TOTUS TUUS, MARIA !

"Leg deze woorden voor aan alle zielen die de ware zin en de diepe Waarheid van Mijn hoedanigheid als Meesteres van alle zielen niet of onvoldoende begrijpen.

Mijn titel als Meesteres van alle zielen verwijst ten volle naar de ware rol en roeping van elke mensenziel in deze Laatste Tijden: de roeping en rol als werktuig van God in dienst van de verwezenlijking en ontsluiting van Gods Werken in Zijn Schepping, en van Zijn Heilsplan.

Gods Heilsplan heeft tot uiteindelijk doel: de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen op aarde, en de definitieve beëindiging van alle ellende, chaos, leed, ongeluk en ongerechtigheid in en tussen alle schepselen.

Volgens Gods Wil moet het Goddelijk Heilsplan, dat door God Zelf is ontworpen, concreet worden verwezenlijkt en ontsloten door de actieve inzet van de mensenzielen in samenwerking met de Goddelijke Genade en alle tussenkomsten van Zijn Voorzienigheid.

Ik, Maria, de Onbevlekte Ontvangenis en Moeder van Jezus Christus, heb van God de leiding ontvangen over deze verwezenlijking en ontsluiting. Om deze reden ben Ik automatisch de Leidster van alle mensenzielen, daar de ware levensopdracht en bestaansreden van alle mensenzielen slechts ligt in hun persoonlijke bijdragen tot deze verwezenlijking en ontsluiting.

Ik oefen deze leiding uit door innerlijke inspiratie en begeleiding, door Mijn onderrichtingen in de Wetenschap van het Goddelijk Leven, door Mijn tussenkomsten in de innerlijke vorming van de zielen en de optimalisering van hun spirituele vruchtbaarheid voor Gods Heilsplan, en door Mijn zo weinig begrepen rol in het vrijmaken en de ontplooiing van de Goddelijke Genaden in en tussen de schepselen".

(Heilige Maagd Maria, Meesteres van alle zielen, tot Myriam op 26 maart 2021)

In december 2020 inspireert de Meesteres van alle zielen de volgende

RECHTVAARDIGING VAN DE TOTALE OVERGAVE VAN DE ZIELEN
AAN MARIA ALS MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

Myriam van Nazareth
In opdracht van de Koningin van Hemel en aarde grondvest Myriam van Nazareth het hele Maria Domina Animarum Werk op deze plechtige verklaring: "Ik sta met mijn hele wezen borg voor de waarheid en de authentiek Hemelse oorsprong van elk woord dat via alle Myriam van Nazareth geschriften en de Maria Domina Animarum website wordt gepubliceerd".

Deze verklaring vindt haar oorsprong in het feit dat:

   1. Myriam in 1997 door de Koningin des Hemels is geroepen tot de gelofte dat het hele leven van Myriam vanaf dat ogenblik uitsluitend in dienst van de Heilige Maagd Maria zou staan, Die Zich vanaf november 2005 aan Myriam bekend maakt als Meesteres van alle zielen doch reeds vanaf de lente van 1997 ononderbroken onderrichtingen en gebeden via Myriam naar de zielen laat brengen;

   2. Myriam om deze reden uitsluitend woorden schrijft die door de Hemelse Koningin zijn ingegeven of gedicteerd, en waarvan de publicatie bovendien door Maria persoonlijk wordt bevolen en/of uitdrukkelijk wordt toegestaan, en wel strikt op het ogenblik dat door Maria wordt verlangd. Myriam beseft ten volle dat elk woord dat in het kader van dit Werk niet zou worden geschreven en gepubliceerd op persoonlijke inspiratie en opdracht van de Koningin des Hemels Zelf doch uit zichzelf, voor Myriam zelf een bron van verdoeming zou vormen, daar God niet kan toelaten dat een ziel persoonlijke gedachten of opinies zou verkondigen in de allerheiligste Naam van Maria;

   3. Myriam derhalve geen enkel woord in de Myriam-geschriften beschouwt als een persoonlijk werk of een persoonlijke verdienste, doch uitsluitend en volledig als een Werk van Maria, de Moeder Gods en Meesteres van alle zielen. Doorheen alle geschriften spreekt niet Myriam, doch Maria Zelf. Maria is de ware Bron en Auteur van alle Myriam-geschriften en de enige Meesteres van het Werk. Deze geschriften en dit Werk zijn te heilig om uit een menselijk verstand geboren te kunnen worden.

