TOTUS TUUS, MARIA !

SPECIAAL EERBETOON AAN GODS WERKEN

De Meesteres van alle zielen beoogde met Haar Maria Domina Animarum Werk van meet af aan een verdieping van de kennis en de bewustwording van de zielen met betrekking tot de volheid van Gods Waarheid. In deze rubriek wil Zij de zielen wijzen op enkele mogelijkheden tot het brengen van speciaal eerbetoon aan God en Zijn Werken. Wij bieden U deze aan naarmate de Meesteres de thema’s inspireert en hun bekendmaking verordent.

De volgende thema’s werden totnogtoe behandeld:

1. Eerbetoon op donderdag

2. Speciaal eerbetoon aan de Goddelijke Verlosser

3. Het Sacrament van de Biecht als eerbetoon aan God

4. Lichtmis in de ziel als eerbetoon aan God

1. Eerbetoon op donderdag

De Meesteres verlangt met dit thema een nieuw Licht waar in het leven en de Kerk zoveel schaduwen binnengeslopen zijn. Dit thema beklemtoont het vurig verlangen van de Hemel om de traditionele waarden opnieuw in ere te herstellen, daar het Lijden van Jezus in de Hof van Gethsemani op Witte Donderdag in hoge mate is verzwaard door het visioen van de vele afwijkingen die in de toekomst ten opzichte van het traditioneel christelijk Geloof en van de wenselijke toepassing ervan in voege zouden komen (* zie hieronder ter overweging). Sedert 1997 laat de Meesteres in Haar hoedanigheid als Moeder van Smarten Haar Myriam deel hebben aan het Lijden in Gethsemani. Dit Lijden moet heel ernstig worden genomen. Maria laat mij hier naar De Oogst van de Eeuwige Liefde verwijzen.

Eerherstel en eerbetoon op donderdag dragen in essentiële mate bij tot de voltooiing van Gods Werken. Jezus heeft in de Hof van Gethsemani precies zo zwaar geleden doordat Hij daar de uitboeting van de niet-aanvaarding van de volheid van Gods Waarheid moest ontsluiten. Hij leed vanwege de verblinding van de mensenziel, de kroon op Gods Schepping.

(* Ter overweging, uit antwoordbrief 260):

Sedert Jezus de Kerk heeft gegrondvest, is de duisternis bezig, deze op alle mogelijke wijzen aan te vallen. De reden ligt voor de hand. Het traditioneel Geloof zoals Jezus dit oorspronkelijk vorm had gegeven, is drager van de volheid van de Waarheid over het Goddelijk Leven. Niet alle elementen van deze Waarheid werden ineens verkondigd, vele werden en worden pas in de loop van de tijd na Christus bekend gemaakt, naargelang de ontwikkeling van Gods Heilsplan dit wenselijk of noodzakelijk maakt. Het traditioneel christelijk Geloof moet derhalve worden beschouwd als de schatkamer van de kennis die uit de Bron van Gods Wijsheid stroomt en uit dewelke de zielen zich behoren te voeden om het Goddelijk Leven in zich tot bloei te brengen.

De rooms-katholieke Kerk van Christus is schietschijf van ontelbare aanvallen vanwege de duisternis omdat zij de zichtbare burcht is, waarin de schatten uit de Bron van de Waarheid worden bewaard en gevierd, en waarin hun verspreiding moet worden verzekerd. Voortdurend tracht de duivel sluipend als een slang in deze burcht binnen te dringen.

Sedert verscheidene eeuwen tracht hij via allerhande afvalligheden en allerhande uitingen van modernisme deze Waarheid volgens zijn eigen opvattingen 'om te vormen'. Door het modernisme wordt de mens steeds meer in het middelpunt geplaatst, en worden God en Zijn Werken naar de achtergrond verbannen. Gods belangen worden ondergeschikt gemaakt aan de belangen van de mens. Hierdoor is een deurtje ontgrendeld naar een kamer waarvan de inhoud in de Kerk geen plaats zou mogen krijgen: deze van wereldse en menselijke behoeften. De Kerk blijft niet langer uitsluitend en onverdeeld de behoedster van Gods belangen, doch wordt stap voor stap aangepast bij de samenleving en al haar wereldse opvattingen en belangen. Geleidelijk aan moest de ware Geest van Jezus plaats maken voor de geest der wereld.

