TOTUS TUUS, MARIA!

NOODGEBEDEN IN DE STRIJD TEGEN HET KWAAD

uit de gebedenverzameling Maria’s Bloementuin
geïnspireerd door de Heilige Maagd Maria

via Myriam van Nazareth

O Moeder, kan mijn hart rust vinden terwijl Uw Hart doorboord wordt om mijn zonden? Kunnen mijn ogen de stervende Jezus onbewogen aanschouwen, terwijl Uw ogen branden in de kwellingen van Zijn aanblik? Kan mijn geest leven zonder het voortdurende bewustzijn van het Kruis, terwijl de Uwe dreigt te sterven onder de wurgende duisternis van Golgotha? O Smartvolle Moeder, neem mij nu op in de liefdevolle weeën van Uw Hart in dit uur waarin de tijd openscheurt, opdat ik U voor eeuwig in mijn hart kan opnemen. (Myriam, in avondmeditatie, 3 september 2003)

Sedert 1997 inspireert de Heilige Maagd Maria aan Haar Myriam gebedsbloemen, die samen zijn bedoeld als een verzameling van teksten die zowel dienen voor het afsmeken van genaden tot diepe vorming van de eigen ziel en andere zielen alsook als basis voor verheerlijking en eerbetoon aan de Drie-Ene God, zowel rechtstreeks als via Zijn hoogst verheven Wonderwerk Maria, de Onbevlekte Ontvangenis en als enige eeuwig zondeloos gebleven mensenziel.

Een luik van gebedsbloemen dat door de Hemelse Meesteres sedert enkele jaren een speciale klemtoon krijgt, volkomen in de lijn van Haar onderrichtingen via dewelke Zij met kracht oproept tot de meest intense strijd met het oog op de bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde, Vrede, Geluk en Gerechtigheid in en tussen alle schepselen, wordt gevormd door buitengewoon krachtige gebedsteksten tot verlamming en ontkrachting van alle duisternis en haar werken in de wereld.

In opdracht van de Heilige Maagd, Meesteres van alle zielen, brengen wij in deze rubriek de gebeden samen die Zij in een openbaring van begin augustus 2020 aanduidde als:

"de krachtigste gebedsteksten die Ik je totnogtoe heb ingestort als buitengewoon machtige wapens in de strijd tegen de duisternis in de wereld. Ik nodig de zielen met de grootste nadruk uit tot een veelvuldig gebruik van deze gebeden die, in de mate waarin zij in diep besef en vanuit een oprecht liefhebbend hart tot Mij, en via Mij tot God Zelf, worden gericht, stralen van verblindend Licht zullen schieten doorheen de dikke duisternis die de Schepping beklemt".

Hieronder de gebedsbloemen die door de Hemelse Meesteres voor dit doel zijn aangeduid, en die Myriam nu in Haar opdracht mag voorstellen in één verzameling.

Myriam, augustus 2020


Deze verzameling bevat de volgende gebedsbloemen:

  863. Smeekgebed tot Maria om beschaming van alle kwaad
  998. Stormgebed tot Maria, Meesteres over alle duisternis
1003. Offerande tot uitbanning van alle zonden der wereld
1006. Nooduitdrijvingsgebed
1047. Verheerlijking van Maria’s macht tot bevrijding uit elke duistere kracht
1257. Offergebed aan de Meesteres van alle zielen tot uitroeiing
van alle kwaad
1373. Smeekgebed tot Maria, Schrik der duivelen, tot ontkrachting
van alle duisternis
1389. Toewijding tot bestrijding van alle ellende der wereld
1396. Stormgebed tot omkering van duisternis
1414. Noodgebed voor de wereld
1420. Heilige gelofte van afstand van duisternis
1451. Stormgebed tot ontkrachting van duisternis in een voorwerp
1452. Stormgebed tot ontkrachting van verwensing van de eigen
persoon
1471. Stormgebed tot eerherstel voor de zwaarste duisternis uit de
geschiedenis van de mensheid
1486. Stormgebed tot Maria tot bestrijding van alle liefdeloosheid in de
wereld
1531. Stormgebed tot Jezus Christus voor de wereld
1534. Belijdenis van Liefde tot bevrijding van de wereld
1535. Avondgebed van verlangen naar een wereldwijd zondeloze nacht
1552. Noodroep tot Maria, Koningin van de nacht
1559. Noodgebed tot het wereldwijd breken van bekoringen
1560. Zelfgave aan de Eeuwige Vader tot bescherming tegen het kwaad
1561. Zelfgave aan Jezus Christus tot bescherming tegen het kwaad
1562. Zelfgave aan de Heilige Geest tot bescherming tegen het kwaad
1563. Zelfgave aan Maria tot bescherming tegen het kwaad
1643. Stormgebed tot ontkrachting van alle duisternis in de wereld
1657. Noodgebed voor het breken van duisternis op mijn levensweg
1660. Stormgebed tot wereldwijde uitbanning van alle kwaad uit de
zielen
1698. Stormaanroeping tot Maria voor een ziel in spirituele nood


www.maria-domina-animarum.net

Op 23 juli 2021 inspireerde de Koningin van Hemel en aarde de volgende aanroeping voor een krachtige bescherming tegen de duisternis:

Heilige Maagd Maria, mijn machtige Hemelse Meesteres,
hoogst verheven Wonderwerk van God, wees in ons leven waarlijk 'de Vrouw'
Die alle duisternis onwerkzaam maakt.

Bij de inspiratie van deze aanroeping zei Maria:

"Elke ziel die deze aanroeping van harte tot Mij richt, kan daardoor de onbegrensde macht wekken, die God Mij over alle duisternis heeft gegeven.

Deze macht kan Ik daadwerkelijk ontsluiten volgens de maat van de bereidheid, het verlangen en de vastberadenheid van de ziel om elk spoor van duisternis binnen in haar en elke invloed van duisternis van buitenaf geen kans meer te geven om actief te worden in haar innerlijk leven en naar haar leefomgeving toe.

Voor een extra verklaring van het eerste gedeelte van deze aanroeping laat Ik je verwijzen naar de woorden die Ik in augustus vorig jaar tot jou heb gesproken. (*)

Doordat de ziel Mijn tussenkomst afsmeekt in Mijn hoedanigheid als 'de Vrouw', ontsluit zij voor zich en voor de wereld de macht die Mij is gegeven als Diegene Die door God is aangeduid om in het laatste uur de grondvesting van Gods Rijk op aarde in te luiden door alle werken van duisternis in de Schepping onder Haar voet te verpletteren. Als 'de Vrouw' symboliseert Mijn Wezen het volmaaktste Wonderwerk van God, dat als geschapen ziel een totale macht over alle werken en effecten van bekoring, zonde en ondeugd, en daardoor van schending van de Goddelijke Wet van de Ware Liefde, zichtbaar tot uitdrukking zal brengen tot volmaakte ontsluiting van de vruchten van de Verlossingswerken van de Christus".

(*) De door de Hemelse Meesteres bedoelde woorden zijn vervat in de Speciale Openbaring die U hier kunt vinden.


www.maria-domina-animarum.net

863. SMEEKGEBED TOT MARIA OM BESCHAMING VAN ALLE KWAAD

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, Gods antwoord op de zonde,
Alle kwaad in alle eeuwen door de hele mensheid bedreven, leg ik onder Uw voeten, opdat de satan in zijn werken en plannen verlamd moge worden.
Schitter toch in Uw Hemelse schoonheid, o allerzuiverste Meesteres over alle ondeugd.
Bedwing alle zonde, elke bekoring, verleiding, misleiding, dwaling, hartstocht en menselijke zwakheid van alle zielen onder Uw onbegrensde macht, zo verschrikkelijk in de ogen der duivelen en zo vernederend voor hun hoogmoed.
Ik verheerlijk het voorrecht van Uw zondeloosheid, en wijd alle sporen van de erfzonde aan U toe, opdat U over alle zielen moge heersen tot in de eeuwigheid.
Elke nederlaag ooit door de zielen geleden tegenover de listen van de duivel, wijd ik U toe, opdat al zijn plannen onder Uw voeten vernietigd mogen worden.
Heers nu, o machtige Meesteres van alle zielen, over het lot van de mensheid en over alle wegen die zij gaat, opdat de krachten der hel onder Uw voeten vernederd worden, en alle kwaad beschaamd moge worden in de verpletterende uitwerkingen van Uw macht.


www.maria-domina-animarum.net

998. STORMGEBED TOT MARIA, MEESTERES OVER ALLE DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Hemelse Koningin en Meesteres over al het geschapene, Die door God bent bekleed met de volheid van de macht over alle duivelen en over elke duistere kracht, in mijn beklemming lever ik mij totaal aan U over.
O Onbevlekte Ontvangenis, breek in mij elke bekoring.
O Medeverlosseres naast Christus, reinig mij van elk spoor van de zonde.
O Schrik der duivelen, ik smeek U om de uitoefening van Uw vreeswekkende macht over elke duistere kracht die mij bedreigt.
Allermachtigste Meesteres, wil de duivelen die mij kwellen, ontmoedigen, mijn geest in onrust brengen, mij beroven van alle Vrede, mij verlammen in de strikken van angst, vrees en negatieve gesteldheden, en mij geleiden naar zonde en ondeugd, bevelen om zich aan Uw voeten neer te werpen om door U gestraft en vernederd te worden. Wil hen bevelen, Uw macht over hen te prijzen en te verheerlijken, en aan Uw voeten geknield te belijden dat U hun Meesteres bent.
Tot algehele bevrijding wijd ik mij totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan U toe, en belijd ik met alle engelen en heiligen Uw onbegrensde en verpletterende macht over alle duivelen en over al hun plannen en werken.
O Maria, machtige Meesteres van alle zielen, bescherm mij.
O Maria, machtige Meesteres van alle zielen, bevrijd mij.
O Maria, machtige Meesteres van alle zielen, heers over mij en mijn leven.
O Maria, machtige Meesteres van alle zielen, heers over alle duisternis.

 

Bij het ontstaan van bovenstaand gebed sprak MARIA:

"Aan elke ziel die dit bevrijdingsgebed tot Mij richt met oprechte Liefde en in diep vertrouwen, beloof Ik bevrijding uit de kracht van de satan. Aan elke ziel die het dagelijks tot Mij richt, beloof Ik een snelle groei in alle deugden, want Ik zal er behagen in scheppen, op de levensweg van deze ziel de duivelen te onderwerpen aan de volle uitwerkingen van Mijn macht".

Even na het ontstaan van het gebed stel ik Maria de volgende vraag, waarop Zij het onderstaande antwoord geeft:

Myriam: "Machtige Meesteres, in het gebed wordt U gesmeekt om aan de duivelen te bevelen dat zij Uw macht over hen zouden prijzen en verheerlijken, en aan Uw voeten geknield zouden belijden dat U hun Meesteres bent. Gebeurt dit daadwerkelijk wanneer dit gebed wordt gebeden?"

MARIA: "Het zal gebeuren, telkens het Mij behaagt en voor de duur overeenkomstig Mijn Wil. Ik alleen heb de macht om hierover te beslissen. Wat Ik ook beveel, de betrokken duivelen zullen Mij gehoorzamen, want zij zijn overgeleverd aan Mijn macht. Ik weet dit, en zij weten dit. Telkens dit gebed zal worden gebeden, zullen duivelen sidderen van angst om Mijn beslissing (...) Ik wil dat dit gebed spoedig verspreid en veelvuldig gebruikt wordt. Het zal het uur waarop Mijn voet het serpent voorgoed verplettert, bespoedigen".

