TOTUS TUUS, MARIA !

PRAKTISCHE TOEWIJDING AAN MARIA

In november 2018 schetste de Heilige Maagd Maria aan Myriam de totale toewijding aan Haar als volgt:

"De totale toewijding aan Mij wordt door veel zielen zeer lichtvaardig benaderd. Toewijding aan Mij is niet het uitspreken van een toewijdingsgebed, zij begint met een dergelijk gebed doch moet haar ware invulling krijgen in alle details van het leven daarna. Slechts een leven als toegewijde, in vrijwillige, actieve en volhardende toepassing van de Ware Liefde en alle deugden, dit wil zeggen in navolging van de gesteldheden van Mijn Hart zoals Ik deze via de Wetenschap van het Goddelijk Leven reeds ten overvloede heb onderricht, maakt een ziel in de ware zin van het woord toegewijde van Maria.

Het aangaan van de totale en levenslange toewijding aan Mij is de ondertekening van een heilig verbond waaronder staat:

Mijn Naam als 'de Meesteres',

en

de naam van de zich toewijdende ziel als 'de onvoorwaardelijke slavin van de Goddelijke Liefde'.

Als Getuige van het verbond tekent God Zelf.

Als voorwerp van het verbond staat ingevuld: 'onvoorwaardelijke, levenslange dienst aan Gods Werken en Zijn Heilsplan, en radicale, onvoorwaardelijke strijd tegen de duisternis in zichzelf, tegen alle invloeden van duisternis, en via dit alles tegen alle duisternis in de Schepping. Dit alles in volkomen toepassing van de gehoorzaamheid aan de door God aangestelde Meesteres van de legers van het Licht tot voltooiing van de strijd tegen de duisternis, tot bekroning van de Verlossingswerken van de Zoon van God'.

Als doelstelling van het verbond staat ingevuld: 'de inzet van mijn hele leven, al mijn doen en laten en al mijn innerlijke gesteldheden tot verwezenlijking van Gods Plan van grondvesting van Zijn Rijk op aarde'.

Elk verzuim om aan deze elementen actief, bewust, spontaan en in volkomen zelfverloochening te voldoen, geldt voor God als het verbreken van een heilig contract, en laadt op de in gebreke blijvende ziel een niet ingeloste verplichting jegens de onfeilbare Wet van Gods Gerechtigheid, die ononderbroken van kracht is om Gods Schepping met haar netwerk van Goddelijke Liefde in evenwicht te houden.

De mate waarin de ondertekenende ziel dit verbond daadwerkelijk vervult, bepaalt haar vruchtbaarheid voor Gods Heilsplan, en haar Eeuwige Bestemming.

De totale toewijding aan Mij is een heilig verbond krachtens hetwelk de ziel de gelofte aflegt, haar leven te leiden in dienst van de Koningin van de machten van het Licht, en daardoor in dienst van de strijd voor het Licht en tegen de duisternis, in de eerste plaats in zichzelf".

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,

In deze rubriek zullen op Gods Tijd stap voor stap richtlijnen vanwege de Heilige Maagd Maria worden voorgesteld, die tot doel hebben, zielen te leren hoe zij de totale toewijding aan Haar in hun dagelijks leven zo vruchtbaar mogelijk vorm kunnen geven.

Totnogtoe behandelde thema’s:

1. Permanente toewijding van weers- en natuurverschijnselen

2. Toewijding aan Maria in de strijd tegen het kwaad in het dagelijks leven

3. De spirituele strijd tegen de ellende in de wereld


TOTUS TUUS, MARIA !

- 1 -

PERMANENTE TOEWIJDING VAN
WEERS- EN NATUURVERSCHIJNSELEN

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,

Geen dag gaat voorbij zonder dat op diverse plaatsen op deze wereld speciale natuurverschijnselen of uitzonderlijke weersgesteldheden worden waargenomen.

God laat zeer vele dingen gebeuren omdat alle levenssituaties samen dienen als leerschool in de heiliging. De mensenziel moet elke situatie en gebeurtenis van haar leven leren beschouwen als een aansporing om zich te vervolmaken als kleine 'brengster van Heil', met andere woorden om zo veel mogelijk bij te dragen tot de voltooiing van Gods Heilsplan ten gunste van de hele Schepping.

Om een situatie of een gebeurtenis ten volle vruchtbaar te maken in het kader van Gods Werken en Zijn Heilsplan, moeten zielen deze:

 1. van harte aanvaarden, dit wil zeggen: ondanks mogelijke pijn erover, er vast van uitgaan dat deze situatie of gebeurtenis ergens op zinvolle wijze past binnen de strijd van het Licht tegen de duisternis, en in de wetenschap dat de zielen zelf bepalen in welke mate de situatie of gebeurtenis inderdaad zinvol wordt met het oog op de uiteindelijke verwezenlijking van Gods Plan voor een wereld van heiligheid, Vrede en Liefde;

 2. met geloof en vertrouwen toewijden. Door toewijding van een gebeurtenis of situatie, bij voorkeur via de Heilige Maagd Maria, wordt deze ten volle in Gods Heilsplan ingeschakeld en verkrijgt zij een kracht van Verlossing en heiliging voor zielen en van bevrijding van de hele Schepping uit de greep van de duisternis.

Doordat deze beide stappen heel vaak worden verzuimd, en vooral de tweede stap, gaan talloze gebeurtenissen en situaties op deze wereld verloren voor Gods Plan: Zij geven geen aanleiding tot bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk op aarde, doch vergroten bovendien zelfs vaak nog de macht van de duisternis op deze wereld, doordat niet ten volle aanvaarde en niet ten volle spiritueel benutte gebeurtenissen en situaties vaak gepaard gaan met verzet tegen Gods Beschikkingen, en God zelfs de schuld wordt gegeven voor het eventuele ongemak of schade die deze gebeurtenissen of situaties voor zielen met zich meebrengen.

Omdat ieder van ons dagelijks met weersomstandigheden en nu en dan met speciale natuurverschijnselen wordt geconfronteerd, vormen deze voor ieder van ons een rijke bron aan toewijdingsmateriaal.

Daarom vraagt de Koningin des Hemels dat zielen geregeld zouden worden herinnerd aan Haar zo belangrijke woorden van 9 augustus 2010, en aan gebed 1186, en dat zij deze kennis zeer regelmatig in hun dagelijks leven in toepassing zouden brengen. Ieder van ons kan hierdoor de vruchtbaarheid van zijn/haar eigen spiritueel leven vergroten en een concrete bijdrage leveren tot de voltooiing van het Heilsplan waardoor God Zijn Schepping naar de voor haar bedoelde heiligheid terug tracht te voeren – met volle en bewuste medewerking van de mensenzielen en met Maria als Gouden Brug tussen onze oprechte, liefdevolle inspanningen enerzijds en Zijn Hart anderzijds.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,
Haar Myriam


www.maria-domina-animarum.net

TOTUS TUUS, MARIA !

- 2 -

TOEWIJDING AAN MARIA IN DE STRIJD TEGEN HET KWAAD
IN HET DAGELIJKS LEVEN

Onderrichting, gebeden en uittreksels uit Openbaringen als steun aan de zielen bij de bestrijding van het kwaad en de duisternis in hun leven in overgave aan Maria

door de Heilige Maagd Maria geïnspireerd
aan Myriam van Nazareth

Belangrijke opmerking vooraf: De onderrichtingen met betrekking tot de strategieën van de duisternis tot ontwrichting van Gods Werken en Plannen en tot verontreiniging en verlamming van de zielen op hun weg naar de Eeuwige Bestemming bij God, staan centraal in de verheven Missie van Maria, de Meesteres van alle zielen. De Hemelse Koningin laat daarom met klem wijzen op het zeer nauw verband tussen de volgende geschriften, respectievelijk rubrieken, op deze website:
 • Ontkrachting van duisternis (te vinden in Maria nodigt uit)
 • Toewijding aan Maria in de strijd tegen het kwaad in het dagelijks leven (te vinden in Mariatoewijding > Praktische toewijding)
 • Het Licht schijnt in de duisternis (te vinden in Onderrichtingen > Korte Onderrichtingen)
 • Maria en het kwaad (te vinden in Onderrichtingen > Korte Onderrichtingen)
 • Belijdenis van een duivel op bevel van de Heilige Maagd Maria (te vinden in Openbaringen > Speciale Openbaringen)
 • het volledige menupunt Offensief tegen het kwaad.

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,

De Allerheiligste Maagd Maria steekt het niet onder stoelen of banken hoezeer Zij ernaar verlangt dat zielen Haar méér bij hun persoonlijke strijd tegen alle kwaad in hun leven zouden betrekken. In elk individueel mensenleven gaat het precies om deze strijd. Elke mensenziel is de inzet van de strijd tussen het Licht (God en Zijn Waarheid) en de duisternis (de duivel en diens misleidingen en verwoestingswerken). Om deze reden kan geen mensenleven vrij blijven van elementen van duisternis. De duivel tracht elke ziel op ontelbare wijzen, op elk tijdstip van haar leven, dermate van God en de volheid van de Waarheid te verwijderen, dat zij in de juiste gesteldheid van hart en geest komt om de plannen van de satan te dienen – bij voorkeur onbewust, opdat zij zich nooit van zijn manipulaties bewust zou worden.

Bekoring – elke boosaardige inspiratie die beoogt, de ziel ertoe aan te zetten, handelingen te stellen, woorden te spreken of gedachten, gevoelens of bestrevingen te koesteren die de ziel van God en van haar eigen roeping binnen Gods Plannen en Werken zouden verwijderen – is steeds gericht op één enkele doelstelling: de ondermijning van de verwezenlijking van Gods Heilsplan dat is afgestemd op de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Zo werkt de duisternis binnen elke ziel: Zij zaait in de ziel het zaad van zonde, depressie, ontmoediging en allerlei duistere of negatieve gesteldheden.

Maria is voor de satan het monument bij uitstek voor Gods Belofte over de uiteindelijke nederlaag van de duisternis. Jezus Christus heeft hem als God-Mens overwonnen en heeft de definitieve overwinning over de duisternis ontsloten. De onbevlekte Maagd zal als geschapen ziel deze overwinning bezegelen, wat de nederlaag van de duisternis zal voltooien. Zij heeft daartoe twee dingen nodig:

 • de intens beleefde toewijding van zo veel mogelijk mensenzielen aan Haar, opdat Zij alle elementen van het leven, van de strijd en de beproevingen van deze zielen zou kunnen veranderen in actieve elementen van de strijd tegen de duisternis en derhalve in componenten van genade in het kader van het Goddelijk Heilsplan. Haar onderrichtingen in de Wetenschap van het Goddelijk Leven, die het thema vormt van alle geschriften die worden verspreid via het Maria Domina Animarum Werk, worden precies gegeven met de bedoeling, de omvorming van zielen die voor de verwezenlijking van dit alles noodzakelijk is, voor te bereiden;
 • de gerichte gebeden van mensenzielen, door dewelke Haar macht tegen de werken der duisternis vrijwillig wordt ontsloten en tot ontplooiing wordt gebracht.

De Allerheiligste Maagd Maria zou nooit over het hoofd mogen worden gezien wanneer enige uiting van duisternis in het leven van een individu moet worden overwonnen. De reden hiervoor is, dat de Moeder Gods de Uitverkorene onder alle geschapen zielen was, Zij die is bekleed met het uniek voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis en derhalve de enige Draagster is van een ziel die niet was 'beschadigd' door de uitwerkingen van de erfzonde. In een beeld zou de erfzonde kunnen worden vergeleken met een voor (een greppel) in een akker, via dewelke water uit de bodem kan worden afgevoerd. In dit beeld zou de voor het kanaaltje zijn, via hetwelk de ziel voortdurend haar 'water van Goddelijk Leven' verliest, waardoor zij heel kwetsbaar is tegen elke aanval vanwege de duisternis. Dit beeld kan het beter begrijpelijk maken hoe het komt dat de Allerheiligste Maagd volkomen immuun was voor alle zonde en elke uiting van duisternis. Het moet echter worden beklemtoond dat Zij deze immuniteit slechts kon handhaven door Haar onwankelbare Wil om nooit enige overtreding tegen Gods Wet van Liefde te begaan. Zowel Haar Onbevlekte Ontvangenis als Haar Wil om volkomen zuiver te blijven, maken Haar tot de volmaakte Gids voor de ziel op haar zoektocht naar het Heil en naar toevlucht in de onophoudelijke bekoringen, misleidingen en duistere invloeden die in het dagelijks leven op haar afkomen.

Op grond van Haar vastberadenheid om volkomen en vlekkeloos trouw te blijven aan Gods Wet van Liefde werd Maria door God een eeuwigdurende onoverwinnelijke macht tegen alle duisternis verleend. Trouw blijven aan Gods Wet van Liefde betekent inderdaad, zelfs niet de geringste zonde of ondeugd begaan. Dit is waarin de Allerheiligste Maagd uitblonk, en wat Haar in staat stelde om de Moeder van Gods Zoon te zijn, het Tabernakel dat de Godheid in de wereld zou dragen. Maria’s onwankelbare trouw jegens Gods Wet door de wil, niet aan enige boosaardige inspiratie toe te geven, maakte Haar tot de ware Kroon op de Schepping, de ware Spiegel van Gods Hart, het Beeld bij uitstek van Gods ideaal over hoe een mensenziel behoort te zijn en hoe Hij elke ziel oorspronkelijk had voorzien, namelijk dat zij een waardig vertegenwoordigster van God jegens de hele Schepping zou zijn. Gods tegenhanger, de satan, zou nooit iets tegen Maria vermogen. Zij zou daarom Diegene zijn, wier voet uiteindelijk de kop van de satan zou verpletteren als een teken voor het feit dat alle werken van het kwaad hun uitwerking zullen verliezen wanneer Gods Rijk op aarde wordt gegrondvest. Het verpletteren van de kop van de satan is tenslotte wat Maria sedert Haar Onbevlekte Ontvangenis onophoudelijk heeft gedaan, door elke bekoring die de satan op Haar weg bracht, te overwinnen.

God maakt nooit zomaar Plannen. Het feit dat Maria het uniek voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis ontving, Haar mystieke versmelting met Jezus Christus, de God-Mens, in Zijn innerlijke gesteldheden tot en met Zijn ontsluiting van de weg naar de Verlossing van elke ziel die bereid is om Gods Wet van Liefde daadwerkelijk in haar eigen leven toe te passen: Indien dit alles enig nut voor de mensenziel moet krijgen, moet deze laatste in staat en bereid zijn om in Maria’s spoor te volgen. Dit is waartoe God elke ziel in staat stelt via het sluiten van het heilig verbond van toewijding aan de Heilige Maagd Maria.

Totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding aan Maria is een verbond via hetwelk de mensenziel zichzelf, elk detail van haar leven (verleden, heden en toekomst) en elk aspect van haar wezen (handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen en verlangens, alle beproevingen en wederwaardigheden van het leven en de uitwerkingen ervan in de innerlijke gesteldheden van de ziel) aan Maria weggeeft. De zin en de doelstelling van deze gave, die de ziel elke dag en elke nacht van haar aardse leven ononderbroken brengt, liggen hierin, dat het leven van de ziel zijn maximale vruchtbaarheid zou verwerven, doordat de Heilige Maagd via het verbond van toewijding in staat wordt gesteld, alle aspecten van het leven en het wezen van de ziel ten volle in de verwezenlijking van Gods Heilsplan op te nemen.

Via deze ononderbroken akt van zelfgave en zelfverloochening wordt de ziel in de diepste zin van het woord Maria’s dienares. God vertrouwde de Koningin des Hemels de opdracht toe, Jezus’ Verlossings- en Heilswerken binnen elke ziel tot volle vruchtbaarheid te helpen brengen, waardoor Gods Heilsplan naar zijn voltooiing wordt gebracht in elk individu dat bereid is om actief samen te werken naar de verwezenlijking van deze doelstelling toe. Om deze reden ligt Maria’s opdracht in het kader van het heilig verbond van toewijding van zielen aan Haar hierin, dat Zij de ziel begeleidt op haar weg van heiliging. Onder heiligheid dient te worden verstaan, het vermogen van de ziel om Heil te brengen via al haar doen en laten en al haar innerlijke gesteldheden, en kan derhalve worden beschouwd als de mate waarin de ziel daadwerkelijk de doelstelling vervult waartoe zij is geschapen.

Een ziel die intiem met de Moeder Gods samenleeft, waarbij zij Haar beschouwt als de Meesteres van haar leven en haar wezen, en als haar Gids doorheen alle gebeurtenissen van haar leven, mag nooit Maria’s onbegrensde macht uit het oog verliezen, in het bijzonder niet bij haar pogingen om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden van het leven. Het aardse leven is een eindeloze strijd tegen bekoringen, misleidingen, en de vele vreeswekkende en ontmoedigende invloeden om ons heen. Dit zijn de kogels waarmee de krachten der duisternis elke ziel van God, haar Bron en Bestemming, trachten los te snijden. Daarom behoort de ziel in nood zich tot de Koningin des Hemels te wenden. Wanneer de ziel dit doet op basis van een oprechte gesteldheid van toewijding aan Haar, van overgave aan Haar en van een oprecht verlangen om de verwezenlijking van Gods Heilsplan te dienen via de dienst aan Maria, die van God de leiding over de strijd tegen de duisternis heeft ontvangen in elke ziel die bereid is om Jezus Christus daadwerkelijk na te volgen en daadwerkelijk van God te zijn, zal zij in de Allerheiligste Maagd Maria een uiterst machtige Bondgenote vinden.

Het is van het grootste belang dat elke ziel beseft dat Maria, de Koningin van Hemel en aarde, door God is bekleed met het vermogen en de macht als de Meesteres van alle zielen, wat betekent dat Zij uitverkoren is om Meesteres van de engelen en Koningin van alle hemelbewoners te zijn, Zij die is bekleed met het vermogen, elke mensenziel inwendig om te vormen (in het bijzonder in de mate waarin de ziel zichzelf totaal aan Haar toewijdt) en deze laatste te beschermen tegen elke invloed die vijandig is jegens God en Zijn Werken en Plannen, en Zij die een absoluut onbegrensde macht bezit over de effecten van de werken die door om het even welke duistere kracht worden verricht. Maria’s titel als Meesteres van alle zielen herinnert ons derhalve aan het feit dat ook de verdoemde zielen (d.w.z. zowel de gevallen engelen als de verdoemde mensenzielen) in Haar macht zijn. De mate waarin Zij deze macht daadwerkelijk kan uitoefenen, wordt bepaald door de mate waarin mensenzielen vrijwillig en van harte smeken om Haar tussenkomst, en waarin de Goddelijke Gerechtigheid en Barmhartigheid het in elk specifiek geval en op elk specifiek ogenblik rechtvaardigen dat Zij optreedt.

Dit alles wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop elke mensenziel individueel omgaat met de vrije wil waarmee zij is uitgerust, en de mensheid als geheel God waarlijk aanvaardt als het Middelpunt van alle leven, en volgens dit geloof blijft handelen. Een goddeloze wereld is een open uitnodiging tot de ondergang door de werking van de krachten der duisternis, wier verwoestende activiteiten ongebreideld om zich heen grijpen en nooit kunnen worden gestopt indien de mensheid het achterwege laat, God in alle aspecten van het leven de hand te reiken.

Maria’s onbegrensde macht over de krachten der duisternis wordt niet slechts verklaard in de Onderrichtingen door de Meesteres van alle zielen, zij is mij bij diverse gelegenheden eveneens visueel getoond. Eén hiervan werd op uitdrukkelijk verzoek vanwege de Heilige Maagd opgetekend in de Openbaring met de titel Belijdenis van een duivel op Maria’s bevel.

Het is cruciaal voor elke ziel, zich geregeld de vraag te stellen: "Hoe belangrijk is de verwezenlijking van Gods Heilsplan werkelijk voor mij, en in hoeverre ben ik bereid om mijn eigen behoeften ondergeschikt te maken aan deze van Gods Plan?". Het eerlijk antwoord op deze vraag kan het individu heel wat leren over zijn zielsgesteldheid en de vruchtbaarheid die hij voor God kan verwachten te bereiken. Het zal eveneens een aanwijzing verschaffen met betrekking tot de mate waarin de ziel wellicht aan alle invloeden van duisternis in haar leven weerstand zal kunnen bieden. De ziel is niet in staat om de krachten van het kwaad in haar eentje te verslaan, maar zij kan dit absoluut indien zij zichzelf werkelijk in Maria’s handen legt en vast in Haar gelooft als Diegene die de macht heeft, het zaad van de Woorden en Werken van Christus in haar tot volle rijping te brengen. Naarmate het heilig verbond van toewijding aan Maria vervolmaakt wordt, zal de ziel een steeds helderder licht worden, dat het Licht van God Zelf om zich heen verspreidt en aldus alle invloeden van de duisternis in haar leven verzwakt.

De weg naar de ware vrijheid voor de zielen ligt precies hier: op de weg van de toewijding aan de Koningin des Hemels en van het gebed tot en met Haar. De bevrijding van de Schepping uit de duisternis komt niet vanzelf, zij moet door elke ziel vrijwillig in zichzelf worden ontsloten. Wie naar het Ware Licht verlangt, zal de zon van de Eeuwige Liefde oogsten. Het zal voor de ziel nooit mogelijk zijn, uit de nacht naar het volle daglicht te gaan zonder eerst het hoopgevend licht van de dageraad te aanschouwen. Op gelijkaardige wijze heeft God de zielen Maria gegeven als de Dageraad die hen uit de nacht van de zonde en van de bedreigingen van zowel haar innerlijke als de haar omgevende duisternis wegleidt naar het Licht van Christus. Laten wij dit nooit vergeten, want zo heeft God Zelf het gewild toen de gekruisigde Jezus Zijn Moeder aan de mensheid gaf, en de mensheid aan Zijn Moeder, als Zijn laatste geschenk alvorens de uitwerkingen van de erfzonde met Zich mee te nemen in de dood.

