TOTUS TUUS MARIA !

MARIA’S KETTING VAN LICHT

Uitnodiging van Maria aan de zielen
Onderrichting van de Allerheiligste Maagd MARIA aan

Myriam van Nazareth

In november 2018 gaf de Heilige Maagd Maria aan Myriam de volgende korte onderrichting:

"God heeft Zijn Schepping gemaakt als een reusachtig netwerk van kanalen en knooppunten van Licht, die alle onderling met elkaar verbonden zijn. Het grootste, doch voor menselijke zintuigen niet waarneembare Werk van God bestaat hierin, dat Hij elke seconde stromen van Licht doorheen dit netwerk zoekt te stuwen, in de vorm van immense golven van Goddelijke Liefde. De duisternis daarentegen, zoekt dit netwerk ononderbroken te verstoren, te verontreinigen, te verzwakken, en waar mogelijk helemaal onwerkzaam te maken. Daartoe tast de duisternis onophoudelijk alle mensenzielen af om hun zwakheden, hun verleidbaarheden voor duistere invloeden, zodanig te bespelen dat zij deze zielen, al hun doen en laten en al hun innerlijke gesteldheden voor de eigen verwoestingswerken kan inzetten.
Zo leidt de duisternis mensenzielen weg van hun enige ware levensopdracht: deze als werktuigen in dienst van de voltooiing van Gods Werken door hun vrijwillige actieve beleving van de Ware Liefde jegens God en jegens al hun medeschepselen, de enige gesteldheid die hen tot een lichtpunt in het netwerk van de Schepping maakt".

Een dag later zei de Koningin des Hemels:

"Aan de vooravond van het feest van Mijn Zoon als Koning van de Schepping moet Ik wijzen op de roeping van elke christen om de Werken van de Christus in zich tot voltooiing te brengen, door vrijwillige, actieve, spontane en volhardende inzet van haar hele leven en haar ingesteldheden jegens al haar medeschepselen, in vlekkeloze zelfverloochening. Zonder deze inzet kan de Christus niet Koning van de ziel zijn, en wordt Zijn Rijk in de ziel stap voor stap grondiger bezet door de vorst der duisternis, die er geen enkele steen op de andere laat".

Toen God de mens schiep, schonk Hij de ziel het vermogen om eeuwig te leven. Hij koesterde het verlangen dat alle zielen na een leven op aarde het Eeuwig Leven in volmaakte Gelukzaligheid met Hem in de Hemel zouden delen. Omdat de Godheid volmaakt is, kan de ziel slechts in Zijn Tegenwoordigheid leven indien zij ook zelf volkomen zuiver is, want de levenskracht van God, die tot uiting komt in de Liefde waaruit alles geschapen, verlost en geheiligd wordt, is zo overweldigend dat het schepsel deze kracht slechts in zich kan opnemen in de mate waarin het in zijn inwendige gesteldheden op God gelijkt.

Om deze reden is een heel grote meerderheid van de zielen na hun leven op aarde niet klaar om de Hemel te betreden: Zij zouden de overweldigende stroming van de Goddelijke Liefde niet aankunnen, zij zouden erdoor verpletterd worden. In november 2015 openbaarde de Meesteres van alle zielen privaat aan Myriam de volgende interessante stelling: "Slechts vuur verschroeit niet in vuur. Om deze reden kan de ziel de atmosfeer van de Hemel niet verdragen tot zij zelf één en al Liefdesvuur is geworden". Dit betekent letterlijk, dat een ziel pas de Hemel binnen kan gaan zodra haar Liefde volmaakt gezuiverd is, want Maria verwijst hier naar het Vuur van de volmaakte Liefde, waarvan de Hemel volledig vervuld is.

Om deze reden schiep God het vagevuur: een oord van loutering, waar zielen na hun aardse leven de schuld van alle zonden, fouten en nalatigheden die zij niet hebben gebiecht of die zij tijdens hun leven onvoldoende hebben goedgemaakt, door lijden in de ziel kunnen afbetalen tot zij de graad van zuiverheid hebben bereikt die noodzakelijk is om in de Tegenwoordigheid te leven van God en van Zijn Vertegenwoordigster naar de zielen toe: Maria, de Allerheiligste Maagd. Laten wij nooit vergeten dat zonden, fouten en nalatigheden niets anders zijn dan tekortkomingen jegens Gods Wet van de Ware Liefde.

