TOTUS TUUS, MARIA!

SPIRITUELE OORLOGSVOERING

Myriam van Nazareth

★ Naar aanleiding van de inval van de Russische strijdkrachten in de Oekraïne op 24 februari 2022 en de erop volgende bijzonder intensieve oorlog,

★ tegen de achtergrond van de talrijke reeds spoedig na deze inval aan het licht gekomen onuitsprekelijke misdaden tegen de menselijke waardigheid in de bezette gebieden, en

★ in het licht van de constante bedreiging van de hele Schepping vanwege denkbeelden, voorstellingen, verwachtingen en wereldbeelden die niet verenigbaar zijn met de Goddelijke Wet van de Ware Liefde die de Grondwet is van de Schepping, en evenmin met de Werken en Plannen die God via mensenzielen in de wereld wil volbrengen,

doet de Heilige Maagd Maria sedert de Vastentijd van dit jaar een nadrukkelijk beroep op een diepe bewustwording van de zielen over het feit dat de wereld thans meer dan ooit het voorwerp is van de laatste fase in de strijd tussen het Licht en de duisternis:

Het Licht (de krachten die Gods Werken en Plannen dienen) ijvert voor de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in de hele Schepping;

De duisternis (de krachten die de werken en plannen van de satan – de antichrist – dienen) ijvert voor de ontwrichting, verontreiniging, beschadiging en verwoesting van de oorspronkelijk door God ingestelde staat van de Schepping via het scheppen en uitlokken van chaos, ellende, leed, ongerechtigheid, angst, onveiligheid, dreiging, vernietiging en dood.

De Meesteres van alle zielen zei reeds jaren geleden dat de satan in deze Laatste Tijden de volheid van zijn boosaardigheid ontplooit, zodat het kwaad thans in een immense verscheidenheid aan gezichten te voorschijn treedt. Sedert deze lente wijst Zij erop, dat dit in het kader van de momenteel woedende oorlog onverbloemd tot uiting komt.

Voor zijn verwoestingswerken zoekt de satan zielen die hun belangen en verwachtingen in het leven zo totaal richten op de verwezenlijking van louter wereldse doelstellingen, dat zij de Goddelijke Wet en de moraal die uit deze Wet voortvloeit, volkomen buitenspel zetten, niet slechts in hun eigen denkwereld doch, zodra zij daartoe de kans krijgen, tevens in zoveel mogelijk medemensen. Dergelijke zielen scheppen voor zichzelf een irreële wereld met een eigen moraal, die lijnrecht indruist tegen de Goddelijke Wet en de moraal van de Ware Liefde (de Grondwet via dewelke God de Schepping in harmonie zoekt te houden). Wanneer deze zielen hoge posities in het politieke en/of economische leven weten te verwerven, zoeken zij hun verwachtingen te verwezenlijken via middelen die in constante overtreding zijn met de Goddelijke Wet: materialisme, corruptie, oneerlijke zelfverrijking ten koste van hun medemens en niet zelden ten koste van een hele samenleving, en allerlei financiële en politieke manipulaties waardoor zij hun eigen (materiële, wereldse, dus vergankelijke) toekomst veilig trachten te stellen. Deze zielen handelen en denken zo omdat zij hun voeling met de Goddelijke Wet zelf hebben uitgeschakeld door het stoffelijk-werelds-vergankelijke tot hun enige realiteit te maken.

Om hun doelstellingen te bereiken, deinzen zij er bovendien niet voor terug om een agressie-oorlog te beginnen tegen één of meer andere staten met de bedoeling, ook deze uit te buiten, soms zonder enige remming, in bepaalde gevallen zelfs in combinatie met allerlei misdaden tegen de menselijke waardigheid, vervolging, verdrukking, volkerenmoord en een algemene cultuur van de dood. Opmerkelijk zijn in dit verband de woorden die de Meesteres van alle zielen in het voorjaar van 2022 jegens Myriam sprak toen Zij zei:

"Een agressie-oorlog geeft blijk van spirituele onderontwikkeling in de ziel die deze oorlog begint, tot het beginnen ervan aanspoort, of actief en van harte meewerkt aan de ontwikkeling ervan. Een ziel met een bloeiende spiritualiteit leeft vanuit een alles beheersende behoefte aan zelfverloochenende Liefde, aan actieve medewerking aan de instandhouding en de bevordering van de waardigheid van haar medeschepselen, aan een volkomen Vrede tussen alle schepselen, en aan een leven in onvoorwaardelijke dienst aan de totale vervulling van de Goddelijke Wet, waarbij elke eigen wereldse verwachting steeds onbelangrijker wordt bevonden".

De Koningin van Hemel en aarde wijst erop, hoe de duisternis haar werken en plannen tot verontreiniging, ontwrichting, beschadiging en verwoesting van de wereld en van alle Werken die God in de wereld zoekt te volbrengen, in de eerste plaats tracht uit te voeren via zielen in invloedrijke posities die het voornemen koesteren om een wereldorde te scheppen die louter wereldse – dit wil zeggen vergankelijke – doeleinden moet verwezenlijken doch die in geen enkel opzicht de verwezenlijking van Gods Heilsplan voor de hele Schepping zou dienen. Omdat een dergelijke wereldorde zou worden gebouwd op ideologieën, voorstellingen, verwachtingen en doelstellingen die Gods Plannen en Werken niet dienen of deze zelfs regelrecht tegenwerken, is zij in wezen niets anders dan de uitdrukking van het rijk van de satan op aarde.

Wat zijn Gods Werken? De Hemelse Koningin definieert Goddelijke Werken als "alles wat God tot stand brengt, of wil brengen, met de bedoeling, bij te dragen tot de concrete voltooiing van het Heil van Zijn Schepping en tot de instandhouding van het evenwicht, de harmonie, binnen Zijn Schepping en tussen Zijn schepselen". Zij wijst erop dat het absolute basiselement van Gods Werken niets anders is dan elk individueel levend wezen, in de eerste plaats elke mensenziel, en dat elk levend wezen om een welbepaalde reden en met een welbepaald doel in een welbepaalde tijd en op een welbepaalde plaats in de wereld wordt geplaatst omdat het precies in die tijd en op die plaats een rol te vervullen heeft om Gods Plan tot voltooiing te helpen brengen. Dit Plan is niets minder dan de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen.

