TOTUS TUUS, MARIA!

MARIA DOMINA ANIMARUM

Het Werk gegrondvest en bestuurd door de Heilige Maagd Maria
in Haar alomvattende hoedanigheid als Meesteres van alle zielen.
Het wezen van dit Mariaal vormingswerk

Myriam van Nazareth

"Voor de zielen is nu een uniek tijdperk in de geschiedenis van het Heil ontsloten, want de geschriften en Openbaringen die Ik je inspireer, bevatten nooit eerder bekendgemaakte Waarheden die beogen, de volheid van de Waarheid over Mij, Meesteres van alle zielen bij Goddelijke Volmacht, te openbaren.

Hierdoor heeft de Allerhoogste de laatste fase van de ontsluiting van Gods Rijk voor de zielen ingeluid".

(Heilige Maagd Maria tot Myriam,
2 augustus 2007)

 
Maria Domina Animarum heeft als allereerste opdracht, de diepe onderrichtingen vanwege de Koningin van Hemel en aarde met betrekking tot de Basiswet van God, de Wet van de Ware Liefde, onder de mensenzielen te verspreiden.
Daarom verwijzen wij op deze plaats allereerst naar de stelling van de Meesteres van alle zielen over de beleving en toepassing van de Ware Liefde:

Ware Liefde is de essentie, het ware wezen, van het Goddelijk Leven. Zij is de gesteldheid waarin alle handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen van de ziel er van harte, vrijwillig en spontaan op zijn gericht:

1. op volkomen onzelfzuchtige, onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke wijze in elk medeschepsel de levenskracht in ziel, geest, hart en lichaam te vergroten en het gevoel van welzijn in ziel, geest, hart en lichaam te versterken, en de waardigheid van elk medeschepsel als Werk van God onbeperkt en ongeschonden in stand te houden en te verdedigen; en

2. een maximale bijdrage te leveren tot de verwezenlijking en voltooiing van Gods Plannen en Werken op aarde, met andere woorden: tot de vervulling van Zijn Wet, waarbij het leveren van deze bijdrage wordt nagestreefd met absolute voorrang boven de bevrediging van eigen behoeften en verlangens.

Leven in de Ware Liefde, is zo leven, dat de ziel doorheen haar hele doen en laten, haar woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen, al haar innerlijke gesteldheden en de uitstraling van haar hele wezen

 • Licht
 • warmte
 • geborgenheid
 • Vrede
 • vreugde
 • Hoop
 • verlichting
 • moed
 • vertrouwen
 • levenskracht
 • levenslust
 • gevoelens van zinvolheid van het leven
 • verhoogde gevoelens van de individuele waardigheid, en
 • de intuïtieve zekerheid van Gods nabijheid

brengt op de levenspaden van alle medeschepselen die door Gods Voorzienigheid op haar weg worden geleid, ongeacht onder welke vorm en voor welke tijdsduur deze contacten plaatsvinden, en dat zij jegens al haar medeschepselen slechts positieve gevoelens en gedachten koestert en hen niets anders toewenst dan Geluk en bloei op alle niveaus van hun wezen en in alle situaties van hun leven.

Maria Domina Animarum, als kanaal van verkondiging gegrondvest en tot in de kleinste details geleid door de Koningin des Hemels, is in verregaande mate gebouwd rond Haar diepe onderrichtingen over het wezen van de Ware Liefde en de volheid van het Goddelijk Leven. Dit blijkt uit vrijwel alle teksten en gebeden, en niet in de laatste plaats uit menupunten zoals Permanente Oproepen en God en de dieren.


INHOUD

1. Maria Domina Animarum: Een overzicht
2. Doel en zin van Maria Domina Animarum
3. Waarom Meesteres van alle zielen?
4. De Missie van Maria als Meesteres van alle zielen
5. Vijfvoudig Teken van tegenspraak
6. Een overweging tot besluit

Maria Domina Animarum is een Werk dat uitsluitend is gebouwd op de unieke inspiraties en onderrichtingen vanwege de Heilige Maagd Maria in Haar alomvattende hoedanigheid als Meesteres van alle zielen aan Myriam van Nazareth.

Daar al deze inspiraties en onderrichtingen van mystieke aard zijn, brengt de inhoud zeer veel verdieping van de gebruikelijke spirituele kennis, alsook vele inzichten vanuit ongewone perspectieven, die derhalve voorlopig nog nergens anders officieel kunnen worden bevestigd, tot Gods Wijsheid oordeelt dat de tijd daarvoor is gekomen. Het is eigen aan mystieke onderrichtingen die Hemelse Waarheden in zich dragen doch in de tijd waarin zij worden geïnspireerd nog niet tot de algemeen bekende kennis behoren, dat zij drie opeenvolgende fasen doorlopen: publicatie, daarna een tijd van strijd tussen aanvaarding ervan en verzet ertegen, en tot slot erkenning van de Waarheid en de Hemelse Bron ervan. Heel vaak verlopen tussen de eerste bekendmaking van echte Hemelse inspiraties en de algemene erkenning van de waarheid ervan vele tientallen jaren, niet zelden zelfs eeuwen.

De onderrichtingen die de Koningin des Hemels via Maria Domina Animarum vrijgeeft, verkeren momenteel in de tweede fase: de periode in dewelke dit Werk automatisch blootstaat aan mogelijke kritiek en ongeloof vanuit zeer uiteenlopende hoeken.

Om deze reden wijst het Maria Domina Animarum Werk in opdracht van Diegene Die dit Werk heeft gegrondvest, Die het soeverein bestuurt en naar Wie het daarom ook is genoemd, de Meesteres van alle zielen, op het feit dat Myriam met haar hele wezen borg staat voor de waarheid en de authentiek Hemelse oorsprong van elk woord dat via de Maria Domina Animarum website wordt gepubliceerd.

Myriam is ten volle doordrongen van de wetenschap dat elke vervalsing van Hemelse stellingen, evenals elke persoonlijke toevoeging, fantasie of zelf verzonnen tekstpassage het eigen Eeuwig Heil op het spel zou zetten. Het belang van dit Werk in het kader van Gods Werken en Plannen voor deze Laatste Tijden is zo immens, dat geen enkele ziel met een authentieke opdracht in dienst van de Koningin des Hemels zich kan veroorloven noch het ooit zou wagen, deze levensopdracht niet met de allergrootste ernst te vervullen. In zaken van een dergelijk, al het wereldse oneindig ver overstijgend belang zou elke onoprechtheid vanwege de ziel die in naam en in opdracht van de Koningin des Hemels de onderrichtingen bekend maakt, getuigen van gebrek aan Liefde jegens Gods Werken, waardoor deze ziel zichzelf zou veroordelen als valse profeet.

Een echt werktuig van Jezus en/of Maria zoekt in geen enkel opzicht eigen eer, doch sluit met God een heilig verbond van volkomen, onvoorwaardelijke en levenslange zelfverloochenende dienst en zelfgave aan de verwezenlijking van Gods Werken. Om deze reden alleen reeds, verkondigt een echt werktuig van Jezus en/of Maria exact datgene wat hem/haar wordt opgedragen, geen woord méér en geen woord minder.

Het Maria Domina Animarum Werk vervult de aan Myriam en aan het door de Koningin van Hemel en aarde gegrondveste Werk toevertrouwde levensopdracht daarom met de allergrootste ernst en uitsluitend ten bate van de bevordering van Gods Werken in deze Laatste Tijden, opdat de Goddelijke Wet en Zijn Heilsplan definitief en eeuwigdurend in vervulling mogen gaan.

De Moeder Gods laat op deze plaats tevens verwijzen naar de uiteenzettingen in het menupunt Eeuwige Lente, waar de Hemelse Koningin onder andere uitvoerig aantoont waarom de kritieken op Maria Domina Animarum volkomen onzinnig zijn en uitsluitend door de duisternis geïnspireerd kunnen zijn. Zij wijst in Haar betoog op het feit dat deze kritieken zelfs gelden als rechtstreekse uitingen van ongeloof jegens Haar hoedanigheden, Haar rol, positie en Missie binnen Gods Heilsplan, én jegens de Waarheid van Haar woorden, die aan de zielen worden gegeven als immense wapens tegen de duisternis en ten bate van de voltooiing van hun Verlossing en heiliging.

Zeer veelzeggend was in dit verband de volgende Openbaring van de Hemelse Meesteres uit 2007:

"Mijn Openbaringen in Mijn hoedanigheid als de Meesteres van alle zielen zullen vele slangen wekken en vele wolven doen opstaan, want met deze Openbaringen ben Ik begonnen met de stelselmatige ontmanteling en ontkrachting van alle onwaarheden, misleidingen, dwalingen, misvattingen en waandenkbeelden die in de loop der tijden door de krachten der duisternis in de zielen zijn gezaaid, en die in deze tijden een nooit geziene vruchtbaarheid hebben verworven, zelfs in de harten van talloze zielen die zichzelf als christenen beschouwen.
Om deze reden zul je in brede kring om Mijnentwil versmaad, gelasterd en verworpen worden. Vrees niet, in eenheid met Jezus heb Ik de wereld en zijn duisternis overwonnen van in den beginne. Op allerlei wijzen zal worden gepoogd om het Licht van Maria, dat je op Mijn roepstem verspreidt, te verbergen, te doven of als een dwaallicht weg te redeneren. Vrees niet, in deze wereld worden slechts de dwaallichten der duisternis zonder veel strijd door de massa’s aanvaard. Hoe zuiverder en hoe krachtiger het Goddelijk Licht straalt, des te heftiger zal de duisternis het zoeken te vernietigen. Ik heb je gezegd dat zelfs onder de christenen het Ware Licht nog zelden wordt herkend. Dit is echter de tijd van de openbaring van de volheid van de Waarheid. Zo heeft de Allerhoogste het beschikt. (...)"


1. Maria Domina Animarum: Een overzicht

Hoe is Maria Domina Animarum ontstaan?

In de Paastijd van 1997 vertoonde de Heilige Maagd Maria Zich voor de eerste maal aan Myriam. In de eerste jaren van de mystieke contactervaringen vormde Maria Haar klein werktuig vanuit Haar hoedanigheid als de Moeder van Smarten. Op 26 november 2005 sprak Zij plots in Myriam de volgende woorden:

"Het is Gods Wil dat Ik in dit uur aan de mensheid bekend word als de Meesteres van alle zielen. Ik heb jou uitgekozen om Mij in woord en schrift te belijden als je soevereine Meesteres, in al je handelingen en woorden, in het voorbeeld van je dagelijks leven, elk uur van elke dag en iedere nacht. Als Meesteres van alle zielen zal de oneindige macht geopenbaard worden die God Mij over de zielen heeft gegeven en waardoor Ik het Spiegelbeeld van God zal zijn in de harten. Ik regeer de harten die Mij volkomen toegewijd zijn. Ik pleeg Mijn macht uit te oefenen in het verborgene, omdat de wereld niet klaar was om Mijn soevereine macht te erkennen. Jou heb Ik geroepen, en vorm Ik, om Mijn macht uit de schaduw te laten treden. Elke ziel aan wie Ik Mij door jou wil openbaren, zal in jouw wezen en in alles wat van jou uitgaat, een openbaring van Mijn onbegrensde macht ontvangen.