Naarmate in de Kerk de oertraditionele waarden de rug wordt toegekeerd, zal ook het schild van de herder gemakkelijk scheuren gaan vertonen, omdat de atmosfeer van heiligheid in de uitoefening van Gods Werken dan steeds minder voelbaar wordt.

De tijdsgeest verdraagt niet langer de eeuwig geldige Goddelijke Wijsheid, omdat elke ontwikkeling in de samenleving als een menselijke prestatie wordt beschouwd en zelfs wordt vergoddelijkt wanneer zij ontelbare zielen van de Ware Liefde en van de verwezenlijking van Gods Heilsplan en van het ware welzijn van de zielen verwijdert.

De zin van de woorden, handelingen en verlangens van Gods Zoon wordt steeds minder aangevoeld. Zo komt het tot vele veranderingen in de opvatting over datgene wat binnen de Kerk 'mogelijk zou moeten zijn' respectievelijk 'wenselijk zou zijn', omdat 'de zin van dergelijke handelingen in de praktijk is aangetoond'.

Opmerking: Het begrip modernisme heeft de Meesteres van alle zielen in Stormschrift 49 als volgt laten definiëren:
"Modernisme is de neiging tot het instellen van eigen voorschriften die afwijken van de oorspronkelijke Wet van God. Modernisme is het geloof dat de wereld verbeterd moet worden door het veranderen van de oude, traditionele waarden".

In een Openbaring op 14 januari 2008 zei de Meesteres van alle zielen:
"Modernisme in de Kerk van Christus is elke verandering waardoor het dienstwerk van de Kerk zich van zijn oorspronkelijke spirituele doelstellingen laat verwijderen om zich aan te passen bij de belangen van de wereld".

Myriam is op grond van de rechtstreeks in haar eigen hart ingestorte onderrichtingen rotsvast overtuigd van de traditionele waarden van de Kerk als enige Waarheid van God, omdat de Koningin des Hemels Zelf het Myriam zo heeft geleerd en verzekerd. Om deze reden, en geen andere, neemt Myriam onwrikbaar stelling tegen alle modernisme, waarvoor de Moeder Gods niet zonder reden waarschuwt als een geheel van pogingen vanwege de duisternis om de Kerk van Christus en bijgevolg de hele Schepping als lichtvol Werk van God te verminken.

Ooit lichtte de Meesteres van alle zielen op de volgende treffende wijze de reden toe, waarom Zij via Haar Maria Domina Animarum Werk elementen van de aloude traditionele liturgie in de schijnwerper blijft plaatsen:

"Deze gebruiken zijn ooit door God ingesteld. Alles wat door God wordt ingesteld, is tijdloos en bezit daardoor een blijvende geldigheid. Weet bovendien, dat elk afschaffen of negeren van een aloude waarde voor de duisternis een feest is: Het zwakt een oorspronkelijke Goddelijke Beschikking af, en vergroot daardoor de effecten van de macht van de duisternis over de zielen. Het afschaffen of negeren van een aloude liturgische waarde heeft bovendien doorgaans tot gevolg dat zielen hierdoor op een bepaald punt van God worden weggeleid, daar aloude waarden doorgaans worden vervangen door nieuwe waarden die eerder de mens en de wereld centraal stellen, dan het zuiver Goddelijke".