Alle levende wezens vormen samen het basiselement van Gods Werken omdat God Zijn Werken in de eerste plaats wil voltrekken via de handen, monden, harten, geesten en de vrije wil van elke mensenziel, Hij Zich in de tweede plaats bedient van elk dier, en in de derde plaats van het hele decor dat wordt gevormd door het leefmilieu. Hier ligt de reden waarom voor God het respect voor de waardigheid van elk levend wezen en de bescherming van alle Leven essentieel is. Het Leven, en derhalve elk levend wezen, is een Werk dat uitsluitend in Gods Hart kan ontstaan. Het Leven geeft daarom uitdrukking aan de handtekening van God Zelf, het vormt het meest onbetwistbare teken voor het bestaan, de Tegenwoordigheid en de werking van God.

De Hemelse Koningin wees reeds in de beginfase van de oorlog in de Oekraïne op wat Zij 'onuitsprekelijke misdaden tegen de menselijke waardigheid' noemde, en beklemtoonde met welke aandrang de krachten der duisternis mensenzielen trachten aan te zetten tot dergelijke misdaden omdat precies de ontwaardiging van de mens, ja van elk levend wezen, de Goddelijke Wet van de Ware Liefde zo diep schendt en daardoor immense duisternis over de Schepping brengt en voor de mensenziel die dergelijke misdaden begaat, de kortste en zekerste weg naar de eigen eeuwige verdoeming opent.

Tot misdaden tegen de menselijke waardigheid rekent de Heilige Maagd onder meer handelingen van foltering, verkrachting, allerlei uitingen van sadisme, bewuste vernedering en bedreiging als drukkingsmiddel.

Ook verdachtmaking kan hiertoe worden gerekend, daar hierbij wordt gelogen over de ware aard of hoedanigheid van één of meer medemensen met de bedoeling dat het daardoor méér gerechtvaardigd zou lijken dat de betreffende medemensen zouden worden belasterd en zelfs mishandeld of gedood. Regimes die misdaden tegen de menselijke waardigheid aanmoedigen of goedkeuren, doen daarom veelvuldig aan opruiing, en scheppen in de eigen staat gewoonlijk een aanhoudende atmosfeer van angst voor vervolging, bestraffing en vrijheidsberoving met vaak onmenselijke behandeling. Deze atmosfeer zal automatisch eveneens worden toegepast in elke vreemde staat die wordt bezet. De Moeder Gods herinnert eraan, dat angst in elke uiting een aanwijzing vormt voor het feit dat Gods Wet van de Liefde niet wordt vervuld. Hierin ligt trouwens de spirituele reden waarom in zogenaamde totalitaire staatsregimes (dictaturen) de atmosfeer van het leven wordt beheerst door gevoelens van angst en van een hogere mate aan onveiligheid: Deze regimes worden bestuurd door duisternis, zijn gericht op de verwezenlijking van werken van duisternis, en zijn gewoonlijk voelbaar vijandig jegens elke moraal die is gebaseerd op de Ware Liefde en op de vervulling van Gods Werken.

Wanneer totalitaire regimes worden bestuurd door duisternis en een levensatmosfeer scheppen die in wezen is getekend door duisternis, rust Gods zegen niet op hen. Hoe houden zij zich dan staande, daar het Ware Leven toch door niets anders wordt gekenmerkt dan door de Tegenwoordigheid en de werking van Gods Zelf? Door:

repressie (onderdrukking), die beoogt dat de onderdanen zich uit angst voor hun eigen welzijn naar de wetten en voorschriften van de dictatuur zouden schikken. Repressie kan gebeuren door toepassing van uiteenlopende middelen, in het bijzonder opsluiting of dreiging met opsluiting, foltering of dreiging met foltering, en allerlei economische drukkingsmiddelen die de onderdaan in een positie kunnen brengen waarin deze moeilijk in zijn levensonderhoud kan voorzien en daarom geen alternatief heeft buiten volledige medewerking met het regime;

● allerlei financiële en materiële manipulaties via dewelke de machthebbers zichzelf van materiële welstand en bovendien van de instandhouding van hun regime zoeken te verzekeren. In de eerste plaats geldt hier corruptie. Corruptie (omkoperij) is elke handeling door dewelke zielen in een invloedrijke positie andere zielen door middel van aantrekkelijke voordelen of beloften trachten te bewegen tot medewerking aan de verwezenlijking van hun eigen voornemens. Corruptie wordt toegepast wanneer diegene die men tracht om te kopen, zonder het vooruitzicht van een speciaal voordeel weinig of niet geneigd zou zijn tot medewerking, hetzij omdat dit voor hem weinig aantrekkelijk lijkt hetzij omdat datgene waarvoor zijn medewerking wordt gevraagd, hem oneerlijk, onwettig of zelfs misdadig voorkomt;

● een speciale ideologie die ertoe moet dienen, de organisatie en handelwijzen van het regime theoretisch schijnbaar te rechtvaardigen. Een totalitair regime hanteert een ideologie om andere staten én zichzelf (de eigen onderdanen en zelfs de eigen machthebbers) schijnbaar te overtuigen van het feit dat het regime is zoals het is omdat het 'logisch' en zelfs 'noodzakelijk' is om die welbepaalde organisatie en handelwijzen in stand te houden en tot het uiterste te versterken. Het eigen regime wordt boven elk ander staatsregime verheven, en elke visie die van de ideologie van het regime afwijkt, wordt in de ogen van de onderdanen voorgesteld als 'vijandig' en dus 'bedreigend' voor het bestaan en het welzijn van de staat en al zijn onderdanen. Om de visie van 'alle anderen als vijanden' in stand te houden, worden deze tevens voorgesteld als 'duister', zelfs als 'belichaming van het kwaad'. Vaak wordt er zelfs niet voor teruggedeinsd om deze 'vijanden' te vergelijken met de duivel of de antichrist, en het eigen regime aan te duiden als een door God gewilde organisatie die geroepen is om de wereld te beheersen en het eigen regime overal ter wereld te grondvesten als de enige juiste staatsvorm. Het regime wordt daarbij voorgesteld alsof het een bovennatuurlijke 'messiaanse roeping', een soort bevrijdende rol, te vervullen heeft. Hier opent zich voor de duisternis een buitengewoon werkzame weg om politiek invloedrijke zielen aan te sporen tot agressie-oorlogen, bezetting van andere staten, en zelfs ongebreidelde misdaden tegen de bewoners van deze laatstgenoemde staten;