Later liet de Hemelse Meesteres aan Haar aanvankelijke uitspraken de volgende opmerking toevoegen:

MARIA: "Ik wil er met klem op wijzen, dat Mijn belofte, zielen op grond van Mijn machtige gebedsbloem 998 te bevrijden uit de werkingen van de satan, zich slechts kan uitwerken volgens de maat waarin de biddende ziel totaal ontvankelijk is voor Mijn werking in haar leven, en bovendien zelf in het eigen hart onvoorwaardelijk en totaal op de zelfverloochenende dienst aan Gods Werken van Liefde is gericht en in alle aspecten van haar leven alle duisternis uit haar innerlijke gesteldheden verlangt te verwijderen.
Bevrijding uit de macht van de duisternis is geen zaak van passief afwachten, een dergelijke bevrijding kan slechts worden voltrokken aan een ziel die zich actief in dienst stelt van het Licht, dit wil zeggen van de Ware Liefde.
Mijn macht over de duisternis, over de duivelen en hun werken en plannen, is onbegrensd, doch op grond van de Goddelijke Wet kan Ik deze macht slechts ten volle ontplooien in de mate waarin de ziel die Mij hierom smeekt, volledig met Mij meewerkt door een hartsgesteldheid die de duisternis niet langer in deze ziel uitnodigt".


www.maria-domina-animarum.net

1003. OFFERANDE TOT UITBANNING VAN ALLE ZONDEN DER WERELD

(Myriam van Nazareth)

Beminde Eeuwige Vader, door de allesvermogende Voorspraak en bemiddeling van de Allerheiligste Maagd Maria, en
Op grond van de verdrijving van de opstandige engelen uit de Hemel,
Op grond van het Verlossend Lijden van Jezus Christus, en
Op grond van de beloofde definitieve overwinning van Maria, de Onbevlekte Ontvangenis en Koningin van Hemel en aarde, over de bron van alle kwaad, smeek ik U:
Mogen vandaag overal ter wereld talloze zielen ervan weerhouden worden om te zondigen in handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens of nalatigheden.
Als onderpand voor deze genade der genaden offer ik mijn hele wezen en mijn hele leven totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig op aan Maria, mijn Meesteres en de Uitvoerster van Uw Plannen en Werken, tot grondvesting van Uw Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaand gebed is door Maria ingegeven als een uitdrijving (exorcisme) die door leken mag worden gebeden over een gekwelde ziel, zelfs op afstand (wanneer deze ziel niet lichamelijk aanwezig is). Het is gunstig dat de biddende ziel vóór en na het gebed een kruisteken maakt met wijwater, en dat ook de gekwelde ziel, indien deze aanwezig is, hetzelfde doet. De bedoeling van het gebed is deze: de gekwelde ziel nieuwe rust te geven, en haar onder een schild van Hemels Licht te plaatsen. Maria dringt erop aan dat de ziel over wie dit gebed wordt uitgesproken (indien zij hiervan op de hoogte is), zich daarna formeel aan Maria toewijdt (indien dit nog niet gebeurd zou zijn), en zich elke dag uitdrukkelijk overgeeft aan de allermachtigste bescherming van de Moeder Gods. Het is zeer gunstig, het gebed te combineren met gebed nr. 998 (Stormgebed tot Maria, Meesteres over alle duisternis)

1006. NOODUITDRIJVINGSGEBED

(Myriam van Nazareth)

Almachtige God van Licht, Liefde en Eeuwig Leven,
In de onoverwinnelijke kracht van het Kruis, de Wonden en het Bloed van Uw Zoon Jezus Christus, de Messias en Verlosser der zielen, en in het alles doordringend Goddelijk Licht van de Heilige Geest, smeek ik U om de uitstorting van de genade van totale bevrijding van deze ziel uit de invloed van elke duistere kracht.
Ik smeek U hierom door de oneindige verdiensten van de Allerheiligste Maagd Maria, eeuwig vrij van alle zonde, Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen, aan Wie onbegrensde macht is gegeven om te heersen over alle engelen en over elke bron van duisternis.
Moge Haar voet elke kracht die deze ziel kwelt, breken, vernederen en voorgoed onderwerpen.
Moge Zij, Die vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis alle duisternis totaal en volmaakt beheerst, de levensweg van deze ziel bevrijden van elke valstrik van het kwaad, en van alle schade en bedreiging door het kwaad.
Moge Zij, Die Draagster is van de herscheppende macht, deze ziel veranderen in een burcht van sterkte tegen elke bekoring, elke duistere invloed en elke zwakheid tegen de machten van het kwaad.
Moge deze ziel haar leven vanaf nu verderzetten onder de volle heerschappij van de Allerheiligste Maagd Maria, en onder Haar allermachtigste bescherming.
Moge de Heilige Aartsengel Michaël elke verdere bedreiging van deze ziel door enige invloed van duisternis ontkrachten, en deze ziel dag en nacht op al haar wegen begeleiden als een schild van Vuur.
Almachtige Eeuwige God, wil deze ziel in U opnemen, opdat zij vanaf nu moge leven in de ware Vrede van Christus, Uw Zoon, en in de volmaakte Hemelse Liefde van Maria, Moeder van alle mensen.
(maak het kruisteken)


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is door Maria gegeven als een buitengewoon krachtige combinatie van:

 • totale toewijding aan Maria
 • verheerlijking van de macht en Glorie van Maria
 • uitdrijvingsgebed

VERSPREID DIT GEBED, want het is door Maria verbonden met een speciale belofte. Vóór de ingeving van het gebed sprak de Koningin des Hemels:

MARIA: "Dit is de Tijd van de openbaring van de ongeëvenaarde Glorie en macht waarmee de Allerhoogste Mij heeft bekleed. Opdat de zielen mogen zien dat God Mij alle macht heeft gegeven over zielen, dus ook over deze in de regionen der duisternis, geef Ik je de volgende gebedswoorden voor alle zielen die gekweld worden door duistere krachten van welke aard dan ook, opdat deze zielen getuige mogen worden van Gods Beschikking dat Maria de Vrouw is Wier voet de satan zal vernederen voor alle eeuwigheid. Aan elke ziel die dit gebed tot Mij richt in blind vertrouwen op Mij, beloof Ik dat Mijn macht op een bijzondere wijze zal schitteren".

1047. VERHEERLIJKING VAN MARIA’S MACHT
TOT BEVRIJDING UIT ELKE DUISTERE KRACHT

(Myriam van Nazareth)

Geprezen en verheerlijkt zij de macht van Maria, Koningin van Hemel en aarde, oneindig ver boven alle schepselen verheven en door God aangesteld als Meesteres over alle engelen, met inbegrip van de gevallen engelen die nu de zielen kwellen en in duisternis storten.
Geprezen en verheerlijkt zij de macht van Maria, Gods Geneesmiddel tegen alle bekoring, Overwinnares over alle zonde en duisternis en Schrik der duivelen.
Alle zielen prijzen de oneindige macht en Glorie van Maria als Meesteres over alles wat door God is geschapen.
Krachten der duisternis, de Allerheiligste Maagd Maria beveelt u, nu uzelf aan Haar voeten te vernederen en Haar onoverwinnelijke macht over u te prijzen.
In Naam van de Drie-Ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, smeken wij Maria, elke duistere kracht die ons beklemt, volgens Haar welbehagen voorgoed van ons te verjagen of onder Haar voeten te verpletteren, tot verheerlijking van Haar onbegrensde macht en Glorie.
Daartoe belijden wij, tot getuigenis tegen alle duisternis, dat wij ons hele wezen, onze levensweg en ons lot overleveren aan de macht van Maria als onbetwistbare Meesteres van alle zielen, in de Hemel, op aarde, en in de regionen der duisternis.
Moge onze Hemelse Meesteres ons beschermen en bevrijden van elke duistere kracht, en de volheid van Haar macht over de duivelen ontplooien, tot hun eeuwigdurende vernedering en tot grondvesting van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

1257. OFFERGEBED AAN DE MEESTERES VAN ALLE ZIELEN
TOT UITROEIING VAN ALLE KWAAD

(Myriam van Nazareth)

O Maria, verheerlijkte Koningin van al het geschapene en machtige Meesteres van alle zielen,
U Die de Vrouw bent, de Onbevlekte Ontvangenis, de volmaakt Zondeloze met onbegrensde macht over alle duisternis,
Ik breng U de offerande van alle lijden van mijn lichaam, mijn geest en mijn gemoed, en de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding van mijn hele leven en mijn hele wezen.
Op grond van deze zelfofferande smeek ik U, wil nu over de zielen de genaden uitstorten:

 • alle duivels die over de wereld rondwaren, aan Uw voeten te vernederen en onwerkzaam te maken,
 • hun werken van duisternis te ontkrachten en hun effecten te laten oplossen in Gods Licht, en
 • de zielen die door hen worden gekweld en in duisternis ondergedompeld, te bevrijden en tot het Licht van het ware inzicht te brengen.

Moge hierdoor deze offerande van mijzelf aan Uw voeten de oneindige macht verheerlijken, die U door God is geschonken en door dewelke U de satan onder Uw voeten zult verpletteren.
Moge diezelfde macht dag na dag méér zielen uit de greep van de duisternis bevrijden door de oneindige en onuitputtelijke verdiensten van het Lijden en de Kruisdood van Jezus Christus, tot verheerlijking van de Drie-Ene God in Zijn Werken van schepping, Verlossing en heiliging, en van U, Die Zijn uniek Wonderwerk bent, de Brug van Zijn definitieve overwinning in alle zielen.
Maria, machtige Meesteres over alle duisternis door Gods Belofte, vestig nu Uw heerschappij in alle zielen, en verpletter in hen alle werken die niet geboren zijn in het Licht.


www.maria-domina-animarum.net

Woorden/oproep vanwege de Moeder Gods,
door Haar vrijgegeven in augustus 2017:

"Dagelijks worden over de hele wereld miljarden overtredingen tegen de Ware Liefde begaan, die samen de vacht van duisternis over de hele Schepping steeds dikker maken en het zielen moeilijker maken om Gods Licht en Liefde waar te nemen en erin te geloven.
Met het volgend gebed geef Ik je een buitengewoon machtig wapen om de verwoestende effecten van deze overtredingen te helpen omkeren en deze tegen de duisternis te keren. De ziel kan vragen om Mijn tussenkomst opdat het gebruik van dit wapen ertoe moge leiden dat de duisternis van haar macht over de mensheid wordt beroofd doordat al haar inspiraties worden omgezet in Licht en Liefde voor de hele Schepping. Hoe méér mensenzielen dit gebed van harte, oprecht en met vertrouwen tot Mij zullen richten, des te méér zal de macht van de duisternis worden verzwakt.
Ik inspireer je zeven categorieën van zware overtredingen tegen de Liefde. Deze categorieën kunnen niet steeds strikt worden gescheiden, zij vloeien ten dele in elkaar over. Samen omvatten zij echter alle bronnen van ellende waarvan deze wereld getuige is.
Beschouw dit gebed als Goddelijk Water dat de hele Schepping helpt reinigen van alle ellende en van alle uitwerkingen en sporen ervan. Dit gebed is bedoeld als een concrete bijdrage tot de bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Het is Mijn verlangen dat de woorden van dit gebed tevens aanleiding mogen geven tot diepe bezinning".

1373. SMEEKGEBED TOT MARIA, SCHRIK DER DUIVELEN,
TOT ONTKRACHTING VAN ALLE DUISTERNIS

dit gebed maakt deel uit van de uiterst belangrijke oproep
Maria nodigt uit > Ontkrachting van duisternis

(Myriam van Nazareth)

Maria, machtige Schrik der duivelen,
Tot verheerlijking van de almacht van Jezus Christus, van Zijn Kruis van Verlossing en van de Goddelijke Liefde wijd ik U alle handelingen en gesteldheden van mensenzielen toe, waardoor duisternis over de Schepping is en wordt gebracht.
Alle inspiraties van duisternis waaraan mensenzielen hebben toegegeven, en elke gelegenheid die zielen ertoe kan verleiden om werken van duisternis te doen, vertrouw ik toe aan Uw onbegrensde macht op Gods Hart, opdat dit alles moge worden omgezet in Goddelijk Licht en Goddelijke Liefde, die de werken der duisternis ontkrachten en de effecten ervan uit de Schepping kunnen verdrijven. Ik smeek om de ontplooiing van Uw Hemelse macht over:

 1. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens daden van mishandeling, sadisme, misbruik of foltering heeft gesteld tegen een medeschepsel.
 2. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens daden van geestelijke of morele kwelling of vernedering heeft gesteld tegen een medeschepsel, of een medeschepsel van zijn waardigheid heeft beroofd.
 3. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens heeft gekozen voor materiële belangen en jacht op materieel voordeel boven het welzijn van een medeschepsel of ten koste van het welzijn of evenwicht van Gods natuur, of ten koste van het eigen Zielenheil of het Zielenheil van medemensen.
 4. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens gesteldheden van zelfzucht, genotzucht, hoogmoed, geldingsdrang, onverschilligheid of onvrede heeft gekoesterd ten nadele van een medeschepsel, en op grond van deze gesteldheden schade heeft toegebracht of zich heeft overgegeven aan misdaad in welke vorm dan ook.
 5. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens vervloekingen of verwensingen tegen een medeschepsel heeft gericht of daden of gesteldheden van gerichte vernietiging van het leven of de levenskracht van een medeschepsel in het hart heeft toegelaten.
 6. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens zichzelf tot heer over leven en dood van een medeschepsel heeft gemaakt.
 7. elke gelegenheid, over de hele wereld, waarbij een mens zich op welke wijze dan ook boven God heeft verheven, God uit de Schepping heeft verbannen, in een medemens het geloof in Gods Werken of in Zijn Liefde heeft ondermijnd of eerbetoon aan God heeft bemoeilijkt.