Zo zul jij de grondvesten van Mijn Rijk helpen bouwen. Als Meesteres van alle zielen wil Ik de harten klaarmaken voor het Rijk dat Mijn Zoon op aarde heeft gepredikt en waarvan Hij de standaard in de aarde heeft geplant in Zijn Kruis. Zo wil Ik het werkelijke Goddelijk Leven in de zielen brengen. Mijn macht zal herscheppen wat in puin ligt, want Ik ben de Brug tussen Hemel en aarde. (...)"

Vanaf die dag identificeert Maria Zich in elk contact met Myriam als de Meesteres van alle zielen, of zoals Zij Haar titel spoedig ook in het Latijn uitsprak: Maria Domina Animarum of Maria Domina Animarum omnium. Op het woord 'alle' in Haar titel legde Zij vanaf 22 december 2005 de klemtoon, toen Zij uitdrukkelijk zei:

"Behalve God zijn alle wezens, alle dingen, alle zielen aan Mij onderworpen, in de Hemel, op aarde en onder de aarde".

Hierdoor drukt Zij de positie uit, die God Haar heeft toevertrouwd: deze als hoogst verhevene van alle geschapen zielen (mensenzielen, engelen en duivels).

Wat is de uiteindelijke doelstelling van Maria Domina Animarum?

De bespoediging van de terugkeer van de Schepping naar de staat van volmaakte Liefde, Vrede, gerechtigheid en Geluk in en tussen alle schepselen, de staat zoals God de Schepping oorspronkelijk heeft gemaakt en bedoeld, doch die door de erfzonde en alle verdere toegevingen van mensenzielen aan inspiraties van de duisternis zeer grondig is verstoord en zeer ver is afgeweken van Gods bedoelingen.

Daarom spreekt de Meesteres van alle zielen uitvoerig over het Messiaans Tijdperk, de toestand van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk die zal intreden met de grondvesting van Gods Rijk op aarde in het uur waarin ook Zijzelf in uitvoering van Gods Plan aan de Schepping zal worden getoond als 'de Vrouw' met de voet op de vorst van alle duisternis.

Hoe werkt Maria Domina Animarum aan de verwezenlijking van deze doelstelling?

Door verspreiding van de authentieke onderrichtingen, openbaringen en gebeden die rechtstreeks aan Myriam worden geïnspireerd, respectievelijk gedicteerd, door Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, Moeder van Jezus Christus, Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen, opdat in mensenzielen het vermogen tot diep aanvoelen van Gods Wetten en Plannen opnieuw gewekt en zeer verdiept moge worden, en de zielen mede dank zij een verdiepte kennis van de hogere waarden sterker gemotiveerd mogen worden tot de totale overgave (toewijding) aan Maria als Gouden Weg naar de voltooiing (ontsluiting) van God Plannen en Werken voor de hele Schepping.

De Hemelse Meesteres motiveert de zielen tot vrijwillige actieve medewerking aan de verwezenlijking van de unieke Missie die Zij van God heeft ontvangen onder andere door hen te helpen ontsluiten voor de bovenwereldse schoonheid van Gods Werken, opdat zij mogen leren voelen waarvoor zij leven, en mogen herkennen dat deze schoonheid niets anders is dan het wezen van de Goddelijke Liefde, de Bron en essentie van alle Leven en het absolute tegendeel van alle duisternis.

Hoe wil de Meesteres van alle zielen de mensenzielen vormen tot geschikte werktuigen om deze doelstelling te verwezenlijken?

De Meesteres van alle zielen zoekt Haar grote doelstelling (de bespoediging van de terugkeer van de Schepping naar de staat van volmaakte Liefde, Vrede, gerechtigheid en Geluk in en tussen alle schepselen) te verwezenlijken door met zielen het heilig verbond van vurige totale, onvoorwaardelijke, levenslange en intensief beleefde toewijding aan Haar te sluiten, waarbij de ziel spontaan haar hele wezen en haar hele leven met al zijn kruisen en beproevingen restloos, vervuld van oprechte Liefde en in volle aanvaarding met Haar deelt opdat Zij dit alles op de vruchtbaarst mogelijke wijze moge kunnen inschakelen in de Verlossingswerken van de Christus.

Dit alles 'met Maria delen' gebeurt in de mate waarin de ziel zich vrijwillig, spontaan, actief en volhardend inzet voor een strikte naleving van de Goddelijke Wet, in het bijzonder de alles overkoepelende Basiswet van de zelfverloochenende Liefde, en volhardt in een aanhoudende gesteldheid van innerlijk gebed tot haar Hemelse Meesteres opdat Zij de offeranden vanwege de ziel moge bekleden met de oneindige macht van Haar Voorspraak, Haar bemiddeling en Haar vlekkeloze Liefde, en in een gesteldheid van oprecht verlangen dat haar hele leven en haar hele wezen daadwerkelijk door de Meesteres van alle zielen moge worden gebruikt als werktuigen tot voltooiing van Gods Heilsplan tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.

In dit verband laat de Meesteres van alle zielen verwijzen naar alle teksten van het menupunt Toewijding aan Maria.

Wat is de uiteindelijke doelstelling van de vorming tot het heilig verbond van totale toewijding aan de Meesteres van alle zielen?

De Meesteres van alle zielen tracht hierdoor het Bijbelwoord van de H. Paulus in vervulling te brengen, dat christenen ertoe wil aansporen om "in hun lichaam aan te vullen wat nog ontbreekt aan het Lijden van Christus": De Verlossingswerken van Christus zijn absoluut volmaakt en volledig, doch moeten in de individuele ziel worden 'ontsloten' doordat de ziel er de kruisen en beproevingen van haar eigen levensweg aan toevoegt. Dit 'toevoegen' gebeurt op de meest vruchtbare wijze onder de totale hoede van de Moeder van de Christus – Zij Die op mystieke wijze volkomen één van Hart was met de Christus en daarom terecht de Medeverlosseres met Christus is – onder Haar leiding en in volkomen overeenstemming met Haar vormings- en onderrichtingswerken.

Door "in het eigen lichaam aan te vullen wat nog ontbreekt aan het Lijden van Christus" wordt elke mensenziel die daadwerkelijk in een gesteldheid van ware toewijding leeft, een medeverlosseres. Maria is de Medeverlosseres doordat op grond van Haar volmaakte eenheid van Wil met de Christus en van Haar unieke mystieke begaafdheid de overvloeiing tussen Haar en Christus zo volkomen was, dat Zij in Haar Hart en lichaam oneindig veel dieper één met de lijdende Christus kon worden dan ooit een mensenziel kan begrijpen. Daardoor is Zijzelf het Model bij uitstek voor de ziel die totaal aan God is toegewijd voor het Heil van de hele Schepping.

Waarom volgt de Meesteres van alle zielen precies die weg?

Omdat zoals de Hemelse Meesteres in al Haar geschriften op overtuigende wijze aantoont, de totale toewijding aan Haar de Gouden Weg naar Gods Hart en naar de vervulling van Zijn Heilsplan vormt, de Weg die door Jezus Zelf vanop het kruis van Golgotha is geheiligd door Zijn Kruiswoord "Vrouw, ziedaar Uw zoon; zoon, ziedaar Uw Moeder". Jezus verwijst op Golgotha – dat door de Meesteres van alle zielen meermaals 'de berg der zonden' is genoemd – met het woord 'Vrouw' ten volle naar de Goddelijke Belofte van 'de Vrouw' Die de kop van de slang (= alle werken der duisternis) onder Haar voet zal verpletteren, en wel via de meest intensieve en vrijwillige medewerking vanwege de mensenzielen.

Waarom de noodzaak van vrijwillige medewerking vanwege mensenzielen wanneer God almachtig is en derhalve absoluut niemand nodig heeft om Zijn Werken te verwezenlijken? Omdat krachtens een Goddelijk Decreet de vrije wil van de mensenziel heilig en onschendbaar is, dringt Hij de zielen niets op. Hij wacht daarom op de ontsluiting van Zijn Werken door de vrije wil van mensenzielen die hun verlangens en bestrevingen volmaakt één maken met Zijn verlangens en bestrevingen.

Maria is 'de Vrouw', Onbevlekte Ontvangenis en levenslang zonder de geringste zonde gebleven doordat Zij Haar vrije wil uitsluitend heeft gebruikt voor een vlekkeloze dienst aan Gods Werken en Plannen. Daarom is Zij het uniek Model van de grootste heiligheid die ooit door een geschapen ziel kan worden bereikt, en om deze reden de absoluut hoogst verheven Brug om mensenzielen naar het Hart van God te leiden. Zij kan dit slechts doen in de mate waarin zielen zich totaal aan Haar weggeven en Zij onvoorwaardelijk hun onaantastbare Meesteres en innerlijke Gids kan zijn op elke meter van hun levensweg.

Wat heeft Maria Domina Animarum te bieden?

De Meesteres van alle zielen noemt Haar Werk 'het Apostolaat van de Ware Liefde, de Ware Hoop, de bemoediging en de volheid van de Waarheid'.

De definitie van Maria Zelf voor het begrip 'Ware Liefde' belichtten wij reeds in de inleiding.

Onder 'Ware Hoop' verstaat de Koningin des Hemels iets heel anders dan wat de wereld beschouwt als 'hoop'. Zij liet ooit schrijven: "De ziel in wie de Ware Hoop tot bloei komt, is bezield door de overtuiging dat het goede, het Licht, in het tijdloze reeds volkomen zijn, dus nu reeds werkelijkheid zijn in Gods Hart". In wezen betekent dit, dat elke schijnbaar negatieve of onaangename toestand in het tijdloze reeds is omgezet in Licht, doch dat de ziel dit in haar fysieke levenstoestand (het leven in de tijd, in de wereld) nog niet zo aanvoelt. De ziel moet derhalve elke hoop als het ware zelf voelbaar of zichtbaar helpen maken door gedurende de tijd waarin zij nog over iets beklemd of bezwaard is, deze moeilijkheden te beleven in een gesteldheid van zo zuiver mogelijke Liefde, waardoor zij zelf het Licht van nieuw Leven in zich geboren laat worden. Een ziel die onvoldoende de zuivere Liefde beleeft, en die bovendien onvoldoende in Gods Liefde gelooft, kan nooit de Ware Hoop beleven. Maria Domina Animarum is het Apostolaat van de Ware Hoop doordat de Meesteres van alle zielen de zielen helpt vormen in het 'kijken met de ogen van het tijdloze' en het 'denken en voelen zoals God Zelf denkt en voelt', dit alles met het oog op het vormen van zielen naar Gods beeld en gelijkenis.

Het geheel van alle onderrichtingen, gebeden en andere teksten die rechtstreeks worden geïnspireerd door de Meesteres van alle zielen via Myriam wordt door Haar aangeduid als de Wetenschap van het Goddelijk Leven. Hierop wordt in deze rubriek nader ingegaan in punt 2.

