TOTUS TUUS, MARIA!

PERMANENTE OPROEPEN VAN DE MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

In opdracht van de Meesteres van alle zielen is dit menupunt gewijd aan speciale blijvende en dringende oproepen aan de zielen. De volgende oproepen werden door Haar tot de zielen gericht (de tweede en verdere oproepen kunnen rechtstreeks worden opgeroepen door de titel aan te klikken):

1. Oproep tot instandhouding, bevordering en herstel van de waardigheid
van alle schepselen (januari 2019)
2. Oproep tot de christenen van de Laatste Tijden (januari 2021)
3. Oproep tot toepassing van de Goddelijke Wet (februari 2021)
4. Kernboodschap en oproep (september 2021)
5. Noodoproep in verband met de Wet van de Ware Liefde
(december 2021)
6. Noodoproep tot voorbereiding van Gods Rijk op aarde
(januari 2022)
7. Korte oproep tot genezing van de wereld (februari 2022)
8. Oproep naar aanleiding van de Russisch-Oekraïense oorlog
(juni 2022)
9. Oproep tot medeondertekening van het doodvonnis aan de ellende
der wereld (juni 2023)


1. INSTANDHOUDING, BEVORDERING EN HERSTEL
VAN DE WAARDIGHEID VAN ALLE SCHEPSELEN

als noodzakelijke voorwaarde voor de
voltooiing van de grondvesting van God Rijk op aarde

Myriam van Nazareth

"(...) Daarom roep Ik elke mensenziel ertoe op, de onvoorwaardelijke, ware zelfverloochenende Liefde in toepassing te brengen jegens elk medeschepsel, ongeacht of dit op één of andere wijze 'anders' is of niet, en elke neiging tot racisme en discriminatie radicaal uit zich te verbannen. (...)" (Maria, Koningin van Hemel en aarde, begin januari 2019)

Maria, de Koningin des Hemels en Moeder van de Christus, heeft het Maria Domina Animarum Werk gegrondvest als Haar 'Apostolaat van de Ware Liefde, de Ware Hoop, de bemoediging en de volheid van de Waarheid'. Alles in de Schepping draait rond de Ware Liefde. God heeft alles geschapen door de Ware Liefde, Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus in de wereld gezonden om de mensenzielen door de volheid van de zelfverloochenende Liefde te verlossen uit de effecten van de zonde, en Hij heiligt zielen die Zijn Wet van de Ware Liefde waarlijk beleven (dit wil zeggen: die deze onvoorwaardelijk toepassen jegens hun medeschepselen), opdat zij de Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel zouden kunnen erven.

De Ware Liefde is de essentie van alle Leven. Elk schepsel blijft slechts in leven door de stroming van Gods Liefde doorheen de Schepping. De Ware Liefde schept, verlost, heiligt en geneest. God wil door voltooiing van Zijn Plan van Heil Zijn Rijk van volmaakte Liefde en Vrede tussen alle schepselen op aarde grondvesten. Elke mensenziel is slechts op aarde om ertoe bij te dragen dat Gods Heilsplan kan worden voltooid, want God verricht Zijn Werken op aarde hoofdzakelijk via de mensenzielen.

Elk schepsel heeft binnen het netwerk van de Schepping een eigen roeping en rol te vervullen. Een mens heeft deze of gene kenmerken (huidskleur, enzovoort) omdat God daarmee een bedoeling heeft, zowel voor deze mens zelf als voor elk medemens met wie hij ooit in contact zal komen. Door deze verschillen tracht God elke ziel naar volmaaktheid te leiden.

De vruchtbaarheid en rijping van een ziel hangt uitsluitend af van de mate waarin zij van harte, spontaan, vrijwillig, bewust, actief, onvoorwaardelijk, volhardend en zelfverloochenend Liefde beleeft en om zich heen verspreidt jegens al haar medeschepselen, zonder enig onderscheid en zonder vooroordelen.

Eén van de elementen van de Ware Liefde is het respect voor de eigenheid van alle medeschepselen, aanvaarding van deze eigenheid, afstand van elk oordeel over verschillen tussen medeschepselen en zichzelf, en het oprecht verlangen om de waardigheid van alle medeschepselen te aanvaarden, te verdedigen, in stand te helpen houden en waar nodig te helpen herstellen, zowel in de eigen rechtstreekse houding jegens deze medeschepselen als door het imago van deze medeschepselen te verdedigen en openlijk te helpen reinigen jegens derden.

De Koningin des Hemels roept er daarom alle mensenzielen met de grootste nadruk toe op, dat zij in hun diepste innerlijke gesteldheden en in al hun gedachten en gevoelens, radicaal zouden ontwortelen:

 • elke neiging tot racisme jegens elke medemens met een andere huidskleur;
 • elke neiging tot discriminatie jegens elke medemens die op welke wijze dan ook 'anders' is dan zijzelf, hetzij in de meest uiteenlopende lichamelijke kenmerken, hetzij qua geslacht, qua religieuze overtuiging, qua taalgebruik, qua culturele achtergrond, qua scholingsgraad, enz.;
 • elke neiging tot mishandeling, vernedering, gebrek aan respect of beroving van de waardigheid jegens elke medemens die op welke wijze dan ook 'anders' is dan zijzelf, alsook jegens alle dieren.

De Moeder Gods wijst erop, dat de hele Schepping slechts het ideaal van Ware Liefde en Ware Vrede kan verwezenlijken dat God voor Zijn Schepping heeft bedoeld, in de mate waarin elke mensenziel de bovenstaande neigingen van harte, spontaan, bewust, onvoorwaardelijk en totaal uit haar diepste innerlijke gesteldheden verwijdert.

In Haar opdracht citeer ik de uiterst belangrijke woorden die Zij tot mij sprak omstreeks Nieuwjaarsdag 2019 als

permanente oproep tot instandhouding, bevordering
en herstel van de waardigheid van alle schepselen:

"God wil via alle doen en laten, alle woorden, alle gedachten, gevoelens, verlangens, bestrevingen en alle innerlijke gesteldheden van alle mensenzielen Zijn Rijk van volmaakte Liefde en Vrede op aarde grondvesten. Deze grondvesting kan niet worden voltooid zolang mensen blijven vasthouden aan racisme, discriminatie, en gebrek aan liefdevol respect voor de waardigheid van elk medeschepsel, mens én dier, dat anders is dan zij zelf zijn, anders dan zij zouden verwachten, of dat op één of andere wijze 'niet lijkt te passen' bij de eigen voorstellingen of voorkeuren.

Geen enkel schepsel is minderwaardig ten opzichte van een ander. God heeft blanke en gekleurde mensen even lief, en verlangt dat mensen van verschillende huidskleur deze niet-discriminerende Liefde zonder enig vooroordeel en onvoorwaardelijk jegens elkaar laten doorstromen. Hij verlangt eveneens dat geen enkel dier slachtoffer zou zijn van enig gebrek aan oprechte Liefde en respect. Er is geen andere weg om de Goddelijke Liefde volkomen onbelemmerd doorheen het hele netwerk van de Schepping te laten doorstromen. Deze onbelemmerde doorstroming vanwege elke mensenziel jegens al haar medeschepselen van welke aard, van welke soort of ras, of met welke kenmerken ook, is de absolute voorwaarde voor de voltooiing van de grondvesting van Gods Rijk op aarde.

Daarom roep Ik elke mensenziel ertoe op, de ware, onvoorwaardelijke, zelfverloochenende Liefde in toepassing te brengen jegens elk medeschepsel, ongeacht of dit op één of andere wijze 'anders' is of niet, en elke neiging tot racisme en discriminatie radicaal uit zich te verbannen.

Discriminerend denken, voelen en denken jegens een medeschepsel op grond van het feit dat dit medeschepsel 'anders' is qua huidskleur of enig ander kenmerk, is in strijd met de waardigheid die God aan de mensenziel heeft gegeven. Geen enkele mensenziel is in Gods ogen minderwaardig noch superieur ten opzichte van enige andere mensenziel. Voor God wordt de waarde van een mens binnen het netwerk van de Schepping uitsluitend bepaald door zijn hartsgesteldheden, de mate waarin deze mens in al zijn doen en laten en al zijn innerlijke gesteldheden, zijn gevoelens en gedachten, een kanaal is van Liefde en Licht. Zijn waarde in Gods ogen wordt in geen enkel opzicht bepaald door kenmerken die verband houden met zijn vergankelijke stoffelijke natuur, zoals huidskleur.

Elk verschil in uiterlijke kenmerken, onder andere qua huidskleur, is door God Zelf zo voorzien omdat Hij daarmee een Plan koestert tot voltooiing van Zijn Heilsplan voor de hele Schepping. Om deze reden is elke vorm van discriminatie en van rassenhaat in overtreding met Gods Wet van de Ware Liefde, en daarom te beschouwen als zonde.

Maak deze oproep bekend, verspreid hem, en houd hem ononderbroken onder de aandacht, want hij stamt rechtstreeks uit het Hart van de Eeuwige Liefde". (aldus Maria, de onbevlekte Moeder Gods).

In mei 2020 gaf de Koningin des Hemels opdracht tot publicatie van een

aanvullende oproep in verband met de
waardigheid van alle schepselen,

in dewelke Zij diverse elementen in de strijd voor deze waardigheid uit nog andere hoeken belichtte en verdiepte:

"Ik geef de zielen een aanvullende

regel ter bevordering van het herstel van de
volmaakte zelfverloochenende Liefde en Vrede onder alle schepselen
op deze wereld,

die zwaar is ontregeld door de duisternis van liefdeloosheid en gevoelloosheid vanwege mensenzielen jegens hun medeschepselen.

Kijk om jullie heen, en laat jullie harten raken door alles wat jullie zien dat niet verenigbaar is met de volmaakte Liefde van de Schepper, Die voor elk schepsel zonder enige uitzondering een leven heeft voorzien in staat van Geluk, innerlijke Vrede en welzijn op elk niveau van zijn wezen.

Geen enkel schepsel – noch mens noch dier –
heeft zijn enige leven op aarde gekregen om:

1. door menselijk toedoen, of door gebrek aan zorg vanwege mensenzielen, honger te lijden, noch enig ander gebrek te lijden dat het overleven in het lichaam, of het leiden van een leven in waardigheid, moeilijk of onmogelijk maakt.

De Schepper heeft in Zijn volmaakte Intelligentie de Schepping zo voorzien, dat op grond van de samenstelling van de vruchten der aarde, van hun stofwisseling en de wisselwerking ervan met de natuurlijke omstandigheden op elke plaats van de planeet en door de uitwerkingen van de Goddelijke Groeiwetten voor elk schepsel te allen tijde voldoende voedsel beschikbaar zou zijn. Een schepsel dat op welke wijze dan ook door menselijk toedoen – o.a. via verwaarlozing, uitstoting, door verdrijving uit zijn natuurlijk leefmilieu of door gebrek aan vrije toegang tot voedselbronnen – honger lijdt, wordt door de schuldige ziel(en) als het ware uit het netwerk van de Schepping uitgesloten, kan zijn normale functies binnen dit netwerk niet meer uitoefenen, en wordt verhinderd om de Tegenwoordigheid en werking van een liefhebbende God te voelen en erin te geloven;

2. door menselijk toedoen te worden mishandeld, gefolterd, op enigerlei wijze te worden gekweld of aan enige vorm van leed of pijn te worden onderworpen.

Ik wijs erop, dat het mishandelen en pijnigen van medeschepselen vrijwel steeds zijn oorsprong vindt in ontevredenheid of onvrede in het hart. Ontevredenheid en innerlijke onvrede kunnen slechts wortel schieten in een ziel die geen voeling meer heeft met de ware zin van haar leven als onderdeeltje van Gods Heilsplan. Een dergelijke ziel kan ertoe neigen, medeschepselen te kwellen omdat zij het vermeende welzijn van deze medeschepselen niet verdraagt en zij daarom deze medeschepselen wil neerhalen. Besef heel goed, dat ontevredenheid de gesteldheid was, die Lucifer tot zijn opstand tegen God heeft gebracht, en die hij in elke ziel tracht te zaaien als basis voor de meest uiteenlopende overtredingen tegen de Wet van de zelfverloochenende Liefde;

3. door menselijke tussenkomst te worden gedood (dit wil zeggen: tot een niet-natuurlijke dood te worden gebracht).

Weet dat slechts God Heer van de Schepping is, en dat daarom ook het levenseinde van elk schepsel slechts door Hem kan worden beschikt. Daarom wordt het evenwicht in de Schepping verstoord bij elke gelegenheid waarbij het leven van een schepsel wordt beëindigd door menselijk toedoen;

4. door mensenhanden te worden gebruikt, verstoten, zelfs weggeworpen, als voorwerp zonder waarde.

Dit gebeurt op deze wereld veelvuldig, in de eerste plaats met dieren, in het bijzonder (doch niet uitsluitend) dierenjongen. De mensenziel die een medeschepsel zo behandelt, maakt zich schuldig aan een dubbele zware zonde: Zij toont jegens God dat zij het grote Goddelijk geschenk van het leven als waardeloos beschouwt, en verwoest bewust een kanaal voor de doorstroming van de Liefde, de brandstof die rechtstreeks uit het Hart van God naar alle schepselen stroomt. Daar elk schepsel drager is van het leven, is het drager van een Goddelijk Werk, doordat het leven een verschijnsel is dat uitsluitend en alleen door God kan worden geschonken. De behandeling van een schepsel alsof het een voorwerp zonder waarde zou zijn, is daarom een daad waardoor de schuldige ziel zich rechtstreeks keert tegen God en tegen de Goddelijke Basiswet – de Wet van de Ware Liefde, die de brandstof van de hele Schepping is en tevens is bedoeld als het principe dat alle processen, ontwikkelingen, relaties en contacten binnenin en tussen alle schepselen bestuurt.

5. door menselijk toedoen te worden gebruikt als voorwerp tot materiële verrijking van enig mens.

Daarom geniet geen enkele vorm van slavernij of van gedwongen prestatie met het oog op materiële verrijking van één of meer mensen Gods welbehagen, ongeacht of mensenzielen dan wel dieren er slachtoffer van zijn, hetzij in het kader van slavenarbeid, sport, vermaak, of in het geval van behandeling van schepselen als koopwaar;

6. door menselijk toedoen op welke wijze dan ook te worden misbruikt, dit wil zeggen te worden onderworpen aan enige omgang die niet door God voor een schepsel uit Zijn Hart is bedoeld.