O Koningin van Hemel en aarde, machtige Middelares van alle Genaden en Schrik der duivelen, wil de macht van deze toewijding vermenigvuldigen met de oneindige macht van Uw volmaakte Liefde en met de verschroeiende macht van:

 1. elke pijn van oprecht berouw van alle mensenzielen ter wereld.
 2. elke handeling en gesteldheid van oprechte zelfverloochening van alle mensenzielen ter wereld.
 3. elke handeling en gesteldheid van oprechte vergeving van alle mensenzielen ter wereld.
 4. elke oprechte en liefdevolle aanvaarding van dagelijkse kruisen en beproevingen van alle mensenzielen ter wereld, en alle leed van alle schepselen over de hele wereld.
 5. elke daad, elk woord en elke gesteldheid van oprechte Liefde jegens een medeschepsel, jegens God en jegens de Schepping vanwege alle mensenzielen ter wereld.

Tot bezegeling van deze smeking geef ik U de beschikking over mijn dagelijkse levensweg. Geprezen zij de Allerheiligste Drie-Eenheid en Haar Eeuwige Wet van de Ware Liefde, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Woorden vanwege de Heilige Maagd Maria
op 24 september 2017, gedenkdag van Maria als Vrijkoop der slaven:

"Het is Mijn wens dat het gebed dat Ik je thans inspireer, zou worden gebruikt in combinatie met gebed 1373. Deze beide gebeden vormen samen een machtig offensief tegen alle duisternis en ellende in de wereld.
Ik wijs er de zielen met klem op, dat alle ellende die in een nooit eerder geziene mate het aanschijn der wereld beheerst, uitdrukking geeft aan een zware ontwrichting van het door God ingesteld evenwicht in de Schepping. Deze ontwrichting vloeit voort uit de intense woekering van zonde en ondeugd waardoor Gods Wet van de Ware Liefde dagelijks miljarden malen wordt overtreden. In waarheid zeg Ik je, dat het evenwicht in de Schepping uitsluitend kan worden hersteld door een intens gebedsoffensief op het fundament van een drastische heroriëntering van de zielen naar het Hart van God, door een doorgedreven toepassing van de ware zelfverloochenende Liefde van de mensenzielen jegens alle medeschepselen die de Goddelijke Voorzienigheid op hun levensweg brengt.
De ellende op deze wereld is een gevolg van de zonde, en kan slechts van het aardoppervlak verdwijnen door een totale vernieuwing van de innerlijke gesteldheden der zielen. Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede kan slechts op aarde worden gegrondvest in de mate waarin Jezus Christus waarlijk in de harten kan leven. Zijn Wederkomst is geen gebeurtenis van buitenaf, zij kan zich slechts voltrekken in de individuele harten. Daar is het, dat Gods Rijk op aarde wortel moet schieten.
Ik inspireer je thans, in gebedsvorm, de tien grootste bronnen van alle ellende in de wereld, en geef je deze inspiratie in Mijn hoedanigheid als de Vrijkoop der slaven. Het is Mijn verlangen dat zielen dit gebed tevens zouden benutten als een handleiding voor diep en oprecht zelfonderzoek, want de verwijdering van alle ellende uit de wereld moet beginnen in elk individueel hart, daar elke ziel door God is bedoeld als een werktuig voor de voltooiing van Zijn Heilsplan, dat in wezen een Plan van beleving van absoluut volmaakte Liefde is. Slechts de volmaakte, zelfverloochenende Liefde maakt een ziel tot Gods beeld en gelijkenis".

1389. TOEWIJDING TOT BESTRIJDING VAN ALLE ELLENDE DER WERELD
dit gebed maakt deel uit van de uiterst belangrijke oproep
Maria nodigt uit > Ontkrachting van duisternis

(Myriam van Nazareth)

Maria, Brug tussen Hemel en aarde, vervuld van Gods Licht en Liefde door Uw volharding in de opperste zuiverheid, tot U roept mijn hart om Uw machtige tussenkomst voor de zuivering van deze wereld van alle ellende.
O Moeder van alle mensen, dag na dag lijdt Gods Schepping onder miljarden overtredingen op Gods Wet van Liefde doordat mensenzielen hun vrije wil inzetten voor werken, gedachten, gevoelens en verlangens van duisternis in plaats van voor de verwezenlijking van Gods ideaal van Ware Liefde en Vrede tussen alle schepselen. Daarom draag ik nu alle bronnen van ellende op deze wereld aan U op:

 1. Ik geef U alle materialisme, hebzucht, genotzucht, jacht naar bezit, jacht naar winst en naar materiële rijkdom.
 2. Ik geef U alle zelfzucht, alle onverschilligheid voor het welzijn en de behoeften van medeschepselen, zowel mensen als dieren.
 3. Ik geef U alle gevoelloosheid, liefdeloosheid en gebrek aan respect in de omgang met medeschepselen, zowel mensen als dieren.
 4. Ik geef U alle zelfverheffing, hoogmoed, geldingsdrang en elk moment waarop ergens ter wereld een mens belangrijk en groot wil lijken.
 5. Ik geef U alle verblinding voor Gods Wet van Liefde, voor alle zonde en bekoring, en voor de duisternis van handelingen die niet worden afgekeurd door menselijke wetten doch wel door Gods Wet.
 6. Ik geef U elke vorm van ontevredenheid met al haar gevolgen van wrok, wraakzucht, agressie, mishandeling en criminaliteit.
 7. Ik geef U alle jaloersheid en negatieve gevoelens jegens medeschepselen.
 8. Ik geef U alle heiligschennissen, godslasteringen, alle ontwaarding van Kerk, Sacramenten en liturgie, want dit alles tart Gods Gerechtigheid.
 9. Ik geef U alle nooit oprecht en berouwvol gebiechte zonden, die als een niet afgeloste schuld op de hele Schepping drukken.
 10. Ik geef U alle ongebreidelde ontwrichting van het evenwicht in de natuur, alle schade door mensen toegebracht aan dieren- en plantenwereld en milieu.

O Koningin van Hemel en aarde, vanuit het diepste van mijn hart bied ik U al deze bronnen van ellende aan, en smeek ik U, wil:

 • op grond van alle beproevingen, kruisen, leed en smarten die ooit door alle schepselen op deze wereld zijn geleden;
 • op grond van alle beproevingen, kruisen, leed en smarten van mijn eigen leven;
 • op grond van de oneindige macht van het Verlossend Lijden van Jezus Christus;
 • op grond van Uw absoluut volmaakte Liefde en Uw volmaakte wil om levenslang geen enkele zonde of ondeugd te bedrijven, en
 • op grond van alle Heilige Missen die ooit op aarde zijn opgedragen en van alle met eerbied ontvangen Heilige Sacramenten,

alle ellende die ooit op deze wereld is geleden en nog dagelijks wordt geleden, als een alles verterend Liefdesvuur tegen de duisternis keren, opdat deze wereld volledig moge worden gezuiverd van alle ellende en Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede spoedig in elk mensenhart gegrondvest moge worden.

Ik smeek U hierom door de verlossende almacht van het Kruis, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

De Heilige Maagd Maria wijst er bij de inspiratie van het volgend gebed op, dat dagelijks op deze wereld miljarden handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens van mensenzielen geladen zijn met duisternis waarmee zij medeschepselen (vaak niet onmiddellijk of niet rechtstreeks merkbaar) schaden. Deze kogels van duisternis hullen Gods Schepping in nevelen. Gods Genade voorziet echter een tegengewicht in gebeden zoals nr. 1396, dat is geladen met een Hemelse kracht die kan bijdragen tot de ontkrachting van dergelijke duisternis en hierdoor Gods Tegenwoordigheid in deze wereld opnieuw meer voelbaar kan helpen maken. Indien dit gebed op grote schaal wordt verricht, kan het worden tot een machtig wapen in de strijd van het Licht tegen de duisternis, de strijd die bij uitstek deze Laatste Tijden tekent.

Belangrijk: De Heilige Maagd wijst op het volgende: "Begrijp dit wel. De ontkrachting van duisternis via dit gebed berust op een tussenkomst van Gods Barmhartigheid, die wordt afgekocht door het Liefdesvuur van oprecht biddende zielen. Deze tussenkomst brengt geen vrijspraak van schuld voor zielen die medeschepselen in duisternis hullen".

1396. STORMGEBED TOT OMKERING VAN DUISTERNIS
dit gebed maakt deel uit van de uiterst belangrijke oproep
Maria nodigt uit > Ontkrachting van duisternis

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Moeder van de Christus en Middelares van alle Genaden,
Met mijn hele leven en mijn hele wezen als onderpand smeek ik Uw onbegrensde beschikking over alle duisternis op deze wereld af.
Moge op kracht van de Verlossingswerken van de Christus en door Uw tussenkomst bij de almachtige Eeuwige Liefde, elke handeling, elk woord, elke gedachte, elk gevoel en elk verlangen waardoor overal ter wereld mensenzielen medeschepselen in duisternis hullen, als pijlen van Liefdesvuur terugkeren naar de zielen van wie zij zijn uitgegaan, om daar inzicht, berouw en volledige bekering op te wekken.
Moge deze ononderbroken regen van pijlen van Liefdesvuur deze wereld doen baden in zeeën van Licht die alle duisternis onwerkzaam maken, en moge elke bekoring in zielen worden gedood door de macht van oprechte, zelfverloochenende Liefde, want slechts de Ware Liefde baart Gods Rijk in de ziel.


www.maria-domina-animarum.net

De Koningin des Hemels inspireerde onderstaand gebed met de melding dat Zij het bedoelt als een 'aanvulling' op gebed 1389 (Toewijding van alle ellende der wereld). Om deze reden mag ook dit gebed 1414 worden beschouwd als deel uitmakend van Haar grote Oproep tot ontkrachting der duisternis.

1414. NOODGEBED VOOR DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Vrouw die volgens Gods Belofte de kop van de satan zal verpletteren om de definitieve grondvesting van Gods Rijk op aarde in te luiden, tot U roept mijn hele wezen opdat de totale ontkrachting van alle werken der duisternis op deze wereld vervroegd moge worden.
Op kracht van de Verlossingswerken van de Christus en van Uw eeuwigdurende Smarten wijd ik uitdrukkelijk alle handelingen en gesteldheden van oprechte Liefde en offerbereidheid van de hele mensheid van alle tijden aan U toe, opdat U deze aan God moge aanbieden voor een nooit geziene uitstorting van Zijn Barmhartigheid over deze wereld.
Mogen alle mensenzielen blijvend worden geraakt door een golf van Goddelijke Liefde tot uitroeiing van:

 1. alle blindheid voor de bovennatuurlijke werkelijkheid, voor Gods Werken en Plannen, en voor de ware staat van hun ziel.
  Mogen zij zo leren, zin te geven aan al hun beproevingen en moeilijkheden, afstappen van elke neiging tot louter werelds denken en verlangen, en zich afkeren van alle modernisme dat Gods ware noden ondergeschikt maakt aan wereldse ontwikkelingen en schijnbelangen.
  Ik smeek voor alle zielen om een volkomen oriëntatie op God en de dienst aan Zijn Werken en Plannen, om een alles overheersend verlangen naar Ware Wijsheid, en om verdieping van hun inzicht in Gods Waarheid, in alle manipulaties en listen der duisternis, en in de wegen naar ware heiligheid.
 2. alle materialisme, elke neiging om hun stoffelijke behoeften en verlangens centraal te stellen en slechts te leven voor wereldse doelstellingen.
  Ik smeek voor alle zielen om een hoge mate van vergeestelijking en bevrijding uit bezitsdrang en de grote verleidbaarheid jegens wereldse schijnbehoeften.

 3. alle genotzucht en elke neiging tot verzet tegen alle beproevingen en kruisen van het leven.
  Ik smeek voor alle zielen om een hoge mate van offerbereidheid en onthechting in de geest van Jezus Christus, in het besef dat de Verlossing van de wereld uit de duisternis slechts volkomen wordt in de mate waarin de zielen zich van harte één maken met het Offer van de Messias.