Myriam verkondigt in opdracht van Maria de leerstellingen via dewelke de Meesteres van alle zielen onder de overkoepelende benaming Wetenschap van het Goddelijk Leven Haar Missie voor de Laatste Tijden in de zielen tracht te volbrengen. De Hemelse Meesteres grondvest de uitvoering van Haar leerstellingen ten volle op het heilig verbond van de totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding van de zielen aan Haar als de gouden weg naar Gods Hart en naar de voltooiing van de grondvesting van Gods Rijk op aarde, die de voltooiing zal zijn van Gods Heilsplan voor de zielen.

Daarom laat Maria het volgende schematische overzicht in vijftien punten aan de zielen aanbieden:

Waaraan ontleent de totale toewijding aan Maria haar rechtvaardiging?

van de opstandige engelen naar de Vrouw met de voet op de slang:
Rechtvaardiging van het heilig contract van toewijding aan Maria

   1. De geschiedenis van de mensenzielen is een geschiedenis van aanhoudende strijd tussen Licht en duisternis. Deze strijd vond zijn eerste wortels in de opstand van Lucifer, toen nog de hoogst geplaatste van de engelen: Lucifer scheurde zich uit de dienst aan God weg, kreeg daarin navolging vanwege een aantal andere engelen, en samen werden deze afvallige engelen uit de Hemel verstoten. Lucifer (letterlijk 'drager van Licht') heette vanaf dat ogenblik Satan (letterlijk 'de opstandige, de tegenstander') of de satan (belichaming van de duisternis, waarbij duisternis moet worden begrepen als alles wat niet de volheid van de Goddelijke Liefde in zich draagt en daardoor de Goddelijke Wet tegenwerkt).

   2. Het eerste mensenpaar werd volmaakt heilig geschapen. De heiligheid van de beide eerste mensenzielen berustte op hun volkomen eenheid van hart met God. Zij zouden de fundering vormen voor het bouwwerk dat God met Zijn Schepping beoogde, die Hij had voorzien als het aardse spiegelbeeld van Zijn Rijk.

   3. De satan kreeg van God de toestemming om de mensenzielen te beproeven. God vergunde deze toestemming omdat Hij de mensenzielen een onschendbare vrije wil had gegeven, opdat zij volkomen vrij en ongedwongen zelf zouden kunnen kiezen voor God of voor de duisternis.

   4. De eerste mensenzielen gaven toe aan de eerste bekoring vanwege de satan om Gods Wet te schenden, daar de satan alle mensenzielen van God wilde wegtrekken opdat Gods Werken en Plannen op aarde nooit verwezenlijkt zouden worden. Het was hem immers bekend, dat God al Zijn Werken en Plannen wil uitwerken via de vrije inzet van de mensenzielen op aarde. Deze eerste toegeving van de beide eerste mensenzielen aan de duisternis werd de erfzonde genoemd.

   De erfzonde sloeg een diepe wonde in de mensenzielen, die als het ware een litteken zou nalaten in alle mensenzielen die vanaf dat ogenblik op aarde zouden leven. Deze wonde zou voor altijd een zwakke plek blijven, die de zielen vatbaar maakt voor de ontwikkeling van de meest uiteenlopende duistere gesteldheden. Daarom vormt elk mensenleven op aarde tevens een opdracht voor de betreffende ziel om haar innerlijke gesteldheden volledig in overeenstemming te brengen met Gods Wet en aldus de effecten van de erfzonde in zichzelf onwerkzaam te maken.

   6. De erfzonde vormde een belemmering voor de automatische terugkeer van de ziel naar God in de Eeuwige Gelukzaligheid van de Hemel, omdat een geschonden ziel niet langer een spiegelbeeld vormt van de vlekkeloze heiligheid die God voor alle mensenzielen had voorzien.