In de gebedenverzameling Maria’s Bloementuin staan de volgende gebeden die kunnen worden gebruikt voor eerbetoon op donderdag:

53. Gebed voor eerherstel aan Jezus
69. Akte van berouw in vereniging met Jezus’ Lijden
156. Gebed van eerherstel aan het Lam Gods
210. Gebed van eenheid met Jezus in de Hof van Gethsemani
492. Akte van medelijden met Jezus in de Hof van Olijven
832. Gebed tot Jezus in de Hof van Olijven tot bescherming in mijn
zelfofferande
K9. Kroontje tot Zuivering van Zonden


2. Speciaal eerbetoon aan de Goddelijke Verlosser

In de oude liturgie werd op bepaalde plaatsen op 23 oktober de Allerheiligste Verlosser herdacht. Graag nodigt de Koningin des Hemels daarom de zielen ertoe uit om op die dag een eerherstellende dag aan Jezus aan te bieden, als een straaltje van Licht in de duisternis.
Elk eerbetoon aan Jezus als de Verlosser der zielen is als een bliksem die de werken der duisternis treft, en helpt genaden afsmeken opdat zielen zich beter zouden openstellen voor de ontsluiting van de Werken der Verlossing in zichzelf.

De Meesteres van alle zielen wees er reeds jaren geleden op, dat Zij door God is geroepen om harten klaar te maken voor een maximale ontvankelijkheid van het Goddelijk Zaad der Verlossing. De Verlossing is geen Werk dat de ziel passief in zich opneemt, het is een Werk dat in elke individuele ziel slechts tot ware bloei kan komen in de mate waarin zij daar in al haar levenservaringen en innerlijke gesteldheden zelf actief aan meewerkt. Daartoe is de Moeder Gods geroepen voor alle tijden. Daarom deze uitnodiging.
Moge elke eerherstellende dag ter ere van de Allerheiligste Verlosser voor U een gelegenheid worden om Uw handtekening onder het verbond van Uw Verlossing te vernieuwen.

In een private openbaring aan Myriam op Witte Donderdag 2016 wees de Meesteres van alle zielen op het volgende:
Door de Boodschap aan Maria en Haar ja-woord om de Verlosser in Haar Schoot te ontvangen, werd de ontsluiting van het Verlossingsmysterie voor de zielen begonnen, door de Kruisdood van Jezus op Golgotha op Goede Vrijdag werd deze ontsluiting voltooid. Hierdoor werd mogelijk gemaakt dat elke ziel die Jezus Christus met volharding navolgt in de praktijk van haar dagelijks leven, de door Jezus voor haar afgekochte Verlossing in zichzelf tot verwezenlijking brengt.
De Hemelse Koningin drukt dit uit in het volgend beeld:

"Door Mijn ja-woord aan de Aartsengel kwam de bloesem der Verlossing aan de Boom des Levens.
Door alle liefdevol en protestloos aanvaarde beproevingen en Lijden van de Christus op aarde rijpte uit deze bloesem de Vrucht der Verlossing.
Door de Kruisdood van de Christus werd de Vrucht der Verlossing geplukt.
Elke ziel die de Christus waarlijk navolgt door oprechte, liefdevolle en zelfverloochenende aanvaarding van alle details van haar eigen levensweg, eet de Vrucht der Verlossing en bereidt hierdoor voor zichzelf het Goddelijk Leven".

Eerbetoon aan de Goddelijke Verlosser kan worden gebracht via de gebedsnummers 359, 692 en 1174.


3. Het Sacrament van de Biecht als eerbetoon aan God

Veel zielen beseffen dit niet ten volle, doch de individueel jegens een priester gesproken Sacramentele Biecht vormt een bijzonder eerbetoon aan God, want indien de Biecht wordt gesproken vanuit de juiste gesteldheid, toont zij aan God dat de ziel de door haar geschonden Goddelijke Wet tot de ware innerlijke gids voor haar leven wil maken.

Dit Sacrament is een groot geschenk van Gods Barmhartigheid, dat de ziel kan helpen bevrijden van schulden die zij wegens overtredingen tegen Zijn Wet op zich heeft geladen, en stelt bovendien de ziel in de gelegenheid om een speciaal eerbetoon te brengen aan God en Zijn Plannen en Werken, in de mate waarin zij deze intentie in haar hart beleeft en meedraagt.