Bedenk hierbij dat elk schepsel, zonder uitzondering, is voorzien van een kiem uit Gods Hart, die als het ware de handtekening draagt van Hem Die het schepsel heeft gemaakt en met het mysterie van het Leven heeft bekleed, dat een Werk van de Goddelijke Liefde is;

7. te worden gebruikt als voorwerp van onderzoekingen waardoor het lichamelijk, geestelijk, emotioneel of moreel leed of schade kan ervaren.

Ik verwijs in dit verband naar de aanwijzingen die Ik heb gedicteerd in punt 7 van Mijn onderrichting Versluierde harten;

8. door menselijk toedoen te worden onderworpen aan vrijheidsberoving die het schepsel elke mogelijkheid ontneemt om zich vrij en waardig te ontwikkelen, dit wil zeggen: op een wijze in overeenstemming met Gods bedoelingen van vrije ontplooiing van elk schepsel.

De enige vormen van vrijheidsberoving die door God niet worden afgekeurd, zijn deze om strafrechtelijke redenen, mits de waardigheid van het schepsel wordt gewaarborgd, en deze waarbij een dier voor een beperkte tijdsduur aan een leiband wordt gevoerd of in een kooi wordt vervoerd, strikt tot bescherming van het dier en van zijn medeschepselen. Voor het overige moge de behoeder van een medeschepsel – en in dit geval betreft het specifiek een dier – dit medeschepsel voldoende ruimte geven om zich vrij te kunnen bewegen en ontplooien op een wijze die past bij de soort waartoe het behoort en die zo goed mogelijk lijkt op de wijze van leven, die voor deze soort natuurlijk is. God heeft geen enkel dier het leven gegeven opdat het door menselijk toedoen dit leven zou doorbrengen in zeer nauwe behuizing, of geketend, of op enige wijze die zijn waardigheid als bouwwerk van God kan schenden.

Mogen de zielen bij dit alles bedenken dat deze regels worden gemotiveerd door twee basisgedachten:

   1. Elk schepsel, zowel mens als dier, behoort in wezen slechts rechtstreeks God toe. Daarom is elke mensenziel voor elke handeling jegens een medemens of een dier rechtstreeks verantwoordelijk jegens God, en heeft geen enkele mensenziel rechtstreeks een persoonlijk recht van beschikking over de graad van welzijn van een medeschepsel, zij het mens of dier. Een mensenziel is nooit in de ware zin van het woord eigenares van een medeschepsel, doch hooguit behoedster van dit medeschepsel: Zij is met bepaalde medeschepselen verbonden in het kader van ongeschreven overeenkomsten van hoede, verzorging, bescherming en Liefde, die door God worden beschouwd als vaste onderdelen van haar levensopdracht.

De uitvoering van deze overeenkomsten schept voor de ziel verantwoordelijkheden, zodat zij na haar aardse leven door God wordt geoordeeld volgens de mate waarin zij haar hoede over bepaalde medeschepselen heeft vervuld in een duurzame gesteldheid van zelfverloochenende Liefde en bestreving van het hoogst mogelijke welzijn voor het medeschepsel waarover zij de hoede had;

   2. Elk van deze regels is uitsluitend gericht op de bevordering van de beleving van Gods Wet van de zelfverloochenende Liefde onder alle schepselen. Deze Wet is de Goddelijke Basiswet volgens dewelke God Zijn Schepping tracht te besturen. 'Tracht', omdat God al Zijn Werken bij voorkeur uitvoert via de handen, monden, harten, geesten en de vrije wil van mensenzielen. Wordt deze vrije wil gebruikt voor de dienst aan God door strikte naleving van de Wet van de Liefde, dan wordt de voltooiing van Gods Werken bevorderd. Wordt de vrije wil gebruikt voor de dienst aan de duisternis door overtredingen tegen de Wet van de Liefde, dan wordt de voltooiing van Gods Werken afgeremd, vertraagd, tegengewerkt of zelf helemaal verhinderd.

Het feit dat dit laatste over de hele wereld dagelijks talloze malen gebeurt, is de ware oorzaak van alle duisternis, chaos, ellende, ongerechtigheid, leed, ongeluk en onvrede in en tussen schepselen, en daardoor van de verregaande verduistering van de atmosfeer in de hele Schepping".

Myriam, op dictaat vanwege de Meesteres van alle zielen, mei 2020

De Koningin des Hemels herinnert eraan dat Ware Liefde de gesteldheid is, waarin alle handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen van de ziel er van harte, vrijwillig en spontaan op zijn gericht, onder andere de waardigheid van elk medeschepsel als Werk van God onbeperkt en ongeschonden in stand te houden en te verdedigen.

Elk schepsel heeft een waardigheid. De waardigheid is de eigenheid van het schepsel, dat een bepaalde waarde heeft zoals het is, ongeacht zijn specifieke kenmerken, precies omdat het in Gods Intelligentie en Wijsheid is ontstaan om precies zoals het is Zijn Plan met de Schepping te dienen. Het is van essentieel belang dat elk mens ten volle zou beseffen dat de satan zich tot doel heeft gesteld om Gods Schepping en al Zijn Werken te vernietigen. Te dien einde gaat hij tot het uiterste om de Ware Liefde te ontwaardigen, omdat de Ware Liefde de drijvende kracht van alle Goddelijke Werken is. Daarom zet hij mensen tegen elkaar op, opdat zij in elkaar de Liefde zouden ontkrachten, elkaar zouden ontmoedigen in de beleving van de Liefde, en elkaar van hun waardigheid zouden beroven door allerlei uitingen van gebrek aan respect, belediging, kwelling, foltering, onderwerping, slavernij, enz...

De Hemelse Koningin sprak bij diverse gelegenheden in dit verband tot Myriam. Laten wij drie van dergelijke Openbaringen citeren:

19 januari 2007

"Elke ziel maakt het voorwerp uit van een hevige strijd tussen God, haar ware Eigenaar, en de krachten der duisternis. De zielen zouden dit beter begrijpen indien zij enigszins konden vatten welke waarde een ziel heeft. Elke ziel bevat een Goddelijk element, de kiem van de heiligheid. Zoals een zaadje alle levensprincipes en ontwikkelingsmogelijkheden van een welbepaalde plantensoort in zich draagt, zo draagt deze kiem een onoverzienbare waaier van mogelijkheden om de ziel te laten uitgroeien tot Gods beeld en gelijkenis. Om deze reden zijn in Gods ogen de twee meest afschuwwekkende dingen deze:

 1. Een ziel die zichzelf volkomen laat afdrijven van het Goddelijk beeld, de gesteldheid van God Zelf, met andere woorden een ziel die zichzelf van haar waardigheid berooft.
 2. Een ziel die andere schepselen van hun waardigheid berooft, bijvoorbeeld door hen te verwaarlozen, te folteren, te kwellen, diepgaand te vernederen, geestelijk of emotioneel te verwoesten, of van God weg te trekken.

Door de eeuwen heen hebben ontelbare zielen zichzelf in één van deze beide categorieën geplaatst. Wanneer de ziel zichzelf of een andere ziel van haar waardigheid berooft, ontstaat een totale blokkade in de stroming van de Liefde, de Hoop en het Geloof. Een ziel die in een dergelijke gesteldheid verzinkt, leeft niet langer volgens Gods Wet doch volgt de wet van de driften, en wordt nog slechts gedreven door de zucht naar genot, macht en erkenning, hoogmoed, totale liefdeloosheid, zucht naar vernietiging, zedeloosheid, en een behoefte om onenigheid en verdeeldheid in Gods Schepping te brengen. Zij wordt aangedreven door krachten die haar geen rust gunnen in de bestrevingen om Gods Werken en Plannen te ondermijnen. In deze ziel sterft alle Wijsheid, en alles wat haar aan het Goddelijke herinnert, wordt radicaal uitgebannen".

18 februari 2009

"Ik roep elke ziel met klem op tot de ware navolging van Christus door bron te worden van Ware Liefde, Geluk en geborgenheid voor al haar medeschepselen – mensen en dieren. Vergeet nooit dat God, de Eeuwige Liefde, alles wat de ziel jegens haar medeschepselen doet, aanvoelt alsof het rechtstreeks jegens Hem werd gedaan. Ook Ikzelf voel alles wat in alle schepselen omgaat, en alle pijnen die zij lijden in lichaam, hart en geest. Volgens de gevoelens die de ziel God gedurende haar aardse leven heeft geschonken – Geluk, Liefde, pijn of kwelling – oordeelt Hij haar. Licht schept méér Licht, duisternis schept méér duisternis. Wie de duisternis dient, zal duisternis oogsten, tijdens het aardse leven en erna. Wie Licht en Liefde zaait, zal Licht en Liefde oogsten, tijdens het aardse leven en erna. Het Licht dat een ziel verspreidt, wordt haar honderdvoudig als Wijsheid teruggegeven. De Liefde die een ziel verspreidt, wordt haar honderdvoudig als Geluk teruggegeven.

Mogen de zielen deze woorden beschouwen en naleven als een vurige oproep tot het herstel van de waardigheid van alle schepselen – mensen en dieren – want elk schepsel draagt Gods handtekening in zich. Zoals de ziel een medeschepsel behandelt, zo behandelt zij in feite God. Elke omgang met een mens of dier, die niet vervuld is van ware, belangeloze, onzelfzuchtige Liefde, werpt een hindernis op in de stroming van de Goddelijke Liefde. Help Mij, de duisternis uit alle betrekkingen tussen mensen onderling en tussen mensen en dieren te verwijderen, opdat Gods Rijk spoediger op aarde gevestigd kan worden. Help mij, hierdoor de satan te beroven van één van zijn machtigste wapens van verwoesting: dit van het gebrek aan Liefde van vele zielen jegens hun medeschepselen. Naarmate de liefdesstroom vrijer en krachtiger circuleert, wordt de hele Schepping meer van Gods kracht doordrongen, en zal het Ware Geluk bloeien in méér zielentuinen. Ware Liefde schept Leven en Geluk; haat, minachting en slechte behandeling schept duisternis en ongeluk, voor het slachtoffer, maar in nog veel hogere mate voor de schuldige ziel. Open jullie hart, en ervaar hoe elke daad en uiting van Liefde zich vermenigvuldigt en op jullie terugkomt als de ware Vrede van Christus".

19 februari 2009

"Ik heb jullie er gisteren toe opgeroepen, de waardigheid van elk medeschepsel – mens en dier – in stand te helpen houden of te helpen herstellen, door Gods Liefde door jullie heen te laten stromen over al jullie medeschepselen. Zo vaak berooft een ziel haar medeschepsel van zijn waardigheid omdat het 'anders' is dan zijzelf of omdat zij het als 'minderwaardig' beschouwt. Ik beklemtoon, dat geen enkel schepsel minderwaardig is. Elk schepsel is gemaakt met specifieke eigenschappen omdat Gods Wijsheid dit zo heeft beschikt, omdat God daarmee een bedoeling heeft. De ziel die een medeschepsel van zijn waardigheid berooft door het te behandelen op een wijze die niet strookt met de Wet van de Liefde, is in werkelijkheid bezig, Gods Werken te bekritiseren en hun werkzaamheid ongunstig te beïnvloeden, en Zijn Wijsheid af te wijzen. Daarom is elke handeling of elk woord waardoor een medeschepsel – mens of dier – schade kan worden toegebracht in lichaam, hart of geest, een werk van duisternis, en dus een zonde of de uiting van een ondeugd.

Bedenk steeds dat een schepsel is zoals het is, omdat God deze specifieke geaardheid nodig heeft binnen Zijn groot Heilsplan. Bedenk steeds dat een mens op een bepaalde plaats geboren wordt, tot een bepaald ras behoort, enzovoort, omdat hij volgens Gods Plan op die plaats geboren moest worden, en binnen die samenleving en binnen dat ras een welbepaalde taak heeft. Respecteer dat alles, want het is Gods Werk, dat wordt bestuurd door een onfeilbare Intelligentie die deze van de mens ver overtreft. Ook de vaststelling van het 'anders-zijn' van een medemens dat berust op afwijkingen in de deugd, mag niet beantwoord worden door slechte behandeling of veroordeling, doch door gebed om bevrijding en welzijn van deze ziel.

Minacht ook niet een dier op grond van zijn eigenaardigheden, uitzicht, gesteldheden of zogenaamde minderwaardigheid. God heeft al deze kenmerken in dit dier verzameld opdat de mensenziel zich zou verheugen over deze veelzijdigheid, over alle tekenen van Gods volmaakte Intelligentie die uit dit alles blijkt. De dieren zijn jullie gegeven als hulp voor jullie harten om zich te openen en de aansluiting te vinden met Gods Liefde. Breek dit groot geschenk niet door een slechte behandeling of door minachting. Jullie medemensen zijn jullie gegeven als hulp bij jullie eigen heiliging. Breek dit groot geschenk niet door een slechte behandeling of door minachting".

Op grond van de leerstellingen van de Meesteres van alle zielen en op Haar nadrukkelijk en dringend verzoek, tot Myriam gericht begin januari 2019, roept het Maria Domina Animarum Werk daarom met klem op tot:
 • vlekkeloze, onvoorwaardelijke aanvaarding, respect en oprecht liefdevolle omgang tussen blanken en kleurlingen.
 • vlekkeloze, onvoorwaardelijke aanvaarding, respect en oprecht liefdevolle omgang tussen de etnische groepen binnen een land en wereldwijd.
 • vlekkeloze, onvoorwaardelijke aanvaarding, respect en oprecht liefdevolle omgang tussen de belijders van verschillende godsdiensten.
 • vlekkeloze, onvoorwaardelijke aanvaarding, respect en oprecht liefdevolle omgang tussen de leden van verschillende sociale en culturele lagen, klassen en groepen.
 • oprecht besef van de volkomen gelijkheid van de geslachten in Gods ogen, en dienovereenkomstig handelen.
 • oprecht liefdevolle en respectvolle behandeling jegens alle dieren, met inbegrip van onvoorwaardelijk respect voor hun natuurlijk leefmilieu.
 • onvoorwaardelijke en onverwijlde terugkeer naar een totale oriëntatie van alle harten op Gods Plannen en Werken van Liefde, tot wedergeboorte van een vlekkeloos begrip van de bedoelingen die God heeft met de grote verscheidenheid tussen al Zijn schepselen.

Dit alles met de doelstelling, het menselijk ras terug te brengen naar het ware beeld en gelijkenis van God, naar het aanvankelijk vermogen om zuivere spiegel te zijn van Gods Hart, van Zijn onvoorwaardelijke, niet-discriminerende, zelfverloochenende Liefde, en naar het aanvankelijk vermogen om God te vertegenwoordigen jegens alle medeschepselen.