Omdat de duivelen de toelating hebben gekregen om de zielen op aarde te beproeven, is het leven op aarde ten prooi aan vele verontreinigende invloeden. Na de erfzonde, de eerste zonde van de eerste zielen die ooit door God zijn geschapen, waren alle zielen getekend door een smet die het bereiken van de volle zuiverheid (heiligheid) onmogelijk maakte. Om deze reden verkondigde God Zijn Heilsplan voor de zielen: Alle zielen zouden de kans krijgen om zich te heiligen en daardoor, ondanks de erfzonde, de Eeuwige Gelukzaligheid te verwerven en ieder op zich bij te dragen tot het verheffen van de hele mensheid naar een steeds hoger niveau van Heil (zuiverheid, vermogen om Gods kracht te laten stromen, dus overeenstemming met de gesteldheden van God Zelf).

De smet van de erfzonde werkt echter in de ziel zoals een lek, dat alle kracht van Goddelijk Leven laat wegsijpelen, zodat de ziel minder vruchtbaar wordt in al haar werken voor het Goddelijk Heilsplan. Om dit lek voldoende te kunnen dichten en de ziel de gelegenheid te geven, de kracht van het Goddelijk Leven in zich werkzaam te beginnen maken, moest een tegengewicht voor de uitwerkingen van de erfzonde worden gevonden. Dit tegengewicht moest aan zodanige eisen voldoen, dat de mensheid dit niet op eigen kracht kon verwezenlijken.

Daarom besliste God, Zijn Zoon Jezus Christus als Messias en Verlosser in de wereld te zenden. God had het zo beschikt, dat zondeschuld afbetaald (goedgemaakt) kon worden door strikte navolging van een levenspatroon dat de ziel maakt tot beeld en gelijkenis van God. Dit patroon bevat drie grote componenten:

 • Ware Liefde tot God en tot alle medeschepselen,
 • oprechte aanvaarding en toewijding van alle beproevingen en kruisen op de levensweg, en
 • gehoorzaamheid aan alle onderrichtingen van God.

Dat alles zou de Goddelijke Verlosser de zielen komen leren. Jezus onderrichtte de zielen de Ware Liefde, Hij leerde hen de enorme verlossende macht van het lijden dat van harte en zonder enige weerstand wordt aanvaard, en Hij leerde hen de gehoorzaamheid aan de Goddelijke Wetten door Zijn lering in het Evangelie, de Leer van de Goddelijke Waarheid.

Jezus leerde de mensheid de Weg naar de volmaaktheid in deze drie componenten: Liefde, lijden en gehoorzaamheid. De Meesteres van alle zielen wijst op de diepe betekenis van deze drie componenten:

 • volmaakte Liefde is een leven zonder zonde,
 • volmaakt lijden is een volkomen aanvaarding en toewijding van alle beproevingen en kruisen van het leven, en
 • volmaakte gehoorzaamheid is aanvaarding van alle beschikkingen van God. Deze beschikkingen leerde Jezus in het Evangelie en met het voorbeeld van Zijn allerheiligste Leven.

God had het zo beschikt, dat het Leven van Jezus Christus zou eindigen met een verschrikkelijk Lijden dat de mensheid voortaan in staat zou stellen om de effecten van de erfzonde in zich te overwinnen. Precies dat is de diepe betekenis van de Verlossing: Jezus heeft de deur naar het Heil ontgrendeld, maar elke ziel afzonderlijk moet in het eigen leven zelf doorheen de deur naar het Heil gaan. Alleen zo kan de ziel de Verlossing in zich waarmaken. Anders wordt de erfenis die Jezus aan elke ziel heeft nagelaten, niet benut. Het wegschuiven van de grendel is door Jezus gebeurd. Jezus is echter de Zoon van God. Dus ontbrak nog iets aan de Verlossing, want Gods Wet voorziet ook, dat in de Schepping pas iets kan veranderen wanneer de mens door een goed gebruik van zijn vrije wil het verlangen aantoont om méér op God te lijken. Dus moest de mensenziel zelf de Verlossing aanvullen, vanuit haar vrije, actieve aanvaarding en medewerking. God bewees Zijn overweldigende Liefde voor de zielen door een geschapen ziel te bekleden met ongeëvenaarde vermogens die een absoluut volmaakte heiligheid mogelijk maakten: Maria, Die Hij vrijwaarde van de effecten van de erfzonde, en Die Hij maakte tot het Tabernakel dat het waardig was, de Goddelijke Zoon Jezus Christus als Mens te dragen en te baren. Evenals Jezus leefde Maria totaal volgens het patroon van de absolute volmaaktheid in Liefde, lijden en gehoorzaamheid.