Gebruikt U de volgende gebeden en Openbaringen met Vuur en vertrouwen. Zij kunnen Uw leven veranderen.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,
Haar Myriam – juni 2014

Uit de Openbaring van 12 augustus 2007

"(...) Ontwaak, want de draak is hongeriger dan ooit. Laat hij jullie niet langer slapend en weerloos aantreffen, want slechts een waakzame en strijdende ziel kan hem op de vlucht jagen. Slechts in de ziel die de opperste deugd betracht en die Mij als haar Meesteres op de troon van haar innerlijk heiligdom heeft geplaatst, schittert het Kruis dat de satan verlamt. Ik roep de christenen ook op tot een diep geloof in Mijn ware aard en macht (...)".

209. SMEEKGEBED TOT DE EEUWIGE VADER
TOT VERNIETIGING VAN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader,
Vanuit de onlesbare dorst van Jezus naar zielen, en de nimmer eindigende Smart van Maria om de teloorgang van Haar kinderen, smeek ik U om de uitstorting van alle verlossende machten uit Gods hand over de wereld tot verbreking van alle ketenen van het kwaad die de zielen binden.

Door het verblindend Licht van het Kruis van Christus, het Licht der wereld, breek de ketenen der duisternis.
Door de onbegrensde verlossende kracht van de Heilige Wonden van Christus, de Bevrijder der mensheid,...
Door de verpletterende macht van het Heilig Bloed van Christus, het Lam Gods,...
Door de veelvuldige duiveluitdrijvingen door Christus, de Messias,...
Door de veelvuldige mirakelen door Christus, het Mens geworden Woord van God,...
Door de Goddelijke Glorie van de Verrijzenis van Christus, Zoon van God,...
Door de vlekkeloze zuiverheid van de Allerheiligste Maagd Maria,...
Door het glorierijk maagdelijk Moederschap van de Moeder Gods Maria,...
Door de absolute volmaaktheid van de Allerheiligste Maagd Maria, de Koningin van Hemel en aarde,...
Door de geheiligde Tranen en Bloedtranen van de Allerheiligste Maagd Maria, de Medeverlosseres van de mensheid,...
Door de onvergelijkbare Verheerlijking van de Allerheiligste Maagd Maria naar ziel en Lichaam,...
Door de beloofde Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria, de Schrik der duivelen,...
Door de machtige, vernietigende en herscheppende uitstorting van de Gaven van de Heilige Geest,...
Door het alles verterend Liefdesvuur van de Heilige Geest,...
Door het zegenrijk zwaard van Aartsengel Michaël, de overwinnaar van Lucifer,...
Door de onoverwinnelijkheid van de Engelen van het Licht, Uw Hemelse Legerscharen,...
Door de reinheid en de trouw van de Heilige Jozef, de eerste dienaar van Jezus en Maria,...
Door de engelachtige Liefde van de Heilige Apostel Johannes, de geliefde leerling van Jezus,...
Door het onwankelbaar geloof van de Heilige Apostel Petrus, de eerste Paus van Uw Heilige Kerk,...
Door de zelfgave, de offers, de verstervingen, de boete en het gebed van Uw toegewijde christenen,...
Door de zelfverloochening, het bloed en het lijden van Uw heiligen en martelaren,...
Door de verandering van elke Heilige Hostie in Christus in elke Eucharistie,...
Door de eerherstellende kracht van elke oprechte Biecht,...

Uit de Openbaring van 21 januari 2006

"(...) De slang van alle kwaad zal elke grond schuwen die door Mijn voeten is aangeraakt. Sidderen zal zij voor Mij, ja dat doet zij nu reeds, want de heilige geur van Mijn voeten brengt haar in ademnood. Zij zal verlamd worden bij de aanblik van Mijn ogen, want het Vuur van God stroomt uit Mij. Opdat zij herinnerd worde aan de macht van Haar die zij reeds verafschuwde vóór de tijd der mensenzielen begon, verlang Ik instrumenten van Mijn macht, zielen die zich voor Mij neerwerpen als een getuigenis tegen de slang, zielen wier hart en tong Ik zal bekleden met het Vuur van Mijn Hart. Zo zal het Vuur dat op Golgotha is aangestoken, de wereld veroveren. Geen spelonk zal ontsnappen aan zijn warmte noch aan de straling van zijn Licht. Zo zal Ik de duisternis der harten overwinnen. (...)"

373. NOODAANROEPING VOOR BESCHERMING

(Myriam van Nazareth)

Jezus Christus, Mens geworden Zoon van God, teken mijn ziel met Uw Kruis dat de duivel overwint.
Jezus Christus, Licht in de duisternis, vervul mij met Hemelse kracht waartegen geen duisternis bestand is.
Jezus Christus, Verlosser van alle zielen die geloven en liefhebben, verlos mij uit de angst die mij doet wankelen.
Heilige Maagd Maria, Onbevlekte Ontvangenis, leg onder Uw voeten alles wat mij aanvalt in ziel, geest, hart en lichaam, want ik geloof in Uw totale macht over de duivel.
Heilige Maagd Maria, Medeverlosseres van de mensheid, bind al mijn vijanden aan de voet van het Kruis, opdat hun boze neigingen verdwijnen in het Hemels Licht.
Heilige Maagd Maria, Schrik der duivelen, verjaag van mij alle boze krachten die mij bedreigen.
Heilige Aartsengel Michaël, omring mij nu met Gods engelen. Red mij uit dit gevaar en bescherm mijn ziel, geest, hart en lichaam, in de allerheiligste Namen van Jezus en Maria.
(maak het kruisteken)

Uit de Openbaring van 18 februari 2006

"(...) Mijn macht geldt in de Hemel, op aarde, en over de duivelen. Binnen deze drie machtsgebieden word Ik alleen in de Hemel gediend in overeenstemming met de Wil van God. De Wet van Gods Gerechtigheid zal pas vervuld worden wanneer ook Mijn macht over mensen en duivelen zich ten volle zal kunnen openbaren. Alleen de strijdende kerk op aarde kan dit bekomen. Indien de Liefde van de mensenzielen tot hun Meesteres onvoldoende groot is om Haar dit eerbetoon te brengen, mogen zij dan begrijpen dat de openbaring van Mijn macht niet alleen de volheid van Mijn Heerlijkheid zal laten stralen, doch ook de bevrijding van de mensheid uit zonde, kwaad en ellende zal brengen. Daarom verlang Ik, in overeenstemming met Gods Wil, de zielen aan Mijn voeten te zien, opdat Ik de duivelen voorgoed kan temmen en verlammen. De macht is in Mijn handen, zeg de ziel en dat zij Mij smeken om haar uit te oefenen in haar volheid. (...)"

399. GEBED TOT MARIA OM WEERSTAND TEGEN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

Elk van de volgende aanroepingen wordt gevolgd door: "geef mij weerstand tegen alle kwaad, maak mij tot een spiegel van Uw heilige ziel":

Maria, verrukkelijke Lentebloesem, in Wie de kiem van de zonde nooit bederf heeft kunnen zaaien, (...)
Maria, Schat van heerlijkheden, in Wie alle deugden tot volmaaktheid zijn gebracht, (...)
Maria, vlekkeloze Maan, volmaakte afstraling van het Licht van de Heilige Drie-Eenheid, (...)
Maria, Koningin van Hemelse Glorie, tegen Wie alle krachten der duisternis machteloos gebleven zijn, (...)
Maria, Kroon van de Schepping, de Vrouw Die de schande van de erfzonde voor de mensheid zou wegnemen, (...)
Maria, Trots van de Hemelse Vader, Die de grootste heiligheid ongeschonden hebt bewaard, (...)
Maria, Siertuin van God, in Wier hele Wezen God de opperste verheerlijking vond, (...)
Maria, Overwinnares van alle kwaad, onder Wier voeten de duivel verpletterd zal worden, (...)
Maria, Tabernakel van de Messias, doordrongen van de heilige wierook van het volmaakt gebed en offer, (...)
Maria, Vlam uit het Hart van de Geest, Die harten laat ontbranden in de zuiverste Hemelse Liefde, (...)
Maria, Lichtkrans der engelenkoren, Wier ziel alle Hemelse machten in verrukking heeft gebracht, (...)
Maria, Sleutel der zielen, Die de meest intieme kamer der ziel ontsluit voor Gods Genaden, (...)

Uit de Openbaring van 8 april 2006

"Meesteres van alle zielen kan alleen Zij zijn, Die alle zwakheden en bekoringen die het leven van de mens bedreigen, heeft overwonnen. Elk ogenblik van Mijn leven heeft de satan onder Mijn voeten gelegen. Niettemin hield hij ook in die positie van totale vernedering niet op, zijn giftige pijlen op Mijn Hart te richten. Vanaf Mijn prille kinderjaren moest hij erkennen dat Ik een buitengewone, absolute macht over hem had. Bij het Kruis van Calvarie is hem duidelijk geworden dat Ik de Vrouw was Die hem eeuwen voordien door de Allerhoogste was voorgesteld als zijn Meesteres voor de eeuwigheid, doch voor Wie hij toen weigerde te knielen. Daar, bij het Heilig Kruis, heeft hij de macht van Mijn voet in haar volheid ervaren.

De ziel die in de zwaarste beproevingen in het Hart van de Allerhoogste geworteld blijft, heeft macht over alle kwaad. Elke ziel kan de satan verlammen door zich in de ogenblikken van duisternis aan Mijn voeten neer te werpen en te belijden dat Ik haar Meesteres ben. Deze ziel zal delen in Mijn macht, Mijn Licht, Mijn heiligheid. Mij in de beproevingen belijden als de Meesteres van alle zielen, en zich totaal aan Mij overleveren, vergt een grote rijping in alle deugden. De meeste zielen ontbreekt het daarbij aan Liefde, geloof, vertrouwen en nederigheid. Door hun verbeten groei in deze gesteldheden moeten de zielen Mijn troonsbestijging als de Meesteres van alle zielen voorbereiden. In het uur van Mijn troonsbestijging zullen alle zielen voor Mij knielen, en het eerste decreet van de Meesteres van alle zielen zal dit zijn waardoor de satan en zijn gevolg naar hun oord van gevangenschap onder Mijn voeten verwezen zullen worden. (...)"

418. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BEVRIJDING VAN DE WERELD
UIT DE GREEP VAN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, hoogverheven Meesteres van de Engelen, uitverkoren om de kop van de duivel te verpletteren.
In totale onderwerping smeek ik U om genaden voor onze zondige zielen.
Kom nu, heers in alle mensenharten en roep over alle kwaad het Vuur van Uw Liefde af, opdat alle zonden der wereld daarin verteerd mogen worden.
Heers in alle mensengeesten, opdat zij niet langer instrumenten zijn voor de verwezenlijking van duivelse plannen.
Laat mij U verheerlijken, o Moeder van de gekruisigde Jezus. Door U is de Verlossing mogelijk gemaakt. Aan U is alle macht gegeven om deze wereld uit de duisternis te bevrijden in het Licht van het Kruis en van Uw Onbevlekte Ontvangenis.
Alle vijanden van Christus lever ik uit aan Uw voeten, waar zij vernederd zullen worden en tot stof zullen vergaan. Ik smeek U, nu Uw heerschappij te vestigen in alle zielen, opdat Uw Werk van bevrijding en zuivering van de wereld in hen voltooid moge worden. Verstik nu alle kwaad onder Uw voeten, opdat de zielen herbloeien voor Gods Rijk op aarde. Kom en heers, o Koningin van Hemel en aarde.

Uit de Openbaring van Goede Vrijdag 14 april 2006

"(...) Paaszaterdag is tevens de dag waarop de doopgeloften worden hernieuwd. Door deze geloften verzaakt de ziel aan alle navolging van het kwaad. Dat is precies de basis voor alle toewijding aan Mij: wie kiest voor een leven in Mijn dienst, verzaakt aan de navolging van Mijn tegenstander, de satan. Een toegewijde die zijn toewijding onvoldoende beleeft, leeft te oppervlakkig en verzinkt spoedig in allerlei ondeugd. (...)".

♥ ♥ ♥

Uit de Openbaring van 16 mei 2006

"(...) Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. De wereldbol is onder Mijn voeten gelegd omdat Ik macht heb over alles. Alle kwaad zal tot gevangene van Mijn voeten worden, en alles wat naar God verlangt, zal aan Mijn voeten opgericht worden. Verwaarloos deze kennis niet. De Meesteres van alle zielen is geroepen om Leven in de zielen te brengen".

433. AANROEPING OM BESCHERMING DOOR MARIA,
SCHILD DER VERVOLGDEN

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Meesteres van de engelen,
Mijn hele wezen en alles wat ik heb, stel ik onder Uw verheven bescherming, want aan U is macht gegeven over alles op de aarde en onder de aarde.
Aan U vertrouw ik de verdediging en bewaring toe van mijn ziel, mijn geest, mijn hart, mijn lichaam, mijn dierbaren en alles wat onder mijn hoede is gesteld.
Ik smeek U om Uw voelbare Aanwezigheid, bijstand, kracht en vertrouwen in alle nood, in elk ogenblik van de dag en de nacht, overal en op al mijn wegen.
Omdat ik U toebehoor als Uw bezit en eigendom, o Moeder van Jezus, wees mijn schild bij elke aanval die boze krachten tegen mij richten. Onderwerp elke macht die mij schade wil toebrengen, want niets of niemand is aan U gelijk.
O Maria, Koningin van Hemel en aarde, Schrik der duivelen, wees mijn schild en mijn kracht, opdat ik door U behoed moge blijven tegen alle kwaad.

Uit de Openbaring van 6 mei 2006

"Zeg aan de arme kudde van Jezus dat zij niet willoos overgeleverd is aan de macht van de satan. Net zoals Ik Mijn macht als de Meesteres van alle zielen pas ten volle kan ontplooien in de mate waarin de ziel zich werkelijk aan Mij geeft, kan ook de satan slechts zijn vernietigende macht ontplooien in de mate waarin de ziel zich aan hem geeft. Uit God stroomt niets dan Leven. De satan daarentegen, is als een magneet die alle leven uit de ziel wegtrekt, zodat zij zieker en zieker wordt, steeds minder levenslust en levenskracht vertoont, en in bepaalde gevallen totaal niet meer levensvatbaar is.

Naarmate het leven uit de ziel wegvloeit, krijgt zij het moeilijker om het Licht te volgen. Dat komt doordat het wegvloeien van het Leven uit de ziel een compensatie zoekt in het najagen van behoeften die schijnbaar nieuw leven in de ziel brengen doch in werkelijkheid slechts de macht van het materiële verhogen: de lichamelijke lusten en de behoeften aan alles wat met geld verkregen kan worden, maken zich dan tot machthebbers in de ziel. In werkelijkheid zijn dit de machtsmiddelen waarmee hij regeert die de tiran der tirannen is: de satan.

Ik bezit de macht om zijn zweep onder Mijn voeten te leggen en te houden. Zeg aan de zielen dat Ik slechts wacht op hun smekingen tot Mij, de ware Meesteres van alle zielen, om de macht en de heerschappij over hen in handen te nemen en hen te bevrijden uit de koorts der bekoringen die gepaard gaat met de ziekte van de ziel. Zeg dat zij Mij veelvuldig en met volle kracht aanroepen met de woorden: 'Maria, onbevlekte Meesteres van alle zielen, bevrijd mij van alles wat mijn ziel bedreigt, want ik wil U toebehoren. Schenk mij het Ware Leven'. Deze woorden, tot Mij gericht vanuit een hart dat waarlijk verlangt naar het Ware Leven, zullen de volheid van Mijn macht ontbinden".

447. AANROEPING TOT MARIA OM HULP IN BEKORING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Wil neerzien op Uw dienares in dit uur van nood, want voor Uw voeten leg ik mijn onmacht, mijn vrees en mijn zwakheid. Bedwing mijn bekoringen, mijn machtige Meesteres, want voor U vlucht elke boze macht.
Door Uw macht, o Maria, verjaag van mij elke kracht die mij bedreigt, bekoort, misleidt of ontmoedigt.
Door Uw Wijsheid, o Maria, laat mij elk kwaad, elke dwaling en elke bekoring herkennen.
Door Uw Liefde, o Maria, verbrand in mij en om mij heen elke bron of uiting van negativiteit.
Door Uw zuiverheid, o Maria, verblind elke kracht die mij in duisternis hult of met onreinheid besmet.
O Onbevlekte Overwinnares der duivelen, verleen mij de kracht om alle kwaad te weerstaan, en de Wijsheid, de Liefde en de zuiverheid om alle bekoring te beschamen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

Uit de Openbaring van 10 mei 2006

"De staat van genade van de zielen als geheel is uitermate bedenkelijk geworden. Daarom kan de wereld niet langer gered worden door gebeden alleen. Een zeer groot gedeelte van de gebeden wordt mechanisch, zonder veel gevoel of Liefde, verricht. Bovendien stroomt ook die andere grote Voedingsbron van de Genaden, de Heilige Eucharistie, niet meer onbelemmerd, want vele Genaden gaan hier verloren doordat de traditionele liturgie op grote schaal ontwricht wordt. Daarom zei Ik je reeds eerder dat de mensheid twee zeer grote behoeften heeft (Maria verwijst hier naar de openbaring van 3 mei): de terugkeer naar de oorspronkelijke staat van de Kerk van Christus, en een intense toewijding aan Mijzelf.

Geef Mij niet slechts gebeden, Ik wil zielen. Laat Mij de troon bestijgen als Meesteres van alle zielen, en de mensheid zal een explosie van Mijn macht ervaren die haar zal tonen wat er gebeurt wanneer het kwaad van de aardbodem verbannen wordt: de regering van Maria in de harten betekent het einde van alle leed. De eerste stap die hiertoe noodzakelijk is, is Mijn troonsbestijging in de zielen afzonderlijk. Wanneer Ik in een ziel de troon bestijg, leg Ik daar de satan onder Mijn voeten en begin dan het groot werk van uitzuivering van alle gesteldheden in denken en voelen.

De door Mij beheerste ziel wordt draagster van het Ware Licht, en wordt zachtmoedig, blijmoedig, vreugdevol, hoopvol, vertrouwvol, vrij van alle angst en vrees, behulpzaam, een bron van bemoediging en een zon voor haar medemensen. Zij ontwikkelt een afkeer van alles wat duister of negatief is, onzuiver of liefdeloos. De ware heerschappij van Maria in de ziel schept Ware Vrede, ontspannen gelatenheid en een diepe zin voor overgave. Dit is wat Ik nodig heb: zielen die zich volmaakt aan Mij overgeven".

510. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BEVRIJDING UIT DE GREEP VAN DE SATAN

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, onbevlekte Moeder van God,
Aan Uw allerreinste voeten smeek ik om bevrijding van de aanvallen van de duivel.
Brand in mijn hart het verlossend Kruis van Jezus Christus als een onuitwisbaar Teken tegen de satan die mij bedreigt.
Omhul mijn geest met Uw Hemelse mantel, opdat geen verleiding, misleiding, bekoring, twijfel of angst in mijn gedachten kan leven.
Leg mijn gekwelde en zondige ziel onder Uw voeten, opdat elk spoor van het gif van de duivel onder Uw macht verstikt zou worden.
O Meesteres der Hemelse machten, beveel toch elke boze macht, zich voorgoed van mij te verwijderen, opdat ik vrij moge zijn en met Gods engelen Uw Heerlijkheid kan prijzen.
O Medeverlosseres in Wie de erfzonde teniet is gedaan, U in Wie de overwinning van Jezus Christus over alle machten van het kwaad tot voltooiing is gekomen, bind nu in mij en om mij heen alle duivelen, en vernietig al hun daden en plannen in de onoverwinnelijke macht, U voor eeuwig gegeven door de Drie-Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Uit de Openbaring van 13 mei 2006

"(...) Vooral in deze Laatste Tijden ben Ik bestemd om de definitieve overwinning over de duivelen te voltrekken. Hiertoe staan alle engelen Mij ter beschikking, evenals, op rechtstreekse wijze, de zielen die daartoe door God zijn voorbestemd, en op onrechtstreekse wijze alle andere zielen, want alle mensenzielen worden geacht, mee te werken aan de verwezenlijking van Gods Plannen. Ik heb het bevel over de uitvoering ervan, en beschik over de aanwending van alles wat daartoe bijdraagt: boeten, offers, toegewijde beproevingen en lijden, gebeden, akten van verheerlijking, eerherstel en gehoorzaamheid (...)"

♥ ♥ ♥

Uit de Openbaring van 2 augustus 2006

"(...) Elk eerherstel en elk eerbetoon gebracht aan Mij als de Koningin en Meesteres van de engelen, is in wezen een eerherstel voor alle kwaad van alle tijden, want de weigering van de opstandige engelen om Mij te erkennen als hun Meesteres, is het begin geworden van het pakt dat de satan heeft gesloten om Mij voor eeuwig te bestrijden en God te beledigen door de mensenzielen te vangen in zijn net van zonde. De gewillige bereidheid van de mensenzielen in de dienst jegens de satan, heeft dit pakt zijn volle uitwerking geschonken. (...)"

545. AANROEPING TOT MARIA, GENEESMIDDEL TEGEN ALLE BEKORING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, allerzuiverste Bloem der Hemelen,
Aan Uw voeten betreur ik mijn zwakheid.
Wil mij behoeden voor alle valstrikken van het kwaad, dat mijn zwakheid uitbuit om mij in dwaling te brengen.
Hoezeer verlang ik toch naar U, o allermooiste der zielen, vrij van alle zonde en almachtig tegen alle bekoring, verleiding en misleiding.
Slechts om één bloem uit Uw Hart smeek ik U, o verheven Koningin der reinheid, en ik zal gezond worden.
Moge het Licht uit Uw ogen mijn gids zijn, en mogen Uw Tranen om mijn zonden mij wassen van al mijn ondeugden, die het Kruis van Jezus verzwaren.

