TOTUS TUUS, MARIA !

In opdracht van de Meesteres van alle zielen leg ik ter inleiding op dit geschrift het getuigenis af, dat alle teksten van het menupunt God en de dieren, alsook het reeds verscheidene jaren voordien ontstane manifest De Beekjes van het Heil, de uiteindelijke vruchten zijn van een groot aantal visioenen en private openbaringen via dewelke Maria mij reeds diverse jaren vóór het schrijven van De Beekjes van het Heil begon voor te bereiden, alsook van een opmerkelijk aantal ongewone ervaringen met dieren in mijn privaat leven.
De Koningin des Hemels verklaarde op zeker ogenblik dat Zijzelf aan de basis van deze ervaringen lag omdat Zij in mijn eigen leven bewijzen wilde stellen voor de buitengewone doch uiterst onderschatte rol van dieren als kanalen van Gods Liefde en als werktuigen tot vorming van het spirituele leven van mensenzielen.
Met dit getuigenis biedt de Moeder Gods een eerste aanzet tot bezinning voor zielen die ten prooi zouden vallen aan de bekoring, te menen dat spirituele manifesten in verband met de immense rol van dieren en de omgang van mensenzielen met dieren in het kader van de vervulling van de Goddelijke Wet van de Ware Liefde, en wel met het oog op de bestrijding van alle duisternis, ellende en ongeluk in de wereld, niet ernstig hoeven te worden genomen.
Ik sta daarom met mijn hele leven borg voor de authentiek Hemelse Bron van al deze inspiraties.
Myriam, in dienst van Maria, de Meesteres van alle zielen.

Wat verder een zeer belangrijke oproep vanwege de Koningin des Hemels
tot een gebed voor het herstel van de Liefde
in mensenzielen tijdens de omgang met dieren

speciale gebedsdag op de 4de van elke maand

OMGANG MET DIEREN - EEN EXTRA WEG UIT DE DUISTERNIS

Myriam van Nazareth
 

De Meesteres van alle zielen laat met klem wijzen op Haar diepe onderrichting in Onderrichtingen > Korte onderrichtingen > Wolken boven Gods Rijk > 13e wolk: Uitroeiing van diersoorten,
en verordent dat ter inleiding op de hieronder volgende oproep Haar beide volgende Openbaringen zouden worden gepubliceerd. In de eerste verwijst Zij onder meer naar de jaarlijkse Werelddierendag op 4 oktober:

Woorden gesproken en vrijgegeven door de Heilige Maagd Maria, Koningin van de Schepping, in september 2019:

"God heeft de mensenziel de hoede over de hele Schepping toevertrouwd. Hierdoor draagt de mens een grote verantwoordelijkheid jegens God voor alle elementen van de natuur en de harmonie onder alle elementen ervan: dieren, planten, leefmilieu, zelfs de weersomstandigheden en ontregelingen in de atmosfeer, de ondergrond en de zeeën.

De harmonie tussen de diverse elementen van de Schepping is op alle vlakken zwaar verstoord. De verklaringen die de wetenschap voor deze ontregelingen biedt, zijn noodzakelijkerwijs onvolledig en onnauwkeurig, daar de wetenschap slechts het topje van de ijsberg – slechts een kleine fractie – van het leven en de uitwerkingen van de levenswetten kan waarnemen: Het grootste gedeelte ervan maakt deel uit van het niet-zintuiglijk waarneembare spirituele leven dat de stoffelijke elementen van de natuur zeer sterk beïnvloedt, doch niet door de wetenschap kan worden gemeten. De natuur lijdt zeer zwaar onder de uitwerkingen van de erfzonde en de erna volgende ettelijke miljarden menselijke zonden en uitingen van ondeugd en duisternis in de mensenharten. Deze duisternis wordt van dag tot dag dikker en drukt als een steeds zwaarder wordende last op de mensenharten, die echter te blind zijn geworden voor Gods Wetten om de ware diepe oorzaak van hun bezwaardheden nog te herkennen.

Om al deze redenen is het in deze Laatste Tijden, de Tijden die door God zijn beschikt als onmiddellijke voorbereiding op de grondvesting van Zijn Rijk op aarde, van essentieel belang dat de mensenzielen zich volkomen bewust worden van hun ware levensopdracht in dienst van de vervulling van Gods Werken en Plannen op aarde, en van hun immense verantwoordelijkheid voor de harmonie in de natuur.

De staat van de wereld met alle storingen in de harmonie tussen alle schepselen wordt in onmetelijk hoge mate bepaald door de ontelbare tekenen van gebrek aan ware zelfverloochenende Liefde in de mensenharten.

Ik roep daarom met de grootst mogelijke nadruk op tot een geregelde diepe bezinning hierover, en tot bewustwording met betrekking tot een juiste omgang van alle mensenzielen met het leefmilieu en met de dieren. Ik vraag daarom tevens dat zielen de jaarlijkse Werelddierendag, door de wereld ingesteld op 4 oktober, in hun hart een extra spirituele component zouden geven, in het besef dat speciale aandacht voor een ware Liefde tot de dieren één van de minst bekende, van de minst herkende, doch van de allergrootste vormen van eerbetoon jegens God vormt, Die de dieren heeft geschapen als instrumenten voor de vervolmaking van de zielsgesteldheden van de mens, en derhalve als onvermoed grote geschenken.