 4. alle zelfzucht, liefdeloosheid, gevoelloosheid en onverschilligheid jegens al hun medeschepselen en jegens de behoeften van al hun medeschepselen.
  Ik smeek voor alle zielen om een grote bloei in de ware zelfverloochenende Liefde tot al hun medeschepselen en tot Gods natuur, en om een spontaan vermogen tot inleving in al hun medeschepselen.

 5. alle hoogmoed, trots, zelfverheffing, ijdelheid, zucht naar erkenning en de neiging om zichzelf belangrijk te vinden en belangrijk te willen lijken in de ogen van anderen.
  Ik smeek voor alle zielen om een gesteldheid van oprechte nederigheid en eenvoud, en uitbanning van alle menselijk opzicht.

Tot afkoping van deze hoogste Goddelijke gunst stel ik mijzelf en mijn hele leven via totale toewijding aan U onverdeeld ten dienste van Gods Werken, en wijd ik U de talloze malen toe, waarbij de mensheid zich doorheen alle tijden ten dienste heeft gesteld van werken van duisternis.
Mogen alle werken van duisternis op deze wereld restloos worden ontkracht en Gods Rijk spoedig definitief op aarde worden gegrondvest, ter verheerlijking van de Ware Liefde en tot vervulling van Gods intentie, dat deze wereld een Rijk van volmaakte Liefde, Vrede en harmonie tussen alle schepselen moge worden (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Het onderstaand gebed is geïnspireerd tot bekrachtiging van de hernieuwing der doopbeloften, zoals deze in de Paasnacht worden uitgesproken. Via dit gebed belijdt de ziel een oprecht verlangen om een leven te leiden in uitsluitende dienst aan God en Zijn Werken van Licht en Liefde.

1420. HEILIGE GELOFTE VAN AFSTAND VAN DUISTERNIS

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Moeder van de Christus, het Licht dat in de duisternis schijnt,
Alle duisternis die, in welke vorm dan ook, ooit mijn levensweg heeft gekruist en zaad in de tuin van mijn ziel heeft uitgestort, werp ik in dit uur in de Vuuroven van Uw Hart, Spiegel van de Goddelijke Liefde die schept, verlost, heiligt en alle werken van duisternis ontkracht.
Met alle leed en beproevingen van mijn leven als onderpand, breng ik voor de God der Eeuwige Liefde mijn verlangen om met mijn hele wezen nieuw geboren te worden voor een leven in het Licht van de Verrezen Christus.
Ik smeek U om Uw blijvende Tegenwoordigheid, leiding en bescherming op mijn weg en om de ononderbroken overvloeiing van Uw Liefde, die draagster is van de genezende macht van God Zelf, opdat alle duisternis van mijn leven, verleden, heden en toekomst, restloos moge worden omgezet in Licht.
Ik wil afstand doen van elk gevoel dat de duisternis kan dienen.
O Overwinnares van alle duisternis, voortaan wil ik leven en sterven voor niets anders dan de ware, zelfverloochenende Liefde jegens al mijn medeschepselen.
Ik wil afstand doen van elke gedachte die de duisternis kan dienen.
O Overwinnares van alle duisternis, voortaan wil ik al mijn denken en heel mijn verstand nog slechts inzetten voor de bevordering van Gods Werken.
Ik wil afstand doen van elk verlangen dat de duisternis kan dienen.
O Overwinnares van alle duisternis, voortaan wil ik niets anders meer verlangen dan het ware Geluk en welzijn van al mijn medeschepselen en de grondvesting van Gods Rijk op aarde.
Ik wil afstand doen van elk woord dat de duisternis kan dienen.
O Overwinnares van alle duisternis, voortaan wil ik nog slechts woorden spreken die Licht brengen op de levensweg van medeschepselen en die Uw Plannen van Liefde, Vrede en Heil helpen verwezenlijken.
Ik wil afstand doen van elke handeling die de duisternis kan dienen.
O Overwinnares van alle duisternis, voortaan wil ik mijn handen nog slechts gebruiken om het leven van medeschepselen te helpen verlichten en getuigen te zijn van Gods tedere, genezende Liefde.
O Onbevlekte Ontvangenis, Gods Antwoord op de erfzonde en de macht der duisternis over elke ziel die niet van harte kiest voor de beleving van de Ware Liefde in alle details van het leven, aan U geef ik mij onverdeeld voor een leven in dienst aan Haar, Die is voorbestemd om alle werken der duisternis te verbrijzelen.
Ik smeek U om de heiliging van mijn verlangen om al mijn diepste gesteldheden te veranderen in haarden van Liefdesvuur, opdat in mij geen enkele kiem van duisternis meer tot bloei moge komen, en ik met mijn hele wezen en mijn hele leven moge bijdragen tot de voltooiing van de Triomf van de Ware Liefde over alle onverschilligheid, oppervlakkigheid en liefdeloosheid op deze wereld.
Met Gods Genade en in blijvende eenheid van hart met U wil ik dit verlangen aan God aanbieden als de enige zin en doelstelling van mijn leven tot in het uur van mijn dood, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

De Meesteres van alle zielen inspireert de beide volgende gebeden als een tweeluik voor de bescherming van zielen die op één of andere wijze lijden onder de effecten van duistere gesteldheden van medemensen, met name vervloeking, verwensing en gerichte kwaadwilligheid.

De Koningin des Hemels definieert vervloeking als "het effect van duistere gesteldheden van hart, waardoor een mensenziel een medeschepsel, voorwerp, gebeurtenis of situatie duisternis toewenst en intens verlangt dat dit medeschepsel, voorwerp, deze gebeurtenis of situatie aan de invloedssfeer van de duisternis zou worden overgeleverd, dit alles met de bedoeling en de wens dat het vervloekte ten prooi moge vallen aan tegenslag, leed, schade, verwoesting en/of dood".

De Hemelse Koningin wijst erop dat de vervloekende ziel zichzelf door deze hartsgesteldheid vrijwillig inschakelt in de vervulling van de werken en plannen der duisternis, die als uiteindelijk doel hebben: leed, schade, verwoesting, ontwrichting, chaos en ellende te brengen in de Werken en Plannen van God. Zij besluit dat vervloeking in Gods ogen één van de laagste vormen van verwerping van Gods Liefde is, doordat de vervloekende ziel door haar gesteldheid getuigt van haar wens dat de duisternis machtiger moge zijn dan het Licht en dat haar werken en plannen deze van God mogen overwinnen, zodat de vervloekende ziel hierdoor in de ware zin van het woord een verbond met de satan sluit.

De Moeder Gods schenkt daarom de beide volgende gebeden als wapens in het kader van Haar strijd voor de definitieve overwinning van het Licht over de duisternis tot voltooiing van deze Laatste Tijden.

Gebed 1451 is geïnspireerd als een middel tot bescherming tegen elke mogelijke duistere invloed met dewelke materiële voorwerpen bekleed kunnen zijn. Zij benadrukt dat dit geenszins bijgeloof is, doch een nog steeds voorkomende – weliswaar onzichtbare – realiteit.

Gebed 1452 is bedoeld tot ontkrachting van duisternis die over de eigen persoon is afgeroepen.

Vanzelfsprekend doen deze beide gebeden geenszins afbreuk aan de zuiverende wijdingen vanwege een officieel erkend priester van de Rooms-Katholieke Kerk van Jezus Christus. Het beoogt slechts, de biddende ziel zelf meer betrokken te maken bij de ontkrachting van eventuele duisternis. De Moeder Gods beklemtoont dat de macht van deze gebeden wordt bepaald door het oprecht verlangen van de biddende ziel dat haar eigen vrije wil de zuiverende kracht van Gods Liefde moge helpen ontsluiten.

De Meesteres van alle zielen laat uitdrukkelijk vermelden dat zielen die deze gebeden verrichten en op één of andere wijze onrust zouden ervaren, niets hoeven te vrezen: Deze onrust wijst op verzet vanwege de duisternis, die echter volkomen machteloos is tegen de werkingen van de Drie-Ene God en van de Koningin des Hemels, Die alle duisternis restloos overwinnen in de mate waarin de ziel zich met een oprecht verlangen en met een zuiver hart volledig voor Hen opent, en daadwerkelijk verlangt naar de overwinning van Gods Wet in zich en in haar leven.

1451. STORMGEBED TOT ONTKRACHTING VAN DUISTERNIS
IN EEN VOORWERP

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde, onoverwonnen Schrik der duivelen Die vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis een totale macht hebt uitgeoefend over elke bekoring en elke duistere kracht, U Die door God bent gesteld tot Teken voor de macht van de Ware Liefde in de mensenziel over alle duisternis,
In Uw handen leg ik dit voorwerp, en smeek U, het te willen omhullen met het ondoordringbaar en louterend Vuur van de volmaakte Liefde van de gekruisigde en verrezen Jezus Christus en van U, Wier Liefdesvuur levenslang alle duisternis heeft verschroeid, opdat het moge worden ontdaan van elke eventuele invloed van duisternis die zich erop heeft kunnen uitwerken.
Moge dit voorwerp voorgoed worden verzegeld door de almacht van de Eeuwige Liefde, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1452. STORMGEBED TOT ONTKRACHTING VAN VERWENSING
VAN DE EIGEN PERSOON

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde, onoverwonnen Schrik der duivelen Die vanaf Uw Onbevlekte Ontvangenis een totale macht hebt uitgeoefend over elke bekoring en elke duistere kracht, U Die door God bent gesteld tot Teken voor de macht van de Ware Liefde in de mensenziel over alle duisternis,
Ik smeek U, moge op Uw machtig woord een zuil van Goddelijk Liefdesvuur mijn hele wezen omhullen, opdat elke vorm van duisternis die mij door een medemens is toegewenst, moge worden verbrand en als pijlen van Liefdesvuur terug moge keren naar haar bron tot bekering ervan.
Moge het Goddelijk Liefdesvuur mijn hele wezen restloos louteren van elk spoor van duisternis, opdat alle effecten van over mij afgeroepen krachten, die niet met Gods Plannen, Werken en Liefde verenigbaar zijn, volledig en definitief mogen worden ontkracht, tot vernedering van alle krachten die God vijandig zijn.
Ik stel mijzelf vanaf nu onder Uw machtige bescherming, want U bent de Vrouw Die alle werken van duisternis definitief zult verpletteren in de eeuwigdurende macht van het Kruis van Jezus Christus, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

De Koningin des Hemels inspireerde het onderstaand gebed met de bedoeling dat het aan de zielen zou worden aangeboden in het kader van een oproep die Zij de naam Quinquagesima-oproep geeft. Quinquagesima-zondag is de laatste zondag van de Voorvastenperiode, de zondag voorafgaand aan Aswoensdag, tevens de zondag waarop in de wereld carnaval wordt gevierd. Op quinquagesima-zondag werd in de oude liturgie het Evangelie van de Lijdensvoorspelling van Jezus gelezen (Marcus 10, 33-34: "Wij gaan nu naar Jeruzalem waar de Mensenzoon aan de hogepriesters en schriftgeleerden zal worden overgeleverd. Zij zullen Hem ter dood veroordelen en aan de heidenen overleveren. Dezen zullen Hem bespotten en bespuwen, zij zullen Hem geselen en doden, maar drie dagen later zal Hij verrijzen").

De Meesteres van alle zielen wijst erop dat het grote Lijden van Jezus noodzakelijk was om de zielen van goede wil te verlossen uit de greep van de zonde, en biedt daarom op deze dag een buitengewoon krachtig gebed waarin Zij vijftien elementen aanhaalt die Zij aanduidt als: "de elementen van de zwaarste duisternis uit de geschiedenis van de mensheid". Maria wijst er met nadruk op, dat de in dit gebed aangehaalde elementen van duisternis niet de enige uitingen van zonde vormen, doch wel mogen gelden als de uitingen die in de loop der geschiedenis de zwaarste duisternis over de Schepping hebben gebracht. Zij wijst er tevens op, dat deze elementen in het gebed niet worden gepresenteerd in een volgorde van belangrijkheid.

