TOTUS TUUS, MARIA !

VERHEERLIJKING VAN MARIA

Myriam van Nazareth

De verzameling Verheerlijking van Maria werd in 1999 geschreven op inspiratie van de Allerheiligste Maagd Maria, als een zeer krachtig gebed tegen het kwaad en een ultieme lofprijzing aan Maria. Zij is uitermate geschikt om de Vrede van hart terug te krijgen, omdat deze aanroepingen Uw hart helpen openen voor Maria. In haar oorspronkelijke vorm was de Verheerlijking bedoeld als een samenstelling van 100 aanroepingen, telkens gevolgd door de prijzingsformule Laudate Mariam (= ik prijs U, Maria) en een Weesgegroet.

Er is een 'kortere' versie mogelijk, waarbij elke aanroeping slechts wordt gevolgd door de lofprijzing Laudate Mariam.

Als slotgebed na de honderd aanroepingen werd door Maria Zelf het Gouden Weesgegroet van de H. Gertrudis aanbevolen.

In de loop der jaren gaf de Hemelse Koningin het verlangen te kennen, dat enkele van de oorspronkelijke formules door andere vervangen zouden worden. Dit verlangen stond hoofdzakelijk in verband met het feit dat Zij Zich eind 2005 kenbaar had gemaakt in Haar ultieme hoedanigheid als Meesteres van alle zielen.

In de zomer van 2013 begon de Meesteres van alle zielen met het inspireren van korte formules van toewijding bij elke verheerlijkingsformule, alsook van kernachtige toelichtingen die de biddende ziel behulpzaam kunnen zijn bij het herkennen van de diepte van elke formule. Hierdoor werd de Verheerlijking van Maria,die oorspronkelijk aan de zielen was gegeven als een gebed, bovendien tot een unieke, buitengewone onderrichting in het Wezen en de Glorie van de Hemelse Koningin en tot een kleine gids voor diepe toewijding aan Haar in alle aspecten van onze levensreis.

'Verheerlijking' werd door de Meesteres van alle zielen als volgt gedefinieerd:

"Verheerlijking van een ziel betekent, het Licht dat in haar aanwezig is, respectievelijk in haar tot uitdrukking en tot uitwerking wordt gebracht, op een bijzondere wijze eren, zodat de Hemelse Bron van dit Licht en de heilzame macht ervan, duidelijk kunnen worden gezien".

Maria is het absolute Meesterwerk van God. Haar verheerlijken, ontsluit voor de ziel bronnen van Licht en Leven, en brengt Heil over de hele Schepping.

De Verheerlijking van Maria werd op een zodanige wijze geïnspireerd dat de formules zowel een aantal van de ontelbare hoedanigheden van de Moeder Gods alsook een aantal van de even ontelbare attributen van Haar verhevenheid en macht binnen Gods Heilswerken belichten. Om deze reden vormt dit gebed in de diepste zin van het woord een verheerlijking van Gods Werken en van Zijn volmaakte Liefde, die een onvergelijkbare volmaaktheid en schoonheid in één enkele ziel heeft willen verzamelen en deze aan de hele mensheid heeft willen tonen.

Verricht dit gebed daarom zo vaak mogelijk, om kracht te krijgen tegen elke misleiding vanwege het kwaad en Uw hart op Maria te richten. Zij zal Uw onrust, onvrede, verwarring en bezwaard gemoed helpen genezen. Telkens dit gebed wordt verricht, de toelichtingen bij elke formule worden overwogen, en/of de bijhorende toewijdingsformules actief en met een liefdevol verlangen naar eenheid met Maria in het dagelijks leven worden gebruikt, wordt een straal van Licht doorheen de Schepping gestuurd die ergens ter wereld de macht van het kwaad aan banden legt, een bekoring breekt, een zonde helpt goedmaken, en dus een tegengewicht voor de duisternis vormt. Deze tekstpassages en lofprijzings- en toewijdingsformules maken in deze wereld de genade vrij, dat een ziel of zielen in hun hart aan Gods Tegenwoordigheid en Werken wordt/worden herinnerd.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,
Myriam – herfst 2013


VERHEERLIJKING VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA

1. Ik verheerlijk U, Maria, Onbevlekte Ontvangenis.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria’s ziel is de enige die door God is geschapen zonder de smet van de erfzonde. Daarom wordt Zij de Onbevlekte Ontvangenis genoemd.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, bekleed mij volkomen met Uzelf, opdat mijn ziel naar de staat van genade van vóór de erfzonde terug moge keren.

2. Ik verheerlijk U, Maria, Gezegende Morgenster.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is door God voorbestemd als Teken voor de naderende Verlossing van de mensenzielen uit de dodelijke effecten van de zonde. Zij is het eerste Licht na de nacht van de zekere dood van de zielen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik geef U alle duisternis van mijn leven, opdat U Gods Licht in mij zou laten opgaan.

3. Ik verheerlijk U, Maria, Bruid van de Heilige Geest.
Laudate Mariam

Toelichting: De Heilige Geest Zelf heeft de Vrucht van de Christus, de Mens geworden God, in Maria gestort.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, neem totaal bezit van mij, opdat ook de Heilige Geest mij nooit meer zou verlaten.

4. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van de Messias.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is door God uitverkoren om de Moeder van de Messias te zijn, de Vrouw die God in mensengedaante ter wereld moest brengen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil in mij de Christus baren en voeden, opdat ik elk uur van mijn leven een teken van Gods Tegenwoordigheid moge zijn, want ook ik ben door God op de wereld gezonden om de Vrede en de Liefde te verkondigen in woord en daad.

5. Ik verheerlijk U, Maria, Eeuwigdurend Maagd.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is Moeder geworden zonder enige menselijke tussenkomst. Haar Moederschoot heeft nooit enige andere aanraking gekend dan deze door God Zelf.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil mijn hele wezen bevrijden van de effecten van elke wereldse invloed, opdat ik niets dan Hemelse vruchten moge voortbrengen.

6. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van Smarten.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria’s leven op aarde was een aaneenschakeling van zware beproevingen in lichaam, geest, hart en ziel. Slechts een fractie van Haar Smarten is de zielen bekend.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil alle smarten, droefheden en beproevingen van mijn leven bevruchten met de oneindige verdiensten van de Uwe, opdat niets ervan verloren moge gaan voor Gods Werken.

7. Ik verheerlijk U, Maria, Medeverlosseres naast Jezus.
Laudate Mariam

Toelichting: Door een Goddelijk Mysterie was Maria op mystieke wijze totaal opgenomen in de Verlossingswerken van Jezus, was Zij op volmaakte wijze één met het Hart van de Verlosser, en kreeg Zij op mystieke wijze deel aan al Zijn Lijden en beproevingen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik wijd U alle lijden van mijn hele leven toe, opdat ik waarlijk een leven van medeverlossing moge leiden.

8. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van alle mensen.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria werd op Calvarie door de gekruisigde Jezus Zelf tot Moeder van alle mensen gemaakt.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees mijn ware Moeder, opdat God mij moge herkennen als een kind van het Licht.

9. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van de Kerk.
Laudate Mariam

Toelichting: Door Haar mystiek Moederschap over alle mensen is Maria Moeder van de Kerk, de gemeenschap van alle strijdende zielen op aarde.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik wijd de Kerk van Christus aan U toe, opdat zij Zijn Werken nooit ten prooi moge geven aan wereldse invloeden, gedachten en bestrevingen.

10. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van Hemel en aarde.
Laudate Mariam

Toelichting: Bij Haar opneming ten Hemel met Lichaam en ziel werd Maria door God Zelf tot Koningin van Hemel en aarde gemaakt, aan wie alles buiten God onderworpen is.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik wijd U de hele wereld en de hele geschiedenis van de mensheid toe, opdat alles wat ooit op deze wereld is gebeurd, onder Uw macht van alle effecten van duisternis moge worden gezuiverd.