In waarheid wijs Ik de zielen erop, dat zij het Ware Geluk en de Ware Vrede op aarde nooit zullen kennen indien niet radicaal wordt gekozen voor hartsgesteldheden van zelfverloochenende Liefde, dienstbaarheid en onvoorwaardelijk respect voor alle medeschepselen, ongeacht tot welk ras of welke levensvorm deze behoren. Ik verwijs tevens naar de oproep die Ik in dit verband heb laten bekendmaken in mei 2019". (tot zover de woorden van de Koningin des Hemels).

Reeds in mei 2019 liet de Moeder Gods de volgende oproep aan de zielen voorleggen:

Ernstige oproep vanwege de Koningin des Hemels, mei 2019:

Elke mishandeling, elke verwaarlozing en elk gebrek aan oprechte zorgzame Liefde, onder welke vorm ook, vanwege mensenzielen jegens dieren, verontreinigt en verzwakt de uitwerkingen van Gods Liefde binnen het hele netwerk van de Schepping en vergroot de greep van de duisternis op de hele wereld.

Door mishandeling, verwaarlozing en elk gebrek aan oprechte zorgzame Liefde jegens elk medeschepsel (mens én dier) vergroot de mens daardoor zelf alle ellende, chaos, leed en onrecht op de wereld.

Oorzaak van alle ellende, chaos, leed en onrecht in de wereld is de zonde. Zonde is elke vorm van overtreding vanwege een mensenziel tegen Gods Wet van de Ware Liefde.

De Koningin des Hemels herinnert de zielen met de grootste nadruk aan het feit dat zonde niet alleen wordt bedreven jegens medemensen, doch eveneens jegens dieren, daar God ook voor elk dier op deze wereld een onrechtstreekse rol binnen Zijn hele Heilsplan heeft voorzien, en het leven van elke dier alsook elk contact tussen mensen en dieren Werken van Gods Voorzienigheid zijn, die zijn bedoeld als bijdragen tot de voltooiing van Zijn Heilsplan.

Om deze reden wordt op deze wereld dagelijks immense duisternis veroorzaakt door liefdeloosheid jegens dieren, daar elk dier een klein knooppunt in het netwerk van de Schepping vormt, en derhalve elk liefdeloos gedrag jegens dieren over de hele wereld beschouwd het netwerk van de Schepping zwaar kan ondermijnen en daardoor rechtstreeks de werken der duisternis dient.

Daarom, tot bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede op aarde, roept de Moeder Gods elke mensenziel dringend op tot een oprecht liefdevolle en zorgzame omgang met dieren. Door elke handeling van Liefde en zorg jegens een dier, en elke hartelijke bijdrage tot de leniging van de levensbehoeften van een dier, levert een mensenziel een concrete bijdrage tot de voltooiing van de Werken die God via mensenzielen in deze wereld tracht te verwezenlijken.

De duisternis in deze wereld kan overwonnen worden, doch deze overwinning kan uitsluitend worden verwezenlijkt door een concrete beleving van ware, zelfverloochenende Liefde vanwege de mens jegens elk medeschepsel, mens én dier.

Dagelijks voltrekken zich over de hele wereld miljarden contacten tussen mensen en dieren. Dierenbescherming, liefdevolle zorg voor dieren en een liefdevolle omgang met dieren kunnen daardoor een niet te schatten bijdrage leveren tot een betere wereld, want zij maken over de hele wereld elke dag dit verschil: ofwel miljarden lichtflitsen, ofwel miljarden injecties van duisternis in het hele netwerk van alle contacten en relaties tussen schepselen.

De mens heeft het geluk op deze wereld in de eigen hand. Elke ontsporing vindt haar oorsprong in de zonde. Zonde is het tegendeel van Gods Wet van Ware Liefde. Zonde of Liefde zijn de aan elkaar tegengestelde vormen van het gebruik dat de mens van zijn vrije wil kan maken.

God dringt de mens niets op, de mens beslist zelf wat God in deze wereld kan verwezenlijken. Het is louter een zaak van oriëntatie: ofwel op de ware zelfverloochenende Liefde, ofwel op de zelfzucht. Alle schepselen bestaan omdat zij in Gods Plan een heel specifieke eigen rol te vervullen hebben, die moet uitlopen op een groter geluk voor het geheel. Derhalve rust op de mens, de 'kroon op Gods Schepping', de heilige plicht, samen met al zijn medeschepselen voor dit geluk te strijden, en wel met deze Hemelse macht die recht uit Gods Hart voortkomt: de ware, zelfverloochenende Liefde.

God verwacht in de eerste plaats van de mens een gedrag en gesteldheden van Liefde, want het is de mens, die Gods Tegenwoordigheid jegens de Schepping voelbaar moet maken.

Oproep tot gebed met het oog op het herstel van de Liefde
in mensenzielen bij de omgang met dieren

Op 20 december 2011 riep de Meesteres van alle zielen in het kader van de voltooiing van de Beekjes van het Heil op tot maandelijkse gebedsdagen voor het welzijn van de dieren, die in het bijzonder waren bedoeld om precies de gesteldheden te veranderen, die mensenzielen verhinderen om dieren te behandelen met oprechte Liefde, daar dit één van de basisvereisten is om de Schepping waarlijk te maken tot Gods Rijk op aarde.