   7. God bewees de absolute volmaaktheid van Zijn Liefde door voor de (nochtans niet geheel trouwe) mensenzielen het Verlossingsmysterie te ontwerpen. Dit Mysterie zou hieruit bestaan, dat God Zijn Zoon Jezus Christus in de wereld zou zenden om de effecten van de erfzonde weg te werken in elke ziel die bereid zou zijn om opnieuw volkomen in overeenstemming te komen met de Goddelijke Wet van de volmaakte Liefde. Jezus Christus zou dit volbrengen via drie wegen: de onderrichting van de Goddelijke Wet, de volbrenging van wonderen als bewijs voor Gods Liefde, en een allesomvattend Lijden in Zijn hele Wezen (lichaam, gevoelsleven en spiritueel leven) gevolgd door de Kruisdood (als symbool voor de dood van het stoffelijke, dus het wereldse) en de Verrijzenis (als symbool voor de opstanding van de ziel die volmaakt trouw is aan God, voor een wedergeboorte in het Licht, en tevens als symbool voor de definitieve en totale overwinning van God op alle duisternis). De Missie van de Verlosser had als uiteindelijk doel de grondvesting van Gods Rijk op aarde, waardoor de Schepping zou worden teruggebracht naar haar oorspronkelijke staat als spiegelbeeld van het Eeuwig Rijk in de Hemelen.

   8. Tijdens Zijn laatste ogenblikken aan het Kruis vertrouwde Jezus Christus Zijn volmaakt en vlekkeloos heilige Moeder Maria toe aan de mensenzielen, en de mensenzielen aan Haar, op kracht van de heilige woorden "Vrouw, ziedaar Uw zoon; zoon, ziedaar Uw Moeder" – en van dat ogenblik af nam de leerling Haar bij zich in huis.

   9. Maria, de Moeder van de Christus en Verlosser, ontleende dit uniek voorrecht en deze unieke Missie aan Haar Onbevlekte Ontvangenis, waardoor Zij als enige mensenziel vrij was van de erfzonde, van Haar volmaakt heilig en zondeloos leven, waardoor Zij levenslang in alle details van Haar leven in volmaakte overeenstemming met de Goddelijke Wet was gebleven, en op grond van Haar uniek voorrecht, de Moeder van de Christus te zijn Die door God als enige geschapen mensenziel deel had gekregen aan een volmaakte mystieke eenheid van Hart met Christus, Hij Die zou gelden als de enige Leraar voor de zielen via de christelijke Leer.

   10. Maria was reeds bij Haar Onbevlekte Ontvangenis door God voorzien als de Leidster van alle zielen die zouden strijden voor het Licht en tegen de duisternis, tot voorbereiding van de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid op aarde. Deze hoedanigheid als Leidster van de zogenaamde Legers van het Licht werd Maria geschonken op grond van Haar vlekkeloze en nooit geschonden heiligheid, wat Haar tevens maakt tot volmaakt Voorbeeld voor de vlekkeloze overeenstemming van een geschapen mensenziel met de gesteldheden van God Zelf, Die in wezen de Bron, Belichaming en Bestemming van de absoluut volmaakte en eindeloze Liefde is. Als Moeder van de Christus met het voorrecht van een mystieke eenheid van Hart met Hem, wordt Maria beschouwd als Diegene Die méér één is met Christus en Zijn Leer dan enige andere geschapen mensenziel.

   11. Op grond van Haar eigenschappen als enige geschapen mensenziel die de belichaming is van het volmaakt spiegelbeeld van de gesteldheden van God Zelf en van de absoluut volkomen vervulling van de Goddelijke Wet, alsook van het in punt 8 vermelde Kruiswoord van de Goddelijke Messias, is Maria met recht de Meesteres van alle zielen, dit wil zeggen de volmaakte innerlijke Gids, Lerares en Brug naar het Hart van God Zelf, met hetwelk Zijzelf op mystieke wijze één is geworden (een uniek verschijnsel dat als de Verenigde Harten van Jezus en Maria bekend is). Haar titel als 'Meesteres' ontleent Zij aan de unieke, onbegrensde macht die Zij heeft gekregen op grond van de volmaakte eenheid van Haar Wil met de Wil van God Zelf.