De Heilige Maagd geeft dit gebed voor Quinquagesima-zondag, doch het kan vanzelfsprekend worden gebeden op elk ogenblik van het jaar. De Moeder Gods bestempelt het gebed als "buitengewoon krachtig, met bijzondere genaden geladen, en een machtig wapen tegen de effecten van de talloze werken van duisternis die in de loop der eeuwen in de wereld zijn uitgewerkt. Het gebed geldt daarom als een buitengewoon offensief tegen de duisternis, dat helemaal past binnen de strijd van het Licht tegen de duisternis in deze Laatste Tijden in voorbereiding op de grondvesting van Gods Rijk op aarde" (woorden van de Meesteres van alle zielen tot Myriam, februari 2019).

Bij het gebed hoort een onderrichting, die van de Meesteres van alle zielen de titel Wolken boven Gods Paradijs heeft gekregen. In deze onderrichting, die spoedig zal worden gepubliceerd, worden de vijftien elementen uit het gebed nader toegelicht tegen hun diepe spirituele achtergrond.

1471. STORMGEBED TOT EERHERSTEL VOOR
DE ZWAARSTE DUISTERNIS
UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID

(Myriam van Nazareth)

Almachtige Allerheiligste Goddelijke Drie-Eenheid,
door de aanvaarding van alle beproevingen van mijn leven als mijn bijdragen tot de grondvesting van Uw Rijk op aarde,
door de betrachting van ware, zelfverloochenende Liefde tot U, tot al Uw Werken en Plannen en tot al mijn medeschepselen in alle situaties en op alle ogenblikken van de dag en de nacht,
tot ontkrachting van de effecten van alle werken der duisternis doorheen de geschiedenis van de mensheid, en
in volkomen overgave aan de innerlijke leiding en begeleiding door Maria, de Koningin van de legers van Uw Licht en Uw Waarheid,
breng ik eerherstel voor de onoverzienbare duisternis die in de loop der eeuwen over Uw Schepping is gebracht:

 1. voor alle oorlogen, wapenproductie en wapenhandel doorheen alle eeuwen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.
 2. voor alle goddeloze politieke regimes en denksystemen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 3. voor alle duisternis uit het kolonialisme,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 4. voor alle duisternis in verband met slavernij,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 5. voor alle uitingen van racisme en vervolging doorheen alle eeuwen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 6. voor alle uitingen van volkerenmoord,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 7. voor alle uitingen van systematische mishandeling van medeschepselen doorheen alle eeuwen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 8. voor alle uitingen van duisternis voortvloeiend uit materialistisch denken,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 9. voor elke voorkeur voor menselijk denken en menselijke belangen boven de Goddelijke Intelligentie en Gods belangen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 10. voor elke overgave aan misdadig gedrag doorheen alle eeuwen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 11. voor alle gelegenheden waarbij de mens zich ooit tot heer over leven en dood heeft gemaakt,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 12. voor alle heiligschennissen en ontwijdingen van Sacramenten en Heilige Missen doorheen alle eeuwen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 13. voor alle uitroeiing van diersoorten doorheen alle eeuwen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 14. voor alle verontreiniging en ontwrichting van ecosystemen in de hele wereld doorheen alle eeuwen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

 15. voor alle negatieve en duistere reacties van mensen ten aanzien van gebeurtenissen, situaties, omstandigheden, ontwikkelingen en medeschepselen,
  moge de Ware Liefde alle harten regeren, en elk mensenleven van harte Gods Plannen en Werken dienen.

O ene ware God van Schepping, Verlossing en Heiliging, U hebt de grondvesting van Uw Rijk van Ware Liefde en Vrede voor de hele Schepping beloofd, de eindoverwinning van het Licht over alle duisternis. Met mijn hele wezen en mijn hele leven als onderpand smeek ik daarom:

 1. dat deze hele duisternis moge worden bekleed met de volmaakte macht van het Lijden, de Kruisdood en de Verrijzenis van de Christus;
 2. dat alle effecten van deze werken van duisternis restloos teniet gedaan en ontworteld mogen worden;

 3. dat de satan moge worden beroofd van elke schijnoverwinning uit bekoringen waaraan door mensenzielen gevolg is gegeven en die aanleiding hebben gegeven tot werken van duisternis die door de schuldigen nooit zijn gebiecht;

 4. dat de voet van De Vrouw, het Grote Teken aan de Hemel, nu spoedig de kop van de vijand van alle Licht moge verpletteren, de Christus moge verrijzen in alle mensenharten, en het zaad van de Ware Liefde definitief moge bloeien in alle harten als doodvonnis voor alle duisternis, alle ellende, alle chaos, alle leed en alle ongerechtigheid op deze wereld.

Opdat Uw Rijk spoedig op aarde gegrondvest moge worden, lever ik alle door alle mensenzielen van alle tijden opgewekte duisternis over aan de almacht van het Kruis van Jezus Christus, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1486. STORMGEBED TOT MARIA TOT BESTRIJDING
VAN ALLE LIEFDELOOSHEID IN DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

Lieve Moeder Maria, Koningin van de volmaakte Liefde, Overwinnares van alle bekoring, tot U roept mijn hart, zo zeer gekweld onder de vele uitingen van duisternis op deze wereld.
Ik wijd U toe, alle mensenzielen die hun leven laten leiden door eigenliefde, zelfzucht, egocentrisme en de bevrediging van eigen vermeende behoeften en verlangens boven de dienst aan het welzijn van hun medeschepselen.
Vanuit mijn alles beheersend verlangen naar de eindoverwinning van het Licht van Gods Wet van de Ware Liefde in deze wereld geef ik U de beschikking over alle beproevingen en kruisen van mijn leven, want slechts in Liefde en onvoorwaardelijke aanvaarding gedragen leed kan het verblindend Licht uit het Hart van de Goddelijke Verlosser helpen ontsluiten in de meest verborgen hoeken van duisternis der wereld.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg Ik alle onverschilligheid van alle mensenzielen ten aanzien van het lot of het welzijn van medeschepselen van welke soort ook.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg Ik alle onvrede en agressie onder de schepselen.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg Ik alle verwaarlozing vanwege mensenzielen ten nadele van medeschepselen jegens dewelke zij in Gods ogen een verbond van zorgzaamheid en Liefde hebben gesloten.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg Ik alle jaloersheid vanwege mensenzielen.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg Ik alle wrok en wraakzucht van mensenzielen.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg Ik elke vernietigingsdrang vanwege mensenzielen.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg Ik elke mishandeling vanwege mensenzielen jegens medeschepselen van welke soort ook, en elke neiging om medeschepselen pijn of leed te berokkenen.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg Ik elke neiging van mensenzielen om zichzelf te verheffen en medeschepselen te vernederen of van hun waardigheid te beroven.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

In Uw volmaakt zondeloze handen leg Ik elke situatie waarin mensenzielen medeschepselen gevoelens van onveiligheid brengen of hen van elk gevoel van geborgenheid beroven.
O machtige Vrouw, bestemd om de werken der duisternis te verbrijzelen
opdat Gods Rijk van Liefde en Vrede de aarde moge regeren, wil duistere
harten verzegelen met het Kruis van de Christus Die de Ware Liefde
doet verrijzen.

O Onbevlekte Ontvangenis, boven alles verheven Schrik der duivelen in Wier Tegenwoordigheid geen duisternis, geen zonde en geen bekoring stand kunnen houden, deze smeking leg ik in de diepste deemoed voor Uw voeten neer, want U bent Gods Wonderwerk van heiligheid, de vruchtbaarste Bodem voor een oogst van volmaakte Liefde en daardoor een ongeëvenaarde Bron van macht bij de Troon van de God van Verlossing van zielen uit de kerker van hun slavernij jegens alle bekoring. Wil daarom alle verduisterde mensenzielen raken met het Vuur uit Uw Hart, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1531. STORMGEBED TOT JEZUS CHRISTUS VOOR DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

O Jezus Christus, Zoon van God, Licht der wereld,
Vervuld van verlangen naar de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde onder alle schepselen, en op kracht van de onverdeelde gave van mijzelf aan Uw onbevlekte Moeder Maria, de Koningin en Meesteres van de Hemelse legerscharen, smeek ik om de ontsluiting van de volheid van Uw Verlossingswerken over deze wereld, die zo zwaar is verziekt door de duisternis uit mensenharten.
Mogen alle mensenharten worden overstroomd met Uw Goddelijk Licht, waarin geen enkele schaduw en geen spoor van duisternis stand kunnen houden.
Mogen in alle zielenakkers alle wortels van het onkruid van de neigingen tot zelfzucht, onverschilligheid, gevoelloosheid en duistere verlangens of intenties jegens om het even welk medeschepsel afsterven onder de stralen van de zon der volmaakte Liefde uit Uw Hart.
Mogen stromen van Uw Verlossend Bloed de bodems van verdorde zielengronden drenken, opdat alle effecten van het vuur der bekoringen van de aarde mogen worden verbannen.
O Goddelijke Verlosser, geen ogenblik van Uw Lijden mag vergeefs zijn geweest, want het heeft een eeuwigdurende waterval van Liefde ontsloten in een wereld die dagelijks talloze uitingen van Gods Liefde verdrinkt in de moerassen van zielen die zichzelf, hun eigen vermeende behoeften en hun wereldse verlangens hebben verheven boven de Goddelijke Belofte van een Lente van Liefde en Vrede die nooit meer zal eindigen.
Opdat Gods Wet van de Ware Liefde nu volkomen vervuld en deze wereld een spiegel van Gods Hart moge worden, geef ik U door de volmaakt zondeloze handen van Maria alle beproevingen, alle kruisen, alle lijden, alle pijnen en ontberingen van mijn hele levensweg, opdat via hen de bruiloft tussen mijn ziel en Uw Verlossende Liefde voltrokken moge worden, en mijn hart voortaan niets anders meer moge helpen baren dan stralen van Licht voor deze duistere wereld.
Wil mijn hele levensweg aanvaarden als onderpand voor de definitieve ontkrachting van alle duisternis en de ontsluiting van deze wereld voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde.


www.maria-domina-animarum.net

Woorden gesproken door de Meesteres van alle zielen in januari 2020:

"De duisternis in de wereld wordt uitsluitend opgewekt door alle overtredingen tegen Gods Wet van de Ware Liefde, de waarlijk spontaan en onvoorwaardelijk toegepaste zelfverloochenende Liefde van mensenzielen jegens God en jegens al hun medeschepselen. Vele mensenzielen zijn zelfs ononderbroken in overtreding tegen Gods Wet door aanhoudende duisternis in hun innerlijke gesteldheden, hun gedachten, gevoelens, verlangens, bestrevingen, verwachtingen en voorstellingen. Dit alles maakt het deken van duisternis over de wereld van dag tot dag dikker, daar het feit dat deze gesteldheden overheersen in talloze mensenzielen, tevens bron is van een algemene atmosfeer van duisternis in vele samenlevingen.
Doordat in de hele Schepping alle schepselen met elkaar verbonden zijn in een reusachtig netwerk, heeft deze atmosfeer een beklemmende invloed op alle zielen, waardoor de algemene ontvankelijkheid van alle zielen voor de inspiraties en werkingen van de duisternis in hen steeds groter dreigt te worden. Dit alles maakt de strijd tegen de duisternis in de wereld steeds zwaarder, wat zich ook vertaalt in zware innerlijke strijd in de individuele zielen, een strijd die slechts door de ziel zelf kan worden beëindigd zodra zij de Ware Liefde, het Ware Geloof in de almacht van God en de zekerheid van de eindoverwinning van het Licht intens beleeft in alles aspecten van haar leven, en zij oprecht verlangt naar onvoorwaardelijke dienst aan God boven dienst aan alle mogelijke eigen voorstellingen en verwachtingen. In de mate waarin deze voorwaarden worden vervuld, vindt een ziel de Ware Vrede in zichzelf en zal zij met haar hele innerlijk leven des te spontaner overvloeien in het Hart van God, dat de duisternis van al haar macht berooft.
Ik schenk de zielen het volgend gebed als een wapen tot uiteindelijke bevrijding van de wereld uit deze schijnbaar uitzichtloze slavernij jegens de macht van de duisternis. Deze gebedswoorden, indien zij in zuiverheid en in een oprecht verlangen naar vernedering en ontkrachting van de duisternis via Mij tot de almachtige God worden gericht, worden als pijlen van Vuur doorheen het netwerk van de Schepping gestuurd, want zij bekrachtigen de uitwerkingen van Gods Wet van Ware Liefde".