De maandelijkse gebedsdagen moeten in gehoorzaamheid aan de oproep van de Koningin van Hemel en aarde op de vierde dag van elke maand worden gehouden. Als eerste gebedsdag in de reeks schreef Maria zaterdag 4 februari 2012 voor, als bijzonder symbool in twee opzichten (aldus verklaard door de Heilige Maagd):

 • De H. Franciscus van Assisi, de grote heilige die onder andere beroemd is wegens zijn Liefde tot de dieren, wordt gevierd op de vierde dag van oktober;

 • 4 februari is de feestdag van de H. Veronica, de heilige die tijdens de Kruisweg het Gelaat van Jezus schoonwiste, als symbool voor het feit dat elke ziel ertoe geroepen is, het gelaat van haar medeschepselen te reinigen (dit wil zeggen: hun waardigheid als bouwwerk dat is ontworpen in Gods Hart, in ere te herstellen) als akt van oprechte Liefde in een poging om een volkomen begrip, een volkomen aanvaarding en een onvoorwaardelijke Liefde tussen alle schepselen in alle richtingen te bevorderen: een duidelijk symbool voor het herstel van het volle respect voor de medeschepselen.

Laten wij ons op de vierde dag van elke maand aan elkaar sluiten in een waar offensief van Licht op een terrein waarop onvoorstelbaar veel duisternis op deze wereld wordt afgeroepen: het terrein van de ingesteldheid en het gedrag van mensenzielen jegens de dieren. God heeft de mensenziel de verantwoordelijkheid toevertrouwd om de instandhouding van een heilige Schepping te waarborgen door als het ware God jegens de Schepping te vertegenwoordigen. De mensenziel kan dit slechts doen door Zijn van Liefde en zorg vervuld Hart te vertegenwoordigen.


www.maria-domina-animarum.net

TOTUS TUUS, MARIA !

Begeleidende oproep van 20 december 2011
vanwege de Heilige Maagd Maria, de Meesteres van alle zielen,
voor de organisatie van een gebedsketting met een

gebedsdag voor het welzijn van de dieren
op de vierde dag van elke maand

Naar aanleiding van de inspiraties die zijn uitgewerkt in het Myriam-geschrift De Beekjes van het Heil roept Maria op tot de organisatie van een gebedsketting waarbij op de vierde dag van elke maand wordt gebeden en de toewijding van zichzelf op die dag aan Maria wordt opgedragen voor het welzijn van de dieren op deze wereld en van een diepe uitzuivering van de hartsgesteldheden van mensenzielen jegens dieren en van hun omgang met hen.

In De Beekjes van het Heil leert de Hemelse Koningin de zielen het onvermoed belang van de dieren in hun onrechtstreekse rol binnen Gods Heilsplan voor de mensenzielen. Maria wijst erop dat God de dieren om verschillende redenen heeft geschapen, en dat één van deze redenen ligt in de immense rol van de dieren in de vorming van mensenzielen in de deugdzaamheid en de heiliging.

Om deze reden is het in Gods ogen letterlijk een schande en een oneer voor de mensenziel en een grote belediging aan Zijn Liefde wanneer de mens dieren mishandelt, verwaarloost of op welke wijze dan ook liefdeloos, zelfzuchtig of onverschillig benadert.

Daarom roept de Heilige Maagd nu dringend op tot de organisatie van deze gebedsdagen, voor het afsmeken van genaden voor bekering van mensenzielen die met dieren omgaan op een wijze die niet overeenstemt met Gods Liefde, en voor de bevrijding van de dieren zelf uit al deze vormen van ellende die hen wordt aangedaan door mensenzielen, die binnen de Schepping waren bedoeld als kroon op Gods Werken en vertegenwoordigers van Zijn volmaakte Liefde.

Maria wijst erop dat Zij voor deze gebedsdagen de vierde dag van elke maand heeft uitgekozen wegens de symbolische waarde van het feit dat op de vierde dag van een maand (oktober) de patroonheilige voor de dieren, de H. Franciscus van Assisi, wordt herdacht.

Mogen zoveel mogelijk zielen door deze Hemelse oproep in het hart worden geraakt. De inzet van deze gebedsdagen is oneindig veel groter dan de meeste mensenzielen beseffen.

De strijd tegen alle gedrag jegens de dieren dat niet in overeenstemming is met Gods Wet van Ware Liefde, vormt volgens de Heilige Maagd een heel belangrijk onderdeel van de strijd tegen alle duisternis op deze wereld, zodat de mensheid niet uit haar ellende kan worden bevrijd zolang de ingesteldheid van ontelbare zielen jegens de dieren niet drastisch wordt veranderd.

De relaties die mensen onderhouden met dieren, worden op deze wereld dagelijks miljoenen malen door de meest uiteenlopende invloeden van duisternis bespeeld en verziekt, wat in zeer hoge mate bijdraagt tot de duisternis en ellende binnen de hele Schepping. Vandaar Maria’s oproep voor een intense spirituele strijd op dit gebied. Het gaat om de waardigheid van de dieren en om deze van de mensenzielen, en uiteindelijk om de hele staat van genade van de mensheid als geheel.