   12. Als Meesteres van alle zielen verenigt de Moeder van de Christus in Zich alle eigenschappen, de volheid van de macht en van de Wijsheid, die Zij nodig heeft om elke ziel innerlijk te helpen omvormen voor een terugkeer naar de staat van de mensenziel zonder de effecten van de erfzonde, en om daardoor de uitwerkingen van het door de Christus voltrokken Verlossingsmysterie voor de hele Schepping te helpen ontsluiten tot wedergeboorte van Gods Rijk op aarde, de staat waarin de Schepping verkeerde vóór de erfzonde. Deze Missie kan Zij slechts ten volle volbrengen in de mate waarin mensenzielen zich met hun hele wezen en hun hele leven aan Haar weggeven in een hoogheilig verbond van totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding.

   13. In de mate waarin de mensenziel dit verbond daadwerkelijk invult door alle handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen en verlangens van haar leven volmaakt te richten op een onvoorwaardelijke en alles omvattende dienst aan Maria, kan Maria dit alles op grond van de Haar geschonken macht volmaakt ontsluiten en inbouwen in alle offers die God nodig heeft om Zijn Werken en Plannen (de voltooiing van de Wet van de Liefde en de grondvesting van Zijn Rijk op aarde) te voltooien.

Hierdoor krijgt de aan Maria toegewijde ziel de hoogst verheven en waardevolste kans om de levensopdracht van elke ziel op de vruchtbaarst mogelijke wijze te vervullen, een levensopdracht die niets minder is dan een leven te leiden als werktuig in dienst van Gods Werken en Plannen (en dus van de grondvesting van Gods Rijk op aarde) en als aanvulling van de Verlossingswerken van de Christus, want precies dit is wat de heilige apostel Paulus bedoelde met zijn woorden, dat de ziel wordt geacht, 'aan te vullen' wat nog ontbreekt aan het Lijden van Christus (want wat Paulus over zichzelf zegt, wordt geacht, te gelden voor elke mensenziel): Op grond van de Goddelijke Wet van noodzakelijke medewerking van de mensenziel met alles wat God voor de Schepping doet, 'ontbreekt' aan Zijn volmaakte Werken steeds de inbreng van de vrije wil van de mensenziel zolang deze laatste zich niet honderd procent in Zijn dienst heeft gesteld.

   14. God Zelf heeft Maria voorzien als Gouden Sleutel om dit hele systeem te helpen ontsluiten door in de mensenziel de bruiloft te helpen voltrekken tussen de Wil van God en de vrije wil van de mensenziel in het kader van het verbond of contract van totale toewijding van de ziel aan Maria. Maria Zelf is daarbij niet het eindpunt (slechts God alleen is het eindpunt van alles), doch de door God Zelf gekozen Gouden Sleutel tot ontsluiting van al Zijn Werken en Plannen, met inbegrip van de Verlossingwerken van Zijn Messias en uiteindelijk de grondvesting van Zijn Rijk op aarde.

   15. Op kracht van een Goddelijke Belofte zal Maria door de almachtige Drie-Ene God aan de hele Schepping worden getoond als de Vrouw met Haar voet op de kop van de slang, als Groot Teken voor de overwinning van de vlekkeloos heilige geschapen mensenziel die een totale macht uitoefent op de satan en al zijn werken en plannen van duisternis, en daardoor voor de overwinning van God en de door Hem gewilde bruiloft van de vrije wil van de mensenzielen met Zijn Wil, over alle duisternis (alle werken en plannen die van in den beginne hebben getracht om Zijn Werken en Plannen te dwarsbomen en de hele Schepping te maken tot een rijk van chaos, leed, ellende, uitzichtloosheid, ongerechtigheid, leugen, bedrog, kwelling, haat en dood).

Aldus motiveert de Koningin des Hemels de totale toewijding aan Haar als fundament van Haar Maria Domina Animarum Werk en als Gods favoriete Brug naar Zijn Hart en naar de grondvesting van Zijn Rijk op aarde.