Tot besluit een kleine overweging uit de onderrichting Het verlangen van de Eeuwige Liefde:

"Op elke mensenziel afzonderlijk rust de verantwoordelijkheid voor het herstel van het immense onevenwicht in de Schepping door een radicale ommekeer in het hart naar een volkomen beleving van de Liefde in al haar doen en laten en in haar diepste innerlijke gesteldheden: Liefde tot God en al Zijn Werken (o.a. de natuur) en Plannen (in de eerste plaats Zijn doelstelling tot grondvesting van Zijn Rijk op aarde), Liefde tot alle medemensen zonder onderscheid van ras, taal of cultuur, en Liefde tot alle andere medeschepselen, dit alles in het volle bewustzijn van het feit dat al het levende Gods handtekening draagt en daardoor Zijn zegen van Liefde heeft gekregen, en van het feit dat deze zegen zijn werking niet verliest door enige onvolmaaktheid of onverschilligheid van God, doch uitsluitend door de uitwerkingen van de duisternis in de mensenharten".

Myriam, januari 2019

"God heeft elk schepsel een waardigheid geschonken. De waardigheid van een mensenziel wordt bepaald door de mate waarin deze ziel door haar gedrag, haar innerlijke gesteldheden en haar bestrevingen beantwoordt aan de oneindige waarde die God aan haar hecht. De waardigheid van elk schepsel is zijn eigenheid, het feit dat het schepsel een bepaalde waarde heeft zoals het is, ongeacht zijn specifieke kenmerken. Het bezit deze waarde omdat het in Gods Intelligentie en Wijsheid is ontstaan om, precies zoals het is en niet anders, het Plan te dienen dat God met de Schepping beoogt.

Om deze reden zeg Ik je in waarheid, dat in Gods ogen de waardigheid van een mensenziel uiteindelijk wordt bepaald door de mate waarin deze ziel zich van harte, onvoorwaardelijk en spontaan met haar hele doen en laten en alle gesteldheden van haar hart inzet om de waardigheid van haar medeschepselen – medemensen én dieren – in stand te houden, te verdedigen en waar nodig te helpen herstellen. Hierdoor betuigt zij jegens haar Schepper haar verlangen dat Zijn hele Schepping moge beantwoorden aan de heiligheid, de Liefde, de Vrede, het Geluk en de harmonie die Hij erin heeft gelegd" (de Heilige Maagd Maria tot Myriam, maart 2020).

Op 16 augustus 2020 sprak de Hemelse Meesteres tot Myriam de volgende woorden als uitbreiding op Haar uiterst belangrijke permanente oproepen in verband met de instandhouding van de waardigheid van alle schepselen:

"Geen enkele kracht ontplooit een sterkere werking voor het verdrijven van alle duisternis uit de wereld en het breken van de effecten van haar werken dan verheerlijking aan God.

De grootste verheerlijking wordt God gebracht door een spontane, ononderbroken beleving van de zelfverloochenende Liefde jegens alle medeschepselen. Elk schepsel is een bouwwerk, ontworpen in het Hart van God. Om deze reden is elk schepsel – elke mensenziel, elk dier, elk element uit de levende natuur – drager van de handtekening van God Zelf. Deze Goddelijke handtekening vormt de aangeboren waardigheid van elk schepsel.

Daarom vormt elke schending van de waardigheid van een schepsel – in het bijzonder van de waardigheid van een mensenziel of van een dier – een ernstige belediging aan God en daardoor een bron van diepe duisternis die de ellende, de chaos, de ongerechtigheid, de algemene onvrede en het leed in de hele wereld vergroot bij elke gelegenheid waarbij een mensenziel een dergelijke schending begaat.

De waardigheid van mensenzielen en dieren wordt in het bijzonder geschonden door mishandeling, foltering, gewelddadigheid, misbruik, onverdraagzaamheid, vernedering en elke vorm van kwelling tegen een schepsel – mens of dier – en discriminatie tegen een medemens op grond van diens ras, geslacht, graad van scholing, levenscultuur, religieuze overtuiging of persoonlijke uiterlijke kenmerken.

Om deze reden stel Ik via Mijn Maria Domina Animarum Werk een onwrikbaar teken voor de strenge veroordeling van Gods wege van elke vorm van racisme, discriminatie, mishandeling, misbruik, foltering, vernedering, en bewuste vermindering van de levenskwaliteit vanwege mensenzielen jegens om het even welke medemens en om het even welk dier.

In Waarheid zeg Ik de zielen, dat God geen enkele mensenziel discrimineert. Zijn beoordeling van elke ziel is uitsluitend en alleen gebaseerd op de mate waarin deze op elk ogenblik van haar leven vruchtbaar is voor de vervulling van Zijn Heilsplan. Deze vruchtbaarheid wordt uitsluitend bepaald door de mate waarin zij de zelfverloochenende Liefde toepast jegens al haar medeschepselen en jegens God en Zijn Werken.

Ziehier de grote boodschap die Ik via Mijn Maria Domina Animarum Werk aan alle zielen wil brengen. De gouden weg naar de grootste bloei van de innerlijke gesteldheden die noodzakelijk zijn om deze boodschap in de hele wereld tot bloei te brengen is deze van de totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding van elke mensenziel aan Mij, teneinde via de totale dienst aan Maria, volmaakt God toe te behoren en uitsluitend Zijn Werken van Liefde te beleven, te volbrengen en in de hele Schepping te verspreiden".


TOTUS TUUS, MARIA !

2. OPROEP VAN DE KONINGIN DES HEMELS
TOT DE CHRISTENEN VAN DE LAATSTE TIJDEN

aan hen gericht via Myriam van Nazareth

"Het christendom in deze Laatste Tijden zinkt weg in een moeras van passiviteit.

God wordt door zeer veel christenen beschouwd als een machine die er slechts is om wonderen te volbrengen voor hun werelds schijngeluk, en om hen na hun leven op aarde automatisch toe te laten tot de Eeuwige Gelukzaligheid.

Vanuit deze gesteldheid vervallen talloze christenen in een leven waarin zij slechts gebeden en Sacramenten opstapelen met als enig doel, voor zichzelf het Eeuwig Heil te verdienen, terwijl zij de enige weg die hen dit Eeuwig Heil automatisch kan verzekeren, verwaarlozen: de weg van een dagelijkse oprechte beleving van de Wet van de Ware Liefde, waarbij de ziel in alle omstandigheden van haar leven, in al haar contacten met medeschepselen zichzelf van harte verloochent opdat haar medeschepsel door haar hele zijnswijze en haar hele gedrag de warmte van Gods Tegenwoordigheid moge voelen.

Elke mensenziel heeft haar ene leven op aarde slechts gekregen om zich in alle omstandigheden en op elk ogenblik door al haar doen en laten, al haar woorden, al haar gedachten, gevoelens en bestrevingen en zelfs al haar diepste en meest verborgen gesteldheden van hart totaal en onvoorwaardelijk in dienst te stellen van de voltooiing van de Werken van Liefde die God onophoudelijk via de mensenzielen in Zijn Schepping wil volbrengen. Een ziel die zo leeft, helpt God, Zijn grote droom waar te maken: de grondvesting van Zijn Rijk van volmaakte Liefde, volmaakte Vrede en volmaakt Geluk voor alle schepselen op aarde in een wereld waarin geen spoor van duisternis, van ellende, leed, chaos en ongeluk meer in leven kan blijven, een wereld waarin de zonde geen kans meer krijgt.

Er is slechts één weg naar een dergelijke wereld: deze van een volhardende, spontane en onvoorwaardelijke toepassing van de ware zelfverloochenende Liefde door alle mensenzielen jegens alle medeschepselen en jegens God Zelf.

Christenen, Jezus Christus Zelf kijkt verlangend naar jullie harten, in de hoop, daarin tekenen van een nieuwe Lente te vinden, een Lente die slechts kan bloeien in de mate waarin jullie het zaad van de zelfverloochenende Liefde dat Hijzelf gedurende Zijn leven als de God-Mens, de Messias, de Verlosser, zo overvloedig heeft uitgestrooid, tot rijping brengen in de warmte van de oprechte Liefde zonder enig spoor van zelfzucht of eigenbelang. In het zaad van de zelfverloochenende Liefde van de Goddelijke Christus heeft Hijzelf met Zijn Bloed de kracht van het Goddelijk Leven gestort, opdat het de kiem moge leggen waaruit het door God bedoelde Paradijs op aarde moet bloeien nadat de Liefde van de Christus bruiloft heeft mogen sluiten met zoveel mogelijk mensenharten die Hem in hun eigen leven en hun eigen innerlijke gesteldheden actief, spontaan en uit eigen vrije wil getrouw navolgen.

De God der volmaakte Liefde herinnert jullie aan de roeping met dewelke Hij jullie in de wereld heeft gezonden: de roeping van elke christen, die eruit bestaat, de Verlossingswerken van de Christus eindelijk zichtbaar op aarde tot bloei te brengen, opdat de duisternis daadwerkelijk vanuit de mensenharten zelf definitief overwonnen moge worden en het moeras van ellende waarin deze wereld is weggezonken, voorgoed moge opdrogen onder de zon van de onvoorwaardelijke Liefde. Dit, en alleen dit, is ware navolging van Jezus Christus.

God wacht op jullie onvoorwaardelijke zelfverloochening en onverdroten dienst aan Zijn Plan tot grondvesting van Zijn Rijk op aarde door een beleving van niets anders dan de Ware Liefde jegens Hemzelf en alle schepselen zonder enig onderscheid, zonder enige discriminatie, en in een vlekkeloos respect voor de waardigheid die Hij elk schepsel heeft gegeven, want elk schepsel draagt de handtekening van Hem Die het in Zijn Hart heeft ontworpen, en is daarom in Zijn ogen drager van een leven dat heilig is en dat een welbepaalde rol te vervullen heeft binnen de voltooiing van Zijn onfeilbaar Heilsplan ten bate van de hele Schepping.

Houd niet langer vast aan een houding van passief afwachten tot God komt ingrijpen in de zware duisternis die op deze wereld drukt, daar Hij jullie een onschendbare vrije wil heeft gegeven en daarom slechts Zijn Werken zichtbaar kan maken in de mate waarin jullie zelf uit eigen beweging en vanuit een oprecht intens verlangen naar eenheid van hart met Hem, actief Zijn Wet van de Ware Liefde in toepassing brengen in elk detail van jullie leven.

Leef ook niet langer in de veronderstelling dat jullie de Eeuwige Gelukzaligheid automatisch zullen verwerven door een mechanische opstapeling van Sacramenten en gebeden. Deze zijn knopen die slechts dienen om de mantel van de Liefde te sluiten. Zonder een strikte beleving van de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde bezitten jullie zelfs geen mantel, waartoe dienen dan de knopen? Waarmee zullen jullie jullie ziel kleden zonder de enige mantel die bij haar past: deze van een Liefde die precies in overeenstemming is met deze welke Gods Zoon Jezus Christus jullie heeft voorgeleefd?

Christenen van deze Laatste Tijden, op jullie rust de heilige plicht, de onvolprezen Nalatenschap van de gekruisigde en verrezen Christus aan deze wereld eindelijk tot volle bloei te brengen. Eeuwenlang is deze Nalatenschap in hoge mate onvruchtbaar gebleven door de verwoestende inwerking van ongebreidelde zonde. Wees jullie er ten volle van bewust dat elke zonde niets anders is dan een niet-vervulling van de Wet van de Liefde. Ontelbare bloemen van heilige werken van Liefde van mensenzielen verwelken onder de gifwolk van miljarden overtredingen tegen de Wet van de Liefde, elke dag opnieuw.

Ik herinner jullie daarom met de grootste nadruk aan de allerheiligste les van de Christus Zelf tot definitieve Verlossing van de wereld uit de verscheurende klauwen van de satan: een beleving van een vlekkeloze zelfverloochenende Liefde in elke situatie, elke gebeurtenis, elk contact met medeschepselen, elke innerlijke beweging in de diepten van jullie harten, en dit alles op elk ogenblik van elke dag en elke nacht. Doe afstand van alle zelfzucht, alle jaloersheid, elke neiging om te leven voor de eigen Eeuwige Gelukzaligheid, elke oppervlakkige houding ten aanzien van elk element van jullie dagelijks leven, elke neiging om jullie zelf te maken tot rechter en heer over leven en dood van medeschepselen en over de kwaliteit van hun leven.

Leer jullie in alles bewust te worden van jullie roeping om elk ogenblik van jullie leven invulling te geven door God de kans te geven om Zijn Liefde erin uit te werken. Wees jegens elk medeschepsel elk ogenblik van elke dag een zonnestraal, een spiegel van Licht en een bron van geborgenheid, dienstbaarheid en oprechte vergevingsgezindheid, en herken de talloze gelegenheden in dewelke de duisternis dagelijks haar valstrikken verbergt om jullie in haar dienst te stellen. Leef niet in alles voor jullie wereldse behoeften doch voor de voltooiing van het Rijk Gods op aarde.

Ieder van jullie krijgt één leven om Gods Rijk op aarde te helpen grondvesten. Jullie kunnen deze levensopdracht, deze heilige missie als werktuig van God op aarde, slechts met vrucht voltooien volgens de maat waarin jullie elke dag opnieuw een positief verschil weten te maken voor elk medeschepsel waarmee jullie in aanraking komen, want God Zelf is het, Die Zijn schepselen met elkaar in aanraking zoekt te brengen opdat hun ontmoetingen de verwezenlijking van Zijn heilig Plan dichter bij haar vervulling zouden brengen. Dit kan slechts gebeuren in de mate waarin deze ontmoetingen actief door de mensenzielen worden vervuld met oprechte, onvoorwaardelijke Liefde die volkomen vrij is van elke zelfzuchtige beweegreden en van elk zelfzuchtig doel.

Leef daarom slechts voor de voltooiing van Gods Rijk op aarde, en het Geluk zal automatisch jullie deel worden, tijdens jullie aardse leven in een groeiende Vrede van hart, de Ware Vrede van Christus, en na dit aardse leven in een Eeuwige Gelukzaligheid die zelfs jullie stoutste verbeelding oneindig ver overtreft. Verlies dit alles geen ogenblik uit het oog, en jullie hart zal automatisch een steeds zuiverder spiegel van Gods Hart worden.

