bezig is, en dat Hij in het verborgene oneindig vele dingen in banen zoekt te leiden, die Zijn einddoel dienen, namelijk een onverwelkbare bloei van de Ware Liefde en Vrede op aarde. Hij doet dit via de zachte Werken van Zijn Voorzienigheid, de inspiraties van de Heilige Geest, en de verborgen innerlijke leiding via de Heilige Maagd aan de zielen die zich totaal en onverdeeld in Haar dienst hebben gesteld. Niet zonder reden zegt de Meesteres van alle zielen daarom:

"Wat kan de ziel Mij geven als geschenk der geschenken? Alles aanvaarden wat Gods Voorzienigheid op haar pad brengt. Ik ben de Meesteres van de Goddelijke Voorzienigheid. Ik verlang slechts één ding: totale, onverdeelde, onvoorwaardelijke toewijding en overgave aan Mij. Dat is niets anders dan het aanvaarden van de Kelk van het Heil. Ja, totale toewijding en overgave aan Mij is identiek met volmaakte navolging van Christus".

De ziel die leeft in blind vertrouwen op de macht en de verborgen Werken van Haar Die door God is geroepen om Gouden Brug te zijn tussen de mensenzielen en Zijn Hart, zal deelachtig worden aan deze Belofte van de Meesteres van alle zielen:

"Zielen, geef jullie totaal aan Mij, jullie Meesteres bij Goddelijke Beschikking, opdat Ik jullie totaal bevrijd en jullie kan maken tot lichtjes die de duisternis beschamen. Ik ben de Poort van de grote Tempel Die Christus heet. Treed binnen in Mij door totale toewijding aan de Meesteres van alle zielen, en jullie zullen de volheid van Christus ervaren".

In het logo van het Maria Domina Animarum Werk, het kanaal dat door de Koningin des Hemels in het leven is geroepen en uitsluitend door Haar wordt geïnspireerd en geleid, is sprake van het verlangen van de aan Maria toegewijde ziel naar 'de komst van het Rijk van Maria, opdat Gods Rijk moge komen'. De Hemelse Koningin Zelf zegt hierover:

"Dat is het Rijk van Maria: Wat wegkwijnt onder alle invloeden der wereld, wordt in de Meesteres van alle zielen verrijkt door Haar volmaakte heiligheid en door Haar onbegrensde macht binnen de werkingen van Gods Gerechtigheid en Barmhartigheid. De vrucht hiervan is nieuw Leven, onherkenbaar in vergelijking met het oude leven. Het wereldse, duistere, stervende, verziekte, wordt Hemels, stralend van Licht en bruisend van het Ware Leven. Dat is de diepe zin van totale toewijding. Nooit is het leven ten einde voor de ziel die in, met en voor Mij leeft".

Weinig later zou de Moeder Gods nog zeggen:

"Slechts dat is totale toewijding aan Mij: liefdevolle aanvaarding van alle beproevingen, in rust en Vrede van hart, wetende dat dit alles voorbij gaat. Waarom zich bekommeren over dingen die voorbij gaan? Slechts één ding gaat nooit voorbij: een Eeuwig Leven in duisternis of in het Licht van Gods Aanschijn. Deze keuze maakt de ziel door de wijze waarop zij haar leven op aarde leidt".