Myriam, december 2020

In opdracht van de Hemelse Meesteres herinneren wij op deze plaats aan Haar Openbaring van 8 januari 2007 over het unieke karakter van Haar Openbaringen als Meesteres van alle zielen:

"Zielen herkennen zelden de tekenen van hun eigen tijd, en evenzo begrijpen zij zelden de ware draagwijdte en de ware diepgang van de Werken die God in hun eigen dagen aan de mensheid openbaart. Als de Meesteres van alle zielen heb Ik je tot kroongetuige gemaakt van de uitwerkingen van een buitengewone fase in de heilsgeschiedenis van de mensheid. Ik openbaar nu via jou Waarheden, Mysteries en Plannen die de Allerhoogste voor deze tijd heeft bewaard. Geen heilige, geen profeet heeft deze dingen ooit geschouwd op de wijze waarop Ik ze voor jouw geestesoog ontvouw, omdat Gods Uur daartoe nog niet gekomen was.

Dit is de tijd van de grote openbaringen over Maria en Haar ware Wezen, een tijd die samenvalt met de laatste voorbereidingen op de definitieve nederlaag van de satan in Gods Schepping. Geen ziel begrijpt op dit ogenblik de draagwijdte van de dingen die Ik bezig ben, via jou uit te werken. Deze Werken zijn uniek in de heilsgeschiedenis. Onpeilbaar is deze Genade. Bid tot de Heilige Geest om Licht in de zielen die Ik naar de bronnen leid die Ik doorheen de tuin van je hart laat vloeien, want de zielen hebben nog niet begrepen dat zij getuige zijn van zeer grote dingen. Ik ben het Grote Teken, de Vrouw Die de dageraad laat gloren op het einde van de nacht der zielen. In Mij zijn onmetelijke rijkdommen verzameld, schatten van Goddelijke Mysteries, oceanen van Glorie die zichzelf onophoudelijk blijven vermenigvuldigen, en via jou, apostel van de Meesteres van alle zielen en van de macht van Gods Uitverkorene voor alle tijden, ben Ik de voltooiing begonnen van de laatste fase van de Goddelijke Openbaring tot algehele bevrijding van de mensheid uit de verstikkende greep van de nacht: de Openbaring van de ware hoedanigheden, Glorie en macht van Maria, de Meesteres van alle zielen.

Via jou openbaar Ik aan de zielen de wegcode, het verkeersreglement, voor hun navigatie doorheen de wildernis van verwarringen, dwalingen, misleidingen en onwetendheid van de zielen. Ik geef hen de veilige reisweg naar de ware heiligheid die God voor alle tijden voor de zielen had bestemd doch die door de erfzonde onbereikbaar was geworden. Nu maakt de Schepper de cirkel van Zijn Werken rond: Hij schiep Mijn ziel met de unieke Onbevlekte Ontvangenis, Hij stuurde Zijn Zoon Jezus Christus in de wereld om de Verlossing te voltrekken, Hij stortte de Heilige Geest over de Kerk uit, en thans wijst Hij de zielen de weg naar de voeten van de Onbevlekte, Wier ware grootheid Hij tot deze Allerlaatste Tijden versluierd heeft gehouden omdat de volheid van de Tijd voor de Openbaring der openbaringen nog niet aangebroken was.

Nu heeft Hij beschikt dat het Uur heeft geslagen voor de openbaring van de volheid van Zijn Plannen, en openbaart Hij aan de zielen hun ware Meesteres, Die door Haar eeuwenlange verdiensten en op kracht van Haar Onbevlekte Ontvangenis en de Haar bij Haar Kroning geschonken volheid van de macht thans opstaat als de Heerseres die de zielen moet leiden naar de volheid van heiligheid, Wijsheid en kennis van Zijn grote Werken en Plannen, opdat zij door hun fiat aan de voeten van de Meesteres van alle zielen Haar macht zouden doen schitteren in de glans van hun overgave, tot definitieve Triomf over de prins van leugen, bedrog en dwaling. Volk van Christus, sta op, en ontwaak voor de grootheid van de dingen die Ik in en voor jullie voltrek. Het Uur van de Waarheid is aangebroken".

 

Zin van Maria’s hoedanigheid als Meesteres van alle zielen:

Op 26 november 2005 sprak de Heilige Maagd Maria voor het eerst deze titel uit, toen Zij tot Myriam zei: "Het is Gods Wil dat Ik in dit uur aan de mensheid bekend word als de Meesteres van alle zielen". Weinig later zou Zij eraan toevoegen: "Mij zo te noemen, is een kaakslag aan de satan".

