TOTUS TUUS, MARIA !

HET GOUDEN VERBOND

Onderrichting gedicteerd door de Meesteres van alle zielen op 1 oktober 2019

Myriam van Nazareth

"Met verwijzing naar Mijn basismanifest De Tempel van Maria wil Ik de zielen de volgende woorden in het hart drukken, aan de hand van dewelke zij de ware natuur van de totale, onvoorwaardelijke, levenslange en ononderbroken in het dagelijks leven waarlijk beleefde toewijding aan Mij kunnen begrijpen zoals deze werkelijk is, en die hen mogen dienen als een bijkomend middel om hen te helpen, hun keuze voor toewijding aan Mij op een nog beter gefundeerde wijze te maken.

Elke ziel is slechts om één enkele reden op aarde: om met haar hele leven, haar hele wezen, haar hele doen en laten, al haar woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen, verlangens en al haar innerlijke gesteldheden een werktuig te zijn voor de verwezenlijking van de Werken en Plannen die God in de Schepping wil voltooien.

In de mate waarin een ziel deze opdracht volbrengt in de oprechte bestreving om Gods Werken en Plannen te helpen verwezenlijken, wordt voor haar na haar leven op aarde de Eeuwige Gelukzaligheid ontsloten, daar dit tevens de mate is, in dewelke de ziel haar verlangen te kennen geeft om voor eeuwig voor God te kiezen.

Gods Schepping is het voorwerp van een ononderbroken strijd tussen het Licht (God) en de duisternis (de satan, die Gods Werken wil vernietigen en de voltooiing van Zijn Plannen wil verhinderen). Elke mensenziel is rechtstreeks bij deze strijd betrokken, want de satan wil elke ziel verhinderen om naar God terug te keren.

God heeft de totale toewijding aan Mij, de Koningin van Hemel en aarde en Moeder van de Zoon van God, de Christus en Verlosser, voorzien als gouden weg naar de hoogste vruchtbaarheid van het zielenleven voor de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken. Hij heeft dit voorzien omdat Hij Mij de leiding over het leger van het Licht in de ononderbroken strijd tegen de duisternis heeft toevertrouwd. In de mate waarover Ik rechtstreeks over de ziel kan beschikken met haar hele leven, haar hele wezen, haar hele doen en laten, al haar woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen, verlangens en al haar innerlijke gesteldheden, kan Ik dit alles in verbinding met Mijn absoluut volmaakte Liefde en de door God als volmaakt beschouwde verdiensten van Mijn volkomen zondeloos leven aan God aanbieden. Uit dit alles bereidt Hij de genaden van heiliging en van de rechtstreekse voorbereiding op de vervulling van Zijn Belofte dat Ik, de Vrouw, de Onbevlekte Ontvangenis, in Zijn Uur alle werken van de satan onder Mijn voeten zal verpletteren ter inluiding van de grondvesting van het Rijk van Jezus Christus, het Rijk Gods op aarde.

Dit betekent meteen dat de ziel zich slechts aan Mij mag toewijden nadat zij zich rekenschap heeft gegeven van het immens belang en de immense consequenties van de toetreding tot dit heilig verbond, en nadat zij met zekerheid weet dat zij met hart en ziel bereid is om Mijn dienares te zijn en Mij te beschouwen als Meesteres en Gids op haar levensweg, en Mij als dusdanig te benaderen.

Over de toewijding aan Mij bestaan onder de christenen veel misvattingen. Veel christenen wijden zich aan Mij toe in de veronderstelling dat deze toewijding hen automatisch de deur tot de Eeuwige Gelukzaligheid opent. Zij negeren daarbij Gods Beschikking dat de Eeuwige Gelukzaligheid slechts de vrucht is van een actieve, vrijwillige, spontane, oprechte en ononderbroken inzet van de ziel met haar hele leven, haar hele wezen en al haar gesteldheden met de bewuste bedoeling en het bewust verlangen, door die inzet Gods Werken en Plannen te helpen voltooien. Het uitspreken van een toewijdingsgebed aan Mij, dat niet in de praktijk van het dagelijks leven wordt toegepast, brengt de ziel geen vrucht en geen verdienste.