propaganda. Dit punt moeten wij meer in detail bekijken.
De Heilige Maagd wijst erop, dat de duisternis haar werken en plannen via zielen in invloedrijke posities zoekt te volbrengen op grond van de inspiratie van denkbeelden die de bestrevingen van deze zielen schijnbaar rechtvaardigen. Zo ontstaat één van de grootste generatoren van duisternis: de propaganda. Propaganda wordt door politiek invloedrijke zielen, die zich aan de uitvoering van de werken en plannen der duisternis hebben weggegeven, aan hun bevolking voorgesteld als de enige officiële en de enige waarheidsgetrouwe bron van informatie. Informatie in de ware zin van het woord echter, is gericht op de mededeling van objectief vaststelbare waarheid. Propaganda daarentegen, is de verspreiding van schijnbare waarheden die in werkelijkheid niets anders zijn dan bewuste misleiding en derhalve de bedoeling hebben, een kunstmatige schijnwerkelijkheid te scheppen die voor het grote publiek moet gelden als de enige echte werkelijkheid.

In spiritueel opzicht vindt propaganda haar oorsprong in het volgende. Politiek invloedrijke zielen en staatsoverheden die louter wereldse doelstellingen nastreven en deze doelstellingen willen verwezenlijken via een politiek die ongeremd gebruik maakt van strategieën die de duisternis dienen, volgen in wezen onnatuurlijke wegen, daar geen enkele mensenziel door God in de wereld wordt gezonden met een levensopdracht die de werken en plannen der duisternis dient. Elke ziel die werken van duisternis doet, wordt hiervoor gewaarschuwd door haar eigen geweten, dat niets anders is dan de navigatie- en alarminstallatie waarmee God elke ziel uitrust. Een ziel die haar eigen geweten tot zwijgen brengt om handelingen te stellen en beslissingen te nemen die veel duisternis tot stand brengen, zal daarom zoeken naar wegen om de innerlijke stormen in haar eigen geweten schijnbaar tot bedaren te brengen. Een uitgelezen middel om dit te doen, is het wegredeneren van elk duister element in de eigen handelingen, gedachten, verlangens en bestrevingen. Hier wordt de zelfmisleiding geboren, die de deur opent naar een leven van leugen en schijnvoorstellingen naar zichzelf en naar de medemens toe. Zo komt een 'alternatieve realiteit' tot stand, die onmetelijk sterk van de echte realiteit (de volle waarheid) kan afwijken.

De Koningin des Hemels noemt propaganda één van de meest destructieve wapens van de satan: Propaganda bestrijdt rechtstreeks de enige Waarheid van God Zelf. Zij wijst er in dit verband op, dat elke mensenziel door God wordt geoordeeld volgens de maat waarin zij binnen Gods enige realiteit de Wet van de Ware Liefde vervult. Zielen die propaganda hanteren, leven in een schijnrealiteit die niets met Gods realiteit te maken heeft, en maken daardoor hun zielenleven volkomen onvruchtbaar, waardoor zij geen enkele bijdrage leveren tot de verwezenlijking van Gods Werken en bovendien hun eigen Eeuwig Leven in het gedrang brengen.

Zo wordt een kunstmatige wereld geschapen die er totaal anders uitziet dan de enige echte wereld, zodat politiek invloedrijke zielen die gebruik maken van propaganda, van het grote publiek verwachten dat het een geheel van bewust gefabriceerde leugens zonder meer beschouwt en aanvaardt als de enige waarheid. Zo worden vaak miljoenen mensenzielen in een schijnrealiteit gedumpt, die de werken van de satan dient.

Op deze wijze worden dus niet zelden miljoenen mensenzielen ertoe aangespoord om zich volkomen ongegronde opinies te vormen over medemensen, situaties en gebeurtenissen. Door de bewuste en opzettelijke misleiding worden vaak talloze zielen opgehitst tot haat, vervolging, allerlei vormen van agressie, tot en met moord. De gewetens worden onwerkzaam gemaakt opdat elke afwijking ten aanzien van de Goddelijke Wet niet meer als zonde zou worden aangevoeld. In een samenleving onder een dergelijk wereldbeeld wordt de duisternis tot levensnorm. Vervolging en gewelddadige onderdrukking van elke uiting van denken en voelen dat niet in overeenstemming is met de denkbeelden van de zielen in invloedrijke posities, worden dan als absoluut noodzakelijk beschouwd.

Totalitaire regimes worden dus bestuurd en in stand gehouden door zielen die zich in hoge mate door de duisternis hebben laten verblinden voor hun ware levensroeping en levensopdracht als mensenziel, namelijk voor het feit dat zij, net zoals elke mensenziel, hun ene leven op aarde hebben gekregen om hun handen, hun geest, hun hart (dit wil zeggen: hun gevoelsleven) en hun vrije wil spontaan, actief en onvoorwaardelijk door God te laten gebruiken voor de verwezenlijking van de Werken en Plannen via dewelke Hij op aarde Zijn Rijk van Ware Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen wil grondvesten. Integendeel gebruiken deze zielen hun hele wezen tot verwezenlijking van voorstellingen, verwachtingen en doelstellingen die uitsluitend verband houden met wereldse, stoffelijke, dus tijdelijke (vergankelijke) belangen.

Door het feit dat de invloedrijke zielen binnen totalitaire regimes totaal op wereldse belangen zijn gericht, volgen hun innerlijk leven én hun gedrag naar buiten toe niet de voorschriften van de Goddelijke Wet, zodat alles wat binnen een totalitair regime gebeurt, en het hele optreden van een dergelijk regime naar buiten toe, automatisch in een zeer hoge mate rechtstreeks de werken en plannen der duisternis dient, die lijnrecht tegenover de Werken en Plannen van het Licht (God) staan.

Totalitaire regimes beginnen gewoonlijk vroeg of laat oorlogen met de bedoeling, de rijkdom en de macht van het land te vergroten en/of de eigen ideologie in steeds grotere bevolkingsgroepen ingang te doen vinden. Soms wordt niets minder beoogd dan de wereldbeheersing. In deze laatste doelstelling verbergt zich niets minder dan de enige doelstelling die wordt beoogd door de kracht die achter elk totalitair regime schuilgaat: de duisternis, die de wereld wil beheersen teneinde God uit Zijn eigen Schepping te verdrijven en de hele mensheid van God af te trekken.