1534. BELIJDENIS VAN LIEFDE TOT BEVRIJDING VAN DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

O Heilige Maagd Maria, Tabernakel van de volheid van Gods Genade, in Uw Hart leg ik deze belijdenis van Liefde. Wil deze in uitoefening van Uw oneindige macht als door God voorbestemde Leidster in de strijd van het Licht tegen de duisternis neerleggen aan de voeten van de Allerhoogste Drie-Ene God, opdat zij in het netwerk van Zijn Schepping moge worden gestuurd als een explosie van Licht.
Almachtige Drie-Ene God, ik belijd mijn Liefde tot U en al Uw Werken en Plannen en tot alle Beschikkingen van Uw onfeilbare Voorzienigheid, die slechts door U zijn beschikt tot grondvesting van Uw Rijk van volmaakte Liefde en Vrede tussen alle schepselen ter wereld.
Almachtige Drie-Ene God, ik belijd mijn Liefde tot de onvolprezen Verlossingswerken die Jezus Christus heeft voltrokken in Zijn absoluut volmaakte Passie, die alle lijden, alle beproevingen, alle kruisen en alle ontberingen van alle mensenzielen van alle tijden omvat en hen heeft voorzien van een onmetelijke macht tegen de duisternis.
Almachtige Drie-Ene God, ik belijd mijn Liefde tot al mijn medeschepselen zonder uitzondering, en mijn oprecht en intens verlangen dat elke mensenziel, elk dier en elk element van de door U voorziene natuur overal op deze wereld vandaag de onbelemmerde uitwerkingen van Uw Liefde en Uw bescherming moge ervaren.
Almachtige Drie-Ene God, ik belijd mijn Liefde tot Uw Belofte van de eindoverwinning van Uw Wet van de Ware Liefde in de hele Schepping met de definitieve ontkrachting van alle uitwerkingen van alle werken en plannen gesmeed en uitgevoerd door de duisternis in en tussen alle schepselen van alle tijden.
Almachtige Drie-Ene God, via de machtige tussenkomst van Maria, de door U voorziene Koningin van Hemel en aarde in uitvoering van de laatste fase van Uw Werken en Plannen voor deze wereld, en in een oprecht verlangen naar eenheid van mijn hart met het Hare, dat nooit enige duisternis in zich heeft laten groeien, geef ik U onverdeeld mijn hart, mijn geest en mijn wil, opdat mijn hele wezen slechts moge leven voor een totale dienst aan de vervulling van Uw Wet, tot vrijkoping van de wereld uit de greep der duisternis. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1535. AVONDGEBED VAN VERLANGEN NAAR EEN
WERELDWIJD ZONDELOZE NACHT

(Myriam van Nazareth)

O Maria, Middelares van alle Genaden en vlekkeloze Spiegel van het Licht uit Gods Hart,
Nu het deken van de nacht de stralen van de zon in zich opneemt, smeek ik U: Wil Uzelf in de harten der mensenzielen vertonen als de Volle Maan, de onsterfelijke Getuige van de immer stralende zon van Gods Hart.
Aan Uw voeten leg ik mijn verlangen dat deze nacht alle mensenzielen ter wereld de kracht en de Liefde mogen vinden om op geen enkele wijze in te gaan op inspiraties van de duisternis tot overtreding van Gods Wet door enige handeling, verzuim, enig woord, enige gedachte, gevoel of verlangen die een medeschepsel schade of leed kunnen berokkenen.
Moge de verrukkelijke schoonheid van Uw Hart, onbevlekt Kanaal van de volheid van de Ware Liefde en daardoor Paradijs van de unieke bloesems van een volkomen zondeloos leven, elke mensenziel ertoe aansporen om zich vrijwillig, spontaan en oprecht te openen voor het Goddelijk Leven dat alle duisternis van haar bloeikracht berooft, opdat gedurende deze nacht de wereld moge baden in het Licht van Gods verlangen dat alle schepselen voor elkaar stralen van Liefde en Vrede zouden zijn.


www.maria-domina-animarum.net

Onderstaande gebedsbloem werd door de Hemelse Koningin geïnspireerd als avondgebed om Hemelse tussenkomst in het leed van schepselen – mensenzielen evenals dieren – die het slachtoffer zijn geweest van liefdeloosheid. Het is bedoeld als een offerande van oprechte Liefde voor het breken van duisternis die door mensenzielen over deze wereld wordt gebracht. De Heilige Maagd dringt erop aan dat dit gebed moge worden gebruikt in het kader van een ketting van Licht en Vuur tot verlamming van werken van duisternis in deze wereld.

1552. NOODROEP TOT MARIA, KONINGIN VAN DE NACHT

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van de Schepping, Volle Maan als Getuige van het Goddelijk Licht in de nacht die de wereld beklemt.
Uit U werd de Christus, het Licht der wereld, geboren. U werd volledig doordrongen van het Licht van de Heilige Geest. Daarom roep ik tot U vanuit een hart dat is beklemd door de onbeschrijfelijke duisternis van ellende, leed en ongerechtigheid, die door ontelbare verduisterde mensenzielen ook vandaag over talloze schepselen van God is uitgestort.
Ik smeek deze avond om Uw machtige tussenkomst tot verlichting en genezing van alle gewonde harten van schepselen die vandaag het slachtoffer zijn geworden of gebleven van uitingen van liefdeloosheid uit mensenharten.
Wil warmte brengen waar koude is opgewekt, Licht waar duisternis is opgewekt, en geborgenheid waar alle Liefde is beschaamd.
Mogen door Uw tussenkomst zelfverloochenende mensenzielen op de levensweg van schepselen worden gebracht, aan wie leed of smart is toegebracht of die zijn overgeleverd aan een leven van ellende, opdat deze schepselen mogen voelen dat er een God van Liefde bestaat en dat het zaad van Zijn Liefde niet in alle mensenzielen is gestorven.
Ik smeek U om bescherming van weerloze en zwakke schepselen tegen alle invloeden, werken en plannen van duisternis, en om genezing van alle wonden die aan deze schepselen in lichaam, ziel of hart zijn toegebracht.
Moge de God van Licht en Liefde op Uw oppermachtige tussenkomst deze nacht een explosie van Licht en warmte uitstorten over alle lijdende schepselen wier lichaam of hart is gebroken onder de gevolgen van onverschilligheid, gevoelloosheid of onvrede in mensenharten die niet Zijn Werken doen, opdat voor alle schepselen op deze wereld de nieuwe dag de opgang van de Ware Zon boven hun levensweg moge brengen.
Machtige Koningin van Hemel en aarde, hoog verheven Moeder van de God-Mens Jezus Christus, Die de Goddelijke Wet van de volmaakte Liefde voor eeuwig heeft bezegeld in het Bloed van de volmaakte zelfverloochening, ik geef U mijn hele levensweg en alle leed van mijn eigen leven als onderpand voor de definitieve geboorte van een nieuw leven van oprecht Geluk voor alle schepselen tot in alle uithoeken der aarde.
Moge op grond van mijn roep van Liefde het onkruid van alle liefdeloosheid in vele mensenharten verwelken, en moge de Belofte van de definitieve voelbare Liefde en Vrede tussen en in alle schepselen van God spoedig tot vervulling komen.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
(maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1559. NOODGEBED TOT HET WERELDWIJD BREKEN VAN BEKORINGEN

(Myriam van Nazareth)

O Maria, machtige Koningin van Hemel en aarde, door God gekroond met het goud van de levenslange overwinning over elke duistere kracht, en door Hem voorbestemd om in het Uur van de grondvesting van Zijn Rijk op aarde de kop van de satan te verpletteren,
Voor U werp ik mij neer met een hart dat boven alles verlangt dat Gods almacht voelbaar moge worden in alle uithoeken der aarde en in het doen en laten van alle mensenzielen.
O Wonderwerk van onbevlekte heiligheid, wil alle sporen van oprechte Liefde die in deze wereld nog in mensenzielen werkzaam worden, opnemen in Uw Hart, en hen in het machtige Vuur van de volheid van Uw volmaakte Liefde neerleggen bij de Troon van de Eeuwige Liefde, opdat Zijn Rijk van Ware Liefde, Ware Vrede en Waar Geluk in en tussen alle schepselen nu in de hele wereld ontsloten moge worden.
In de diepste deemoed, en met diep berouw over alle overtredingen van mijn eigen leven als onderpand, smeek ik om Uw machtige tussenkomst in de harten van elke mensenziel ter wereld die klaar is om deze dag of nacht toe te geven aan enige inspiratie uit de afgronden der duisternis om schade en ongeluk te brengen aan enig schepsel of aan enig Werk van God.
Mogen alle zielen elke bekoring herkennen als een valstrik die is bedoeld om in de eerste plaats henzelf te schaden voor het Eeuwig Leven, en mogen zij op grond van dit inzicht in elke situatie van hun leven kiezen voor de Ware Liefde en voor God, Die naar niets anders verlangt dan naar hun Eeuwige Gelukzaligheid en de onverwelkbare bloei van het zaad van Zijn Liefde in alle harten.
Via Uw Hart vertrouw ik daarom alle mensenzielen toe aan de almacht van de volle uitwerking van het Kruisoffer van de Christus en aan Uw rechtstreekse tussenkomst, o machtige Meesteres van elke ziel die God voldoende liefheeft om Zijn geschenk van Uw onfeilbare bescherming en begeleiding doorheen de kloven der duisternis op hun levensweg te aanvaarden.
O Dageraad van de Dag van de Christus, wil nu alle duisternis in alle harten ter wereld beschamen. Wil bezit nemen van mijn levenspad om Uw Reis van Licht naar verduisterde harten te voltooien.


www.maria-domina-animarum.net

In juli 2020 inspireerde de Meesteres van alle zielen de volgende vier gebedsbloemen (nummers 1560 tot en met 1563), die Zij samen aan de zielen laat aanbieden als een vierluik van zelfgave tot bescherming tegen het kwaad. Het geheel is bedoeld als aansporing voor mensenzielen om via een totale toewijding van zichzelf aan de Allerheiligste Drievuldigheid en aan Maria bij te dragen tot een bespoediging van de beloofde overwinning van God over elke aan God vijandige kracht, zowel in individuele zielen als in de wereld als geheel.
In deze fase van de zogenaamde Laatste Tijden bestaat de Missie van de Heilige Maagd en Meesteres van alle zielen hierin, de volmaakte Gouden Brug te zijn via dewelke mensenzielen zich op de meest intense wijze met het Hart van hun Drievuldige God kunnen verbinden. Maria is door God voorzien als 'de Vrouw' Die op het einde van de Tijd voor de ogen van de hele Schepping zal verschijnen als de grote Overwinnares over de helse slang (alle werken der duisternis) en daardoor als het ultiem bewijs voor de onoverwinnelijke macht van de zondeloosheid van een mensenziel over de satan en al zijn werken en plannen. Hierdoor zal Zij het Teken zijn voor de grondvesting van het Rijk Gods op aarde.
De gave van Uzelf aan God en aan Maria (Zijn grootste Wonderwerk door Haar absoluut volmaakte staat van Genade en Haar absoluut vlekkeloze zondeloosheid) is de uitgelezen weg om de Goddelijke macht te ontsluiten, dit wil zeggen: deze macht in staat te stellen om haar werking ten volle te ontplooien.
Ware gave van zichzelf aan God en aan Maria is niets anders dan totale, onvoorwaardelijke en levenslange toewijding, die tot in de kleinste details van het leven van elke dag diep en bewust wordt beleefd en toegepast. De gebedsbloemen van dit vierluik worden door Gods Gouden Brug aan de zielen gegeven om een dergelijke totale zelfgave in te leiden.
Zoals steeds laat de Meesteres van alle zielen met de grootste klemtoon verkondigen dat deze gebeden op zich niet bepalen in hoeverre een ziel zich waarlijk aan God en aan Haar weggeeft, doch slechts de grondstenen vormen op dewelke de zielen het huis van een levenslang intens toegepaste toewijding aan God en aan Haar moeten bouwen, door in elke gebeurtenis, elke situatie, elke ontwikkeling en elk contact met medeschepselen elke dag en nacht van hun verdere leven een vlekkeloze, zelfverloochenende Liefde te beleven en toe te passen, en elke situatie in hun leven protestloos te aanvaarden in de geest van Christus. De reden hiervoor ligt in de doelstelling die met dit vierluik wordt nagestreefd: de bespoediging van de definitieve en totale overwinning van de Goddelijke Wet van de Ware Liefde over alle duisternis en ellende in deze wereld.