11. Ik verheerlijk U, Maria, Meesteres van de engelen.
Laudate Mariam

Toelichting: Reeds vóór Haar Ontvangenis was Maria door God voorzien als Meesteres en Koningin van alle engelen. Dit onderstreept Haar positie en rol als Leidster in de strijd van het Licht tegen de duisternis.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik geef mij volledig aan U, opdat U mij op vruchtbare wijze zou kunnen inschakelen in de strijd tegen de duisternis. Mogen op Uw bevel engelen elke meter van mijn levensweg beschermen.

12. Ik verheerlijk U, Maria, Poort van de Hemel.
Laudate Mariam

Toelichting: God heeft het zo beschikt dat de volkomen navolging van Maria in al Haar gesteldheden en volmaaktheden voor de ziel de gouden weg vormt om de Eeuwige Gelukzaligheid van de Hemel te verwerven.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil mij kneden en hervormen volgens Uw eigen gesteldheden, opdat U waarlijk de Poort zou zijn, door dewelke ik de Hemel kan betreden.

13. Ik verheerlijk U, Maria, Middelares van alle Genaden.
Laudate Mariam

Toelichting: God heeft Maria bekleed met een unieke macht van bemiddeling om genaden voor de zielen vrij te maken. Zij bezit de macht om volgens Haar keuze Gods genaden in individuele zielen binnen te leiden.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik leg mijn hele wezen in Uw handen, opdat ik door U alle genaden moge ontvangen die mijn ziel nodig heeft voor haar bloei in heiligheid.

14. Ik verheerlijk U, Maria, Voorspreekster bij God.
Laudate Mariam

Toelichting: God heeft Maria bekleed met een unieke macht van Voorspraak, via dewelke Zij de fouten van zielen bekleedt met Haar volmaakte Liefde opdat deze in Gods Barmhartigheid opgenomen kunnen worden.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik vertrouw U alle fouten toe, die ik in mijn leven heb begaan en nog zal begaan. Wil hen in de oneindige macht van Uw Hemelse Liefde vóór Gods Troon bevrijden van hun schadelijke effecten voor mijn ziel.

15. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van de Rozenkrans.
Laudate Mariam

Toelichting: Elke ziel is een roos uit Gods hand. Maria is de Vrouw die alle zielenrozen bij elkaar moet brengen tot de rozentuin die Gods Rijk zal worden, en die alle uitingen en handelingen van Liefde aan elkaar moet rijgen tot een krans van rozen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil alle handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen en verlangens van mijn leven maken tot rozen van Liefde voor God en al mijn medeschepselen.

16. Ik verheerlijk U, Maria, Schrik der duivelen.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria heeft vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis elke bekoring overwonnen, waardoor Haar macht over de duivelen volkomen is. De duivelen vrezen Haar Tegenwoordigheid en Haar werking in zielen als een kracht waartegen zij niets vermogen. Vaak breekt de greep van een duivel op een ziel pas echt nadat Maria met volharding en vertrouwen is aanroepen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees de ware Heerseres over mijn hele wezen, alle situaties van mijn dagelijks leven, mijn huis en mijn leefomgeving, opdat geen enkele duistere kracht mij moge kunnen raken noch schaden.

17. Ik verheerlijk U, Maria, machtige Meesteres over de duivelen.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is door God bekleed met een onoverwinnelijke macht over de duivelen en al hun werken van duisternis. De ziel die zich totaal aan Haar weggeeft, vindt in Haar een buitengewoon machtig wapen in de strijd voor het Heil, want Zij is de enige ziel van alle tijden die erin is geslaagd, de duivel in alle details van Haar levensweg aan Haar voeten te houden. De duivel verliest daarom al zijn krachten tegen een ziel die zich waarlijk totaal aan Maria geeft.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, neem totaal en onverdeeld bezit van mij, opdat geen enkele duistere kracht mij ooit moge beheersen, en alles in mij wat niet met U verenigbaar is, onwerkzaam moge worden en blijven.

18. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van mijn stervensuur.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria heeft van God een unieke macht ontvangen om zielen die zich helemaal aan Haar overgeven, in hun stervensuur naar hun eeuwige redding te begeleiden.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik wijd U reeds mijn stervensuur toe, opdat U in dat uur mijn hele wezen, mijn hele voorbije leven, ieder die en alles wat ik op de wereld zal achterlaten, totaal moge beheersen.

19. Ik verheerlijk U, Maria, Tabernakel van de Heilige Drievuldigheid.
Laudate Mariam

Toelichting: God heeft Maria bekleed met een absolute heiligheid, waardoor Zij het waardig werd, de Godheid in Zich te dragen als Moeder van Christus en als Draagster van de Heilige Geest.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, maak mij tot een tabernakel van heiligheid dat God en Uzelf nooit meer willen verlaten.

20. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van de zelfgave.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria heeft Zichzelf en heel Haar leven in alle bijzonderheden aan God gegeven. Zij wilde niet voor Zichzelf doch uitsluitend voor Gods Werken en Plannen leven.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, maak mij bereid, in alle omstandigheden van mijn leven mijzelf restloos aan U weg te geven, opdat niets meer mijzelf moge toebehoren, doch U de ware Meesteres van mijn wezen en mijn leven moge zijn.

21. Ik verheerlijk U, Maria, mijn Hemelse Meesteres.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is tot Meesteres van alle zielen gemaakt. De ziel die Haar aanvaardt en benadert als haar Hemelse Meesteres, ontsluit hierdoor haar maximale spirituele vruchtbaarheid, want zij stelt zich onder de hoede en de leiding van Gods Meesterwerk.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, grondvest in mij Uw troon en verkondig in mij Gods Wetten als mijn enige leefregel, opdat ik waarlijk van U moge zijn tot in alle eeuwigheid. Maak mij tot een parel van gehoorzaamheid en volgzaamheid.

22. Ik verheerlijk U, Maria, Rode Roos van Calvarie.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria was op Calvarie, de berg waarop de Verlossing is voltrokken, een Teken van volmaakte Liefde (de roos) en volmaakte zelfofferande (rood, de kleur van bloed).

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, leer mij al mijn kruisen met Liefde te dragen, opdat mijn beproevingen geen duisternis in mijn hart kunnen brengen.

23. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van Golgotha.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria was bij het Kruis van Jezus als een Teken van heerschappij over de zonde en alle werken van duisternis (Maria noemt Golgotha wel eens 'de berg der zonden van alle tijden').

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees de ware Meesteres van al mijn beproevingen en kruisen, opdat zij volkomen Gods Heilsplan mogen toebehoren. Moge onder Uw leiding de kruisweg van mijn leven waarlijk eindigen in de voltooiing van mijn Verlossing.

24. Ik verheerlijk U, Maria, Brug tussen Hemel en aarde.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is de volmaakte verbinding tussen de Hemel en de mensenzielen, de door God uitverkoren gouden Brug via dewelke God tot de zielen komt en de zielen God kunnen bereiken.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees de Brug over dewelke ik telkens opnieuw mijn hart en ziel in veiligheid kan brengen wanneer de stormen van het leven in deze wereld mij dreigen te verdrinken.

25. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van het Paradijs.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is de Koningin van de Hemel, en tevens de Koningin van het Paradijs in de zin van 'Gods Rijk'.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, maak mij tot Uw bezit en eigendom, opdat ik met grote vrucht moge strijden voor de grondvesting van Uw Rijk, dat het Rijk van God is.

26. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is door God aan de zielen gegeven als een permanente Bron van ondersteuning in alle moeilijkheden van het leven en van de spirituele ontwikkeling.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees mijn bron van steun, hulp en bijstand in alle moeilijkheden van mijn leven.

27. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van de Vrede.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is het Toonbeeld van de volmaakte Vrede van hart, de volmaakte Vrede van Christus in de ziel die weet dat zij in alles nastreeft, Gods Werken te helpen volbrengen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees de kracht die een volkomen Vrede laat heersen in mijn leven, in mijn hart en geest, en in al mijn relaties en contacten met al mijn medeschepselen.

28. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van rust.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria bezat de volmaakte innerlijke rust van het gemoed van de ziel die met haar geweten in het reine is omdat zij alle zonde ontvlucht.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, richt mijn hele wezen, al mijn doen en laten, al mijn woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen en verlangens uitsluitend op de verwezenlijking van Gods belangen, opdat mijn hart en ziel de ware rust mogen vinden en bewaren.

29. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van Barmhartigheid.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is bekleed met een unieke macht op Gods Barmhartigheid, de eigenschap waardoor God zonden vergeeft en schulden van zielen jegens de Goddelijke Gerechtigheid kwijtscheldt.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil voor mij en alle zielen Gods Barmhartigheid ontsluiten, opdat de macht van Gods vergeving de wereld van alle duisternis moge bevrijden.

30. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van Goede Raad.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria bezit de volmaakte Goddelijke Wijsheid, en kan daardoor in elke ziel die zichzelf en al haar moeilijkheden volledig aan Haar toevertrouwt, de Wijsheid en een volkomen inzicht in haar situatie ontsluiten.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik wijd U al mijn momenten van radeloosheid of verwarring toe, evenals alle moeilijkheden waarvoor ik geen oplossing vind, opdat U mij inzicht en wegen naar oplossingen volgens Gods Wet moge schenken.

31. Ik verheerlijk U, Maria, Toevlucht der zondaars.
Laudate Mariam

Toelichting: Zelfs indien de ziel zonden heeft bedreven die haar in staat van ongenade hebben gebracht en haar van het Eeuwig Leven kunnen afsnijden, kan zij door de macht van Maria de redding bekomen indien zij zich totaal aan Haar toevertrouwt en Haar om bevrijding smeekt.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik geef mij geheel en onverdeeld aan U, opdat U alle misstappen van mijn leven moge bekleden met Uw volmaakte Liefde die de effecten der zonde verbrandt. Wil mij terugvoeren naar de ware staat van genade.

32. Ik verheerlijk U, Maria, Troosteres van de bedroefden.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria kan de bedrukte ziel troost brengen door haar te vervullen met de zekerheid dat God Liefde is en slechts wacht op uitingen van oprechte Liefde vanwege de ziel om haar waarlijk te kunnen ondersteunen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik geef U alle hartenpijn van mijn hele leven, verleden, heden en toekomst. Wil tekenen van Gods Liefde in mijn hart prenten, opdat ik steeds moge weten waarvoor ik lijd, en dit alles zin heeft – voor het Eeuwig Leven.

33. Ik verheerlijk U, Maria, Heil van de zieken.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is door God toegerust met alle eigenschappen die Haar in staat stellen om Heil te brengen aan zielen die in de eerste plaats spiritueel ziek zijn. De ware genezing is deze in de ziel, door herstel van de ziel van alle verwondingen die zonde en ondeugd haar hebben toegebracht.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees mijn Toevlucht in alle ziekte van lichaam en ziel. Wil in mijn hele wezen de werkingen van Gods Intelligentie herstellen, opdat mijn lichaam en ziel mogen beantwoorden aan het doel waartoe God hen heeft gemaakt.

34. Ik verheerlijk U, Maria, Hoop van de zielen in het vagevuur.
Laudate Mariam

Toelichting: Het verblijf in het vagevuur is de toestand waarin de ziel alle situaties in dewelke zij tijdens haar leven op aarde tekort is geschoten in de Ware Liefde, moet goedmaken en zich van de gevolgen van deze gebrekkig beleefde Liefde moet reinigen. Maria heeft de macht, de noodzakelijke louteringstijd te verkorten door deze met Haar volmaakte Liefde mee 'af te betalen'.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, laat mij al mijn tekortkomingen zien en beseffen in elke situatie van mijn dagelijks leven, opdat ik hen nog tijdens dit leven moge kunnen goedmaken. Moge de Ware Liefde in mij tot volle bloei komen, tot vereffening van mijn schulden jegens God en mijn medeschepselen.

35. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van de apostelen.
Laudate Mariam

Toelichting: Na de Hemelvaart van Jezus keken de apostelen naar Maria op, en beschouwden Haar woorden en adviezen als richtlijnen van God Zelf. In alle eeuwen is Zij bij uitstek de grote Bron van inspiratie geweest voor de ware apostelen van het Licht, zij die Gods Werken op aarde wilden helpen volbrengen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik stel mijn hele leven in Uw dienst, opdat ik de eeuwigdurende Missie van Uw Goddelijke Zoon op aarde moge helpen voltooien.

36. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van de profeten.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is het gouden Kanaal voor alle Werken van de Heilige Geest in zielen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil mij volkomen ontsluiten voor de inspiraties door dewelke God mijn leven vruchtbaar wil maken en mijn werken wil maken tot bronnen van voedsel en Vrede voor mijn medeschepselen en tot bouwstenen in de tempel van Gods Rijk op aarde.

37. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van de martelaren.
Laudate Mariam

Toelichting: Geen ziel heeft op aarde ooit intenser geleden op alle vlakken van haar wezen dan Maria. Bovendien kan elke ziel de vruchtbaarheid van al haar beproevingen immens verhogen door deze onder Maria’s leiding en begeleiding te stellen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, laat al mijn lijden en beproevingen overvloeien in Uw Hart, opdat zij mogen worden tot druppels in de oceaan van Gods verlossende genaden.

38. Ik verheerlijk U, Maria, Vrijkoop der slaven.
Laudate Mariam

Toelichting: Elke ziel is wegens de erfzonde en al haar verleidbaarheden voor zonde en ondeugd tot op zekere hoogte slavin van de duisternis. Totale toewijding aan Maria is bij uitstek de door God bevoorrechte weg voor de ziel om zich uit deze slavernij te helpen bevrijden.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil mij aanvaarden als Uw slaaf/slavin, opdat mijn hele leven en wezen mij door Uw tussenkomst de kracht moge bekomen, mij los te maken uit de ketenen van mijn verslaving aan zovele werken van duisternis.

39. Ik verheerlijk U, Maria, Parel van de Schepping.
Laudate Mariam

Toelichting: De ziel van Maria is de enige volmaakte edelsteen in de hele Schepping. God heeft in Haar alle volmaaktheden van al Zijn Werken samengebald, zodat Zij als het ware het geheel van Gods Werken in de volheid van hun gezamenlijke waarde vertegenwoordigt.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik geef mij restloos aan U, opdat U mij moge kunnen omvormen tot een parel van heiligheid die zielen herinnert aan God, en die God herinnert aan U, het Meesterwerk van Zijn handen.

40. Ik verheerlijk U, Maria, Trots van de Vader.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is de enige ziel op wie God ooit in de meest absolute zin trots heeft kunnen zijn, omdat Zij als enige Haar ziel volkomen ongeschonden heeft bewaard.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil mij zodanig kneden en vormen dat God trots moge kunnen zijn op de werken die ik ondanks mijn onvolkomenheid in dit leven zal hebben volbracht.

41. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van het Kruis.
Laudate Mariam

Toelichting: Uit Maria is de God-Mens geboren, die tot voltrekking van het Verlossingsplan de bruiloft zou sluiten met het Kruis.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees mijn Kracht en mijn Steun op de kleine kruisweg van mijn leven, opdat de vruchten van mijn leven in werkelijkheid Uw kinderen mogen zijn.

42. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van de Tranen.
Laudate Mariam

Toelichting: De Tranen van Maria zijn machtige elementen van Medeverlossing voor de zielen geworden, en zijn tevens bekleed met de macht, zielen te helpen reinigen van de effecten van hun zonden, en Gods Barmhartigheid te ontsluiten.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik geef U elke traan die ik in mijn leven heb geweend en nog zal wenen, opdat U ze moge toevertrouwen aan de oceaan van Gods Barmhartigheid die het genaden laat regenen over de fouten der zielen.

43. Ik verheerlijk U, Maria, Ark van het Nieuw Verbond.
Laudate Mariam

Toelichting: De ark van het verbond gold in het oude Israël als een 'kist' die het Allerheiligste droeg. Maria is de Ark die in het Nieuw Verbond de Godheid Zelf in Zich heeft gedragen en op mystieke wijze één met de God-Mens mocht zijn.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil mij waardig maken, één met U te worden, opdat ik een kleine ark moge zijn die U mag dragen. Moge ik zo een levend teken van Gods Tegenwoordigheid voor de hele Schepping zijn.

44. Ik verheerlijk U, Maria, Dageraad van de Nieuwe Wereld.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is wegens Haar absoluut volmaakte heiligheid de ziel die de Nieuwe Wereld, het Rijk Gods op aarde, aankondigt. Haar Onbevlekte Ontvangenis en daaropvolgend vlekkeloos heilig leven is Gods Teken voor de ziel in wie Gods Rijk reeds volmaakt tot stand is gekomen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, bekom mij de kracht en de Liefde om onophoudelijk te verlangen naar de overwinning op mijn duisternis, opdat ik een kleine voorbode voor Gods Rijk op aarde moge zijn.

45. Ik verheerlijk U, Maria, Verzegelde Bron uit Gods Tuin.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is de Bron waaruit God Zijn Zoon te voorschijn liet komen voor een leven op aarde, doch die onmiddellijk daarna opnieuw werd verzegeld. Dit voorrecht symboliseert het feit dat Maria’s roeping eruit bestond, voor het eerst na de erfzonde de Godheid opnieuw naar de zielen te brengen, als Moeder van de Messias en als Meesteres en Gids van alle zielen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, elke ziel is ertoe geroepen, een bronnetje te zijn dat Werken van zuivere Liefde voortbrengt en aldus het Paradijs dichter bij alle schepselen brengt. Laat in mij water van Goddelijk Leven opwellen, dat zielen verkwikt en tot nieuw Leven brengt.

46. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van de Hemelse zuiverheid.
Laudate Mariam

Toelichting: Door Haar Onbevlekte Ontvangenis en Haar volkomen zondeloos leven symboliseert Maria de volmaakte zuiverheid. Zij is de volkomen vlekkeloze Spiegel van Gods Tegenwoordigheid.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil mij geleiden naar een volkomen zuivering van mijn hele wezen, opdat ik een Spiegel van Uw genezende Liefde moge worden.

47. Ik verheerlijk U, Maria, Allermooiste Bloem van Galilea.
Laudate Mariam

Toelichting: Galilea was ten tijde van Jezus en Maria de mooiste landstreek van Israël. De mooiste Bloem onder de mensenzielen was en is Maria, omdat Haar ziel in alle eeuwigheid een volkomen Spiegel was, en zal blijven, van de mensenziel zoals God Zich deze oorspronkelijk had voorgesteld.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees de ware Heerseres in de tuin van mijn ziel, opdat ik aan Uw voeten moge worden tot een bloem die kan getuigen van de volmaaktheid van alles wat Gods Werken in staat stelt om in zich te bloeien.

48. Ik verheerlijk U, Maria, Glorie van Israël.
Laudate Mariam

Toelichting: 'Israël' moeten wij ons voorstellen als 'de mensheid, het volk van God'. Maria is de Glorie van alle mensenzielen, Diegene die de immense waardigheid van de ziel als vonk van God in onveranderde staat heeft bewaard in de volheid van Haar schoonheid als Meesterwerk van God.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, schrijf nu Uw handtekening op mijn ziel, opdat mijn hele wezen moge stralen als de zon die in U nooit is ondergegaan, tot getuigenis voor de schoonheid van het Licht.

49. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van de gezinnen.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria was de Moeder en Echtgenote in het Heilig Gezin van Nazareth. Het is Haar verlangen dat alle moeders en echtgenotes zich aan Haar hoede en begeleiding zouden toevertrouwen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees de Koningin van het gezin waarvan ik deel uitmaak of heb uitgemaakt, opdat alle leden ervan, al hun werken en al hun onderlinge communicatie waarlijk Gods Werken en Plannen mogen dienen.

50. Ik verheerlijk U, Maria, Tuinierster van mijn ziel.
Laudate Mariam

Toelichting: Elke ziel wordt onophoudelijk bedreigd door de werken en invloeden der duisternis. Hierdoor schiet in de zielentuin het onkruid van allerlei ondeugden en zonden op. Totale toewijding aan Maria maakt Haar tot de Tuinierster van de ziel, die het onkruid vervangt door bloemen, en deze laatste tot bloei helpt brengen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, onder Uw hoede stel ik de tuin van mijn ziel, opdat U mij zou helpen, in mij de bloemen van deugd en heiliging tot hun volle bloei te brengen, en mij zou helpen reinigen van het onkruid van ondeugd en zonde.

51. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van mijn Heil.
Laudate Mariam

Toelichting: Totale toewijding aan Maria moet als uiteindelijk motief hebben, dat de ziel haar Eeuwig Heil onder Maria’s hoede stelt. Ware, liefdevolle navolging van Maria wekt in de ziel automatisch de vervolmaking van haar deugdzaamheid.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wek in mij een onsterfelijk verlangen naar een leven in Uw dienst, want alle vijanden van het Heil zijn machteloos tegen U, hun werken zijn aan U overgeleverd om aan Uw voeten te worden beschaamd en vernederd.

52. Ik verheerlijk U, Maria, Zetel van Wijsheid.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria genoot het voorrecht, in zo verregaande mate door de Heilige Geest te worden bevrucht dat Zij tot Schatkamer van de Goddelijke Wijsheid werd. Zij is als het ware de Troon waarop Gods Wijsheid zetelt.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, regeer in mij, en voed mij met de vruchten der Eeuwige Wijsheid, opdat ik de dwaasheden der wereld te allen tijde moge herkennen en hen niet ten prooi moge vallen.

53. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van het Eeuwig Woord.
Laudate Mariam

Toelichting: Het Eeuwig Woord is God Zelf. God schiep alles door het Woord, dat uitdrukking gaf aan Zijn Wil. De Christus is de Belichaming van het Goddelijk Woord, dat werkzaam blijft voor alle eeuwigheid.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil in mij het Woord van God baren, opdat mijn hele wezen vervuld moge zijn van de Eeuwige Waarheid en van de kennis van Gods bedoelingen met Zijn Schepping en met mijn leven.

54. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van het Licht.
Laudate Mariam

Toelichting: De Christus is ook het Licht. Wij zouden het Licht kunnen beschouwen als het geheel van Gods Wijsheid en Liefde, waaruit de enige Waarheid voortvloeit. Hierdoor is het Licht eveneens het vermogen van de ziel om zichzelf te zien zoals zij werkelijk is. Ook dit vermogen kan door Maria in de ziel worden gewekt en verdiept volgens de mate van haar toewijding aan Maria.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil in mij Gods Licht baren, opdat ik moge zien wat werkelijk is en wie ik werkelijk ben, ik steeds in alles het Licht zou zoeken, en elk spoor van duisternis zou leren herkennen. Moge ik voor al mijn medeschepselen een spiegel van het Licht zijn.

55. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van de nacht.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is als de volle maan in de nacht: Zij herinnert in de donkerste uren van een mensenleven aan het bestaan en de macht van het Licht (God). Zij is de volmaakte Gids voor elke ziel die het Licht niet meer vindt of die in duisternis is weggezonken.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, sta in elk donker uur van mijn leven op van de troon van de heerschappij die God U heeft gegeven over alles wat het Licht niet aanvaardt. Wees dan de zin van mijn strijd, en toon Uw ware macht door de nacht van mijn ziel, hart en geest onder Uw voeten te verpletteren.

56. Ik verheerlijk U, Maria, Overwinnares van de duisternis.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria werd Haar hele leven lang veelvuldig en intens door de duivel aangevallen en bekoord, daar deze niet begreep waarom hij op deze ziel geen greep kreeg: Zij overwon elke bekoring en elke poging van de duivel om Haar te misleiden.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik lever aan U alle duisternis uit, die de wereld en het leven in mij hebben gezaaid, opdat deze in U overwonnen mogen worden en ik door U moge worden gevormd tot een waar kind van het Licht

57. Ik verheerlijk U, Maria, Sterre der zee.
Laudate Mariam

Toelichting: Het leven kan worden beschouwd als een zee van beproevingen waarop het nu en dan stormt, een zee van tranen. Maria is de leidende Ster in alle stormen. Zij brengt nieuwe kracht door innerlijke rust en Vrede, en onfeilbare leiding naar de haven van Bestemming.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees Gods Licht boven de onstuimige zee van mijn gemoed, de Gids van Hemelse Vrede wanneer de stormen van het leven de hoop op mijn uiteindelijk Heil uit mijn hart dreigen te verjagen en de haven mij onbereikbaar schijnt.

58. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van de Goddelijke Wil.
Laudate Mariam

Toelichting: God heeft Maria bekleed met een oneindige macht, omdat Zij in alles één wilde zijn met Gods Wil. Door deze eenheid is Maria’s Wil identiek met Gods Wil en is Haar Wil derhalve bekleed met Goddelijke macht.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, maak mijn vrije wil tot Uw Rijk, opdat al mijn verlangens en bestrevingen mij feilloos naar het Hart van God zouden leiden en Licht over al mijn medeschepselen mogen brengen.

59. Ik verheerlijk U, Maria, bekleed met elementen van Gods macht.
Laudate Mariam

Toelichting: De Meesteres van alle zielen openbaarde dat God Haar heeft gemaakt tot Vertegenwoordigster van Zijn macht, en dat Zij deze macht in zielen ten uitvoer kan brengen, met uitzondering van de scheppende macht, die alleen God toekomt.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, regeer mij met de scepter van Uw volmaakte Liefde, de Sleutel op Gods Hart, opdat ik een burcht van sterkte tegen alle vijanden van mijn Heil moge worden, tot verheerlijking van de macht die God U heeft gegeven voor de ontsluiting van Zijn Werken in velen.

60. Ik verheerlijk U, Maria, Redster uit alle nood.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria heeft van God een zodanige macht ontvangen, dat Zij zielen uit elke vorm van nood kan redden. De hoogste nood is deze waarin de ziel verkeert wanneer zij bezig is, het Ware Leven te verliezen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees mijn laatste Reddingsboei wanneer ik geen uitweg meer vind, alle hoop in mij dreigt te sterven, en duistere wolken de zin van mijn strijd aan mijn ogen dreigen te onttrekken.

61. Ik verheerlijk U, Maria, Licht van onbevlekte heiligheid.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is gehuld in het Licht van de hoogste heiligheid. Haar ziel bevat niet het geringste vlekje van duisternis. Hierdoor weerspiegelt Zij Gods Tegenwoordigheid in de hoogste mate die voor een geschapen ziel mogelijk is.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees de Gids op de weg doorheen de duisternis die de wereld en het leven om mijn ziel hebben geweven, opdat Uw Licht in mijn ziel in mij het geloof moge wekken, dat ik mijn levensroeping zal vervullen.

62. Ik verheerlijk U, Maria, Belofte van de Nieuwe Lente.
Laudate Mariam

Toelichting: Doordat Maria de absolute volmaaktheid van de ontwikkeling van de ziel bezat, is Zij de Belichaming van Gods Belofte van Zijn Rijk op aarde (de 'Nieuwe Lente'). In Haar was dit Rijk in zijn volheid gegrondvest. Gods Rijk moet op aarde komen door grondvesting ervan in zoveel mogelijk zielen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik geef U de bodem van mijn ziel, opdat U hem zou ontdooien in het Vuur van de Ware Liefde en in hem het Ware Leven tot bloei zou brengen, opdat mijn ziel de bloesems van een onvergankelijke lente moge voortbrengen.

63. Ik verheerlijk U, Maria, Heerseres over mijn hart.
Laudate Mariam

Toelichting: Door Maria tot ware Heerseres over haar hart te maken, kan de ziel de prachtigste weg naar de ware innerlijke Vrede in haar gemoed en in al haar innerlijke gesteldheden vinden. Slechts deze Vrede – de Vrede van Christus – maakt de ziel klaar voor haar totale ontsluiting, voor de echte opgang naar Gods Hart.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees de ware Meesteres over mijn hart, opdat mijn hele gevoelsleven door U beheerst moge worden, want alles wat de Ware Liefde belemmert, staat de vervolmaking van mijn ziel in de weg.

64. Ik verheerlijk U, Maria, Oorzaak van mijn blijdschap.
Laudate Mariam

Toelichting: De ziel die zich innig met Maria verbindt, zal in Haar een Bron van diepe innerlijke vreugde en blijmoedigheid vinden, doordat Maria langs talloze wegen de diepe Liefde van God in de ziel binnenleidt en de ziel het vermogen schenkt om haar leefwereld en haar leven op een volkomen nieuwe wijze te leren zien.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, maak Uw Tegenwoordigheid in mij voelbaar, opdat in mij de Hemelse Vrede en een volmaakt vertrouwen, en daardoor ook Uw eigen blijmoedigheid mogen bloeien.

65. Ik verheerlijk U, Maria, ten Hemel opgenomen met ziel en Lichaam.
Laudate Mariam

Toelichting: God heeft Maria met Haar hele Wezen tot Zich terug geroepen. Ook Haar Lichaam mocht niet worden vrijgegeven aan de aarde. Hierdoor heeft God een getuigenis afgelegd voor de onschendbaarheid en de volkomen Hemelse natuur van Maria’s stoffelijk Lichaam.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik vertrouw U de heerschappij en de bewaking over mijn lichaam toe, opdat het onder Uw hoede een tempel van Licht moge zijn en in elk opzicht de verwezenlijking van Gods Plannen moge dienen.

66. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van de Schone Liefde.
Laudate Mariam

Toelichting: De 'schone Liefde' is de ware, onzelfzuchtige Liefde die door niets is bevlekt. Deze Liefde wordt belichaamd door Jezus Christus. Maria heeft de vleesgeworden Goddelijke Liefde gebaard, en baart eveneens de Ware Liefde in de ziel die zich volkomen aan Haar weggeeft.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil Uzelf zo volkomen in mij ontvouwen dat ik in staat moge zijn om ware, onzelfzuchtige Liefde om mij heen te verspreiden, die in alle medeschepselen die ik ontmoet, het gevoel van Gods nabijheid moge wekken.

67. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van al het geschapene.
Laudate Mariam

Toelichting: God heeft Maria macht gegeven over al het geschapene. De eerste koningin van de Schepping was Eva. Eeuwen na de zondeval van Eva en Adam schonk God Maria aan de wereld als de nieuwe, ware, onaantastbare Koningin wier vlekkeloosheid de scepter van Haar eeuwigdurende macht zou zijn.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil mijn hele wezen en mijn hele leven maken tot een bron van vreugde en Licht voor al mijn medeschepselen.

68. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van de Verlossing.
Laudate Mariam

Toelichting: Als Moeder van de Verlosser is Maria tevens de Moeder van de Verlossing. Zij kan de volle uitwerking van de Verlossing helpen ontsluiten in de individuele ziel, op voorwaarde dat deze bewust en uit vrije wil meewerkt met Maria’s inspanningen om de ziel inwendig helemaal te veranderen waar nodig.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil in mij in alles het goede wekken, opdat de boom der Verlossing die Jezus in mij heeft geplant, volrijpe vruchten moge opleveren.

69. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van de Hoop.
Laudate Mariam

Toelichting: Ware hoop leeft in de ziel die al haar beproevingen zo bekijkt, alsof deze reeds op vruchtbare wijze overwonnen waren, met Gods hulp. De ziel die zich volkomen aan Maria geeft in innig beleefde dagelijkse toewijding, vindt in Haar Tegenwoordigheid in het hart schatten aan nieuwe levenskracht, die haar met ware hoop vervullen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, breng in mij de ware hoop tot volmaaktheid, opdat ik elke duistere dag moge kunnen beleven als een stralende zomerdag, wetend dat het Licht steeds het laatste woord heeft.

70. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van de Belofte.
Laudate Mariam

Toelichting: Gods grote Belofte was deze, dat Hij Zijn Zoon als Verlosser in mensengedaante in de wereld zou zenden. Dit is het grootste geschenk dat Hij de zielen kon bereiden. Maria werd uitverkoren om de Verlosser te baren.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, herinner mij aan Gods belofte van mijn eeuwig Heil, en wil mij leiden naar de gesteldheden die deze belofte voor mij waar zullen maken.

71. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van de eenzamen.
Laudate Mariam

Toelichting: De ziel die zich in alle details van haar dagelijks leven innig met Maria verbindt, in het hart waarlijk met Haar leeft en alles met Haar deelt, is nooit meer in de diepe zin van het woord eenzaam.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, neem zo diep bezit van mij, dat ik U in alles moge terugvinden, opdat ik nooit moge worden beheerst door de kwelling van de eenzaamheid, want wie in U overvloeit, is één met de volheid van Gods Schepping.

72. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder der verdwaalden.
Laudate Mariam

Toelichting: Een verdwaalde ziel is een ziel die zich door wereldse invloeden en zintuiglijke indrukken van de wegen van Gods Waarheid laat afleiden. De satan misleidt talloze zielen door hen een schijnwaarheid voor te spiegelen, die hen uitlevert aan opvattingen die hen vaak ongemerkt van God wegleiden. Maria is een onfeilbare Gids die klaarheid in het hart kan brengen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik belijd Uw macht om mij bij elke dwaling op de juiste weg naar God terug te brengen. Wil mij behoeden voor elke dwaling en misleiding. Laat mij te allen tijde zien wat voor mijn ziel vruchtbaar of onvruchtbaar is.

73. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van de Hemelse Bruidegom.
Laudate Mariam

Toelichting: Elke ziel moet bruiloft sluiten met de Christus, zich volledig aan Hem geven en Hem trouw navolgen. Maria is de grote Wegwijzer naar deze bruiloft, waarvan de uitwerkingen de ziel naar de ware heiligheid moeten voeren.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil mij tijdens dit leven op aarde het kleed bereiden, dat mij klaar zal maken voor de eeuwige bruiloft met God.

74. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van de Boom des Levens.
Laudate Mariam

Toelichting: De Boom van het Leven is Christus. Elke ziel moet zich door de takken van Zijn Werken laten voeden om een vrucht voor Gods Rijk te worden. Het voedsel dat door Christus in de zielen wordt gestort, moet hen doen groeien voor het Ware Leven, het Goddelijk Leven. Maria heeft het voorrecht genoten, deze Boom aan de zielen te geven.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil mij voeden met de talloze uitwerkingen van Uw Liefde en begeleiding, opdat ik moge rijpen tot de vrucht die God ooit in mij hoopt te zullen vinden. Maak mij sterk, opdat ik niet voortijdig door de stormen der wereld van de Boom van het Ware Leven moge worden afgerukt.

75. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van geborgenheid.
Laudate Mariam

Toelichting: De ziel die zich waarlijk oprecht en met overgave aan Maria geeft in diep beleefde totale toewijding, kan op bepaalde ogenblikken ervaren welke innerlijke rust zij vindt in het besef dat Zij in Maria’s Liefde is opgenomen en door Haar macht wordt beschermd. Dit gevoel heet ware geborgenheid.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil mij onderdompelen in de Hemelse Vrede van Uw Hart, want in U luwen alle stormen van de werken der duisternis om mij heen en in mij.

76. Ik verheerlijk U, Maria, Moeder van de gekwelde Liefde.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria was evenzeer als Jezus de Belichaming van de Ware, volmaakte Liefde. Deze Liefde werd Haar hele leven lang zwaar gekweld, want Zij moest ervaren hoe veelvuldig en zwaar de Ware Liefde verkeerd wordt begrepen en in de volle betekenis van het woord wordt mishandeld en vergooid.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees mijn kracht en zalving wanneer mijn Liefde wordt verworpen of misbruikt. Versterk ook mijn eigen Liefde, opdat ik niet langer door ondeugd en zonde een bron van kwelling voor mijn Verlosser en voor U moge zijn.

77. Ik verheerlijk U, Maria, Meesteres van mijn wil.
Laudate Mariam

Toelichting: De ziel kan Maria pas waarlijk volkomen toebehoren zodra zij haar vrije wil volledig onder Maria’s hoede stelt en er oprecht naar verlangt dat slechts de Koningin des Hemels in haar zou willen en verlangen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees de ware Meesteres van mijn vrije wil. Maak hem tot Uw Rijk, opdat hij mij niet langer in het verderf moge kunnen storten, want slechts naarmate Uw Wil in mij heerst, zal ik niet meer zondigen, en zal ik de ware vrijheid verwerven.

78. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van de Laatste Tijden.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria heeft vooral voor de tijden die onmiddellijk voorafgaan aan de grondvesting van Gods Rijk op aarde, een roeping als Leidster en Wegwijzer op de weg van de zielen naar hun vervolmaking. In deze Laatste Tijden lijkt God de bloei der zielen tot de volheid van de navolging van Christus helemaal in Maria’s handen te hebben gelegd.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, met alles wat ik ben en heb stel ik mijzelf volledig in Uw dienst, opdat ik de grondvesting van Gods Rijk in de zielen kan helpen voorbereiden.

79. Ik verheerlijk U, Maria, Bron van vertrouwen.
Laudate Mariam

Toelichting: In het bijzonder in Haar hoedanigheid als Meesteres van alle zielen blijkt Maria waarlijk een Bron van vertrouwen te zijn, door de ongeëvenaarde diepte van Haar onderrichtingen en de overtuigende wijze waarop Zij Haar macht over alle duisternis aantoont.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, breng in mij een onwankelbaar geloof in Uw Liefde en in Uw macht tot bloei, opdat ik in Uw werking in mij Gods Teken voor de voorbereiding van mijn Eeuwig Heil en voor Uw onfeilbare leiding op mijn levensweg moge herkennen.

80. Ik verheerlijk U, Maria, Overwinnares van de zonde.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria heeft gedurende Haar hele leven op aarde alle zonde overwonnen. Aan geen enkele van de aanvallen en bekoringen aan dewelke de duisternis Haar trachtte te onderwerpen, gaf Zij toe, en dit omdat Haar Liefde voor God en voor al Haar medeschepselen volmaakt was. Zij wilde niet zondigen, omdat Zij noch God noch Haar medeschepselen wilde schaden.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, prent Uw eigen Hart in het mijne, opdat ik met Uw kracht de tirannie van bekoring en zonde in mij moge breken, tot verheerlijking van Uw onbegrensde macht over het kwaad.