Uit de Openbaring van 13 juni 2006

"De zielen zijn het voorwerp van een aanhoudende strijd tussen het Licht en de duisternis. De overwinning van het Licht is een vaststaand gegeven, want God is onoverwinnelijk. Waarom duurt deze strijd voort ondanks Gods almacht? Omdat God de mens een vrije wil heeft gegeven, en de mens de duisternis méér blijft beminnen dan het Licht. Dat komt omdat de duisternis de mens het paradijs voorspiegelt op aarde, in genot en bevrediging van lichamelijke, stoffelijke, tastbare behoeften. De ontastbare schatten van de ziel zijn voor de verblinde, zozeer afgedwaalde mensheid van weinig of geen tel. Zie, Ik ben de Meesteres van alle zielen, de Moeder van Christus die het Licht opnieuw kenbaar heeft gemaakt aan de zielen.

Indien God de duisternis Zelf zou overwinnen zonder enige inmenging van de mens, zou de overwinning van het Licht een opgedrongen overwinning zijn, een overwinning en een bevrijding die de zielen niet zelf hebben gevraagd. Daarom wil de Allerhoogste deze strijd tegen de duisternis voeren met volle medewerking van de zielen, ja, Hij wil de duisternis overwinnen via de zielen zelf. Hij heeft Mij tot voorbeeld en boegbeeld gesteld. In Mij is de erfzonde overwonnen. In Mij is elke dagelijkse zonde overwonnen. In Mij heeft God het Licht op de wereld gebracht. Door Mij zal de satan definitief overwonnen worden. Waarom toch aanvaarden zovele zielen Mijn uitverkiezing niet?

Zeg aan de zielen dat de miskenning van de Meesteres van alle zielen, Maria, de Medeverlosseres naast Christus, een miskenning van Gods Plannen en Werken is. De zielen kunnen niet bevrijd worden uit hun ellende zolang zij niet Gods Beschikking aanvaarden door dewelke Ik ben aangesteld tot hun Meesteres met Goddelijke macht, tot Koningin over alle schepselen, Vertegenwoordigster van God bij de zielen, en Brug tussen Hemel en aarde.

God had de effecten van de erfzonde Zelf eigenhandig kunnen verbreken, doch Hij heeft uitdrukkelijk voorzien dat een mensenziel deze overwinning zou bekrachtigen door Haar medewerking in elk facet van de strijd. Daarom heeft Hij Mij tot Moeder van Christus gemaakt, met behoud van Mijn maagdelijkheid. Zo zou een Vrouw rechtstreeks aan de basis liggen van de Verlossing door de mens geworden Zoon van God. Als de Meesteres van alle zielen zet Ik deze rol van de allerhoogste uitverkiezing voor altijd voort.

Op Mijn beurt kies Ik zielen tot Mijn uitsluitende dienst, en bereid Ik hen voor om dit werk samen met Mij te verrichten. Niet omdat het Mij aan macht zou ontbreken, doch omdat de rechtstreekse betrokkenheid van zielen op aarde nog steeds noodzakelijk is volgens Gods Wet. (...) De zielen kunnen slechts bevrijd worden uit alle ellende van de duisternis door de rechtstreekse deelname van mensenzielen aan de strijd tegen alle kwaad en alle dwaling en verblinding. Ikzelf ben voor altijd het boegbeeld voor de mensenzielen. (...)"

570. GEBED OM BESCHERMING TEGEN KWAADWILLIGHEID

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Vrede en Schrik der duivelen,
Omwille van Uw grenzeloze Liefde smeek ik U, bescherm mij vandaag tegen alle uitingen van agressiviteit van mensen tegen mijzelf, mijn dierbaren en mijn bezittingen.
Bescherm mij tegen alle negatieve gedachten, haat, nijd en jaloersheid waarmee mensen mij willen vernietigen, ziek maken of schade toebrengen in ziel, geest, hart, lichaam, relaties of materiële middelen.
Bescherm mij tegen alle roddel, laster, leugens of kwaadsprekerij van mensen, en alle gevolgen ervan voor mijzelf en mijn relaties.
Bescherm mij tegen alle onzuivere of niet-geoorloofde verlangens van mensen tegenover mij en mijn relaties.
Machtige Moeder van God en Medeverlosseres van ons, zondaars, teken mijn hele wezen en mijn dierbaren met een Kruis van Hemels Vuur dat alles verjaagt wat mij bedreigt.
Mogen Gods engelen op Uw Voorspraak een muur van Licht om mij heen en mijn relaties leggen, opdat geen duisternis mij kan raken en elke uiting van haat of kwaadwilligheid tegen mij verteerd moge worden in het Vuur van Gods Liefde.

Uit de Openbaring van 28 juni 2006

"(...) Onbeschrijflijk veel lijden wordt door de satan veroorzaakt in een poging om de zwakke mens te breken tot in de ziel. Wanneer de lijdende ziel zich aan Mijn voeten neerwerpt in overgave en dank ondanks het lijden, kan zij hierdoor deze wapens van de satan tegen hemzelf keren, zodat Ik zijn plannen kan vernietigen met zijn eigen wapens.

Indien de mensheid uit de ellende bevrijd wil worden, moge zij dan niet de satan verder voer geven en zijn macht nog vergroten door onvrede over het lijden, doch het lijden in aanvaarding, geduld en nederigheid aan Mijn voeten neerleggen. Zeer grote dingen kan Ik er voor de hele mensheid mee doen. Zoveel lijden heeft door de eeuwen heen tot niets anders gediend dan tot verscherping van de klauwen van de satan. Laten de zielen Mij daadwerkelijk erkennen als de Meesteres van alle zielen, en hun eigen gelukzaligheid, reeds op deze aarde, zal hen tonen aan Wie door God Zelf de macht is toegewezen. De satan heerst omdat de zielen hem dit toelaten. De Meesteres van alle zielen is geroepen om te heersen omdat God dit zo heeft beschikt.

♥ ♥ ♥

Uit de Openbaring van 15 september 2006

"(...) Nu, in deze Laatste Tijden, openbaar Ik Mij via jou als de allermachtigste Meesteres van alle zielen. (...). De Moeder van Smarten is Medeverlosseres geworden: Zij heeft samen met God Zelf de mensheid verlost. In deze hoedanigheid is Haar macht over het kwaad in haar totaliteit tot uiting gekomen. Als de allermachtigste Meesteres van alle zielen krijgt Zij nu de gelegenheid om de Goddelijke Beschikking ten uitvoer te leggen, krachtens dewelke Haar totale, absolute en soevereine macht over alles, dus ook over de duivelen bekend gemaakt wordt. (...)"

597. TWAALF AANROEPINGEN TOT VERDRIJVING VAN DE SATAN
(in ogenblikken van bekoring en geestelijk lijden)

(Myriam van Nazareth)

God van Liefde en Eeuwig Leven, ik bemin U, red mij.
Jezus Christus, Mens geworden Verlosser, ik bemin U, red mij.
Heilig Kruis van Verlossing, ik bemin U, red mij.
Heilig Bloed van Jezus, ik bemin U, red mij.
Heilige Wonden van Jezus, ik bemin U, red mij.
Heilige Geest, Die alle deugden en Gaven van heiligheid schenkt, ik bemin U, red mij.
Onbevlekte Maagd Maria, Medeverlosseres van de mensheid, ik bemin U, red mij.
Onbevlekte Maagd Maria, maagdelijke Moeder van de Messias, ik bemin U, red mij.
Onbevlekte Maagd Maria, eeuwig vrij van alle zonde, ik bemin U, red mij.
Onbevlekte Maagd Maria, Die alle bekoringen, listen en werken van de duivel hebt overwonnen, ik bemin U, red mij.
Heilige Aartsengel Michaël, die de satan naar de hel heeft verbannen, ik bemin U, red mij.
Heilig Sacrament van het Altaar, Hemels Brood, ik bemin U, red mij.

(maak het kruisteken) Verheerlijkt zij Jezus Christus, het Licht der wereld, en de allerheiligste Maagd Maria, Overwinnares van de duivel.

Uit de Openbaring van 13 augustus 2006

"(...) Weet dat de satan siddert en beeft van angst bij de gedachte aan de macht die Ik bezit. Hij kent die macht, en hij weet dat zijn rijk op aarde in één ogenblik totaal in elkaar zou storten indien Ik Mijn macht in haar volheid mocht kunnen ontplooien. Daarom besteedt hij zoveel energie aan de bestrijding van alle kennis van, en geloof in, Mijn onvoorstelbare macht over het lot van de zielen. In Mijn hoedanigheid als Toevlucht der zondaars is Mijn macht over de satan en al zijn werken bezegeld. Spoor daarom de zielen aan om Mij veelvuldig geknield te smeken om de genade van zuivering van hun hart en geest, en van bescherming van hun ziel tegen alle zonde, ondeugd en bekoring. Ik ben de Toevlucht, de sleutel tot de redding voor elke ziel die het ware berouw weet te koesteren. Ik bezit de macht om de bekoring en haar effecten van de zielen af te wenden, en na begane zonden een wedergeboorte mogelijk te maken. Niets is ooit verloren voor de ziel die in diepe nederigheid tot Mij komt".

♥ ♥ ♥

Uit de Openbaring van 19 december 2006

"(...) In de mate waarin [de zielen] zich totaal aan Mij overleveren in de meest absolute toewijding, en hun totale zelfofferande aan Mij bekleden met de intentie dat Ik Mijn intenties tot verwezenlijking zou brengen, kan Ik de bronnen van alle kwaad en ellende onder de rechtstreekse invloed van Mijn macht trekken. Dit is de rechtstreekse voorbereiding van de grote Triomf van Maria, de Meesteres van alle zielen. Ik wacht erop, dat Mijn dienaren hun vrije wil aan Mij afstaan opdat Ik Mij van Mijn troon kan verheffen en de satan tot getuige kan maken van de nadering van zijn definitieve nederlaag".

702. SMEEKGEBED TOT VERNIETIGING VAN DE PLANNEN VAN DE SATAN

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste, onbevlekte Maagd Maria, Overwinnares van alle kwaad.
Aan U lever ik alle plannen uit waarmee de satan mij vervolgt, bedreigt en poogt te vernietigen.
Onder Uw voeten leg ik alle laster en leugens waarvan ik tot slachtoffer word gemaakt.
Onder Uw voeten leg ik alle dwalingen en verblinding van mensen die door de satan tegen mij worden opgezet.
Onder Uw voeten leg ik alle onvrede die de satan in mijn hart poogt te leggen door mensen aan te sporen tot vijandschap tegen mij.
O Meesteres bekleed met Goddelijke macht, wil nu Uw heerschappij uitoefenen over elke boze kracht die mij bedreigt. Wil elke ziel die door het kwaad wordt misleid, de genade van inzicht en bekering schenken, en bevrijd mij, opdat ik aan Uw voeten Uw macht moge verheerlijken tot vernedering van de duivelen, die niets vermogen tegen U Die het Licht der wereld hebt gebaard.

Uit de Openbaring van 27 september 2006

"De macht van de satan over de ziel groeit naarmate deze méér zelfzuchtig is. Een ziel die ten prooi is aan zelfzucht, verliest het vermogen om waarlijk lief te hebben. Zelfzucht is een drang tot zelfbehoud. Deze neiging is gericht op de bevrediging van eigen behoeften en schijnbehoeften. De zelfzuchtige ziel neemt het bestuur over zichzelf volkomen in eigen handen en sluit daardoor haar deuren voor alles wat God in haar poogt te verwezenlijken. Haar behoeften worden de wetten die al haar doen en laten bepalen en over haar regeren met stok en zweep.

Volgens deze wetten begint de ziel zichzelf te aanbidden. De eigen persoon wordt tot afgod gemaakt. De enige weg die de ziel hieruit kan bevrijden, is deze van de zelfverloochenende Liefde. Zeg aan de zielen die zich door de satan verstrikt voelen, ten prooi aan hun eigen behoeften, zwakheden, verslavingen, dat zij zich in volle overgave voor Mijn voeten neerwerpen en Mij smeken om een toenemend vermogen tot liefhebben. Hoe vuriger de Liefde, des te vrijer zal de ziel zich voelen".

♥ ♥ ♥

Uit de Openbaring van 29 oktober 2006

"Aanvallen vanwege de satan spuiten een sluipend gif in de ziel. De enige verdediging die de ziel hiertegen kan opwerpen, bestaat uit een versterking van haar weerstand. Het tegengif heet 'Liefde'. Hoe meer de ziel doordrongen is van de Ware Liefde, des te sterker wordt zij tegen alle pogingen van de satan om haar te ondermijnen en te verzwakken. De Liefde is de brug tussen de ziel en God. Zolang deze brug intact blijft en stevige pijlers in stand houdt, stroomt Gods kracht in de ziel als een nimmer dovend licht dat de duivelen waarschuwt voor Gods Tegenwoordigheid en Werken. Wee de ziel die de Liefde in zich laat verstikken door allerlei onzuiverheden in het hart: bitterheid, afgunst, nijd, haat, jaloersheid, achterdocht, onverdraagzaamheid, ongeduld en onzuivere wensen ten aanzien van de medemens en zijn geluk".

734. AANROEPING TEGEN BEKORINGEN

(Myriam van Nazareth)

God woont in mij. God is Licht en Liefde. Het Licht overwint alle duisternis.
Niets kan het Licht uit mij verdrijven.
Heilig Kruis van Jezus Christus, bevrijd mij van alle kwaad.
Onbevlekte Ontvangenis van Maria, zuiver mij van alle bekoring. Overwin in mij alles wat onzuiver is.

Uit de Openbaring van 19 augustus 2006

"(...) Talloze zielen zijn nog niet klaar om Mij als hun Meesteres te aanvaarden. De mens was vrij en onbevangen van hart en geest geschapen, en stond volkomen open voor de Eeuwige Waarheid van God. De satan heeft de eerste mensen verleid tot de erfzonde, en hun val heeft hun hart gesloten voor grote luiken van deze Waarheid, deze Goddelijke kennis en Wijsheid. De satan kende Gods Plan om Mij tot Meesteres van alle zielen te maken, zodat Ik, een vrouw met menselijke natuur, absolute macht zou krijgen over al het geschapene, dus ook over hem, de meester der duivelen.

Het vooruitzicht, te moeten knielen voor een vrouw, Haar in alles te moeten gehoorzamen, Haar te moeten dienen in zelfverloochening, zich voor Haar voeten te zullen moeten vernederen, in alles onderworpen te zullen moeten zijn aan Haar macht, was voor de satan onaanvaardbaar en deed hem in woede ontsteken. Hij heeft om deze reden zijn haat tegen God in de eerste plaats op Mij en Mijn ware dienaren gericht. Hij heeft de harten en geesten van de mensenzielen zodanig verziekt dat talloze zielen zich niet kunnen openstellen voor Mijn verhevenheid en Mijn heerschappij. Daarom, wanneer een mensenziel gruwt bij de verkondiging van Mijn macht over alle zielen, is dit een onmiskenbaar teken voor het werk van de satan. De koninklijke weg naar de opening van de verstarde harten is deze van de vurigste verheerlijking aan Mij. (...)"

788. SMEEKGEBED TOT MARIA, SCHILD TEGEN ALLE BEKORING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Overwinnares van de duivel, Meesteres van alle zielen.
Smekend om bevrijding door Uw machtige hand, werp ik mij voor Uw voeten neer.
Hoezeer zijn mijn hart, mijn geest en mijn lichaam ten prooi aan de bekoringen door hem die de eeuwige vijand van Christus is.
In vertrouwen op Uw macht leg ik voor U alle verlangens die in mij worden gewekt en die de zuiverheid van mijn ziel bedreigen. Wil ze verpulveren tot stof onder Uw voeten.
Wees de Meesteres over al mijn verleidingen en dwalingen.
Onderwerp mijn zwakheden aan de zuiverende adem van Uw Wil, want zij kwellen mijn hart, dat zozeer verlangt om alleen van U te zijn.
Wil elk spoor van wereldse inhouden uit mijn hart en geest wegbranden in het Vuur van Uw verrukkelijke Liefde.
Wil mijn geheugen reinigen van alle beelden die mij vastbinden aan de wereld van de zinnen.
O Maria, Bloem van volmaaktheid, voor eeuwig vrij van zonden, wil mij de genade bekomen van een heilige weerstand tegen de listen van de satan, en wees mijn schild tegen alle bekoringen, nu en tot het uur van mijn dood.
SLOT: 3 x "Maria, Meesteres van alle zielen, ik vertrouw op U".

Uit de Openbaring van 4 september 2006

"Mijn macht over de duivelen is absoluut en totaal. Zij is dit altijd geweest, ook reeds gedurende Mijn leven op aarde. Ik ben voor geen enkele bekoring bezweken. Nochtans heeft de satan Mij geen rust gelaten. Weet dat elke ziel macht kan verwerven over de duivelen, in de mate waarin zij groeit in de heiligheid. Hoe heiliger een ziel, des te groter haar macht over de duivelen. Concreet betekent dit dat een ziel die leeft in consequente en volhardende beoefening van alle deugden en in totale overgave aan Gods Wil, in overeenstemming met Gods Plannen, Werken en bedoelingen, een grote weerstand verwerft tegen alle bekoringen en tegen alles wat werelds is. Dat komt doordat een ziel, naarmate zij groeit in heiligheid, steeds méér leeft vanuit Gods Hart, vanuit Zijn verlangens. Deze ziel wordt zozeer ondergedompeld in de Hemelse realiteit dat zij geen behoefte meer heeft om aan bekoringen toe te geven.

Bekoringen zijn pogingen van de satan om de ziel naar het wereldse, het stoffelijke, toe te trekken. De ziel die zich in de dingen des Hemels laat onderdompelen, heeft steeds minder belangstelling voor de wereldse dingen. Zij vindt deze dingen smakeloos, onaantrekkelijk, banaal, dwaas. Zij beschouwt de dingen van de wereld als een belediging aan de waardigheid van de ziel. Hoe terecht doet zij dit, want de ziel is een bouwwerk van God, en in haar heiliging wordt een ziel tot een prachtige tempel van een betoverende schoonheid, een paleis van Hemels Licht waarop Ik verliefd kan worden. De macht over de duivelen begint daar: in het gebrek aan belangstelling voor alle waardeloze verlokkingen die zij de ziel voorhouden. Hoe kan iemand macht hebben over jou wanneer hij je niets kan geven dat jij absoluut begeert, of wanneer hij je alleen maar kan beroven van iets waar je toch geen belangstelling voor hebt?"

834. SMEEKBEDE TOT MARIA OM BESCHERMING TEGEN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

O Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van Jezus Christus de Verlosser der wereld,
Voor alle tijden heeft God U het meesterschap geschonken over alle krachten der duisternis.
Ik geef mijzelf aan U zonder enig voorbehoud, en smeek U, dat ik door Uw onaantastbare macht bevrijd mag worden uit de greep van het kwaad. Wil alle aanvallen breken, die de satan richt tegen mijn hart, mijn geest, mijn ziel en mijn lichaam.
Wil mij bevrijden van alle onrust, angst en vrees.
Ik smeek U hierom op grond van Uw Onbevlekte Ontvangenis. Laudate Mariam.
Ik smeek U hierom op grond van Uw Goddelijk Moederschap. Laudate Mariam.
Ik smeek U hierom op grond van Uw eeuwige Smarten als Medeverlosseres van de zielen. Laudate Mariam.
Ik smeek U hierom op grond van Uw Kroning tot Koningin van Hemel en aarde. Laudate Mariam.
Ik smeek U hierom op grond van het Kruis van Jezus Christus. Laudate Mariam.
Ik smeek U hierom op grond van de allerheiligste Wonden van Jezus Christus. Laudate Mariam.
Ik smeek U hierom op grond van het allerkostbaarst Bloed van Jezus Christus. Laudate Mariam.
Maria, machtige Meesteres van alle zielen, vestig Uw troon in mijn ziel, opdat zij moge worden tot een trofee van Uw macht en Uw overwinning over het kwaad.

Uit de Openbaring van 4 september 2006

"De macht van de satan over de ziel wordt bepaald door de mate waarin de ziel verleidbaar is. Verleidbaar is de ziel slechts in de mate waarin de satan haar behoeften kan manipuleren. Wanneer de ziel deze behoeften weet te overwinnen, heeft de satan geen macht meer over haar. De ziel die zich uit de greep van de satan wil bevrijden, moet haar behoeften aan materiële dingen, aan seksuele bevrediging en aan lof en eer kleiner en kleiner weten te maken. Zij moet dus alles schuwen wat in haar het materialisme, de ijdelheid, de genotzucht, de geldingsdrang, de hoogmoed en de heerszucht aanwakkert.

Nederigheid, kuisheid, zuiverheid van gemoed, en Liefde tot vergeestelijking en wijsheid, vormen de grote wapens waarmee elke ziel de duivelen aan haar voeten kan krijgen. Bovendien moet de ziel een Ware Liefde tot de beproevingen, kruisen en lasten van het leven betrachten. Laat geen kans voorbij gaan om te offeren. Draag elke last, elke pijn, elk hongergevoel, elke vermoeidheid, elke ziekte, elke tegenslag op voor het Heil van je broeders en zusters in Jezus en Maria, en voor bekeringen.

Ziedaar de eenvoudige maar overweldigende wapens in de oorlog tegen de duivelen, en dus tegen alle ellende der wereld. Ziedaar dus ook de sleutels tot de poort van het Ware Geluk. De Meesteres van alle zielen komt voltooien wat Jezus begonnen is: de kruistocht voor de ware Vrede en blijheid in de harten en de ware rust in de geesten, en hierdoor voor het Ware Geluk in de wereld".

842. OCHTENDGEBED TOT DE MEESTERES VAN ALLE ZIELEN
OM BESCHERMING VOOR DE DAG

(Myriam van Nazareth)

Maria, allermachtigste Meesteres van alle zielen,
In de diepste onderwerping kniel ik voor U neer.
Ik smeek U, dat alle duivelen die vandaag zouden trachten, mij te beroven van de Vrede in mijn hart, mij onrustig te maken in de geest, mij te ontmoedigen, het Licht van de blijmoedigheid en de vreugde in mij te doven of mij van de dienst aan U af te trekken, door U gedwongen mogen worden om aan Uw voeten neer te knielen om door U gestraft en vernederd te worden tot verheerlijking van Uw macht over hen.
Wil mijn smeken verhoren tot Uw Glorie en tot getuigenis van de overwinning van het Licht van de Allerheiligste God.
Maria, allermachtigste Meesteres over de duivelen, ik vertrouw op U.