1560. ZELFGAVE AAN DE EEUWIGE VADER
TOT BESCHERMING TEGEN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

Almachtige Eeuwige God, Oorsprong en Bestemming van mijn ziel,
Ik belijd voor U mijn verlangen om eeuwigdurend U alleen toe te behoren, want van U ben ik uitgegaan, en ik heb mijn leven slechts van U gekregen om Uw Werken van Liefde op aarde te helpen voltooien in al mijn doen en laten, in al mijn woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen.
Wil mij bekleden met het ondoordringbaar schild van Uw almacht over alle duisternis die mij elk ogenblik van mijn leven bedreigt, opdat mijn wil om waarlijk voor U alleen en Uw Werken en Plannen te leven, zich ten volle moge kunnen uitwerken.
Moge het Licht uit Uw Hart elke schaduw in mensenharten doordringen en vele ogen openen voor de ware zin van het leven, opdat de duisternis haar macht in deze wereld moge verliezen.
U bent de Bron van alle Liefde en alle Leven. Geen kracht buiten U mag ooit de wereld regeren. Daarom geef ik U mijn aanvaarding van alle Beschikkingen van Uw Voorzienigheid voor mijn levensweg als losprijs voor de definitieve nederlaag van de satan en zijn gevolg in hun strijd tegen alles wat van U uitgaat en alles wat bereid is om Uw Werken te dienen.
Mijn God, hoezeer verlang ik naar de grondvesting van Uw Rijk van volmaakte Liefde, Vrede en Geluk in en tussen alle schepselen, opdat de mensenzielen mogen zien dat niet U, doch hun eigen onwil om uitsluitend U, de Bron van alle Geluk, toe te behoren, de Schepping eeuwenlang in ellende heeft ondergedompeld.
Zie, mijn God, elk verder ogenblik van mijn leven wil ik elk medeschepsel dat ik van U op mijn levensweg mag ontmoeten, met mijn hart omhelzen en in mijn hart sluiten als een bouwwerk van Uw handen en als een vrucht van de Boom van alle Leven in Uw Hart.
Deze verlangens uit mijn hart leg ik nu voor U neer als het testament van mijn leven, de vruchten van de zaden uit Uw Hart die U mij voor dit leven hebt toevertrouwd, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1561. ZELFGAVE AAN JEZUS CHRISTUS
TOT BESCHERMING TEGEN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

O Jezus, Messias van de Allerhoogste, Belichaming van de Eeuwige Liefde, Gods Antwoord op de donkere kerker die alle mensenzielen voor eeuwig van het Licht van Gods volmaakte Liefde zou verwijderen.
Ook ik ben geroepen om de boomgaard van het Nieuw Verbond te begieten met de tranen van mijn beproevingen, en de rijping van zijn vruchten te helpen bevorderen door de warmte uit een hart dat de hartenklop van mijn God voelbaar maakt voor al mijn medeschepselen.
Jegens U belijd ik mijn verlangen om in Uw navolging alle kruisen van mijn leven te dragen in zelfverloochenende Liefde tot God en tot al mijn medeschepselen, opdat Uw Verlossingswerken waarlijk ontsloten mogen worden in mijzelf en in alle mensenzielen.
Moge de inzet van mijn hele leven en mijn hele wezen een vruchtbare bijdrage worden tot de vervulling van het Nieuw Verbond, door hetwelk het Rijk Gods de wereld zal heroveren.
Mijn Jezus, God heeft mijn hart gemaakt opdat het zou kloppen op het ritme van Zijn eigen Hart. Daarom verlang ik zozeer dat alle gesteldheden van Uw Hart in mij mogen leven en bloeien, want een leven naar Uw beeld is een reis doorheen het voorportaal tot het Eeuwig Rijk.
Wil mijn hele wezen in U opnemen, o mijn Jezus, opdat het slechts Gods Waarheid moge uitademen en door werken, gedachten en gevoelens van Ware Liefde wegen moge helpen ontginnen die zielen naar het Ware Leven kunnen leiden.
Moge elk verder ogenblik dat Gods Voorzienigheid mij op deze wereld nog vergunt, voor U een bloem van de zuiverste Liefde zijn, waarvan het parfum U moge omhullen op Uw eeuwigdurende Weg van Gethsemani tot Golgotha, en ergens ter wereld een werk of plan van duisternis helpt vergiftigen.
In dit verlangen geef ik mij levenslang onverdeeld aan het Kruis van Verlossing, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1562. ZELFGAVE AAN DE HEILIGE GEEST
TOT BESCHERMING TEGEN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

O Geest van God, Licht van God dat geen duisternis in leven laat waar een menselijke wil zich onverdeeld en oprecht opent voor de kennis en toepassing van Gods Wet,
Met U sluit ik het heilig verbond van volledige overgave van mijn vrije wil, die ik levenslang toevertrouw aan Uw Goddelijk Vuur, opdat in hem elk spoor van duisternis voor eeuwig verbrand moge worden, want onder Uw onfeilbare leiding wil ik elk ogenblik al mijn medeschepselen bekleden met werken, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens als Vlammen die genezen en wier Licht de weg wijst naar de Bron van alle Leven.
Hoezeer verlangt mijn hele wezen ernaar, een veld van zomerbloemen te zijn die in U het verlangen wekken om Uw zaad van onsterfelijk Leven uit te strooien over mijn grond, opdat ik een levend teken tegen de duisternis moge worden, die slechts dood en ellende wil brengen over alles wat de Eeuwig Liefde toebehoort.
O ontsluit toch in mij de bron van Hemelse nectar uit de Goddelijk Wet, want welk voedsel zou mijn ziel nog verlangen nadat zij heeft mogen drinken van de Wil en de Wijsheid van haar God, in dewelke alle Schatten van het Eeuwig Paradijs geborgen zijn?
Welke andere zin kan mijn leven hebben dan de versmelting met U, o Vuur van onoverwinnelijke Liefde en nimmer dovend Vuur waaruit Gods Rijk moet verrijzen als doodsvonnis voor de duisternis?
Ik geef U mijn wil en mijn hart, opdat zij voor eeuwig één met U mogen zijn en mogen worden tot Vlammen die duisternis mogen helpen verbranden in en tussen vele medeschepselen, opdat het Rijk van het Vuur van Eeuwig Leven, Eeuwige Liefde, Eeuwige Vrede en Eeuwig Geluk spoedig de wereld moge beheersen, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1563. ZELFGAVE AAN MARIA TOT BESCHERMING TEGEN HET KWAAD

(Myriam van Nazareth)

Allerheiligste Maagd Maria, grootste Wonderwerk van God,
Ik lever mijn hele wezen en mijn hele leven aan U over.
Wil mijn onverdeelde, onvoorwaardelijke en levenslange overgave en dienst aan U aanvaarden tot ontsluiting van Uw onbegrensde macht van bescherming, Voorspraak en rechtstreekse tussenkomst in elke situatie van duisternis in de wereld en in mijn eigen leven.
Ik belijd en prijs U als de door God gekroonde Koningin van Hemel en aarde, de Onbevlekte Ontvangenis, de maagdelijke Moeder en Tabernakel van de Christus, volmaakt heilige en levenslange Overwinnares over alle duisternis met eeuwigdurende onbegrensde macht over de satan, over alle uitwerkingen van al zijn werken en over elke kracht die de duisternis dient.
Op grond van mijn levenslange Liefde, trouw en onderwerping jegens U smeek ik om Uw onoverwinnelijke Tegenwoordigheid, bescherming, leiding en werking in elke situatie waar ook ter wereld en in elke situatie van mijn eigen verdere levensweg waarin duisternis en bekoring de Liefde en elke werking van God dreigen te verlammen.
Wees geprezen in Uw volheid van Genade, o volmaakt Beeld en Gelijkenis van Gods Hart, want in U hebben Gods Werken en Zijn almacht hun volmaakte uitwerking gekregen.
Wil nu Uw onbegrensde macht als Gods Teken van de restloze overwinning van de Ware Liefde over elke duistere kracht ontplooien, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

Onmiddellijk vóór de inspiratie van het volgende gebed sprak de Meesteres van alle zielen tot Myriam: "De gebedsbloem die Ik nu in je hart wil zaaien, is bekleed met buitengewone genaden en met de macht om een verblindend Licht in de wereld te stralen. Geen grotere verheerlijking kan een ziel haar Drie-Ene God, Eeuwige Vader, Jezus Christus en Heilige Geest brengen dan de vlekkeloze navolging van Zijn Wonderwerk, de Nieuwe Eva in Wie alle duisternis volmaakt werd beschaamd".


www.maria-domina-animarum.net

1643. STORMGEBED TOT ONTKRACHTING
VAN ALLE DUISTERNIS IN DE WERELD

(Myriam van Nazareth)

O almachtige Drie-Ene God,

Opdat alle werken en plannen der duisternis en alle uitwerkingen ervan in de wereld ontkracht mogen worden, breng ik U,
Eeuwige Vader, verheerlijking, eerbetoon en eerherstel als de Schepper van alles wat is en als Bron van alle Liefde die alles in stand houdt.

Opdat alle werken en plannen der duisternis en alle uitwerkingen ervan in de wereld ontkracht mogen worden, breng ik U,
Jezus Christus, verheerlijking, eerbetoon en eerherstel als de Zoon van de Eeuwige Vader en Verlosser van alle zielen van goede wil uit de eeuwigdurende effecten van de erfzonde.

Opdat alle werken en plannen der duisternis en alle uitwerkingen ervan in de wereld ontkracht mogen worden, breng ik U,
Heilige Geest, verheerlijking, eerbetoon en eerherstel als Gods kracht Die alle mensenzielen bezielt met het Goddelijk Leven en met de Goddelijke Wet die de heiliging in alle zielen wil ontsluiten.

Opdat alle werken en plannen der duisternis en alle uitwerkingen ervan in de wereld ontkracht mogen worden, breng ik U,
Heilige Maagd Maria, verheerlijking, eerbetoon en eerherstel als de Moeder van de Christus, Koningin van Hemel en aarde en Gods hoogst verheven Wonderwerk, Belichaming van de volmaakte heiligheid en zondeloosheid.

Opdat alle werken en plannen der duisternis en alle uitwerkingen ervan in de wereld ontkracht mogen worden, breng ik U, mijn God en mijn alles, de offerande van alle leed en ellende die in deze wereld onder alle schepselen ooit is, vandaag wordt, en nog zal worden geleden, opdat al deze uitingen van duisternis en van afwijking van Uw volmaakte Wetten restloos tegen de duisternis mogen worden gekeerd.

Deze verheerlijking, eerbetoon, eerherstel en offerande schenk ik U op het fundament van een totale toewijding aan de Heilige Maagd Maria, via Wie ik U in alle eeuwigheid wil toebehoren.

♥ ♥ ♥

De Koningin van Hemel en aarde inspireerde Haar gebedsbloem nr. 1657 als een gericht gebed ten bate van zielen die slachtoffer of getuige zijn van toestanden, situaties, gebeurtenissen of contacten in dewelke duidelijk boosaardigheid aan het werk is. Tot toelichting van het gebed sprak Zij woordelijk tot Myriam als volgt:

"Ik heb je woorden gedicteerd die geladen zijn met een buitengewone macht tegen alle bronnen, vormen en uitingen van kwaad. Het uitspreken van deze Bloem vanuit een hart dat:

 • vast gelooft en vertrouwt,
 • Gods Werken boven alles liefheeft
 • van harte verlangt om de duisternis te verlammen, en
 • een standvastige oprechte beleving van alle deugden en van een diepe dienstbaarheid jegens God betracht,

maakt krachten vrij die elke boosaardige macht vervullen met de grootste vrees.

Ik bekrachtig hierbij nogmaals de waarheid die Ik je reeds bij herhaling heb toevertrouwd, dat de twee grootste machten die in staat zijn om de satan en elke in zijn dienst werkende macht op de vlucht te jagen, zijn:

★ de lijdende Jezus,

 • Zijn Kruis,
 • Zijn Kostbaar Bloed,
 • Zijn allerheiligste Wonden, en
 • de absoluut volmaakte Liefde met dewelke Hij Zichzelf als God-Mens volkomen verzetloos heeft geofferd voor de Verlossing van elke ziel die bereid zou zijn om deze Verlossingswerken in zichzelf te helpen ontsluiten door een leven in zuivere zelfverloochenende Liefde en een protestloze aanvaarding van al haar beproevingen in navolging van haar Verlosser;

★ Ikzelf, Maria,

 • onbevlekt ontvangen en eeuwig zondeloze Moeder van de God-Mens,
 • de Vrouw onder Wier voeten op kracht van een Goddelijke Beschikking alle werken van duisternis verpletterd zullen worden,
 • het Grote Teken van God dat op grond van een leven zonder enige toegeving aan de aanvallen, bekoringen en listen van de satan en de meest uiteenlopende vormen van zijn werken, als enige geschapen mensenziel absoluut onoverwinnelijk is gebleken,
 • de Vrouw Wier onbegrensde macht rechtstreeks werd geput uit een door Haar volhardend nagestreefde totale eenheid van Wil met God Zelf.