81. Ik verheerlijk U, Maria, Geneesmiddel tegen alle bekoring.
Laudate Mariam

Toelichting: De mensenziel is dag na dag ten prooi aan ontelbare bekoringen om te doen, zeggen, denken, voelen of willen wat niet aan Gods Wet van Liefde gehoorzaamt, en om het goede niet te doen. De ziel die Maria oprecht in haar hart sluit, zal trachten, Haar in alles na te volgen, en hierdoor vele bekoringen gemakkelijker overwinnen, omdat zij weet dat Maria uit zuivere Liefde elke bekoring de baas is gebleven.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil mij genezen van de zwakheden die mij tot ondeugd en zonde drijven. Moge het Vuur van Uw Liefde het vuur van de koorts uit mij verdrijven.

82. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van de stilte.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria was een toonbeeld van ingetogenheid, stille bezinning en een onopvallend gedrag in alle omstandigheden, doordat Zij Haar aandacht volkomen op God gevestigd hield, met wie Zij in de diepte van Haar Hart één wilde blijven. Zij wist dat luidruchtigheid en uitbundigheid de ziel van God lossnijden.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, dompel mij onder in de Vrede van Uw Tegenwoordigheid in mijn hart, opdat ik in al mijn handelen en spreken de rust, de evenwichtigheid en de zelfbeheersing moge ervaren en uitstralen, die de handtekening van Uw heerschappij over mijn hele wezen vormen.

83. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin van de nederigheid.
Laudate Mariam

Toelichting: Ondanks Haar verhevenheid boven al het geschapene was Maria een toonbeeld van nederigheid. Zij wist dat elke ziel een rol binnen Gods Werken en Plannen te vervullen heeft, dat alle zielen voor God even belangrijk zijn, en dat elke ziel op zich een kleine pion is, die tijdelijk op Gods aarde mag verblijven om Gods Plannen naar hun voltooiing te helpen brengen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, vervul mij met inzicht in mijzelf, mijn ware levensroeping, mijn precieze plaats en rol binnen de geschiedenis van het Heil, en de weg die ik moet gaan om mijn leven vruchtbaar te voltooien, opdat ik moge zien hoe klein ik binnen het geheel van Gods Werken en Plannen ben.

84. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin der heiligen.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is de grootste der heiligen. Geen enkele ziel heeft Haar ooit in heiligheid geëvenaard, en geen enkele zal dit ooit kunnen. God heeft Haar onbereikbaar hoog boven alle engelen en heiligen verheven, omdat geen enkele ziel ooit méér Heil over de wereld zou kunnen brengen dan Zij heeft gedaan.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, maak mij van dag tot dag méér één met Uw Hart, opdat ik in al mijn handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen steeds méér Heil over de Schepping moge brengen.

85. Ik verheerlijk U, Maria, Meesteres van alle deugden.
Laudate Mariam

Toelichting: Wanneer wij de heiligheid beschouwen als een boom, is de Liefde de stam van deze boom, en alle andere deugden de takken. Maria bezat alle deugden in hun absolute volmaaktheid. Daarom zouden wij Maria kunnen zien als een boom waarvan alle takken rijk beladen zijn met volrijpe vruchten: In Haar hebben alle deugden hun maximale vruchtbaarheid verwezenlijkt.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, laat toch Uw Hart in het mijne kloppen, opdat in mij de Ware Liefde volmaakt moge worden en ik vrij moge worden van alle ondeugd, want de effecten van elke tekortkoming in elke deugd maken mijn ziel ziek.

86. Ik verheerlijk U, Maria, Hulp der Christenen.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria was in feite de eerste christen. Zij beheerst het christen-zijn in de absolute volmaaktheid en kent elk detail van de weg der heiliging. Om deze reden is Zij bij uitstek de steun en toeverlaat voor elke ziel die haar eerste roeping als christen waarlijk vorm wil geven: Jezus Christus ten volle in zich laten leven.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, leef waarlijk in en doorheen mij, opdat al mijn doen en laten op een waardige wijze Christus moge vertegenwoordigen.

87. Ik verheerlijk U, Maria, Schild der vervolgden.
Laudate Mariam

Toelichting: Elke ziel die in de diepste zin van het woord als traditioneel christen tracht te leven, wordt op ontelbare wijzen vervolgd, zelfs door zielen die menen dat zij christen zijn doch een diepe beleving van het ware christen-zijn niet begrijpen of niet bereid zijn om deze levenswijze vol beproevingen en liefdevolle zelfverloochening na te volgen. Maria is het gouden Schild voor elke ziel die bereid is tot offers om Jezus waarlijk te volgen.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik geef mij helemaal aan U, opdat U mij zou kunnen beschermen tegen alle zielen die mij vervolgen, mij niet kunnen of willen begrijpen, en tegen elke innerlijke stem die mij handelingen, woorden, gedachten, gevoelens of verlangens influistert die mijn ware roeping als christen kunnen schaden.

88. Ik verheerlijk U, Maria, Stille Burcht.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is een Burcht van deugd en heiligheid. Haar verhevenheid tart alle beschrijving. Niettemin lag Haar grootste kracht in het feit dat Zij zozeer in Haar Hart teruggetrokken leefde. Haar uiterlijke schoonheid versluierde Zij zoveel mogelijk, Haar innerlijke schoonheid verlamde de duivel, die niet begreep dat Zij Haar grootheid zo vastberaden verborg.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, maak mij tot een vesting van deugdzaamheid, die in het verborgene Licht over de Schepping brengt.

89. Ik verheerlijk U, Maria, Rots van Geloof.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria’s geloof was onwankelbaar. Niets of niemand was in staat om het te laten afbrokkelen, want Zij was er totaal van overtuigd dat alles, ook het onaangename of onverwachte, uiteindelijk een plaats heeft binnen Gods Werken en binnen de voltooiing van Zijn Heilsplan.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wil in elke beproeving en elke storm van het leven mijn overtuiging voeden dat God bestaat, dat alles in mijn leven zin heeft en door Hem wordt gebruikt voor de verwezenlijking van Zijn Plannen, en dat Hij ononderbroken betracht, de hele Schepping met Liefde te leiden en richting te geven.

90. Ik verheerlijk U, Maria, Regenboog na de storm.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria is als de regenboog van hoop na de storm. Haar Tegenwoordigheid in het leven van de ziel is als een afstraling van het zonlicht doorheen de regendruppels der beproevingen en doorheen de tranen van het geteisterd hart, waardoor Zij de ziel toont welke macht Zij heeft over alles wat het leven moeilijk maakt.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, laat mij onophoudelijk verlangen naar het vervolmaken van de Liefde in mijn hart, opdat ik kracht moge vinden in de overtuiging dat in elk duister ogenblik reeds de overwinning van het Licht in al zijn schoonheid wordt voorbereid.

91. Ik verheerlijk U, Maria, Meesteres van de Goddelijke Voorzienigheid.
Laudate Mariam

Toelichting: De ziel die zich totaal aan Maria heeft toegewijd, en deze toewijding in alle details van het leven beleeft en invulling geeft, ervaart hoezeer de loop van haar leven door Maria wordt beïnvloed, zodat alles in elkaar past zoals het moet om uiteindelijk de hoogste vruchtbaarheid voor Gods Werken en Plannen te bereiken.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik geef mijzelf en alle details van mijn leven volkomen aan U, opdat U elk ogenblik van mijn leven op Gods Werken en Plannen zou oriënteren, en U al mijn ervaringen zou kunnen samenbrengen tot een zinvol en vruchtbaar bouwwerk binnen deze Werken en Plannen.