Precies dit is de ultieme doelstelling van de satan: de beheersing van Gods Schepping via het schepsel dat door God was bedoeld als kroon op Zijn Werken, namelijk de mensenziel.

Wie de agressie van een totalitair regime wil bestrijden, strijdt daarom in wezen niet langer tegen vlees en bloed, doch tegen de satan zelf. Op basis van deze visie riep de Koningin van Hemel en aarde de aan Haar toegewijde zielen de voorbije tijd steeds intenser op tot deelname aan de momenteel woedende oorlog, niet met de wapens der wereld (hoewel de reguliere verdedigers van de overvallen partij tijdens de vervulling van hun militaire verplichtingen niet in overtreding van Gods Wet zijn), doch met de oneindig machtige wapens van God Zelf. Zo komt Zij tot het begrip spirituele oorlogsvoering.

De Heilige Maagd onderstreept het immense belang van spirituele oorlogsvoering precies omdat de mensheid thans de laatste fase in de strijd tussen Licht en duisternis beleeft. Zij wijst erop, dat in de huidige oorlog zeer duidelijk wordt hoe de duisternis in deze Laatste Tijden alle mogelijke elementen uit haar wapenarsenaal ontplooit om haar uiteindelijke doel, de vernietiging van de mensheid (stoffelijk én spiritueel), te verwezenlijken. De duisternis geeft thans via grote aantallen zielen uitdrukking aan haar hele opzet om de Goddelijke Wet van de Liefde te schande te maken via de meest uiteenlopende uitingen van zonde: systematische verwoesting, foltering, verkrachting, diefstal, plundering, ontvoering, ontwaardiging, angst, bedreiging, schaamteloze leugenpropaganda, grootschalige koelbloedige moord die alle grenzen van loutere militaire verrichtingen ver overstijgt, en bovendien wat volgens de Heilige Maagd Maria zo mogelijk de grootste zonde is die mensenzielen kunnen bedrijven: Talrijke mensenzielen worden zodanig in hun diepste gevoelsleven getroffen dat zij worden prijsgegeven aan de bekoring om alle Liefde in hun hart te veranderen in haat en wraakzucht, waardoor de zuiverheid van hun innerlijk leven zwaar op de proef wordt gesteld. Zo beoogt de satan dat miljoenen mensenzielen niet langer door God zouden kunnen worden ingezet voor Zijn Werken van Licht en Liefde.

Van alle zielen verwacht God dat zij zich met hart en ziel inzetten voor de verwezenlijking van Zijn Werken en Plannen van Liefde op aarde, en derhalve voor de bestrijding van alle werken en plannen der duisternis, die Gods Schepping beogen te verwoesten en met dit doel voor ogen alle schepselen onderdompelen in een moeras van chaos, leed, ellende, ongeluk, angst, onveiligheid en ongerechtigheid, en zo een constante en steeds toenemende bedreiging vormen voor de menselijke waardigheid, de beschaving, en de vervulling van de Goddelijke Wet in de hele Schepping. De Goddelijke Wet is gericht op de verwezenlijking van Gods Werken en Plannen van ware, zelfverloochenende Liefde in en tussen alle schepselen, wat aanleiding zou geven tot de geboorte van een oprechte, onverstoorbare Vrede in en tussen alle schepselen.

Waaruit bestaat de spirituele oorlogsvoering tot dewelke de Heilige Maagd Maria thans met zoveel nadruk oproept?

Elke ziel is geroepen tot inzet van haar hele innerlijk leven ten behoeve van de vervulling van de Goddelijke Basiswet, de Wet van de Ware Liefde (een diepgaande onderrichting over de inhoud van deze Goddelijke Wet vindt U hier).

Spirituele oorlogsvoering houdt verband met een juiste gerichtheid van de innerlijke gesteldheden van de ziel. Onder innerlijke gesteldheden van de ziel moeten wij concreet verstaan: het geheel van haar gevoelens, gedachten, verlangens, bestrevingen, voorstellingen, verwachtingen, datgene wat zij goedkeurt of juist afkeurt, en haar ingesteldheid ten aanzien van alle details uit haar omgeving, ten aanzien van elk medeschepsel en ten aanzien van het leven en de wereld als geheel. God verwacht van elke ziel dat zij spontaan, actief, bewust, van harte, volhardend en in alle omstandigheden van het leven innerlijke gesteldheden zou koesteren die zich samen zodanig uitwerken dat de ziel met haar hele leven op aarde de Wet van de Liefde vervult. De Wet van de Liefde vervullen, doet een ziel dus concreet in de mate waarin God haar in alle details van haar leven kan inzetten als werktuig voor de verwezenlijking van Zijn Werken en Plannen in de wereld. In wezen doet een ziel die zich ten volle inzet voor de vervulling van de Goddelijke Wet van de Liefde automatisch aan spirituele oorlogsvoering, daar zij dan gesteldheden koestert via dewelke zij de werken en plannen der duisternis tegenwerkt, bestrijdt of in hun uitwerkingen verlamt.

De Meesteres van alle zielen roept thans elke ziel op tot speciale aandacht voor haar persoonlijke innerlijke gesteldheden, teneinde via zuivering van haar innerlijk leven van dag tot dag méér Licht voort te brengen.

De Heilige Maagd wijst erop dat de oorlog die momenteel woedt, een grote invloed zal krijgen op de spirituele atmosfeer in dewelke de mensheid na afloop van de oorlog zal moeten leven. Onder 'spirituele atmosfeer' verstaat Zij de mate waarin elk schepsel en elke relatie tussen schepselen onderling worden beheerst door invloeden van Licht of, omgekeerd, invloeden van duisternis. Invloeden van Licht zijn deze welke door elk schepsel bewust of onbewust kunnen worden aangevoeld als Liefde, Vrede, Geluk, Gerechtigheid, geborgenheid, veiligheid, vertrouwen, Hoop en zinvolheid. Invloeden van duisternis zijn deze welke door elk schepsel bewust of onbewust kunnen worden aangevoeld als haat, ellende, leed, ongeluk, ongerechtigheid, bedreiging, gevoelens van onveiligheid, wanhoop, angst en zinloosheid.

