TOTUS TUUS, MARIA !

WIE OF WAT IS HET MARIA DOMINA ANIMARUM WERK?

De Meesteres van alle zielen laat de volgende toelichting bekendmaken

Het is goed, erop te wijzen dat deze rubriek en de rubriek Maria Domina Animarum in wezen als het ware tweelingszussen zijn, dit wil zeggen: Zij vullen elkaar aan, doordat zij het Werk van de Meesteres van alle zielen vanuit verschillende gezichtshoeken belichten.

Om de ware aard en de reden van bestaan van het Maria Domina Animarum Werk te kunnen begrijpen, alsook voor een beter begrip van de reden waarom dit Werk vanuit bepaalde hoeken zo heftig wordt aangevallen en zo vaak ten prooi is gevallen aan onbegrip, is in de eerste plaats noodzakelijk dat zielen zich voor ogen houden waarom dit Werk door de Moeder Gods in het leven werd geroepen:

Het Maria Domina Animarum Werk is door de Koningin des Hemels bedoeld als een instrument van compromisloze strijd tegen de duisternis en als kanaal voor de verspreiding van een immense verdieping van de kennis van de zielen over de ware zin van het leven, over Gods bedoelingen met de zielen en over Zijn Werken die door actieve medewerking van de zielen naar de grondvesting van Gods Rijk op aarde moeten leiden. Veel van de stellingen die de Moeder Gods via dit Werk verkondigt, hoewel zij van in den beginne deel uitmaakten van de volheid van Gods Waarheid, klinken de 'moderne' christen niet meer vertrouwd in de oren en worden daarom soms niet aanvaard, zelfs met wantrouwen benaderd, en worden tot aanleiding voor belastering van het kanaal dat hen in opdracht van de Koningin des Hemels verkondigt.

Een Hemels Werk is des te méér mikpunt van duistere aanvallen, naarmate het de duisternis méér kost. Zoals de Moeder Gods Zelf het in verband met Haar Werk, het onbegrip bij bepaalde zielen ten aanzien van dit Werk en de aanvallen ertegen, ooit formuleerde: "Wanneer de zon opgaat, verlaten de adders hun holen". Maria Domina Animarum is geboren uit Gods Licht, en is bedoeld om zielen naar dat Licht (de Waarheid van de volkomen heiliging) te helpen voeren. Dat is onze levensopdracht, en het voorwerp van een heilige gelofte die via Myriam jegens de Hemelse Koningin is afgelegd. Voor de vervulling van deze gelofte willen wij leven en sterven, want wij weten dat zij uit niets dan de Waarheid is voortgekomen.

Het Maria Domina Animarum Werk is een Mariaal Werk van verkondiging, dat zijn ontstaan louter en alleen dankt aan de onderrichtingen die de Heilige Maagd aan Myriam schenkt, en via hetwelk Maria Haar kinderen met aandrang wil oproepen tot totale en onvoorwaardelijke toewijding aan Haar, ter verwezenlijking van de Haar door God toevertrouwde opdracht: zielen op de vruchtbaarste wijze in te schakelen in de voltooiing van Gods Heilsplan voor de Schepping.

Over dit Werk, alsook over Myriam zelf, doen diverse betreurenswaardige speculaties de ronde. Daarom laat de Moeder Gods de volgende lichtstraal in deze nevel schijnen, opdat deze moge optrekken, want hij hindert een Hemels Werk bij de volbrenging van de opdracht die het van de Koningin des Hemels heeft ontvangen, hij helpt verhinderen dat Hemels zaad in vruchten verandert, en hij leidt zielen af van datgene waartoe ons Werk dient: hen te helpen om ten volle open te bloeien als kinderen Gods.

Het Maria Domina Animarum Werk is ontstaan uit de roeping van Myriam van Nazareth door de Moeder Gods in 1997.