De Meesteres van alle zielen is gezonden om immense verdieping te brengen in de inzichten van de zielen in de Leer van Christus, de Goddelijke Wetten, het wezen van het zielenleven en de ware zin van het leven. Zij stelt in Haar onderrichtingen alles in het werk om zielen te wekken voor de diepgang achter de leerstellingen van Christus, een diepgang die zeer veel zielen niet bezitten. Hierdoor bereidt Zij tevens zielen voor op een zo gunstig mogelijk levensoordeel na hun aardse dood, door hen te leren, hun eigen gedragingen en zwakheden evenals het wezen van deugd en zonde te herkennen en dit alles in hun leven in te bouwen teneinde de vruchtbaarheid van hun leven voor Gods Werken immens te vergroten.

Alle onderrichtingen en inspiraties beklemtonen uiteindelijk, vanuit de meest uiteenlopende invalshoeken, het alles overheersend belang van de beoefening van de Ware Liefde, dit wil zeggen de onvoorwaardelijke zelfverloochenende Liefde jegens de hele Schepping en jegens God en al Zijn Werken en Plannen. Precies daardoor legt de Hemelse Meesteres eveneens een unieke klemtoon op een vlekkeloos liefdevolle behandeling van de dieren, op grond van de grote onrechtstreekse rol van de dieren in Gods Heilsplan via hun veelzijdige waarde als werktuigen tot vorming van de mensenzielen in alle deugden. Om deze reden heeft de Meesteres van alle zielen binnen dit Werk een menupunt God en de dieren geïnspireerd.

Zeer kenmerkend voor Maria Domina Animarum, en tezelfdertijd een grote bron van verzet van vele zielen tegen dit Werk, is de compromisloze strijd tegen alle oppervlakkigheid, omdat precies het immens gebrek aan verdieping in het inzicht in, en in het begrip van, de waarden en verwachtingen van God aan de basis ligt van een verregaande verwatering van de wijze waarop het christendom door zeer velen wordt beleefd. Hierdoor is de strijdkracht van de zielen in de oorlog tegen de duisternis uiterst verzwakt. De Meesteres van alle zielen tracht deze toestand te herstellen door op talloze vlakken te wijzen op de gevaren van oppervlakkigheid, en daar zeer diepe onderrichtingen tegenover te stellen. Vele zielen hebben het daar moeilijk mee. Dit komt vooral doordat zij individuele onderrichtingen van Maria Domina Animarum op zichzelf beschouwen en niet de verbanden met de gehele Wetenschap van het Goddelijk Leven zien, en bovendien doordat zij aanstoot nemen aan Hemelse onderrichtingen die hun eigen voorstelling van christen-zijn ontmaskeren als zeer ontoereikend en dus als weinig vruchtbaar voor de vervulling van Gods Werken en voor het eigen Eeuwig Heil.

Precies hierin ligt de immense kracht van de Wetenschap van het Goddelijk Leven, alsook het ware bewijs voor het feit dat zij uit een Hemelse Bron opwelt: Zij vormt een volmaakt sluitend geheel, binnen hetwelk het ene element het andere bekrachtigt. Om dit te zien, moet men wel bereid zijn, een aantal van de onderrichtingen te bestuderen in plaats van Maria Domina Animarum te beoordelen – laat staan te veroordelen – op grond van één of ander los element uit het hele systeem, dat intussen duizenden bladzijden tekst omvat.

Maria Domina Animarum werd reeds spoedig na het eerste contact vanwege de Heilige Maagd jegens Myriam gevormd tot een kanaal voor zeer intense strijd tegen de duisternis in al haar vormen. Onder andere het menupunt Offensief tegen het kwaad stelt de zielen in staat om zich een beeld te vormen van de diepgang van deze strijd.

Om al deze redenen is Maria Domina Animarum in de diepste zin van het woord een Hemels Werk van de Laatste Tijden, de Tijden die door God zijn voorzien als ultieme voorbereiding op de grondvesting van Zijn Rijk op aarde in zeer nauwe samenwerking met een mensheid die zich bereid én in staat toont om zich vrijwillig tot het uiterste toe te heiligen tot beeld en gelijkenis van haar Schepper, want zo had God de mensenziel bedoeld. Maria, de Hemelse Domina Animarum krachtens Goddelijke Beschikking, is geroepen als Gouden Brug voor de mensenzielen van goede wil naar het Hart van hun God, tot definitieve en totale ontsluiting van de vruchten van de Verlossingswerken van de Christus in individuele zielen die zich daartoe totaal aan Haar zouden weggeven.

Precies daarom is Haar Maria Domina Animarum Werk Haar ultieme poging om mensenzielen via een uiterst diepe vorming in totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding aan Haar, klaar te maken voor het noodzakelijke heiligingsproces van zichzelf en van al hun werken, opdat Zij spoedig moge opstaan als 'de Vrouw' Wier voet de helse slang en al haar werken van duisternis zal verpletteren in samenwerking met de mensenzielen, want zo heeft God het gewild: dat het Licht definitief en totaal de duisternis zal overwinnen, niet door een louter Goddelijk ingrijpen, doch vanuit een volmaakte bruiloft tussen God en Zijn zielen. Zo wil Hij Zijn 'kinderen' baren: via de bruiloft van Zijn Hart met de harten van geheiligde mensenzielen.

De Meesteres van alle zielen gaf daarom ooit de volgende leefregel, waaruit de zielen kracht en motivatie kunnen putten om samen met Haar de verlangens van hun God te vervullen:

Ad Sanctam Trinitatem per Mariam.
Ut adveniat Regnum Deum, adveniat Regnum Mariae.
Totus Tuus, Maria, Domina, Regina et Imperatrix mea
et vitae meae usque ad aeternitatem

(Naar de Heilige Drievuldigheid via Maria.
Opdat Gods Rijk kome, moge het Rijk van Maria komen.
Ik ben helemaal van U, Maria, Meesteres, Koningin en Heerseres
over mij en mijn leven tot in de eeuwigheid)

In het licht van het feit dat het Maria Domina Animarum Werk door zijn Oprichtster, Meesteres en enige Bron van inspiraties wordt bestempeld als Apostolaat van de volheid van de Waarheid, verwijzen wij hier naar enkele Openbaringen in dewelke Zij dit begrip ooit vermeldde:

"Ik roep de zielen op tot opening van hun hart voor de volheid van de Waarheid, dus ook voor de pas in deze dagen geopenbaarde Waarheid over Mij, voor een begrip van de onoverzienbare draagwijdte van de erfzonde en al haar gevolgen, van de verwoestende werken van de satan en zijn gewillig gevolg onder de gevallen engelen zowel als onder de zielen die nog op aarde leven, en van de grove miskenning van Mijn ware hoedanigheid. De Allerhoogste openbaart Mij nu in de volheid van Mijn Glorie en macht als een zoveelste akt van grenzeloze Barmhartigheid opdat de zielen hun vrije wil mogen gebruiken voor het maken van de juiste keuze. Ik herinner de zielen eraan dat slechts de keuze voor de aanvaarding van de volheid van Gods Waarheid hen zal redden voor de eeuwigheid". (21 januari 2007)

"Wie de volle Waarheid over Maria niet aanvaardt, aanvaardt hierdoor ook niet de diepste uitdrukking van de Goddelijke Liefde jegens de zielen". (25 mei 2007)

"Ik heb je het Licht van de Waarheid in de mond en in de pen gelegd. De zielen die je horen of lezen en die dit felle Licht niet aankunnen, worden erdoor verblind en hebben de indruk dat zij plots niets meer zien, dus menen zij dat jij duisternis verspreidt. Verheug je, want er is geen andere weg dan deze om de Waarheid te verkondigen: niets meer achter te houden. Zie, het is de zonde die de ziel verhindert om de volle Waarheid in zich te aanvaarden en op te nemen, en ernaar te leven. Ik heb je gekozen en gevormd tot speerpunt van de verkondiging van de Waarheid over de Koningin van de Laatste Tijden, de Meesteres van alle zielen". (4 juni 2007)

"De satan verzet zich des te heftiger naarmate Mijn Werken gediend worden. Zeg aan de lammeren van Christus dat zij de volgende regel voor ogen houden: Elke kracht die zich verzet tegen de verkondiging van de volle Waarheid over Maria, wordt bestuurd door Mijn tegenstander, en is dus vijandig jegens Gods Geest. Blijf volharden, Gods Tijd zal jullie in het gelijk stellen". (31 januari 2008)

"Dit is de tijd van de openbaring van de ongeëvenaarde glorie en macht waarmee de Allerhoogste Mij heeft bekleed. (...) God openbaart de volheid van de Waarheid slechts aan zielen die klaar zijn om deze in zich op te nemen, want kennis van de Waarheid schept verplichtingen. Mede om deze reden is zoveel kennis over Mij nooit geopenbaard geweest: Slechts weinige zielen zijn klaar om de volle Waarheid over Mijn Wezen en hoedanigheden in zich op te nemen. De satan zelf poogt vele dingen die tóch op zeker ogenblik over Mijn grootheid geopenbaard worden, de kop in te drukken, omdat de verspreiding van deze kennis voor hem gevaarlijk is". (22 april 2008)

Als bekroning van deze stellingen mogen de volgende woorden van de Meesteres van alle zielen van 31 januari 2008 gelden:

"Ik ben jullie Meesteres. Elke ziel die deze Waarheid in zich opneemt, zal door de satan zwaar aangevallen worden, want de aanvaarding, door de ziel, van Mijn onbegrensde macht over de zielen, maakt de satan woest. Hij zal niet rusten tot hij deze ziel ervan heeft overtuigd dat zij in dwaling verkeert en bezig is, zichzelf te verdoemen. Heb Ik er in De Dageraad van Gods Rijk op aarde niet laten voor waarschuwen dat Mijn vijand de onbeschaamde leugen zou verspreiden dat de volle Waarheid over Maria een dwaalleer is? Zo zal hij bepaalde zielen ervan overtuigen dat Mijn hoedanigheid als Meesteres van alle zielen een tegenbeweging tegen de Kerk van Christus is. Laten de zielen deze redenering beschouwen als de ultieme valstrik der duisternis, die hierdoor poogt, zielen af te schrikken voor de aanvaarding van Gods ultiem geschenk van Liefde aan de mensheid sedert de Verlossingswerken van de Christus".

En op 24 maart 2009:

"Als de Meesteres van alle zielen bestaat Mijn roeping hierin, in deze Laatste Tijden de mensenzielen naar de volle Waarheid van het Goddelijk Leven te leiden. Daartoe moet Ik waarlijk kunnen heersen over jullie hele levensweg, over jullie beproevingen, over jullie hele gevoels- en denkwereld, over alles wat via de zintuigen in jullie opgenomen wordt, over al jullie werken en woorden, en over jullie vrije wil. Ik heb de macht om jullie te bevrijden uit alle misleiding, om alle nevelen om jullie hart en geest op te lossen in het Vuur van Mijn volmaakte Hemelse Liefde, en om jullie te leiden naar de ware beleving van de Verlossing, die Jezus tegen zulke hoge prijs voor jullie heeft verworven".