Wanneer een oorlog wordt gewonnen door een totalitair regime, valt de hele wereld ten prooi aan een hogere mate aan invloeden van duisternis, daar niet slechts de overwonnen staat of staten slachtoffer wordt, of worden, van de nieuwe toestand, doch de hele wereld hierdoor wordt aangetast. Dit komt omdat in de Schepping alles met alles verbonden is: Alle schepselen zijn met elkaar verbonden in één enkel netwerk. Wanneer een totalitair regime een oorlog wint, zal het de hele duisternis op dewelke het zijn funderingen heeft gebouwd en door dewelke het wordt geïnspireerd, overdragen op de overwonnen partij, en bij uitbreiding op de hele wereld.

Om deze reden roept de Moeder Gods met de grootste nadruk op tot actieve inzet van elke individuele mensenziel tot bescherming van de menselijke waardigheid en van alle waarden van beschaving en van de moraal die gepaard gaat met de vervulling van de Goddelijke Basiswet van de Ware Liefde, de enige Wet die het Ware Leven in de hele Schepping in stand kan houden en die door de Schepper is bedoeld als regel die moet leiden naar de grondvesting van een wereldorde zoals Hijzelf deze van in den beginne heeft bedoeld: een wereld gebouwd op volmaakte zelfverloochenende en dienende Liefde tussen alle schepselen, en daardoor een wereldorde zonder haat, ellende, leed, ongeluk, ongerechtigheid, bedreiging, gevoelens van onveiligheid, wanhoop, angst en zinloosheid.

Concreet gesproken, vraagt de Moeder Gods derhalve van elke mensenziel een volhardende inzet voor de vervulling van de Goddelijke Wet, op grond van de stelling dat in de mate waarin méér mensenzielen hun innerlijk leven uitsluitend laten besturen door de Ware Liefde, de duisternis op deze wereld een grotere tegenstand zal ondervinden om haar invloeden werkzaam te maken. De Heilige Maagd wil aldus grote aantallen mensenzielen aan elkaar smeden tot een ondoordringbare muur van Licht tot bescherming, instandhouding en versterking van Gods Werken en Plannen in de wereld. Het Licht dat van al deze zielen samen uitgaat, zou de effecten van de werken en plannen der duisternis van dag tot dag méér verzwakken, wat concreet zou betekenen dat deze hun macht over de zielen die zich aan hen hebben weggegeven (denken wij aan het hele regime van een totalitaire staat met zijn hele ideologie, propaganda en goddeloze acties), van dag tot dag méér zouden verliezen. Hoe dit tot uiting komt, hangt van vele factoren af.

Essentieel is echter, dat elke ziel zich bewust zou worden van het feit dat God haar actieve persoonlijke inzet NU méér dan ooit nodig heeft om Zijn Plannen uit te werken. God wil niet dat talloze schepselen – mensenzielen en dieren, zelfs het leefmilieu – lijden onder de terreureffecten van de werken van een totalitair regime in het kader van een door haar begonnen agressie-oorlog, doch op grond van de sedert de grondvesting der wereld geldende wet op kracht van dewelke God de vrije wil van de mensenziel respecteert en daarom niet ongevraagd tussenkomt in de handelingen der mensen, vraagt Hij om ondubbelzinnige tekenen voor het verlangen van vele mensenzielen dat deze ongebreidelde werken van duisternis gebroken zouden worden en voortaan onmogelijk zouden worden gemaakt.

Hiervoor is gebed nodig, doch nog werkzamer zijn doorlopende innerlijke gesteldheden van Licht en Liefde. Voor wat dit concreet inhoudt, verwijst de Meesteres van alle zielen nogmaals naar haar uiteenzetting hier.

Zij wijst in dit verband op de immense macht van een hart dat ondanks alles vervuld blijft van het Licht van Ware Hoop en vertrouwen, en vraagt dat zielen erover zouden waken, ondanks alles niet in de val van haat en wraakzucht te trappen, daar dit een valstrik is via dewelke de duisternis zielen ervan tracht te weerhouden om de voor haar (de duisternis) onoverwinnelijke macht van het Goddelijk Licht in werking te laten treden. Elke ziel kan deze onoverwinnelijke macht in het Hart van de almachtige God in werking helpen treden door alle kwaad te beantwoorden met het Licht van positieve innerlijke gesteldheden, daar een positief ingesteld innerlijk leven de krachten der duisternis totaal kan verlammen. Gods Voorzienigheid zoekt dan de best geschikte wegen om deze macht tot uitwerking te laten komen. Dit kan op vele wijzen gebeuren: Een totalitair regime kan allerlei 'tegenslagen' ontmoeten, boosaardige plannen kunnen verijdeld worden, installaties of toestellen die schade, leed, verwoesting en dood kunnen veroorzaken, kunnen onwerkzaam worden, een totalitair regime kan ten val komen, invloedrijke zielen kunnen zich bewust worden van de duisternis van hun levenshouding of hun acties, enzovoort.

Bovendien laat de Koningin van Hemel en aarde op deze plaats uitdrukkelijk melding maken van Haar stelling:

"God moet beproevingen toestaan, opdat de mensenzielen door gebruik van hun vrije wil zouden laten blijken dat zij ondanks de kruisen van het leven geloven in het Licht, en bereid zijn om radicaal te kiezen voor het Licht, doch Hij zal Zijn Schepping nooit definitief uitleveren aan de satan. De duisternis kan via haar dienaren zeer veel duisternis over de wereld brengen, en hen laten dreigen met uitingen van hun schijnbare macht die hen in staat zou stellen om Gods Schepping te vernietigen, doch de Schepper is Heer van Zijn Werken, en heeft steeds het laatste woord".

De Heilige Maagd laat mij in dit verband uitdrukkelijk melden dat Zij met deze woorden verwijst naar de nucleaire dreiging met dewelke de duisternis in deze tijd zo graag dweept als middel om zoveel mogelijk zielen te strikken in haar netten van angst, en deze zielen ertoe te bewegen om de wetten der duisternis te aanvaarden. Dreiging met middelen die de hele wereld zouden verwoesten, ontspringt steeds in de bron van alle duisternis zelf: de satan.