1239. KETTINGGEBED VOOR HET WELZIJN VAN DE DIEREN

Myriam van Nazareth

dit gebed is onder meer bedoeld voor gebruik op de
'gebedsdagen voor het welzijn van de dieren',
zoals gevraagd door Maria in Haar oproep tot de zielen
op 20 december 2011

O Heilige Maagd Maria, Koningin van Gods Schepping en Middelares van alle Genaden,

God heeft de dieren geschapen tot vreugde van de mensenziel en tot vervolmaking van haar vermogen tot een heilig gedrag.

Dagelijks wordt dit geschenk van God op deze wereld ontelbare malen door liefdeloos gedrag van mensenzielen jegens dieren onteerd.

Hierdoor is de stroming van de Liefde en van het Goddelijk Leven doorheen de hele Schepping zwaar verstoord, en wordt de duisternis die door de zonde over de mensheid is uitgespreid, dagelijks in een onvermoede mate verzwaard.

O Moeder van Barmhartigheid, in naam van de hele mensheid smeek ik U dringend om Uw machtige tussenkomst. Wil door de oneindige macht van Uw volmaakte Liefde elke goede daad, elke handeling van Liefde van alle mensenzielen ter wereld ten gunste van een dier, vermenigvuldigen in kracht en uitstraling, opdat Licht van inzicht en bekering over de mensheid moge worden uitgestort in een explosie van Liefde:

 • tot bevrijding van dieren uit de duisternis van mishandeling in welke vorm dan ook door mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren uit de duisternis van verwaarlozing door mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren uit de duisternis van elke vorm van liefdeloos en/of onverschillig gedrag vanwege mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren uit de duisternis van elk materialistisch gedrag vanwege mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • voor barmhartigheid jegens dieren die door mensenzielen in de steek worden gelaten of worden verstoten. Onze Vader + Weesgegroet...

 • voor barmhartigheid jegens dieren die door de schuld van mensenzielen te weinig voedsel hebben. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren die slachtoffer zijn van ontwaardigende experimenten en andere ontwaardigende handelingen door mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren die slachtoffer zijn van stroperij door mensenzielen. Onze Vader + Weesgegroet...

 • tot bevrijding van dieren die slachtoffer zijn van uitbuiting voor menselijk vermaak, in sport of voor welk winstgevend doel dan ook. Onze Vader + Weesgegroet...

 • voor barmhartigheid jegens dieren die slachtoffer zijn van verdrijving uit hun natuurlijk leefmilieu om welke menselijke reden dan ook. Onze Vader + Weesgegroet...

O Moeder Gods, machtige Overwinnares van alle duisternis, van alle zonde en van alle bekoring, ik offer U mijn beproevingen van deze dag op voor de uitstorting van genaden van barmhartigheid en bekering voor alle mensenzielen ter wereld die niet hebben begrepen dat slechts de Liefde van de mensenziel jegens al haar medeschepselen – mens en dier – de wereld uit zijn ellende kan redden, en die de waarde van elk dier binnen Gods Werken en voor hun eigen innerlijke Vrede en Geluk niet hebben begrepen.

Wil in al deze zielen de macht van de bekoring tot elk liefdeloos en/of zelfzuchtig gedrag, tot elke onverschilligheid en tot alle materialisme ten nadele van dieren breken, opdat zij tot bekering mogen komen, en de wereld bevrijd moge worden uit de ellende die de bittere vrucht is van de dood van de Liefde in de ziel jegens haar medeschepselen die Gods Voorzienigheid op haar levensweg heeft toegelaten voor haar Geluk en haar Eeuwig Heil.

Voor het bekomen van deze gunsten smeek ik U:

 1. om een explosie van Goddelijk Licht en Goddelijke Liefde in alle zielen,

 2. om het breken van de macht van de satan, die in ontelbare mensenzielen de Liefde voor hun medeschepselen heeft gedood of deze zielen dagelijks verziekt, opdat zij de effecten van zijn werken van duisternis ook in hun gedrag en hun ingesteldheid jegens de dieren zouden vergroten, en

 3. om de genade dat door dit gebed alle dieren op deze wereld Gods Liefde en Barmhartigheid mogen ervaren, tot verheerlijking van de Liefde waarmee Hij de hele Schepping in leven houdt.


www.maria-domina-animarum.net


Brief 528
Beantwoording van een opmerking in verband met de gebedsdagen
ten behoeve van de dieren

Deze antwoordbrief is tot stand gekomen naar aanleiding van een mail, waarin stond geschreven: "Met alle respect voor de Schepping en vooral voor de dieren, hangt ons Zielenheil niet in de eerste plaats af van de dieren, ook al spelen deze een grote rol voor de mensen. Misschien zou U ook moeten oproepen tot een gebedsdag tegen de vervolging der christenen".

TOTUS TUUS, MARIA !

Lieve broeder in Jezus en Maria,

Van harte dank voor Uw mail.

De Moeder Gods laat mij Uw brief onmiddellijk beantwoorden met de bedoeling, één en ander duidelijk te stellen, omdat U – ondanks het feit dat Uw opmerking in verband met gebed tegen de vervolging der christenen vanzelfsprekend gegrond is – blijkbaar de ware zin van het hele project van de Koningin des Hemels ten behoeve van de dieren, met de gebedsdagen evenals met het geschrift De Beekjes van het Heil, niet helemaal correct hebt begrepen.