God ging nog veel verder met Maria. Hij schonk Haar een totale Wijsheid en een onbegrensde macht over alle zielen in de Hemel, op aarde en onder de aarde. Maria moest het Goddelijk Heilsplan voltooien als Vertegenwoordigster van God naar de zielen toe, en als Vertegenwoordigster van de zielen naar God toe. Zij leed een leven van totale toewijding aan God. Haar hele leven lang wijdde Zij alles wat op Haar afkwam, alles wat in Haar Hart omging, en al Haar woorden en daden, aan God toe. Hierdoor vervolledigde Zij de heiliging van de hele mensheid, die door Jezus Christus was begonnen. God had beschikt dat een geschapen ziel van het menselijk geslacht Gods overwinning over de duisternis, die Jezus door Zijn Lijden, Kruisdood, Verrijzenis en Hemelvaart had bezegeld, in Haar eigen leven zou herhalen in naam van alle geschapen zielen. Hiertoe bestemde Hij Maria om bij Goddelijk Decreet de onbetwistbare Meesteres van alle zielen te zijn.

Toen Jezus aan het Kruis de woorden sprak: "Vrouw, ziedaar Uw zoon; zoon, ziedaar Uw Moeder", bekrachtigde Hij het Goddelijk Decreet waardoor de mensheid van alle tijden totaal onder Maria’s hoede werd gesteld. Maria werd op Calvarie tot Moeder, Gids, Wegwijzer, Voorbeeld voor de mogelijkheden van de geschapen ziel, en Meesteres (waartoe Zij voor alle eeuwen was voorbestemd). De zielen hadden nu JEZUS CHRISTUS als Voorbeeld met Goddelijke natuur en Mens geworden in de orde der genade, en MARIA als Voorbeeld met menselijke natuur en 'vergoddelijkt' (volmaakt geheiligd) in de orde der genade: Godheid en geschapen ziel sloten een Hemelse Bruiloft die zowel door God (in Jezus) als door de zielen (in Maria) verlangd was. Zo werd het fundament van het Goddelijk Heilsplan voltooid. Nu moest het bouwwerk beginnen.

God laat de zielen niet alleen met het bouwwerk. Het Evangelie is ons nagelaten. In deze Laatste Tijden wordt Maria op nooit eerder geziene, intense wijze naar de zielen toe gezonden om het bouwwerk te voltooien. Dat doet Zij als Meesteres van alle zielen. De Meesteres van alle zielen voert de zielen naar het absoluut toppunt van de drie grote deugden: de Liefde, het Geloof en de Hoop. In alle openbaringen en onderrichtingen die Zij in de loop der jongste jaren via Haar Myriam van Nazareth aan de zielen kenbaar maakt, toont Maria Zich als de volmaakte Lerares in:

 • de Liefde: Zij onderricht de zielen in een leven in alle deugden, die uiteindelijk niets anders zijn dan takken aan de boomstam van de Liefde;

 • het Geloof: Zij verheft de zielen uit de oppervlakkigheid van een leven dat op niets anders is afgestemd dan het stoffelijke, het wereldse, en voert hen naar de diepe Waarheden van God als bronnen voor een totale wedergeboorte. Dit blijkt onder meer uit Haar herhaalde onderrichtingen over de diepe zin en waarde van het lijden, de beproevingen en de totale toewijding aan Haar;

 • de Hoop: doorheen alle geschriften brengt Maria boodschappen van grote hoop en bemoediging voor de zielen die bereid zijn om Haar tot het uiterste te volgen.

Maria, de Meesteres van alle zielen, beoogt niets anders dan de voltooiing van Gods Heilsplan. Met dit doel voor ogen, richt Zij nu tot U een tweevoudige uitnodiging:
 1. Wijd U totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig toe aan Haar als de Meesteres van alle zielen;

 2. Vorm nu met alle gelijkgezinde zielen een KETTING VAN LICHT.

Ziehier Maria’s belofte:

"Ik, Maria, de Meesteres van alle zielen, heb van God de onbegrensde macht ontvangen om de satan en zijn gevolg op de knieën te dwingen, definitief te vernederen en onwerkzaam te maken. Op Mijn woord wordt de sleutel die Jezus Christus in het slot van de deur naar Gods Rijk op aarde heeft gestoken, definitief omgedraaid en wordt de wereld gezuiverd van alle ellende. Om deze ultieme Goddelijke genade te bekomen, heb Ik een leger van strijders nodig die bereid zijn om voor Mij tot het uiterste te gaan in de overwinning op zichzelf". (MARIA aan Myriam van Nazareth, 3 juli 2008)


Wat wordt van U verwacht?

1. Totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding van Uzelf en Uw hele leven aan Maria als Meesteres van alle zielen. Dit betekent:

 • zoek en bestrijd Uw eigen zwakheden, verleidbaarheden en wereldse gehechtheden;
 • ontvlucht alle zonde en bekoring;
 • wees een levende zon van Liefde, Vrede, hulp, hoop en bemoediging voor al Uw medeschepselen, zodat Uw aanwezigheid een nieuwe lente aankondigt in Uw hele leefomgeving;
 • deel alles met Maria, in elk detail van het dagelijks leven, en draag alles wat U ziet, hoort, voelt, denkt, doet, spreekt en verlangt, aan Maria op als allesomvattende offerande en tot Uw eigen zuivering en heiliging;
 • smeek Maria elke dag om de heiliging van alle zielen en de definitieve ontwapening van alle kwaad.