Christenen, op jullie stelt God Zijn hoop op de voltooiing van Zijn Heilswerk, dat is begonnen met Mijn Onbevlekte Ontvangenis, op volmaakte wijze is uitgewerkt in het Leven, de Passie, de Verrijzenis en de Hemelvaart van Mijn Goddelijke Zoon Jezus Christus, en dat nu in elk van jullie harten moet worden ontsloten opdat de volheid van Gods Licht de akkers der wereld moge bestralen tot voltooiing van de heilige oogst die het verloren paradijs tot zijn wedergeboorte moet brengen. De sleutel is jullie bekend, doch is ondanks het Goddelijk Voorbeeld van het Leven van de Christus op grote schaal verwaarloosd doordat talloze zielen hebben gekozen voor dienst aan de werken der duisternis – de oogst van zelfzucht, wraakzucht, wrok, haat, na-ijver, jaloersheid, ongebreidelde schending van de waardigheid van alle schepselen, en een leven voor wereldse belangen – in plaats van dienst aan de Werken van het Licht – de oogst van volkomen onzelfzuchtige Liefde, een spontane vergevingsgezindheid en een leven tot bevordering van het Geluk en welzijn van alle schepselen op aarde, opdat in de hele Schepping de handtekening zichtbaar moge worden van Diegene, Die haar heeft ontworpen doch Die sedert de erfzonde getuige moet zijn van onvoorstelbare schendingen van Zijn heilige Werken door de klauwen van miljarden toegevingen aan de inspiraties der duisternis, elke dag opnieuw gedurende vele eeuwen.

Herinner jullie daarom jullie enige levensdoel: levende tekenen te zijn van de heiligheid van de God van Liefde, in Wier Hart ieder van jullie is ontworpen. Dan zal Mijn Goddelijke Zoon niet vergeefs voor jullie Geluk en voor een Schepping vol Liefde en Vrede hebben geleden, en zal de geest van de Christus eindelijk deze wereld kunnen tonen, dat God niets dan Liefde is en daarom in elk mensenhart behoort te leven als de enige ware Bestemming van alle leven". (de Heilige Maagd Maria tot Myriam, 17 januari 2021)

De Koningin des Hemels laat in verband met deze Openbaring tevens verwijzen naar Haar hieronder vermelde inspiraties:

Het leven voorbij de avondzon

Hemels Gefluister van de Zetel van Wijsheid Thema Nr. 31


TOTUS TUUS, MARIA !

3. OPROEP TOT TOEPASSING VAN DE GODDELIJKE WET

Openbaring van de Meesteres van alle zielen, februari 2021

aan Myriam van Nazareth
"Ik geef elke mensenziel een gouden leidraad om haar te motiveren om te allen tijde in elk contact met elk medeschepsel de Ware Liefde te beleven:

Houd je vast voor ogen dat het medeschepsel vóór jou een bouwwerk van God is, dat is ontworpen in Gods Hart en slechts in leven is omdat het, precies zoals het is, een bepaalde rol te vervullen heeft voor de verwezenlijking van Gods Heilsplan ten bate van de hele Schepping. Behandel het daarom met zelfverloochenende, dienende Liefde en vlekkeloos respect vanwege zijn oorsprong in Gods Hart en vanwege het heilig doel waartoe het leeft". (Maria, Koningin des Hemels, 11 februari 2021)

"Ik leer de zielen steeds opnieuw dat ieder van hen slechts op aarde is om door haar hele leven de Goddelijke Wet te vervullen. Wat is deze Wet?

De Goddelijke Wet is de Wet van de Ware Liefde, die door de mensenzielen strikt moet worden vervuld om het hele netwerk van de Schepping te maken tot een spiegelbeeld van Gods Hart, zoals de Schepping in den beginne was.

Wat exact onder Ware Liefde moet worden verstaan, heb Ik de zielen reeds eerder onderricht. (zie de link helemaal onderaan deze Openbaring)

De Ware Liefde beleven, haar in toepassing brengen, betekent concreet, op een zodanige wijze met elk medeschepsel, dit wil zeggen met elke medemens én met elk dier, omgaan, dat dit medeschepsel het contact zo ervaart als ware God Zelf tegenwoordig met de hele atmosfeer van Zijn Wezen als Bron van de absoluut volmaakte Liefde.

God kan uit Zichzelf alles volbrengen, zonder de geringste beperking en in absolute volmaaktheid. Niettemin geeft Hij er de voorkeur aan om al Zijn Werken te voltrekken met actieve, bewuste en vrijwillige medewerking van mensenzielen. Hierdoor stelt Hij het ultieme Teken van Zijn absoluut volmaakte Liefde: Hij dringt de mensenzielen niets op, zelfs niet Zijn weldaden, doch verlangt uitdrukkelijke tekenen van hun eigen verlangen dat Zijn Plannen zich op aarde voelbaar zouden verwezenlijken.

God schiep de hele Schepping als een netwerk binnen hetwelk aanvankelijk alle elementen – alle schepselen – in volmaakte onderlinge harmonie samenleefden. Alles wat in Gods Hart wordt ontworpen, is volmaakt. Doordat Hij de mensenziel echter een vrije wil heeft geschonken, kan elke mensenziel het systeem van de Schepping alsook de onderlinge harmonie tussen de schepselen, of tussen bepaalde schepselen, vrij beïnvloeden.

God werkt dus in de hele Schepping via mensenzielen. Hij gebruikt de handen, monden, harten, geesten en de wil van mensenzielen om Zijn Liefde, die de Bron van alle Leven is en geladen is met Gods scheppende, verlossende en heiligende kracht, doorheen de Schepping te verspreiden. Dit betekent niets minder dan dat God elke mensenziel ononderbroken wil kunnen inzetten voor de omzetting van Zijn Wil om Zijn Schepping te doordringen met de volheid van Zijn Liefde, die de enige Bron van alle Leven, van alle bloei en, wat de mensenzielen zelf betreft, van alle heiliging is.

Zo wordt elke mensenziel door God verbonden met een stoffelijk lichaam om binnen de Schepping een levenslange opdracht te vervullen als werktuig ter verwezenlijking van Gods Wil. Deze opdracht bestaat aldus uit een individuele bijdrage tot de verwezenlijking van een toestand in dewelke het hele netwerk van de Schepping kan functioneren in volmaakte overeenstemming met de Goddelijke Wet van de Ware Liefde, opdat op grond van deze overeenstemming een volmaakte harmonie tussen alle schepselen in stand moge worden gehouden, respectievelijk deze volmaakte harmonie tot stand moge worden gebracht of moge worden hersteld waar de harmonie is verstoord.

Dergelijke verstoringen van de harmonie tussen de schepselen vertonen zich in het netwerk van de Schepping op ontelbare punten, op grond van talloze overtredingen die dagelijks door mensenzielen tegen de Goddelijke Wet van de Ware Liefde worden begaan via elk gebrek aan volmaakte, zelfverloochenende Liefde jegens één of meer medeschepselen. Gods Plan bestaat hierin, dat Zijn Wet van Ware Liefde zich in alle schepselen en in alle verbindingen tussen schepselen onderling vlekkeloos moge uitwerken, opdat de Schepping een volmaakt spiegelbeeld moge zijn van Zijn eigen Hart: een Paradijs van absoluut volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid binnenin en tussen alle schepselen.

Dit Goddelijk Plan wordt sedert de erfzonde ononderbroken verijdeld door elke zonde die door mensenzielen wordt bedreven. Zonde is elke handeling, elk woord, elke gedachte, elk gevoel, elk verlangen en elke bestreving die elementen in zich draagt die niet van aard zijn om een vlekkeloze Liefde binnenin en tussen schepselen in stand te houden of te vergroten doordat deze elementen niet in overeenstemming zijn met Gods verlangens. Elke afwijking, vanwege een mensenziel, ten opzichte van Gods verlangens draagt bij tot het ontstaan, de instandhouding en de verergering van toestanden van chaos, ellende en leed in en tussen schepselen.

In voortzetting van Mijn eerdere oproepen tot het wekken van de zielen van deze Laatste Tijden voor het opnemen van hun heilige verantwoordelijkheid voor de grondige en definitieve zuivering van de Schepping van alle duisternis en van de effecten van alle godvijandige krachten, roep Ik daarom thans alle mensenzielen hoogdringend op tot een vlekkeloze toepassing van de Goddelijke Wet in al hun contacten en ontmoetingen, zowel de kortstondige als de meer regelmatige, met al hun medeschepselen zonder uitzondering. Hoe kan dit gebeuren? Ziehier de gouden praktische regels, die Ik tot elke individuele mensenziel richt:

1. Gebruik je handen zodanig, dat elke medemens en elk dier hen ervaart als werktuigen van tederheid, bescherming, zegen, genezende aanraking, bruggen van Gods geschenken van Liefde, en nooit als werktuigen van kwelling, bedreiging, onheil, vernedering, pijn, leed, beschadiging of vernietiging.

2. Gebruik je mond zodanig, dat elke medemens en elk dier hem ervaart als werktuig van zachte Liefde, begrip, bemoediging, Hoop en zalving, en als wegwijzer uit de duisternis naar het Ware Heil en naar bekering tot de Ware Liefde voor medemensen die dwalen en de werken der duisternis dienen, en nooit als werktuig van bedreiging, vernedering, verwonding, belastering of ontmoediging.

3. Gebruik je geest zodanig, dat elke medemens en elk dier hem kan ervaren als werktuig van gedachten die Gods Werken van Liefde op aarde helpen verwezenlijken, en nooit als werktuig voor het bedenken van middelen en wegen om schepselen te kwellen, leed en smart te berokkenen en dood, verderf, angst, schade, verwoesting en onheil over schepselen en over de wereld te helpen brengen.

4. Gebruik je hart zodanig, dat elke medemens en elk dier het kan ervaren als werktuig van Gods Liefde en als waterval van gevoelens van welzijn voor je hele leefomgeving, en nooit als werktuig van duisternis door het zaaien van openlijke of van verborgen gevoelens van haat, jaloersheid, wrok, wraakzucht, minachting, of door het verlangen om te vernederen, te ontwaardigen, te verwensen, of schade, leed of ongeluk toe te brengen of om te doden, en evenmin als bron van onverschilligheid, gevoelloosheid en zelfverheffing.

Besef te allen tijde dat zeer veel zegen en Licht, alsook zeer veel leed en duisternis, in het netwerk van Gods Schepping wordt gebracht vanuit het verborgene van mensenharten, en zelfs grotendeels vanuit aanhoudende gesteldheden van hart die hetzij positief hetzij negatief kunnen zijn. Om deze reden vormen vele mensenzielen bronnen van ononderbroken negatieve beïnvloeding van de Schepping als geheel: Zij komen in alle omstandigheden over als bruggen van duisternis.

5. Gebruik je wil zodanig, dat elke medemens en elk dier hem kan ervaren als werktuig voor de omzetting van Gods verlangens in concreet voelbare of waarneembare verbeteringen van het welzijn van individuele schepselen of van de wereld, en nooit als werktuig in dienst van de verwezenlijking van de plannen der duisternis om leed en verwoesting over de wereld of over individuele schepselen te brengen.

6. Gebruik je hele lichaam zodanig, dat elke medemens en elk dier het kan ervaren als een werktuig en brug van geborgenheid, zegen, weldaad, oprecht welbevinden, een belichaming van Gods onmiddellijke liefdevolle, Hoop en kracht gevende Tegenwoordigheid en werking, een spiegel van het Licht, de warmte en de Vrede uit Gods Hart, een bron van genezing voor medeschepselen in hun lichaam, in hun gevoelsleven, in hun vermogens om Liefde te benutten en te geven, en in alles wat in hen gekwetst, verzwakt of verziekt kan zijn.

Leef zodanig dat je met je hele wezen via elk contact, elke ontmoeting en elke relatie met elk medeschepsel dat je ooit op je levensweg vindt, ongeacht of dit contact, deze ontmoediging of deze relatie van korte of van langere duur is, een positief verschil kunt maken voor het leven en de ervaring van welzijn van dit medeschepsel, en voor diens staat van genade en Eeuwig Heil indien dit medeschepsel een mensenziel is.

Ik vraag uitdrukkelijk dat deze uitnodiging uit Mijn Hart, dat op elk ogenblik de diepste verlangens van onze Schepper en Ware God weerspiegelt, moge worden beschouwd als een rechtstreekse aanvulling op Mijn oproep tot instandhouding, bevordering en herstel van de waardigheid van alle schepselen (bestaande uit de permanente oproepen van januari 2019 en augustus 2020) en Mijn oproep tot de christenen van de Laatste Tijden (de permanente oproep van januari 2021). Deze oproepen samen behelzen de absoluut essentiële voorwaarden en de gouden sleutel tot de grondige en definitieve zuivering van de wereld uit alle ellende, chaos, leed, ongeluk en ongerechtigheid in en tussen alle schepselen van God.

Vergeet nooit dat je leven op aarde geen enkele andere zin en geen enkel ander doel heeft dan dit: op elk punt van je levensreis een werktuig te zijn voor de definitieve ontsluiting van de Werken van Liefde die God op aarde wil volbrengen. Dit doel wordt slechts bereikt in de mate waarin je jegens elk medeschepsel een kanaal van oprechte zelfverloochenende Liefde en dienstbaarheid weet te zijn, vanuit een zuiver hart dat slechts verlangt naar het welzijn van alle medeschepselen en van het onfeilbare Heilsplan van God tot grondvesting van Zijn Rijk van Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid op aarde, in een gesteldheid die de eigen vermeende belangen en behoeften te allen tijde ondergeschikt maakt aan de volbrenging van deze ene ware levensopdracht".

(Heilige Maagd Maria, Meesteres van alle zielen, aan Myriam in februari 2021)

In verband met het begrip Ware Liefde verwijzen wij naar De Ware Liefde.


TOTUS TUUS, MARIA !

4. KERNBOODSCHAP EN OPROEP VAN DE MEESTERES VAN ALLE ZIELEN

Buitengewoon dringende woorden van de Heilige Maagd Maria
op 2 september 2021

aan Myriam van Nazareth

"De wereld is zeer zwaar ten prooi aan ontelbare uitingen van ellende, leed, chaos, ongerechtigheid, oorlog, onvrede, mishandeling en uitbuiting, dit alles als gevolg van de talloze zonden die door alle mensenzielen van alle tijden tegen Gods Basiswet van de Ware Liefde zijn bedreven.

Gods Hart lijdt onbeschrijflijk onder al deze duisternis, die Zijn Schepping heeft veranderd in een rijk dat intens onder de macht van de satan is gekomen doordat de mensenzielen hun vrije wil vaker hebben gebruikt, en dit blijven doen, om de werken en plannen der duisternis te dienen dan om de Werken en Plannen van God te dienen.

Jezus Christus is in de wereld gezonden om het onderricht van Gods Wet opnieuw in de mensenharten te prenten, en om door Zijn Lijden en Kruisdood getuigenis af te leggen van de vernietigende macht van liefdevol aanvaard en gedragen lijden over alle duisternis, opdat het Rijk Gods van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid onder alle schepselen definitief op aarde zou kunnen worden gegrondvest, een Rijk waarin de uitwerkingen van alle duisternis, van alle zonden der mensheid, teniet zou zijn gedaan.