Jezus Christus en Zijn onvolprezen Werken, en Ikzelf als Gods meest verheven Wonderwerk van absoluut volmaakte zuiverheid en daardoor Vertegenwoordigster van de volmaakt heilige mensenziel als beeld en gelijkenis van God, boezemen de satan een angst in die geen mensenziel zich kan voorstellen.

Laten de zielen van deze kennis gebruikmaken om hun levensweg en hun hele wezen te zuiveren van alle invloeden der duisternis.

De grote voorwaarde opdat deze onvoorstelbare machtsmiddelen over de satan en zijn werken hun volle effect mogen kunnen ontwikkelen, is deze: dat de ziel:

 • in volkomen zelfverloochening zou leven,
 • al haar medeschepselen en alle Werken van God van harte zou liefhebben, en
 • een leven zou leiden in onvoorwaardelijke dienst aan God, bij voorkeur volgens de weg die Hijzelf met de grootste macht heeft bekleed – de weg van de totale, onvoorwaardelijke en levenslang in alle details van het dagelijkse leven beleefde toewijding aan Mij, Maria, de Meesteres van al het levende onder God, opdat Ik haar leven moge kunnen versmelten met het onbegrensde welbehagen dat God in Mijzelf en Mijn leven heeft gesteld, en Ik dit alles moge opdragen voor de voltooiing van Gods Heilsplan. Het Heilsplan kan slechts werkelijkheid worden in de mate waarin alle duisternis van de aardbodem zal zijn verdreven". (Maria, Meesteres van alle zielen, tot Myriam, 18 november 2021)


www.maria-domina-animarum.net

1657. NOODGEBED VOOR HET BREKEN VAN DUISTERNIS
OP MIJN LEVENSWEG

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, Groot Teken van Gods wege, Vrouw vol van Genade, hoogst verheven Wonderwerk met eeuwigdurende totale macht over alle duisternis en alle werken, plannen en listen van het kwaad,
Onze Goddelijke Verlosser Jezus Christus heeft mij toevertrouwd aan Uw onfeilbare hoede. God heeft geen enkele grens gesteld aan Uw macht over het kwaad en alle werken en plannen van de duisternis, want in U is de Goddelijke Wet in absolute volmaaktheid vervuld.
Ik belijd mijn totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende overgave aan U. Wil mij daarom beschouwen, beschermen en verdedigen als Uw onverdeeld en onvoorwaardelijk bezit en eigendom, en wil in het bijzonder nu Uw onbegrensde macht ontplooien als de soevereine Meesteres over elk detail van mijn levensreis.
In dit uur van nood smeek ik U om Uw oppermachtige en alles beheersende Tegenwoordigheid op mijn levensweg, en om de tussenkomst van de heilige engelen die door God onder Uw heerschappij zijn gesteld.
Ik vertrouw mijzelf, mijn levensweg, alle schepselen die door Gods Voorzienigheid met mij in contact worden gebracht en elke kracht die mij bedreigt toe aan de onoverwinnelijke macht die U op grond van Uw eenheid van Wil met God bezit over alle kwaad en elke werking van duisternis.
Om de genade van Uw volmaakte bescherming en van de volledige en blijvende omkering van de duistere krachten die mijn levensweg, mijn ziel, mijn hart, mijn geest, mijn lichaam en al het mijne bedreigen, doe ik een dringend beroep op:

1. het absoluut volmaakte en alomvattende Lijden, de Kruisdood en de Verrijzenis van mijn Goddelijke Verlosser Jezus Christus, Die elk ogenblik van Zijn Lijden heeft gedragen in absoluut volmaakte Liefde voor alle zielen en in volmaakte overgave aan de voltooiing van Gods Heilsplan voor de Verlossing van elke ziel van goede wil uit de eeuwigdurende slavernij jegens de duisternis.

2. U, Maria, Koningin van Hemel en aarde, hoogst verheven Wonderwerk van Gods Liefde en volmaakt beeld en gelijkenis van God, onbevlekt ontvangen en eeuwigdurend zondeloos Tabernakel van de Goddelijke Messias en door God uitverkoren Meesteres over alle schepselen en over elke kracht onder God, met inbegrip van de duivelen en al hun werken, plannen en listen.
Onoverwinnelijke Schrik der duivelen, mijn Hemelse Meesteres, onaantastbaar voor alle duisternis, ik smeek om Uw oppermachtige tussenkomst tegenover elk wezen wiens werken, plannen, gedachten of gevoelens thans mijn wezen of mijn levensweg bedreigen.

Moge in het hart van dit wezen of deze wezens elke uitwerking van de duisternis worden vervangen door Licht, en alle haat en onverschilligheid door Liefde, opdat elke macht van het kwaad die hier werkzaam is, restloos moge worden gebroken, en God verheerlijkt moge worden in de vlucht van deze kracht voor de ontplooiing van de macht van de lijdende, gekruisigde en verrezen Christus en van U, Maria, aan Wie God elke duistere kracht restloos heeft onderworpen.
Wees mijn ondoordringbaar Schild van Goddelijk Licht en Vuur in het Teken van de almacht van het Kruis van Jezus Christus,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

1660. STORMGEBED TOT WERELDWIJDE UITBANNING
VAN ALLE KWAAD UIT DE ZIELEN

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, hoog verheven Koningin van al het geschapene,
Door Uw oppermachtige tussenkomst bij de almachtige God,
Mogen in naam van de gekruisigde Verlosser Jezus Christus vandaag overal ter wereld:

 • elke bekoring en elke neiging tot onrecht, mishandeling, misbruik, uitbuiting, benadeling en verwaarlozing van schepselen door mensenzielen, en
 • elke neiging van mensenzielen tot om het even welke vorm van schending van Gods Wet van de Ware Liefde

worden gebroken alvorens deze ten uitvoer kunnen worden gebracht,
en mogen alle uitwerkingen van elke duistere gedachte, van elk duister gevoel, elk duister verlangen en elk duister voornemen ongedaan worden gemaakt door de eeuwigdurende uitwerkingen van het Lijden, de Kruisdood en de Verrijzenis van de Christus, de Goddelijke Verlosser der zielen, van Uw oneindige Smarten, en door alle leed van alle schepselen van alle tijden, dat ik nu in hun namen aan U toewijd als een alomvattende offerande van medeverlossing met Jezus Christus.
Hierom smeek ik U met mijn eigen levensweg als onderpand, opdat de almacht van de Goddelijke Liefde over alle duisternis verheerlijkt en de greep van de duisternis op talloze zielen restloos gebroken moge worden,
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).


www.maria-domina-animarum.net

De Koningin van Hemel en aarde inspireerde de volgende aanroeping in de vroege ochtend van 8 december, en sprak hierbij:
"Ik geef je woorden met een buitengewone macht die berust op de genaden die van meet af aan door God zijn verbonden met het unieke voorrecht van Mijn Onbevlekte Ontvangenis. Elke ziel kan deze woorden via Mij tot God richten voor zichzelf of voor een medemens of medemensen".
Bij dit gebed is tevens een toelichting geïnspireerd in de vorm van een korte onderrichting, die U hier kunt vinden:
De H. Maagd Maria als spirituele ontsluitster

versie voor zichzelf

1698. STORMAANROEPING TOT MARIA VOOR
EEN ZIEL IN SPIRITUELE NOOD

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, machtige Schrik der duivelen, overwinnares over alle duisternis, wees de enige ware Meesteres van mijn innerlijk leven.
Mag ik door Uw ingrijpen en Uw blijvende bescherming en innerlijke begeleiding komen tot oprechte zelfkennis, innerlijk Licht en een ware Vrede van hart.
Wil mij macht verlenen over elke duistere invloed van buitenaf en elke innerlijke duistere neiging, opdat ik een blijvend kanaal van Gods Licht moge worden.
Wil daartoe mijn ziel verzegelen met het onoverwinnelijk Licht van de gekruisigde en verrezen Christus, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

versie voor een medemens

1698 bis. STORMAANROEPING TOT MARIA VOOR
EEN ZIEL IN SPIRITUELE NOOD

(Myriam van Nazareth)

Heilige Maagd Maria, machtige Schrik der duivelen, overwinnares over alle duisternis, wees de enige ware Meesteres van het innerlijk leven van ............... (naam van de medemens).
Mag ik door Uw ingrijpen en Uw blijvende bescherming en innerlijke begeleiding komen tot oprechte zelfkennis, innerlijk Licht en een ware Vrede van hart.
Wil hem/haar macht verlenen over elke duistere invloed van buitenaf en elke innerlijke duistere neiging, opdat hij/zij een blijvend kanaal van Gods Licht moge worden.
Wil daartoe deze ziel verzegelen met het onoverwinnelijk Licht van de gekruisigde en verrezen Christus, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (maak het kruisteken).

 

In opdracht van de Hemelse Meesteres worden in deze verzameling tevens de Twaalf krachtige aanroepingen tot Maria in de strijd tegen de duisternis opgenomen, die eerder werden gepubliceerd in de Speciale Openbaring Belijdenis van een duivel op Maria’s bevel.

Twaalf krachtige aanroepingen tot Maria in de strijd tegen de duisternis

 • "Maria, machtige Meesteres van alle zielen, ik lever alle duisternis over aan Uw macht".

 • "Maria, machtige Meesteres van mijn ziel, ik lever de duivel die mij hiertoe tracht te bekoren, aan Uw voeten uit"

  Over deze aanroeping zei Maria op 12 december 2006:
  "Telkens een ziel tijdens een bekoring deze aanroeping uitspreekt, wordt de vernedering voor de satan volkomen, want dan dwing Ik hem voor Mij op de knieën".

 • "Mijn Meesteres, ik verheerlijk Uw macht, opdat Gods Rijk op aarde kome"

Maria zegt over deze aanroeping (Openbaring van de Meesteres van alle zielen, 18 mei 2007):

"Deze aanroeping heeft een onoverzienbaar grote macht op Gods Hart, want de grondvesting van het Rijk Gods op aarde is onlosmakelijk verbonden met de erkenning van Mijn grenzeloze macht, die symbool staat voor de totale overwinning van de mensenziel over alle duisternis"

 • "Geprezen en verheerlijkt zij Maria, de machtige Meesteres van alle zielen, in Haar overwinning over de duisternis"

  Met betrekking deze aanroeping vraagt Maria, dat deze dagelijks op het middaguur geknield zou worden uitgesproken.

 • "Mijn machtige Meesteres, wil in de kern van mijn wezen binnentreden, opdat ik met U in mij de poorten der hel kan bestormen, want voor U vlucht alle duisternis".

 • "Maria, machtige Hemelse Koningin, ik behoor helemaal U toe, bescherm mij tegen alle kwaad".

 • "Maria, mijn machtige Hemelse Moeder en Meesteres, wil mij met U bekleden, want U bent de ondoordringbare Schutsmuur van Goddelijk Licht".

 • "Maria, hoog verheven Hemelse Koningin en Meesteres van alle zielen, ontplooi toch Uw onbegrensde macht over alle duisternis die mij en mijn gezin bedreigt".

 • "Maria, onze hoog verheven Meesteres, Uitverkorene van onze God, ontplooi Uw onbegrensde macht over alle duisternis".

 • "Onbevlekte Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van het Licht der Wereld en Schrik der duivelen, toon nu Uw onoverwinnelijke macht over alle kwaad. Verjaag alle duisternis in de Hemelse gloed van Uw verheerlijkt Wezen. Baar het lichtend Kruis van Jezus Christus en Zijn verblindende Liefde in al Uw kinderen".

 • "O Maria, onze onbevlekt ontvangen Medeverlosseres Die de kop van de duivel zult verpletteren, ik offer al mijn lijden op aan het verlossend Kruis van Jezus en leg het in Uw Smartvol Hart, opdat het moge worden tot heilig Licht dat de satan verblindt".

 • "O Maria, afstraling van het Goddelijk Licht, beheers het hart van ieder mens, opdat geen ziel meer ten prooi zou vallen aan de eeuwige duisternis".