Vanaf het eerste contact begon Maria Haar Myriam te vormen via mystieke kennisoverdracht, en nam Zij totaal bezit van Myriams hart, met de uiteindelijke bedoeling dat Myriam op Gods Tijd Haar leerstellingen naar de zielen zou brengen, tot grondige verdieping van hun spirituele inzichten. Maria stak niet onder stoelen of banken dat Haar ultieme Missie voor deze Laatste Tijden hieruit bestaat, de zielen te dienen tot Gids, Lerares en innerlijke Omvormster teneinde hen in staat te stellen, hun christen-zijn steeds dieper te beleven en steeds actiever bij te dragen tot de ontsluiting van de Schat der Verlossing, die Jezus Christus in hen heeft neergelegd.

In 2005 verkondigde de Koningin des Hemels voor het eerst Haar hoedanigheid als Meesteres van alle zielen. De door Haar geschonken spirituele stellingen en inzichten betitelde Zij voortaan met het verzamelbegrip Wetenschap van het Goddelijk Leven.

Maria’s onderrichtingen als Meesteres van alle zielen, aangeboden onder de benaming Wetenschap van het Goddelijk Leven, omvatten nooit eerder geopenbaarde Waarheden betreffende Goddelijke Mysteries, Mysteries over het diep wezen van de ziel, over de unieke aard, verhevenheid en macht van Maria, inzichten in het diepe wezen van alle deugden en ondeugden, wegen naar diepere zelfkennis en naar de ontdekking van het diep wezen en de diepe doelstellingen van Gods Heilsplan en van de werkwijzen der duisternis om Gods Heilsplan te ondermijnen in en tussen de zielen. Maria wijst de zielen de weg naar het Ware Geluk, door ontmaskering van talrijke misvattingen en dwalingen en onderricht in alle elementen van Gods Waarheid en in de diepe betekenis van de Leer van Christus. Als Meesteres van alle zielen bestaat Maria’s roeping hierin, dat Zij de zielen begeleidt naar het diep en juist begrip van de ware christelijke beleving van hun levensweg, dit alles met het oog op de verwezenlijking van de hoogst mogelijke vruchtbaarheid van hun leven op aarde in het kader van de voltooiing van Gods Heilsplan.

In 2008 werden de leerstellingen van de Meesteres van alle zielen voor het eerst op het internet gebracht. Dit was niet door de Moeder Gods beoogd, want Haar aanvankelijke bedoeling was dat Myriams roeping in het verborgene zou bloeien, en dat de vruchten van Myriams mystieke vorming pas na Myriams overlijden aan de wereld bekend zouden worden gemaakt. Aanvankelijk stond Zij daarom slechts toe dat Myriams geestelijke leider en een kleine groep van zielen met voldoende diepgang rond de geestelijke leider, van het bestaan en de werken van Myriam kennis kregen.

Waarom lag het niet in Maria’s bedoeling, deze unieke schatten aan spirituele kennis en inzichten nog tijdens Myriams leven op grote schaal vrij te geven? Omdat, zoals Maria naderhand zou verklaren, "elk werelds contact en elke kennis die de wereld tijdens het leven van een mystiek instrument draagt van het bestaan en de werking van dit instrument, voor dit laatste is als puur gif".

Niettemin stond Maria, ondanks Myriams terughoudendheid, toe dat de nieuwe ontwikkeling er kwam, met de woorden "Ik zal het tot Mijn Plan maken".

Tot grote pijn voor Myriam zelf doch vooral voor de Koningin des Hemels, circuleert onder sommige zielen de overtuiging, dat aan Myriam en dit Werk een grote dienst is bewezen door Myriam uit het verborgene te halen. Deze zielen zullen pas na hun aardse leven zien, hoeveel schade en tegenwerking deze ontwikkeling Myriam en het Werk heeft gekost, omdat hierdoor een door Gods Voorzienigheid getekende weg een niet voorziene bocht heeft gekregen: een Hemels Werk in volle bloei is blootgesteld aan de nevelen én aan de bliksems der wereld.