God beschouwt Zijn Werken en Plannen slechts als voltooid in de mate waarin mensenzielen bewust, actief, vrijwillig, spontaan en onvoorwaardelijk met Zijn Werken en Plannen meewerken. Elke mensenziel is uitsluitend en alleen op aarde om haar handen, haar mond, haar geest, haar hart en haar wil ter beschikking te stellen als werktuigen via dewelke God Zijn Werken en Plannen op aarde wil verwezenlijken. Om deze reden rekent God vast op ieder van jullie om de wereld uit zijn duisternis te bevrijden.

Gods Rijk kan niet op aarde worden gegrondvest, en alle ellende, leed, chaos, ongerechtigheid, oorlog, onvrede, mishandeling en uitbuiting en alle uitwerkingen en gevolgen van dit alles kunnen derhalve niet uit de wereld worden verdreven, tenzij zonder enig verder uitstel zoveel mogelijk mensenzielen de volgende verlangens van hun God resoluut zoeken te verwezenlijken in al hun gedragingen en tot in hun diepste, meest verborgen innerlijke gesteldheden, want ja, zelfs in jullie diepste gedachten, gevoelens en verlangens dienen jullie ongemerkt vaak de werken der duisternis en verdichten jullie daardoor de loodzware duistere wolken die de zon van Gods Liefde belemmeren om de atmosfeer van het leven in de wereld te verbeteren.

Ik richt tot elke ziel persoonlijk de volgende dringende aanbeveling, die ik wil betitelen als de twaalf geboden der volmaaktheid als mensenziel:

Lammetje van Christus,

1. Maak resoluut een eind aan elke vorm van lichamelijke, geestelijke of gevoelsmatige kwelling van medemensen en dieren. Deze werpen dag na dag wereldwijd miljarden schandvlekken op de mensheid, die door God was bedoeld als spiegel van Zijn volmaakt liefhebbend Hart.

2. Behandel spontaan en in alle situaties, omstandigheden, gebeurtenissen en contacten elk medeschepsel (medemens zowel als dier) met oprechte zachte Liefde, gevoeligheid en tact, en rekening houdend met eventuele zwakheden en gevoeligheden van elk medeschepsel, want elk schepsel heeft gevoelens, en is verbonden met Gods Hart, dat alles voelt.
Wees je er op elk ogenblik van bewust dat om deze reden God Zelf alles voelt wat je jegens om het even welk medeschepsel doet, zegt, en zelfs denkt of voelt, zowel negatief als positief, en dat dus alles wat je jegens om het even welk medeschepsel doet, zegt, denkt of voelt, je tevens rechtstreeks jegens God Zelf doet, zegt, denkt en voelt.

3. Maak resoluut een eind aan elke vorm van omgang of houding jegens elk medeschepsel (medemensen zowel als dieren) waardoor de waardigheid van dit schepsel als bouwwerk van God met een specifieke, zinvolle levensopdracht en rol binnen de Schepping voor de voltooiing van Gods Plan van Heil wordt aangetast, verminderd, miskend, bespot of teniet wordt gedaan.
Besef daarbij dat God met de specifieke aard van elk van Zijn schepselen een vaste bedoeling, een vast Plan heeft, en dat elk gebrek aan aanvaarding van de eigenheid van een medeschepsel daarom Gods Plan met Zijn Schepping tegenwerkt, een Plan dat uitsluitend een volmaakte harmonie en samenleving tussen alle schepselen beoogt, en daardoor een wereld vervuld van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid.
Telkens je ertoe bijdraagt dat een medemens of een dier in onwaardige omstandigheden moet leven, bevorder je een werk van duisternis dat Gods bedoelingen voor Zijn Schepping tegenwerkt. De duisternis gebruikt dagelijks wereldwijd ontelbare situaties van ontwaardiging van medeschepselen om de mensheid verder en verder van God te verwijderen, wat zich in de wereld uitwerkt in de bloei van vreselijke haarden van ellende.

4. Maak resoluut een eind aan elke discriminatie en minachting jegens medemensen van een ander ras, een andere huidskleur, een andere taal of een andere cultuur dan de jouwe. God beschouwt geen enkele mensenziel als minderwaardig ten opzichte van een andere.

5. Eén van de grootste vijanden van je eigen zielenleven alsook van de wereld als geheel is de gevoelloosheid, onverschilligheid ten aanzien van het lot, de ervaringen en de gevoelens van je medeschepselen (medemensen zowel als dieren). Eén van de grootste opdrachten van elke mensenziel bestaat hierin, dat zij zich vervolmaakt in de inleving in de gevoelens van al haar medeschepselen.
Stel je onophoudelijk voor, hoe jijzelf het lot of de levensomstandigheden van elk medeschepsel (medemens of dier) zou ervaren indien het jouw eigen lot of levensomstandigheden zouden zijn, en je zult een gezonde neiging ontwikkelen om tot het uiterste te gaan om elk ongemak, elk leed, elke vorm van gebrek in het leven van je medeschepselen te helpen bestrijden of verhinderen.
Zo zul je waarlijk worden tot een kanaal van Geluk, geborgenheid en voelbare Tegenwoordigheid van Gods Liefde voor elk medeschepsel, en kan in elk medeschepsel het vertrouwen in de mensenziel als Licht uit Gods Hart en als kanaal van oprechte Liefde worden hersteld. De angst en het wantrouwen van schepselen (mensen en dieren) voor de mensenziel is een grote schandvlek voor de mensheid.

6. Maak resoluut een eind aan elke neiging om de bevrediging van eigen behoeften en belangen die je meent te voelen, voorrang te geven op de behoeften en belangen van medeschepselen (medemensen zowel als dieren) die de ontwikkelingen van het leven op je weg brengt. God volgt met de grootste aandacht elke ontmoeting tussen elke mensenziel en elk medeschepsel op haar dagelijkse wegen, en beoordeelt de waarde en vruchtbaarheid van haar leven volgens de maat van zelfverloochenende Liefde die de ziel in elk van deze ontmoetingen opbrengt en de gevoelens van hetzij Geluk en Vrede, hetzij verwonding, die zij daardoor in het medeschepsel achterlaat alsook volgens de invloed die dit alles op de verdere ontwikkeling van dit medeschepsel heeft.

7. Hecht in alle situaties en omstandigheden van het leven meer waarde aan de waarden die nooit vergaan, de belangen van het Eeuwig Leven, dus alles wat rechtstreeks verband houdt met de vervulling van Gods Wet van de Ware Liefde, dan aan de stoffelijke dingen van het leven (materiële goederen en belangen, en geld en andere bronnen van materiële verrijking).
Elke klemtoon op de bevrediging van stoffelijke behoeften en belangen opent de weg naar de meest uiteenlopende vormen van zelfzucht, jaloersheid, hebzucht, en verwaarlozing van de noden van medeschepselen, en staat daarom lijnrecht tegenover de ware zin en doelstelling van je leven op aarde.

8. Maak resoluut een eind aan elke vorm van hoogmoed, verheffing van jezelf boven om het even welk medeschepsel (medemensen zowel als dieren) en elke jacht naar erkenning en naar belangrijk-lijken. Beschouw elk medeschepsel spontaan als belangrijker dan jezelf, in het besef dat God ook in elk van je medeschepselen leeft. Gedenk zonder ophouden het woord van Jezus "Wat gij voor de geringsten onder de Mijnen hebt gedaan of niet gedaan, hebt gij voor Mijzelf gedaan of niet gedaan". Besef daarbij dat, om volmaakt te worden, je 'de Mijnen' moet beschouwen als elk schepsel (mens en dier), want elk schepsel zonder uitzondering is ontworpen in het Hart van God.

9. Leef voortaan elk ogenblik van elke dag in het bewustzijn van Gods Tegenwoordigheid en werking in de Schepping en in je eigen leven. Zeer veel leed en ellende is in de wereld gekomen door de neiging van talloze zielen om te leven, te denken, te voelen en te verlangen alsof God niet bestaat. De vele dictaturen in de politieke geschiedenis zijn mogelijk gemaakt door hun beklemtoning van de mens en zijn stoffelijke belangen als middelpunt van het leven, waardoor zij goddeloze samenlevingen vormden.
Maak tevens resoluut een eind aan de neiging om God de schuld te geven voor alles wat niet naar wens verloopt in de wereld en in je eigen leven. Dit alles is niet de schuld van God, doch uitsluitend en alleen van de miljarden gelegenheden waarbij dag na dag mensenzielen overal ter wereld hun vrije wil gebruiken op een wijze die nooit door God is bedoeld noch verlangd, doch Hem integendeel zeer zwaar grieft en Zijn volmaakte Liefde schaamteloos tart.

10. laat je niet langer zo gemakkelijk negatief stemmen jegens een medeschepsel (medemens of dier). Zoek in elk medeschepsel in de eerste plaats naar positieve trekken en investeer de grootst mogelijke Liefde in elk contact met om het even welk medeschepsel, en je zult veel duisternis onwerkzaam maken, want in jou zal elke neiging tot wrok, wraakzucht en allerlei negatieve houdingen jegens medeschepselen geen kans meer krijgen. Zo zul je waarlijk een kanaal voor de stroming van Gods opbouwende en genezende Liefde doorheen de Schepping worden.

11. Leer dag na dag oog te hebben voor de talloze wonderen van het Leven die je kunt vaststellen in elke medemens, in elk dier, in elk element van plantengroei en natuur, want in dat alles zitten ontelbare tekenen van Gods Liefde voor Zijn Schepping verborgen. Besef daarbij dat alles wat de wereld ontsiert, lelijk en ziek maakt en niet verheffend werkt op ziel en hart, niet van God komt, doch van elke menselijke inmenging in Zijn volmaakte Werken.

12. Vervolmaak je in een spontaan uiterst respect voor de natuur en het leefmilieu. Lever geen enkele bijdrage tot schending van de harmonie in de plantengroei, noch tot vervuiling van lucht, water of bodem, noch tot het achteloos doden van dieren. Wees aldus geen instrument van de cultuur van dood en verwoesting, doch een instrument van de cultuur van het Leven, van opbouw en genezing. Besef daarbij onophoudelijk, dat de enige duurzame genezende en opbouwende kracht in de Schepping de zelfverloochenende Liefde is, die geen enkele grens trekt volgens de aard van het medeschepsel jegens hetwelk zij wordt toegepast.

Ziedaar de twaalf geboden der volmaaktheid als mensenziel. Besef goed dat vele deugden en ondeugden die Ik in deze geboden niet letterlijk heb vermeld, eveneens in deze geboden verborgen zitten. Volgens de maat van de openheid van de ziel voor Mijn innerlijke leiding zal de Heilige Geest haar in elke situatie, gebeurtenis, omstandigheid en ontmoeting op haar levensweg het gehalte van Licht of duisternis laten voelen, die erin werkzaam zijn.

Ziehier de basisregel, waarvan Ik met de grootste nadruk elke ziel om strikte naleving vraag:

Leef je leven zodanig, dat je voor elk medeschepsel, medemens zowel als dier, op elk ogenblik, in elke situatie, in alle omstandigheden en in elk contact op je levensweg een bron van Licht, warmte, geborgenheid, innerlijke Vrede en Geluk kunt zijn, zodat je, in vervulling van de allereerste levensopdracht die God elke mensenziel geeft, de Tegenwoordigheid en werking van de God van volmaakte Liefde voor elk medeschepsel voelbaar kunt maken.

In de mate waarin je dit met volharding en spontaan weet te doen, zul je Licht brengen over je eigen eeuwig Zielenheil evenals over de hele Schepping, en zal je hele leven worden tot een steen in de fundering van Gods Rijk op aarde.

Voor geen enkel ander doel ben je hier op aarde dan om deze basisregel te vervullen.

Opdat de naleving van deze twaalf geboden waarlijk moge bijdragen tot het breken van de schandelijke macht van de duisternis in deze wereld en in talloze mensenzielen, beveel Ik elke mensenziel met de allergrootste nadruk en dringendheid aan, elke beproeving, elk ongemak, elke ziekte, elk leed en elk kruis dat zij in haar hele leven reeds heeft ervaren, momenteel ervaart en nog kan ervaren:

 • van harte zou aanvaarden,
 • in Liefde aan Mij zou opdragen in het oprecht verlangen dat dit alles moge worden ingezet als bouwmateriaal voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde,
 • en voor zover zij ertegen heeft geprotesteerd, dat zij het nu nog in berouw over haar vroegere protest in oprechte Liefde aan Mij zou opdragen in het besef dat God met alle beproevingen in alle mensenlevens een bedoeling heeft: Hij veroorzaakt geen beproevingen, doch kan deze toelaten voor zover zij Zijn Plannen en Werken van Liefde in de Schepping kunnen helpen verwezenlijken. Dit kunnen zij slechts in de mate waarin zij worden aanvaard en gedragen in de geest van Jezus Christus Zelf: zonder verzet, in zelfverloochening, en in het oprecht verlangen dat zij mogen dienen tot het breken van de macht van de duisternis in de wereld. Precies daartoe heeft de Christus Zelf Zijn Lijden en Kruisdood aanvaard, gedragen en opgedragen.

Deze Openbaring schenk Ik aan de zielen in uitbreiding en uitdieping van Mijn Openbaring van 16 augustus 2020, omdat de toestand van de wereld Mij thans daartoe noodzaakt".

 

In opdracht van de Meesteres van alle zielen worden de woorden van 16 augustus 2020 en de erbij horende inleiding op deze plaats opnieuw aangehaald:

Openbaring over de door God verlangde levensfilosofie,
en derhalve
Basisboodschap van Maria Domina Animarum

Via dit Werk, dat rechtstreeks uit Haar Hart is geboren en uitsluitend uit ditzelfde Hart wordt gevoed, wil de Heilige Maagd Maria de mensenzielen onderrichten en vormen om hen te helpen, hun zoektocht naar het Ware Geluk op aarde te voltooien met volle vruchtbaarheid, zowel voor hun eigen Eeuwig Heil als voor de definitieve grondvesting van Gods Rijk van Ware Liefde en Ware Vrede tussen alle schepselen.

Op 16 augustus 2020 sprak de Hemelse Meesteres tot Myriam de volgende woorden als uitbreiding op Haar uiterst belangrijke permanente oproepen in verband met de instandhouding van de waardigheid van alle schepselen:

"Geen enkele kracht ontplooit een sterkere werking voor het verdrijven van alle duisternis uit de wereld en het breken van de effecten van haar werken dan verheerlijking aan God.