92. Ik verheerlijk U, Maria, Kelk van het Kostbaar Bloed.
Laudate Mariam

Toelichting: Maria’s Hart is als de Kelk die het Bloed van de lijdende Jezus in Zich heeft verzameld. In Haar Hart verrichtte Zij de volmaakte mede-offerande van Jezus’ Lijden, wegens Haar mystieke eenheid van Hart met de Verlosser.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, maak ook mijn hart tot een kelk die het verlossend Lijden van Jezus omarmt en waarin het onzichtbaar bloed van mijn beproevingen en lasten in waardigheid wordt verzameld om door U in Gods Heilsplan te worden uitgestort.

93. Ik verheerlijk U, Maria, Opperste Vreugde van God.
Laudate Mariam

Toelichting: Over geen enkele ziel heeft God Zich ooit méér verheugd dan over Maria. Zij is de enige ziel die geen enkel ogenblik van Haar leven van Zijn Wet van Liefde is afgeweken. In geen enkel opzicht heeft Zij ooit verzuimd, een verlangen dat God jegens Haar koesterde, te vervullen. Daarom was Maria’s leven op aarde het enige leven dat ooit in Gods ogen absoluut volmaakt was.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees de Bezieling van mijn hele wezen en van al mijn gesteldheden, opdat ik voor God tot bron van vreugde en tot een lichtpunt binnen Zijn Werken moge worden.

94. Ik verheerlijk U, Maria, Verrukking der engelen.
Laudate Mariam

Toelichting: Toen Maria met ziel en lichaam in de Hemel was opgenomen, vielen alle engelen in verrukking aan Haar voeten neer. Nooit hadden zij een mensenziel gezien die Gods Tegenwoordigheid in een zo verregaande mate uitstraalde. Maria’s Tegenwoordigheid is een eindeloze Bron van verrukkingen. Daarom werpt elke ziel die de Hemel betreedt, zich in vervoering aan Haar voeten neer.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, laat mij te allen tijde Uw Heerlijkheid en volmaaktheid voelen. Raak mijn hart met verrukking over Uw volmaakte schoonheid als Wonderwerk van God, en laat mij er onophoudelijk naar verlangen, U en al Uw woorden in alle details van mijn dagelijks leven volkomen na te volgen.

95. Ik verheerlijk U, Maria, Boodschapster van de Hemel.
Laudate Mariam

Toelichting: In het bijzonder in de Laatste Tijden is Maria door God voorzien als de Boodschapster, die Gods Woord naar de zielen brengt. Zij doet dit in een uitzonderlijke mate in Haar hoedanigheid als Meesteres van alle zielen, in het omvattend systeem van onderrichtingen, openbaringen, beschouwingen, gebeden enz., dat Zij de Wetenschap van het Goddelijk Leven noemt.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, prent Uw Wijsheid, Uw onderrichtingen en Uw verlangen naar de volmaakte dienst aan Gods Plannen en Werken zo diep in mijn hart, dat ook ik tot boodschapper/boodschapster van het Ware Licht moge worden, want daartoe is elke ziel geroepen.

96. Ik verheerlijk U, Maria, Gids op mijn aardse reis.
Laudate Mariam

Toelichting: Door het heilig verbond van totale toewijding aan Maria geeft de ziel haar hele wezen en haar hele leven aan Maria opdat Zij dit alles ten volle zou kunnen inzetten voor de voltooiing van Gods Heilsplan. Maria op Haar beurt wordt dan de volmaakte Gids op de levensweg van deze ziel. Dit is iets heel groots, want in de mate waarin Maria waarlijk de Meesteres van de ziel kan zijn, leidt Zij de ziel naar haar hoogste vruchtbaarheid voor God.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, wees de Koningin en Meesteres van mijn levensweg, opdat U het innerlijk Licht moge zijn dat mij zelfs in de kleinste beslissing de weg naar mijn ware bestemming wijst.

97. Ik verheerlijk U, Maria, Koningin der Hemelse schoonheid.
Laudate Mariam

Toelichting: De Hemel is het oord waar alle volmaaktheden verzameld zijn. Volmaaktheid is de eigenschap van alles uit Gods hand dat door geen enkele wereldse invloed is aangetast. Daarom is alle volmaaktheid schoonheid, want ware schoonheid herinnert ten volle aan Gods scheppingsmacht en Liefde. In Maria heeft God in de allerhoogste mate alle volmaaktheid en schoonheid van Zijn hele Schepping verzameld.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, beziel mij restloos, opdat het zaad van Uw heiligheid in mij moge uitrijpen tot bloemen van een schoonheid die de hele Schepping eraan herinnert dat U mijn Moeder bent.

98. Ik verheerlijk U, Maria, Bron van Hemelse Bloemen.
Laudate Mariam

Toelichting: Voor de ziel die zich totaal aan Maria heeft toegewijd, is Maria als de Bron aan dewelke de ziel alles vindt wat haar uit de Hemel toevloeit aan genaden en gunsten. 'Hemelse Bloemen' kunnen wij beschouwen als alle elementen van het Goddelijk Leven, het Ware Leven zoals God het oorspronkelijk in de ziel had gelegd doch dat voortdurend moet worden gezuiverd van alle wereldse invloeden.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, laat mijn ziel branden van verlangen naar U als de Bron waar zij haar dorst kan lessen naar alles wat zij nodig heeft om het Goddelijk Leven in zich tot bloei te brengen.

99. Ik verheerlijk U, Maria, Machtige Vernedering der duivelen.
Laudate Mariam

Toelichting: De duivel is er nooit in geslaagd, Maria tot één enkele zonde of ondeugd te verleiden. Dit betekent dat Zij een totale macht over hem bezat. Bij elk van zijn pogingen om haar ziel te doen struikelen, vernederde Zij hem. Zij is in de diepste zin van het woord "de Vrouw met de slang (= de duivel en zijn werken van duisternis) onder Haar voeten".

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, maak mij er te allen tijde van bewust, dat ik door alle handelingen, woorden, gedachten en bestrevingen die U verheerlijken, Uw macht over de duisternis in mijn eigen leven ten uitvoer kan helpen brengen.

100. Ik verheerlijk U, Maria, Machtige Meesteres van alle zielen.
Laudate Mariam

Toelichting: Deze slotformule bekroont Maria in Haar 'hoedanigheid der hoedanigheden', als Meesteres van alle zielen, zoals Zij Zich in deze tijd bekend maakt met de bedoeling, zielen innerlijk te kneden tot zaadjes voor Gods Rijk op aarde, en deze zaadjes te bevruchten door Haar onderrichtingen met een unieke diepgang: de Wetenschap van het Goddelijk Leven.

Toewijding: Hemelse Moeder Maria, ik belijd U als Meesteres van alle zielen in de Hemel, op aarde en onder de aarde, en ik prijs de oneindigheid van Uw macht over mij evenals over elke kracht die niet met God verenigbaar is, want door Uw troonsbestijging in de zielen zullen de Werken van Christus op aarde voltooid worden.

Slotgebed: Vanaf de eerste inspiraties voor de samenstelling van de Verheerlijking van Maria in 1999 gaf de Koningin des Hemels uitdrukking aan Haar verlangen, dat als slotgebed het Gouden Weesgegroet van de Heilige Gertrudis zou worden gebruikt.

Gouden Weesgegroet

(zoals geopenbaard aan de H. Gertrudis)

Ik groet U, Witte Lelie van de glorierijke en altijd vreedzame Heilige Drievuldigheid.
Ik groet U, Schitterende Roos aan de Hof der Hemelse Vreugden.
O, Gij van wie de Koning des Hemels heeft willen geboren en gevoed worden, vervul onze ziel met de uitstortingen der Goddelijke Genade.
Amen.