Wat kunt U bij ons vinden, en wat niet?

Via deze website richt de Koningin van Hemel en aarde, de Moeder van de Christus, Zich tot alle zielen die zijn bezield door een oprechte bereidheid en een intens verlangen om de beleving van hun christen-zijn te verdiepen. Het Maria Domina Animarum Werk is een Werk van Mariale onderrichting, niet geboren uit een menselijke beslissing doch op grond van een uitnodiging vanwege de Koningin des Hemels Zelf. Het Werk is uitsluitend gegrondvest en uitgebouwd op een immens volume aan onderrichtingen die Maria sedert 1997 via mystieke weg schenkt aan Haar 'apostel van de Meesteres van alle zielen'. Deze onderrichtingen, door de Moeder Gods geschonken als een volmaakt sluitend systeem onder de benaming Wetenschap van het Goddelijk Leven, vormen in hun geheel een ernstige oproep tot, en wegwijzer naar, het sluiten van een compromisloos verbond tussen de ziel en de Moeder Gods, waarbij de ziel zich bereid verklaart om, onder een zeer diepgaande leiding en begeleiding van de Moeder van de Eeuwige Liefde, een heilig leven te betrachten teneinde de grondvesting van Gods Rijk op aarde te helpen bespoedigen.

Aan de ziel die bereid is, zich totaal te geven voor de voltooiing van Gods Werken en Plannen met deze wereld, heeft Maria Domina Animarum een spirituele goudmijn aan onderrichting, Hoop en bemoediging te bieden. De ziel die tot deze inzet en strijd niet bereid is, omdat zij een maximale bijdrage tot Gods Werken en Plannen en de voltooiing van haar eigen spirituele vruchtbaarheid niet als haar ware levensdoel erkent en beschouwt, zal bij ons niet vinden wat zij zoekt voor de verwezenlijking van datgene, wat zij wél van het leven verwacht.

Het Maria Domina Animarum Werk richt zich tot zielen die het werken aan zichzelf op de weg naar de vervolmaking in de heiligheid zeer ernstig nemen. De voltooiing van Gods Heilsplan heeft hoge nood aan zielen die bereid zijn, hun hele leven en hun hele wezen in dienst van Gods Werken te stellen, en die het belangrijker vinden, aan God te geven dan van God te vragen. De hele Wetenschap van het Goddelijk Leven toont aan dat dit de enige juiste keuze is voor de ziel die werkelijk heeft begrepen waarvoor de mensenziel op aarde is.

Myriam, het Werk en de inhoud van de verkondigingen werden en worden in sommige kringen aangevochten, belasterd en zelfs verketterd. Dit heeft drie redenen:

  1. De mystieke aard van de bron van de verkondiging, waardoor zielen, met inbegrip van de Kerk, de inhoud ervan nu en dan voorzichtig en zelfs terughoudend benaderen, ondanks het feit dat elk woord uit het Hart van de Moeder Gods Zelf stamt. Dit Werk is ertoe geroepen om zonder wereldse compromissen noch menselijk opzicht de volheid van de Waarheid te verkondigen, zoals deze voor alle tijden in Gods Wet staat opgetekend. Het was reeds in alle eeuwen eigen aan de mystiek, dat zij dingen laat verkondigen voor dewelke vele zielen aanvankelijk niet klaar blijken. Bovendien worden dit Werk zelfs geregeld anti-christelijke intenties toegedicht, die boze tongen menen te mogen afleiden uit bepaalde woorden en zelfs afbeeldingen op onze website. Sommigen deinzen er zelfs niet voor terug, hierin verborgen tekenen te zien waardoor Myriam "aantoont, een valse zienster en een werktuig van de duisternis te zijn". Elke ziel die oprecht en eerlijk met het hart op God gericht leeft, kan integendeel onmiddellijk vaststellen dat de op deze website aangeboden geschriften in elke zin resoluut stelling nemen tegen alles wat duisternis en misleiding is, en voor de Ware Liefde.