Ik maak dankbaar gebruik van het voorrecht van een buitengewone inspiratie vanwege de Meesteres van alle zielen in de Advent van 2018, die ik hier woordelijk mag citeren:

"De sacramentele Biecht is door Jezus ingesteld als een wasinstallatie voor de ziel. Van deze wasinstallatie kan slechts gebruik worden gemaakt door een ziel die in de kern van haar hart volkomen met God en Zijn Wet van Ware Liefde in harmonie verlangt te komen. Dit betekent dat een ziel slechts waarlijk voordeel uit de Goddelijke wasinstallatie kan halen indien de volgende voorwaarden volkomen en zonder enig voorbehoud aanwezig zijn. Beschouw de volgende tien punten als de:

Tien Geboden voor een waarlijk heilige Biecht:
 1. De ziel moet zich ten volle van elk element van schuld én van elk spoor van duisternis dat door de overtredingen in haar is uitgezaaid, bewust zijn geworden én moet deze restloos aanvaarden en erkennen als haar persoonlijke schuld;
 2. De ziel moet de ernst van haar overtredingen inzien. Dit inzicht wordt haar geschonken door de Heilige Geest in de mate waarin de ziel zich in volle oprechtheid op het Hart van God oriënteert;
 3. De ziel moet zich in haar hart volkomen hebben geopend voor de stem van de Heilige Geest, Die in aanloop naar elke Biecht de biechteling tracht te ontsluiten voor de waarheid dat de bron van al haar overtredingen wortelt in haar eigen hartsgesteldheid. Dit betekent dat de ziel erkent dat de zonde in haar handelingen, woorden en verlangens die duisternis in zich dragen, in waarheid reeds is bedreven in haar hart;
 4. De ziel moet een alles beheersend verlangen voelen om haar overtredingen tegen de Wet van de Ware Liefde restloos goed te maken jegens God Zelf, jegens de bedoelingen van Zijn Heilsplan, jegens de Schepping die als geheel door elke overtreding tegen Gods Wet wordt geschaad, en jegens de medeschepselen die zij door haar overtredingen rechtstreeks schade of leed heeft berokkend;
 5. De ziel moet worden gedreven door het oprecht verlangen om zich zonder het geringste voorbehoud voor God te openen in een akt van oprechte belijdenis van haar schuld;
 6. De ziel moet worden gedreven door een oprecht verlangen om vanaf het ogenblik van haar Biecht de gebiechte overtredingen met de hulp van Gods genade, die haar volgens de maat van de oprechtheid van haar intenties niet zal worden onthouden, nooit meer te herhalen;
 7. De ziel moet worden gedreven door een diep berouw dat zich, volgens de maat van de oprechtheid ervan, onlosmakelijk in haar hart vastwortelt en haar aanspoort tot een diep verlangen om zich restloos met God en al haar medeschepselen te verzoenen. Waar berouw is daarbij te beschouwen als liefdespijn, een pijn die in de ziel wordt veroorzaakt door het besef dat zij Gods Wet heeft overtreden en daardoor heeft gefaald in de vervulling van de levensopdracht van elke ziel in dienst van de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken;
 8. De ziel moet worden gedreven door een oprechte dankbaarheid wegens het besef dat God haar ondanks haar overtredingen deze wasgelegenheid uit de volheid van Zijn volmaakte Liefde aanbiedt, en vanuit deze dankbaarheid van harte met God het verbond sluiten, een leven te beginnen vanuit een gesteldheid die méér dan ooit voordien in overeenstemming is met Gods Wet van de Ware Liefde;
 9. De ziel moet overtuigd zijn van de diepe zin van de haar opgelegde penitentie, moet deze volledig vervullen in de zin zoals deze haar is opgelegd, en moet deze tevens te baat nemen als een verdere aansporing tot volledige en blijvende ommekeer in haar innerlijke gesteldheden;
 10. De ziel mag niet in de eerste plaats biechten met de intentie, zichzelf van schuld te bevrijden en met de bedoeling, haar Eeuwige Gelukzaligheid te helpen veilig stellen, daar deze intentie berust op zelfzucht. De Biecht moet voornamelijk worden gesproken vanuit het oprecht verlangen om de wonde te helpen wassen, die zij door haar overtredingen heeft toegebracht aan Gods Hart, en dus vanuit het verlangen om eerherstel te brengen jegens Gods Werken en Plannen, die uitsluitend zijn gebaseerd op Zijn Wet van de Ware Liefde".