De ziel die zich aan Mij toewijdt doch niet concreet leeft als een aan Mij toegewijde ziel, is zoals een mens die soldaat wil lijken door het aantrekken van een uniform. Een uniform kan een bepaalde aantrekkingskracht op mensen uitoefenen en kan diegene die het draagt, het gevoel geven dat hij iets betekent doordat zijn medemens hem aan de hand van het uniform kan beschouwen als iemand met een speciale opdracht: de verdediging van het vaderland. Hoeveel soldaten verliezen echter dit gevoel zodra zij geroepen worden om hun opdracht daadwerkelijk in de praktijk gestalte te geven door te vertrekken naar het front. De roeping om werkelijk hun leven op het spel te zetten, de onzekerheid over wat hen te wachten staat, en het vooruitzicht van mogelijk gevaar, lijden en ontbering schrikt velen af. Nochtans is men niet soldaat door een uniform aan te trekken, doch slechts door actieve dienst.

Op gelijke wijze is men niet aan Mij toegewijd door het uitspreken van een toewijdingsgebed, doch slechts door waarlijk te leven als een aan Mij toegewijde ziel. Waarlijk beleefde toewijding aan Mij is niets anders dan actieve dienst aan het front, daar de ziel die haar toewijding daadwerkelijk beleeft met de inzet van haar hele leven en haar hele wezen, op de meest actieve wijze deelneemt aan de ononderbroken oorlog tussen het Licht en de duisternis. Deze ziel zal hierdoor onvermijdelijk de aanvallen van de satan ervaren vanuit de eerste lijn, onder meer via allerlei tegenwerkingen vanwege medemensen en via beproevingen die door God worden toegestaan omdat de ziel via de wijze waarop zij met deze beproevingen omgaat, kan aantonen in hoeverre zij daadwerkelijk zichzelf opzij wil zetten opdat de Wet van de Ware Liefde vervuld moge worden.

Daar de ziel die zich totaal aan Mij toewijdt en deze toewijding daadwerkelijk beleeft, in de ware zin van het woord haar leven geeft voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde, leidt zij in Gods ogen een vruchtbaar leven en verwerft zij de verdiensten die haar de toegang tot de Eeuwige Gelukzaligheid kunnen waarborgen. Het grootste offer dat een ziel op aarde kan brengen, is dat zij haar leven geeft voor haar medeschepselen. Dit is precies wat een ziel doet, die zich totaal aan Mij toewijdt en deze toewijding beleeft tot het uiterste toe, want een volkomen beleefde toewijding aan Mij betekent een leven in onvoorwaardelijke zelfverloochening, waarbij de ziel bereid is om zich in alle omstandigheden uit te persen voor het welzijn van haar medeschepselen en voor de bespoediging van de voltooiing van Gods Werken en Plannen.

Daarom is volmaakt beleefde toewijding aan Mij niets minder dan volmaakte navolging van Christus, Die Zijn leven gaf opdat elke ziel van goede wil Eeuwig Leven zou kunnen ontvangen. Ik herinner eraan, dat een ziel van goede wil een ziel is, die haar wil, haar eigen verlangens, volledig laat overvloeien in de Wil en de verlangens van God, met andere woorden een ziel die God en haar medeschepselen veel belangrijker acht dan zichzelf en haar eigen vermeende belangen en behoeften.

Om deze redenen is een leven van totale, onvoorwaardelijke, levenslange en ononderbroken in het dagelijks leven waarlijk beleefde toewijding aan Mij in de diepste zin van het woord de gouden weg van vervulling van de levensopdracht, de levensroeping met dewelke elke ziel wordt geschapen: Zij is bij uitstek de weg van de actieve, vrijwillige, spontane, oprechte, onvoorwaardelijke, zelfverloochenende en ononderbroken inzet voor de vervulling van Gods Werken en Plannen, en wel in de mate waarin zij wordt beleefd met de bewuste bedoeling dat de hele Schepping mede door de eigen voortdurende inzet naar een hoger niveau van welzijn moge worden verheven en Gods Rijk op aarde moge worden gegrondvest.