De toekomst van de wereld wordt bepaald door wat mensenzielen vandaag doen, denken, voelen, verlangen en nastreven. God heeft de mensenzielen niet geschapen opdat zij elkaar en andere schepselen schade, leed, ellende, ongeluk en dood zouden brengen, doch integendeel opdat zij HEM, de BRON VAN ALLE LIEFDE, zouden vertegenwoordigen jegens de hele Schepping, en aldus een atmosfeer van Liefde, Vrede, Geluk, Gerechtigheid, geborgenheid, veiligheid, vertrouwen, Hoop en zinvolheid onder alle schepselen zouden helpen brengen en deze atmosfeer met de inzet van hun hele innerlijke leven zouden verdedigen. God wil niets anders dan een wereldorde die de gesteldheden van ZIJN Hart tot uiting brengt. Daarom mag een totalitair regime niet de kans krijgen om de wereld, noch delen ervan, te beheersen, want een dergelijk regime dient de duisternis en werkt daardoor alles tegen, wat God met zoveel Liefde in de wereld tot stand wil brengen.

De zielen kunnen aan deze Hemelse oproep slechts beantwoorden in de mate waarin zij zich bewust worden van de talrijke, uitermate listige valstrikken van de propaganda via dewelke de duisternis Gods werkelijkheid tracht te vervangen door een schijnrealiteit die rechtstreeks door de satan wordt geïnspireerd. Elke ziel heeft van God het vermogen ontvangen om dergelijke pogingen van de duisternis te ontmaskeren en een open oog te bewaren voor de enige echte Waarheid. Propaganda beoogt uiteindelijk niets anders dan de grondvesting van het rijk van de duisternis op aarde, en is daardoor een blamage aan de Eeuwige Wijsheid, Die het Ware Geluk van de hele Schepping beoogt.

Nu is het aan de zielen om samen hun verantwoordelijkheid als kinderen van God op te nemen en de satan te bewijzen dat zij niet bereid zijn om zijn plannen en werken van duisternis te dienen, daar een dergelijke toegeving aan de duisternis het doodsvonnis bezegelt, dat de satan in deze tijd meer dan ooit over de wereld tracht af te roepen.

Aldus gegeven door de Heilige Maagd Maria, de Koningin van Hemel en aarde, aan Myriam in juni 2022.

"O Maria, Koningin van de Vrede, breng het Licht der verzoening waar nu nog de duisternis van de wrok heerst".

 

Op deze plaats vraagt de Hemelse Koningin de inlassing van Haar speciale Openbaring en oproep van eerder deze maand, gevolgd door enkele gebeden die zeer relevant zijn in het kader van spirituele oorlogsvoering.

OPENBARING EN OPROEP NAAR AANLEIDING VAN
DE RUSSISCH-OEKRAÏENSE OORLOG

door Maria, de Moeder van Jezus Christus en Koningin van Hemel en aarde
via Myriam van Nazareth aan alle zielen gegeven

De onderstaande woorden werden in mei 2022 door de Heilige Maagd Maria privaat gesproken tot Myriam, en op Haar bevel op 2 juni 2022 vrijgegeven voor publicatie.

"In mijn geliefde Oekraïne woedt een oorlog die is ontketend door de satan zelf in een ultieme poging om de wereld totaal te ontwrichten. Deze oorlog maakt rechtstreeks deel uit van de laatste fase van de strijd van de duisternis tegen het Licht voor de beheersing van de wereld met als uiteindelijke doelstelling de vernietiging van de Schepping.

De duisternis bedient zich daartoe van een regime dat zich ertoe leent om de werken en plannen van de antichrist ten uitvoer te brengen op een wijze en in een intensiteit die in de loop van de geschiedenis van de mensheid nauwelijks ooit zijn overtroffen.

Zie toch de tekenen, die de strategie van de satan, zoals Ik deze sedert zoveel jaren aan de zielen openbaar, in al haar duidelijkheid zichtbaar maken:

Je ziet bewuste, opzettelijke en totaal ongebreidelde verwoesting op een buitengewoon grote schaal en in een onbegrensde gruwelijkheid. Je ziet onoverzienbare chaos, ellende, leed, moord, uitroeiing, verkrachting, foltering, diefstal, plundering, vandalisme, ontvoering, terreur, onvervroren koudbloedig sadisme jegens medemensen en zelfs dieren, de meest ondenkbare vormen van misdaad tegen de mensheid, en een alles beheersende wil om ellende, lijden en dood te zaaien. Je ziet en hoort grootscheepse en volkomen schaamteloze leugen, misleiding, misinformatie en opruiing met de bedoeling, in talloze mensenzielen haat, agressie, moordlust en irreële gevoelens van bedreiging aan te wakkeren, dit alles met de bedoeling dat de bodemloze duisternis van eigen misdaden aan de oppervlakte gerechtvaardigd zou lijken. Bovendien wordt dit alles ontworpen en bestuurd vanuit een systeem van ongebreidelde corruptie en onderdrukking. In deze oorlog ontplooit de antichrist zijn hele laboratorium van duisternis.

Wat je ziet, gaat oneindig veel verder en dieper dan een militaire operatie, het is bewuste, geplande, gewilde, systematische moord op de waardigheid van alles wat leeft, op de beschaving zelf, en op elk gevoel van innerlijke Vrede en geborgenheid in zeer vele zielen, met als uiteindelijk doel de dood van elk spoor van Liefde, de instandhouding van een atmosfeer van bedreiging, en de uitroeiing van elk vertrouwen in de macht van het Licht in de wereld. Zo wordt in miljoenen zielen de innerlijke verbinding met God bedreigd en worden in deze zielen de Ware Liefde, het Ware Geloof en de Ware Hoop zwaar verziekt, zelfs ontworteld.

Dit alles zijn de halen van de handtekening van de satan.

Ik roep alle zielen op tot een spiritueel offensief tegen deze tomeloze duisternis, door alle slachtoffers van deze duisternis alsook alle daders en alle morele verantwoordelijken te ondersteunen via innerlijk Licht vanuit jullie harten. Duisternis kan slechts onwerkzaam worden gemaakt door Licht, door positieve gedachten, gevoelens en verwachtingen. Geen werk en geen plan van de satan kunnen in stand worden gehouden en hun uitwerkingen blijven produceren wanneer zij worden bestraald met oprecht Licht uit voldoende mensenharten. Het Licht is het onoverwinnelijk wapen van de almachtige God.