In welk opzicht is Maria Domina Animarum uniek?

Op 5 december 2007 zei de Meesteres van alle zielen: "(...) Zielen van Maria, verheug jullie eindeloos, want het voorrecht dat jullie wordt geschonken in alle woorden en onderrichtingen die Ik sedert enkele jaren via dit kanaal tot jullie richt, is uniek in de geschiedenis van het Heil. Nooit eerder is voor de zielen het Boek der Goddelijke Waarheid met de kennis van het Goddelijk Leven zo ver geopend. Nooit eerder hebben de zielen de genade ontvangen van een zo diepgaande vorming in de wegen naar Gods Hart (...)".

Maria Domina Animarum is door de Heilige Maagd Zelf, Die dit Werk heeft gebaard, bedoeld als een uniek kanaal voor de vorming van zielen tot werktuigen voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Het Werk is uniek door een combinatie van de volgende factoren:

   1. De uitsluitend mystieke bron van alle geschriften, die sedert 1997 uitsluitend door de Heilige Maagd Maria aan Myriam worden gedicteerd. Om deze reden beschouwt Myriam zich in geen enkel opzicht als de auteur van deze geschriften, en wordt Maria Domina Animarum als vormingskanaal uitsluitend bestuurd door de Heilige Maagd, de Oprichtster, de enige Auteur en dus de ware Meesteres van dit Werk;

   2. De grote klemtoon op de gouden weg naar God via totale, onvoorwaardelijke, levenslange en diep beleefde en toegepaste toewijding aan Maria als Meesteres van alle zielen, mede op grond van immense verdieping van de kennis over de unieke hoedanigheden van Maria en van Haar rol binnen Gods Heilsplan;

Op 8 januari 2007 sprak de Meesteres van dit Werk in dit verband tot Myriam: "Dit is de tijd van de grote openbaringen over Maria en Haar ware Wezen, een tijd die samenvalt met de laatste voorbereidingen op de definitieve nederlaag van de satan in Gods Schepping. Geen ziel begrijpt op dit ogenblik de draagwijdte van de dingen die Ik bezig ben, via jou uit te werken. Deze Werken zijn uniek in de heilsgeschiedenis. Onpeilbaar is deze Genade".

   3. Alle onderrichtingen van Maria Domina Animarum zijn uiteindelijk opgebouwd op de diepst mogelijke kennis van de Goddelijke Basiswet: de Wet van de Ware Liefde;

In een Openbaring van 17 augustus 2015 zei de Koningin des Hemels: "De roeping van Mijn Myriam is volledig gericht op de verkondiging van de Wet van de Ware Liefde en de onderrichting over de wegen voor een toepassing ervan die de mensenzielen tot ware gelijkenis moet brengen met het beeld dat hun Schepper van in den beginne ten aanzien van de mensenziel heeft gekoesterd. Gods Heilsplan kan slechts worden voltooid in de mate waarin de mensenzielen de Ware Liefde bewust, spontaan en onvoorwaardelijk in toepassing brengen jegens elk element van de Schepping: medemensen, dieren, en zelfs het leefmilieu".

   4. Intense verdieping van de beleving en toepassing van het christen-zijn, dus immense strijd tegen alle oppervlakkigheid. Maria Domina Animarum wil de zielen terugvoeren naar de volle diepte van de innerlijke gesteldheden die Jezus Christus Zelf heeft voorgeleefd, en de beleving en toepassing van de oorspronkelijke Christelijke Leer;

   5. Een vastberaden keuze voor streng traditionele leerstellingen. Dit is geen menselijke keuze, doch de uitdrukkelijke wens van de Meesteres van Maria Domina Animarum, Die met Vuur waarschuwt tegen alle modernisme als sluipend gif waarmee de duisternis de zielen van God weg tracht te leiden en die het mogelijk maakt dat wereldse invloeden de oorspronkelijke sacrale stellingen van God beginnen aan te tasten;

   6. Een sterke klemtoon op het leven als dienst aan God in plaats van leven gericht op persoonlijke menselijke, wereldse vermeende behoeften en belangen. Maria Domina Animarum is daardoor een vastberaden voorvechtster van een strikte 'ik-wil-geven'-spiritualiteit in plaats van de zo breed verspreide 'ik-wil-krijgen'-spiritualiteit, waarvan de Meesteres zegt dat deze de bittere vrucht is van de zwaar overheersende wereldse ingesteldheid van zeer veel zielen, alsook van het volksgeloof (* zie verder). Daarom een grote klemtoon op de noodzaak van vrijwillige actieve inzet van de ziel, actieve medewerking aan de eigen heiliging als ontsluiting van de Verlossingwerken van Christus in zichzelf. Dit alles wordt o.a. zeer duidelijk in de gebeden, en wordt ook nader toegelicht in punt 2 hieronder (Doel en zin van Maria Domina Animarum);

   7. Buitengewoon diepe onderrichting gericht op de grootst mogelijke vruchtbaarheid van het zielenleven, door zielen volkomen anders te leren zien, denken en verlangen, opdat zij dieper zouden zien dan de oppervlakkige schijn der dingen, voorrang zouden geven aan kwaliteit boven kwantiteit (namelijk hun hele doen en laten en al hun innerlijke gesteldheden zouden grondvesten op bewust en diep beleefde Liefde in plaats van op een neiging tot opstapeling van lege handelingen zoals het lichtvaardig ontvangen van talrijke Sacramenten), en voorrang zouden geven aan inhoud boven vorm (wat zeer nauw verwant is met kwaliteit boven kwantiteit);

   8. Een buitengewone klemtoon op de ontmaskering van de strategieën van de duisternis, bewustwording van talloze vaak over het hoofd geziene bronnen van zonde, en de vruchtbaarste wegen waarop de zielen zich tegen de duisternis kunnen/moeten beschermen en deze in zichzelf én in de wereld kunnen bestrijden als ultieme voorbereiding van de grondvesting van Gods Rijk op aarde. De Hemelse Meesteres noemt Haar Maria Domina Animarum Werk de ultieme stap in de vorming van de zielen voor de vruchtbaarst mogelijke actieve medewerking aan de grondvesting van Gods Rijk op aarde;

   9. Een groot volume aan unieke onthullingen vanwege de Meesteres van alle zielen over de grotendeels onbekende, respectievelijk op grote schaal miskende, onrechtstreekse doch zeer belangrijke rol van de dieren binnen de voltooiing van Gods Heilsplan en binnen de spirituele ontwikkeling van mensenzielen. Via Maria Domina Animarum ontvouwt de Hemelse Meesteres de spirituele achtergrond van de omgang van mensenzielen met de dieren en onthult zij de zeer veelvuldige verkeerde behandeling van dieren op deze wereld als een reusachtige generator van duisternis voor de hele Schepping en derhalve als een enorm machtsmiddel voor de satan.

   10. In strikte gehoorzaamheid aan de inspiraties en verordeningen van de Meesteres van alle zielen sluit Maria Domina Animarum in alle teksten geen enkel compromis met de duisternis noch met enige invloed vanuit het werelds denken in zijn vele gezichten. Van dit principe wordt in geen enkel opzicht afgeweken, ondanks de heftige tegenwind die dit Werk om deze reden vanuit vele hoeken heeft ervaren en blijft ervaren.

De strikte gehoorzaamheid aan dit principe geeft uitdrukking aan de gelofte die Myriam bij de roeping als spreekbuis van de Meesteres van alle zielen jegens deze Laatste heeft afgelegd, dat uitsluitend de stellingen van de Hemel, zoals deze rechtstreeks en persoonlijk door Maria aan Myriam worden geschonken, worden verkondigd, zonder de geringste inmenging, noch vanwege enige invloed, kritiek of commentaar van buitenaf noch vanwege Myriam zelf. Om deze reden staat Myriam met haar hele wezen borg voor de waarheid en de authentiek Hemelse oorsprong van elk woord dat via de Maria Domina Animarum website wordt gepubliceerd.

De Meesteres van alle zielen heeft dit Werk slechts gegrondvest na de formele gelofte van Myriam, uitsluitend de woorden van de Hemelse Meesteres te zullen optekenen en verkondigen, en levenslang geen enkele aandacht te zullen schenken aan om het even welke wereldse kritiek of commentaar, doch de ogen geen enkel ogenblik af te wenden van de voeten van haar Hemelse Meesteres in absolute, strikte gehoorzaamheid en onderwerping.

Deze gelofte gaat strikt gepaard met de formele aanvaarding, door Myriam, van de waarheid dat alle teksten en verkondigingen die dragers zijn van het 'Myriam van Nazareth-signatuur' geen enkele andere Auteur en Meesteres hebben dan de Koningin des Hemels.

Een Werk dat door de Koningin des Hemels persoonlijk is gegrondvest en niettemin ook maar op één enkel punt stellingen zou verkondigen die niet uit deze Hemelse Bron zouden stammen, zou geen kanaal van verkondiging in dienst van God zijn, doch een kanaal van verraad uit menselijk opzicht, een kanaal dat voorrang geeft aan vermeende menselijke belangen en visies boven de onfeilbare belangen en visies van God.

(*) De Heilige Maagd Maria definieert volksgeloof als volgt:

"Volksgeloof is het geheel van de devotie en de geloofsovertuigingen zoals deze doorheen de eeuwen op grote schaal onder zielen groeien en in hoge mate onveranderd van generatie op generatie worden overgeleverd, doch die, hoofdzakelijk wegens de invloeden uit de beproevingen van het dagelijks leven, gemakkelijk worden weggeleid van de diepe beleving van Gods Waarheid en van de uiteindelijke doelstellingen van Gods Werken en Zijn alomvattend Heilsplan.
Deze devotie en geloofsovertuigingen leiden de ziel gemakkelijk weg van de ware zin en doelstelling van elk mensenleven als dienst aan Gods Werken en aan Zijn Heilsplan, naar een zelfgemaakte zin en doelstelling die hieruit bestaan, dat de ziel haar hele leven beschouwt als een reis naar een 'eeuwige gelukzaligheid' die automatisch wordt verworven zodra de ziel voldoende gebeden en Sacramenten aan God aanbiedt, die echter in de eerste plaats worden aangeboden om de Eeuwige Gelukzaligheid te verkrijgen in plaats van om Licht voort te brengen tot voltooiing van Gods Werken en Zijn Heilsplan.
Hierdoor is volksgeloof sterk gericht op de eigen behoeften en de bevrediging ervan door God, in plaats van op Gods behoeften en de bevrediging ervan door de zelfverloochenende inzet van het eigen leven en alle beproevingen ervan. Dit maakt volksgeloof volkomen onvruchtbaar in het kader van de dienst aan God, die van elke ziel wordt verwacht.
Mede om deze reden zijn volksgeloof enerzijds, en ware, totale, onvoorwaardelijke, levenslange en dag na dag intensief beleefde en toegepaste toewijding aan Mij anderzijds, niet met elkaar verenigbaar".