Een leven van totale toewijding aan Mij geeft uitdrukking aan het verlangen om het eigen leven, de eigen belangen, de eigen vermeende behoeften tot en met alle eigen aanzien in de ogen van de medemens volkomen achteruit te stellen bij de noden van God en van alle medeschepselen. Daarom kan toewijding aan Mij slechts ten volle en met volharding worden beleefd in de mate waarin de ziel leeft vanuit de Ware Liefde. Precies daarom opent een leven van oprecht beleefde totale toewijding aan Mij de poorten naar de Eeuwige Gelukzaligheid: God meet de verdiensten en de vruchtbaarheid van elk mensenleven volgens de mate waarin de ziel haar levensweg en haar zielenakker heeft bezaaid met het zaad van de Ware Liefde.

Wie Ware Liefde zaait en dit zaad een leven lang begiet met het water van alle beproevingen en kruisen (de geweende en niet geweende tranen van alle lijden in hart en lichaam, en de 'zweetdruppels' van de inspanningen), zal een rijke oogst van graan zien rijpen, dat door Mij in de vergulde korven van Mijn Hemelse Liefde aan onze God wordt aangeboden opdat Hij daaruit brood van Verlossing en Heiliging moge bereiden. Om deze oogst te verzekeren, moet de ziel haar akker en haar levensweg met de inzet van haar hele wezen vrij houden van het ongedierte der duisternis en van de wervelwinden uit de wereld. Zij kan dit slechts doen in de mate waarin zij haar akker en haar levensweg waarlijk onder Mijn heerschappij en leiding stelt en haar hart op Gods belangen en op Zijn Wet van de Ware Liefde gericht blijft.

Dit alles verklaart waarom onze God de totale toewijding aan Zijn uitverkoren Dochter een heilig verbond noemt: Het is een verbond, een contract, dat door de ziel met Mij wordt gesloten met de bedoeling dat de Drie-Ene God, Schepper, Verlosser en Heiligmaker, de Bron van het Licht der Eeuwige Waarheid en Wijsheid en het nimmer dovend Vuur van de Eeuwige Liefde, als enige Begunstigde alle vruchten mag oogsten die onder dit verbond worden voortgebracht. Met deze vruchten bouwt God aan de fundering van Zijn Rijk op aarde en bereidt Hij de definitieve overwinning van de Liefde op de satan en zijn werken van chaos, leed, ellende en onrecht voor, een Rijk dat zal worden aangekondigd door de zichtbare overwinning van de Vrouw, de Meesteres in elk verbond van toewijding, over de satan en de effecten van al zijn werken.

Ik, Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, ben voor alle tijden de enige volmaakt zondeloze mensenziel. Om deze reden heeft God Mij het voorrecht voorbehouden om de overwinning van de volmaakt heilige mensenziel over de duisternis te belichamen in het Uur van de Triomf van Maria. Om deze reden ook, heeft Hij de totale toewijding aan Mij gesteld tot model voor een leven in actieve en uitsluitende dienst aan de voltooiing van Gods Werken op aarde en heeft Hij Mij het Meesterschap over alle zielen toevertrouwd, krachtens dewelke Ik Meesteres, Leidster en Gids ben voor elke ziel die actief, bewust en oprecht kiest voor het Licht en tegen de duisternis en daarom actief wil deelnemen in de strijd tegen de duisternis. Ik ben door God aangesteld als Leidster van de legers van het Licht. Een leven als aan Mij toegewijde ziel is daarom een leven als soldaat aan het front waar de oorlog tussen het Licht en de duisternis wordt beslecht. Via Mij ontvangt de soldaat zijn vorming en zijn instructies.