Uit de Openbaring van 9 september 2006

(...) Ik ben de Meesteres van alle zielen. Er zijn drie grote categorieën van zielen: de engelen, de mensen, en de duivelen. Het hele Heilsplan van God voltrekt zich rond de mensenzielen. Omdat de strijd om de voltooiing van de Verlossing en heiliging van de mensenzielen gericht is tegen de duivelen, die de mensenzielen aan God trachten te onttrekken, is het in deze Laatste Tijden noodzakelijk dat de mensenzielen kennis verwerven over hun vijand, en dat zij bemoedigd worden door een groter inzicht in Mijn onbeperkte macht over deze vijand. Het is niet door enige begrenzing of tekortkoming in Mijn macht dat de strijd tegen het kwaad zo moeizaam verloopt, doch louter door het feit dat de mensenzielen hun vrije wil over het algemeen verkeerd gebruiken door de wegen van de bekoring en de wereldse belangen te volgen. (…)"

♥ ♥ ♥

Uit de Openbaring van 11 september 2006

"(...) Mijn openbaringen over Mijn macht over de duivelen behoren tot de grootste Genaden die over de mensheid uitgestort kunnen worden, want zij bevatten de grootst mogelijke boodschappen van bemoediging in een strijd die anders hopeloos zou kunnen lijken: de strijd tegen het ongeluk en de ellende van het leven op aarde, dat zozeer door de satan en zijn gevolg getiranniseerd wordt. Het is belangrijk dat de zielen er zich rekenschap van geven dat zij aan de vernedering van de duivelen kunnen en moeten meewerken. Zonder Mij kan de ziel tegen de satan niets beginnen, want door de erfzonde is haar weerstand tegen bekoringen te zeer verzwakt. Door volmaakte onderwerping aan Mij echter, kan de ziel in Mij het verlangen wekken om Mijn grenzeloze macht over de duivelen ook daadwerkelijk uit te oefenen, want daartoe ben Ik in deze Laatste Tijden geroepen. (...)"

843. AVONDGEBED TOT DE MEESTERES VAN ALLE ZIELEN
OM BESCHERMING VOOR DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

Maria, allermachtigste Meesteres van alle zielen,
In de diepste onderwerping kniel ik voor U neer.
Ik smeek U, mij Uw machtige bescherming te verlenen voor de nacht.
Wil mijn geest ontledigen van alles wat onrustig maakt en van alle indrukken, herinneringen en gedachten van de voorbije dag, alsook van alle gepieker over de dagen die komen.
Wil ook mijn dromen beheersen, opdat ik deze nacht de ware rust in lichaam en geest moge vinden om U morgen volkomen te kunnen dienen.
Ik smeek U dat alle duivelen die zouden trachten, mij van mijn nachtrust te beroven, door U gedwongen mogen worden om aan Uw voeten neer te knielen om door U gestraft en vernederd te worden tot verheerlijking van Uw macht over hen.
Moge elk ogenblik van waken uitsluitend afkomstig zijn uit Uw Wil, als een offer tot bevrijding van zielen uit hun onrust.
Maria, allermachtigste Meesteres over de duivelen en Koningin van de nacht, ik vertrouw op U.

Uit de Openbaring van 13 september 2006

"Het Licht is steeds een teken van tegenspraak. Zo zullen Mijn openbaringen over Mijn macht over de duivelen een duidelijke scheiding aftekenen: sommige zielen zullen erover verrukt zijn, er kracht, vreugde, hoop en bemoediging uit putten. Zij zijn diegenen die Mij werkelijk liefhebben. Anderen echter, zullen zich heftig tegen deze openbaringen afzetten, ze bestrijden en alles in het werk stellen om ze, en jou zelf, als ongeloofwaardig af te doen. Vrees nooit. De tweede categorie zijn zielen die niet door de Geest Gods bezield zijn. Wie de macht van Maria en alle tekenen, uitingen en bewijzen ervan bestrijdt, spant zich voor de ploeg van de satan. Deze ploeg maakt akkers niet vruchtbaar, doch scheurt ze open, vermengt de grond met vergif, en haalt alle stenen naar boven om de bodem ondoordringbaar te maken voor het zonlicht van de Liefde en de Wijsheid en de regen van de genade. (...)"

♥ ♥ ♥

Uit de Openbaring van 26 juli 2007

"(...) God heeft de mens geschapen met een vrije wil. Telkens de mens zondigt, verwerft de satan als het ware een recht op de ziel, doordat deze bij elke zonde aan de bekoring vanwege de satan gehoorzaamt. Door de onoverzienbare zondenlast van alle eeuwen moeten de zielen elke overwinning op de bekoring behalen ten koste van veel inspanning, want de satan heeft een verschrikkelijke macht over de mensheid verworven. God heeft Mij tot teken aan de satan gesteld. Ik ben de Vrouw, die hem op de knieën zal dwingen. Ik kan deze macht, die voor Mij was voorbehouden nog vóór de Verlossing op het Kruis werd voltrokken, slechts uitoefenen in de mate waarin de mensenzielen deze genade verdienen en in de mate waarin de inspanningen van vurig toegewijde zielen de tegemoetkomingen van Gods Barmhartigheid opwekken. (...)"

844. AANROEPING TOT DE MEESTERES VAN ALLE ZIELEN
OM BEVRIJDING UIT EEN BEKORING

(Myriam van Nazareth)

Maria, allermachtigste Meesteres van alle zielen,
In de diepste onderwerping kniel ik voor U neer.
Ik smeek U dat U alle duivelen die mij op dit ogenblik onrustig maken, mij van mijn innerlijke Vrede willen beroven en mij trachten te verleiden tot ondeugd of zonde, zou bevelen om aan Uw voeten neer te knielen om door U gestraft en vernederd te worden tot verheerlijking van Uw macht over hen.
Maria, allermachtigste Meesteres over de duivelen, ik vertrouw op U.

Herhaal na deze aanroeping verscheidene malen langzaam:
"Macht en overwinning zij U, Maria, Meesteres van al het geschapene".

Uit de Openbaring van 22 januari 2007

"De mensheid zou geen enkele verdienste verwerven indien God Zelf de duivel aan de ketting zou leggen. De aanzet hiertoe moet gebeuren vanuit mensenzielen. Om deze reden heeft Jezus de mensheid verlost vanuit een menselijk lichaam. Om diezelfde reden heeft de Allerhoogste er behagen in gesteld dat Ik alle macht over de duivelen zou uitoefenen, reeds als ziel in een stoffelijk lichaam. Vanuit Mijn ziel stromen deze verdiensten nu over alle zielen uit. Ik heb echter de medewerking nodig van zielen die nog in een stoffelijk lichaam leven. Er is geen andere weg naar de volkomen voldoening van de Wet der Goddelijke Gerechtigheid.

De zielen kunnen dit slechts op één wijze doen: door volmaakte navolging van Christus, de God-Mens, door hun kruisen met Liefde te dragen, Wijsheid en Licht om zich heen te verspreiden, getuigenis af te leggen van de ene Waarheid van God, Mij te aanvaarden en te dienen als hun door God aangestelde Meesteres, en een leven van deugdzaamheid te leiden".

♥ ♥ ♥

Uit de Openbaring van 4 april 2008

"(...) Mogen de zielen aan de hand van dit alles begrijpen hoe belangrijk het voor de satan is, zielen te laten geloven dat alle openbaringen over Mijn verhevenheid, Mijn Glorie en macht, ketterij zouden zijn. In elke ziel die de kennis van deze openbaringen in haar leven toepast, laat Ik de druk van Mijn voet op de satan verzwaren. Geen groter vernedering kan een ziel de satan toebrengen dan deze: dat zij zich aan Mijn voeten vernedert en Mij belijdt als de Meesteres van alle zielen door Goddelijke volmacht. Aangezien ook de satan en alle duivelen geschapen zielen zijn, erkent de ziel door deze belijdenis ook Mijn macht over de satan en zijn gevolg. Voor de duivelen vormt deze vaststelling een kwelling die duizend maal groter is dan de wetenschap dat zij ondergeschikt zijn aan God".

852. AANROEPING IN NOOD TOT VERNEDERING VAN DE SATAN

(Myriam van Nazareth)

Maria, allermachtigste Meesteres over de duivelen,
Wil de duivelen die voor deze toestand verantwoordelijk zijn, bevelen om aan Uw voeten neer te knielen om door U gestraft en vernederd te worden, tot verheerlijking van Uw macht over hen.

Uit de Openbaring van 24 december 2007

"(...) De duivelen zijn de verwekkers van alle ellende van het aardse leven. Daarom kan Ik ook zeggen dat het beeld van de duivel onder Mijn voet mede symbool staat voor Mijn macht over de beproevingen: ik kan de beproevingen bedwingen, en kan hen omvormen tot bronnen van genade. Ik heb voor dit alles Goddelijke volmacht. De ziel die voluit kiest voor de dienst aan Mij, kust Mij op geestelijke wijze de voeten, maar nadert daarbij ook de duivel van de beproeving die onder Mijn voet ligt. Dit betekent dat Mijn ware dienaren zij zijn, die bereid zijn om de beproeving in de ogen te kijken om Mijn macht te verheerlijken. (...)"

♥ ♥ ♥

Uit de Openbaring van 9 augustus 2009

"(...) Ik ben de Moeder van de hoop, van de bemoediging en van de Liefde. Het zijn de hoop, de moed en de Liefde van hen die zich totaal aan Mij weggeven, waardoor Ik de macht van Mijn voet over de vorst der duisternis kan doen gelden. In de ziel die Mij volkomen tot haar Meesteres heeft aangenomen, is de overwinning over de duisternis reeds bezegeld, want doorheen de Mij toegewijde beproevingen van deze ziel beleeft de vorst der duisternis zijn doodsstrijd onder Mijn voet. Zielen van het Licht, in elke beproeving die aan Mij wordt toegewijd en die met Ware Liefde wordt aanvaard, wordt het Kruis van Christus de satan opnieuw voor ogen gesteld. Wees dankbaar voor elke beproeving, geef jullie totaal aan Mij, en leer van Mij de Wetenschap van het Goddelijk Leven. Ziedaar drie deuren tot de ware innerlijke Vrede: de Liefde tot het Kruis, de overgave aan de Meesteres van alle zielen, en de toepassing van de Wetenschap van het Goddelijk Leven.(...)"

863. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BESCHAMING VAN ALLE KWAAD

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, Gods antwoord op de zonde,
Alle kwaad in alle eeuwen door de hele mensheid bedreven, leg ik onder Uw voeten, opdat de satan in zijn werken en plannen verlamd moge worden.
Schitter toch in Uw Hemelse schoonheid, o allerzuiverste Meesteres over alle ondeugd.
Bedwing alle zonde, elke bekoring, verleiding, misleiding, dwaling, hartstocht en menselijke zwakheid van alle zielen onder Uw onbegrensde macht, zo verschrikkelijk in de ogen der duivelen en zo vernederend voor hun hoogmoed.
Ik verheerlijk het voorrecht van Uw zondeloosheid, en wijd alle sporen van de erfzonde aan U toe, opdat U over alle zielen moge heersen tot in de eeuwigheid.
Elke nederlaag ooit door de zielen geleden tegenover de listen van de duivel, wijd ik U toe, opdat al zijn plannen onder Uw voeten vernietigd mogen worden.
Heers nu, o machtige Meesteres van alle zielen, over het lot van de mensheid en over alle wegen die zij gaat, opdat de krachten der hel onder Uw voeten vernederd worden, en alle kwaad beschaamd moge worden in de verpletterende uitwerkingen van Uw macht.

Uit de Openbaring van 10 oktober 2006

"(...) Indien de mensenzielen hun oorspronkelijke, heilige vrije wil hadden bewaard, zouden alle menselijke wilsuitingen zo volkomen gelijk lopen met Gods Wil dat de almacht van God nog steeds alle dingen in een flits tot stand zou brengen. Dit zou betekenen dat geen enkele uiting van het kwaad op aarde nog enige kans zou krijgen. Het is bovendien de afdwaling van de vrije wil van de ziel ten opzichte van God, die de uiteindelijke oorzaak vormt van de menselijke zwakheden: elke afwijking ten opzichte van Gods Wil doet de ziel in de zonde vervallen, en zorgt er tevens voor dat zij geen greep meer krijgt op de situaties in haar eigen leven. De afgedwaalde mens heeft geen macht over de dingen. Waarom is Mijn macht zo oneindig, zo onvoorstelbaar? Omdat Ik volmaakt hetzelfde wil en verlang als datgene wat God Zelf wil en verlangt. Mijn Wil is zozeer identiek met deze van God, dat Ik alles in Mijn macht heb en alles vermag door één gedachte, één verlangen, één woord. Maar... Ik ben aan dezelfde grenzen gebonden als deze welke God Zichzelf in Zijn Liefde voor de mens heeft gesteld: de vrije wil van alle zielen (...)"

♥ ♥ ♥

Uit de Openbaring van 24 maart 2009

"(...) Zielen, Ik heb jullie vrije wil nodig om de overwinning van het Licht over de duisternis te voltooien. Wijd mij al jullie beproevingen toe, opdat Ik hen kan omzetten in stromend water van Goddelijk Leven dat de werken van de satan verzwelgt. (...)"

871. NEGEN KRUISTEKENS VOOR HET BREKEN VAN ELKE DUISTERE KRACHT

(Myriam van Nazareth)

Ten aanschouwen van elke duistere kracht die mij kwelt, belijd ik dat mijn hele wezen en mijn hele leven God toebehoren, en dat ik mijn hele wezen en mijn hele leven neerleg aan de voeten van Maria, de Koningin van de Schepping en Meesteres van alle zielen, om door Haar beheerst te worden.

Elk van de volgende 9 aanroepingen wordt gevolgd door: "Duistere kracht, verlaat mij in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest":

Door de verlossende macht van het Kruis van Jezus Christus, .....
Door de bevrijdende macht van de Wonden van Jezus Christus, .....
Door de reinigende macht van het Bloed van Jezus Christus, .....
Door de reddende macht van alle Heilige Missen van alle tijden, .....
Door de heiligende macht van het allerheiligst Sacrament van het altaar, .....
Door de volmaakte heiligheid van de Onbevlekte Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd Maria, .....
Door de almacht van de Allerheiligste Maagd Maria over alle zonden, .....
Door de verpletterende macht van Maria, de Meesteres van alle zielen, over de duivelen, .....
Door de Goddelijke volmacht van Maria over de gevallen engelen, .....
In de allerheiligste Naam van de Drie-Ene God beveel ik alle duistere krachten, van mij weg te vluchten in het Licht van het Kruis en zich te vernederen aan de voeten van Maria, de allermachtigste Meesteres over alle duivelen.

Uit de Openbaring van 20 oktober 2006

"(...) Zie toch wat een ziel van God vervreemdt. De uiteindelijke oorsprong van de zonde ligt bij de satan. Hij zaait het zaad van zonde en ondeugd in de zielen: hij fluistert ongehoorzaamheid en onverschilligheid in, en verzwakt de ziel in haar oorspronkelijke wijze van denken, voelen en verlangen, zodat haar gedachten, gevoelens en verlangens niet meer in overeenstemming zijn met de wijze van denken, voelen en verlangen die God in haar heeft gelegd.

Zodra de standvastigheid van de ziel in haar overeenstemming met Gods Plan voldoende ondermijnd raakt, schiet de bekoring wortel. De ziel begint meer en meer te denken, voelen en verlangen zoals de satan dit wil, en niet meer zoals God wil. De ziel volgt de stem van de bekoring en vervalt in ondeugd, en geleidelijk aan ook in echte zonde. Het ondermijningswerk van de satan draagt zijn vruchten in de ziel. Doordat de satan de ziel met alle mogelijke middelen in dit nieuwe patroon van denken, voelen en verlangen zoekt vast te houden, neemt zij dit nieuwe patroon aan als gewoonten.

Zodra dit het geval is, is er sprake van zwakheden: de ziel krijgt steeds minder weerstand tegen de bekoringen en vervalt in een patroon van systematische ondeugd. Dit komt mede doordat de inwerkingen van de satan de levenskracht in de ziel zodanig verzwakken dat de ziel steeds minder strijdlust voor het goede ontwikkelt, tenzij haar Ware Liefde voor God en de medemens voldoende sterk blijft. De ziel is dan ten prooi aan allerlei verslavingen: zij wordt letterlijk tot slaaf van de ondeugd, slaaf van de satan die de ondeugd in haar heeft gelegd en steeds méér macht krijgt over het doen en laten, spreken en voelen, denken en verlangen van de ziel. Op elke uiting van de wil van de satan geeft zij zich over aan de bekoringen. Zij zondigt, of begaat ondeugden, telkens de satan dit wil.

Begrijp wel dat de ziel in deze fase niet de kracht bezit om deze duistere macht uit zichzelf te overwinnen. Aan de zielen is echter een instrument van macht geschonken dat oneindig sterker is dan deze van de bron van alle bekoringen. Deze macht heet MARIA, de ware Meesteres van alle zielen door Goddelijke uitverkiezing. Ja, Ik ben de ware Meesteres. Hij die zich meester maakt van de zielen, siddert en beeft bij de aanblik van Mijn voeten. (...)"

♥ ♥ ♥

Aanroeping tot Maria als Meesteres van alle zielen

De Heilige Maagd spoort de christenen van de Laatste Tijden ertoe aan, veelvuldig gebruik te maken van de volgende aanroeping:

MARIA, machtige Meesteres van alle zielen,
ik vertrouw op U

"Het is Gods Wil dat Ik in dit uur aan de mensheid bekend word als de Meesteres van alle zielen. (...) Als Meesteres van alle zielen zal de oneindige macht geopenbaard worden die God Mij over de zielen heeft gegeven en waardoor Ik het Spiegelbeeld van God zal zijn in de harten. Ik regeer de harten die Mij volkomen toegewijd zijn". (Openbaring van MARIA aan Myriam van Nazareth op 26 november 2005)

"Zeg aan de zielen dat, telkens zij Mij met Liefde en de diepste verering aanroepen als machtige Meesteres van alle zielen, Ik de duivel gebied om aan Mijn voeten neer te knielen". (Openbaring van MARIA aan Myriam van Nazareth op 11 december 2005)

998. STORMGEBED TOT MARIA, MEESTERES OVER ALLE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Hemelse Koningin en Meesteres over al het geschapene, Die door God bent bekleed met de volheid van de macht over alle duivelen en over elke duistere kracht, in mijn beklemming lever ik mij totaal aan U over.
O Onbevlekte Ontvangenis, breek in mij elke bekoring.
O Medeverlosseres naast Christus, reinig mij van elk spoor van de zonde.
O Schrik der duivelen, ik smeek U om de uitoefening van Uw vreeswekkende macht over elke duistere kracht die mij bedreigt.
Allermachtigste Meesteres, wil de duivelen die mij kwellen, ontmoedigen, mijn geest in onrust brengen, mij beroven van alle Vrede, mij verlammen in de strikken van angst, vrees en negatieve gesteldheden, en mij geleiden naar zonde en ondeugd, bevelen om zich aan Uw voeten neer te werpen om door U gestraft en vernederd te worden. Wil hen bevelen, Uw macht over hen te prijzen en te verheerlijken, en aan Uw voeten geknield te belijden dat U hun Meesteres bent.
Tot algehele bevrijding wijd ik mij totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan U toe, en belijd ik met alle engelen en heiligen Uw onbegrensde en verpletterende macht over alle duivelen en over al hun plannen en werken.
O Maria, machtige Meesteres van alle zielen, bescherm mij.
O Maria, machtige Meesteres van alle zielen, bevrijd mij.
O Maria, machtige Meesteres van alle zielen, heers over mij en mijn leven.
O Maria, machtige Meesteres van alle zielen, heers over alle duisternis.


Bij het ontstaan van bovenstaand gebed sprak MARIA:

"Aan elke ziel die dit bevrijdingsgebed tot Mij richt met oprechte Liefde en in diep vertrouwen, beloof Ik bevrijding uit de kracht van de satan. Aan elke ziel die het dagelijks tot Mij richt, beloof Ik een snelle groei in alle deugden, want Ik zal er behagen in scheppen, op de levensweg van deze ziel de duivelen te onderwerpen aan de volle uitwerkingen van Mijn macht".

Even na het ontstaan van het gebed stel ik Maria de volgende vraag, waarop Zij het onderstaande antwoord geeft:

Myriam: "Machtige Meesteres, in het gebed wordt U gesmeekt om aan de duivelen te bevelen dat zij Uw macht over hen zouden prijzen en verheerlijken, en aan Uw voeten geknield zouden belijden dat U hun Meesteres bent. Gebeurt dit daadwerkelijk wanneer dit gebed wordt gebeden?"

MARIA: "Het zal gebeuren, telkens het Mij behaagt en voor de duur overeenkomstig Mijn Wil. Ik alleen heb de macht om hierover te beslissen. Wat Ik ook beveel, de betrokken duivelen zullen Mij gehoorzamen, want zij zijn overgeleverd aan Mijn macht. Ik weet dit, en zij weten dit. Telkens dit gebed zal worden gebeden, zullen duivelen sidderen van angst om Mijn beslissing (...) Ik wil dat dit gebed spoedig verspreid en veelvuldig gebruikt wordt. Het zal het uur waarop Mijn voet het serpent voorgoed verplettert, bespoedigen".