De noodzaak van gebed tegen de vervolging der christenen is mij heel zeker bekend. Dit moge overigens blijken uit het geheel van de geschriften op de Maria Domina Animarum website. Graag één en ander als toelichting, in de hoop dat de beweegredenen van de Koningin des Hemels hierdoor de zielen in het algemeen wat beter begrijpelijk mogen worden:

 • Niet ik, doch de Koningin des Hemels beslist over datgene waartoe op de MDA-website wordt opgeroepen. Vele zielen houden onvoldoende rekening met het feit dat dit Apostolaat zowel in zijn bron als in zijn effecten geen werk van mensen is. Elke publicatie en elke oproep gebeurt biijgevolg op inspiratie vanwege de Eeuwige Wijsheid, die alles ziet en die ook in absolute volmaaktheid alle gevolgen kan inschatten, die elke ontsporing in deze wereld op het Heil van de zielen kan hebben, respectievelijk reeds heeft gehad;

 • De zielen die zich werkelijk in de hele materie van de op de website van onze Hemelse Koningin aangeboden geschriften verdiepen, zien meteen in, dat ons christelijk erfgoed nood heeft aan bescherming door gebed, alleen reeds wegens het feit dat het de drager van Gods enige Waarheid is. Naarmate de zielen zich daadwerkelijk tot een Ketting van Licht aan elkaar laten smeden, zoals de Meesteres van alle zielen het zo vurig verlangt, zal het christendom als vanzelf tot een burcht van Licht worden, die zich niet meer laat innemen. Daartoe is echter de beleving van het ware, traditionele christendom nodig, zoals dit in het geschrift Testament van het Verbond wordt uiteengezet;

 • Er zijn in de geschiedenis diverse duidelijke voorbeelden geweest van gebeurtenissen waarbij het aanroepen van de Moeder Gods vanwege groepen van zielen, die zich in Geloof aan elkaar sloten, zware bedreigingen van het christendom met één klap brak. Wellicht hebt U begrepen dat Maria’s oproep tot het vormen van een Ketting van Licht, zoals Zij dit doorheen alle geschriften op deze website laat verkondigen, uiteindelijk niets anders is dan een uitnodiging aan de christenen om zich aan elkaar te sluiten met als doelstelling: het behoud van het ware christendom en de verlamming van elke duistere kracht, die zich tegen het Licht van Christus richt;

 • De Meesteres van alle zielen heeft de gebedsdagen ten behoeve van de dieren om een wel zeer gerechtvaardigde reden ingesteld. Terwijl vele zielen weliswaar de noodzaak zien van vele dingen die de mensenzielen rechtstreeks aanbelangen, zien slechts uiterst weinigen hoezeer de hele wereld zou veranderen indien meer respect en vooral heel wat meer zachte Liefde jegens de dieren mocht worden betoond. In deze zin wordt in de Beekjes van het Heil evenals in de oproep tot de gebedsdagen ten behoeve van de dieren een leemte opgevuld, die door veruit de meeste zielen zelfs nooit wordt gezien noch beseft, en dit met nefaste gevolgen voor de hele Schepping.

  Ik kan verstaan dat, om deze oproep te begrijpen, misschien de schokkende ervaring van visioenen nodig is, in dewelke men de Moeder Gods ziet wenen omwille van het immense verlies aan genaden op deze wereld wegens de wijze waarop met de dieren wordt omgegaan. Jammer. Laten wij niet vergeten dat deze oproep niet slechts de dieren baat, doch uiteindelijk de staat van genade van de mensenzielen ten goede komt, en wel in een mate waarvan de Moeder Gods mij heeft verzekerd, dat geen mens zich deze kan voorstellen. Ik voor mijn part heb na deze mystieke ervaringen Maria’s instructie om tot een maandelijkse gebedsdag ten behoeve van de dieren op te roepen, met tranen van vreugde verwelkomd;

 • Mij doet elk onbegrip in verband met de oproep tot de gebedsdagen ten behoeve van de betrekkingen tussen de zielen en de dieren pijn, evenals elk onbegrip in verband met dat prachtig geschenk van het boek De Beekjes van het Heil, en misschien nog wel het diepst om deze reden: Dat uit de Ware Liefde tot de dieren in hoge mate de ontwikkeling af te lezen valt, die een mensenziel in het Goddelijk Leven heeft bereikt. Dit is niet mijn persoonlijke mening, doch de stelling van de Hemel zelf, zoals dit klaar en duidelijk blijkt uit De Beekjes van het Heil. Ik kan U derhalve verzekeren, dat ik met deze woorden absoluut geen evaluatie van Uw persoonlijke spirituele ontwikkeling beoog: Een dergelijke evaluatie komt mij allerminst toe, en bovendien begrijp ik dat het niet in Uw bedoeling ligt, met Uw opmerking de waarde van de gebedsoproep ten behoeve van de dieren neer te halen;

 • Zegt niet reeds het Evangelie dat men heel goed het ene kan doen en het andere niet laten? Van harte verwelkom ik elke inspanning van zielen om te bidden in verband met de vervolging van de christenen. Daartoe werd ikzelf reeds vele jaren geleden door de Moeder Gods opgeroepen, en daartoe heeft Zij mij ook diverse gebeden geïnspireerd (bekijkt U slechts de categorie van de Myriam-Kroontjes, en U zult vaststellen hoezeer de Moeder Gods via mijn kleine ik reeds lang geleden heeft opgeroepen tot gebed tot versterking van het christendom). Graag geef ik in dit verband nog deze beide aansporingen tot overweging uit het Hart van de Hemelse Koningin mee:

 1. Elke ziel die zich vurig aan Maria toewijdt en haar leven als toegewijde in alle details van het dagelijks leven ernstig neemt, verzamelt automatisch genaden die worden verleend ter versterking van het christendom, en op basis waarvan God Zijn vesting van het Ware Geloof bouwt. De juist beleefde totale toewijding aan Maria is immers volledig op de definitieve overwinning van het Licht over de duisternis gericht. Indien méér zielen dit correct mochten inschatten, zouden ook méér zielen inzien hoe gerechtvaardigd het feit is, dat de Meesteres van alle zielen onophoudelijk oproept tot totale toewijding aan Haar. Een ziel die de totale toewijding aan Maria op de juiste wijze waarlijk beleeft, is als een levend gebed, dat precies volgens Gods oordeel wordt gebruikt voor en tegen datgene, wat Hij op elk ogenblik passend acht;

 2. Laten wij niet vergeten dat de vervolging van de christenen niet slechts uitgaat van niet-christenen, doch ook (en in Gods ogen is dit nog veel erger) van zielen binnen onze eigen geloofstraditie, die diegenen aanvallen, die zich inzetten voor het behoud of de terugkeer van het traditionele christendom, waarin slechts God en Zijn oeroude (tijdloze) waarden centraal staan. Wie de stellingen van de Wetenschap van het Goddelijk Leven in de breedte en in de diepte bestudeert, weet heel goed wat de Moeder Gods hiermee bedoelt.

 3. Elke christen die zich in deze door liberalisme gekenmerkte wereld inzet voor de verkondiging van de volheid van de Waarheid, d.w.z. van de op de traditionele christelijke wortels gebaseerde onderrichtingen en inspiraties van de Heilige Geest, die precies bij deze traditie passen, wordt vervolgd. De Meesteres van alle zielen heeft ook mijn kleine ik de zwaarste vervolgingen voorspeld, en Zij heeft gelijk gekregen. Zo is het, omdat dit precies binnen Gods Plan past. Zo werkt de duisternis nu eenmaal.

  De duisternis rust nooit zolang zij Licht bemerkt, en elke ziel die het christelijk erfgoed oprecht in het hart heeft gesloten, stelt ook in een zekere (onderling verschillende) mate Christus tegenwoordig. Voor de duisternis is dit echter een aanstoot. Laten wij niet vergeten:

 • dat de christen automatisch blootstaat aan het risico op vervolging, vanwege de aard en de bron van zijn levensbeschouwing;
 • dat de vervolging vele gezichten heeft. Velen maken zich ook in ons midden schuldig aan vervolging zonder dat zij dit inzien (omdat zij het ware Licht miskennen, respectievelijk niet elk aspect ervan herkennen en dus in een bepaalde mate verblind zijn);
 • dat wij het grotendeels aan de vervolgingen der christenen doorheen de eeuwen te danken hebben dat wij nog het christendom kunnen beleven. Jezus Zelf zou men als het ware als 'de eerste vervolgde christen' kunnen beschouwen. Hij moest Zijn vervolgingen aanvaarden en doorstaan, opdat het zaad der Verlossing in de zielen zou kunnen worden gezaaid.

Lieve broeder, mij is duidelijk dat Uw opmerking uit een oprecht hart afkomstig is, en dat U deze niet als een verwijt hebt bedoeld. Niettemin heeft de Moeder Gods Uw brief te baat genomen om alle zielen één en ander duidelijk te maken dat gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Maria laat er tot besluit op wijzen, dat Haar desbetreffende antwoord in geen geval mag worden aangegrepen als een aanleiding tot enige vorm van polemiek. Met onderhavige antwoordbrief heeft Zij slechts één en ander willen laten verduidelijken opdat elke ziel moge zien, dat evaluaties en oordelen van ons, mensen, heel vaak naast de Waarheid liggen, vanwege het feit dat wij nooit de volheid van het perspectief kunnen zien, vanuit hetwelk God Zelf, respectievelijk de Moeder Gods, de staat van genade van de zielen en de ontwikkeling van Gods Heilsplan bekijken.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Myriam


www.maria-domina-animarum.net


Brief 534
Over onverschilligheid ten aanzien van dierenleed, en onbegrip ten aanzien van de stelling van de Hemel in dit verband

TOTUS TUUS, MARIA !

Lieve broeder in Jezus en Maria,

Van harte dank voor Uw mail. Ik begrijp heel goed wat U bedoelt. Ook ik ben diep bezorgd over de ingesteldheid van talloze zielen ten aanzien van de dieren, en in het bijzonder over de ingesteldheid van diegenen, die op grond van hun roeping op een heel bijzondere wijze Gods Liefde zouden moeten vertegenwoordigen. Precies om deze reden heeft de Hemelse Koningin mij de unieke inspiratie De Beekjes van het Heil laten schrijven, opdat het standpunt van de Hemel met betrekking tot de ongevoeligheid jegens dierenleed eens en voor altijd aan de wereld bekend zou worden gemaakt.