Het is daarom zeer betreurenswaardig, en tekenend voor de listige lasterstrategieën van de satan, dat zelfs zielen die zich ogenschijnlijk tot 'verdedigers' van het christelijk gedachtegoed opwerpen, niet eens in staat blijken om de Ware Liefde te herkennen, en deze van de ware duisternis te onderscheiden. De satan blijft zich van dezelfde strategie bedienen, via dewelke hij ooit zielen influisterde dat Jezus Zelf een werktuig van de duivel was. Hoe pijnlijk is het voor de Hemel wanneer christenen elkaar ervan beginnen overtuigen dat tekenen van Licht "in werkelijkheid tekenen van duisternis zijn". Zielen die dit Werk lichtvaardig aanvallen, zijn misleide zielen die er niet bij stilstaan dat zij in werkelijkheid bezig zijn, de Koningin van Hemel en aarde een leugenaarster te noemen die duivelse stellingen verkondigt ...;

  1. De zeer verdiepende inzichten die in de Wetenschap van het Goddelijk Leven worden aangeboden, en die geregeld overkomen als ongewoon in deze wereld, die in spiritueel opzicht ten prooi is aan een steeds groter wordende oppervlakkigheid en aan modernisme, dat vijandig is jegens elke stelling die wijst op de noodzaak om naar de wortels van Gods bedoelingen terug te keren. Sommigen brengen de overtuiging in omloop, dat dit Werk de bedoeling heeft, respectevelijk ermee bezig is, een "totaal nieuw Evangelie" te verspreiden... De Moeder Gods Zelf heeft Haar tegenargumenten onder andere in de rubrieken MDA Werk en Eeuwige Lente laten aanbieden.

De Hemelse Meesteres wijst er bovendien bij herhaling op, dat de Wetenschap van het Goddelijk Leven zo diep op het geweten inwerkt, dat de duisternis met alle middelen tracht te verhinderen dat zielen die met deze leerstellingen worden geconfronteerd, deze zouden geloven, aanvaarden, en naleven. De diepgang van de Wetenschap van het Goddelijk Leven maakt deze tot een grote vijand van diegene, die de zielen verblindt voor Gods Wijsheid. Tegenwind is voor ons Werk derhalve als het ware voorgeprogrammeerd;

  1. Talloze inhoudelijke fouten in de vertaling van de teksten, die oorspronkelijk worden geschreven in Myriams moedertaal, het Nederlands. In de aanvankelijke vertalingen zijn talloze passages ontdekt, die inhoudelijk sterk van de basistekst afwijken, en geregeld zelfs het tegenovergestelde zeggen. Myriam is verweten, van deze vertalingen kennis te dragen en deze te hebben goedgekeurd. De realiteit is echter, dat Myriam op grond van de veeleisende roeping en vele ermee gepaard gaande facetten die niemand bekend zijn, nooit de tijd heeft gehad om de vertalingen woord voor woord te controleren.

Dit alles heeft aanleiding gegeven tot schaamteloze lastercampagnes en verketteringen aan het adres van Myriam, met als oordeel dat "dergelijke ketterijen niet door de Hemel kunnen zijn geïnspireerd". Zodra het Werk is beginnen wijzen op de vele vertaalfouten, en tot eerherstel en dienst aan dit Hemelse genadegeschenk is begonnen, gecorrigeerde versies van de vertaalde teksten te publiceren, werd Myriam belasterd met de stelling dat "een ziel (hier is Myriam bedoeld) die haar medewerkers zo behandelt en uitbuit, niet door Maria kan worden bestuurd".