Later liet de Hemelse Meesteres aan Haar aanvankelijke uitspraken de volgende opmerking toevoegen:

MARIA: "Ik wil er met klem op wijzen, dat Mijn belofte, zielen op grond van Mijn machtige gebedsbloem 998 te bevrijden uit de werkingen van de satan, zich slechts kan uitwerken volgens de maat waarin de biddende ziel totaal ontvankelijk is voor Mijn werking in haar leven, en bovendien zelf in het eigen hart onvoorwaardelijk en totaal op de zelfverloochenende dienst aan Gods Werken van Liefde is gericht en in alle aspecten van haar leven alle duisternis uit haar innerlijke gesteldheden verlangt te verwijderen.
Bevrijding uit de macht van de duisternis is geen zaak van passief afwachten, een dergelijke bevrijding kan slechts worden voltrokken aan een ziel die zich actief in dienst stelt van het Licht, dit wil zeggen van de Ware Liefde.
Mijn macht over de duisternis, over de duivelen en hun werken en plannen, is onbegrensd, doch op grond van de Goddelijke Wet kan Ik deze macht slechts ten volle ontplooien in de mate waarin de ziel die Mij hierom smeekt, volledig met Mij meewerkt door een hartsgesteldheid die de duisternis niet langer in deze ziel uitnodigt".

♥ ♥ ♥

Uit de Openbaring van 20 oktober 2006

"(...) Zielen uit Gods hand, werp toch jullie hele wezen met al jullie zwakheden, verslavingen en gebrek aan weerstand tegen alle bekoringen aan Mijn voeten neer, belijd voor Mij dat Ik jullie ware Meesteres ben, en smeek Mij dat Ik, de enige ware Meesteres door Gods Beschikking, de meester van jullie gedragingen en neigingen zou onttronen.

Zovele openbaringen heb Ik jullie reeds gegeven over Mijn verpletterende macht over deze worm die het waagt, jullie aan zich te onderwerpen. Ik kan deze meester tot Mijn slaaf maken, maar God verlangt hiertoe een vrijwillige akt van onderwerping van de ziel aan Mij. Ja, slaaf van Maria is de satan nu reeds. Hij is niets méér dan speelgoed voor Mijn voeten. Doch de effecten van deze werkelijkheid worden pas concreet zichtbaar zodra de ziel daadwerkelijk belijdt dat zij de satan als slaaf van Maria beschouwt.

Zeg aan de zielen dat van hen een keuze wordt gevraagd: blijven zij het roofdier dat hen inwendig dieper en dieper aanvreet en tot zijn slaven maakt, verdragen en dienen als hun meester, of kiezen zij voor een slavernij die hen vrij maakt en tot de kracht van de ware heiligheid zal voeren: de zoete slavernij jegens de Meesteres die God Zelf voor hen heeft voorbestemd, Maria, de Koningin van al het geschapene?

Laat Mij in de kern van jullie wezen Mijn troon oprichten, Mijn Rijk vestigen, Mijn wetten uitvaardigen en Mijn macht ontplooien, die jullie valse meester aan Mijn voeten zal doen smeken om erbarmen, want de ware Meesteres zal hem aan Haar voeten gevangen zetten en hem op Haar tijd ter dood veroordelen. Geef Mij elke dag jullie zwakheden, opdat in Mijn Rijk in de zielen geen enkele grenspost meer tot een ruïne vervalt en doorgang geeft aan de indringer. In Mijn Rijk is geen plaats meer voor de slang.

De ziel beschikt over een almachtig wapen tot bescherming tegen dit alles: MARIA. Wie Mij aanroept, zal ondanks al deze invloeden stand houden".

♥ ♥ ♥

Onderstaand gebed is door Maria ingegeven als een uitdrijving (exorcisme) die door leken mag worden gebeden over een gekwelde ziel, zelfs op afstand (wanneer deze ziel niet lichamelijk aanwezig is). Het is gunstig dat de biddende ziel vóór en na het gebed een kruisteken maakt met wijwater, en dat ook de gekwelde ziel, indien deze aanwezig is, hetzelfde doet. De bedoeling van het gebed is deze: de gekwelde ziel nieuwe rust te geven, en haar onder een schild van Hemels Licht te plaatsen. Maria dringt erop aan dat de ziel over wie dit gebed wordt uitgesproken (indien zij hiervan op de hoogte is), zich daarna formeel aan Maria toewijdt (indien dit nog niet gebeurd zou zijn), en zich elke dag uitdrukkelijk overgeeft aan de allermachtigste bescherming van de Moeder Gods. Het is zeer gunstig, het gebed te combineren met gebed nr. 998 (Stormgebed tot Maria, Meesteres over alle duisternis)

1006. NOODUITDRIJVINGSGEBED

(Myriam van Nazareth)

Almachtige God van Licht, Liefde en Eeuwig Leven,
In de onoverwinnelijke kracht van het Kruis, de Wonden en het Bloed van Uw Zoon Jezus Christus, de Messias en Verlosser der zielen, en in het alles doordringend Goddelijk Licht van de Heilige Geest, smeek ik U om de uitstorting van de genade van totale bevrijding van deze ziel uit de invloed van elke duistere kracht.
Ik smeek U hierom door de oneindige verdiensten van de Allerheiligste Maagd Maria, eeuwig vrij van alle zonde, Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen, aan Wie onbegrensde macht is gegeven om te heersen over alle engelen en over elke bron van duisternis.
Moge Haar voet elke kracht die deze ziel kwelt, breken, vernederen en voorgoed onderwerpen.
Moge Zij, Die vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis alle duisternis totaal en volmaakt beheerst, de levensweg van deze ziel bevrijden van elke valstrik van het kwaad, en van alle schade en bedreiging door het kwaad.
Moge Zij, Die Draagster is van de herscheppende macht, deze ziel veranderen in een burcht van sterkte tegen elke bekoring, elke duistere invloed en elke zwakheid tegen de machten van het kwaad.
Moge deze ziel haar leven vanaf nu verderzetten onder de volle heerschappij van de Allerheiligste Maagd Maria, en onder Haar allermachtigste bescherming.
Moge de Heilige Aartsengel Michaël elke verdere bedreiging van deze ziel door enige invloed van duisternis ontkrachten, en deze ziel dag en nacht op al haar wegen begeleiden als een schild van Vuur.
Almachtige Eeuwige God, wil deze ziel in U opnemen, opdat zij vanaf nu moge leven in de ware Vrede van Christus, Uw Zoon, en in de volmaakte Hemelse Liefde van Maria, Moeder van alle mensen.
(maak het kruisteken)

Uit de Openbaring van 26 januari 2007

"(...) Alle wereldse ervaringen zijn besmet door de kiem van de zonde, die verontreinigt. Ik heb de zonde overwonnen. (...) Ik ben de Brug tussen Hemel en aarde. Ik leid de wankelende zielen over de bruisende en kolkende stromen van de wereld en zijn beproevingen en bedreigingen van de zuiverheid, naar het Hemels Vaderland. Ik nodig de zielen uit om zich voortdurend rekenschap te geven van Mijn oneindige macht over de zonde en het kwaad, en over de aanstichter ervan. Ik ben Gods Geschenk aan de zielen. Ik ben Zij die de zielen naar hun wedergeboorte kan leiden, een wedergeboorte uit Mij, door in hen het zaad te leggen van een nieuw gedragspatroon, een nieuwe wijze van omgaan met hun omgeving en met alles wat op hen afkomt, een weg die hen wegleidt uit alle zondige patronen van denken, willen, spreken en handelen.

(op dit punt verwijst Maria mij privaat naar een beeld dat Zij mij heeft getoond, waarop Zij zetelt op een troon en Haar rechtervoet op een duivel rust) (...) de afbeelding die Mij toont in Mijn Glorie als Koningin over alles, met een duivel onder Mijn voet als trofee van Mijn totale macht over hem en zijn gevolg. Ik spoor de zielen aan om veelvuldig deze of een gelijkaardige afbeelding te beschouwen, opdat zij voortdurend herinnerd worden aan Mijn absolute macht over de zonde, de bekoring en alle duisternis. Ik vraag hen dat zij in deze afbeelding de duivel ook beschouwen als hun eigen zwakheden en beproevingen, fouten, tekortkomingen, zonden en bekoringen, opdat zij ervan doordrongen worden:

1. dat Ik macht heb over dit alles zodra zij vastbesloten zijn om het aan Mij te geven;

2. dat Ik volmaakt over hen heers, op voorwaarde dat zij hun vrije wil onder Mijn voet laten breken opdat Ik hen kan laten overvloeien in Gods Plannen met hen" (...).

1025. GEBED TOT MARIA, OVERWINNARES VAN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria,
Tot U, Die reeds gedurende Uw leven op aarde een totale macht had over alle zonde en bekoring, smeek ik:
Overwin in de zielen alle duisternis, opdat het Rijk van het Licht kome.
Neem bezit van mij, opdat ik mijn zwakheden moge overwinnen door de macht van Uw heerschappij in mijn hart.
Wees de volle maan in de nacht van mijn gemoed, opdat ik moge zien dat God over Zijn Schepping waakt.
Bedwing in mij het onweer der bekoringen, zoals de regenboog de voorbije storm onder zijn voeten legt.
O verrukkelijke Spiegel van Gods Glorie, open toch de poort van het Paradijs, opdat de zon van de Eeuwige Lente de onvruchtbare akker van mijn ziel moge bestralen, want de winter sterft in elke grond waarop Uw ogen rusten.

Uit de Openbaring van 7 juli 2007

"Zie toch de zonsopgang na de donkere nacht. Wat enkele uren geleden nog in duisternis was gehuld, baadt nu in het volle licht van een nieuwe dag. De natuur die sliep, is ontwaakt. Alles is opnieuw tot leven gewekt. De Schepper heeft seizoenen ingesteld, en laat steeds opnieuw de dag volgen op de nacht. Dit alles gebeurt door een kracht buiten elke menselijke tussenkomst. Zo is ook beschikt dat de duisternis van de zonde gevolgd zal worden door de zonsopgang van het Rijk Gods op aarde. Ook deze zonsopgang zal zich voltrekken door een kracht buiten de mens, maar de zielen moeten hun verlangen hiertoe te kennen geven. De overwinning op de duisternis in de zielen moet bezegeld worden door een verbond dat door de zielen ondertekend moet worden, omdat deze duisternis is ingetreden door menselijke werken: de beantwoording aan de bekoring, aan de werken der duisternis. De zielen hebben de duisternis zozeer bemind dat zij met haar letterlijk gemeenschap hebben gehad. Door deze gemeenschap met de duisternis hebben zij de ellenden der wereld als kinderen gebaard.

De Allerhoogste verlangt nu dat de zielen eerst met Mij het verbond sluiten waardoor Ik voor hen de sleutel tot het Rijk in de poort kan omdraaien. Ik kan dit slechts doen zodra Ik het Boek der Gerechtigheid met voldoende bloemen heb omkranst. De bloemen moeten Mij geleverd worden door aanvaarde en aan Mij toegewijde beproevingen. (...)"

♥ ♥ ♥

Het onderstaand gebed is door Maria gegeven als een buitengewoon krachtige combinatie van:

 • totale toewijding aan Maria
 • verheerlijking van de macht en Glorie van Maria
 • uitdrijvingsgebed

VERSPREID DIT GEBED, want het is door Maria verbonden met een speciale belofte. Vóór de ingeving van het gebed sprak de Koningin des Hemels:

MARIA: "Dit is de Tijd van de openbaring van de ongeëvenaarde Glorie en macht waarmee de Allerhoogste Mij heeft bekleed. Opdat de zielen mogen zien dat God Mij alle macht heeft gegeven over zielen, dus ook over deze in de regionen der duisternis, geef Ik je de volgende gebedswoorden voor alle zielen die gekweld worden door duistere krachten van welke aard dan ook, opdat deze zielen getuige mogen worden van Gods Beschikking dat Maria de Vrouw is Wier voet de satan zal vernederen voor alle eeuwigheid. Aan elke ziel die dit gebed tot Mij richt in blind vertrouwen op Mij, beloof Ik dat Mijn macht op een bijzondere wijze zal schitteren".

1047. VERHEERLIJKING VAN MARIA’S MACHT
TOT BEVRIJDING UIT ELKE DUISTERE KRACHT

(Myriam van Nazareth)

Geprezen en verheerlijkt zij de macht van Maria, Koningin van Hemel en aarde, oneindig ver boven alle schepselen verheven en door God aangesteld als Meesteres over alle engelen, met inbegrip van de gevallen engelen die nu de zielen kwellen en in duisternis storten.
Geprezen en verheerlijkt zij de macht van Maria, Gods Geneesmiddel tegen alle bekoring, Overwinnares over alle zonde en duisternis en Schrik der duivelen.
Alle zielen prijzen de oneindige macht en Glorie van Maria als Meesteres over alles wat door God is geschapen.
Krachten der duisternis, de Allerheiligste Maagd Maria beveelt u, nu uzelf aan Haar voeten te vernederen en Haar onoverwinnelijke macht over u te prijzen.
In Naam van de Drie-Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, smeken wij Maria, elke duistere kracht die ons beklemt, volgens Haar welbehagen voorgoed van ons te verjagen of onder Haar voeten te verpletteren, tot verheerlijking van Haar onbegrensde macht en Glorie.
Daartoe belijden wij, tot getuigenis tegen alle duisternis, dat wij ons hele wezen, onze levensweg en ons lot overleveren aan de macht van Maria als onbetwistbare Meesteres van alle zielen, in de Hemel, op aarde, en in de regionen der duisternis.
Moge onze Hemelse Meesteres ons beschermen en bevrijden van elke duistere kracht, en de volheid van Haar macht over de duivelen ontplooien, tot hun eeuwigdurende vernedering en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.

Uit de Openbaring van 11 augustus 2007

"Toewijding aan Mij wordt door vele zielen zeer lichtzinnig begrepen en benaderd. Ik ben door God verheven tot Meesteres van alle zielen, en Ik moet de mensenzielen en de engelenkoren aanvoeren in de strijd tegen de krachten der duisternis, die zich schijnbaar meester hebben gemaakt van de Schepping, die Gods eigendom is. Vele zielen wijden zich aan Mij toe, en verbazen zich erover dat zij zoveel strijd in hun leven ontmoeten. Ik wijs er de zielen op dat toewijding aan Maria een heilig verbond is waardoor de ziel zich met heel haar wezen en met heel haar leven inzet voor één enkel doel: de strijd tegen het kwaad.

Zolang de ziel dit niet heeft begrepen, en geen besef heeft van de gevolgen van toewijding, is zij niet klaar voor een leven als toegewijde van Maria. Een aan Mij toegewijde ziel is vergelijkbaar met een soldaat die opgeroepen wordt voor dienst aan het front. De strijd tussen het Licht en de duisternis is de oorlog der oorlogen. De ziel die niet de ingesteldheid en de volhardende wil bezit om haar Meesteres te dienen tot en met de overgave van haar eigen leven en van alle zinledige genietingen van het bestaan in de wereld, kan zich niet Mijn toegewijde noemen. De ziel die niet bereid is, en niet tot het uiterste gaat, om haar eigen zwakheden en gehechtheden te overwinnen, is niet klaar voor dienst aan het front, want deze ziel draagt de vijand reeds binnen in zich. De ziel die bereid is om alles op te geven voor Mij, en om met moed, volharding en vertrouwvolle aanvaarding te strijden in alle beproevingen van het leven, zal de kracht krijgen om boven zichzelf en alle leed uit te groeien. Deze ziel zal nooit door de beproeving overrompeld worden, integendeel, zij zal groeien naar een punt waarop zij zich over de beproeving verheugt als over de absolute zingeving van haar hele bestaan als mens op aarde. Zij zal Mijn allesoverheersende macht ervaren in haar eigen leven.

Toen (...) gisteren zo onoverkomelijk zwaar leek, heb je tot Mij de spontane aanroeping gericht: Mijn machtige Meesteres, wil in de kern van mijn wezen binnentreden, opdat ik met U in mij de poorten der hel kan bestormen, want voor U vlucht alle duisternis. Geef deze aanroeping door aan de zielen, want zij vertegenwoordigt de kern van de gesteldheid die Ik van Mijn toegewijden verlang. (...)"

♥ ♥ ♥

Onderstaand gebed komt tegemoet aan een zeer grote verborgen behoefte van de ziel. Ontelbare malen wordt de ziel gedurende het aardse leven op vele uiteenlopende fronten bekoord. Wanneer aan een bekoring wordt toegegeven, is het resultaat een zonde, of een ondeugd. Dit resultaat vormt telkens een overwinning van de duisternis op het Licht. Ook wanneer aan een bekoring NIET wordt toegegeven, kan een grote innerlijke strijd ontstaan, die onvrede in het hart kan achterlaten en de ziel ten dele onwerkzaam of onvruchtbaar kan maken voor de werken die God van haar verlangt.
Al deze overwinningen van de duisternis in een ziel kunnen omgekeerd worden door toewijding van alle ogenblikken van bekoring aan Maria, Die van God voor de Laatste Tijden de leiding over de strijd tegen de duisternis heeft gekregen. Zo kunt U zelfs al deze zwarte bladzijden uit Uw leven vandaag nog zuiveren en tegen de duisternis gebruiken.
Daarom vormt dit gebed een machtig wapen in de strijd van het Licht tegen de duisternis in de wereld.

1058. TOEWIJDING VAN ALLE OGENBLIKKEN VAN BEKORING AAN MARIA

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, vlekkeloze Hemelse Reinheid, Die elk ogenblik van Uw leven voor God hebt gekozen, en Zijn Plannen volmaakt hebt gediend door een zondeloos leven,
Ik geef U mijn ziel, zozeer bezwaard en ontsierd door de sporen van ontelbare bekoringen langsheen mijn levensweg.
Ik geef U mijn hart, zo onvolmaakt in de Liefde tot God en Zijn Plannen en Werken.
Ik geef U mijn geest, zo verleidbaar voor alle invloeden vanuit de wereld.
Ik geef U mijn zwakke wil, die zo vaak de slaaf is geweest van ontelbare behoeften.
Ik wijd mij aan U toe, met alle momenten van mijn hele leven waarin ik heb toegegeven aan bekoringen van allerlei aard.
O wil toch de Mantel van Uw heiligheid over mij uitspreiden, opdat mijn gewonde ziel moge genezen van alle littekens die mijn zonden, fouten, ondeugden en nalatigheden haar hebben toegebracht. Wil haar toch aanraken, opdat zij de schoonheid terug moge krijgen van het uur waarin God haar heeft geschapen.
Ik geef mijn hele wezen totaal aan U over, opdat het in U opnieuw geboren moge worden voor een leven naar Gods Hart.
Ik smeek U, dat U in Uw oneindige macht alle uren van bekoring van mijn hele leven zou verbranden in het Vuur van Uw volmaakte Liefde, opdat mijn ziel volkomen gelouterd moge worden, en alle werken der duisternis in mij ontworteld mogen worden.
Wil mij totale vergeving bekomen, en de genade van de overwinning op al mijn zwakheden.
Als onderpand voor deze gunsten geef ik U mijn diep berouw, mijn verlangen om op U te gelijken in een volkomen zuiverheid, en Uw totale beschikking over alle verdere uren van mijn leven.

Uit de Openbaring van 16 november 2007

"(...) De satan heeft de mensenziel zo grondig bestudeerd dat geen enkele mogelijke menselijke zwakheid hem onbekend is. Via deze zwakheden oefent hij over de mensheid zijn verwoestende macht uit.

Zielen, wees jullie er voortdurend van bewust dat de macht van de satan slechts een druppel is in vergelijking met de oceaan van Mijn macht. Welke onderdaan van een machtig rijk werpt zich op de knieën voor een mug doch negeert de Koningin van dat rijk? De duisternis kan de zielen niets anders geven dan ellende, verwoesting en eeuwigdurend lijden. Ik daarentegen, heb de macht om de zielen diepe Vrede en de sleutel tot het Rijk van de Eeuwige Gelukzaligheid te geven. Maak jullie weerbaar tegen elke bekoring, elke verleiding, elke misleiding, elke dwaling, elke verblinding, elke wereldse invloed, elk ijdel tijdverdrijf, elke ondeugd, elke zwakheid.

Maak onophoudelijk gebruik van Mijn macht, die over jullie gespreid ligt als een deken van Hemelse kracht en Hemels Licht dat jullie kan beschermen tegen alles wat niet verenigbaar is met Gods Plannen en Werken. Maak veelvuldig gebruik van de aanroeping die Ik jullie heb gegeven:

Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
ik lever alle duisternis over aan Uw macht.

Deze aanroeping wekt Mijn vreeswekkende macht over alle duisternis zoals een explosie van Licht in een donkere nacht. Zij brengt Gods kracht tot leven op elke levensweg die in duisternis en ellende is gehuld".

1104. GEBED TOT MARIA TOT ONDERMIJNING
VAN DE WERKEN DER DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Overwinnares van de duisternis, door U smeek ik de barmhartige God om het Licht van Liefde en bekering voor elke ziel die andere schepselen van God kwaad of leed berokkent en de werken der duisternis over de wereld helpt verspreiden.
Ik wijd mijzelf en mijn leven totaal aan U toe, met alle leed dat mij ooit ten deel is gevallen, opdat U daarmee de verlossende macht van het Lijden van Christus en van Uw Smarten zou bekrachtigen, tot verwoesting van alle werken en plannen der duisternis.
Ik smeek U om de genade van overwinning van al mijn eigen zwakheden, opdat ik de heiligheid moge bereiken die mij zal maken tot een stevige bouwsteen in de fundering van Gods Rijk op aarde.

Uit de Openbaring van 29 februari 2008

"De aantrekkingskracht van de duisternis op zielen is zo groot omdat de duisternis de zielen steeds een gemakkelijk leven, een leven van genot, voorspiegelt. Zie toch hoe de krachten der duisternis tewerk gaan: Zij lokken de zielen met de verleidingen van geld, bezit, macht, aanzien en ongeremde lichamelijke genietingen. De ziel die aan deze verleidingen toegeeft, belandt op de dwaalwegen van ondeugd en zonde: criminaliteit, verkwistingsdrang, materialisme in zijn talloze vormen, hebzucht, ongenadige concurrentie, gevoelloosheid jegens de medeschepselen, zelfzucht, zedeloosheid, onmatigheid, hoogmoed, haat, vernietigingsdrang, zucht naar verdeeldheid, oneerlijkheid en zovele andere.