2. Doel en zin van Maria Domina Animarum

Myriam werd door de Hemelse Koningin geroepen als Haar spreekbuis voor de uitbouw van dit Hemels Werk onder uiterst strikte Hemelse leiding. Maria verklaarde van meet af aan het doel en de zin van Haar Maria Domina Animarum Werk als ultiem werktuig in de laatste fase van de voltooiing van Gods Heilsplan voor de Schepping. God verlangt voor de voltooiing van al Zijn Werken en Plannen de vrijwillige, spontane, actieve en onvoorwaardelijke medewerking vanwege de mensenzielen. Deze medewerking bestaat noodgedwongen uit een immense, bewuste en diepe inzet van de zielen met hun hele wezen en hun hele leven in de strijd tegen de duisternis in de wereld en in zichzelf, daar de duisternis de voltooiing van alle Werken en Plannen van God zoekt te verhinderen.

De bedoeling van de Meesteres van alle zielen ligt in een intensieve onderrichting en begeleiding van de zielen om hen te helpen voeren naar een maximale vruchtbaarheid van hun leven, hun doen en laten, hun denken, voelen en al hun innerlijke gesteldheden voor de voltooiing van Gods Heilsplan. Het Heilsplan zal worden voltooid met de grondvesting van Gods Rijk op aarde, waarbij de wereld zal worden tot een volmaakte spiegel van het Rijk der Hemelen, met een volmaakte Liefde en Vrede tussen alle schepselen en een volmaakte verlamming van alle duisternis. Deze verlamming komt tot uitdrukking in de Goddelijke Belofte van Maria als Vrouw met de voet op de kop van de slang. De vervulling van deze Belofte betekent tevens de voltooiing van alle effecten van de Verlossingswerken van Jezus Christus en de definitieve grondvesting van het Rijk van Christus, het Rijk Gods op aarde.

Daarom is de Meesteres van alle zielen de ultieme en gouden Brug naar de definitieve vervulling van Gods Wet met de onvoorwaardelijke en definitieve kroning van Christus Koning. Maria Domina Animarum is de door God gekozen weg om de zielen in deze Laatste Tijden te vormen en te begeleiden naar versmelting met het Hart van Christus. Deze versmelting is niets anders dan de vervulling van Gods verlangen dat elke ziel zou worden tot Zijn beeld en gelijkenis.

Derhalve berust het op een grote dwaling, dit Werk te verdenken van afdwaling van de Leer van Christus, die zegt dat alle Verlossing slechts kan komen door Jezus Christus: De Meesteres van alle zielen heeft geen andere opdracht dan deze, de eenheid van de mensenzielen met het Hart van de Christus te helpen vervolmaken. Wij verwijzen in dit verband met nadruk naar de rubriek Toewijding aan Maria > Toewijding en Jezus.

De Meesteres van alle zielen wil zielen intensief heiligen opdat zij hun levensopdracht als werktuigjes voor de voltooiing van Gods Heilsplan – wat de opdracht is, met dewelke God ELKE ziel geboren laat worden – met de grootst mogelijke vruchtbaarheid mogen kunnen volbrengen. Daarom concentreert Zij Haar onderrichtingen hoofdzakelijk op drie punten:

 1. zielen leren breken met elke oppervlakkigheid om hen te begeleiden naar intense verdieping van de beleving van hun christen-zijn;
 2. zielen leren breken met alle zelfzucht en egocentrisme om hen te begeleiden naar een volmaakte beleving van de zelfverloochenende Liefde jegens alle medeschepselen in de geest van Jezus Christus;
 3. zielen bewust maken van de strategieën van de duisternis, van ondeugd en zonde, van de noden van Gods Heilsplan, en van Gods wegen om Zijn Heilsplan te voltooien, met inbegrip van de unieke macht en opdracht van Maria in deze Laatste Tijden, daar Gods bedoeling met deze weg slechts vruchtbaar kan worden in de mate waarin zielen de zin, de buitengewone betekenis en de Waarheid van Maria’s hoedanigheid als door God gekozen Leidster van de zielen in de strijd tegen de duisternis begrijpen, aanvaarden, en er ten volle mee meewerken. Dat het hier allerminst gaat om een ketterij, toont de Koningin des Hemels overvloedig aan doorheen alle onderrichtingen die Zij via Haar Maria Domina Animarum Werk verspreidt.

Reeds op 6 augustus 2005 omlijnde Maria heel duidelijk de ware doelstelling van de geschriften:
MARIA: "Eén van de voornaamste taken binnen de roeping van Mijn Myriam bestaat hierin, de Leer van Jezus Christus naar de mensenharten te brengen en mensen te leren inzien hoe zij deze Leer in hun praktisch dagelijks leven kunnen toepassen, door hen te leren:

 • de leringen van Christus te herkennen in elke situatie van hun dagelijks leven;
 • al hun gedragingen en al hun gesteldheden van hart en geest correct in hun volle diepgang te analyseren en deze op hun deugd of ondeugd te toetsen op grond van de christelijke Leer;
 • op grond van deze inzichten aan zichzelf te werken om in volkomen beleving en toepassing van de deugden te groeien naar de ware heiligheid.

Dit alles in volkomen vereniging met, en totale toewijding aan, Maria".

Op 11 december 2007 specifieerde de Koningin des Hemels verder:
MARIA: "Doorheen de geschriften die Ik in je hart zaai, verkondig Ik de Wetenschap van het Goddelijk Leven. Deze Wetenschap brengt niets minder dan een systematische ontmaskering van alle duisternis en van al haar strategieën en valstrikken. De Wetenschap van het Goddelijk Leven beoogt alle zielen te wekken:

 • voor Gods Wetten,
 • voor de verwachtingen die God koestert ten aanzien van alle zielen,
 • voor de ware zin van het leven,
 • voor de onophoudelijke strijd tussen het Licht en de duisternis,
 • voor Mijn uitzonderlijke rol binnen deze strijd, en
 • voor de onbekende diepten van hun eigen wezen."


3. Waarom Meesteres van alle zielen?

"Zie Maria, de Onbevlekte Tuin van Mijn welbehagen en Meesteres van alle zielen. Tot Koningin over alles heb Ik Haar bestemd. Van de vruchten uit deze Tuin zult gij eten in tijd en eeuwigheid, opdat gij opnieuw zult worden tot Mijn beeld en gelijkenis". (de Allerheiligste Drievuldigheid tot elke ziel via Myriam, april 2007)

De titel 'Meesteres van alle zielen' behoort niet tot de 'gebruikelijke' namen van de Moeder Gods. Derhalve dient er vooreerst te worden op gewezen dat deze titel niet is ontsproten aan een denkende mensengeest, doch door God Zelf voor deze Laatste Tijden is voorbehouden. Hoewel deze titel vast met Myriam, respectievelijk met het Maria Domina Animarum Werk is verbonden, zijn noch Myriam zelf noch het Werk uitvinder van de benaming 'Maria, Meesteres van alle zielen'. Maria Zelf noemde Zich jegens Myriam op 26 november 2005 voor het eerst 'Meesteres van alle zielen', met de woorden: "Het is Gods Wil dat Ik in dit uur aan de mensheid zou worden geopenbaard als de Meesteres van alle zielen".

Uit de desbetreffende toelichtingen van de Allerheiligste Maagd Maria kunnen wij concluderen dat God deze titel weliswaar heeft voorbehouden voor deze Laatste Tijden, doch dat deze reeds op het ogenblik van Haar Kroning na Haar Opname ten Hemel van kracht was. Wij moeten er derhalve van uitgaan, zoals de Moeder Gods trouwens op diverse plaatsen in Haar inspiraties klaar en duidelijk te kennen geeft, dat de titel 'Maria, Meesteres van alle zielen' een speciale betekenis draagt in het kader van deze laatste fase van de strijd van het Licht tegen de duisternis, en dat het niet misplaatst is, deze titel, respectievelijk deze hoedanigheid, als de bekroning van Maria’s buitengewone rol in de voltooiing van de voorbereiding van de grondvesting van Gods Rijk op aarde te beschouwen.

Het betreft hier een Goddelijk Mysterie, dat, zoals dit geldt voor alles wat de verwoestingswerken der duisternis machtig kan tegenwerken en daardoor de voltooiing van Gods Heilsplan aanzienlijk kan bespoedigen, geregeld zwaar wordt aangevallen en in twijfel wordt getrokken en op hevige weerstand stuit. Over deze weerstand heeft de Allerheiligste Maagd Zelf het reeds meermaals gehad, zoals wij op diverse plaatsen op deze website met Haar toelating hebben mogen aanhalen, respectievelijk in Haar opdracht hebben moeten aanhalen.

op 22 augustus 2006 openbaarde Maria aan Myriam de volgende woorden van de Allerheiligste Drievuldigheid bij Maria’s Kroning tot Koningin en Meesteres van al het geschapene. De Drie-Ene God verkondigde deze woorden aan alle gelukzaligen, die aan Maria’s voeten geknield lagen:

"Het is Onze Wil dat vanaf dit uur aan alle bewoners van deze Hemelse regionen, van de aarde, van het oord van loutering, en van de hel, verkondigd worde dat deze ziel, MARIA, de Onbevlekte Moeder van het Woord, in uitvoering van Ons Wilsbesluit dat vaststaat sedert eeuwen, de troon, de kroon en de scepter ontvangt van de ongeëvenaarde macht als Koningin over al het geschapene. Zij zal op soevereine wijze heersen en regeren over alle zielen en over al het niet-bezielde. Zij is bekleed met Onze onbetwistbare Wil en met Onze onaantastbare macht, en Zij zal heersen in Onze Allerheiligste Naam. Haar woorden zullen zijn als wetten die Hemel, aarde en alles onder de aarde binden.

Haar macht vindt haar oorsprong in Onze Godheid, en Zij zal er vrij en soeverein over beschikken op grond van Haar onvergelijkbare verdiensten, verzameld in de uitvoering van de unieke roeping die Zij van Ons heeft ontvangen en met volmaakte benutting van de hoedanigheden, Genaden en Voorrechten die Zij uit de Bron van Ons Goddelijk Leven heeft kunnen putten en waarmee Zij als enige ziel is bekleed.

Het is Onze Wil dat Zij door alle zielen voor alle eeuwen zal worden gediend, gehoorzaamd en verheerlijkt. Zij zal alle macht hebben om te bevelen aan, en totale onderwerping en gehoorzaamheid te genieten vanwege, alle engelen, alle verheerlijkte zielen, alle zielen op aarde en alle verdoemde zielen. Geen element van Onze schepping, hetzij ziel hetzij onbezielde stof, zal het vermogen bezitten om aan Haar macht en Haar bevelen, van welke aard of inhoud ook, te weerstaan.

Daarom zal Zij 'Meesteres van al het geschapene' worden genoemd, want Wij leggen alles onder Haar voeten. In Haar handen leggen Wij de voltooiing van Ons Plan van Heil voor de zielen, waarvan de vruchten door God de Zoon zijn ontsloten. Zij zal regeren en heersen met onbegrensde macht en met onfeilbare Wijsheid, op grond van Haar volheid aan Genaden. Na Onze Godheid zal Zij doorheen alle eeuwen het voorwerp zijn van het grootste eerbetoon.