De Hemel fluistert, de duivel echter, schreeuwt, en maakt het velen zeer moeilijk om de gefluisterde Waarheid nog te horen. Wat Myriam hieraan het pijnlijkst is, is de vaststelling dat sommige zielen zich blijkbaar niet kunnen voorstellen wat het voor een mystiek gevormde ziel betekent wanneer Hemelse inspiraties, voor dewelke zij haar hele leven heeft opgeofferd en waarvan zijzelf de Bron heeft mogen zien en horen, niet exact worden weergegeven en om die reden door de duisternis tegen de oorspronkelijk door God daarmee gekoesterde Plannen worden gekeerd. Hemelse woorden waarvan de betekenis in een vertaling inhoudelijk wordt vervormd, zijn niet langer Hemelse woorden en dienen niet langer de Werken van het Licht.

Dit alles heeft in bepaalde kringen dit Hemels Werk in een schemerlicht geplaatst, dat de Moeder Gods zwaar heeft gegriefd en de immense genade die de zielen via dit Werk is en wordt geschonken, letterlijk aan de duisternis heeft uitgeleverd.

Deze ontwikkelingen hebben de Koningin des Hemels in het gelijk gesteld en zeer begrijpelijk gemaakt waarom Zij aanvankelijk had voorzien dat Haar Myriam en de vruchten van Haar inspiraties nooit aan het grote publiek mochten worden prijsgegeven zolang Myriam op aarde leeft.

God heeft steeds het laatste woord. Maria heeft Haar Myriam in volledige afzondering teruggetrokken om een leven te leiden zoals het oorspronkelijk was bedoeld, en het Werk is vanaf 2012 geleidelijk naar de wortels van de beginjaren van de roeping teruggekeerd. Alle foute vertalingen werden en worden van de website verwijderd en worden geleidelijk, strikt volgens de verlangens en instructies van de Meesteres van het Werk, vervangen door volledig herwerkte versies, die de oorspronkelijke inspiraties van de Moeder Gods volkomen dekken. Om uiteenlopende redenen kan dit voor bepaalde teksten wat langer duren. De Hemelse Koningin koesterde immers aanvankelijk niet de bedoeling om nog tijdens het leven van Myriam teksten in andere talen dan Myriams moedertaal openbaar te laten maken.

Buiten onze wil – en vooral, buiten de Wil van de Koningin des Hemels – worden nog steeds oude, en dus onnauwkeurige, respectievelijk onbetrouwbare, versies van de teksten in circulatie gebracht, waarvan de authenticiteit van de inhoud op vele punten niet door ons kan worden gewaarborgd.

Louter uit respect voor de Moeder Gods en voor de barmhartige God die uit Liefde de verspreiding van deze unieke oorspronkelijke inspiraties aan de zielen heeft toegestaan, verzoekt dit Werk met de grootste nadruk dat geschriften die niet zijn voorzien van de identificatiegegevens van hun enige unieke bron, namelijk het Belgisch Apostolaat onder de naam Maria Domina Animarum Werk respectievelijk de website www.maria-domina-animarum, niet zouden worden gebruikt, verspreid, en zeker niet zouden worden gekocht noch verkocht, daar dit laatste waarlijk gelijkstaat met een belediging aan God.

Is onze huidige werkzaamheid dan in strijd met het feit dat de Koningin des Hemels aanvankelijk beoogde, de geschriften in het kader van de Wetenschap van het Goddelijk Leven niet tijdens Myriams leven op grote schaal bekend te maken? Neen, en wel omdat op ons in dit verband een dubbele verplichting rust:

  • De ontwikkeling die zich heeft voltrokken op grond van de nooit bedoelde intrede op het internet, kan niet ongedaan worden gemaakt. De elementen van duisternis die deze ontwikkeling als bijwerkingen met zich heeft meegebracht, moeten echter uit respect voor Gods Werken worden ontkracht. Wereldse ogen laten zich gemakkelijk verleiden tot de conclusie dat een Hemels Werk dat zich terugtrekt, hierdoor een bewijs levert voor zijn onjuistheid. De duisternis zou een dergelijke beslissing zonder enige twijfel manipuleren om de Liefde, Hoop, bemoediging en Waarheid die wij sedert de beginjaren hebben helpen verspreiden, in de zielen onwerkzaam te maken.
De Moeder Gods heeft ons Werk verboden, op om het even welke polemiek in te gaan, met de stelling dat "alle discussie het laboratorium van de duivel is". Zoals Zij op een bepaald ogenblik tot Myriam zei: "Over Gods Waarheid discussieert men niet, men aanvaardt haar in dank en Liefde, en past haar toe". Reeds in de beginjaren zei Zij tot Myriam: "Jij hoeft jezelf niet te verdedigen, Ikzelf zal getuigenis afleggen over de echtheid van de verkondigde stellingen en onderrichtingen, en over jouw echtheid". Dit Werk strijdt daarom niet met hen, die zich als vijanden van het Werk opwerpen, het vervult eenvoudig de opdrachten die de Meesteres van alle zielen het heeft gegeven en dagelijks blijft geven. De verantwoordelijkheid van dit Werk geldt niet jegens mensen, doch uitsluitend jegens God.
  • De inspiraties die wij mogen verspreiden, zijn heilig, en kunnen door Gods genadewerking de duisternis veel schade toebrengen. Precies hiertoe is dit Werk oorspronkelijk gegrondvest. Wanneer wolken zich voor de zon schuiven, betekent dit niet, dat de zon er niet meer is. Kritiek op Hemelse stellingen is slechts een werk van mensen, die zich door het Licht hebben laten irriteren. Net zoals mist slechts door de zon kan worden opgelost, kan ook de verblinding in een ziel slechts door de Ware Liefde worden genezen.

Dit alles is een kwestie van oprechte Liefde tot Gods Werken. Het Plan dat de Meesteres van alle zielen met Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven koestert, maakt ten volle deel uit van Gods Heilsplan voor de zielen, met als uiteindelijk doel de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Het getuigt slechts van waar en zuiver christendom, een open oog te bewaren voor de manipulaties van de duisternis, die geen middel schuwt om mystieke werken te verontreinigen en ongeloofwaardig te maken, opdat deze gemeden en gewantrouwd zouden worden en hun vruchtbaarheid teniet zou worden gedaan. Dit is niet verenigbaar met de enige roeping van elke ziel, die hierin bestaat, Gods Werken te dienen, opdat deze mogen worden voltooid. God wil ieder van ons nodig hebben om Zijn Werken en Plannen te bekrachtigen en te verwezenlijken, en precies dit besef is de rode draad doorheen datgene, wat het Maria Domina Animarum Werk de zielen te bieden heeft.

Het feit dat dit Werk ondanks Maria’s bedoelingen, Myriam in het verborgene te houden, de vruchten van deze unieke inspiraties in deze tijd naar de zielen mag brengen, is een genade, aan wier bloei wij willen meewerken. Deze tekst werd door de Meesteres van alle zielen geïnspireerd en vrijgegeven met de bedoeling, dat de zielen mogen inzien tegen welke achtergrond zij dit Werk moeten begrijpen. Slechts zo kunnen wij allen samen het Wonderwerk tot voltooiing helpen brengen, dat Maria in 1997 in en door Myriam is begonnen en dat uitsluitend het Heil van de zielen en de bespoediging van de voltooiing van Gods Werken in deze wereld beoogt. Hemelse geschenken aanvaardt men in dankbaarheid en Liefde, en men benut hen als wapens om de wereld te helpen bevrijden uit de duisternis en ellende, die de onwetendheid, de verblinding en de zonde erin hebben gezaaid.