Heel veel mensenzielen zien dit niet in, respectievelijk (wat nog veel erger is!) willen dit niet inzien, maar met de Moeder Gods als Getuige bevestig ik U deze Waarheid: In het uur van haar aardse dood verzwaart een mensenziel het oordeel over haar pas geëindigde leven op aarde door elk leed dat zij medeschepselen (ook dieren) heeft toegebracht, en verlicht zij haar oordeel door elke akt van Liefde, die zij jegens haar medeschepselen (ook dieren) heeft gesteld. Deze regel zou zo ongeveer als de rode draad kunnen worden beschouwd, die doorheen de boodschap loopt, die in de Beekjes van het Heil aan de mensheid wordt overgebracht.

Dit alles zou toch heel begrijpelijk moeten zijn voor elke ziel die de Wet van Gods Liefde heeft begrepen. Dieren zijn, evenzeer als mensen, schepselen van God. Zij zijn uit Zijn Liefde voortgekomen, en hebben binnen de Schepping een belangrijke rol te vervullen. Deze rol – die, nota bene, ook het Heil van de mensenzielen betreft! – wordt in de Beekjes in vele details uiteengezet. Niettemin is gebleken dat er zielen zijn, die zichzelf als christenen bestempelen, die deze uiteenzettingen zo volledig verkeerd verstaan, dat men niet meer bekomt van de verbazing bij het lezen van datgene, wat zij daarover denken, respectievelijk hoe zij deze uiteenzetting wel hebben begrepen.

Ik wil het daarom nogmaals klaar en duidelijk zo formuleren: Het is de Schepper en Heiland een gruwel wanneer mensenzielen dieren leed berokkenen. De dieren zijn door Hem geschapen om de mensenzielen vreugde te bereiden door hen reeds hier op aarde duidelijke tekenen van Zijn Liefde te laten voelen – tekenen die duidelijk en ondubbelzinnig zijn doordat zij zelfs met de zintuigen kunnen worden waargenomen, in de natuur rondom de zielen.

Het gebrek aan zichtbare Liefde bij sommige diersoorten en de redenen daarvoor, heb ik in de Beekjes eveneens vanwege de Hemelse Koningin op zeer goed te verstane wijze mogen bespreken, respectievelijk moeten bespreken. Deze tekenen doen in geen enkel opzicht afbreuk aan de stelling over de dieren als kanalen (beekjes!) van Gods Liefde, en dus van het Goddelijk Leven.

De dieren zijn onderdelen van het netwerk van Gods Liefde, dat de hele Schepping omspant. Wie dieren leed berokkent, bewust en onverschillig, verminkt in werkelijkheid uitingen van Gods Liefde, dit wil zeggen: Hij verminkt Werken van God. Laten wij nooit vergeten:

 1. Slechts de Liefde maakt het leven op aarde mogelijk;
 2. Slechts de Liefde bepaalt of, en in welke mate, de mensenziel reeds op aarde het Geluk vindt;
 3. Slechts de Liefde bepaalt in welke mate de mensenziel in de eeuwigheid zal delen in het Heil.

Hoe kunnen mensen, en heel in het bijzonder dezen, die zich als christenen beschouwen, zich er nog over verwonderen dat de ellende op aarde blijft toenemen, wanneer zij er nauwelijks bij stilstaan, en er in vele gevallen zelfs niet eens in geloven:

 • dat in de Schepping alles pas door de genade Gods leeft, en de fundamentele genade deze van de Liefdesstroom is, die Hij onophoudelijk doorheen de hele Schepping laat vloeien;
 • dat de stroom van de Goddelijke Liefde voor de hele Schepping pas zijn effect krijgt door de wijze waarop de mensenzielen met deze Liefde omgaan;
 • dat Gods geschenken van Liefde op aarde slechts zeer beperkt op hun echte waarde worden geschat, respectievelijk zeer ondergewaardeerd blijven;
 • dat elk teken van Gods Liefde een (vaak gecamoufleerde) schat van Heil voor de zielen in zich draagt.

Slechts de Liefde van God, en vanwege de mensenzielen het juiste begrip en de volhardende, onzelfzuchtige toepassing ervan, kan de wereld en de zielen redden.

De redding zal niet eenvoudig door een tussenkomst van Boven komen, zij moet door de zielen worden bewerkt, en wel door volle benutting van de genade en de opperste verheerlijking van de Liefde in ons dagelijks leven. Deze 'noodkreet' van Gods wege in de harten te laten doordringen, is de opdracht en de ware zin van dit Apostolaat van de Hemelse Koningin.

Niet alleen verstaan vele zielen de tekenen van Gods Liefde niet meer, respectievelijk nog niet, en wordt wereldwijd dag na dag miljarden malen de Wet van de Liefde overtreden, boven dit alles heeft de Hemel de zielen nog het unieke manifest De Beekjes van het Heil als volkomen onverdiende uiteenzetting over het diepste wezen van de Goddelijke Liefde gegeven, en zelfs dit geschenk heeft enkele zielen er niet van weerhouden, Myriam aan te vallen met redeneringen die slechts uit de diepste duisternis en verblinding kunnen zijn geput. Zo zij het: Ik doe uitsluitend datgene, waartoe de Moeder Gods mij oproept, en wel precies met de invulling die Zij mij ingeeft. Daarom bedroeft mij dit niet omwille van mijn nietigheid, doch vanwege de ingesteldheid van bepaalde zielen jegens de Moeder Gods, deze Stem van de Waarheid en Moeder van de mensgeworden Liefde.