Totale toewijding aan Mij is een groot verbond met ernstige gevolgen. Om deze redenen vraag Ik met de grootste nadruk dat de ziel dit verbond niet lichtzinnig zou aangaan en de stap van toewijding aan Mij pas zou zetten indien zij waarlijk en oprecht de bedoeling en de bereidheid voelt om in volkomen zelfverloochening haar hele leven te leiden in Mijn dienst en voor de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken. De ziel die niet bereid is om zich ten volle in te zetten voor de verwezenlijking van de Goddelijke Belofte van de grondvesting van Zijn Rijk van Liefde en Vrede op aarde, kan geen soldaat van Maria zijn, want het verbreken van dit mooiste en heiligste van alle verbonden in dienst van onze God, is de grootste belediging die de ziel God kan aandoen, daar zij hierdoor aantoont dat zij Gods eeuwige belangen – en daardoor tevens de belangen van al haar medeschepselen – ondergeschikt acht aan haar eigen vermeende, vergankelijke belangen, en dat zij het grote geschenk van de gouden weg naar de vervulling van de ware zin van haar leven versmaadt.

Ik wijs er tevens op, dat toewijding aan Mij die is gegrondvest op gevoelens van hoogmoed of op de verwachting dat deze automatisch de ziel redt voor het Eeuwig Leven, volkomen onvruchtbaar en dus voor God onbruikbaar is. Ware toewijding aan Mij is weliswaar een grote uitverkiezing, doch niet in de zin dat God de ziel die Hij tot toewijding aan Mij roept, beter of specialer zou vinden dan enige andere ziel. De uitverkiezing bestaat louter hierin, dat de geroepen ziel de kans krijgt om zich op een heel bijzondere wijze in te zetten voor de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken. Deze ziel moet dit echter waar maken, en dit zal onvermijdelijk met beproevingen gepaard gaan, daar de waarlijk beleefde toewijding aan Mij gelijk staat met een leven in de eerste linie aan het front waar Licht en duisternis elkaar raken en de hevigste strijd leveren. Een leven van ware toewijding is een leven waarin de ziel zich als het ware met haar hele wezen tussen de vijand en haar eigen Meesteres en haar God werpt om Hen (= Hun eer en Hun Werken) te verdedigen, zelfs al kost het haar het eigen leven (= zelfs al betekent dit dat zij haar eigen behoeften, noden en belangen volkomen zou moeten verloochenen indien haar Meesteres haar daarom zou vragen). In deze zin is de volmaakt beleefde toewijding aan Mij een leven op het toppunt van de gehoorzaamheid, en leidt zij de ziel ertoe, gestalte te geven aan Gods uitnodiging om het absolute tegendeel van de erfzonde tot uitdrukking te brengen.

Een aan Mij toegewijde ziel die het verbond van toewijding niet vervult, is als een soldaat die deserteert. Voor God is het een belediging wanneer een ziel niet bereid blijkt om haar leven te geven voor de vervulling van de Wet van de Liefde en daardoor voor de voltooiing van de Werken van de Liefde, daar de Ware Liefde het allergrootste is, dat sedert de grondvesting van de Schepping uit het Hart van God naar alle schepselen toe is gestroomd en dit zal blijven doen, daar zonder de Ware Liefde alle Leven in de Schepping ogenblikkelijk zou uitdoven. De Ware Liefde is de Bron van alle Leven, van alle Verlossing, van alle Heiliging, van alle herstel en genezing, en van alle Geluk met inbegrip van de Eeuwige Gelukzaligheid van de ziel in de Hemel.

Moge elke ziel die voor de keuze staat om zich aan Mij toe te wijden, het uniform van het leger van Maria pas aantrekken zodra zij waarlijk heeft begrepen welke gevolgen dit voor haar, voor God en voor de hele Schepping heeft, en wat van haar wordt verwacht. Het wapen, het geweer, van de soldaat van Maria is de Ware Liefde. Hij kan slechts concreet bijdragen tot het winnen van de oorlog in de mate waarin hij met dit wapen kan en wil omgaan, en het volmaakt onderhoudt. De soldaat van Maria vertegenwoordigt altijd en overal zijn Meesteres en Koningin, en via Haar, zijn God. Wie de Koningin des Hemels en God Zelf vertegenwoordigt, geeft zich niet over aan de vijand door zijn uniform af te leggen, doch verdedigt de eer van de Ware Liefde, die men kan beschouwen als de vlag van het Rijk Gods op aarde".

Deze buitengewoon genaderijke woorden werden door de Meesteres van alle zielen via Myriam aan de zielen geschonken bij het begin van Haar Rozenkransmaand 2019.