Het leven in ware toewijding aan de Heilige Maagd, de Moeder van de Goddelijke Verlosser, is een leven van zelfverloochenende Liefde. De aan Maria toegewijde ziel aanvaardt alles. Dit betekent niet dat zij de duisternis goedkeurt, die zij onvermijdelijk op haar levensweg zal vinden, temeer daar een leven als totaal aan Maria toegewijde ziel noodgedwongen een leven aan het front van de oorlog tussen het Licht en de duisternis betekent. Het betekent wél dat zij deze duisternis in de kracht van de Ware Liefde in de geest van de onbegrepen, bespotte, vervolgde, gegeselde en naar wereldse maatstaven onterecht ter dood veroordeelde Christus overdraagt aan de werkingen van Gods Barmhartigheid en Gerechtigheid, die vele dingen niet in het tijdelijke, alle dingen echter op onfeilbare wijze in de eeuwigheid vergeldt, zowel het goede (alles wat Liefde in zich heeft gedragen) als het slechte (alles wat de duisternis heeft gediend en daardoor Gods Werken van Liefde heeft gehinderd, verontreinigd, geschaad of zelfs schijnbaar heeft verwoest). Schijnbaar, inderdaad, want God herstelt op Zijn Tijd alles. Indien Hij dit niet deed, zou Zijn Schepping onherstelbaar uit evenwicht raken. Mocht Hij dit toelaten, dan zou Hij daardoor de handtekening verloochenen, die Hijzelf in al Zijn Werken heeft gegrift en daardoor getuigenis aflegt van hun Goddelijke Oorsprong en derhalve van hun onverwoestbaarheid.

Onverwoestbaar worden ook de offers van de aan Maria toegewijde ziel, die het heilig verbond van toewijding daadwerkelijk heiligt in al haar doen en laten en in al haar diepste, verborgen gesteldheden, want zij worden bekleed met het zegel van de Koningin des Hemels, de Middelares van alle Genaden, en daardoor rechtstreeks ingeschakeld in de voltooiing van de Werken en Plannen van God.

Zalig daarom de ziel, die de woorden Totus Tuus ego sum, Maria, et omnia mea Tua sunt (ik ben geheel van U, Maria, en alles wat mij toebehoort, is van U) in haar hart laat schrijven door de hand van de Hemelse Koningin Zelf, met het Vuur van Haar volmaakte Liefde, en deze woorden in de praktijk van het dagelijks leven beleeft en toepast als de Grondwet die haar levensweg feilloos naar de Poort van het Eeuwig Rijk kan richten. Zij zal met haar geweende en ongeweende tranen zaad van Liefde aan de wereld nalaten, want waar de Liefde heeft gebloeid, wordt de akker van Gods Rijk voorbereid.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,
Myriam, augustus 2018


De onderrichtingen vanwege de Meesteres van alle zielen zijn volledig gebaseerd op de actieve inschakeling van de zielen in de verwezenlijking van Gods Heilsplan, waarvan de voltooiing besloten ligt in de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede onder alle schepselen. In deze voltooiing ligt de absolute bekroning van de effecten van de Verlossingswerken van Gods Zoon Jezus Christus.

Met dit doel voor ogen wil de Moeder Gods zielen vormen in een volmaakt beleefde toewijding aan Haar. Om deze reden zijn al Haar onderrichtingen doorweven met zeer diepgaande instructies voor de verwezenlijking van de grootst mogelijke vruchtbaarheid in een leven in totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding aan Maria, de Moeder van de Christus.

Er is nauwelijks één inspiratie van de Meesteres van alle zielen aan Myriam, in dewelke het heilig verbond van de totale toewijding aan Haar niet ter sprake komt. Enkele van de belangrijkste en meest diepgaande teksten in verband met de ware, diep beleefde toewijding aan Maria:

 • Alle teksten in dit menupunt Toewijding aan Maria, in het bijzonder De Tempel van Maria
 • In het menupunt Onderrichtingen > Boeken:
  in het bijzonder de Stormschriften delen 6, 51, 59 en 65
 • In het menupunt Onderrichtingen > Korte onderrichtingen:
  De onverwelkbare Bloem van Galilea
  Mariatoewijding – het Ware Geluk voor U en voor de wereld
  De Vruchten van de Eeuwige lente
  Wanneer de Kruisboom bloeit
 • In het menupunt Onderrichtingen > Meditaties:
  Mariabloempjes
  Hemelse Rozentuinen
 • In zeer vele van de Openbaringen en de Antwoordbrieven
 • Zeer vele van de gebeden in Maria’s Bloementuin bevatten lessen in de diep beleefde toewijding aan Maria.