De vruchten van deze levenswijze zijn een steeds groeiende innerlijke Vrede (de ware Vrede van Christus), en een steeds dichter naderen tot het Ware Geluk reeds tijdens Uw leven op aarde. Dit komt door het instromen van Goddelijke Genade in ruil voor Uw inzet om te leven in navolging van de beide Voorbeelden der volmaaktheid: Jezus en Maria.

2. Vorm een ketting van Licht.

In januari 2006 zei Maria tot Haar Myriam:

"Het is van het grootste belang dat alle aan Maria toegewijden de handen in elkaar zouden slaan en door hun doorgedreven gebeden, offers en toegewijde beproevingen en lasten een ketting van Licht zouden vormen om het kwaad aan banden te leggen".

Jezus zei reeds dat Hij in de wereld gekomen was om Vuur te brengen. Als christenen van de Laatste Tijden dragen wij de verplichting, Vlammen te zijn die het Vuur van de Ware Liefde en het Licht van de Waarheid verspreiden. Door ons aan elkaar te schakelen, kunnen wij dus een ware ketting van Licht vormen. Met deze ketting zal de satan en zijn hele nasleep van duisternis vastgeketend en gewurgd worden.

De Meesteres van alle zielen is de Draagster van het Vuur van Christus (de Goddelijke macht) en van de Heilige Geest (de Goddelijke Wijsheid). Met onze volle inzet zal Zij de duisternis aan Haar voeten op de knieën dwingen en alle dwaling, verblinding en onwetendheid verdrijven. God is de Zon, Maria draagt de zonnestralen naar de Schepping, tot in haar verste uithoeken. In Haar overwinning op de duisternis zal Gods Heilsplan zijn voltooiing vinden. Word daarom nu soldaat van het Licht, opdat mede door Uw bijdrage het Licht moge schijnen in de duisternis.

1065. TOEWIJDING TOT OPNAME IN MARIA’S KETTING VAN LICHT

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Meesteres van alle zielen,
Opdat de Werken van Jezus Christus in mijn ziel voltooid kunnen worden, wil ik U totaal toebehoren, U navolgen in alle details van mijn dagelijks leven, en mijn leven en al mijn behoeften en verlangens aan U toewijden.
Ik geef U mijn verleden, mijn heden en mijn toekomst, met alle lijden, beproevingen en ongemakken die ik ooit heb doorstaan in lichaam, hart, geest en ziel, en mijn verlangen naar een heilig leven en sterven.
Heers volkomen in mij, en maak mij tot een strijder voor Gods Rijk van Liefde en Vrede op aarde. Bekom mij de kracht en de Liefde om alle kwaad te overwinnen in mijzelf en mijn omgeving.
Wil mij opnemen in Uw Ketting van Licht, opdat ook ik het kwaad aan Uw voeten kan uitleveren. Moge de Heilige Geest mij in dit voornemen sterken.

Op 26 januari 2008 bracht de Meesteres van alle zielen in een publieke Openbaring klaar en duidelijk tot uitdrukking, wat Zij onder Haar Ketting van Licht verstaat:

"Ik heb een Ketting van Licht gemaakt, omdat Ik vurig verlangde naar een wedergeboorte van de gesteldheden van de jonge Kerk van Jezus na de Hemelvaart van Mijn Zoon. Wat Ik maak, kan niet door mensenhanden verwoest worden, want het is een Bouwwerk volgens Gods Plan. De ware kracht van de Ketting ben Ik. De Bezieler van de Ketting is de Heilige Geest. De schakels van de Ketting van Licht zijn de zielen die zich hebben voorgenomen om Mijn onderrichtingen na te leven, en die deze tot hun levenshouding en leefregel maken.

De Ketting van Licht is gegrondvest op alle leerstellingen die Ik onderricht, en die Ik de Wetenschap van het Goddelijk Leven heb genoemd. De Wetenschap van het Goddelijk Leven wordt door Mij onderricht in al Mijn Openbaringen die Ik rechtstreeks verkondig doorheen de mond en de pen van Mijn profeet, samen met alle onderrichtingen die Ik in het hart van Mijn profeet heb gezaaid, daar tot rijping laat komen en van daaruit in de wereld stuur.