Laat jullie niet door de duisternis verleiden tot gevoelens van haat, van wraakzucht of van ontmoediging, evenmin als tot onverschilligheid. Hier staat oneindig veel méér op het spel dan het herstel van de soevereiniteit van een staat en een volk, het gaat hier in de diepste zin van het woord om het onwerkzaam maken van een buitengewoon offensief van de satan zelf en om het behoud en herstel van de menselijke waardigheid, van de menselijke beschaving, en van de Schepping als Werk van God.

Op elke ziel rust de verantwoordelijkheid, de tekenen van Gods Tegenwoordigheid en werking in de Schepping te helpen herstellen en te helpen versterken, in de eerste plaats daar waar de satan zijn werken het meest zichtbaar en voelbaar maakt.

Koester in jullie harten het Licht van een innerlijke Vrede en de warmte van een oprechte Liefde, de enige krachten die de macht van de duisternis onwerkzaam kunnen maken. Geen enkele vorm van geweld en geen enkele nucleaire dreiging zijn tegen de macht van een oprechte innerlijke Vrede en een oprechte Liefde bestand. Angst, vrees en gevoelens van onveiligheid zijn evenzeer wapens van de satan als de duistere handelingen, gedachten en gevoelens die hij via mensenzielen tot bloei tracht te brengen.

Mijn beschermende hand rust op de Oekraïne en op de Schepping als geheel, maar Ik heb het Licht uit vele mensenharten nodig om de volle macht van God vrij te maken, die deze toestand van vreselijke duisternis volledig ten goede kan keren en alle duisternis kan veranderen in het Licht van een nieuwe, echte Vrede en Liefde met de uitroeiing van elke bron van boosaardigheid die duisternis zoals deze, welke je nu in haar volle razernij in werking ziet, tot ontplooiing zoekt te brengen opdat Gods Werken en alle zaad van Zijn Liefde in de harten vernietigd zouden worden.

Laat jullie niet door het ongeëvenaarde geweld van de krachten van de antichrist overtuigen van een dreigende overwinning van de cultuur van de dood. Jullie hebben de macht om Mij te helpen, de sleutel om te draaien in de kerker waarin Ik in Gods opdracht de satan en al zijn werken en plannen zal opsluiten. Laat deze macht tot volle bloei komen door een aanhoudende, onvoorwaardelijke en zelfverloochenende Liefde en door tekenen van een oprechte solidariteit zoals tussen ware kinderen Gods. Deze solidariteit kan haar immense macht slechts ontwikkelen in de mate waarin ieder van jullie dagelijks in een gesteldheid van innerlijk Licht oprecht de dagelijkse beproevingen aanvaardt teneinde jullie lijdende zussen en broeders én jullie dwalende en verduisterde zussen en broeders in het verborgene te helpen dragen. Zij die van harte de werken en plannen van duisternis helpen verwezenlijken, vergroten de ellende van de hele wereld en verdoemen met zekerheid zichzelf voor de eeuwigheid.

De cultuur van dood, leed, ellende, verdrukking, misleiding, zelfbedrog en leugen is niet door God gemaakt, doch door de satan. God is Leven, Liefde, Licht, Vrede en Waarheid. Naarmate deze eigenschappen in mensenharten waarlijk mogen heersen, wordt elke bron van duisternis en verdrukking dieper en dieper ontworteld. In een wereld waarin de Ware Liefde oprecht kansen krijgt, heeft niet de satan het laatste woord, doch God".

Gegeven aan Myriam in mei 2022

Gebeden voor spirituele oorlogsvoering

Hieronder volgen gebeden tot ondersteuning van zielen die te lijden hebben onder oorlog, alsook voor de bekering van zielen die actief meewerken aan de planning en uitvoering van oorlog.

 

Maria, de Heilige Maagd en Meesteres van alle zielen, inspireerde de beide volgende gebeden in het kader van de spirituele strijd tot dewelke Zij de zielen oproept in het kader van de Russisch-Oekraïense oorlog.
Gebed 1680 is bedoeld als straal van Licht voor zielen, gaande van eenvoudige burgers via militairen tot en met verantwoordelijke politici, die zich in het kader van deze oorlog schuldig maken aan handelingen, gedachten en gevoelens van duisternis, waarmee Zij in de eerste plaats verwijst naar schendingen van de menselijke waardigheid en naar beslissingen die bewust en opzettelijk worden genomen met de bedoeling, schade en leed toe te brengen en die uitgaan boven 'gebruikelijke militaire verrichtingen'.
Gebed 1681 is bedoeld als straal van Licht tot ondersteuning voor de zielen die op welke wijze dan ook slachtoffer zijn van, of schade of verlies lijden door, oorlogshandelingen.
De Koningin van Hemel en aarde wijst erop dat deze gebeden eveneens bruikbaar zijn in situaties buiten de Russisch-Oekraïense oorlog.

1680. STORMGEBED VOOR BEKERINGEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, door God uitverkoren Leidster in de strijd van het Licht tegen de duisternis, aan U vertrouw ik ........... (naam/namen) toe.
Moge het hart van deze ziel(en) voelbaar worden getroffen door een straal van Gods Liefde, opdat in haar/hen het Licht van inzicht, oprecht berouw en bekering geboren moge worden en nooit meer moge doven.


www.maria-domina-animarum.net

1681. STORMGEBED OM MARIA’S ONDERSTEUNING
VOOR LIJDENDE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, door God uitverkoren Leidster in de strijd van het Licht tegen de duisternis, aan U vertrouw ik ........... (namen) toe.
Mogen deze zielen de aanraking van Uw genezende hand voelen in hart, geest en lichaam.
Mogen zij de machtige bescherming van Uw heersende Tegenwoordigheid en Werken voelen in hun hele wezen, hun hele leefomgeving, al hun bezittingen en alle levende wezens die Gods Voorzienigheid aan hun hoede heeft toevertrouwd.
Moge de onbegrensde macht waarmee God U heeft bekleed, de leefwereld van deze zielen bevrijden van de verwoestende invloeden die de duisternis in hen ontplooit, en mogen zij Gods kracht en Uw machtige bijstand ontvangen om in hun leven alles te herstellen dat de duisternis erin heeft beschadigd of vernietigd.

 

Het onderstaand gebed is geïnspireerd op 4 maart 2022 naar aanleiding van de Russisch-Oekraïense oorlog.

