TOTUS TUUS, MARIA !

NOODOPROEP

Oproep vanwege de Heilige Maagd Maria aan de zielen
maart 2020

geïnspireerd aan Myriam van Nazareth

naar aanleiding van de huidige coronavirus-pandemie

De Koningin des Hemels laat erop wijzen dat deze oproep, ook al geeft Zij deze in het kader van de huidige toestand in verband met de coronavirus-pandemie, een algemene geldigheid met betrekking tot elke mogelijke noodtoestand bezit.

"God heeft Zijn Schepping gemaakt als een netwerk van schepselen in een gesteldheid van volmaakt harmonisch samenleven.

Ook binnen het stoffelijk lichaam van elk schepsel heeft Hij een volmaakte harmonie ingesteld, die zou worden geregeerd door Zijn absoluut volmaakte Levenswetten.

Door de erfzonde vanwege de eerste mensenzielen is de volmaakte harmonie tussen de schepselen alsook in de individuele stoffelijke lichamen verstoord.

Deze verstoring komt tot uiting onder diverse vormen, onder meer door ziekten.

Een epidemie is daarom niet louter een biologisch verschijnsel. In waarheid zeg Ik jullie dat de biologische factor slechts de top van een ijsberg is, waarvan het grootste gedeelte onzichtbaar blijft omdat deze niet door de zintuigen noch door wetenschappelijke meting kan worden waargenomen of vastgesteld omdat het niet van een stoffelijke doch van een spirituele oorsprong is.

Om deze reden roep Ik de zielen er met aandrang toe op, de huidige uiting van verstoring van de harmonie binnen de Schepping te bestrijden via de spirituele weg. Ik bedoel niet slechts door gebed doch via veel ingrijpender middelen.

Zie, gebed is uiteindelijk gebaseerd op de verwachting dat God de toestand, voor dewelke wordt gebeden, Zelf zal omkeren. Gebed is daarom nog grotendeels passief van aard. God verwacht echter een volkomen actieve inzet vanwege de mensenzielen, die niet slechts is gesteund op gebed doch in de allereerste plaats op een grondige ommekeer in de gesteldheden van de harten, namelijk op een grondige spontane, onvoorwaardelijke, volhardende en alomvattende beleving van de Liefde jegens God, jegens al Zijn Werken en Plannen met inbegrip van de natuur, het leefmilieu en alle medeschepselen, want dit alles zijn Werken uit Gods hand. Elke verstoring in de Schepping is immers rechtstreeks voortgekomen uit overtredingen tegen de Ware Liefde. Daarom kan elke verstoring in de Schepping, met inbegrip van elke epidemie, slechts duurzaam worden omgekeerd door een wereldomvattende intense toepassing van de Ware Liefde vanwege de mensenzielen jegens al haar medeschepselen.

Zielen, beschouw gebed als een gesteldheid van hart waarin jullie zich actief van jullie zelf en van de geest der wereld losmaken, en ga in deze gesteldheid verder tot het hoogste niveau ervan: het niveau van een spontaan en volhardend leven in zelfverloochenende Liefde. Leef daadwerkelijk voor elkaar en voor de bevordering van elkaars welzijn, en in absolute voorrang boven de bevrediging van eigen vermeende behoeften en belangen, en jullie zullen zoveel Licht over de Schepping brengen dat de bronnen van duisternis in de wereld worden drooggelegd. Een drooglegging van deze bronnen betekent een verlamming van de macht van de duisternis over deze wereld en over de geesten en harten van de mensenzielen. Het gevolg van deze verlamming is niets minder dan het terugdringen van alle chaos, alle ellende, alle lijden, alle ongerechtigheid, alle ziekte.

Overweeg dit alles zeer ernstig, en toon nu aan jullie Schepper dat jullie Zijn erfenis van Eeuwige Gelukzaligheid na dit leven en van een leven van volmaakte Vrede en Geluk hier op aarde waardig zijn. Slechts dan, en in de mate waarin jullie deze oproep van harte verlangen na te volgen, kan God op een duurzame wijze de macht van Zijn barmhartige Liefde over het netwerk van Zijn Schepping uitstorten opdat de duisternis moge worden opgelost in de almacht van het Licht, want de Wet van de Goddelijke Gerechtigheid vereist een volkomen samenwerking van de mensenzielen met de Plannen van hun Schepper.

Toon jullie nu waarlijk kinderen van God, levende tekenen van Gods Tegenwoordigheid in de vorm van ware, zelfverloochenende Liefde, en de ellende en het leed der wereld zullen voorgoed worden beschaamd".