De aanblik van de bloei van Mijn zaad in de Ketting van Licht verheugt Mij. In jullie herken Ik stap voor stap de gesteldheden van de jonge Kerk waarvan Ik de ongekroonde Koningin was. Doorheen de Ketting van Licht kan Ik als het ware Mijn leven op aarde verderzetten. De tijd van de jonge Kerk was voor Mij de tijd waarin Ik datgene waarmee God Mij had uitgerust, ten volle kon laten openbloeien. Het was de tijd van de volheid van de Smart – de uitrijping en voltooiing van de Smart in de kern van Mijn ziel – maar ook van de meest intense vereniging met God op mystieke wijze.

Ook de jonge Kerk van Christus was een Ketting van Licht. Zij groeide en bloeide op de bezieling van de Heilige Geest, de navolging van Mijn onderrichtingen, het verlangen naar het vasthouden van de inspirerende Tegenwoordigheid van Jezus, en het brandend verlangen in de betrokken harten om het Goddelijk Leven te ervaren in al hun handelingen en woorden. Ik herken dit alles in de Ketting van Licht die Ik met jullie heb gemaakt. Elke schakel wil er voor elke andere zijn, om samen de hoogten van het Goddelijk Leven te verkennen en samen de beproevingen der wereld te trotseren. (...)"

In Haar publieke Openbaring van 17 januari 2009 verklaarde de Meesteres bovendien:

"Lieve zielen, totale toewijding van jullie leven en jullie hele wezen aan Mij, is de absolute bezegeling en bekrachtiging van de aanvaarding van jullie prachtige erfenis als kinderen Gods.

Ik kan in de totaal aan Mij toegewijde ziel het vermogen ontsluiten om Jezus volkomen na te volgen, door haar zo diep te voeden met Goddelijk Licht dat al haar handelingen en woorden, en zelfs haar diepste gedachten en verlangens, Licht verspreiden en Licht aansteken. In de ziel die zich totaal aan Mij weggeeft, verlicht Ik stap voor stap alle innerlijke processen, alles wat in haar omgaat, en al haar voornemens, opdat haar handelingen en woorden de juiste wegen zouden volgen. Zodra in een ziel een intentie geboren wordt, zoekt zij een weg om deze tot uitwerking te brengen. Niet elke goede intentie is automatisch vruchtbaar. De ziel kan een daad stellen die op zichzelf goed is, en niettemin een andere ziel hierdoor geen dienst bewijzen, wat de spirituele ontwikkeling van deze laatste betreft. Zij geeft dan honing, die in de ziel van haar medemens bitter smaakt, zelfs al aanvaardt deze laatste de honing met gretigheid, of verlangt zij er vurig naar.

Ik bezit de Wijsheid om het hart te verlichten, zodat de ziel tijdig herkent of zij een bepaalde handeling beter stelt of niet, of een bepaald woord beter spreekt of niet, dit alles met het oog op het Heil van haar medemens. Naarmate de overgave van de ziel aan Mij groeit, leef Ik sterker in en door haar, en worden al haar handelingen en woorden dragers van grotere hoeveelheden Licht. Het is Mijn roeping, het Licht van Christus in alle zielen sterker te maken. Daartoe heb Ik de totale overgave van elke ziel aan Mij nodig. Mogen de zielen Mij voortdurend aanroepen met de woorden:

Maria, wees de Meesteres van mijn hele wezen.
Leef en heers in en door mij,
opdat ik doorstraald moge worden van het Goddelijk Licht.

Elke lichtstraal die Ik in een ziel kan sturen, verdrijft uit haar een element van duisternis. Naarmate in de ziel het Licht sterker wordt, zal zij zich vrijer, gelukkiger en vredevoller voelen. Zo leg Ik rond de wereld een ketting van Licht. (...)"

Onder Ketting van Licht verstaat de Koningin des Hemels de harmonische aaneenschakeling van zielen die elkaar vinden in gebed en in de geest van de Wetenschap van het Goddelijk Leven ten dienste van Gods Heilsplan. Maria beoogt via de Ketting van Licht eveneens een wedergeboorte van de volkomen solidariteit onder de zielen, zoals deze ten tijde van de Handelingen der Apostelen bestond. Toen werden de wortels van het christelijk leven door de jonge christengemeenschap gegrondvest. De Meesteres verlangt ernaar, dat het toenmalig fundament via de Ketting van Licht nieuw leven zou worden ingeblazen.

De Allerheiligste Maagd Maria herhaalt steeds opnieuw dat het leven van elke ziel slechts twee doelstellingen heeft:

 1. haar eigen heiliging;

 2. bijdragen tot de voltooiing van Gods Heilsplan, dat zijn bekroning moet vinden in de grondvesting van Gods Rijk op aarde.

Maria roept de zielen van Haar Ketting van Licht, hen die zich volkomen aan Haar hebben toegewijd, op tot een gezamenlijk offensief van Licht tot bespoediging van de komst van Gods Rijk op aarde.