1665. STORMGEBED VOOR HET HERSTEL VAN DE VREDE

(Myriam van Nazareth)

Almachtige God, enige Bron van het Ware Geluk,
Ik smeek U om de totale vernedering van elke duistere kracht die mensenzielen inspireert tot het voeren van oorlog, tot het nastreven van wereldse waarden en wereldse goederen ten koste van hun medeschepselen, en tot het zaaien van dood, ellende en schade van om het even welke aard ten nadele van hun broeders en zusters in U, de Schepper van een wereld van volmaakte Liefde, Vrede en harmonie.
Hierom smeek ik U op de almacht van het Verlossingsoffer van Uw gekruisigde en verrezen Zoon Jezus Christus, en op de onovertroffen macht van de tussenkomst van de Heilige Maagd Maria, Die door U is voorbestemd tot Groot Teken tegen de macht van de duisternis over mensenzielen.
Moge de eeuwigdurende almacht van de Ware Liefde worden verheerlijkt door een spoedig herstel van de Ware Vrede in Uw Schepping,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(maak het kruisteken).

Onderstaand gebed werd door de Heilige Maagd Maria ingegeven in de Passiedagen van 2022 in verband met de beklemmende duisternis onder dewelke de wereld momenteel te lijden heeft. De Moeder van Christus roept op tot dringende verspreiding en gebruik ervan voor de omkering van zielen die zich in deze tijd uitdrukkelijk door de duisternis laten inzetten om de wereld te maken tot een oord van ellende, leed, chaos, onveiligheid en bedreiging.

1674. NOODGEBED VOOR BEKERINGEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde, gouden sleutel voor de opening van verziekte zielen in de macht van Gods herstellende Liefde,
Op kracht van de Verlossingswerken van de lijdende Christus smeek ik om de ontplooiing van Uw macht als alles verterend Vuur van volmaakte Liefde en als alles doorstralend Licht van bewustmaking in zielen die duisternis, leed en ellende over hun medeschepselen en over de wereld brengen.
Moge op Uw woord de almachtige God deze zielen onderdompelen in het Bloed van Jezus Christus dat de macht bezit om alle werken en plannen van duisternis te verdrinken en om verblinde zielen tot zelfkennis te brengen over de gevolgen van hun daden, gedachten en bestrevingen voor de wereld, voor hun medeschepselen en voor hun eigen Eeuwig Heil.
Moge deze smeking explosies van Licht brengen in alle werken en plannen waartoe zielen zich door de duisternis laten inzetten, opdat deze wereld een wedergeboorte moge ervaren in het Rijk van Liefde, Licht, Vrede en Waar Geluk waarvoor de Drie-Ene God elk schepsel heeft bestemd.

 

Het onderstaand gebed werd door de Koningin van Hemel en aarde geïnspireerd om hoofdzakelijk te worden gebruikt in twee verschillende omstandigheden:
1. door zielen die persoonlijk rechtstreeks gebukt gaan onder een oorlog in hun leefomgeving;
2. door zielen die niet persoonlijk betrokken zijn bij een oorlog in hun leefomgeving, doch die via de spirituele weg zielen willen bijstaan die in een oorlogsgebied leven of moeten verblijven, en tevens spirituele hulp willen geven aan zielen die verantwoordelijkheid dragen voor oorlogshandelingen en de gevolgen ervan, daar dergelijke zielen deze hulp nodig hebben om tot bekering te kunnen komen.

1685. STORMGEBED IN OORLOGSTIJD

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, machtige Middelares van alle Genaden, door God uitverkoren om in samenwerking met de mensenzielen de verwezenlijking van het Goddelijk Heilsplan te helpen voltooien.
Ik smeek om Uw oppermachtige bescherming, ondersteuning, bijstand, kracht en vertrouwen in de toekomst voor elk schepsel dat lijdt onder de dreiging, de gevaren en de gevolgen van het oorlogsgeweld.
Moge elk schepsel wiens leven door deze oorlog is getroffen, door Uw tussenkomst worden genezen van zijn wonden in lichaam en ziel en van elke vorm van wrok of wraakzucht, en ondanks zijn ervaringen van vijandigheid, haat, dood en verwoesting zin en vervulling vinden in een verder leven van duurzame Vrede en Liefde en van vertrouwen in zijn medeschepselen.
Ik smeek tevens om Uw tussenkomst in het hart van elke ziel die zich in deze oorlog schuldig maakt aan vrijwillige verwoesting, vrijwillige doding, vrijwillige ontwaardiging van medeschepselen of vrijwillige medewerking aan, of uitvoering van, werken en plannen die leed, verwoesting, dood en duisternis zaaien.
Mogen deze zielen tot zelfkennis, inzicht in eigen duisternis, oprecht berouw, een duurzame en totale bekering en tot goedmaking jegens hun medeschepselen en jegens God komen.
Hierom smeek ik U in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(maak het kruisteken).

 

345. SMEEKBEDE TOT MARIA VOOR DE WERELDVREDE

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de Vrede,
Vol vertrouwen in Uw macht smeek ik om Uw Tussenkomst voor de vrijwaring en het herstel van de wereldvrede.
Roep het Kostbaar Bloed van Jezus af over alle zielen, tot uitbanning van elke geest van onvrede en tot verbreking van elke macht die ingaat tegen Gods Heilsplan en die het Eeuwig Licht wil doven.
Stort Uw heilige Tranen uit over alle harten, opdat zij reingewassen worden van elke geest van misleiding, bekoring en onrust en van elke invloed die het Kruis van Christus uit de zielen wil bannen.
Roep de uitstorting van de Heilige Geest af over alle zielen, opdat de geest van Ware Liefde en eenheid in alle harten moge heersen en alle zielen de Weg van de Waarheid en de Vrede van Christus mogen vinden.
Zend Gods engelen over de wereld tot uitroeiing van elke geest van haat, jaloersheid en materialisme, en tot bescherming tegen elke handeling die duistere krachten richten tegen zielen, geesten, harten en lichamen.
O Allerheiligste Maagd Maria, Medeverlosseres en Schrik der duivelen, ik draag U alle gebeden, lijden en offers van de hele wereld op, voor de definitieve overwinning van het Kruis van Christus in ALLE harten en de Triomf van Uw Onbevlekt Hart, opdat Gods Rijk van Hemelse Vrede NU over de hele wereld gevestigd moge worden.

3 x "O Maria, Koningin van de Vrede, genees alle zielen van haat en verblinding. Bevrijd onze wereld van alle oorlog".