Op 7 juli 2020 sprak de Meesteres van alle zielen tot Myriam de volgende woorden:

"In het licht van Mijn vaststelling over een grootscheeps onvruchtbaar gebruik van het Sacrament der verzoening is het Mij vergund, de volgende richtlijn aan de zielen te schenken. Met Mijn volgende woorden spreek Ik tot elke individuele ziel:

Kijk diep in je eigen hart en ga op ontdekkingsreis in je eigen verborgen innerlijk leven. Open volkomen vrij en ongeremd alle deurtjes naar kamertjes die je voor elke medemens neigt te verbergen. Kijk in die kamertjes naar binnen en aanvaard volkomen eerlijk en oprecht wat je daar ziet als behorend tot je eigen persoonlijkheid, je eigen verleden en/of je eigen huidige gesteldheden.

Stel jezelf de volgende vijf vragen, en beantwoord hen eerlijk en oprecht. Naast jijzelf hoort slechts God je antwoorden, Hij Die alles weet, ziet, hoort, voelt, en volmaakt kan beoordelen, Hij Die je Oorsprong en Bestemming is, Hij Die alle kamertjes van je hart en ziel heeft gemaakt en volmaakt weet in welke staat elk van hen zich bevindt, en waarom:

 • Welke gewoonten en neigingen leven diep in mij, die al mijn doen en laten trachten te beheersen?
 • Welke voorstellingen en verwachtingen koester ik, die al mijn gedachten, gevoelens en verlangens trachten te beheersen?
 • Wat heb ik gedaan, gezegd, gedacht, gevoeld, verlangd of nagestreefd dat niet verenigbaar is met de onvoorwaardelijke, zelfverloochenende Liefde jegens medeschepselen (mensenzielen evenals dieren) en jegens God Zelf en al Zijn Werken?
 • Heb ik medeschepselen (medemensen alsook dieren) lichamelijk, geestelijk, emotioneel, spiritueel of materieel schade toegebracht, ongeluk gebracht, ontmoedigd, ontwaardigd of afgeremd in hun ontwikkeling en bloei als wezen uit Gods hand en werktuig binnen de vervulling van Zijn Groot Heilsplan met de Schepping?
 • Ben ik waarlijk bereid, onvoorwaardelijk en totaal alles te aanvaarden wat Gods Voorzienigheid op mijn levenspad zal leiden als kansen om alles goed te maken, wat ik mijn medeschepselen en God Zelf doorheen mijn leven heb aangedaan, opdat ik nog gedurende de mij nog vergunde levensdagen door zelf aangemaakt Liefdesvuur de duisternis moge kunnen verbranden, die ik door mijn eigen hartsgesteldheden in werking heb gesteld?

In de mate waarin je deze vijf vragen waarlijk oprecht en eerlijk beantwoordt, met God als Getuige en zonder de geringste ijdelheid of waanvoorstelling over eigen vermeende heiligheid en onfeilbaarheid, zul je je bevrijden uit een gevangenis uit dewelke talloze zielen nooit weten te ontsnappen: de gevangenis van het eigen zelfbeeld.

Het eigen zelfbeeld verhindert tallozen, zichzelf te leren kennen zoals zij werkelijk zijn, en verhindert hen daardoor om voor God een vruchtbaar leven te leiden, dit wil zeggen: een nuttig werktuig te zijn bij de verwezenlijking van Gods Werken en Zijn Heilsplan, wat de enige zin en reden van het aardse leven van elke ziel is.