Zielen, drie schilden kunnen jullie beschermen tegen al deze verleidingen:

1. Liefde
2. offerbereidheid en boetvaardigheid
3. nederigheid en eenvoud

De ziel die deze drie gesteldheden intens zoekt te beleven en in zich naar volkomenheid zoekt te voeren, wapent zichzelf tegen alle bekoringen en verleidingen, en ontvangt het Licht van onderscheiding tussen de wegen van Gods Voorzienigheid en alle dwaalwegen. De ziel in wie deze drie gesteldheden werkelijk leven, kan geen slaaf van de duisternis worden. Zij zal naar het Licht worden getrokken en alle duisternis schuwen.

Waarom zijn deze drie schilden zo machtig? Omdat zij de ziel onderdompelen in de ervaringswereld van het Goddelijk Leven, dat de ziel vervult met tevredenheid, blijmoedigheid, aanvaarding, overgave, en zuiverheid in hart, geest en mond. De ziel in deze sfeer van beleving verwerft een grote macht op de poorten der genade. In haar kan Ik volkomen heersen. Welnu, voor Mij vlucht alle duisternis, want Ik draag in Mij het Licht der wereld, de Geest van Wijsheid en heiligheid, en de scepter van de macht. Wie in Mij gelooft, is onaantastbaar voor elke kracht die niet verenigbaar is met God".

1133. SMEEKGEBED TOT MARIA VOOR HET BREKEN VAN DUISTERE KRACHTEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde,
In mijn beklemming smeek ik U om bevrijding van de uitwerkingen en sporen van elke duistere kracht die mij bedreigt.
Ontsteek mijn hart aan het Hemels Vuur van Uw volmaakte Liefde, die almachtig is over elke bron van duisternis en over alle werken die niet verenigbaar zijn met Gods Plan van Heil voor alle zielen, want slechts de Ware Liefde kan de duisternis overwinnen.
Gezegende Dochter van de Eeuwige Vader, de God van Licht en Liefde, elk woord uit Uw mond bezit de macht, de hel te doen beven en al haar werken onwerkzaam te maken.
Daarom smeek ik U, wil met Uw gouden stem de Goddelijke Naam van onze Verlosser Jezus Christus uitspreken over mijn ziel, en elke bron van duistere werken die mijn ziel bedreigen, aan Uw voeten gebieden.
Wil deze krachten van duisternis opnemen in het verblindend Licht van de Glorie en de macht die U voor alle eeuwigheid door God zijn gegeven.
Wil deze duisternis totaal omvormen tot Licht, en dit Licht terugsturen naar de haard waaruit de duisternis naar mij is gezonden, opdat de werktuigen die de duisternis tegen mij wil inzetten, tot inzicht en bekering mogen komen.
Ik smeek U voor mijzelf om de Ware Liefde tot God, tot U en tot hen die mij kwaadwillig zijn, en om het volle geloof in Uw macht, opdat ik aldus moge meewerken aan de verlamming van elk werk van duisternis in mijn leven.
Wees mijn haard van geborgenheid, en bewaar mijn ziel in de veiligheid en de heiligmakende uitwerkingen van Gods Licht,
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (maak het kruisteken)

Uit de Openbaring van 29 augustus 2009

(ik zie Maria, schitterend van schoonheid, stralend van macht. Een slang kruipt naar Haar toe, doch Zij vangt deze onder Haar voet. Daarna spreekt Maria):

"Kijk Mij aan. Aanvankelijk kroop de slang waarheen zij wilde. Onder Mijn voet echter, ligt zij waar Ik wil. Zij kronkelt van machteloosheid, omdat haar vrijheid beperkt wordt door Mijn Wil en zij haar werken van duisternis niet kan voltooien.

Ik kom de zielen de diepe zin van toewijding aan Mij leren. De levensweg van elke ziel wordt regelmatig gekruist door de slangen van duistere invloeden. De slang wekt in de ziel walging op, en angst. Zij vervult de zinnen met gevoelens van onzekerheid en bedreiging. Al deze gevoelens worden in de ziel van goede wil opgewekt wanneer zij in aanraking komt met duisternis, met onvrede, met werelds denken, met liefdeloosheid, met materialisme en met kwaad in alle denkbare vormen.

Ik heb macht over alle duisternis. God heeft Mijn voeten gezalfd met olie uit Zijn eigen Hart. Deze olie bevat de essentie van de Goddelijke Liefde, van het Goddelijk Leven, maar ook van Goddelijke macht. Opdat Ik Mijn macht over de slang kan doen gelden, moet zij echter aan Mij uitgeleverd worden. Ik ben de Koningin van Hemel en aarde en de Meesteres van alle zielen. De Wet der Goddelijke Gerechtigheid heeft het zo beschikt dat Ik niet op de slang zou jagen, doch dat zij Mij moet worden uitgeleverd, door de vrije wil van de mensenzielen. Ik verlang zo zeer dat ieder van jullie elke dag opnieuw elke uiting van kwaad en duisternis in haar of zijn leven aan Mij zou toewijden. Elk woord van toewijding van kwaad en duisternis aan Mij is niets minder dan de uitlevering van een slang aan Mijn macht.

Door de toewijding van een uiting van kwaad of duisternis wordt, door de kracht van een Goddelijke Wet, een slang zo zeer onder de invloed van het Goddelijk Licht gebracht dat zij niet anders kan, dan naar Mijn voeten toe te kruipen om daar de vernedering te ondergaan, de slavin van Mijn macht te worden. Dit is het beeld dat je zopas met je eigen ogen hebt aanschouwd. (...)"

1162. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BEVRIJDING UIT BEKORINGEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van mijn ziel, mijn hart en mijn levensweg,
Wil de slangen der bekoringen vertrappen, die ik door mijn zwakheden soms zelf uitnodig in de tempel van mijn ziel, omdat deze zich met mijn ongeloof en mijn spirituele blindheid voeden.
Ik belijd Uw heerschappij over alles wat duisternis draagt, want God heeft U voorzien als de Vrouw Die de slang onwerkzaam zal maken.
Door mijn rotsvast geloof in Uw macht wil ik de slangen van mijn bekoringen naar Uw voeten toe leiden, om door U vernederd te worden.
Daarom geef ik U alle Liefde en alle pijn van mijn hart voor één enkel bevrijdend woord van U, dat deze slangen aan U zal onderwerpen, en mijzelf zal maken tot Uw dienares in zuiverheid.

Uit de Openbaring van 29 augustus 2009

"(...) Zeg aan de zielen dat zij kwaad en duisternis niet voeden door zelf negatieve gedachten en gevoelens in zich toe te laten, noch over de situatie zelf noch over de zielen die deze situatie in de hand hebben gewerkt of haar hebben verergerd, doch dat zij de slang aan Mij uitleveren. Dit is de weg die op kracht van Gods Wet de zon van het ware Licht doet opgaan, die alle duisternis beschaamt.

Zie, Ik kan de slang niet tot Mijn gevangene maken wanneer zij niet eerst op jullie levensweg zou verschijnen. Daarom vormen de beproevingen noodzakelijke onderdelen van Gods Heilsplan. Het kwaad, elke beproeving, elke tegenslag, elke uiting van duisternis in jullie leven, vervult jullie hart met afkeer en dreigt jullie te verlammen. Voor de ziel die elke ervaring van kwaad en duisternis uitdrukkelijk met Mij deelt, krijgt dit alles echter een diepe zin. De ziel die aldus op een positieve wijze omgaat met de duisternis in haar leven, zal merken dat elke beproeving in zich een sleutel draagt die past op de deur tot de schatkamer der Goddelijke Genaden.

Elke slang die door jullie negatieve gesteldheid wordt gevoed, zal jullie in de ziel bijten, haar vergiftigen en ziek en onvruchtbaar maken. In een zieke ziel kan de ware innerlijke Vrede geen wortel meer schieten. Elke slang echter, die in jullie een hart vol hoop en vertrouwen vindt, wordt door de kracht van het Licht dat op dat ogenblik uit jullie straalt, in de war gebracht. Wanneer jullie haar dan aan Mij toevertrouwen, wordt zij door diezelfde kracht gedwongen om naar Mijn machtige voeten toe te kruipen, om daar onwerkzaam te worden gemaakt. Zo kan de ziel elke beproeving overwinnen, wordt zij niet door de slang gebeten, doch maakt zij deze tot Mijn gevangene.

Zielen, de onophoudelijke aanwezigheid van de slangen op jullie levensweg maakt jullie oververmoeid, en leidt velen van jullie naar totale lusteloosheid en moedeloosheid. Verlies nooit de moed. De ziel die mij waarlijk wil toebehoren, ontmoet in haar leven precies datgene wat zij nodig heeft om naar de volmaaktheid te groeien. Ik heb de macht om voor elke ziel die zich waarlijk aan Mij heeft weggegeven, Meesteres van de Goddelijke Voorzienigheid te zijn. Weet dat Gods Voorzienigheid een volmaakt werkend systeem is, dat elke ziel op zich en in haar relaties tot alle andere schepselen precies datgene laat ervaren dat haar naar het maximum aan verdiensten en eeuwig Geluk kan leiden. Aanvaard daarom alles met Liefde, want niets is zinloos, vooral niet datgene wat jullie als negatief ervaren. (...)"

♥ ♥ ♥

Wij beleven de meest duistere tijden uit de heilsgeschiedenis. In de openbaring van Maria in Haar hoogste hoedanigheid als Meesteres van alle zielen bewijst God de zielen wellicht de grootste Barmhartigheid sedert de Kruisdood en de Verrijzenis van Zijn Zoon Jezus Christus. In deze hoedanigheid ontplooit de Koningin des Hemels in Haar volheid de onbegrensde macht die God Haar heeft geschonken. Zij is voorbestemd om de Aanvoerster te zijn in de strijd tussen het Licht en de duisternis, waarin de eindoverwinning van God via 'de Vrouw' ons is beloofd. Aan de Vrouw, de Meesteres van alle zielen, is onbegrensde macht gegeven over alle zielen: engelen, heiligen, mensenzielen, maar dus ook alle duivels.
De duisternis heeft in de loop der eeuwen via ontelbare strategieën en werken alles in het werk gesteld om de zielen van God weg te trekken, opdat zij verloren zouden gaan. Zielen worden bij miljoenen in dwaling, ondeugd en zonde geleid, en verblind voor de ene echte Waarheid van God. Door dit alles lijkt de duisternis nu de wereld totaal te beheersen. Daarom roept God de zielen meer dan ooit op tot volkomen en onvoorwaardelijke toewijding aan Maria, de Meesteres van alle zielen, Die alle aan Haar toegewijde levens, handelingen, woorden, gebeden, offers, boete, gedachten, gevoelens en verlangens heiligt, hen met Haar absoluut volmaakte Liefde bekleedt, en hen in deze verveelvoudigde waarde aan God opdraagt om hen aan Gods Werken toe te voegen.
Hierin schuilt in deze Laatste Tijden het grootste wapen tegen de krachten der duisternis. Elke ziel die zich aan Maria toewijdt en deze toewijding in de praktijk van het dagelijks leven intens beleeft, bouwt mee aan de fundering van Gods Rijk op aarde.

Het navolgend gebed wordt de zielen door Maria geschonken als een toewijding die hen onder Maria’s oppermachtige bescherming tegen aanvallen van de duivel brengt. Elke ziel die zich in ziel, geest, hart, lichaam of levenssfeer door duistere krachten bedreigd voelt, kan dit gebed vrij gebruiken. Het vormt een nieuw wapen voor het herwinnen van het welzijn van de ziel, en biedt de Meesteres van alle zielen de kans om Haar grenzeloze macht over de duivel waarlijk te gebruiken, en de hoop op de eindoverwinning van het Licht in werkelijkheid te veranderen.

1196. TOEWIJDING AAN MARIA TOT BESCHERMING
TEGEN DUIVELSE AANVALLEN

(Myriam van Nazareth)

Maria, Allerheiligste Maagd en Moeder van Gods Zoon Jezus Christus, de Mens geworden Verlosser der zielen,
Ter verheerlijking van de almacht van God over alles wat was, is, en zal zijn, wijd ik mij totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig toe aan U, Die van God de onbeperkte macht hebt ontvangen over de duivel en alle werken der duisternis.
Ik lever mijn hele wezen en mijn vrije wil restloos over aan Uw heerschappij en aan Uw bescherming, en smeek U:

 • om bevrijding van de aanvallen van de duivel tegen mij en alles wat mij dierbaar is;

 • om de verbreking van alle plannen die de duivel en zijn gevolg tegen mij smeden, en

 • om de ondermijning van alle verwoestingswerken van de duivel tegen mijn ziel, mijn lichaam, mijn geest en mijn gevoelens.

Ik wijd mij aan U toe in naam van de Allerheiligste Drievuldigheid, aan Wie alle zielen en al het geschapene toebehoren.
Ik wijd mij aan U toe in naam van het Heilig Kruis van Jezus Christus, waaraan de Verlossing van alle zielen uit de macht van het kwaad is ontsloten.
Ik wijd mij aan U toe in naam van het Heilig Bloed van Jezus Christus, dat Goddelijk Leven schenkt aan zielen.
Ik wijd mij aan U toe in naam van de Heilige Wonden van Jezus Christus, die Heil en heiliging brengen aan zielen die door de duisternis zijn verwond.
Ik wijd mij aan U toe in naam van het Lijden, de Dood en de Verrijzenis van Jezus Christus, die voor eeuwig Licht en Leven brengen waar duisternis en dood van de ziel zijn gezaaid.

Ik belijd U als de Onbevlekte Ontvangenis, het Grote Teken van God tegen de satan, de Vrouw Die Gods eindoverwinning zal bezegelen.
Overwin alle kwaad dat mij bedreigt.
Ik belijd U als de Moeder van Jezus Christus, de Goddelijke Verlosser en Messias.
Overwin alle kwaad dat mij bedreigt.
Ik belijd U als de Medeverlosseres gedurende de Verlossingswerken van de Christus.
Overwin alle kwaad dat mij bedreigt.
Ik belijd U als de Schrik der duivelen, het symbool van de totaal geheiligde mensenziel.
Overwin alle kwaad dat mij bedreigt.
Ik belijd U als de Overwinnares van alle zonde, duisternis en bekoring, met onbegrensde macht over alle duivelen en alle werken van duisternis.
Overwin alle kwaad dat mij bedreigt.
Ik belijd U als de Meesteres van alle zielen in de Hemel, op aarde en onder de aarde, en Koningin van al het geschapene.
Overwin alle kwaad dat mij bedreigt.
Ik belijd U als de Koningin en Meesteres van alle engelen, de machtige Aanvoerster der onoverwinnelijke Hemelse machten in de strijd van het Licht tegen de duisternis.
Overwin alle kwaad dat mij bedreigt.

Geprezen zij de macht van Maria, Dochter van God de Vader.
Geprezen zij de macht van Maria, Moeder van God de Zoon.
Geprezen zij de macht van Maria, Bruid van God de Heilige Geest.

Omdat ik U volkomen toebehoor, o Meesteres van mijn ziel, smeek ik U, elke duistere kracht te bevelen, mij en alles wat mij dierbaar is voor altijd te verlaten, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(maak het kruisteken).

Uit de Openbaring van 29 augustus 2009

"(...) Ik benadruk dat jullie de sleutel tot de Ware Vrede van hart in zich dragen. De kiem van de heiligheid die God in ieder van jullie heeft gelegd, draagt het Licht van de Ware Hoop. Geef nooit de Hoop op, want de ziel die zich blijft openstellen voor het Licht, wordt geleidelijk zodanig van Licht vervuld dat geen duisternis haar nog werkelijk kan raken. Laat jullie niet verontrusten door de aanblik van de slangen langs en op jullie weg. Richt veeleer jullie blik op Mij, en jullie zullen onvermoede krachten in werking stellen. De slangen kunnen jullie slechts werkelijk schaden in de mate waarin jullie zelf nog duisternis in jullie hart toelaten. Een hart dat blijft geloven in de almacht van het Licht, zal nog vele slangen ontmoeten, maar deze zullen alle onwerkzaam blijven, dit wil zeggen: zij zullen de ziel niet meer kunnen verzieken.

Zie, een hart dat vervuld blijft van de Ware Hoop, weet diep van binnen dat de duisternis in haar leven nu reeds overwonnen is... in Gods Hart. Daarom laat Ik Mijn ogen onverstoorbaar op de slangen rusten die vóór Mijn voeten kruipen. Ik weet dat zij nu reeds de gevangenen van Mijn Wil zijn. Zij zijn reeds volkomen in Mijn macht, doch God kan hun werking nog gebruiken voor de triomf van Zijn Heilsplan, want zij hebben de zielen nog lessen te leren: lessen van overgave, toewijding en vertrouwen in Gods Tijd.

Ik ben de Meesteres van alle zielen. Mij is macht gegeven over alles, over elke levensweg, over elke situatie van duisternis. Wat Ik nodig heb om Mijn macht te laten gelden, is slechts de Ware Hoop en het onwankelbaar vertrouwen van de ziel in Mij.

Elke beproeving op jullie weg is een genade die de Goddelijke Voorzienigheid jullie bereidt, want telkens jullie een beproeving beantwoorden met Licht in jullie denken en voelen, ontspringt in jullie ziel een Hemelse bloem, en wordt een slang naar Mijn voeten geleid om daar vernederd te worden. Geloof in Mij, zoals Ik in jullie geloof, en jullie zullen de Liefde van God ervaren, die Mij als Meesteres aan jullie heeft willen geven opdat jullie zouden merken dat het Ware Geluk reeds in jullie akker is gezaaid. Ik ben de Hemelse Tuinierster. Geef Mij de kans, de eeuwige Lente in jullie voor te bereiden".

1205. ZELFOFFERANDE AAN MARIA
TOT BEVRIJDING UIT ELKE DUISTERE KRACHT

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Meesteres van alle zielen, Schrik van alle duisternis,
In de Naam van Jezus Christus, Zijn Heilig Kruis, Zijn Heilige Wonden en Zijn Kostbaar Bloed smeek ik U, wil elke boze macht die mij vervolgt, bevelen, aan Uw voeten neer te knielen en al haar werken van duisternis aan Uw macht uit te leveren.
Wil mij toch bevrijden uit elke invloed die niet verenigbaar is met het Licht van Gods Liefde.
Ik bied U mijzelf, mijn verleden, mijn heden en mijn toekomst aan.
Aan Uw voeten leg ik al mijn lijden en al mijn Hoop.
Wil mij verlossen uit elke kracht die niet met Jezus Christus is, de Redder der wereld.
Ik geef U mijzelf als losgeld voor mijn bevrijding.
Wil mij de genade bekomen dat ik mij spoedig aan Uw voeten moge neerwerpen tot verheerlijking van de macht van de Liefde door dewelke U mij zult bevrijden.
O Maria, geen kind van God wordt geschapen om de gevangene van enige kracht van duisternis te zijn. Hef toch nu Uw machtige hand op tegen mijn vijanden, want ik wil alle verdere dagen van mijn leven van God en van U zijn, mijn Hemelse Moeder, Koningin en Meesteres, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (maak het kruisteken)

Uit de Openbaring van 16 december 2006 – de H. Maria Magdalena spreekt

"(...) Ik ben de patroonheilige van de rouwmoedigen. Ja, zo beschouwt de Allerhoogste mij. Laat mij de brug zijn die de overgang naar het Ware Leven voor vele zielen gemakkelijker maakt. O welke macht kunnen zij over de satan verwerven door rouwmoedigheid, door zich vastberaden naar het Ware Licht toe te wenden ondanks de vele donkere wolken in hun leven. Laat hen hun kruisen zien als bronnen van bevrijding, en laat hen kiezen voor de totale dienst aan Maria. Laten zij Maria zien zoals ook ik Haar zag terwijl ik nog met Haar kon omgaan op aarde: als Moeder, Vriendin en Meesteres tegelijk. Als Moeder schenkt Zij tederheid en troost, als Vriendin schenkt Zij bemoediging en vertrouwen, en als Meesteres voert Zij door Haar onvoorstelbare en onvolprezen macht naar de ware vrijheid en het echte Goddelijk Leven".

1214. KORT GEBED TOT MARIA OM BESCHERMING

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Beschermster van mijn ziel,
Ik smeek U, wil elke boze kracht die mij kan bedreigen, vervullen met Uw Licht en Uw Liefde en haar terugsturen naar haar bron, om daar bekering te bewerken.
Wil elke kracht die mij om hulp zou vragen, deze hulp schenken door de macht van Uw volmaakte Liefde en de offerande van mijzelf, opdat Gods Plan volbracht moge worden.

Uit de Openbaring van 15 december 2005

"Maria, machtige Meesteres van alle zielen, ik vertrouw op U. (...) Zeg je broeders en zusters in Jezus en Maria dat deze aanroeping de sleutel tot de Triomf van Maria en de vestiging van Gods Rijk op aarde in zich sluit. Sedert de zondeval worden de mensenzielen onophoudelijk door de duivel vernederd. Mijn aanroeping stelt de mensenzielen in staat om op hun beurt de duivel te vernederen, want Ik dwing hem om zich aan Mijn voeten neer te werpen wanneer deze aanroeping door een mensenhart met Liefde en zelfvernedering tot Mij wordt gericht. Indien de mensenzielen zich in kettingen van Licht aan elkaar zouden sluiten om deze aanroeping met Vuur te blijven herhalen, zou Ik de satan bevelen om aan Mijn voeten te blijven liggen. Dit zou de totale bevrijding van de mensheid uit alle kwaad en ellende betekenen.

De Allerhoogste verlangt in deze Laatste Tijden de openbaring van de onbegrensde en soevereine macht van Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als Meesteres van alle zielen. Hij wil de macht openbaren die Ik uitoefen over de mensenzielen en over de satan en zijn gevolg. (...)"

♥ ♥ ♥

Bij de ingeving van onderstaand gebed zei de Heilige Maagd: "Verricht dit gebed bij voorkeur geknield voor een beeltenis van Mij".