De grootste verheerlijking wordt God gebracht door een spontane, ononderbroken beleving van de zelfverloochenende Liefde jegens alle medeschepselen. Elk schepsel is een bouwwerk, ontworpen in het Hart van God. Om deze reden is elk schepsel – elke mensenziel, elk dier, elk element uit de levende natuur – drager van de handtekening van God Zelf. Deze Goddelijke handtekening vormt de aangeboren waardigheid van elk schepsel.
Daarom vormt elke schending van de waardigheid van een schepsel – in het bijzonder van de waardigheid van een mensenziel of van een dier – een ernstige belediging aan God en daardoor een bron van diepe duisternis die de ellende, de chaos, de ongerechtigheid, de algemene onvrede en het leed in de hele wereld vergroot bij elke gelegenheid waarbij een mensenziel een dergelijke schending begaat.

De waardigheid van mensenzielen en dieren wordt in het bijzonder geschonden door mishandeling, foltering, gewelddadigheid, misbruik, onverdraagzaamheid, vernedering en elke vorm van kwelling tegen een schepsel – mens of dier – en discriminatie tegen een medemens op grond van diens ras, geslacht, graad van scholing, levenscultuur, religieuze overtuiging of persoonlijke uiterlijke kenmerken.

Om deze reden stel Ik via Mijn Maria Domina Animarum Werk een onwrikbaar teken voor de strenge veroordeling van Gods wege van elke vorm van racisme, discriminatie, mishandeling, misbruik, foltering, vernedering, en bewuste vermindering van de levenskwaliteit vanwege mensenzielen jegens om het even welke medemens en om het even welk dier.

In Waarheid zeg Ik de zielen, dat God geen enkele mensenziel discrimineert. Zijn beoordeling van elke ziel is uitsluitend en alleen gebaseerd op de mate waarin deze op elk ogenblik van haar leven vruchtbaar is voor de vervulling van Zijn Heilsplan. Deze vruchtbaarheid wordt uitsluitend bepaald door de mate waarin zij de zelfverloochenende Liefde toepast jegens al haar medeschepselen en jegens God en Zijn Werken.

Ziehier de grote boodschap die Ik via Mijn Maria Domina Animarum Werk aan alle zielen wil brengen. De gouden weg naar de grootste bloei van de innerlijke gesteldheden die noodzakelijk zijn om deze boodschap in de hele wereld tot bloei te brengen is deze van de totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding van elke mensenziel aan Mij, teneinde via de totale dienst aan Maria, volmaakt God toe te behoren en uitsluitend Zijn Werken van Liefde te beleven, te volbrengen en in de hele Schepping te verspreiden".


TOTUS TUUS, MARIA !

5. NOODOPROEP IN VERBAND MET DE ONGEBREIDELDE SCHENDINGEN
VAN DE WET VAN DE WARE LIEFDE

aan de zielen gericht via Myriam van Nazareth

In aansluiting op Haar Openbaringen in het kader van de Ware Liefde dicteerde de Heilige Maagd Maria op 23 en 24 december 2021 aan Myriam de volgende noodoproep tot de zielen:

"Teken Mijn volgende woorden op als Noodoproep vanwege de Moeder Gods aan de mensenzielen in verband met de duisternis in de wereld als gevolg van de ongebreidelde schendingen van Gods Wet van de Ware Liefde.

Deze oproep is Mijn Kerstoffensief voor een wedergeboorte van het Licht in de mensenzielen.

Sedert verscheidene jaren reeds wijs Ik erop, dat onze Drieëne God elk detail van elke handeling, elk woord, elke gedachte, elk gevoel, elke bestreving, elk verlangen, elke gewaarwording van vreugde zowel als van pijn, leed, verdriet, angst en om het even welke verdere innerlijke ervaring van elk van Zijn schepselen – dit wil zeggen van elke mensenziel alsook van elk dier – in absolute volmaaktheid, zonder de geringste beperking, zonder de geringste remming ziet, hoort, voelt en in Zijn eigen Goddelijk Wezen gewaarwordt.

Dit vermogen tot absoluut volledige, volmaakte en onbelemmerde gewaarwording is ook Mij geschonken, op grond van het Mysterie van de volmaakte eenheid van Mijn Wil met Gods Wil en de volkomen mystieke overvloeiing met Zijn Hart die de Allerhoogste Mij, de Moeder van de Zoon Gods en Bruid van de Heilige Geest, als een uniek voorrecht heeft vergund.

Ik dring er bij alle zielen op aan, dat zij zich bewust zouden worden van de diepgang, de draagwijdte en de uitwerkingen van dit vermogen: Dit betekent dat Ons absoluut niets ontgaat van de miljarden overtredingen die dagelijks op de wereld worden begaan tegen de Wet van de Ware Liefde, van het onbeschrijflijke leed dat talloze mensenzielen dagelijks overal ter wereld medemensen en dieren aandoen, van de onvoorstelbaar talrijke uitingen van bewuste en van onbewuste dienst vanwege talloze mensenzielen aan de werken en plannen der duisternis, waardoor de mensenzielen, die bij hun schepping een zo uitzonderlijk vertrouwen van God genoten en die slechts in de wereld zijn om de handen, harten, geesten en monden te zijn via dewelke de Goddelijke Schepper Zijn Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in de wereld tracht te grondvesten, voor hun God tot bronnen van onuitsprekelijke kwelling zijn geworden.

Elk levend wezen – elke mensenziel én elk dier – is ontworpen in het Hart van de Allerhoogste. Elk levend wezen is – voor jullie onzichtbaar – getekend met Zijn Goddelijke handtekening als waarmerk van de oorsprong van zijn levenskiem in de Bron van de Eeuwige Liefde. Deze handtekening in de levenskiem is het, die elk levend wezen voor eeuwig verbindt met het Hart van zijn Schepper. Elke schending van deze levenskiem door leed of ontwaardiging aan dewelke een levend wezen – hetzij mensenziel hetzij dier – door een mensenziel wordt onderworpen, vormt een rechtstreekse verwonding aan het Hart van de Allerhoogste aan aan Mijn eigen Hart, en vormt eveneens een schending van de heiligheid van het Leven. Het Leven is een toestand die slechts uit God alleen voortkomt. Alle Leven is en blijft derhalve zowel in de tijd – dit wil zeggen gedurende het tijdelijk verblijf van het levende wezen op aarde – als in de eeuwigheid het uitsluitende bezit en eigendom van zijn Goddelijke Schepper, Die de enige Bron en Bestemming van alle Leven is.

Dagelijks worden in de wereld levende wezens miljarden malen aan de meest uiteenlopende vormen van leed en ontwaardiging onderworpen, wat een onuitsprekelijke belediging vormt aan onze God en bovendien een onuitsprekelijke blaam aan de mensenziel, die was bedoeld als spiegel van Gods Tegenwoordigheid en van Zijn werkingen van volmaakte Liefde binnen de Schepping. De zonde heeft de aarde bedekt met een dikke vacht van inktzwarte duisternis, die de uitwerkingen van de verblindings- en misleidingswerken van de satan ten aanzien van de mensenzielen steeds machtiger maakt, waardoor de zonde zich onophoudelijk blijft vermenigvuldigen. Steeds méér worden mensenzielen en dieren tot slachtoffers gemaakt van de meest onvoorstelbare vormen van liefdeloosheid, onverschilligheid, gevoelloosheid, zelfzucht en hebzucht, en verzinken steeds méér zielen in een onvrede die hen steeds verder van hun God en daardoor van een oprechte beleving en ervaring van de Ware Liefde verwijdert. Dagelijks ervaart God het zo, alsof Hijzelf door mensenzielen overal ter wereld miljarden malen wordt geslagen, geschopt, bespot, belogen, vernederd, van Zijn waardigheid wordt beroofd en zelfs wordt vermoord, want dit alles wordt dagelijks miljarden malen ervaren in de levenskiem van ontelbare levende wezens door de handen, de voeten, de mond, het hart en de geest van talloze mensenzielen.

Ik dring er bij alle mensenzielen op aan, dat zij zich dringend, diep en in alle oprechtheid en eerlijkheid tegenover zichzelf bezinnen over het hele verloop van hun leven vanaf hun jeugd tot op dit ogenblik, hun ware innerlijke gesteldheden, hun houding jegens alle medeschepselen die hun God op hun levensweg heeft toegelaten voor hun eigen spirituele bloei en hun eeuwige toekomst, die is bedoeld als een Eeuwige Zomer doch die door de ongebreidelde overtredingen tegen de Ware Liefde jegens medeschepselen en jegens God Zelf door de mensenzielen zelf wordt veranderd in de concrete dreiging van een eeuwigdurende winter.

Niet God is het, Die jullie de Belofte van een Eeuwige Zomer ontneemt, doch de automatische uitwerkingen van de absoluut volmaakte Goddelijke Wet, die zich nu reeds laten merken in een onophoudelijk toenemende chaos in de hele Schepping en die – voor jullie niet waarneembaar – een onvoorstelbaar hoge tol eisen door de onuitsprekelijke aantallen zielen die zichzelf verdoemen. Ja, een ziel die de zelfzucht en de behoefte om belangrijk en machtig te lijken tot afgoden heeft, oogst niet de vruchten van de Belofte die de ene Ware God heeft voorzien voor elke ziel die de onfeilbare Wet van de Ware Liefde dient in alle situaties, gebeurtenissen en contacten van haar leven op aarde. God heeft Zijn Schepping gemaakt als een volmaakt harmonieus netwerk tussen al Zijn schepselen. Ontelbare schendingen van de zelfverloochenende, dienende Liefde vanwege mensenzielen ten nadele van medeschepselen – medemensen én dieren, want elk schepsel is een bouwwerk van God dat Hij om een onfeilbare reden en met een volmaakte bedoeling heeft gemaakt en in het netwerk heeft ingebouwd – hebben het netwerk zeer zwaar beschadigd en verduisterd.

Er is een weg terug, maar jullie zullen deze weg niet vinden in de vervulling van wereldse werken en plannen, en nog minder in alle pogingen om medeschepselen te laten boeten voor allerlei onvervuld gebleven eigen verwachtingen. Zielen, ontwaak voor de waanzin van deze gesteldheden, die de kettingen zijn van een slavernij jegens de duisternis die eeuwig zal duren indien de ziel niet radicaal tot berouw komt over het leed dat zij medeschepselen aandoet, en dit leed niet of onvoldoende goedmaakt door een definitieve omkeer naar een spontane toepassing van een zelfverloochenende dienende Liefde jegens alle medeschepselen, met achteruitstelling van de belangen en behoeften die zij meent te hebben doch die voor het overgrote gedeelte slechts schijnlichten in stand houden, die met de wereldse dood voor eeuwig doven.

Dit is de enige weg naar herstel van het netwerk van de Schepping. Heb elk medeschepsel méér lief dan jullie zelf, en jullie zullen zowel jullie eigen eeuwige toekomst redden alsook de hele Schepping leiden naar een wedergeboorte in een Rijk dat niet langer door de satan wordt beheerst, doch door de ene Ware God. De satan is de bron van alle leed, ellende, chaos, ongeluk, ongerechtigheid, onvrede, angst, vertwijfeling en uitzichtloosheid. De ene Ware God is de bron van de Ware Liefde, Vrede, Geluk, Gerechtigheid, en gevoelens van volmaakte geborgenheid en veiligheid in en tussen alle schepselen.

God kan de wereld niet uit zijn ellende bevrijden zonder jullie intense, actieve medewerking en een vlekkeloze toepassing van de zelfverloochenende Liefde jegens al jullie medeschepselen, want reeds bij het begin der wereld heeft Hij jegens jullie het bewijs van Zijn absoluut volmaakte Liefde geleverd door Zijn Decreet krachtens hetwelk Hij niets zou doen zonder de oprechte, volle, onvoorwaardelijke medewerking vanwege de mensenziel in een volmaakte eenheid van wil en bestreving met Hemzelf. Deze eenheid vindt Hij in de wereld sedert de erfzonde steeds minder terug. De mensenzielen hebben alle leed, ellende en chaos in de Schepping veroorzaakt, in stand gehouden en dag na dag versterkt. Op gelijke wijze zal de mensenziel de Schepping uit dit leed, deze ellende en chaos moeten bevrijden door God de kans te geven om Zijn Plannen van volmaakte Liefde ten volle te kunnen uitwerken teneinde de wereld te genezen van de zware kanker die de zielen over hem hebben afgeroepen door de Wet van de Ware Liefde te verloochenen door alle duisternis die zij over hun medeschepselen blijven afroepen.

Zonder een oprecht verlangen vanwege zeer veel mensenzielen naar de onverdeelde heerschappij van God in de wereld kan de wereld niet van deze kanker genezen, want het enige medicijn tegen deze kanker is een vlekkeloos stromende Liefde doorheen het hele netwerk.

Elke ziel die een medeschepsel slaat of kwelt, slaat en kwelt tevens God in dit medeschepsel, en krijgt deze slagen en deze kwellingen op haar eigen ziel terug, zodat zijzelf in de eeuwigheid de grote verliezer is.

Hoe zou een ziel die het zaad van leed, ellende, angst en uitzichtloosheid over medeschepselen uitstrooit, zelf gelukkig kunnen worden terwijl zij via de uitwerkingen van de Wet der Gerechtigheid de vruchten van dit zaad in zichzelf oogst nadat dit zaad zich vele malen heeft vermenigvuldigd? Inderdaad, alles circuleert eindeloos doorheen het netwerk van de Schepping, en geen ziel kan een medeschepsel doorheen een hel sturen zonder ook zelf de hel te oogsten, en wel in tijd én eeuwigheid. Wie een duivel voedt, krijgt vele duivelen bij zich terug, die alle hetzelfde voedsel opeisen.

De Goddelijke Wet verlangt van elke mensenziel een vlekkeloze toepassing van de zelfverloochenende, dienende, zorgende en koesterende Liefde jegens elk medeschepsel, opdat het hele netwerk van de Schepping een ononderbroken heilige kringloop van Goddelijk Liefdesvuur zou kunnen zijn en blijven. Elke ziel die een medeschepsel slaat, kwelt, terroriseert, besteelt, verwaarloost of ontwaardigt, doet dit alles tevens God Zelf aan, en legt daardoor jegens de Eeuwige Rechter een dubbel getuigenis af voor haar onwil om mee te werken aan de grondvesting van een heilig Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid, en voor haar open keuze ten gunste van de vergroting van de macht van de duisternis met haar vruchten van ellende, leed, chaos en ongerechtigheid over de hele wereld.

Een ziel die medeschepselen op welke wijze dan ook mishandelt, legt jegens God een open getuigenis af voor het feit dat zij de Ware Liefde en alle met deze Liefde gepaard gaand Geluk niet op prijs stelt, en nodigt hierdoor openlijk alle mogelijke ellende in de hele Schepping én in haar eigen leven uit.