In het licht van vele kritieken op ons Werk moet nog met klem op het volgende worden gewezen:
De oorspronkelijke bedoeling van de Moeder Gods lag hierin, Myriam de vruchten van Haar inspiraties te laten verspreiden binnen een nauwe kring van zielen rondom een priester, tot vorming van deze zielen op het hoogste niveau van de totale toewijding aan Maria.
Het lag nooit in Maria’s bedoeling, Myriams geschriften tijdens Myriams leven te verspreiden buiten de door de geestelijke leider gevormde kring.
Uit deze melding moge blijken dat het een bijzondere genade is dat het MDA Werk zich de inspanning mag getroosten om deze geschriften verder te verspreiden, daar de Moeder Gods Zelf dit nooit van Myriam heeft gevraagd en Zij Myriams roeping als vervuld beschouwt zodra de Hemelse inspiraties in Myriams moedertaal worden opgetekend. Verspreiding en vertaling ervan tijdens Myriams leven, maakt in wezen niet eens deel uit van Myriams roeping.

Tot besluit ter overweging:

De Moeder Gods bedoelde Haar Maria Domina Animarum Werk van meet af aan als een werktuig tot ontsluiting van het vermogen van de zielen tot heiliging (de uiteindelijke zin van elk mensenleven zoals God het heeft bedoeld), en wel door verdieping van hun spirituele inzichten en van hun begrip van Gods Plannen en Werken en van hun levensroeping in navolging van Jezus Christus.

Het Werk van Maria als Meesteres van alle zielen kan deze verdieping slechts helpen ontsluiten door een volhardende strijd tegen de oppervlakkigheid die zo veel zielen in deze moderne tijden in de greep houdt. Precies deze compromisloze strijd tegen alle oppervlakkigheid in de beleving van het christen-zijn heeft dit Werk in bepaalde kringen vijanden gebracht. Het Maria Domina Animarum Werk blijft niettemin zonder meer trouw aan de gelofte die Myriam bij de roeping jegens de Koningin des Hemels heeft afgelegd: een resolute keuze voor het Goddelijk Plan dat via de Heilige Maagd dit Werk in het leven heeft geroepen, en niet voor enige menselijke opvatting die niet in overeenstemming is met dit Plan. Een Hemels Werk dat zich door menselijk opzicht zou laten leiden, zou daardoor zijn Hemelse oorsprong volkomen verloochenen.

Maria Domina Animarum verkondigt niets anders dan Hemelse Waarheid. Het ware een grove belediging aan de Moeder Gods en aan de Eeuwige Wijsheid indien wij deze Goddelijke Geschenken zouden verloochenen uit vrees voor de invloeden der duisternis op ons Werk indien wij blijven getuigen van de volheid der Waarheid. Ons interesseert niet enige populariteit in de ogen van mensen, doch uitsluitend dat wij in alles compromisloos Gods Plan trouw blijven. Geen ziel leeft voor het werelds leven, zij leeft uiteindelijk slechts voor het Eeuwig Heil en voor de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken. Hetzelfde geldt voor een Apostolaat dat waarlijk zijn wortels heeft in Hemelse Openbaringen.

Oppervlakkigheid in de beleving van het christen-zijn is de grootste vijand van de grondvesting van Gods Rijk op aarde, de zogenaamde 'Wederkomst van de Christus'. Om deze reden is het Maria Domina Animarum Werk door de Moeder Gods mede in het leven geroepen als een tegengewicht voor de bedroevend passieve houding van vele christenen ten aanzien van deze Wederkomst. De Christus moet wederkomen in elk individueel hart, door de eigen actieve strijd van elke ziel tegen de duisternis in zichzelf. De bestaansreden van het Maria Domina Animarum Werk ligt precies in het kenbaar maken van de door de Koningin des Hemels onderwezen gouden weg voor elke ziel om hiertoe bij te dragen en deze wereld terug te helpen voeren naar de door God bedoelde staat.

In Liefde, en ten dienste van de Meesteres van alle zielen,

Haar Maria Domina Animarum Werk