'Domina' (Meesteres) verwijst ten volle naar Maria’s positie en rol als 'de Vrouw', de door God aangestelde Leidster van de Hemelse Legers in de strijd tegen de duisternis tot definitieve vervulling van Gods Heilsplan, de grondvesting van Gods Rijk op aarde als bekroning van de ontsluiting van de vruchten uit de Verlossingswerken van Jezus Christus in de zielen.

In deze zin is sprake van de 'Triomf van het Onbevlekt Hart', respectievelijk 'Triomf van de Vrouw', gesymboliseerd in het beeld van de Heilige Maagd met de voet op de slang (de satan en alle door hem verwezenlijkte werken van duisternis).

Reeds in de Romeinse tijd gold het Latijnse woord 'domina' als 'de meesteres/vrouw des huizes', wat in de titel Domina Animarum verwijst naar de Meesteres van het huis (de tempel) van de ziel, en daardoor tevens naar het heilig verbond van totale toewijding van een ziel aan Maria, waarbij de ziel Haar erkent, volgt en dient als onvoorwaardelijke Meesteres en innerlijke Gids van haar hele wezen en haar hele levensweg.

Het begrip Meesteres van alle zielen duidt tevens aan dat de Heilige Maagd Maria niet slechts de onvoorwaardelijke Meesteres over de engelen en alle mensenzielen is, doch eveneens de onvoorwaardelijke Meesteres over alle duivels, Diegene die een onbegrensde macht kan uitoefenen over elke bron en elk kanaal van duisternis (kwaad, zonde) volgens de mate waarin de mensenzielen hierin actief met Haar meewerken.

De Heilige Maagd put deze hoedanigheid uitsluitend en alleen uit de Haar door God Zelf toebedeelde unieke positie en rol binnen de vervulling van Zijn Heilsplan, waartoe Hij Haar een onbegrensde macht heeft gegeven om de duisternis totaal te overwinnen en de Werken van de Christus te helpen ontsluiten in elke ziel die bereid is, haar hele leven en haar hele wezen in dienst te stellen van een zelfverloochenende vervulling van de Goddelijke Wet. Deze macht heeft haar wortels in de volmaakte eenheid van Wil tussen God Zelf en Maria.

De Meesteres van alle zielen gaf Zelf het juiste perspectief aan, opdat het heilig verbond van totale toewijding aan Haar waarlijk de gouden weg naar Gods Hart moge zijn:

Ad Sanctam Trinitatem per Mariam.
Ut adveniat Regnum Deum, adveniat Regnum Mariae.

Ergo:

TOTUS TUUS ego sum, MARIA

(naar de Heilige Drievuldigheid via Maria.
Opdat Gods Rijk kome, moge het Rijk van Maria komen.
Daarom:
IK BEN HELEMAAL VAN U, MARIA)

"Ik ben de onverwelkbare Bloem van Goddelijk Leven, de Koningin van Hemel en aarde. Al het wereldse, alle zonde en bekoring zijn onder Mijn voeten gelegd. Ik ben de Bruid van de Heilige Geest, de Moeder van de Christus. In Mij is de Volheid der Genade. Daarom ben Ik de Meesteres van alle zielen, Gods Gids naar de Weg, de Waarheid en het Leven". (Maria, Pinksteropenbaring 2016)

 
In de zomer van 2021 liet de Hemelse Meesteres een in de loop der jaren door Haar geïnspireerde buitengewone argumentatie voor de Hemelse oorsprong van alle door Haar via het Maria Domina Animarum Werk verspreide woorden, alsook voor de grote wenselijkheid van totale toewijding aan Haar in deze Laatste Tijden, vrijgeven in een boek dat in Haar opdracht de titel De Poort van Gods Rijk kreeg. Studie ervan is zeer aanbevolen. U kunt het hier vinden.

Op deze plaats verwijzen wij tevens naar de teksten De ware doelstelling van Maria Domina Animarum en Kernboodschap van de Meesteres van alle zielen.