Als Koningin over al het geschapene en Meesteres van alle zielen zal Zij een bemiddelende alsook een herstellende en een aanvullende rol vervullen bij de voldoening van de Wet van de Goddelijke Gerechtigheid. Zij zal daartoe vrij en soeverein kunnen beschikken over alle middelen uit de Bron van het Goddelijk Leven, alsook over alle zielen. Zij zal alle macht hebben over de uitwerkingen en vormgeving van Onze Goddelijke Voorzienigheid.

Alle gehoorzaamheid, verheerlijking, eerbetoon en dienst jegens Haar, zal gelden als gehoorzaamheid, verheerlijking, eerbetoon en dienst jegens Onze Godheid, en alles wat Haar wordt onthouden, zal gelden alsof het aan Onze Godheid is onthouden, want deze ziel vertegenwoordigt Ons naar alle zielen toe. In de Kroning van deze ziel is het fundament van de voltooiing van Ons Plan van Heil volmaakt geworden. Geen enkele van Haar verlangens zal onvervuld blijven, en alles wat is en nog zal zijn, zal onderworpen zijn aan Haar onweerstaanbare macht. Zo luidt het Besluit van Onze onbetwistbare Goddelijke Wil".

De sleutel voor een juist begrip van de voor sommige zielen nog vreemd overkomende titel 'Maria, Meesteres van alle zielen' ligt onmiskenbaar geborgen in de hierboven aangehaalde woorden van de Godheid: "Haar macht vindt haar oorsprong in Onze Godheid". Op 22 december 2006 zei Maria tot Myriam:

"Mijn Glorie en macht zouden op het ogenblik van Mijn Kroning volkomen zijn en toch zich eeuwigdurend verder vermenigvuldigen. God verkondigde aan de engelen dat Mijn macht voor eeuwig ongeëvenaard zou zijn onder de schepselen, Hij noemde Mij 'Koningin over al het geschapene' en vaardigde het Goddelijk Wilsbesluit uit, dat dit aan alle bewoners van de Hemel, de aarde, het oord van loutering en de hel verkondigd zou worden.

Wat Hij in wezen heeft gedaan, was de Goddelijke eigenschappen kronen in een ziel, als een onbetwistbaar teken dat Hij in deze Vrouw een schepsel had gemaakt dat de hoogst bereikbare overvloeiing in de Godheid had verwezenlijkt. 'Koningin' was de titel van Mijn Glorie, 'Meesteres' de titel van Mijn macht. 'Meesteres van alle zielen' is de absolute bekroning van Mijn hoedanigheid als Koningin over al het geschapene. Ik ben Koningin over alles (onder God) als teken van de volkomen verwezenlijking van Gods eigenschappen, als enige onder de schepselen, en Ik ben Meesteres over alles (onder God) als uitdrukking van de opperste macht waarmee Ik ben bekleed".

Maria’s macht, de centrale fundering voor de titel aller titels, deze van 'Meesteres van alle zielen', is ten volle gebaseerd op de volmaakte eenheid tussen Haar Wil en de Wil van GOD, en op Haar volmaakte beleving van de Liefde en derhalve Haar volmaakte naleving van Gods Wet gedurende Haar hele leven op aarde. Hoe vlekkelozer een mensenziel de ware zelfverloochenende Liefde beleeft, des te meer is zij Gods beeld en gelijkenis. God kan een ziel in dergelijke allerzuiverste gesteldheid geen enkel verlangen weigeren, aangezien alles wat een dergelijke ziel wil, onbeperkt in overeenstemming is met wat Hij Zelf wil. Om deze reden kan Maria jegens de hele Schepping volkomen zonder enige uitzondering in alles de Wil van God vertegenwoordigen en kan Zij eveneens in zielen Gods macht 'omzetten', deze 'tot uitwerking brengen'. Derhalve zegt de Meesteres van alle zielen terecht dat Zij van God de macht heeft ontvangen om zielen helemaal 'om te vormen', respectievelijk te 'herscheppen', zij het wel onder één voorwaarde: deze van de vrijwillige actieve medewerking van de ziel zelf, daar God, zoals bekend, nooit de vrije wil van de mensenziel schendt.

De reden en logica achter de titel 'Meesteres van alle zielen' wordt in de geschriften duidelijk toegelicht. In wezen berust deze 'eigenschap aller eigenschappen' op Maria’s roeping als Leidster in de strijd van het Licht tegen de duisternis (daarom is Zij ook de Meesteres van de engelen), als innerlijke Gids in elk geopend hart, en als Lerares van de ongeëvenaard diepe onderrichtingen die Zijzelf de Wetenschap van het Goddelijk Leven noemt. Zoals wij reeds hebben beklemtoond, is Maria’s titel 'Meesteres van alle zielen geen vrucht is van een denkend mensenverstand, doch wordt deze door de Moeder Gods Zelf verlangd krachtens een Goddelijke Beschikking, als belangrijk element in de strijd voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde, de opstanding van Jezus Christus in elke ziel die resoluut kiest voor de Ware Liefde en die deze Liefde toepast in alle details van haar leven en haar innerlijke gesteldheden. In een visioen met begeleidende woorden in de Paastijd van 2016 leerde de Koningin des Hemels Myriam als volgt:

"Meesteres van alle zielen, de Vrouw met de helse slang onder Haar voeten, ben Ik omdat God Mij heeft geroepen om in elke ziel die oprecht en zonder enig compromis haar aardse leven wil offeren aan de verwezenlijking van Zijn Heilsplan, alle duisternis onder Mijn voeten te bedwingen, opdat deze ziel moge worden ontsloten voor de voltooiing van haar roeping als kind van het Licht, de Eeuwige Liefde, haar roeping als werktuig van Gods Heilsplan. Meesteres van een ziel ben Ik in de mate waarin deze ziel Mij in de mogelijkheid stelt, de duisternis, waarvoor zij door de erfzonde zo vatbaar is, met haar actieve en gewilde medewerking in haar leven te helpen ontwortelen. In een dergelijke ziel zit Ik op de troon die de duisternis zich in de zielen heeft toegeëigend; in deze ziel heb Ik de volle vrijheid, de Verlossingswerken van de Christus waarlijk tot vrucht te helpen brengen. Daarom is de Meesteres van alle zielen de Gouden Brug tussen de ziel en haar God".

God heeft Maria de macht gegeven om zielen intensief te leiden, te onderrichten, inwendig te hervormen, tot de hoogste rijping en vruchtbaarheid te voeren en alle duisternis te beschamen, te vernederen en restloos te overwinnen. In Haar voorstelling als de 'Vrouw' met de voet op de slang is Maria ten volle de Meesteres, ook over de satan, over diens gevolg en over diens werken. Maria is geroepen om zielen - mits deze met Haar meewerken - inwendig zodanig om te vormen, te leiden en te begeleiden, dat dit proces zich optimaal kan ontplooien, d.w.z. met zo groot mogelijke waarborg voor een volle vruchtbaarheid voor de ontplooiing van de eigen ziel en voor de verwezenlijking van Gods Heilsplan.

Om dit te kunnen bewerken, heeft Maria een macht nodig, die Zij rechtstreeks kan putten uit God Zelf. Deze macht wordt bezegeld door het feit dat Maria’s Wil identiek is met de Wil van God, waardoor Zij in Haar volheid van Genaden zonder uitzondering alles kan bekomen wat nuttig kan zijn voor Gods Werken en Plannen. Dit is het, wat Maria heeft gemaakt tot Meesteres van alle zielen: Zij bezit de onbegrensde macht van leiding, begeleiding, omvorming, genezing van de ziel, en geen macht buiten God kan Haar weerstaan, met inbegrip van de machten der duisternis.

De titel van de Koningin des Hemels als 'Meesteres van alle zielen' is in geen geval slechts een theoretische benaming, respectievelijk de vrucht van een theoretische redenering. Sedert het begin van Haar Openbaring in deze hoedanigheid heeft de Meesteres van alle zielen veel korte aanroepingen geïnspireerd, die een bijzondere kracht in zich dragen. Enkele hiervan heeft Zij bijzonder benadrukt, omdat deze in zeer nauw verband staan met de verwezenlijking van Haar roeping (de voltooiing van Gods Heilsplan in bereidwillige zielen). In de eerste plaats maakte Maria bekend welke grote macht schuilt in elke aanroeping tot Haar als 'Maria, machtige Meesteres van alle zielen'. Zo sprak Zij op 11 december 2005: "Zeg aan de zielen dat, telkens zij Mij met Liefde en de diepste verering aanroepen als 'machtige Meesteres van alle zielen', Ik de duivel gebied om aan Mijn voeten neer te knielen".

Uit het geheel van de onderrichtingen die de Koningin des Hemels nu reeds jarenlang in het kader van Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven schenkt, wordt duidelijk dat de 'hoedanigheid der hoedanigheden', deze als 'Meesteres van alle zielen', alles behalve een nieuwigheid van bijkomstig belang onder de Mariale hemel is, doch integendeel als element van een zeer gericht Teken van God tegen de duisternis behoort te worden beschouwd, die de wereld van jaar tot jaar duidelijker aan het wurgen is. De definitieve overwinning van God over de machten der duisternis is ons beloofd.

Deze overwinning zal worden voltooid op het fundament van de eeuwigdurende verdiensten van het Lijden, de Kruisdood en de Verrijzenis van Jezus Christus, en Maria zal aan de satan worden voorgehouden als onmiskenbaar Teken van de overwinning van de volmaakte Liefde en heiligheid over alle duisternis, in de gedaante als 'Vrouw met de voet op de slang (= op alle werken der duisternis). Deze Vrouw is het, die het vermogen van de geschapen mensenziel tot een volmaakte heiligheid zal belichamen en die reeds tijdens Haar leven op aarde door een absolute onverleidbaarheid voor de bekoringen een onbeperkte macht over de duivel heeft laten gelden.

De 'Vrouw', Maria, is terecht de 'Meesteres van alle zielen', en zal als dusdanig de poort naar het Rijk Gods op aarde in elke ziel helpen openen. Zij heeft daartoe echter de totale overgave van zoveel mogelijk zielen nodig, via het heilig verbond van totale, onvoorwaardelijke, levenslange toewijding aan Haar, die in elk detail van het leven oprecht en liefdevol wordt beleefd en toegepast, en wel via het hele doen en laten en in alle innerlijke gesteldheden van de ziel. Een dergelijke overgave geeft ten volle vorm aan de navolging van Christus en bezegelt de onbegrensde macht van Zijn Verlossingswerken on de ziel. Deze macht is het, die de duisternis voorgoed uit de wereld moet verdrijven. Maria, de Meesteres van alle zielen, is ons gegeven als de gouden Brug over de kolkende stroom van onze bekoringen. Laten wij Haar waarlijk onze Meesteres zijn, opdat Christus, en niet de duivel via diens misleidingen, in de ware zin van het woord onze Heer kan zijn.

De Hemelse Koningin heeft de inhoud van dit punt nog verder laten aanvullen in Haar tekst die onder de titel Rechtvaardiging van de totale overgave van de zielen aan Maria als Meesteres van alle zielen in dit menupunt is opgenomen in de rubriek Rechtvaardiging.