Een dubbel getuigenis, inderdaad: God Zelf voelt dit alles in Zijn eigen Wezen, samen met de naam van de ziel die het veroorzaakt, en bovendien wordt dit alles ingeschreven in het levensboek van elk levend wezen dat door de betreffende ziel tot slachtoffer van haar duisternis wordt gemaakt, zodat God de aan het schepsel toegebrachte duisternis bij de dood van dit schepsel eveneens afleest in diens levensboek, samen met de naam van de ziel die deze duisternis heeft veroorzaakt. Welke ziel wil ooit voor haar God verschijnen met een onloochenbaar dubbel getuigenis voor haar open keuze voor dienst aan de duisternis?

Welke ziel kan duisternis zaaien in een netwerk waarvan zij zelf deel uitmaakt, en niettemin verwachten, hierdoor zelf gelukkig te worden, terwijl al haar eigen duisternis met onfeilbare zekerheid in vermenigvuldigde grootte op haar terugslaat?

Deze wet berust op volmaakte Goddelijke Wijsheid, daar God elke mensenziel het gezelschap geeft van medeschepselen – medemensen en dieren – voor de vermeerdering van haar vreugde en als kanalen ter vermeerdering van haar eigen zielenbloei, doordat elk medeschepsel een kanaal in de stroming van de Goddelijke Liefde vormt en zijn eigen eigenschappen, kenmerken en vermogens bezit via dewelke het kan bijdragen tot de rijping en de bloei van het geheel.

Daar God van elke mensenziel een eigen persoonlijke, levenslange bijdrage tot de wedergeboorte van het Licht in alle harten en daardoor tot de grondvesting van Zijn Rijk op aarde en de definitieve verbanning van alle duisternis, ellende, leed, chaos en ongerechtigheid uit de wereld verwacht, wordt het ogenblik van deze wedergeboorte louter bepaald door het oprechte verlangen van elke mensenziel naar de volledige vervulling van de Goddelijke Wet van de Ware Liefde. Eén enkele belofte kan Ik de mensheid slechts doen, en daarvoor richt Ik Mij tot elke individuele mensenziel:

Geef je vanaf dit ogenblik oprecht, onvoorwaardelijk en met achteruitstelling van de behoeften en belangen die je persoonlijk meent te hebben, totaal aan elk medeschepsel in Ware Liefde, dienstbaarheid, hulpvaardigheid, zorgzaamheid, vanuit de aanhoudende wil om een zuiver kanaal van Licht, warmte en geborgenheid voor elk medeschepsel te zijn, en beschouw daarbij elk medeschepsel – elke medemens en elk dier – als een broer of zus in God, een reisgezel of reisgezellin op de weg naar het Eeuwig Leven, een kanaal van Liefde dat God op je weg heeft gebracht, en je zult het Ware Geluk oogsten, nog tijdens je leven op aarde doch nog veel méér erna. Tijdens je levensreis zal de duisternis blijven trachten, je voor haar eigen werken en plannen terug te winnen, want zonder ieder van jullie kan de duisternis absoluut niets bereiken. De ziel echter, die God dagelijks het bewijs levert voor een oprecht verlangen naar de vervulling van Zijn Wet van de Ware Liefde jegens al haar medeschepselen, zal Zijn machtig schild ontvangen tegen elke poging van de satan om haar voor de verwezenlijking van zijn duistere werken, plannen en verlangens in te zetten. Deze ziel zal tevens door God worden gewapend met de onvoorstelbare macht van een groeiende innerlijke Vrede.

Zoek geen compensatie voor je dagelijkse beproevingen door het kwellen of benadelen van medeschepselen, doch aanvaard deze beproevingen als datgene wat zij waarlijk zijn: sleutels tot het Rijk van de volmaakte Eeuwige Gelukzaligheid en tot de ontsluiting van het Rijk van de volmaakte Liefde op aarde. Maak jezelf integendeel volkomen één van hart en van bestrevingen met de Christus, en je zult het Ware Geluk oogsten in overvloed. Elke ziel die de Goddelijke Wet van de Ware Liefde in haar eigen leven volkomen zoekt te vervullen, zaait geen ander zaad uit dan zaad van vruchten van Licht en warmte, van Liefde en Vrede, van Geluk en Gerechtigheid. Elke overtreding op de Wet van de Ware Liefde vernietigt dit zaad en vervangt het door zaad van ellende, leed, chaos, ongerechtigheid, angst en uitzichtloosheid, en vergroot de macht van diegene die talloze mensenzielen tot zijn slaven heeft gemaakt om via hen alles onzichtbaar en onwerkzaam te maken, wat God in de wereld tracht te doen bloeien. Het zaad van zelfverloochenende Liefde draagt in zich het Goddelijk Groeiplan van het Paradijs. Het zaad van leed en kwelling, van zelfzucht en zelfverheffing, van materialisme en winstbejag en van goddeloosheid daarentegen, draagt in zich de vruchten van de wereldbeheersing door de satan. Het is jullie bekend, dat een wereld in de klauwen van de satan een wereld is die wordt verscheurd door leed, ellende, chaos, dreiging, angst, onzekerheid en een beklemmende onvrede.

Wees vanaf nu jullie heilige roeping als werktuigen voor de verwezenlijking van Gods Werken waardig, en jullie zullen poorten zien opengaan naar een leven waarvan jullie de schoonheden niet eens kunnen beginnen vermoeden". (einde noodoproep vanwege de Meesteres van alle zielen van 23-24 december 2021)


TOTUS TUUS, MARIA !

6. NOODOPROEP VANWEGE DE KONINGIN DES HEMELS AAN DE ZIELEN
TOT VOORBEREIDING VAN GODS RIJK OP AARDE

door Haar tot elke individuele ziel gericht via Myriam van Nazareth

op 7 januari 2022

"Zielen, door God in de wereld gezonden om het zwaar beschadigde netwerk van Zijn Schepping te helpen herstellen opdat Zijn volmaakte Liefde moge bloeien tot in de verste uithoeken van de wereld, Ik richt Mij tot ieder van jullie individueel met de volgende dringende woorden:

In de eerste plaats van alle christenen verwacht God dat zij hun leven – dit wil in de eerste plaats zeggen: de wijze waarop zij vanuit hun hart omgaan met alle omstandigheden, situaties, gebeurtenissen en contacten op hun levensweg – zo vruchtbaar maken dat het in optimale vorm door God kan worden gebruikt om Zijn Plannen en Werken ten aanzien van de hele Schepping concreet ten uitvoer te brengen.

Dit is wat Ik steeds heb bedoeld wanneer Ik zei dat van elke ziel wordt verwacht dat zij haar handen, haar mond, haar hart, haar geest en haar wil maakt tot werktuigen via dewelke God Zijn Plannen en Werken kan volbrengen. Daartoe is elke ziel geroepen, dit is de ware zin van elk mensenleven: Op grond van de vrijwillige, spontane en onophoudelijke actieve medewerking van mensenzielen wil God de hele wereld brengen tot de staat die Hij vanaf de scheppingsdaad had voorzien: een Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen ALLE schepselen.

In deze staat van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen verkeerde de Schepping in het Aards Paradijs, doch deze staat is verloren gegaan met de erfzonde. Op de mensenziel berust de verantwoordelijkheid voor de teloorgang van het Aards Paradijs, en op de mensenziel berust dezelfde verantwoordelijkheid om de Schepping naar deze staat terug te helpen brengen. De door God beoogde staat is deze welke bekend staat als het Rijk Gods op aarde, waarvan God de uiteindelijke grondvesting heeft voorzien in een staat van leven die bekend staat als het Messiaanse Tijdperk.

Het Rijk Gods op aarde moet de staat van leven worden, die hierdoor is gekenmerkt, dat het leven op aarde, de hele levensatmosfeer, door alle schepselen moet kunnen worden aangevoeld als een volkomen weerspiegeling van het Hart van de Goddelijke Schepper Zelf, dit wil zeggen: een volkomen uitdrukking van de volmaakt vervulde Wet van de Ware Liefde.

Door de onvoorstelbare veelheid en ernst van alle sedert de erfzonde begane zonden is de wereld afgegleden in een moeras van leed, ellende, chaos en ongerechtigheid, met een levensatmosfeer die wordt gekenmerkt door onzekerheid, beklemming, angst, wantrouwen en uitzichtloosheid in zeer veel mensenzielen en tussen de schepselen onderling. De mensenzielen hebben al hun medeschepselen mede tot slachtoffer gemaakt van deze toestand, die de wereld heeft gemaakt tot een spiegel van het hart van de satan in plaats van een spiegel van het Hart van God.

Ik blijf beklemtonen dat God weliswaar de uiteindelijke grondvesting van Zijn Rijk op aarde heeft beloofd, doch dat deze er slechts kan komen door de actieve inzet van de mensenzielen zelf, door een radicale oriëntering van hun innerlijke leven op de vervulling van de Wet van de Ware Liefde en een radicaal breken met elke neiging en elke bekoring tot schending van deze Wet jegens God Zelf en jegens om het even welk medeschepsel.

Op elke mensenziel rust deze zware opdracht, in de eerste plaats op elke christen, want de christenen hebben de Grote Nalatenschap van de volmaakte, zelfverloochenende Liefde en van de uiterste inzet voor de bloei van Gods Rijk op aarde rechtstreeks uit de handen van de Zoon van God ontvangen, en van hen verwacht God een levend voorbeeld van de geest van de Christus tot volkomen verlamming van de macht der duisternis in de hele Schepping.

Indien je de huidige staat van de wereld kon waarnemen door Gods ogen en door Mijn ogen, zou je de onvoorstelbare omvang en ernst van de door de zonden der mensenzielen ontstane ellende, leed, chaos, ongerechtigheid en ongeluk in en tussen alle schepselen kunnen vaststellen, alsook de omvang van de ontwrichting die dit alles bezig is, aan te richten in het leefmilieu. Deze vaststelling zou je overtuigen van de hoogdringendheid van Mijn oproep. De huidige staat van de wereld is een onuitsprekelijke blamage aan de mensheid en een onuitsprekelijke belediging aan de Goddelijke Schepper. Geen mensenziel kan zich de omvang van de stromen van Liefde voorstellen, die God elk ogenblik van elke dag over de Schepping moet uitstorten om te verhinderen dat deze in één oogwenk zichzelf onherroepelijk zou vernietigen onder de lawine van de duisternis die van het geheel van de mensenzielen uitgaat.

Daarom mag en moet Ik deze woorden zonder enig uitstel tot ieder van jullie richten, opdat de kiem van heiligheid die God in ieder van jullie heeft gezaaid, onverwijld tot bloei moge komen tot redding van Gods Schepping.

Wat vraagt God van jou?

★ Richt je innerlijk leven zo in, dat je dag na dag elk ogenblik, in elke situatie en in elk contact, een zonnestraal bent voor elk medeschepsel in je huis, tuin en leefwereld. Je hart moet in volle oprechtheid een zodanige uitstraling bezitten dat elk medeschepsel in jouw tegenwoordigheid God Zelf nabij voelt: een atmosfeer van Licht, Liefde, warmte, Hoop, bemoediging en geborgenheid. Zo zul je voor elk medeschepsel met hetwelk je in aanraking komt, reeds een klein paradijs bouwen, een voortuin op het beloofde Rijk Gods op aarde en een domein dat aan de macht van de satan wordt onttrokken.

★ Richt je hele denken, voelen en verlangen zo intens op God en Zijn verlangens, op de oneindig liefhebbende wonderdoende en lijdende Christus en op Mij, dat vele van de wereldse behoeften die je meent te hebben, hun aantrekkingskracht verliezen. Weet, dat vele van deze behoeften in jou tot leven komen en je verlangens beheersen omdat de duisternis je deze onbewust voorspiegelt opdat je steeds verder van God verwijderd zou raken en niet volkomen door Hem zou kunnen worden ingezet voor de vervulling van Zijn Plannen en Werken. Zo weet de satan reeds eeuwen lang de vervulling van de Grote Goddelijke Belofte, de grondvesting van Gods Rijk op aarde, uit te stellen door manipulatie van talloze mensenzielen, waaronder ontstellend velen die als christenen zijn geboren.

★ Betracht in de diepste zin van het woord een getrouwe navolging van Jezus Christus, door elke situatie van je leven protestloos te aanvaarden, want Gods Voorzienigheid moet zeer veel in je leven toelaten opdat Hij op grond van de wijze waarop jij ermee omgaat, grondstoffen moge vinden voor de bereiding van de genaden die de Schepping moeten zuiveren van de verwoestende invloeden der duisternis. Heb al je medeschepselen en hun welzijn lief boven jezelf en je eigen vermeende behoeften, want God heeft de zelfverloochening en oprechte gevoelens van nederigheid van elke mensenziel zeer hard nodig om de macht van de duisternis in de wereld voorgoed te breken.

★ Maak van harte gebruik van de gouden weg die God voor de zielen heeft voorzien om hun leven te helpen maken tot ware fabrieken van waardevolle grondstoffen voor de bereiding van genaden voor de wereld: Beleef in elk detail van je innerlijke leven en van al je doen en laten een strikte toewijding aan Mij, de Koningin van Hemel en aarde, de Vrouw Die in vervulling van de Goddelijke Belofte in innige samenwerking met de aan Haar gegeven zielen de kop van de satan zal verpletteren.

De Triomf van Mijn Onbevlekt Hart is niets anders dan het door God voorziene zichtbare Teken van de restloze overwinning van de Ware Liefde op alle werken der duisternis, tot ontsluiting van de gouden vruchten van de Verlossingswerken van Jezus Christus. Strikte toewijding aan Mij is niet het uitspreken van een gebed, doch een levenslange, elk ogenblik van elke dag en elke nacht beleefde opoffering van alle wederwaardigheden van het leven aan Mij, waardoor de ziel Mij aanvaardt als haar onbetwiste Meesteres en innerlijke Gids naar volmaakte eenheid met het Hart van de Christus. Het is een verbond van overdracht van innig aanvaarde en van oprechte zelfverloochenende Liefde vervulde handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen aan Mij, opdat Ik deze in innige versmelting met Mijn absoluut volmaakte Liefde en eenheid met de Wil van God Zelf, met een oneindige meerwaarde aan God moge kunnen aanbieden als bouwstenen in de fundering van de Triomf van de Vrouw, waardoor de grondvesting van Gods Rijk op aarde zal worden ingeluid.