1283. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BESCHERMING
TEGEN EEN DREIGING

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, machtige Schrik der duivelen,
Aan Uw voeten leg ik elke kracht, elk woord, elke handeling, elke gedachte en elk gevoel die mij trachten te schaden, alsook de bron waaruit deze voortkomen.
Wil deze onderdompelen in de Vuurzee van Uw volmaakte Liefde die elk werk van duisternis verbrandt, opdat ik in U bescherming moge vinden, want U bent de Spiegel van Gods Tegenwoordigheid.
Wees het Licht waarvoor alle duisternis om mij heen vlucht.
Wees de Bron van mijn rust en mijn vertrouwen, want Uw macht is de macht van onze God.
Ik noem U mijn Koningin en Meesteres, want aan Uw voeten moet elke duistere kracht haar machteloosheid belijden.
Moge Uw heerschappij over mij de ketting zijn die al mijn vijanden onwerkzaam maakt in de schaduw van het Kruis van Jezus Christus, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

Uit de Openbaring van 12 oktober 2007

"De duivels zijn voor eeuwig in onrust. Door zich van de Goddelijke Liefde af te scheuren, vinden zij in eeuwigheid geen Vrede meer. Bovendien hebben zij van de satan de opdracht gekregen om voor eeuwig de mensenzielen te infecteren met hun eigen gesteldheden. Wees daarom opmerkzaam voor elk teken van onrust in de geest of onvrede in het hart, want deze gesteldheden wijzen op de aanwezigheid van de woestijnwind rondom de tempel van de ziel. De woestijnwind verdroogt en verschroeit alles waarmee hij in aanraking komt. Het is de droge hete wind van de krachten van haat en verderf. Je kunt hem slechts verdrijven door de Ware Liefde tot God, tot Mij en tot alle schepselen, want de Liefde hult de tempel van de ziel in een Hemelse dauw die vruchtbaarheid, bescherming en levenskracht schenkt. Laten de zielen Mij veelvuldig smeken om de dauw van de Goddelijke Liefde en de ontlediging van hun hart en geest van alle onrust en onvrede. (...)"

1286. BELIJDENIS VAN DE ZIEL TEGEN DE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Koningin van Hemel en aarde, onder Wier voeten de slang, de belichaming van alle werken en plannen der duisternis, onwerkzaam zal worden gemaakt, voor U belijd ik mijn afkeer van alle duisternis en mijn verlangen, mijn hele leven te richten op het Licht van God.
Ik wil niemand anders volgen dan Jezus Christus en U, Die Hem door God tot Moeder bent gegeven.
Ik belijd het Kruis als Teken van mijn Geloof, het Verlossingsmysterie als diepe zin van mijn leven, en mijn geloof in de zin van alle kruisen van het leven. Nooit wil ik de stem van de duivel volgen, die:

 • mij wil beroven van mijn geloof in de volmaakte Liefde van mijn God,
 • mij door de uitzichtloosheid en leegheid van het werelds leven wil ontmoedigen, en
 • mij elk ogenblik van de dag en de nacht door ontelbare bekoringen en misleidingen wil aansporen tot verloochening van de Ware Liefde en tot het opgeven van de dagelijkse strijd voor mijn Heil en voor de voltooiing van Gods Werken.

Ik wil de satan niet in mijn ziel, hart, geest of lichaam, en belijd mijn verlangen, nooit de inhoudsloze dingen der wereld tot zin of doel van mijn leven te laten worden, want zij worden door alle eeuwen heen door de satan geschapen om de zielen te misleiden en hun innerlijk Licht te verduisteren.
Ik wil het kwaad herkennen in alles wat op mij afkomt, en begrijpen dat alles wat van de satan afkomstig is of verband houdt met zijn werken, en dus alles wat louter werelds is, vergif is voor mijn ziel, en haar verziekt en tracht te doden.
Alle duisternis die vanaf het uur van mijn geboorte tot in het uur van mijn dood onophoudelijk mijn hart, mijn geest en mijn lichaam bedreigt, leg ik aan Uw voeten neer, opdat U haar zou veranderen in Licht van heiliging.
Ter verheerlijking van de onbegrensde macht die U over de satan en de uiteindelijke effecten van zijn werken is gegeven, en ter verheerlijking van het Licht der wereld, de lijdende en verrezen Christus, wil ik dit alles via Uw Onbevlekt Hart aan God opdragen, opdat het tegen de satan zou worden gebruikt als vergif waarmee zijn werken gedood zullen worden.

Uit de Openbaring van 10 juni 2008

"Over alle zielen die Mij aanvaarden als Gods geschenk van Liefde, als de Stem van de Heilige Geest en als de Sleutel tot de poort van het Eeuwig Heil, spreid Ik Mijn mantel van bescherming, van innerlijke Vrede en van heiliging uit. Ik ben de Dageraad na de nacht, de Bode van de Middagzon die Jezus Christus heet en die Mij aan de zielen heeft gegeven in het uur der Verlossing. De Werken die Ik in de zielen voltrek in Mijn hoedanigheid als Meesteres van alle zielen, zijn de grootste verheerlijking van Zijn Bloed, dat zal stromen tot ook de laatste ziel Mij heeft aanvaard als het sluitstuk van Gods Heilsplan.

Begrijp dit wel. Ik ben de Medeverlosseres van de mensheid. Het Verlossingswerk van Christus is volmaakt, doch de Verlossing is in elke individuele ziel pas voltooid wanneer de ziel erkent dat Ik van God de macht heb ontvangen om haar van al haar duisternis te bevrijden. Zij moet zich daartoe totaal aan Mij overleveren, in totale en onvoorwaardelijke toewijding, voor een leven in Mijn dienst. Daarom ben Ik de Meesteres van alle zielen. Jezus is de Zon, Ik draag de stralen naar de kern van de ziel. Dit is de bezegeling van het Nieuw Verbond tussen God en de zielen: Zonder Mij kan de ziel de echte warmte van Christus niet benutten om het zaad van haar heiliging tot rijping te brengen".

1288. KORTE SMEKING TOT MARIA
OM BESCHERMING TEGEN ALLE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Schrik der duivelen,
Wil mij beschermen tegen alle werken van duisternis die medemensen tegen mij richten.
Wil mij beschermen tegen alle plannen van duisternis die medemensen tegen mij koesteren.
Wil mij beschermen tegen de effecten van alle kwaadwillige gedachten en gevoelens van medemensen jegens mij.
Wil mij onderdompelen in de ondoordringbare omhulling van Uw Hemels Licht, want de ene God van Liefde heeft gewild dat geen duistere kracht iets vermag tegen datgene, wat zich aan U heeft uitgeleverd.

Uit de Openbaring van 17 december 2006

"Gehoorzaamheid is een onschatbare deugd. Het diepe wezen van de gehoorzaamheid komt neer op een totale verloochening van de eigen verlangens. Weet dat de mensenziel heel vaak gedreven wordt door eigen voorstellingen over de invulling van haar dagelijks leven, en dat zij daarop ook onbewust reageert door haar menselijke drijfveren te volgen, die zo vaak ongemerkt door de satan geïnspireerd, beïnvloed en gekleurd worden. Totale onderwerping aan Mij is daarom in wezen niet minder dan de uitlevering van de duivel aan Mij: de gehoorzame ziel levert zichzelf uit aan Mijn macht, en levert daardoor ook elke duivelse beïnvloeding die in haar kan leven of in haar sporen kan hebben nagelaten, over aan Mijn macht. (...)"

♥ ♥ ♥

TOTUS TUUS MARIA !

BELIJDENIS VAN EEN DUIVEL
OP BEVEL VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA

door Maria geïnspireerd aan Myriam van Nazareth
op donderdag 15 maart 2007

Inleidende opmerking

Voornamelijk in de loop van 2006-2007 vergunde de Meesteres van alle zielen Haar Myriam bij herhaling visioenen in dewelke Zij Haar 'relatie' tot duivels tot uiting bracht. Zij deed dit binnen het kader van Haar onderrichtingen over de unieke macht die aan de Koningin des Hemels is verleend, opdat de zielen uit deze informatie hoop en bemoediging mogen putten in hun dagelijkse strijd tegen de duisternis. De Meesteres van alle zielen bestempelde het grootste gedeelte van deze visioenen als 'privaat'. De volgende openbaring gaf Zij echter vrij voor publicatie.

Deze openbaring is uniek in die zin, dat zij deel uitmaakt van een lang visioen via hetwelk de Meesteres van alle zielen Myriam in maart 2007 toonde hoe Zij 32 duivels beval om zich aan Haar voeten op de knieën te werpen, Zij vervolgens één van deze duivels uitkoos, en deze dwong tot een heel ongewone belijdenis. Na deze ervaring werd Myriam zwaar door de satan aangevallen. Bij diverse gelegenheden bevestigde Maria Zelf later de waarheid van datgene, wat in dit visioen was getoond en gezegd. De Hemelse Meesteres verklaarde later aan Myriam dat Zij dit visioen had vergund met de bedoeling, de zielen door versterking van hun geloof in de onbegrensde macht van de Hemelse Koningin over de duisternis te bemoedigen in de dagelijkse strijd tegen de soms beklemmende invloeden van de vele tekenen van de werking der duisternis in hun leven.

Passages die nog steeds door Maria als 'privaat' zijn bestempeld, zijn in deze openbaring aangeduid met '(...)'.

Maria tot Myriam: "Ik wil dat je opschrijft wat Ik je nu zal laten horen uit de mond van één van deze vijanden van de zielen, want op Mijn bevel zal hij spreken in naam van alle duivelen. Je zult deze getuigenis aan de zielen mededelen, want zij zal worden tot een unieke openbaring van een mijlpaal in de geschiedenis van het Heil in de laatste voorbereidingen op de definitieve overwinning van de Vrouw op de satan en de grondvesting van Gods Rijk op aarde".

Ik zie Maria met Haar rechter wijsvinger één van 32 vóór Haar geknielde duivelen aanwijzen. Zij raakt met de tenen van Haar linkervoet de grond links vóór Zich aan, en Zij zegt tot hem:

MARIA: "Werp je hier, aan Mijn voeten, ter aarde neer".

(ik zie hoe deze gestalte zich in een flits op de door Maria’s tenen aangewezen plaats op de knieën neerwerpt).

MARIA: "Al je gedachten zijn Mij bekend. Ik wil dat je je innerlijke ervaring van je contacten met Mij en van de relatie van alle duivelen tot Mij hardop mededeelt, tot verheerlijking van Mijn macht, als een belijdenis voor al je gezellen, en ten aanhoren van de engelen en van een mensenziel, tot getuigenis van de onmacht van alle duistere krachten tegenover Maria, de Meesteres van alle zielen. De geringste onoprechtheid, onwaarheid of doordachte weglating in je belijdenis zal je blootstellen aan een verschrikkelijke, eeuwigdurende straf te Mijner bevrediging. Spreek!"

De duivelse gestalte ligt geknield vóór Maria’s voeten en begint hardop te spreken, met een enigszins hortende stem die onrust en angst verraadt. Ik schrijf mee zoals ik het hoor, en geef in dit verslag de dingen weer die Maria mij bij het uittijpen opdraagt:

BELIJDENIS VAN EEN DUIVEL OP MARIA’S BEVEL

"Hij hierboven heeft ons voorspeld dat de Vrouw ons zou overwinnen. Eeuwenlang hebben wij eraan getwijfeld of die tijd ooit zou komen, omdat onze meester (de satan) ons leerde hoe wij meer en meer macht konden krijgen over de mensenzielen. In deze tijd beheersen wij hen zoals nooit tevoren. Wij kennen al hun zwakheden, en wij ondermijnen hun vertrouwen en geloof zodanig dat ze ervan overtuigd raken dat Hij hierboven niet bestaat.

Wij zijn erin geslaagd om de meeste mensenzielen te laten geloven dat er geen God en geen duivel bestaat, en dat de aarde dus alleen door de mens beheerst wordt. Nu geloven ze dat ze zelf God zijn, en ze doen alles wat wij hen influisteren. Zo heersen wij over alles. Wij hebben ons zo machtig gevoeld... Bijna allemaal liggen ze aan onze voeten, zonder te beseffen wie of wat hen zozeer beheerst..."

(hij aarzelt lang, en gaat dan verder):

"Sedert korte tijd worden wij gekweld door opvorderingen van Haar... de Vrouw... In het uur waarin ik door Haar geroepen werd, onderging ik een kwelling die duizend maal vreselijker was dan het vuur van de hel..."

(de stem wordt steeds meer gespannen, de klanken beginnen te lijken op krampachtig hijgen).

"Verschrikkelijk!... Zij beval mij om mij vanaf een afstand van vele meters voor Haar op mijn knieën te werpen... Niets... ik kon niets... Op een teken van Haar vinger kon ik niets anders meer dan op mijn knieën naar Haar voeten toe kruipen zoals een insect...

Wat een vernedering! Die macht, die verschrikkelijke macht! En die machteloosheid in mij! Niets anders kunnen dan gehoorzamen aan een zo diep vernederend bevel van de Vrouw Die voelbaar genoot van de macht die Zij over mij heeft... (...) Nooit eerder heeft Zij Zich op deze wijze geopenbaard als de Meesteres over alles. Wij zouden alles doen om hieraan te ontsnappen, maar Zij wil het... Haar verschrikkelijke macht! Zelfs met duizenden voelen wij ons niets tegenover Haar, en sidderen wij van angst bij de geringste beweging die Zij maakt. (...) Hoe vreselijk...

Wij die zo genoten van de macht die wij schijnbaar over alles hadden, worden door deze Vrouw gedwongen om ons aan Haar voeten op de knieën te werpen en in Haar nabijheid voortdurend geknield te blijven liggen. Ze heeft ons tot het uiterste vernederd. (...)

Wij kunnen niet anders dan al Haar bevelen onmiddellijk gehoorzamen, want Haar Wil is wet (...). Nooit heb ik kunnen geloven dat de macht van de Vrouw over ons zo totaal, zo absoluut en zo verschrikkelijk is, tot ik zelf heb ervaren welke uitwerking het heeft om voor Haar geknield te liggen (...)".

(hij spreekt nu als in zware innerlijke strijd):

Mochten de zielen in de deugd willen leven en zich totaal aan Haar weggeven, zouden wij beneden nog dezelfde dag allemaal onder Haar voeten zuchten, want dat is wat Zij wil: Zij wil ons allemaal tot Haar slaven maken, maar tot ons geluk zijn de zielen zo gemakkelijk te verleiden. Wat zouden wij doen zonder de ontelbare miljarden zonden die dagelijks op aarde bedreven worden? (...)

De straffen die de Vrouw ons oplegt, zijn voor ons diepe, vernietigende vernederingen. Zij legt ons deze op omdat wij eeuwenlang hebben geweigerd, Hem van hierboven en Haarzelf te dienen en te gehoorzamen. (...) moet ik bekennen dat de dag nadert waarop Zij het genot zal smaken om onze meester zelf onder Haar voet te leggen.

Het is een Wet van hierboven dat alles en iedereen aan de voeten van de Vrouw is gelegd. De hel verkeert in onrust, want Zij beveelt ons om onze ervaringen met Haar mee te delen aan alle verdoemden. Elke verdoemde beeft van angst voor het uur waarin hij aan Haar voeten zou worden geroepen. Alles waarvoor wij eeuwenlang gewerkt hebben, stort in elkaar naarmate Zij grotere aantallen van ons tot Haar slaven maakt".

(Hij spreekt verder in verschrikkelijke strijd):

"Voor ons is het een kwelling wanneer wij de blinde onderwerping van de engelen tegenover de Vrouw moeten aanzien. De aanschouwing van MENSENZIELEN geknield aan Haar voeten, is voor ons echter een onuitsprekelijke marteling, want elke vrijwillige onderwerping van een mensenziel jegens de Vrouw vergroot de uitwerkingen van Haar grenzeloze macht. Het aanhoren van een mensenziel die Haar in diepe zelfvernedering begroet als 'Meesteres', maakt ons waanzinnig. Daarom zou de erkenning van Haar als 'Meesteres van alle zielen' door vele mensen, voor ons het absolute einde zijn.

Als ooit het uur komt waarin de mensenzielen begrijpen en erkennen dat de Vrouw hun Meesteres is, zal Haar macht de hel in twee splijten en zullen wij allemaal voor Haar voeten liggen tot in de eeuwigheid... Ik beken en belijd: de Vrouw is de onbegrensde Meesteres over alles wat leeft. Zij heeft alle macht, ook over ons, duivelen. In het uur waarin de mensenzielen dit erkennen en ernaar leven, zal de hele Schepping op haar fundamenten schudden en beven, en is ons rijk voorbij".

(tot zover een niet bij naam genoemde duivel op Maria’s bevel).

(De duivelse gestalte zwijgt. Maria, Die de hele tijd in een onbeschrijflijke uitstraling van waardigheid en macht op de gestalte aan Haar voeten heeft neergekeken, spreekt nu):

MARIA: "Je zult nu naar de hel terugkeren. Ik wil je deze belijdenis met precies dezelfde woorden horen herhalen tegenover je meester, de satan, ten aanhoren van alle verdoemden. Daarna zal Ik over je verdere lot beslissen. Ga!"

Ik zie en hoor hoe de helse gestalte als waanzinnig vóór Maria’s voeten begint te kronkelen en te smeken om erbarmen. Terwijl Zij op hem neerkijkt, herhaalt Zij slechts Haar laatste woord: "Ga!". Ik zie hem verdwijnen zoals een donkere schaduw die geleidelijk helemaal onzichtbaar wordt.

Korte toelichting: De Meesteres van alle zielen heeft Myriam in diverse visioenen in de loop van de jaren 2006-2007 getoond hoe Zij naar believen duivels voor eeuwig onwerkzaam kan maken, doch in dit verband rekening moet houden met de Wet van Gods Gerechtigheid, wat concreet betekent: Dit is een buitengewone genade, die moet worden 'verdiend'. Zij heeft mij aanschouwelijk getoond:

 1. hoe Zij deze duivels bestrafte door eerst te beschikken dat deze een stoffelijke gedaante zouden aannemen en zich vervolgens aan Haar voeten ter aarde zouden neerwerpen, in die positie dagenlang Haar macht over hen zouden prijzen, en zich op uiteenlopende wijzen voor Haar zouden vernederen;
 2. hoe Zij deze bestraften na een zekere tijd opnieuw wegzond, waarbij Zij dezen beval, gedurende een tijdsspanne volgens Haar welbehagen (niet zelden jarenlang, soms zelfs eeuwigdurend in de hel tot Haar eer in geknielde positie te blijven en hoorbaar met de lofprijzing aan 'de Meesteres van alle zielen' door te gaan.

Maria verzekerde mij (...) dat de bestrafte duivels onder geen beding in staat zijn om hun lofprijzing aan de Meesteres van alle zielen te onderbreken, want dat Haar volmaakte macht over hen dit verhindert. Maria verklaarde dat Zij duivels slechts van het merkteken van een dergelijke eeuwige straf kan voorzien in de mate waarin de Wet van de Goddelijke Gerechtigheid dit mogelijk maakt, en dat dit afhangt van de diep beleefde toewijding vanwege de zielen aan Haar, van hun boetedoening, hun offers en de mate waarin zij Haar erkennen als Meesteres van alle zielen.

Opmerking: Maria geeft mij de toelating, melding te maken van het feit dat tijdens het intikken van deze buitengewone openbaring, de computer waarop deze Openbaringen verzameld worden, onvoorstelbaar eigenaardige stoornissen vertoont (onder andere het oncontroleerbaar in allerlei richtingen verspringen van de cursor, alsof deze plots kriskras over het scherm heen begint te flitsen...). Het is opmerkelijk hoezeer deze computer tot mikpunt van vreemde verschijnselen is geworden sedert het verwerken van de openbaringen over Maria’s contacten met duivelen.

Slotopmerking

De Meesteres van alle zielen heeft het bovenstaande visioen verleend als een bijzonder indrukwekkende bevestiging voor het feit dat de tijd nadert, in dewelke het beeld van de Hemelse Koningin Wier voet op de helse slang drukt, een waarneembare werkelijkheid zal zijn. Dit beeld is echter reeds nu een realiteit, niet slechts in Gods ogen doch in het algemeen, in die gebeurtenissen waarin de Meesteres van alle zielen werken van duivelen onwerkzaam maakt in de mate waarin de toewijding en overgave van zielen aan Haar het mogelijk maakt dat Haar macht zichtbaar wordt.

Maria’s macht is onbeperkt, doch zij wordt in uiteenlopende mate geremd in haar uitwerkingen door de Wet der Goddelijke Gerechtigheid. Maria’s macht kan slechts merkbaar tot uitdrukking worden gebracht in de mate waarin de mensheid zich heiligt.

De visioenen over de bestraffing van duivelen door Maria, die de Meesteres mij gedurende enige tijd op intensieve basis verleende, spreken boekdelen. Deze visioenen mogen echter (nog) niet worden gepubliceerd, omdat – aldus Maria Zelf – de staat der genade van de mensheid dit op dit punt niet toestaat. Ik, die deze beelden heb mogen aanschouwen, betuig de Hemelse Waarheid ervan, en betuig derhalve de grenzeloze macht van de Meesteres van alle zielen over elke bron van duisternis en over elk plan van duisternis.

Het gaat bij deze visoenen in geen geval om één of andere fantasie, doch om het onverdiend genadegeschenk door hetwelk ik, onwaardige ziel, een voorafbeelding heb gekregen van datgene wat nu reeds voltooide werkelijkheid is en op zekere dag waarneembare werkelijkheid zal worden: de definitieve Triomf van de Vrouw over de duisternis. Zij heeft reeds in Haar Onbevlekte Ontvangenis de duisternis volkomen overwonnen, doch zal deze overwinning nogmaals herhalen in vertegenwoordiging van alle zielen, in het uur waarin de satan zichtbaar onder Haar voeten zal liggen, totaal vernederd en overwonnen. Het gaat hier om niets minder dan een Belofte van God die de Meesteres van alle zielen nu reeds voor Haar dienares zichtbaar heeft gemaakt ten behoeve van dier vorming in de meest strikte dienst aan de Koningin des Hemels in Haar allerhoogste eigenschap.