In de mate waarin je de vijf vragen waarlijk oprecht en eerlijk beantwoordt, zul je ook van de Heilige Geest de inzichten ingestort krijgen die je in staat zullen stellen om je zielsgesteldheden opnieuw in overeenstemming te brengen met Gods Wet en met alle Gaven, genaden, talenten en vermogens die je van God hebt gekregen opdat je reis naar de Eeuwige Gelukzaligheid zo vruchtbaar mogelijk zou kunnen worden. Je zult zelf leren ontdekken welke Gaven, genaden, talenten en vermogens je zelf hebt verspild of verzwakt, en hoe.

Neem deze richtlijn ter harte, en je zult de weg naar ware verzoening met God vinden. Al te veel zielen biechten te oppervlakkig, omdat zij niet bereid zijn, zichzelf waarlijk te leren kennen of zien zoals zij werkelijk zijn. Verwaarloos daarom niet de gouden aanroeping die Ik vele jaren geleden door de slavin van Mijn Liefde heb laten verspreiden:

O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben".


4. Lichtmis in de ziel als eerbetoon aan God

De ware levensroeping van elke mensenziel ligt hierin, dat God elke ziel in de wereld zendt met de opdracht, zich onvoorwaardelijk en levenslang actief, bewust en spontaan in te zetten voor de verwezenlijking van Gods Heilsplan. Elke mensenziel is dus in de eerste plaats bedoeld als werktuig via hetwelk God Zijn Werken en Plannen zoekt te voltooien.

Om deze reden kan een mensenziel God geen groter eerbetoon brengen dan dit, dat zij een leven leidt in dienst van God, wat concreet betekent dat zij al haar innerlijke gesteldheden en al haar doen en laten tot een ware spiegel van Jezus Christus zoekt te maken.

Tegen deze achtergrond moeten de volgende woorden worden begrepen, die de Koningin van Hemel en aarde tot Myriam sprak op de ochtend van Lichtmis 2019 en die in wezen niets minder bevatten dan het basisprogram van het ware christen-zijn:

"Ik verlang ernaar, op Lichtmis een tweevoudige heilige handeling aan de ziel te voltrekken:

Ten eerste verlang Ik ernaar dat de ziel zich vrijwillig en bewust en in oprecht verlangen naar de vervulling van haar levensroeping als werktuigje van God, in de Tempel van Mijn Hart aan God laat opdragen.

Ten tweede verlang Ik ernaar, dat de ziel zichzelf tot een tempel van Ware Liefde en vlekkeloze dienstbaarheid van haar hele wezen en elk detail van haar leven aan Gods Werken en Plannen zou maken.

In een zielentempel waarin niets anders heerst dan zelfverloochenende, onvoorwaardelijke Liefde jegens God en jegens al haar medeschepselen, en die in elk detail van de innerlijke gesteldheden en alle situaties, gebeurtenissen, omstandigheden en contacten op de levensweg boven alles verlangt om uitsluitend in dienst te staan van Gods Werken en Plannen en zichzelf volkomen en in totale zelfverloochening in de vervulling van Gods Heilsplan te laten inschakelen, wil Ik op Lichtmis binnentreden om er het zaad van de heilige Missie van de Christus toe te vertrouwen aan het Vuur van de Liefde en van de inzet van de ziel voor de voltooiing van Gods Rijk op aarde.

In deze zielentempel wil Ik, volgens de mate van haar openheid, ontvankelijkheid en haar verlangen naar eenheid met de Wil van God, voor altijd de bloei van het zaad van de Missie van de Christus begeleiden en beschermen, opdat het er rijkelijk moge bloeien in een oprecht verlangen van de ziel om in navolging van de Christus een leven te leiden dat haar volkomen opent voor de vruchten der Verlossing en voor de effecten van het heilig Licht dat in de eenheid tussen de Christus en de zielentempel zelf in deze laatste zal worden opgewekt tot verlamming van vele werken der duisternis".