4. De Missie van Maria als Meesteres van alle zielen

In een speciale Openbaring definieerde de Meesteres van alle zielen ooit de kern van Haar Missie als volgt:

De Missie van Maria als Meesteres van alle zielen

"De Eeuwige Liefde heeft Mij gezonden om in deze Laatste Tijden de zielen van goede wil (*) voor te bereiden op hun hoogst mogelijke vruchtbaarheid ter vervulling van het Goddelijk Plan van Heil voor de hele Schepping, dit wil zeggen ter voorbereiding van de laatste fase van de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
(*) Als ziel van goede wil definieert de Meesteres van alle zielen Zelf een ziel die bereid is om haar eigen vrije wil één te maken met Gods Wil.

De heilsgeschiedenis van het mensengeslacht voltrekt zich rond de strijd tussen het Licht van God en de duisternis van de satan, die zich tot doel heeft gesteld, alle Werken en Plannen van God te verontreinigen, te ontwrichten, hun voltooiing tot het uiterste te vertragen, en alle mensenzielen te infecteren met zijn eigen gesteldheden opdat zij niet Gods Werken en Plannen doch zijn werken en plannen zouden dienen. Om deze reden is het van doorslaggevend belang voor de verwezenlijking van Gods overwinning – die Hij de zielen heeft beloofd – dat de zielen in deze Laatste Tijden worden gevormd in de kennis van, en inzicht in, de mysteries die rechtstreeks deze strijd tussen het Licht en de duisternis betreffen.

Daarom bestaat Mijn Missie in de eerste plaats uit onderrichting en vorming tot verdieping van de kennis over:

 1. de wegen tot grondvesting van de ware, zelfverloochenende Liefde in de harten, en tot een spontane en volhardende beleving en verspreiding ervan in alle details van het stoffelijk leven van de ziel op aarde naar al haar medeschepselen en naar haar hele leefomgeving toe;
 2. het wezen en de ontelbare gezichten van de zonde. Zonde definieer Ik uitdrukkelijk als elk gebruik van de menselijke vrije wil om inspiraties vanwege de duisternis om te zetten in handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, bestrevingen en/of hartsgesteldheden waardoor de ziel één of meer werken of plannen van de duisternis dient en daardoor Gods Wet van de Ware Liefde overtreedt en de verwezenlijking van Gods Werken en Plannen helpt vertragen, daar elke mensenziel met geen enkel ander doel in de wereld wordt gezonden dan om een leven te leiden als werktuig tot voltooiing van de Werken en Plannen van haar Schepper;
 3. de strategieën via dewelke de duisternis de mensenziel tracht te misleiden opdat deze laatste zich ertoe zou lenen, werktuig te worden voor de verwezenlijking van de werken en plannen der duisternis, die zijn gericht op beschadiging en verwoesting van Gods Werken en de grondvesting van chaos, ellende en leed in de hele Schepping, en op de restloze ontwrichting van het netwerk van Liefde dat God tussen alle schepselen onderling heeft gemaakt en dat Hij ononderbroken via alle interventies van Zijn Liefde en Zijn Voorzienigheid tracht te voeden en in stand tracht te houden;
 4. Mijn rol en werking in Mijn door God voorziene hoedanigheid als Meesteres van alle zielen. In deze allesomvattende hoedanigheid leid Ik bij Goddelijke volmacht alle zielen van goede wil naar een maximale bijdrage in de strijd van het Licht tegen de duisternis, waarover Ik de leiding heb ontvangen tot ontsluiting van de oneindige vruchten der Verlossingswerken van Jezus Christus in de individuele zielen die hiertoe met Mij meewerken;
 5. de vruchtbaarste wegen voor samenwerking van de zielen met Mijn begeleiding, door het sluiten van het heilig verbond van totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding aan Mij. De waarlijk in elk detail van het leven en in alle innerlijke gesteldheden beleefde totale toewijding aan Mij, de Koningin van Hemel en aarde en Brug tussen God en de zielen, is de door Jezus vanop het Kruis van Verlossing tot stand gebrachte gouden weg naar de Bestemming van de mensenziel als beeld en gelijkenis van God.

Zalig de zielen die deze onderrichtingen aannemen en in hun hart tot bloei laten komen, want Mijn woorden dragen in zich de bloeikracht van het Goddelijk Leven en zaaien in de ziel van goede wil de weg naar het Ware Geluk, de weg naar de ware heiligheid van de ziel die Gods Wijsheid van harte benut om haar roeping in dienst van de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede tussen alle schepselen met de grootst mogelijke vruchtbaarheid te volbrengen.

Ik ben gezonden om de zielen van goede wil te leiden op deze weg, die Mij in zijn volheid is bekend en die Ikzelf als ziel, door de in Mij gewortelde volheid der Genade, in volmaaktheid heb voltooid.

Mijn Missie voor de Laatste Tijden als de Meesteres van alle zielen dient noch een doel op zich, noch is zij op Mijn persoon gericht. Mijn Missie staat volkomen en uitsluitend in het teken van de voltooiing van het Rijk van Jezus Christus in de harten. Deze voltooiing is wat wordt genoemd 'de Wederkomst van Christus', en is door God bedoeld als de bekroning van de Werken van Zijn Messias. Het Rijk Gods op aarde bestaat uit de aaneensluiting van volgroeide zielenakkers, die de Goddelijke Graankorrel volkomen in zich tot rijping laten komen. Mijn Missie is het, deze Graankorrel in de zielenakkers te begieten met het water van Goddelijk Leven en de zielen te onderrichten in de meest beloftevolle wijzen om hun akker te bewerken, opdat de Goddelijke Groeiwetten zich in hen ten volle kunnen uitwerken. De ontvankelijkheid van elke individuele ziel zal bepalen hoe vruchtbaar Mijn Missie in haar kan worden.

Zo is de Meesteres van alle zielen de door God voor deze tijden voorziene Factor om de zielen van goede wil te onderrichten in de onfeilbare wegen om het zaad der Verlossing daadwerkelijk in zich te ontsluiten. Deze Missie zoek Ik te volbrengen door zielen te vormen naar het Model van Mijn eigen ziel, en in hen het zaad van de hartsgesteldheden der Ware Liefde tot nooit eerder geziene rijping te brengen. Zalig de zielen die zich daarvoor ten volle openstellen, want hen kan Ik maken tot toortsen van Vuur en speerpunten in de laatste strijd om Gods Rijk te heroveren op de duisternis, die sedert de erfzonde God de heerschappij over de hele Schepping heeft betwist door Gods Wet van Liefde in de zielen te vervangen door de zelfzucht in haar talloze gedaanten.

Wie Mijn onderrichtingen in de eigen ziel tot bloei laat komen, gaat de gouden weg die uitmondt in het Hart van God Zelf".

Ook in Haar Openbaring van 6 november 2007 sprak de Meesteres van alle zielen onomwonden over Haar unieke Missie:

"Jezus zei dat Hij in de wereld gekomen was om het zwaard en vuur te brengen.

Ziehier ook de Missie van de Meesteres van alle zielen: In deze hoedanigheid zal Ik voorwerp zijn van strijd tussen hen die de volheid van de Waarheid verafschuwen, en hen die hongeren naar de volheid van de Waarheid, het ware, pure en ongeremde Goddelijk Licht. Mijn Openbaringen in Mijn hoedanigheid als de Meesteres van alle zielen zullen vele slangen wekken en vele wolven doen opstaan, want met deze Openbaringen ben Ik begonnen met de stelselmatige ontmanteling en ontkrachting van alle onwaarheden, misleidingen, dwalingen, misvattingen en waandenkbeelden die in de loop der tijden door de krachten der duisternis in de zielen zijn gezaaid, en die in deze tijden een nooit geziene vruchtbaarheid hebben verworven, zelfs in de harten van talloze zielen die zichzelf als christenen beschouwen.

Om deze reden zul je in brede kring om Mijnentwil versmaad, gelasterd en verworpen worden. Vrees niet, in eenheid met Jezus heb Ik de wereld en zijn duisternis overwonnen van in den beginne. Op allerlei wijzen zal worden gepoogd om het Licht van Maria, dat je op Mijn roepstem verspreidt, te verbergen, te doven of als een dwaallicht weg te redeneren. Vrees niet, in deze wereld worden slechts de dwaallichten der duisternis zonder veel strijd door de massa’s aanvaard. Hoe zuiverder en hoe krachtiger het Goddelijk Licht straalt, des te heftiger zal de duisternis het zoeken te vernietigen. Ik heb je gezegd dat zelfs onder de christenen het Ware Licht nog zelden wordt herkend. Dit is echter de tijd van de openbaring van de volheid van de Waarheid. Zo heeft de Allerhoogste het beschikt. (...)".


5. Vijfvoudig Teken van tegenspraak

Vanaf het eerste uur van de roeping van Myriam in 1997 waarschuwde de Koningin des Hemels heel openlijk voor het feit dat het Maria Domina Animarum Werk en alle teksten en gebeden die het zou verspreiden, met zekerheid tekenen van tegenspraak zouden zijn, om de volgende redenen:

Ten eerste ontspringen dit Werk en de teksten uit een louter mystieke Bron (de Koningin des Hemels Zelf), wat voor vele mensenzielen reeds een eerste struikelsteen vormt om hen blind te vertrouwen en erin te geloven, daar niets van dit alles kan worden bewezen met gebruikmaking van wereldse middelen zoals wetenschap of het logisch verstand. Dit Werk en de teksten zijn louter werktuigen van het hart, niet van logisch redeneren, omdat God Zelf werkt via het hart, het centrum van de Liefde, en de Liefde de enige Goddelijke kracht van de schepping, Verlossing en heiliging is;

Ten tweede worden dit Werk en de teksten en gebeden precies geïnspireerd als werktuigen die worden ingezet als speerpunten (* zie de Openbaring aan het einde van dit punt 5) in de strijd tegen de duisternis (de krachten van het kwaad en hun werken van misleiding!) in deze Laatste Tijden, en zullen zij derhalve automatisch en onvermijdelijk blootstaan aan heftige aanvallen vanwege allerlei krachten die in zoverre zijn misleid dat zij tot kanalen van twijfel, wantrouwen en ontwrichting zijn kunnen worden, met de bedoeling dat de ultieme voorbereiding op de eindoverwinning van de Goddelijke Liefde in deze wereld zou worden afgeremd. Doorheen de eeuwen is onze wereld steeds méér gemanipuleerd en bespeeld door duisternis van gedachten, gevoelens en bestrevingen, in tegenstelling tot de Liefde, het Licht, de Vrede en Hoop die uit God Zelf voortkomen. De klemtoon die de teksten en gebeden van Maria Domina Animarum leggen op zelfverloochenende Liefde, Hoop, bemoediging en de Goddelijke Waarheid maken dit Werk en zijn vruchten niet alleen tot een ernstige wekroep voor mensenzielen van goede wil, doch eveneens tot een doelwit voor de giftige pijlen van de meest uiteenlopende krachten van duisternis;