Bepaalde 'christenen' hebben zich bovendien aangematigd, de beslissing van de Moeder Gods voor belachelijk te houden, toen Zij ertoe liet oproepen (en ertoe blijft oproepen), op de vierde dag van elke maand een gebedsdag ten gunste van de dieren te houden. Ik verzeker U dat ik in alles, wat Zij mij heeft gezegd en in mij heeft uitgewerkt, met diepe droefheid heb ingezien dat nauwelijks een ziel kan begrijpen vanuit welke nood vanwege de zielen Maria deze oproep heeft laten verkondigen, en dat geen woorden ooit voldoende kunnen uitdrukken hoe belangrijk deze oproep voor de mensheid wel is. In de plaats daarvan hebben sommige zielen in dit verband Myriam zelfs uitgelachen. De mensenziel, door God bedoeld als kroon op de Schepping, lacht over Gods maatregelen, die erop gericht zijn, hun Eeuwig Geluk te redden, waar zijzelf blijkbaar onverschillig tegenover staan...

Ongeacht hoe bepaalde instanties tegenover dit thema staan, ik beklemtoon dat ik in de Beekjes van het Heil, zoals in alle geschriften, de volle, onverdeelde Waarheid heb geschreven, zoals de Hemelse Koningin mij deze in gesproken woorden en in vele beelden heeft medegedeeld. Ik heb daaraan noch om het even wat zelf toegevoegd, noch om het even wat weggelaten, waarvan de Hemelse Moeder mij heeft verzocht, het door te geven. Derhalve getuig ik met heel mijn wezen dat elke regel die in de Beekjes van het Heil staat geschreven, Gods Waarheid vertegenwoordigt. Ik herhaal in dit verband, en zal niet ophouden, te herhalen, dat het mij heel goed bekend is, welke veroordeling mij wacht voor het geval ik niet de volle Waarheid zou schrijven zoals de Meesteres van alle zielen mij deze onderricht, en die ik niet uit mijzelf doch uitsluitend in Haar opdracht mededeel, in de Beekjes van het Heil evenals in alle geschriften die via het Maria Domina Animarum Werk worden verspreid.

Het is waarlijk de hoogste tijd dat de zielen, en in de eerste plaats de christenen – die immers op grond van hun navolging van Christus, de Eeuwige Liefde, daartoe nog het meest geroepen zijn – er zich heel ernstig over bezinnen, dat op hen de verantwoordelijkheid rust om het zaad van Gods Liefde te laten openbloeien. Wij zijn hier op aarde om geen andere reden dan deze, in dit tranendal Gods Rijk tot bloei te helpen brengen. De aarde is niet door Gods Liefde tot een tranendal geworden, doch doordat deze Liefde ontelbaren onverschillig laat, en het zelfs vele christenen onverschillig laat, wat met de Schepping als geheel en met de individuele schepselen – mensenzielen en dieren, stuk voor stuk Werken uit Gods hand – gebeurt.

Op ons rust de heilige plicht, geen zaadje uit Gods Hart verloren te laten gaan. Om deze plicht – die voor de kroon op de Schepping het toppunt van vreugde en derhalve een uniek voorrecht zou moeten zijn – te kunnen vervullen, is er geen andere weg dan deze van de onzelfzuchtige inzet voor de vruchtbaarheid van Gods geschenken van Liefde. Zolang de mens niet het immense belang van de Liefde in de omgang met de dieren heeft beseft, en hij deze niet in de praktijk van het dagelijks leven toepast, en wel met heel zijn hart, kan slechts een fractie van het zaad van Goddelijk Leven in de mensenzielen openbloeien.

Vele christenen maken zich terecht zorgen over het feit dat zovelen voor de eeuwigheid verloren gaan. Hoe zou dit anders kunnen, wanneer niet eens onder ons, christenen, de Ware Liefde wordt begrepen? Ik ben U dankbaar, lieve broeder, dat U Uw hart in verband met dit thema hebt uitgestort, want – om het zo ongeveer met de woorden van Jezus te zeggen – niet vlees en bloed hebben U tot deze ingesteldheid geïnspireerd, doch de Geest van God, en de Koningin des Hemels heeft in dit antwoord absoluut nog een woord over dit thema willen spreken, want niet velen hebben dit totnogtoe correct begrepen: Het aandeel van onze ingesteldheid jegens de dieren in de ontwikkeling van de ellende op aarde, respectievelijk in het bijsturen ervan, is aanzienlijk groter dan de mensenzielen bereid zijn, het zich voor te stellen. In dit besef ligt één van de belangrijkste lessen van de dringende Hemelse oproep, die in de Beekjes van het Heil is belichaamd. Laten wij ons met volle kracht ervoor inzetten dat deze oproep de door de Allerhoogste beoogde vruchten moge kunnen opleveren, om het even wat sommige zielen, ook in de door U vermelde kringen, daarvan denken. Laten wij nooit vergeten: Wij vervullen onze roeping niet terwille van de bevrediging van eigen impulsen, doch omdat de Hemel ons daartoe oproept en omdat de Werken van Gods Liefde ons heilig zijn. Zalig zij die dit hebben begrepen.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,
Myriam