Daarom de uitnodiging aan alle zielen om vanaf vandaag dagelijks het onderstaand gebed tot de Meesteres van alle zielen te richten, opdat de Ketting van Licht het zaad van de Eeuwige Lente, dat door het Kruisoffer van Jezus is gezaaid, tot bloei moge brengen.

De Hemel wacht op de bloemen van onze harten om het onkruid van alle werken van duisternis van de aarde te verdrijven.

De komst van Gods Rijk op aarde ligt nu in onze handen. Laten wij samen kiezen voor een wereld in de volheid der Liefde en Vrede van Christus, en zonder de ellende van zonde en duisternis.


1192. KETTINGGEBED OM DE KOMST VAN GODS RIJK OP AARDE
TE BESPOEDIGEN

(Myriam van Nazareth)

Maria, Hemelse Koningin en Moeder van de Goddelijke Verlosser,
Ik wil mijn hele wezen en mijn hele levensweg in Uw dienst stellen, opdat Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede en heiligheid nu spoedig gevestigd moge worden. Ik smeek U:
Zuiver de innerlijke gesteldheden van alle zielen door de stroom van Gods Liefde, opdat elke ziel nog slechts al haar medeschepselen oprecht en in zelfverloochening zou liefhebben. Weesgegroet...
Wek in elke ziel de vaste wil om alle zondige gedachten, gevoelens en verlangens in zich te laten sterven. Weesgegroet...
Wek in elke ziel een alles beheersend verlangen naar het volbrengen van Werken van Licht, opdat Gods Plan van Heil voor de hele Schepping spoedig voltooid moge worden. Weesgegroet...
O Meesteres van mijn ziel, wil al mijn offers, lijden en beproevingen begraven in Uw Hart, het Tabernakel der volmaakte heiligheid en der volmaakte Smarten, en wil mij in het Vuur van Uw vlekkeloze Liefde verenigen met het Heilig Kruis van Jezus Christus, de Sleutel tot Gods Rijk op aarde.

♥ ♥ ♥

Ketting van Licht – belangrijke info

TOTUS TUUS, MARIA !

Uit antwoordbrieven is vaak gebleken dat zielen lid wilden worden van de Ketting van Licht, doch niet zo precies wisten, wat dit inhoudt.

De Ketting van Licht is niet de benaming van een gemeenschap of een gebedsgroep, het is een onzichtbare band die door de Meesteres van alle zielen wordt gesmeed in voorbereiding op de eindoverwinning van De Vrouw op de helse slang. De Hemelse Koningin roept dus op tot de vorming van een ketting van gebed, offers en diepe beleving van Haar leerstellingen, die de volheid van Gods Waarheid willen openbaren. Met de Ketting van Licht wil Zij Gods Licht over de wereld helpen verspreiden en, zoals Zij dit uitdrukt, de satan vastketenen.

De Ketting van Licht is aldus:

 • voor de Meesteres van alle zielen een symbool van Haar macht over de duivel;
 • voor God een instrument ter bespoediging van de grondvesting van Zijn Rijk op aarde, en
 • voor de leden van deze ketting (de schakels ervan, die door Maria in elkaar worden geklikt) een uitnodiging om zelf als het ware gaandeweg in Licht te veranderen.

Lid worden van de Ketting van Licht, betekent dus in werkelijkheid diep beleefde toewijding aan Maria als Meesteres van alle zielen (Maria’s hoogste en alles overkoepelende hoedanigheid, in dewelke God Haar in deze tijd kenbaar heeft willen maken) in ware navolging van de geschriften die Zij in het kader van de Wetenschap van het Goddelijk Leven inspireert.

De Wetenschap van het Goddelijk Leven, het geheel van de leerstellingen via dewelke de Meesteres van alle zielen:

 • de enorme rijkdommen van de christelijke Waarheid in de zielen tot leven tracht te wekken;
 • deze kennis in de zielen tracht te verdiepen, en
 • de zielen leert, deze in toepassing te brengen,

wordt U aangereikt in alle geschriften die U op dit ogenblik op deze website aantreft, en in de van het Maria Domina Animarum Werk in België uitgaande geschriften. Slechts de van deze beide bronnen uitgaande geschriften mogen als de authentieke inspiraties van de Meesteres van alle zielen worden beschouwd.

De Ketting van Licht bouwt aan:
     de heiliging van de zielen en
     de definitieve nederlaag van de satan

om via de
     Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria

te komen tot de definitieve
     grondvesting van Gods Rijk op aarde

ten bate van de
     voltooiing van het geluk en de uitbanning van alle ellende op aarde

Leerrijk met betrekking tot de Ketting van Licht is o.m. Antwoordbrief 12.