Ten derde zijn dit Werk en de teksten en gebeden uniek in hun benadering, vanwege het feit dat zij geen producten en vruchten van menselijk redeneren zijn doch producten en vruchten uit rechtstreekse Hemelse inspiratie, wat hen in de ogen van velen om zo te zeggen onverenigbaar maakt met de algemene denk- en zienswijzen die in de meerderheid van de mensenzielen wortel hebben geschoten, want velen zijn niet langer vertrouwd met het benaderen van de dingen op de wijze zoals God dit had voorzien, zonder tussenkomst van menselijk of werelds denken. Veel mensen hebben alle voeling met Gods doelstellingen en de zin van Zijn Werken en Plannen verloren;

Ten vierde waarschuwde de Koningin des Hemels met de grootste nadruk voor het feit dat Haar beklemtoning van het groot belang en de diepe betekenis van totale toewijding aan Haar een twistpunt zou vormen, dat vele zielen aarzelend en weigerachtig zou maken op grond van hun onwil om zichzelf en elk detail van hun leven totaal en onvoorwaardelijk over te geven aan een strikte innerlijke leiding door een Wezen dat zij niet kunnen zien en dat hen geen tastbare beloften kan doen terwijl zij nog op aarde leven. Om deze reden doorweeft Maria het immense volume van Haar onderrichtingen met stevige argumenten voor het belang van totale toewijding aan Haar in voorbereiding op de grondvesting van het Rijk Gods op aarde, het Messiaans Tijdperk dat zal worden geregeerd door de volheid van de volmaakte, onvoorwaardelijke en zelfverloochenende Liefde onder alle schepselen;

Ten vijfde, en dit is zeker niet de minst belangrijke van deze vijf redenen, plaatsen dit Werk en al zijn producten en vruchten de onschatbare rol van de Moeder Gods in Haar door God gekozen hoedanigheid voor de Allerlaatste Tijden als Meesteres van alle zielen in de schijnwerper. Deze intense belichting wekt bij bepaalde mensenzielen verdenkingen in verband met de echtheid van Maria Domina Animarum en zijn producten als vruchten uit een Hemelse Bron. Om deze reden gaat de Hemelse Meesteres Zelf doorheen alle teksten geen inspanning uit de weg om een zeer stevig, volmaakt sluitend systeem te scheppen, dat de logica en waarheid aantoont, die achter Haar titel en hoedanigheid als Meesteres van alle zielen schuilgaan. Maria, de Moeder Gods, staat niet onder deze titel vermeld in de Bijbel, om de enige reden dat Gods Tijd daarvoor nog niet was gekomen: De basisleer van Jezus Christus moest eerst in vele harten wortel schieten. Maria moest in Haar ware verhevenheid en in de onbegrensde uitwerkingen van Haar volheid van Genade worden geopenbaard in deze Allerlaatste Tijden, de tijden die zijn voorzien om uit te monden in de verplettering van de kop van de helse slang onder de voet van de Vrouw en de troonsbestijging van de Christus als de Koning van de Schepping voor aller ogen. De Meesteres van alle zielen is derhalve allerminst een concurrente van Jezus Christus, wel integendeel: Zij is de ondergewaardeerde – want vooralsnog niet waarlijk ten volle gekende – laatste trede van de trap naar de definitieve oprichting van de troon van God in deze wereld.

De Moeder van Christus waarschuwde Myriam van meet af aan dat niet uit het oog mocht worden verloren dat zelfs Jezus Zelf in Zijn dagen op aarde door velen zeer hevig werd aangevallen en gewantrouwd wegens het feit dat Zijn woorden ontsprongen aan de Bron der Goddelijke Wijsheid en dat Hij niet het geringste compromis sloot met werelds denken en wereldse verwachtingen.
De teksten en gebeden die aan Myriam worden geïnspireerd, zijn in het geheel niet vergelijkbaar met de meeste teksten en gebeden uit andere bronnen precies omdat zij uit een 'ongewone' (onaardse) Bron stammen, en zij op volkomen onverholen wijze tegen de duisternis zijn gericht, wat telkens weer mensen ertoe kan aanzetten om zich tegen dit Werk en zijn producten en vruchten te keren.

(*) Op zekere dag zei de Hemelse Meesteres privaat tot Myriam het volgende, dat Zij later vrijgaf voor publicatie:

"Het Maria Domina Animarum Werk is Mijn speerpunt in deze slotfase van de Laatste Tijden. Om deze reden is Mijn Werk rechtstreeks en onvermijdelijk blootgesteld aan harde tegenaanvallen vanwege de duisternis en aan groot onbegrip vanwege vele mensenzielen die zich niet voor honderd procent door de Heilige Geest laten leiden en voor wie de niet-stoffelijke belangen van het leven van de ziel niet onvoorwaardelijk de eerste plaats bekleden.

Mijn Werk en de door Mij gegeven onderrichtingen zijn niet in de eerste plaats een aanstoot voor de ongelovigen, doch voor de vele zielen die grenzen stellen aan het beleven van hun christen-zijn en die om uiteenlopende redenen niet, respectievelijk onvoldoende, bereid zijn om de drempel naar een onbeperkte beleving van de Goddelijke Wet in hun leven te overschrijden en zich in alle details van het leven uitsluitend te richten op de belangen van God en de voltooiing van Zijn Heilsplan voor de hele Schepping.

De vijanden van Mijn Werk situeren zich aldus hoofdzakelijk onder de zielen die niet bereid zijn om tot het uiterste te gaan voor de bloei van hun zielenleven door een uiterste beleving van de zelfverloochenende Liefde, want precies deze is het, die de kern van de Wetenschap van het Goddelijk Leven vormt, omdat zij de Goddelijke Basiswet is. Voor deze zielen lijkt Mijn Werk onrealistisch omdat Mijn stellingen voor hen 'te streng' zijn en daardoor een bedreiging vormen voor de zielsgesteldheid die zij onterecht beschouwen als voldoende om de Eeuwige Gelukzaligheid te verkrijgen, namelijk een gesteldheid die niet volkomen vrij is van wereldse belangen, werelds denken en voelen, en dus niet onvoorwaardelijk kiest voor een vlekkeloze navolging van de Geest van Christus.

De diepste Smarten onder dewelke Mijn Hart om dezelfde reden lijdt als ook God Zelf onder hen lijdt, worden Mij, en derhalve ook God Zelf, bereid door zielen die Ik reeds eerder 'schijnchristenen' noemde: de zielen die zich zelf en bijgevolg eveneens al hun medemensen misleiden doordat zij ervan overtuigd zijn dat zij zich een boomgaard vol spirituele vruchtbaarheid hebben geschapen, in dewelke de bloesems een Hemelse Lente laten voelen, die reeds de belofte van de rijpste zomervruchten in zich bergen, terwijl in werkelijkheid de door hen opgebrachte Liefde niet ten volle onzelfzuchtig is, en daardoor onvruchtbaar. Zij leven derhalve in een boomgaard vol plastic bomen, die geen waar leven in zich dragen en voor God geen oogst aan vruchten voor Zijn Rijk opleveren, doch misleiden zichzelf voortdurend bij de aanblik van de zogenaamde bomen die zij dag na dag blijven begieten.

Christus navolgen, kan een ziel niet door in naam christen te zijn, en ook niet door de plichten te vervullen die een ziel naar de vorm tot een goede christen lijken te maken, doch slechts door de Goddelijke Basiswet van de zelfverloochenende Liefde en van de vernedering van het eigen wezen ten bate van Gods Werken onbegrensd te beleven en de eenheid met de lijdende Christus te ervaren als de ware vervulling van haar leven in het bewustzijn dat deze beleving de enige ware voeding voor de eigen ziel en voor de hele Schepping in zich bergt, omdat zij uit niets anders bestaat dan uit Ware Liefde. Deze drempel wordt door talloze 'christenen' als veel te hoog beschouwd en derhalve ook nooit overschreden, tenzij in de eigen voorstellingen. Zelfbedrog met betrekking tot de eigen zielsgesteldheid is voor zeer velen de gevaarlijkste en best gecamoufleerde valstrik van de duisternis, door dewelke zij zich, voor zichzelf ongemerkt, lichtvaardig weggeven aan een leven vol dienst aan de duisternis in de waan dat zij bezig zijn, een leven in ware navolging van Christus te leiden".


6. Een overweging tot besluit

In de verkondiging vanwege de Hemelse Koningin via dit Werk ligt de centrale klemtoon op de Ware Liefde als essentiële kracht binnen Gods Schepping en als hoofdcriterium volgens hetwelk God de vruchtbaarheid van elke mensenziel en elk mensenleven voor de verwezenlijking van Zijn Werken en Plannen afmeet. De Meesteres van alle zielen was en is in de allereerste plaats Meesteres van de hoogste heiligheid die ooit door een mensenziel is bereikt.

De Ware Hoop en de bemoediging spreken doorheen elk element van deze verkondiging doordat de Meesteres van alle zielen elke ziel tot het uiterste motiveert tot persoonlijke spontane inzet voor de voltooiing van haar eigen Heil, waarbij Zij duidelijk maakt dat de ziel haar eigen Heil en Haar Eeuwige Bestemming zelf in de hand heeft, en dat zij deze zelf bepaalt door de mate waarin, en de hartsgesteldheid vanuit dewelke, zij al haar doen en laten en al haar innerlijke gesteldheden in vlekkeloze harmonie weet te brengen met deze van Jezus Christus en van de Koningin van Hemel en aarde. De gouden, uiterst beloftevolle weg om dit te bereiken, is deze van de totale, onvoorwaardelijke, levenslange en in alle details van het leven toegepaste toewijding aan Maria. Hoop is voor de Moeder Gods derhalve geen gesteldheid van verwachtingvol passief afwachten, doch van vertrouwensvolle actieve inzet in de wetenschap dat deze voor God geldt als een open getuigenis van de oprechte wil om een leven te leiden in uitsluitende dienst aan ZIJN Werken. De Belofte van Christus is een Teken van hoop voor de ziel die haar in haar eigen leven waar wil maken door volhardende beleving van de Ware Liefde naar alle medeschepselen toe.

De Moeder Gods wil via deze verkondiging zielen vormen en kneden opdat zij in staat mogen zijn tot de vruchtbaarst mogelijke medewerking aan de voltooiing van Gods Heilsplan en van hun eigen heiliging. Daartoe onderricht Zij via dit Werk Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven, waarin de ziel sleutels vindt tot een ongekende diepgang in haar begrip van uiteenlopende Mysteries in verband met het zielenleven en van Gods Wet. Een zeer belangrijk element in deze onderrichting is daarom de verdieping van de kennis over de hoog verheven en vaak zeer weinig bekende hoedanigheden van Maria, opdat de ziel hierin een extra motivatie moge vinden voor een ongeremde gave van zichzelf aan de Koningin des Hemels, die de ontsluiting van de door Jezus volbrachte Verlossingswerken in de ziel immens kan helpen bespoedigen in de mate waarin Zij in het dagelijks leven van de ziel gelegenheden krijgt om de innerlijke gesteldheden van de ziel waarlijk te beïnvloeden en deze te helpen heroriënteren waar nodig.