In het uur waarin de mensheid Mij onvoorwaardelijk zou erkennen als de door God voorziene Meesteres van alle zielen, zou de macht van de satan over deze wereld geen ogenblik meer staande blijven, want in deze hoedanigheid der hoedanigheden vertegenwoordig Ik in de volheid de macht van God over de bestemming van de vruchten van alle doen en laten van alle zielen, met inbegrip van alle werken en plannen der duivelen.

Er is geen andere weg om de Goddelijke Wet volkomen te vervullen dan deze van de zelfverloochenende Liefde, en naarmate deze Wet vollediger wordt vervuld, zal de duisternis haar greep op steeds méér mensenzielen verliezen. Het uur waarin Gods Rijk op aarde voorgoed kan worden gegrondvest, wordt niet bepaald door een gericht ingrijpen van God Zelf, doch door de mate waarin de mensenzielen de Wet van de Ware Liefde vervullen. Stel daarom geen ogenblik langer uit om een kanaal van Licht en warmte te zijn voor elk medeschepsel dat God op je levensweg toelaat, hetzij kortstondig hetzij langdurig.

Zo zal jouw tegenwoordigheid overal waar je komt, een stukje paradijs scheppen in de harten van je medeschepselen, kan ook in deze medeschepselen een nieuwe Lente van Liefde en Hoop tot bloei worden gebracht, en zullen zich steeds méér deuren openen voor de intrede van Gods Rijk, dat de doodsklok zal luiden voor alle leed, alle ellende, alle chaos en alle ongerechtigheid op deze wereld.

Dan, in dat uur, zal Jezus Christus voor het eerst kunnen zien dat Zijn onvoorstelbaar Lijden voor het Ware Geluk in de hele Schepping niet vergeefs is geweest".


TOTUS TUUS, MARIA !

7. KORTE OPROEP TOT GENEZING VAN DE WERELD

vanwege de Meesteres van alle zielen, februari 2022

via Myriam van Nazareth

"Zussen en broeders van Christus, willen jullie een wereld zonder ellende, zonder leed, zonder chaos, zonder ongerechtigheid, zonder oorlog en zonder onvrede, maak dan een eind aan elke vorm van kwelling, foltering, mishandeling en ontwaardiging van medemensen en dieren, en respecteer de volle waardigheid van elk levend wezen als bouwwerk van God met een specifieke, zinvolle levensopdracht en rol binnen de hele Schepping voor de voltooiing van Gods Plan van Heil, dat slechts volmaakte harmonie tussen alle schepselen en het Geluk voor ieder van jullie beoogt, zowel op aarde als erna.

Aan dit Geluk moet ieder van jullie actief meewerken, want God werkt via jullie handen, monden, harten en geesten aan de vervulling van Zijn Wet van de Ware Liefde in de wereld.

Beleef een oprechte zelfverloochenende Liefde jegens elk medeschepsel (medemensen én dieren) met wie jullie in contact komen, en deze wereld zal zijn duisternis afschudden voor een grootschalige geboorte van het Licht en het Ware Geluk voor alle schepselen, want de maat van de harmonie, de Ware Vrede en het Ware Geluk binnen de Schepping wordt bepaald door de maat waarin de mensenzielen Gods Wet van de Ware Liefde actief, spontaan, oprecht en onvoorwaardelijk vervullen".


TOTUS TUUS, MARIA !

8. OPROEP NAAR AANLEIDING VAN DE RUSSISCH-OEKRAÏENSE OORLOG

door Maria, de Moeder van Jezus Christus en Koningin van Hemel en aarde
via Myriam van Nazareth aan alle zielen gegeven

De onderstaande woorden werden in mei 2022 door de Heilige Maagd Maria privaat gesproken tot Myriam, en op Haar bevel op 2 juni 2022 vrijgegeven voor publicatie.

"In mijn geliefde Oekraïne woedt een oorlog die is ontketend door de satan zelf in een ultieme poging om de wereld totaal te ontwrichten. Deze oorlog maakt rechtstreeks deel uit van de laatste fase van de strijd van de duisternis tegen het Licht voor de beheersing van de wereld met als uiteindelijke doelstelling de vernietiging van de Schepping.

De duisternis bedient zich daartoe van een regime dat zich ertoe leent om de werken en plannen van de antichrist ten uitvoer te brengen op een wijze en in een intensiteit die in de loop van de geschiedenis van de mensheid nauwelijks ooit zijn overtroffen.

Zie toch de tekenen, die de strategie van de satan, zoals Ik deze sedert zoveel jaren aan de zielen openbaar, in al haar duidelijkheid zichtbaar maken:

Je ziet bewuste, opzettelijke en totaal ongebreidelde verwoesting op een buitengewoon grote schaal en in een onbegrensde gruwelijkheid. Je ziet onoverzienbare chaos, ellende, leed, moord, uitroeiing, verkrachting, foltering, diefstal, plundering, vandalisme, ontvoering, terreur, onvervroren koudbloedig sadisme jegens medemensen en zelfs dieren, de meest ondenkbare vormen van misdaad tegen de mensheid, en een alles beheersende wil om ellende, lijden en dood te zaaien. Je ziet en hoort grootscheepse en volkomen schaamteloze leugen, misleiding, misinformatie en opruiing met de bedoeling, in talloze mensenzielen haat, agressie, moordlust en irreële gevoelens van bedreiging aan te wakkeren, dit alles met de bedoeling dat de bodemloze duisternis van eigen misdaden aan de oppervlakte gerechtvaardigd zou lijken. Bovendien wordt dit alles ontworpen en bestuurd vanuit een systeem van ongebreidelde corruptie en onderdrukking. In deze oorlog ontplooit de antichrist zijn hele laboratorium van duisternis.

Wat je ziet, gaat oneindig veel verder en dieper dan een militaire operatie, het is bewuste, geplande, gewilde, systematische moord op de waardigheid van alles wat leeft, op de beschaving zelf, en op elk gevoel van innerlijke Vrede en geborgenheid in zeer vele zielen, met als uiteindelijk doel de dood van elk spoor van Liefde, de instandhouding van een atmosfeer van bedreiging, en de uitroeiing van elk vertrouwen in de macht van het Licht in de wereld. Zo wordt in miljoenen zielen de innerlijke verbinding met God bedreigd en worden in deze zielen de Ware Liefde, het Ware Geloof en de Ware Hoop zwaar verziekt, zelfs ontworteld.

Dit alles zijn de halen van de handtekening van de satan.

Ik roep alle zielen op tot een spiritueel offensief tegen deze tomeloze duisternis, door alle slachtoffers van deze duisternis alsook alle daders en alle morele verantwoordelijken te ondersteunen via innerlijk Licht vanuit jullie harten. Duisternis kan slechts onwerkzaam worden gemaakt door Licht, door positieve gedachten, gevoelens en verwachtingen. Geen werk en geen plan van de satan kunnen in stand worden gehouden en hun uitwerkingen blijven produceren wanneer zij worden bestraald met oprecht Licht uit voldoende mensenharten. Het Licht is het onoverwinnelijk wapen van de almachtige God.

Laat jullie niet door de duisternis verleiden tot gevoelens van haat, van wraakzucht of van ontmoediging, evenmin als tot onverschilligheid. Hier staat oneindig veel méér op het spel dan het herstel van de soevereiniteit van een staat en een volk, het gaat hier in de diepste zin van het woord om het onwerkzaam maken van een buitengewoon offensief van de satan zelf en om het behoud en herstel van de menselijke waardigheid, van de menselijke beschaving, en van de Schepping als Werk van God.

Op elke ziel rust de verantwoordelijkheid, de tekenen van Gods Tegenwoordigheid en werking in de Schepping te helpen herstellen en te helpen versterken, in de eerste plaats daar waar de satan zijn werken het meest zichtbaar en voelbaar maakt.

Koester in jullie harten het Licht van een innerlijke Vrede en de warmte van een oprechte Liefde, de enige krachten die de macht van de duisternis onwerkzaam kunnen maken. Geen enkele vorm van geweld en geen enkele nucleaire dreiging zijn tegen de macht van een oprechte innerlijke Vrede en een oprechte Liefde bestand. Angst, vrees en gevoelens van onveiligheid zijn evenzeer wapens van de satan als de duistere handelingen, gedachten en gevoelens die hij via mensenzielen tot bloei tracht te brengen.

Mijn beschermende hand rust op de Oekraïne en op de Schepping als geheel, maar Ik heb het Licht uit vele mensenharten nodig om de volle macht van God vrij te maken, die deze toestand van vreselijke duisternis volledig ten goede kan keren en alle duisternis kan veranderen in het Licht van een nieuwe, echte Vrede en Liefde met de uitroeiing van elke bron van boosaardigheid die duisternis zoals deze, welke je nu in haar volle razernij in werking ziet, tot ontplooiing zoekt te brengen opdat Gods Werken en alle zaad van Zijn Liefde in de harten vernietigd zouden worden.

Laat jullie niet door het ongeëvenaarde geweld van de krachten van de antichrist overtuigen van een dreigende overwinning van de cultuur van de dood. Jullie hebben de macht om Mij te helpen, de sleutel om te draaien in de kerker waarin Ik in Gods opdracht de satan en al zijn werken en plannen zal opsluiten. Laat deze macht tot volle bloei komen door een aanhoudende, onvoorwaardelijke en zelfverloochenende Liefde en door tekenen van een oprechte solidariteit zoals tussen ware kinderen Gods. Deze solidariteit kan haar immense macht slechts ontwikkelen in de mate waarin ieder van jullie dagelijks in een gesteldheid van innerlijk Licht oprecht de dagelijkse beproevingen aanvaardt teneinde jullie lijdende zussen en broeders én jullie dwalende en verduisterde zussen en broeders in het verborgene te helpen dragen. Zij die van harte de werken en plannen van duisternis helpen verwezenlijken, vergroten de ellende van de hele wereld en verdoemen met zekerheid zichzelf voor de eeuwigheid.

De cultuur van dood, leed, ellende, verdrukking, misleiding, zelfbedrog en leugen is niet door God gemaakt, doch door de satan. God is Leven, Liefde, Licht, Vrede en Waarheid. Naarmate deze eigenschappen in mensenharten waarlijk mogen heersen, wordt elke bron van duisternis en verdrukking dieper en dieper ontworteld. In een wereld waarin de Ware Liefde oprecht kansen krijgt, heeft niet de satan het laatste woord, doch God".


TOTUS TUUS, MARIA !

9. OPROEP TOT MEDEONDERTEKENING VAN HET
DOODVONNIS AAN DE ELLENDE DER WERELD

Openbaring vanwege de Meesteres van alle zielen uit juni 2023
gegeven in het kader van de onderrichting
'Doodvonnis aan de ellende der wereld'

aan alle zielen gericht via Myriam van Nazareth

"Op elke mensenziel rust de heilige plicht, haar individuele levensopdracht in dienst van Gods Werken en Plannen te vervullen in elke situatie van haar leven en in elke ontmoeting met om het even welk medeschepsel. Elk verzuim om deze levensopdracht te vervullen, opent voor de duisternis de deur om nieuw leed, nieuwe ellende, nieuwe chaos, nieuw ongeluk in en tussen schepselen wortel te doen schieten en daardoor de wereld verder te verzieken. Zij beoogt hierdoor, elke mensenziel naar de eeuwige zelfverdoeming te leiden en de wereld voorgoed tot een oord van lijden en kwelling te maken, en bedient zich daartoe van de meest uiteenlopende schijnbeloften om elke ziel ertoe aan te zetten, haar leven in dienst te stellen van idealen die schijnbaar gelukkiger maken doch haar in werkelijkheid doen vervallen tot een werktuig van leed en ellende.

Trap niet in deze val. Blijf God trouw, ook al lijkt dit een weg van beproevingen en kruisen. Maak dit tot je heilige opdracht voor elke dag: Wees in elke situatie van je dagelijks leven en in elk contact met om het even welk medeschepsel, mens of dier, een kanaal van Licht, Liefde en Vrede. Leef zodanig dat je elke avond met zekerheid kunt zeggen dat je in de loop van de voorbije dag in elk medeschepsel dat je die dag hebt ontmoet, gevoelens van welzijn en geborgenheid hebt achtergelaten, dat je voor elk medeschepsel een spiegel van de zachte, warme en lichtvolle Liefde en Vrede van God Zelf bent geweest. Slechts zo kun je dag na dag bijdragen tot ondermijning van de werken en plannen van verwoesting die de duisternis via elke ziel ten uitvoer zoekt te brengen, en tot een spirituele revolutie die de wereld zal veranderen in het paradijs dat de Schepper reeds van meet af aan in Zijn Schepping tracht te grondvesten opdat het Geluk van elk schepsel volmaakt zou zijn.

God had alle vertrouwen voor de instandhouding van een volmaakte harmonie in Zijn Schepping gesteld in de mensenziel. Hij doet dit nog steeds. De mensenziel kan aan deze Goddelijke verwachting slechts beantwoorden door jegens elk medeschepsel een spiegel van de Eeuwige Liefde te zijn. Leef daarom zo, dat jouw tegenwoordigheid in het leven van elk medeschepsel voor dit laatste een positief verschil kan maken, zodat het voor dit schepsel goed was dat jij er was en dat je op zijn levensweg bent geweest, zelfs al is de ontmoeting slechts eenmalig of slechts van korte duur geweest.

De keuze ligt bij elke ziel afzonderlijk: Wil je een wereld van Liefde, Vrede en geborgenheid tussen alle schepselen en daardoor een spiegel van de Hemel, of een wereld verziekt van leed, kwelling en ellende, en daardoor een spiegel van de hel zelf? De weg is aan alle zielen van alle tijden getoond door Jezus Christus. Mijn opdracht is het, de wegwijzers die Hij op je weg heeft geplant, in je hart op te poetsen opdat hun boodschap opnieuw leesbaar zou zijn, want het stof van wereldse schijnbeloften en misleiding heeft de zielen verblind. Weet, dat ieder van jullie God gelukkig maakt in elke handeling en elk woord van oprechte Liefde jegens elk medeschepsel. Voor Hem is dit de vervulling van de weg die Hij reeds eeuwenlang in jullie tracht te ontsluiten, opdat Hij op Zijn beurt voor jullie de weg naar de Eeuwige Gelukzaligheid, en voor de wereld de weg naar een absoluut volmaakt paradijs van Liefde en Vrede moge kunnen ontsluiten.

Help Hem, alle ellende en leed op deze wereld ter dood te brengen, want zij schenden het Gelaat van de Eeuwige Liefde in het Hart van jullie Schepper evenals in jullie eigen harten. Het leven op deze wereld heeft slechts één zin: dat het een reis van Liefde zou zijn, zodat alle schepselen in volmaakte harmonie kunnen leven, en leed en ellende geen kans meer krijgen".