De Meesteres van alle zielen heeft in de loop der jaren tevens in andere tekstpassages over het begrip van Haar 'Ketting van Licht' gesproken. Voor stille beschouwing zijn vooral de volgende passages geschikt:

Uit de beschouwing Het Boek van Gods Liefde

"De Ketting van Licht is een Wonderwerk van de Meesteres van alle zielen. Zij is eigenlijk een bijzondere uitdrukking van Gods Liefde voor ons en van Zijn respect voor ons (hoe is het toch mogelijk...), want tenslotte zou Maria reeds een Ketting van Licht hebben indien Zij heel eenvoudig Haar hoogheilige armen om onze wereld heen zou spreiden. Wat doet Zij echter? Zij ontsluit zondige mensenzielen zo zeer, dat deze zich aan elkaar sluiten om een Ketting van Licht te vormen. In overeenstemming met Gods principes wil Maria niets doen zonder ons, slechts dan heeft het resultaat voor Haar enige waarde. Welke mooie aansporing voor ons: Om een Ketting van Licht te kunnen vormen, moeten wij zelf het Ware Licht in ons opnemen, en op kracht van een oprechte Liefde de stroom voortbrengen om dit Licht steeds feller te laten stralen...."

Uit Stormschrift 30

"Aanbidding is een gesteldheid van de ziel die tussen God en de ziel een uitwisseling tot stand brengt die bron is van Licht. Een ziel die haar hele leven tot aanbidding weet te maken, schept hierdoor om zich heen een aura van Hemels Licht dat tot een schild tegen bekoring en zonde wordt. Wanneer zielen via deze weg het Licht van God in en om zich heen verspreiden, vormen zij hierdoor een Ketting van Licht. Hoe talrijker de zielen worden die een leven van aanbidding leiden, des te groter en krachtiger wordt deze Ketting.

Dit is de Ketting van Licht waarover ik het reeds in vroegere geschriften heb gehad, en die door de Heilige Maagd zo vurig wordt verlangd: Door deze structuur van bovennatuurlijk Licht zal het kwaad verblind worden. De satan kan in zijn hoogmoed niet meer vatten dat uit het zozeer verdorven mensengeslacht nog zielen kunnen opstaan die de heiligheid bezitten om zijn werken te onthullen door het Licht dat zij in Gods Genade om zich heen verspreiden. Dit zal hem verblinden en onder Maria’s voeten leggen".

Uit De Tempel van Maria

"Teneinde de grondvesting van het Rijk Gods op aarde te bespoedigen, is het nu de hoogste tijd dat de zielen zich als een ketting van Licht aan elkaar sluiten in totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan de Allerheiligste Maagd Maria".

"Aangezien Maria de Aanvoerster is in de strijd tegen het kwaad, wordt U als Maria toegewijde automatisch ingeschakeld in die strijd. Het is van het grootste belang dat alle Maria toegewijden de handen in elkaar zouden slaan en door hun doorgedreven gebeden, offers en toegewijde beproevingen en lasten een ketting van Licht zouden vormen om het kwaad aan banden te leggen. Totale toewijding aan Maria is de meest volkomen navolging van Jezus Christus, Die eveneens op aarde een leven van gebed, beproevingen en lijden heeft geleid, met Maria als Zijn Moeder en Zijn voortdurende steun in het Verlossingswerk".

"Bedenk hierbij dat Uw opdracht als toegewijde van Maria in wezen hieruit bestaat dat U een stralend Licht (zuiverheid, blijmoedigheid) en een brandend Vuur (Liefde, zachtmoedigheid) bent voor Uw hele omgeving, om ook andere vuren aan te wakkeren en zo een ketting van Licht en Vuur om de wereld te spannen".

Uit antwoordbrief 195

"Zonnig weer maakt de harten wakker, omdat de zon alles tot nieuw leven wekt. Ook de ziel kan dit effect vertonen, omdat een hart dat volledig door Maria wordt beheerst, tot een spiegel wordt, die het Licht en de warmte uit Gods Hart doorstraalt. Van harte ondersteun ik U daarbij in het gebed, want een Ketting van Licht worden wij samen slechts door het Licht en de warmte onder elkaar door te geven, van spiegel tot spiegel, en aldus om ons heen lentetuinen te laten opbloeien".

Uit antwoordbrief 236

"Voelt U zich niet alleen in de strijd. Elke dag opnieuw tracht ik de Meesteres precies datgene aan te bieden, wat Zij van mij vraagt, tot steun aan de zielen die Haar volgen. Het is mij bekend dat velen pal achter ons Werk staan. De door Maria in het leven geroepen Ketting van Licht werkt wel degelijk: Iedereen is er voor iedereen, en ieder van ons draagt de kruisen van alle anderen mee. Wat een vreugde voor de Hemelse Koningin en voor God, in ons een teken voor de wedergeboorte van de gesteldheden van de jonge Kerk na de Hemelvaart van Christus terug te vinden. Ja, het Rijk Gods is in opbouw. Twijfelt U daaraan nooit, en laten wij samen elke pijn en elke tegenwind op onze weg opdragen als stenen voor de bouw aan dat Rijk, dat ons de Ware Vrede en het Ware Geluk zal brengen".