Ook ikzelf heb tijd nodig gehad om 'klaar te komen' met de gedachte dat mij meermaals de onbeschrijflijke vervoering werd vergund, mijn Hemelse Meesteres te mogen zien in een machtsontplooiing die men zich nauwelijks kan voorstellen, tijdens dewelke duivels, belichamingen van alle ellende van deze wereld, op Haar bevel aan Haar voeten moesten liggen. Pas later begreep ik dat Zij mij dit genadegeschenk bereidde opdat ik in staat zou zijn om op basis van eigen ervaring en een beleving die in het allerdiepste van mijn hart was gebrand, onvermoeibaar de boodschap van volkomen Hoop aan de zielen over te brengen.

Maria laat mij er bij alle zielen op aandringen dat zij blind in de Meesteres van alle zielen zouden geloven, opdat Zij in staat moge worden gesteld om de hel daadwerkelijk te doen beven. Er staat niets minder op het spel dan het Geluk en de Vrede van alle mensen, evenals de grondvesting van Gods Rijk op aarde.

Twaalf krachtige aanroepingen tot Maria in de strijd tegen de duisternis

 • "Maria, machtige Meesteres van alle zielen, ik lever alle duisternis over aan Uw macht".

 • "Maria, machtige Meesteres van mijn ziel, ik lever de duivel die mij hiertoe tracht te bekoren, aan Uw voeten uit"

  Over deze aanroeping zei Maria op 12 december 2006:
  "Telkens een ziel tijdens een bekoring deze aanroeping uitspreekt, wordt de vernedering voor de satan volkomen, want dan dwing Ik hem voor Mij op de knieën".

 • "Mijn Meesteres, ik verheerlijk Uw macht, opdat Gods Rijk op aarde kome"

Maria zegt over deze aanroeping (Openbaring van de Meesteres van alle zielen, 18 mei 2007):

"Deze aanroeping heeft een onoverzienbaar grote macht op Gods Hart, want de grondvesting van het Rijk Gods op aarde is onlosmakelijk verbonden met de erkenning van Mijn grenzeloze macht, die symbool staat voor de totale overwinning van de mensenziel over alle duisternis"

 • "Geprezen en verheerlijkt zij Maria, de machtige Meesteres van alle zielen, in Haar overwinning over de duisternis"

  Met betrekking deze aanroeping vraagt Maria, dat deze dagelijks op het middaguur geknield zou worden uitgesproken.

 • "Mijn machtige Meesteres, wil in de kern van mijn wezen binnentreden, opdat ik met U in mij de poorten der hel kan bestormen, want voor U vlucht alle duisternis".

 • "Maria, machtige Hemelse Koningin, ik behoor helemaal U toe, bescherm mij tegen alle kwaad".

 • "Maria, mijn machtige Hemelse Moeder en Meesteres, wil mij met U bekleden, want U bent de ondoordringbare Schutsmuur van Goddelijk Licht".

 • "Maria, hoog verheven Hemelse Koningin en Meesteres van alle zielen, ontplooi toch Uw onbegrensde macht over alle duisternis die mij en mijn gezin bedreigt".

 • "Maria, onze hoog verheven Meesteres, Uitverkorene van onze God, ontplooi Uw onbegrensde macht over alle duisternis".

 • "Onbevlekte Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van het Licht der Wereld en Schrik der duivelen, toon nu Uw onoverwinnelijke macht over alle kwaad. Verjaag alle duisternis in de Hemelse gloed van Uw verheerlijkt Wezen. Baar het lichtend Kruis van Jezus Christus en Zijn verblindende Liefde in al Uw kinderen".

 • "O Maria, onze onbevlekt ontvangen Medeverlosseres Die de kop van de duivel zult verpletteren, ik offer al mijn lijden op aan het verlossend Kruis van Jezus en leg het in Uw Smartvol Hart, opdat het moge worden tot heilig Licht dat de satan verblindt".

 • "O Maria, afstraling van het Goddelijk Licht, beheers het hart van ieder mens, opdat geen ziel meer ten prooi zou vallen aan de eeuwige duisternis".

♥ ♥ ♥


www.maria-domina-animarum.net

TOTUS TUUS, MARIA !

- 3 -

DE SPIRITUELE STRIJD TEGEN DE ELLENDE IN DE WERELD

De volgende onderrichting gaat gepaard met de gebeden 1373 en 1389 en met de beide uiterst belangrijke oproepen in de rubriek Maria nodigt uit > Ontkrachting van duisternis.

De Koningin van Hemel en aarde wees in Haar onderrichtingen reeds bij herhaling op de ware bronnen van alle ellende in de wereld, namelijk deze welke nog dieper liggen dan de vaststelbare oorzaken die wij hiervoor kunnen aanwijzen. Zij blijft er tevens met klem op wijzen dat de gouden weg uit deze ellende hierin verborgen ligt, dat de mensenzielen deze samen met Haar en in toewijding aan Haar dragen.

De erfzonde en de eindeloze reeks van zonden die de mens daarna is blijven bedrijven, hebben op de mensheid een steeds groeiende schuld jegens de Goddelijke Gerechtigheid gelegd. Deze schuldenlast heeft voor een ernstig onevenwicht in de Schepping gezorgd. Dit onevenwicht is de oorzaak van alle ellende die U om U heen kunt zien: oorlogen, strijd, ruzies, liefdeloosheid, honger, armoede, natuurrampen, en een steeds toenemende woekering van alle zonden en ondeugden. Het kwaad krijgt steeds méér greep op de mensheid, omdat deze door haar zonden de satan steeds méér macht verleent. God heeft de Allerheiligste Maagd Maria voorzien als de Overwinnares van de satan. Maria werd als enige mens onbevlekt ontvangen, wat betekent dat Haar ziel niet de erfzonde in zich draagt. Uit Haar moest Jezus Christus, Gods Zoon, geboren worden om de mensheid door Zijn Lijden en Kruisdood te verlossen van de eeuwige verdoeming als gevolg van de erfzonde.

Om het Verlossingswerk van Jezus voor Uzelf tot nut te maken, is het noodzakelijk dat U Jezus in Uw leven volgt door te streven naar vervolmaking in alle deugden (Liefde, zuiverheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, offerbereidheid, oprechtheid, vergevingsgezindheid...) en door de liefdevolle aanvaarding van Uw dagelijkse kruisen (de dagelijkse lasten, beproevingen, tegenslagen, pijnen, ziekten, verdriet). Zo betaalt U Uw eigen Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel, en helpt U de schuldenlast van de hele mensheid afbetalen, de macht van het kwaad breken en daardoor de wereld zuiveren van alle ellende.

De Heilige Maagd Maria heeft de macht gekregen om het Verlossingswerk van Christus in de wereld te helpen voltooien en de satan definitief uit de wereld te verbannen, maar Zij mag dit slechts doen in de mate waarin de mensen Haar daarom smeken door vurig gebed en de offerande van hun hele leven aan Haar. Waarom? Omdat God steeds de vrije wil van de mensen respecteert.

Uw eigen geluk en dat van de hele wereld ligt dus in deze Laatste Tijden in hoge mate in Maria’s handen. Verlangt U naar de Eeuwige Gelukzaligheid na dit leven, en hier op aarde naar een wereld van Vrede, Liefde en zonder ellende? Wijd dan Uzelf, Uw hele leven en alles wat U hebt aan Maria toe.

Laat Uw dagelijks leed niet verloren gaan: Wijd U totaal toe aan Maria en beleef deze toewijding met Uw hele wezen, en Uw kruisen zullen U na dit leven de Hemel verdienen, de wereld redden uit alle ellende, en God verheerlijken.

In Haar hoedanigheid als de Meesteres van alle zielen heeft Maria Haar Ketting van Licht ontworpen als een wapen tegen alle duisternis en ellende in de wereld. Zij beoogt hiermee het volgende:

De Ketting van Licht bouwt aan:

de heiliging van de zielen en
de definitieve nederlaag van de satan

om via de

Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria

te komen tot de definitieve

grondvesting van Gods Rijk op aarde

ten bate van de

voltooiing van het Geluk en de uitbanning van alle ellende op aarde

De mens geeft er zich te weinig rekenschap van, maar de toestand van de wereld wordt inderdaad uiteindelijk bepaald door de staat van genade van de mensheid als geheel. Constant gebed voor de heiliging van alle zielen is een absolute voorwaarde om de wereld te zuiveren van alle kwaad, dat verantwoordelijk is voor alle ellende (honger, oorlog, misdaad, onenigheid, onvrede, enzovoort). Hoe meer zielen in staat van ongenade verkeren, des te verder drijft de wereld af van Gods bedoelingen. Een wereld die niet meer in harmonie is met Gods Wet van Liefde, is een broedhaard van kwaad en ellende voor alle mensen, want de mensheid snijdt zichzelf af van alle genadegaven die God over de wereld wil uitstorten.

Elke mensenziel is de inzet van de strijd tussen het Licht (God) en de duisternis (de satan). De ziel laadt zich een schuldenlast op door elke toegeving aan bekoringen: de inspiraties vanwege de duisternis, die elke mensenziel tracht in te zetten voor de verwezenlijking van werken die Gods Plannen dwarsbomen en aldus de grondvesting van Gods Rijk van Liefde en Vrede op aarde uitstellen. Elk effect van de werken die de duisternis doorheen de miljarden bedreven zonden en ondeugden op deze wereld heeft kunnen voltrekken, draagt bij tot de ellende die wij dagelijks in deze wereld moeten vaststellen. Elke ziel kan er actief toe bijdragen, deze ellende teniet te doen en de laag van duisternis over de Schepping te helpen breken, zodat Gods Licht gemakkelijker de zielentuinen moge bereiken. Deze wereld is niet van nature gedoemd om een oord van ellende te blijven, hij is van nature bedoeld om een spiegel van het Rijk der Hemelen te worden.

Doorheen alle eeuwen zijn op deze wereld talloze zonden bedreven, die nooit zijn gebiecht en nooit zijn goedgemaakt. Integendeel worden de uitwerkingen van vele zonden nog verder verzwaard door verbittering en wraakzucht. Een voorbeeld: Vele oorlogsmisdaden zijn nooit gebiecht noch goedgemaakt, doch hebben bovendien aanleiding gegeven tot wraakgevoelens, verwensingen, vervloekingen, moord in het hart (wanneer een ziel in verbittering de dood wenst van een medemens die een nog andere ziel heeft mishandeld of gedood).

Dit alles geeft aanleiding tot de meest uiteenlopende toestanden van onevenwicht in de Schepping, met als gevolgen ellende, chaos, ziekten, rampen enzovoort.

De ziel die de Liefde in zich laat sterven door zelfzucht, vervalt spoedig in gevoelloosheid, onverschilligheid voor de noden van haar medeschepselen en agressie. Zij kan zich niet in het hart van een medeschepsel inleven en staat er niet bij stil wat zij zelf zou ervaren indien zij met liefdeloosheid zou worden behandeld, noch wat Gods Hart hierbij ervaart. Door gebrek aan innerlijk Licht (de dood van de Liefde betekent algehele verduistering in de ziel) begrijpt de ziel ook niet meer dat elke liefdeloosheid en elke ongevoeligheid jegens haar medeschepselen (zowel dieren als mensen!) de hele Schepping met nieuwe duisternis belast en daardoor ook haarzelf dieper in ellende laat wegzinken. De Meesteres van alle zielen zei ooit dat, indien de zielen een veel groter respect en een veel diepere Liefde voor de dieren mochten opbrengen, daardoor alleen reeds de berg van ellende op deze wereld aanzienlijk zou verkleinen.

De satan heeft de mensenziel verleid tot een verloochening van de Liefde, met talloze zware, voortdurende gevolgen die als een sneeuwbaleffect blijven aangroeien. Elk gebrek aan Liefde wekt duisternis op, en derhalve ellende voor de hele Schepping. Waar Liefde ontbreekt, wordt God als het ware onwerkzaam gemaakt, omdat Hij de zielen nooit Zijn voorkeur opdringt: Kiest de ziel voor duisternis, dan zal zij duisternis oogsten, ondanks alle Licht dat God haar zozeer wil geven. De mensenziel in al haar verblinding echter, ziet haar eigen gebreken in de Liefde niet als de bronnen van alle ellende in de wereld, graaft op haar zoektocht naar 'oplossingen' voor de wereldproblemen steeds dieper in het wereldse, en vindt dus vanzelfsprekend slechts 'oplossingen' die geen Licht in zich dragen en hierdoor niets anders baren dan kinderen van de duisternis.

Diezelfde verblinding heeft in talloze zielen de Liefde en dienstbaarheid vervangen door zelfzucht en bezitsdrang. Door deze manipulatie in talloze geesten en harten heeft de duisternis het materialisme in de wereld kunnen grondvesten, dat is geworden tot een buitengewoon machtig werktuig via hetwelk de duisternis deze wereld beheerst, mensenzielen massaal van God verwijdert en de wereld tot een oord van ellende maakt. Materialisme is de levenshouding en denkwijze volgens dewelke de stoffelijke behoeften alle aandacht krijgen. De Meesteres van alle zielen heeft er echter reeds bij herhaling op gewezen dat alle oriëntering van een mens op bevrediging van stoffelijke behoeften die datgene overstijgt dat nodig is om in leven te blijven, in feite neerkomt op het scheppen van pseudobehoeften, die de mensenziel spoedig brengen tot gehechtheid aan al het wereldse en haar van God en de ware, diepe, spirituele behoeften van de ziel wegleiden. Deze ware behoeften, die diep in elke ziel verborgen liggen, zijn de nood aan heiliging en het leiden van een leven waarvan elk detail in dienst staat van de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken.

Deze beide zijn de ware basisbehoeften van elke ziel, omdat zij samen de enige zin van het leven op aarde vormen, de enige bedoeling met dewelke God een mensenziel in de wereld zendt. Deze aangeboren spirituele behoeften trachten de kern van elke ziel constant op God te oriënteren. Men zou het zo kunnen uitdrukken, dat Gods Hart werkt als een magneet die via dit hele systeem elke ziel naar Zich toe trekt. In de mate waarin de mens méér aan het wereldse gehecht raakt, worden deze diep spirituele basisbehoeften van de mensenziel meer verwaarloosd en krijgt de duisternis meer gelegenheid om de mens voor haar eigen plannen in te zetten, die slechts één ding beogen: de verwoesting van Gods Werken, dus van de hele Schepping en van de heiligheid van elke mensenziel, want de heiligheid is het leven in staat van genade waardoor de ziel met al haar handelingen en innerlijke gesteldheden in staat is om Heil over de Schepping te helpen brengen.

Doordat deze gesteldheid van materialisme doorheen de geschiedenis van deze wereld in ontelbare mensenzielen op de voorgrond is getreden en dit blijft doen, is de greep van de duisternis op deze wereld immens machtig geworden. Dit ligt in wezen hieraan, dat het materialisme van nature hand in hand gaat met verzwakking van de beleving van de Ware Liefde, waardoor de tekenen van Gods Tegenwoordigheid en Werking in de wereld steeds minder zichtbaar en voelbaar worden.

Daar de wereld met al zijn verlokkingen en valse beloften de ziel in zijn ban weet te houden, wordt God, de grote Tegenpool van al het wereldse en de grote struikelblok naar een onbelemmerde bevrediging van alle wereldse schijnbehoeften, als de schuldige voor alle ellende aangewezen.

Er moet met de grootste klemtoon worden op gewezen dat niet God schuldig is aan de ellende in de wereld, doch de mensenzielen, vanwege het verkeerd gebruik van hun vrije wil die voor God heilig en onaantastbaar is.

Het is een grote vergissing, te menen dat God Zijn Schepping met onverschilligheid laat verwoesten. De verwoestingswerken in de Schepping zijn niet Gods schuld, doch zijn louter de vrucht van het feit dat de satan de eed heeft gezworen, Gods Schepping te verwoesten en de aarde te maken tot het rijk van de duisternis, met de satan als meester en alle schepselen als willoze slaven voor de uitbouw van een rijk van ellende, ongeluk, liefdeloosheid en onophoudelijke onderlinge strijd en vernietiging. Op de meest sarcastische wijze heeft hij de mensenziel gekozen als tegelijkertijd voorwerp en instrument van zijn verwoestingswerken. De mensenziel was door God bedoeld als de kroon op Zijn volmaakte Werken, als Zijn vertegenwoordigster naar de hele Schepping toe, en als beheerster van de aarde (die Gods bezit is en blijft; de mens is slechts een gebruiker, geen eigenaar). Door onophoudelijke inspiraties wist (en weet) hij ontelbare zielen voor zijn kar te spannen door hen zo ver van God te verwijderen dat zij als het ware geprogrammeerd zijn voor werken van duisternis. Zij geven aan deze duistere inspiraties gevolg door vrijwillige beslissingen om niet Werken van Licht doch werken van duisternis te doen. God gaat niet tegen de vrije wil van een ziel in. De verantwoordelijkheid voor alle ellende in de wereld ligt daardoor louter in de innerlijke gesteldheden van de mensen zelf besloten.

De Schepping kan slechts worden hersteld, en alle ellende kan slechts van de aardbodem verdwijnen, naarmate méér mensenzielen het Vuur van de Ware Liefde naar méér medeschepselen – mens en dier – brengen.

Laten wij steeds goed voor ogen houden: De onoverzienbare omvang van elke omgang vanwege mensenzielen met medemensen én dieren, die niet in overeenstemming is met Gods Wet, heeft een groot aandeel in de duisternis die over de Schepping hangt en die ons leven beklemt onder een druk en een last van ellende, lijden en beproevingen. Deze enorme schuld jegens Gods Wet moet worden gecompenseerd. Aangezien God Zijn Wet volledig via mensenzielen ten uitvoer zoekt te leggen, verlangt Hij ook in de eerste plaats van de mensenzielen liefdevol opgedragen, toegewijde beproevingen tot goedmaking. Het gevolg van de enorme zondeschuld is de onvoorstelbare ellende in de wereld.

De verminderde opname van de Goddelijke Liefde in steeds méér mensenzielen heeft zware gevolgen: De stroming van de Goddelijke Liefde doorheen de Schepping wordt hierdoor steeds zwakker, zodat Gods Tegenwoordigheid in de Schepping steeds minder duidelijk wordt. Dit is de rechtstreekse oorzaak van alle ellende, van alle lijden en zelfs van de natuurrampen op deze wereld. De hele Schepping (mensenzielen, dieren, planten en natuurelementen) lijdt hieronder, doordat de verzwakking van de stroming van Gods Liefde en de talloze onderbrekingen ervan in ontelbare knooppunten binnen het netwerk van de Schepping voor zware verstoringen van het evenwicht binnen het gehele systeem van de Schepping zorgt. De ontelbare zielen die Gods Liefde niet of onvoldoende in zich opnemen, zijn steeds minder in staat om het heiligingsproces in zich te voltrekken. Hun daden, gedachten, gevoelens en verlangens worden steeds minder vruchtbaar voor Gods Werken en Plannen, en zij zijn steeds minder in staat om hun vrije wil in dienst te stellen van Gods Wil, die de motor is van alle Leven binnen de Schepping.

De hele Schepping functioneert op de Liefde, die de essentie van het Goddelijk Leven is. Wie een betere wereld wil, zonder ellende doch vol Geluk, Vrede en Liefde, doet er daarom goed aan, te beseffen dat de satan bezig is, alle schepselen tegen elkaar uit te spelen en ervoor te zorgen dat zij elkaar verzwakken en ten minste moreel verwoesten. Precies om deze reden heerst onder de zielen zoveel onenigheid en onvrede.

De Schepping kan slechts worden hersteld, en alle ellende slechts van de aardbodem verdwijnen, in de mate waarin méér zielen de Ware Liefde naar méér medeschepselen (mensen en dieren, en zelfs de plantenwereld) brengen.

Er is dus wel degelijk een weg terug: Zodra de mensenzielen op grote schaal al hun medeschepselen – dieren zowel als mensen – behandelen met respect en oprechte Liefde, en geen van hen nog vernederen, zal het opzet van de duisternis om Gods Werken te ondermijnen en in de meest uiteenlopende ellende onder te dompelen, volledig worden gebroken. Zo eenvoudig is het, want dit is de meest elementaire Goddelijke Wet: Liefde brengt Licht en Vrede; gebrek aan Liefde brengt duisternis, onvrede en ellende in al haar vormen.

God heeft Zijn Schepping aan de hoede van de mensenzielen toevertrouwd. De zielen hebben zichzelf ten prooi gegeven aan duisternis, en hebben hierdoor tevens de Schepping aan diezelfde duisternis ten prooi gegeven. Doordat Gods Schepping op grond van de Wet der Gerechtigheid een systeem bezit waardoor elk onevenwicht naar een nieuw evenwicht zoekt, keert de zwaar verstoorde Schepping zich als het ware tegen de mensenzielen. De zielen oogsten de vruchten van het zaad van duisternis dat zij eeuwenlang in overvloedige mate hebben uitgestrooid. Het resultaat is een wereld die is vervuld van een onvoorstelbare ellende in talloze verschillende vormen. Het is aan ieder van ons om zijn/haar persoonlijke bijdrage te leveren om Gods Schepping opnieuw naar haar oorspronkelijke staat van genade terug te helpen brengen. De sleutel ligt slechts hierin: een grondige, onvoorwaardelijke en spontane beleving van de Ware Liefde, zelfverloochening, dienstvaardigheid jegens alle medeschepselen, kortom: Zodanig leven en denken, voelen en verlangen dat de hele ziel en haar hele innerlijk leven wordt tot een smetteloze spiegel van Gods Hart. De weg is ons getoond in het Leven van de Christus, en wordt ons via talloze concrete onderrichtingen tot leven gebracht in de Wetenschap van het Goddelijk Leven, het geheel van de onderrichtingen van Maria, de Meesteres van alle zielen.

Ten dienste van de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde,
Myriam, september 2017