Uit antwoordbrief 246

"Elke staat van elke ziel dient steeds de hele mensheid. Geen ziel leeft voor zichzelf, en geen ziel sterft voor zichzelf. Ieder van ons is een schakeltje in een reuzenketting. Wanneer wij omgeven zijn door stralend Licht, stralen wij dit ook naar anderen door. Strompelen wij doorheen de mist, dan hebben ook anderen daar iets uit te leren. Onze moeilijke momenten kunnen anderen verder helpen. Wij allen leren van elkaar. Bestaat er wel iets mooiers dan de vormgeving van een ware christelijke solidariteit? Is dit niet precies de Ketting van Licht tot dewelke de Meesteres sedert enkele jaren via dit Werk oproept?"

Uit antwoordbrief 262

"De Meesteres roept (...) sedert verscheidene jaren op tot de vorming van een Ketting van Licht, opdat wij ons via gebed en offers aan elkaar zouden sluiten om de kettingen te breken van diegenen, die niet de kracht hebben om zich uit hun duisternis te bevrijden".

Uit antwoordbrief 454

"Het komt erop aan dat niet ieder voor zich tegen de storm vecht, doch dat wij ons inzetten om samen de duisternis te vangen zoals met een ketting, en dat wij samen op hetzelfde doel afgaan. Wanneer een schakel van deze ketting niet meer meekan, behoren de andere schakels deze bij de hand te nemen en hem niet achter te laten. Daar ligt één van de elementen van de diepe zin van Maria’s Ketting van Licht: de strijd tegen de duisternis en voor het Licht, maar wel te allen prijze samen".

Uit antwoordbrief 511

"Veelvuldig worden door de Koningin des Hemels private aanmoedigingen en adviezen geschonken, die niet worden gepubliceerd. De algemene regel is echter, dat dit Werk zich tot doel stelt, zielen de gouden weg naar de heiliging en tot groei van de spirituele vruchtbaarheid te onderrichten. Te dien einde spreekt de Meesteres uit Zichzelf de Openbaringen, inspireert Zij de onderrichtingen en andere geschriften en de gebeden, enz. Dit Werk steunt derhalve ten dele op spontane ingevingen vanwege de Meesteres van alle zielen en ten dele op de solidariteit door dewelke zielen elkaar helpen. Zo smeedt de Meesteres Haar Ketting van Licht, een ketting van Liefde en solidariteit tussen zielen, die samen in de diepste zin van het woord het leger van de Hemelse Koningin in de strijd tegen de duisternis moeten vormen".

Uit antwoordbrief 528

"Wellicht hebt U begrepen dat Maria’s oproep tot het vormen van een Ketting van Licht, zoals Zij dit doorheen alle geschriften op deze website laat verkondigen, uiteindelijk niets anders is dan een uitnodiging aan de christenen om zich aan elkaar te sluiten met als doelstelling: het behoud van het ware christendom en de verlamming van elke duistere kracht, die zich tegen het Licht van Christus richt".

Tot besluit wil ik U de volgende woorden ter overweging geven, die de Meesteres van alle zielen tot mij sprak in Haar publieke Openbaring van 15 december 2005:

"(...) Ik heb je de aanroeping van de laatste tijden geleerd: "Maria, machtige Meesteres van alle zielen, ik vertrouw op U". Ik wil dat deze aanroeping tot Mij wordt gericht in vurige Liefde en in een gesteldheid van totale onderwerping. Zij is daarom het krachtigst wanneer Zij wordt uitgesproken terwijl de ziel aan Mijn voeten geknield is.

Zeg je broeders en zusters in Jezus en Maria dat deze aanroeping de sleutel tot de Triomf van Maria en de vestiging van Gods Rijk op aarde in zich sluit. Sedert de zondeval worden de mensenzielen onophoudelijk door de duivel vernederd. Mijn aanroeping stelt de mensenzielen in staat om op hun beurt de duivel te vernederen, want Ik dwing hem om zich aan Mijn voeten neer te werpen wanneer deze aanroeping door een mensenhart met Liefde en zelfvernedering tot Mij wordt gericht. Indien de mensenzielen zich in kettingen van Licht aan elkaar zouden sluiten om deze aanroeping met Vuur te blijven herhalen, zou Ik de satan bevelen om aan Mijn voeten te blijven liggen. Dit zou de totale bevrijding van de mensheid uit alle kwaad en ellende betekenen".

Voor de Meesteres van alle zielen, in Liefde en in Haar dienst,

Myriam